Tilkendegivelser (LP_211_Alle_indsigere.pdf) - Gladsaxe Kommune

www2.gladsaxe.dk

Tilkendegivelser (LP_211_Alle_indsigere.pdf) - Gladsaxe Kommune

Det jeg kan tolke i jeres lokalplan er, at Buddinge Station involveres for at være opmærksom

på stationens betydning, at bevare den offentlige sti langs jernbanen og at anvende

parkeringsarealer.

Hvad angår stationens fremtidige betydning, er det op til trafikmyndigheder at afgøre, men

hvad angår stien og parkeringsarealer, så ligger disse som nævnt på DSB’s arealer.

I øvrigt har jeg følgende bemærkninger til lokalplanen:

(1) Som I skriver, er Miljøstyrelsens grænseværdier for støj vejledende – og dermed ikke

bindende. Det bemærkes, at for nybyggerier eller ændring af eksisterende byggerier er det

bygherren, de har ansvaret for at beskytte mod eventuelle støjgener fra jernbanen.

Banedanmark har ikke ressourcer, og kan ikke pålægges at betale for eventuelle fremtidige

støjreducerende løsninger.

(2) I skriver, at I ønsker at sætte lyseffekter på belægninger i delområde 2. Jeg ved ikke

hvordan det kommer til at se ud i praksis, ej heller kan jeg umiddelbart se et problem i det,

men for en god ordens skyld skal det bemærkes, at en lyseffekt ikke må placeres og have en

farve således, at togføreren kan risikere at forveksle det med et lyssignal.

Med venlig hilsen

Abdel Hakim Chtioui

Civilingeniør

Banedanmark

Areal & Miljø

Amerika Plads 15

2100 København Ø

M: +45 2685 1418

acto@bane.dk

www.banedanmark.dk


Gladsaxe kommunen har ved brev af 14.februar fremsendt forslag til lokalplan for trafikplads og

bydelscenter ved Buddinge st. til udtalelse. Lokalplanen er medio april blevet suppleret dels med Niras

notat om de trafikale konsekvenser af lokalplanen dels med skitser over den fremtidige ind- og

udkørsel til parkeringen ved Buddinge st.. Hertil har Movia følgende bemærkninger:

Tilpasning til den fremtidige bustrafik

Der er fremskredne planer om en optimering af bustrafikken på Buddinge st. Det sker når linje 6A

Rødovre - Emdrupvej til efteråret 2012 forlænges til Buddinge st. til erstatning for linje 43 og linje 68

samtidig overtager driften på linje 43s Værebrogren. Den fremtidige busbetjening på Buddinge st.

omfatter således tre buslinjer:

linje 6A Rødovre - City - Buddinge st.

linje

68 Buddinge st.– Bagsværd st.

linje 250S Buddinge st. - Islands Brygge

Busterminalens seks havne vil ifølge lokalplanen fremover blive benyttet som følger:

Bushavn nærmest Buddingevej - Varelevering til kontorhus + taxi

Bushavn 2 - linje 250S til Islands Brygge

Bushavn 3 - linje 6A til City - Rødovre

Bushavn 4 - linje 68 til Bagsværd st.

Bushavn 5 - togbusser

Bushavn 6 - nedlægges som busperron - benyttes til fundament og nødtrapper til overbygning.

Opgraderingen af busdriften betyder, at der formentlig skal etableres et personalerum til

buschaufførerne.


Vareleverancer til Indkøbscenteret skal ske via Adgangsvejen, hvor lastbiler skal bakke ind i

varegården. Dette er en meget uheldig manøvre, men da det sker i morgentimerne inden kl. 7 kan det

formentlig ske i samdrægtighed med busserne og de lokale bilister til P-pladsen ved stationen. Det bør

dog styres af signalanlæg. Det må desuden sikres, at en ventende lastbil ikke blokerer højresvinget ved

indkørslen til busterminalen eller til- og frakørslen fra de mange P-pladser. Udkørslen fra

centerparkeringen bør ligeledes styres ved dossering i maxtimerne, som foreslået.

Den forslåede busbane i Buddingevej til venstresvingende busser bør dimensioneres til 2 busser, da

linje 250S og 6A kan komme samtidig.

Der bør indbygges busprioritering i signalanlægget Buddingevej/Klausdalsbrovej for de busser der

kører ud fra terminalen, så de ikke sinkes unødigt ved første signalanlæg.

Belastningen af centeret er beregnet med max. belastning af biler i eftermiddagsmyldretiden - ved

andre indkøbscentre er max. belastningen ofte større på lørdag-søndage med mange slagtilbud - dette er

ikke vurderet lokalplanen.

Der er foretaget støjmålinger rundt om centret, men ikke lavet støjvurdering i den fremtidige

busterminal under tag – Støjen bør også vurderes her – især under en evt. overdækning.

Højden på overdækningen bør være 475cm Europahøjde.

Placering af fundamenter på busøerne må ikke forringe vente- og skifteforhold. Herudover bør der

lægges kørekurver på terminalen, så det sikres, at bussernes bagendeudsving ikke kolliderer med

stolper og fundamenter.

Fremtidige detaljer om busbetjeningen i anlægsperioden og udformningen af vejanlæg omkring

bydelscentret bør drøftes i tæt dialog med Movia.

Venlig hilsen

Stig Prehn


Kære Byplanafdeling

Under henvisning til vore drøftelser med Gladsaxe kommunes respektive myndighedsafsnit fremsendes som

aftalt materiale til brug for behandling af vores anmodning om etablering af ekstra parkeringspladser på

ejendommen.

Vedhæftede notater 001 og 001A fra rådg. ing. Moe & Brødsgaard A/S redegør for situationen ved ekstra 40

p-pladser, hvilket vi i første omgang beder om tilladelse til at etablere.

Borgermødet den 4. april afslørede, at der allerede i dag i nogle tidsrum parkeres på mindre veje og stikveje, og

med henblik på fremtidssikring af forholdene ønskes antallet af ekstra p-pladser derfor meget gerne hævet fra

40 til ca. 60 pladser, svarende til hvad de fysiske rammer i projektet giver mulighed for - naturligvis under

forudsætning af behørig redegørelse for fortsat tilfredsstillende trafikafvikling til og fra området.

Ligeledes med henblik på at sikre en smidig trafikafvikling til ejendommens parkeringsområder, ønskes den først

projekterede indkørsel til ejendommen flyttet, så indkørsel i stedet sker på hjørnet ved Klausdalsbrovej, som

kombineret med skiltning og p-henvisning giver de kørende bedre oversigtsforhold i god tid før indkørslen. Der

henvises til vedhæftede tegningsskitse.

Vi håber på kommunens positive behandling af vores henvendelse i den videre lokalplanproces, og er naturligvis

til rådighed for uddybende oplysninger, hvis det ønskes.

God påske.

Venlig hilsen

Sophienberg Ejendomsudvikling A/S

Niels Krag

Tlf. 29 26 13 06


NOTAT

Projekt:

Emne:

Notat nr.:

B272

Trafikale vurderinger

TRAFIK_001

København, den 3.3.2011

Projekt nr.: 5699-002

Dir. tlf.: +45 44 57 67 42

Reference: mfa@moe.dk

Rev.: 1

Fordeling:

Niels Krag

Jacob Ringsholt Solberg

NK

JRN

Sophienberg Ejendomsudvikling A/S

Moe & Brødsgaard

1 NOTATETS FORMÅL

Formålet med dette notat er følgende:

1. At afklare hvorvidt en udvidelse af antallet af parkeringspladser til Kvickly fra 140 til 180 pladser

kan få betydning for trafikafviklingen i krydset Klausdalsbrovej / Buddingevej.

2. At afklare hvilke overordnede trafikale konsekvenser der er ved at flytte indkørsel til B272, fra

adgangsvejen vest for det nye byggeri til Klausdalsbrovej umiddelbart øst for adgangsvejen.

Det forudsættes i de efterfølgende analyser, at der træffes foranstaltninger til at undgår udefrakommende

bilister, uden ærinde, i at anvende parkeringspladserne.

2 KONKLUSIONER

Vore vurderinger vedrørende de 2 nævnte spørgsmål kan konkluderes som anført herunder. I de efterfølgende

afsnit er angivet baggrunden for konklusionerne.

2.1 Trafikale konsekvenser ved udvidelse af antal P-pladser

Udvidelse af antallet af P-pladser til Kvickly fra 140 til 180 pladser vil ikke give anledning til ændring af

de hidtidige trafikale konklusioner.

2.2 Flytning af indkørsel til B272 fra adgangsvej til Klausdalsbrovej

Flytning af indkørslen vurderes kun at have marginal betydning for trafikafviklingen.

Risikoen for kødannelse på Klausdalsbrovej skønnes heller ikke at være forøget, dersom indkørslen udformes

tilstrækkeligt dynamisk.

MOE & BRØDSGAARD A/S

Rådgivende ingeniører

CVR nr.: 64 04 56 28

E-mail: info@moe.dk

www.moe.dk

KØBENHAVN

Tørringvej 7

DK-2610 Rødovre

Telefon +45 44 57 60 00

ANDRE ADRESSER

Århus

Roskilde

Fredericia Oslo

Aalborg


3 TRAFIKALE KONSEKVENSER VED AT ØGE ANTALLET AF P-PLADSER TIL KVIVKLY

Niras har i notatet ”Trafikal vurdering Buddingevej 272” af 3. maj2010 (revideret 22. december 2010),

gennemført en beregning af de afledte trafikale konsekvenser af det samlede byggeprojekt.

Denne analyse peger på en øget trafik som funktion af den påtænkte udbygning. Den beregnede øgede

trafikmængde tager udgangspunkt i det påtænkte byggeris funktioner og størrelse og bygger på erfaringstal

fra turrateprojektet, hvor der regnes med 66 bilture per 100 kvm supermarked, 28 per 100 kvm

øvrig detailhandel og 3,9 per 100 kvm kontorer.

Antallet af parkeringspladser har altså ikke været en dimensionsgivende faktor.

I samme analyse er der foretaget en undersøgelse af parkeringsbelægningen for Kvickly ved Buddinge

Bycenter. Denne analyse peger på 39 bilture per 100 kvm supermarked. Altså væsentligt under de i

analysen anvendte 66 bilture per 100 kvm, hvilket kan tyde på, at de 66 bilture per 100 kvm er ”på den

sikre side”.

Det konkluderes i notatet; ”at værdierne i turrateprojektet er baseret på et stort kontinuerligt datagrundlag,

hvorfor de anses for robuste overfor sæsonbetonede ændringer. Det anses derfor som retvisende,

at værdierne fra turrateprojektet er lagt til grund for vurdering af trafikken i relation til projektbyggeriet.”

På den baggrund er det vores vurdering, at en supplering med yderligere 40 parkeringspladser ikke vil

give anledning til, at ændre på de samlede trafikale konklusioner i ovenstående notat udarbejdet af Niras.

Til verificering af ovenstående vurdering, er foretaget en vurdering af parkeringsbehov. Dette er gjort på

baggrund af rapport om parkeringsbehov, udarbejdet af Vejdirektoratet i november 2009.

Formålet med denne undersøgelse har været at afdække behovet for antal af parkeringspladser. Som

datagrundlag er der i alt registreret parkerede biler ved knapt 140 butikker fordelt på 23 butikscentre

med mellem 1.500 og 32.000 kvm i bruttoetageareal, 12 større udvalgsvarebutikker med 700 til 14.000

kvm, 13 varehuse med 3.000 til 14.000 kvm samt 88 dagligvarebutikker med 200 til 3.000 kvm.

Analysen peger på et middel parkeringsbehov for dagligvarebutikker på lidt under 2 pladser per 100 kvm

etageareal. 95% fraktilen ligger ”lidt over 4”, hvilket vil sige, at sandsynligheden for et parkeringsbehov

på mere end ”lidt over 4” er under 5%.

Ud fra denne undersøgelse vil en dagligvarebutik (Kvickly) på 2.925 kvm med 95% sandsynlighed have

et parkeringsbehov, der ligger under 125.

Med en forøgelse af antallet af parkeringspladser fra 140 til 180 pladser er det overvejende sandsynligt,

at de ekstra pladser udelukkende vil have serviceforbedrende funktion og altså ikke medføre en øget

trafikbelastning på det omkringliggende vejnet.

Derudover er der, i den omtalte undersøgelse, foretaget en registrering af parkeringsudnyttelsen fordelt

på ugens dage. Denne undersøgelse viser, at det største parkeringsbehov for butiksparkering er om

lørdagen mellem kl. 11 og 13.30. Parkeringsbehovet er 20-30 procent mindre om fredagen og 40-50

procent mindre mandag til torsdag.

Forudsættes et reelt parkeringsbehov på 180 parkeringspladser, peger undersøgelsen på et reelt behov

om fredagen på ca. 135 parkeringspladser og ca. 100 parkeringspladser fra mandag til torsdag.

www.moe.dk Side 2 af 3


For kontorparkering forholder det sig omvendt, således at det maksimale parkeringsbehov er på hverdage,

hvorimod parkeringsbehovet lørdag og søndag udgør under 10 procent af det maksimale parkeringsbehov.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering:

1. En forøgelse af antallet af parkeringspladser fra 140 til 180 vil ikke, eller kun i ringe grad, få indflydelse

på trafikafviklingen på de omkringliggende veje.

2. At en eventuel forøgelse af trafikbelastningen primært vil være om lørdagen samt udvalgte søndage,

hvor den generelle trafikbelastning på vejnettet er mindst.

4 FLYTNING AF INDKØRSEL TIL B272

En eventuel flytning af indkørslen til det nye byggeri fra adgangsvejen vest for byggefeltet til Klausdalsbrovej

umiddelbart øst for adgangsvejen vurderes at have følgende konsekvenser for trafikafviklingen

1. Krydset Klausdalsbrovej / Adgangsvej: Marginalt forbedrede forhold for øst-vest gående/cyklende.

Disse vil ikke blive påvirket af bilister, der holder i kø i selve krydset og dermed

blokerer for krydsningsmuligheden.

2. Klausdalsbrovej: Én ekstra indkørsel og dermed ét ekstra ”krydsningspunkt”

3. Adgangsvejen: Én indkørsel færre og dermed et ”krydsningspunkt” færre

4. Krydset Buddingevej / Klausdalsbrovej: Ingen betydende ændring.

Sammenfattende er det vores vurdering, at en flytning af indkørslen kun vil have marginal betydning for

den samlede trafikafvikling.

Vi forventer ikke, at flytningen af indkørslen vil afstedkomme større risiko for kø på Klausdalsbrovej fra

Buddingevej. Dog skal det bemærkes, indkørslen principielt rykkes ca. 12 meter nærmere krydset Buddingevej

/ Klausdalsbrovej, hvilket svarer til 2 billængder. Der skal derfor være særligt fokus på den fysiske

udformning af indkørslen, således at trafikken har ”frit flow” fra Klausdalsbrovej og ind i bygningskomplekset.

Ud fra en overordnet trafiksikkerhedsvurdering er det vores vurdering, at flytningen af indkørslen vil have

en marginal positiv effekt.

Dette skyldes at indkørslen fra adgangsvejen vil være meget tæt på krydset Adgangsvej / Klausdalsbrovej,

hvilket giver relativt dårlige oversigtsforhold for de bilister, der kommer fra øst ad Klausdalsbrovej,

og umiddelbart efter at være drejet til højre ad adgangsvejen, skal svinge til højre igen og dermed foretager

en 180 graders svingning.

Som følge af de relativt dårlige oversigtsforhold vil der være en øget risiko for bagendekollisioner, hvis

der sker en tilbagestuvning af trafik på adgangsvejen. Der er derfor særlig vigtigt, at indkørslen fungerer

optimalt. Modsat vil en indkørsel fra Klausdalsbrovej have gode oversigtsforhold for bilister, der kommer

fra såvel øst som vest.

5 SAMLEDE TRAFIKALE KONSEKVENSER

For yderligere information om de samlede trafikale konsekvenser henvises til notat udarbejdet af Niras

for Sophienberg Ejendomsudvikling A/S den 3. maj 2010, revideret 22. december 2010.

www.moe.dk Side 3 af 3


NOTAT

Projekt:

Emne:

Notat nr.:

B272

Trafikale emner

001A

København, den 19.4.2011

Projekt nr.: 5699-002

Dir. tlf.: +45 44 57 67 42

Reference: mfa@moe.dk

Rev.: 1

Fordeling:

Niels Krag

Jacob R. Solberg

NK

JRN

Sophienberg

Moe & Brødsgaard

1 BAGGRUND FOR DETTE NOTAT

Dette notat er udarbejdet på baggrund af notat nr. 001 af den 3.marts 2011 samt dialog med Gladsaxe

Kommune, ved Ulla V. Madsen, i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 211.

2 NOTATETS FORMÅL

Dette notat har til formål i forlængelse af Notat 001 at formulere en overordnet funktionsbeskrivelse af:

- Adgangskontrol til p-anlæg

- Dynamisk p-henvisningssystem

- Doseringsanlæg

Idet den endelige fordeling af parkeringspladser mellem de enkelte lejere i bebyggelsen, endnu ikke er

endeligt afklaret er nedenstående at regne som foreløbige løsningsmodeller, der eventuelt modificeret i

den videre proces.

2.1 Adgangskontrol til parkeringsanlæg

For at skabe den mest effektive adgang til parkeringsanlægget vil der ikke blive etableret adgangskontrol

ved indkørslen fra Klausdalsbrovej. Dermed sikres, at der ikke sker en unødvendig tilbagestuvning

af trafik på Klausdalsbrovej.

Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til valg af adgangskontrol system. Dette kan f.eks. være

et bomsystem placeret på de enkelte p-dæk, hvor bommen aktiveres med ”Brobizz”, Dankort, særligt

ID-kort, automatisk nummerpladeaflæsning og/eller noget helt andet.

MOE & BRØDSGAARD A/S

Rådgivende ingeniører

CVR nr.: 64 04 56 28

E-mail: info@moe.dk

www.moe.dk

KØBENHAVN

Tørringvej 7

DK-2610 Rødovre

Telefon +45 44 57 60 00

ANDRE ADRESSER

Århus

Fredericia

Aalborg

Roskilde

Oslo


2.2 Dynamisk p-henvisningssystem

For at sikre den mest smidige trafikafvikling, og undgå unødvendig søgetrafik, vil der blive etableret et

dynamisk p-henvisningssystem.

Systemet vil bygge på ”zone detektering”, som betyder, at belægningen af hver enkelt parkeringsdæk vil

blive registreret. Spoler registrerer ind- og udkørsel, og sender informationen til en central computer,

som videresender til en dynamisk ”vejvisningsstavle”.

Informationen om ledige pladser gives til trafikanterne på 2 niveauer:

1. På det offentlige vejnet etableres dynamiske tavler, som giver information om antal ledige pladser

(eventuelt blot ”Fri”/”Optaget”).

a. Tavle på Klausdalsbrovej i umiddelbar tilknytning til indkørslen; opsat på facade og synbar

for trafikanter fra både øst og vest på Klausdalsbrovej.

b. På Buddingevej i krydset m. Klausdalsbrovej; opsat på facade og synbar for trafikanter

fra nord og syd på Buddingevej (evt. samlet i én tavle)

2. Ved umiddelbar indkørsel i p-huset vises hvor mange ledige p-pladser (evt. blot ”Fri/Optaget”),

der forefindes på de enkelte parkeringsdæk, hvilket virker beslutningsunderstøttende for valg af

parkeringsdæk.

De dynamiske tavler vil blive designet således, at trafikanter samtidig gives information om, at p-pladsen

er privat drevet. Dette kan gøres ved at anvende sort/hvid parkeringsoplysning.

2.3 Doseringsanlæg

Som udgangspunkt vil der ikke blive etableret et doseringsanlæg, som kan ”forsinke” bilister fra parkeringsanlægget

til fordel for øvrige trafikanter på Kvikmarken.

Gladsaxe Kommune vil observere, hvorledes trafikken afvikles efter anlæg.

Såfremt den af projektet genererede trafik afviger fra de udarbejdede trafikale vurderinger, og i øvrigt ikke

afvikles tilfredsstillende mht. fremkommelighed og / eller sikkerhed, vil der blive etableret doseringsanlæg

på begrundet forlangende af Gladsaxe Kommune

www.moe.dk Side 2 af 2


75

75

150

150

75

75

1100x1650

1100x1650

1100x1650

Kvikmarken

30.30 30.30

NED FRA

PLAN +1

OP FRA

PLAN -1

Nedlagt fortov

30.5625

30.0375

Skitse VT 1

Buddingevej

SIGNATURER:

150 150

Projekteret kantsten

29.00

32.45

32.6465

28.3535

32.00

32.00

29.00

VS

29.9375

30.4625

NED TIL

PLAN -1

30.20

OP TIL

PLAN +1

30.20

0.0.0

Klausdalsbrovej

Rev.:

Tekst:

Udfłrt: Kontrol: Godk.:

Dato:

Projekt:

MOE & BR DSGAARD A/S - NYT DOMICIL

Tekst: Tegningsnr.: Rev.:

Plan

Ind- og udkłrsel

Terr n

Skitse VT 1

Sagsnr.: 5699-002

Udfłrt:

KME/RLO Kontrol: KME Godkendt: KME M l: 1:200 Dato: 14.03.2011

MOE & BR DSGAARD

R ¯ D G I V E N D E I N G E N I R E R

MOE & BR DSGAARD A/S

R dgivende Ingeniłrer

CVR nr.: 64 04 56 28

E-mail: info@moe.dk

www.moe.dk

R DOVRE

Tłrringvej 7

DK-2610 Rłdovre

Tel.: 44 57 60 00

Fil:J:\5500-\5699\5699-002\07_TEGN_MIC\07-10_ANL\arbejdskopi\2011-03-15\Skitse.dwg

ANDRE ADRESSER

¯rhus

Fredericia

Aalborg

Roskilde


Det skal hermed foreslås, at der som forudsætning for projektet etableres cykelsti på Klausdalsbrovej mellem

Buddingevej og Buddinge Hovedgade. Vejen er skolevej og allerede i dag meget ubehagelig for cyklister.

Venlig hilsen

Dansk Cyklist Forbund

Gladsaxeafdelingen

v. Benedicte Leyssac

Lauggårds Allé 69

2860 Søborg


Indsigelse vedr. lokalplans forslag 211

Vi ønsker hermed at fremkomme med en indsigelse til Lokalplan nr. 211 vedr. bygning af højhus ved

Buddinge station.

Vi har følgende indsigelse til lokalplanen:

1) De trafikale forhold i forbindelse med ind og udkørsel til den nye bygning

2) Forholdene omkring varetilkørsel til den Kvickly der skal ligge stueetagen.

3) Højden på det planlagte byggeri.

4) Bygningens parkeringsareal

Ad 1: De trafikale forhold i forbindelse med ind og udkørsel til den nye bygning

Kommunen forventer at trafikken til den nye bygning vil udgøre 2.500 biler dagligt. De 2.500 biler skal, i den plan der

er lavet for byggeriet, sluses ind og ud af bygningen fra den lille vej der er adgangsvejen ind til stationsområdet. I

forbindelse med byggeriet har man gjort sig umage med at sikre at den øgede trafik der forventes i området ikke

skulle genere trafikken på de store veje dvs. Buddinge vej og Klausdalsbrovej, der vil her ske nogle trafikale

forbedringer. I planen er der imidlertid intet tænkt om den øgede trafikmængde på denne lille vej, der på ingen måde

er dimensioneret til denne øgede trafik. Det eneste ændring man har planlagt at foretage er at man vil fjerne fortovet

på den siden af vejen hvor byggeriet skal være for derved at tvinge de gående væk fra ind og udkørsels området.

Denne lille og stille vej fungerer i dag som indkørselsvej til Buddinge station og hver dag kører masser af cyklister på

denne enten på vej til stationen eller for at undgå den trafikerede Buddingevej på vej til skoler og institutioner i

nærområdet. Disse bløde trafikanter er der overhovedet ikke taget højde for i den nye plan for området. De skal

fremadrettet leve en farlig tilværelse imellem 2500 ind og ud kørende biler til det nye byggeri.

I andelsforeningen der ligger umiddelbart overfor byggegrunden, bor der alene i den første blok i dag 9 børn og der er

flere på vej. De leger i dag på området i og omkring andelsforeningen. De har også deres daglige færden til og fra skole

og institutioner - alene eller sammen med deres forældre. Deres dagligdag vil ændres drastisk når det nye byggeri

står færdigt og 2500 biler hver dag vil være en del deres nærområde.

Figur 1.


En af de væsentlige betingelser som kommunen har sat i forbindelse med byggeriet er at busdriften der ligeledes har

sin daglige færden på adgangsvejen, ikke må blive forstyrret af trafikken til og fra byggeriet. I forbindelse med

lokalplanen er det beregnet at der i de travleste timer vil være en trafikmængde på 335 biler i timen. 335 biler i timen

vil være ca. 5 ½ bil der skal til og fra området i minuttet. Det kan simpelthen ikke undgås at denne øgede trafik

mængde vil skabe trafik propper i de travleste timer og det må ganske simpelt få betydning for den bustrafik og de

mennesker der skal til stationen i samme tidsrum. Som planen er fremlagt så skal al udkørsel fra byggeriet på tværs

af adgangsvejen fordi de skal venstre svinge og det vil få væsentlig betydning for trafikken og dermed busserne -

specielt i peak hour hvor alle skal til og fra arbejde.

Politikkere forsøger af al kræft at fremme den kollektive trafik og få folk op på cyklerne. Vi taler alle meget om

sundhed og sundhedseksperter anbefaler en ½ times motion om dagen. Det er paradoksalt at samtidig med dette så

planlægger Byrådet i Gladsaxe et byggeri der ligger klods op af en station på en sådan måde at der på ingen måde

tages hensyn til netop denne gruppe af trafikanter. Der har i de seneste år været 2 trafikulykker med dødelig

udgang i stations område – sørg nu for at planlægge de trafikale forhold så vi ikke får flere!!!!!

Flere år tilbage før man lavede det ”nye” stations område, da kørte busserne også frem og tilbage af den lille

adgangsvej. I forbindelse med den store omlægning af stations område fandt man frem til at det gav en langt mere

smidig afvikling af trafikken hvis man ledte den rundt om det område hvor der skal bygges. Mon ikke man ville kunne

overføre denne tankegang til dette nye bygge projekt.

Så vidt vides er argumentet imod dette at man ikke ønsker at den kollektiv trafik skal på virkes af trafikken fra området

– problemet er nok bare at det vil den blive med den plan men har lagt på nuværende tidspunkt.

Ad 2: Forholdene omkring varetilkørsel til den Kvickly der skal ligge stueetagen.

I forbindelse med byggeriet er varetilkørsel den Kvickly der skal ligge i bunden af byggeriet planlagt til at skulle foregå

på adgangsvejen lige i slutningen af byggeområdet inden busholdepladsen starter. Varetilkørsel er tænkt til at skulle

foregå i stueplan og ved at lastbilerne skal bakke ind på byggeriet område. Det er de oplysninger vi har fået i

forbindelse borgermødet der er blevet afholdt d. 4. april.

Denne placering vil få en væsentlig betydning for de trafikale forhold på adgangsvejen, her tænkes både på busserne,

de bløde trafikanter og på de biler der skal ind på parkeringspladsen ved stationen eller blot ind på området for at

hente eller bringe passagerer til bus eller tog. Når lastbilerne skal bakke ind på området er de nødt til at køre på tværs

af adgangsvejen og derved blokere vejen fuldstændigt. Vejen er blot 7 m bred. Hvis det er tænkt at de skal kunne køre

lige ind i bygning, så vil dette ikke være muligt da vejen ganske simpelt ikke er stor nok!! Allerede i dag er der ofte

trafikale problemer på dette hjørne da de biler der skal hente /bringe, specielt i peak hour, ofte holder ”i lag” og

forårsager flaskehals problemer i forbindelse med afvikling af trafikken til og fra parkeringspladsen. At placere

varetilkørslen der vil med stor sikkerhed medføre trafikalt kaos også for den kollektive trafik.

Igennem de seneste år har man i lokalaviserne kunne læse om forskellige sager i forbindelse med varetilkørsel og

supermarkeder i nærheden af boligområder. Nu vælger Gladsaxe byråd i forbindelse med et nybyggeri at gentage en

gammel kendt fejltagelse og lægge varetilkørselsområdet lige netop det eneste sted omkring nybyggeriet, hvor der er

et boligområde og hvor der er den største følsomhed overfor støj. På borgermøde var kommentarerne til netop dette

at det ikke var noget problem fordi her gælder Miljølovens regler og de er til for at begrænse støjen. Her er det nok

værd at minde om at disse regler også gælder alle de andre steder hvor der har været et problem med støj i

forbindelse med varetilkørsel og det har ikke forhindret at der er støj problemer. Lad nu være med at gentage en

kendt fejltagelse og placer varetilkørslen, hvor den ikke er til gene for det eneste boligområde der ligger i

forbindelse med byggeriet.

I et byggeri af denne størrelse på en grund der placeringsmæssigt ligger som en ø med veje hele vejen rundt om, så er

der ingen tvivl om at øvelsen må gå ud på at skabe så smidige af og tilkørselsforhold som muligt. Den eneste

forsvarlige måde at gøre dette på, er som før nævnt at lede trafikken rundt om bygningen og lede den ud ved


lysregulering på Buddingevej – dette gælder også for lastbilstrafikken. Hvad angår varetilkørsel så bør denne ligge et

sted hvor den er til mindst gene evt. inde på det parkeringsareal der skal være under bygningen.

Ad 3: Højden på det planlagte byggeri.

Byggeriet er i første omgang planlagt til at være 7 etager højt med en mulig forøgelse på endnu 2 etager dvs. i alt 9

etager. En af de formulerede begrundelser for dette er at den sammen med politistationen på den anden side af

Buddingevej skal udgøre et ”vartegn” for Buddinge bydel.

Der er ingen tvivl om, at den bygning der planlægges bygget er en meget smuk bygning, som der er udkommet af

mange velovervejede tanker. Men at sige at den sammen med Politistationen skal udgøre en helhed for området, det

er mildest talt en gang vås. Politistationen er på ingen måde en ”smuk” bygning og virkeligheden er måske mere at

den nye bygning kun vil fremhæve hvor grim politistationen er. Måske kunne området omkring og selve

politistationen udnyttes bedre.

Når man bevæger sig rundt inde i København, som vel nok er det sted i Danmark hvor man ville tro at de højeste

bygninger skulle findes, så er det slående at det faktisk er meget få bygninger der er så høje som 7 etager. Det er

derfor svært at forstå at det skulle være nødvendigt at bygge så høj en bygning for at skabe et vartegn for Buddinge.

Mindre kan nok gøre det –4/5 etager ville stadig være en høj og markant bygning.

Umiddelbart kan man kun få øje på en grund til at bygningen skal være så høj og det er at den nuværende ejer skal

have en klækkelig fortjeneste og en ting er sikkert jo flere etager jo mere fortjeneste er der at hente.

Byrådet bør overveje om det er hensynet til bygherren der skal være afgørende for Buddinge bybillede eller om det

skal være rationelle hensyn.

Ad 4: Bygningens parkeringsareal

Den planlagte bygning ser på alle måder ud til at blive en smuk bygning. Det planlagte parkeringsareal på 1 sal skal

have et ”hegn ”, som på borgermødet blev oplyst skulle have en højde på 1,2 m dog 1,5 m hen imod PET for at de

skulle arbejde uforstyrret.

Her ville det være dejligt om det samme hensyn kunne tages til de beboere der bor lige overfor bygningen og trods alt

har deres liv og dagligdag med en parkeringsplads i øjenhøjde.

På samme parkeringsareal henstiller vi til at man i forbindelse med opsætning af belysning på parkeringsarealet tager

hensyn til Andelsboligforeningens beboere og sørger for at belysning blive placeret på en måde så det ikke er til gene

for de beboere der vinduer umiddelbart ud til parkeringsarealet, samt at lyset i vidst muligt omfang er slukket.

Konkrete ændringsforslag.

Vi vil gerne fremkomme med følgende konkrete ændringsforslag til lokalplanen:

1) At trafikken til og fra bygningen bliver ledt rundt om bygningen og ud på Buddingevej ved lysregulering af

hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.


2) At varetilkørslen sker væk fra boligområdet der ligger umiddelbart op til bygningen af hensyn til den

støjforurening denne traditionelt medfører.

3) At der ikke bygges så højt som planlagt, da der er tale om en meget høj bygning efter danske forhold og på et

meget lille isoleret område. Eller alternativt at man udelukkende godkender, at bygningen kan være 7 etager

og at en evt. overbygning så atter skal godkendes ved en lokalplan, således at man sikrer størst mulig

demokrati før en så markant beslutning træffes.

4) At det ”hegn” der skal bygge rundt om parkeringspladsen på 1. sal bliver min 1.5 m også foran det eneste

boligområde der er berørt af byggeriet, samt at belysning af parkeringsarealet sker således at det ikke

generer beboere der bor direkte ud til arealet.

Da vi deltog i borgermødet omhandlende lokalplanen, da var der en af kommunens ansatte der flere gange sagde om

flere forskellige emner at ”nu måtte vi jo se om det var et problem og var det så rent faktisk viste sig at være et

problem så måtte kommunen forholde sig til det”.

Der må ikke være tvivl om at dette byggeri er så markant og har så store konsekvenser for lokalområdet, at det er

ekstremt vigtigt at de beslutninger der træffes er gennemtænkte. Når først byggeriet står, er der ”no return”, så er

væsentlige beslutninger truffet og borgerne i Gladsaxe må leve med resultatet. Flere beslutninger ved dette byggeri

er af så vital betydning på grund af den markant øgede trafik byggeriet vil skabe, så bønnen herfra er ” tænk jer

grundigt om før I handler – de valgt løsninger skal virke i harmoni med lokalområdet og frem for alt sikre et fortsat

godt og sikkert nærmiljø”.


Søborg den 18. april 2011

Gladsaxe Byråd

By- og Miljøforvaltningen

Rosenkæret 39

2860 Søborg.

Indsigelse og ændringsforslag til lokalplan 211 Trafikplads og bydelscenter ved Buddinge Station.

På generalforsamlingen for Fremtidens Grundejerforening den 16. marts 2011 blev lokalplanforslag

211 diskuteret, og generalforsamlingen besluttede at pålægge bestyrelsen at indgive indsigelse og

ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Skyggevirkning og byggehøjde:

I lokalplanens § 5, pkt. 5.1 fremgår det, at indenfor byggefelt A må bebyggelse opføres i højst 9

etager over terræn.

På et borgermøde den 4. april 2011 blev det planlagte byggeri på trælastgrunden forevist, og det

fremgik, at byggeriet aktuelt ikke er på mere end 7 etager over terræn plus ”lidt teknik på toppen”.

Der forelå ikke planer om senere udvidelser opad af bygningen.

Af lokalplanforslaget fremgår det side 6 om skyggeforhold, at skyggen fra den høje del af byggeriet

primært vil ramme på stationspladsområdet inden for lokalplanområdet.

Vi har i Fremtidens Grundejerforening hæftet os ved, at skyggediagrammerne i lokalplanforslaget

ikke indeholder skyggediagrammer for de sene solskinstimer om aftenen i sommerhalvåret, hvor

mange af foreningens medlemmer nyder sommeraftenerne i haver og på terrasser. Der er en

forventning om, at skyggevirkningen fra den højeste bygning vil genere på disse tidspunkter og

særligt, hvis der senere foretages en udvidelse i højden.

Fremtidens Grundejerforening skal derfor stille ændringsforslag til ” 5, pkt. 5.1 således at ”indenfor

byggefelt A må bebyggelse opføres i højst 7 etager over terræn”.

Parkeringsforhold:

Det fremgår af lokalplanforslaget side 8 om parkeringsforhold, at den generelle parkeringsnorm

nedsættes, hvorefter de enkelte nedsatte normer nævnes. Reglerne omkring parkeringsnormerne i

denne lokalplan gentages i ” 9.

Det fremgår flere steder, at baggrunden for at nedsætte parkeringsnormen i lokalplanen er ønsket

om og forventningen om, at den kollektive trafik skal benyttes og dermed sænke behovet for

parkeringspladser til biler.

Fra grundejerforeningen anerkender vi det ædelmodige i disse ønsker og hensigter, som vi er enige

i, men som nærmeste villavej til den nye bebyggelse er vi meget bekymrede for, at vores stille

villaveje fremover vil blive benyttet massivt til parkering af biler på grund af manglende

parkeringsmuligheder indenfor lokalplanområde 211. Det er vores overbevisning, at mange fortsat

1


vil komme i bil til området alene af den grund, at de bor i provinsen og derfor tager bilen til vores

område for derefter i bedste fald at fortsætte i de kollektive trafikmidler indenfor området.

Fremtidens Grundejerforening ønsker derfor at gøre indsigelse mod nedsættelsen af den generelle

parkeringsnorm i lokalplan 211.

Som forslag kan vi pege på, at der kunne tilføjes en ekstra kælderetage til byggeriet på

trælastgrunden til den ekstra parkering, eller der kunne indtænkes mulighed for etablering af

”parkeringstårne” i yderområdet af denne lokalplan og planerne omkring ”Gladsaxe Ringby”, hvor

et andet borgermøde oplyste om etablering af ekstra 50.000 arbejdspladser i Gladsaxe Ringby,

hvilket også vil hæve behovet for parkeringspladser for de personer fra provinsen, der ønsker at

arbejde i området.

Afslutningsvis er den største bekymring blandt grundejerforeningens medlemmer den trafik- og

parkeringspåvirkning, som vi frygter at blive påført som nærmeste villavej til de nye byggerier i

forbindelse med lokalplan 211. Vi anmoder derfor om, at disse betragtninger medinddrages

omkring lokalplanens påvirkninger for nærområderne lige udenfor lokalplanens område.

Med venlig hilsen

Niels Jørgen Møller

Formand for Fremtidens Grundejerforening

Fremtidsvej 13

2860 Søborg

e-mail: niels@njlm.dk

2


26. april 2011

Til

Gladsaxe Byråd

By- og Miljøforvaltningen

Rosenkæret 398

2860 Søborg

Grundejerforeningens diskuterede på sin generalforsamling den 17. marts planforslaget om

bydelscentret ved Buddinge Station og den heraf medfølgende risiko for øgede trafikgener på

Klausdalsbrovej fra bydelscentret til Buddinge Hovedgade.

Efter fælles beslutning på generalforsamlingen udtrykker grundejerforeningen herved sin

bekymring over risikoen for, at bydelscentret medfører øget trafik og trafikhastighed på det

nævnte vejstykke, både i byggeperioden og når byggeriet er færdigt.

Grundejerforeningen anmoder derfor byrådet om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at

undgå, at bydelscentret medfører yderligere trafikbelastning på det nævnte vejstykke, dels under

og dels efter byggeperioden

Marianne Jæger-Rasmussen

Formand

Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening


Gladsaxe Byråd

By- og Miljøforvaltningen

Rosenkæret 39

2860 Søborg

Søborg, d. 11. april 2011

Vedr. lokalplan 211 i Buddinge Kvarter

Først og fremmest vil vi gerne kvittere for, at det ser ud som om, der vil ske

en markant forskønnelse af området omkring trafikpladsen.

Projektet ser spændende ud og vil ganske givet tilføre Buddinge-området et

smukt byggeri til glæde for områdets beboere og de mange andre mennesker,

der har deres daglige gang i Buddinge.

Skolebestyrelsen på Kvikmarkens Privatskole har i øvrigt flg. bemærkninger til

lokalplan 211:

• Vi beder byrådet om at anlægge en cykelsti på Klausdalsbrovej fra

Buddingevej til Buddinge Hovedgade. Der køres i forvejen alt for stærkt

på Klausdalsbrovej og efter opførelsen af det nye centerbyggeri frygter

vi, at skolevejen bliver endnu mere farlig for børn, der bl.a. skal hen til

Kvikmarkens Privatskole.

• Vi beder om, at den tunge trafik (varekørsel) ledes væk fra centret ned

mod Buddingevej. Altså at der etableres ”højresving forbudt” nedad

Klausdalsbrovej væk fra centret.

• Parkeringsområdet omkring det nye centerbyggeri støder direkte op til

Kvikmarken. I dag er det ikke muligt at køre fra parkeringspladsen ud på

Kvikmarken. Vi forventer, at det også i fremtiden vil være umuligt at

anvende Kvikmarken som gennemkørselsvej fra centret.

Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Politi opfordrede i foråret 2010

Kvikmarkens Privatskole til at anvende de bagerste parkeringspladser

ved Buddinge Station, ned mod Kvikmarken, til af- og påsætning af

skolens store elever. Vi beder om at dette fortsat kan lade sig gøre.


• Mange af skolebørnene anvender i dag gang- og cykelstien langs banen

fra Buddingevej til Kvikmarken. Vi forventer, at denne sti bibeholdes –

også hvis centret på et senere tidspunkt udbygges.

• I dag er det i dagtimerne næsten umuligt at finde en ledig

parkeringsplads ved Buddinge Station. Dette betyder, at vi til tider har

mange bilister, der kører ned på Kvikmarken og de andre

omkringliggende småveje for at finde parkeringspladser der.

Vi frygter, at et nyt centerbyggeri vil komme til at tiltrække mange nye

bilister og dermed følgende belastning af bl.a. Kvikmarken. Skolevejen

for børnene på Kvikmarkens Privatskole bliver derfor endnu mere usikker

end i dag.

På Kvikmarkens Privatskole har vi i samarbejde med Gladsaxe kommune,

”Rådet for Sikker Trafik” og lokalafdelingen af Dansk Cyklistforbund fået

formuleret en trafikpolitik, der har haft til formål at gøre skolevejen mere

sikker for børnene.

Vi har etableret skolepatrulje på Klausdalsbrovej ud for Kvikmarken og

desuden fået nye parkeringsregler i forbindelse med afleveringen af børnene i

morgentimerne.

Det er vigtigt for os, at der fortsat er en god sikkerhed omkring børnenes

skolevej og vi beder derfor byrådet om at tænke på de 400 børn, der dagligt

færdes i området omkring Buddinge Station og det nye centerbyggeri – dels i

byggeperioden, men selvfølgelig også, når byggeriet står færdig.

Venlig hilsen

Jane Sannung

Skolebestyrelsen på Kvikmarkens Privatskole

Per Toni Hansen

Skoleleder på Kvikmarkens Privatskole


Fra

Annette og Jørgen Kampp

Klausdalsbrovej 55

2860 Søborg

Tlf. 39203344, 40553344

Til

Gladsaxe Byråd

By- og Miljøforvaltningen

Rosenkæret 39

2860 Søborg

Vedr. Bydelscenter ved Buddinge Station

Vi har med stor interesse læst kommunens ”forslag til ny plan for trafikplads og bydelscenter ved

Buddinge Station”. Vi synes rigtig godt om forslaget og ser frem til det nye bydelscenter.

Imidlertid er vi opmærksomme på den forøgede trafik på Klausdalsbrovej mellem Adgangsvej og

Buddinge Hovedgade, dels i byggeperioden, og dels når byggeriet er færdigt.

I byggeperioden

I byggeperioden er det største problem den tunge arbejdstrafik i forbindelse med byggeriet. Der bliver

store transporter af forurenet jord, som gerne skulle dirigeres ud til Buddingevej, så lastvognene ikke

skal køre på Klausdalsbrovej. Risikoen er:

· Rystelserne kan få vores huse til at ”sætte sig”, så der kommer revner.

· Tabt jord på vejen kan indeholde giftstoffer.

· Udstødningsgas.

· Generende ekstra støj.

Når byggeriet er færdigt


Når byggeriet er færdigt, er der flere problemer:

· Miljøproblemer: Udstødningsgas og støj.

· Deraf følgende forringelse af husenes salgsværdi.

· Øget risiko for personulykker, også for skolebørn.

· Busserne får sværere ved at passere modkørende.

Vi har med tak modtaget et antal lokalplansforslag fra By- og miljøforvaltningen og omdelt dem med et

følgebrev til villaerne på det nævnte vejstykke. Endvidere har vi taget initiativ til, at spørgsmålet blev

drøftet på generalforsamlingen i Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening 17.03.11, og her blev det

besluttet, at bestyrelsen vil rette henvendelse til By- og Miljøforvaltningen om regulering af trafik- og

miljøproblemer under og efter byggefasen.

Lokalplansforslaget gennemgår ikke foranstaltninger for at imødegå trafikproblemer på det nævnte

vejstykke. Her kunne man fx tænke på:

· bedst mulig udkørsel til Buddingevej

· hastighedsdæmpning (chikaner: fx bump ved Adgangsvej, bussluse etc.)

· hastighedsbegrænsning (40 km hele vejen, skoleskilt, tydeligere skiltning, fast hastighedsmåler –

allerede nu køres der for stærkt, stærekasse, blinklys forblive ved skoleovergangen)

· lastbiler henvises til større veje (ærindekørsel tilladt)

· ensretning af trafikken (undtagen busserne).

Vi ser frem til at deltage i borgermødet 04.04.11. Vi vil her bede om, at By- og Miljøforvaltningen

gennemgår muligheder og planer for forebyggelse af de nævnte trafikproblemer.

Med venlig hilsen

Annette og Jørgen Kampp


Fra

Annette og Jørgen Kampp

Klausdalsbrovej 55

2860 Søborg

Tlf. 39203344, 40553344

Til

Gladsaxe Byråd

By- og Miljøforvaltningen

Rosenkæret 39

2860 Søborg

Vedr. Bydelscenter ved Buddinge Station: Indsigelse med forslag vedr. trafik

Vi har med stor interesse læst kommunens ”forslag til ny plan for trafikplads og bydelscenter ved

Buddinge Station. Desuden deltog vi borgermødet om planen 04.04.11, hvor især trafikken blev drøftet.

Vi synes godt om forslaget og ser frem til det nye bydelscenter.

Med denne indsigelse stiller vi forslag til trafikreguleringen i forbindelse med bydelscentret, dels i

byggeperioden og dels efter byggeperioden.

I byggeperioden

På borgermødet udtrykte vi vores bekymring for, at der i byggeperioden ville komme øget trafik,

herunder øget tung trafik på Klausdalsbrovej mellem Adgangsvej og Buddinge Hovedgade.

Det vedrører dels øget personbiltrafik med øget trafikhastighed, og dels arbejdskørsel i form af tung

trafik med lastvogne med risiko for:

· Rystelser, der kan få vores huse til at ”sætte sig”, så der kommer revner

· Tabt jord på vejen, evt. indeholdende giftstoffer.

· Øget mængde udstødningsgas med dieselpartikler.

· Generende ekstra støj.


På borgermødet 04.04.11 lovede bygherrerepræsentanten, at al trafik i forbindelse med byggeriet ville

blive dirigeret via Buddingevej.

Vi foreslår, at det bliver nedskrevet som en betingelse for byggeriet, at al trafik i forbindelse med

byggeriet dirigeres via Buddingevej, samt dette bliver overvåget og efter behov indskærpet.

Efter byggeperioden

I planforslaget skønnes det, at det færdige bydelscenter med dets butikker og erhverv vil medføre en vis

forøgelse af trafikken på Klausdalsbrovej mellem Adgangsvej og Buddinge Hovedgade.

I forvejen er vejstrækningen belastet af trafikken, dels ved stor trafiktæthed i myldretiden, og dels af

overskridelse af trafikhastigheden på alle tider af døgnet. Det er særligt belastende for skolebørn til og

fra Kvikmarkens Skole, som cykler ad Klausdalsbrovej og som gående krydser Klausdalsbrovej. Men

for beboerne i villabebyggelsen omkring Klausdalsbrovej medfører det ligeledes en forøgelse af

områdets i forvejen værende trafikproblemer:

· Miljøproblemer i form af udstødningsgas og støj.

· Deraf følgende forringelse af husenes salgsværdi.

· Øget risiko for personulykker, ikke blot for skolebørn, men også for ældre og andre.

· Slid på vejen, som medfører ringere vejbane.

· Busser får sværere ved at passere modkørende.

Vi foreslår, at der træffes foranstaltninger til at undgå en forøgelse af trafikmængden og

trafikhastigheden som følge af det færdige bydelscenter.

En særlig gene vil være, hvis varetransport til det kommende supermarked skal passere

villabebyggelsen i området, og det vil være ekstra generende, hvis dette sker tidligt om morgenen.

Vi foreslår, at supermarkedets varetransport dirigeres via Buddingevej, samt at dette bliver overvåget

og efter behov indskærpet.

Dette brev er omdelt til orientering til ca. 30 villabeboere på vejstykket mellem Adgangsvej og

Buddinge Hovedgade, lige som det er sendt til bestyrelsen for Gladsaxe-Buddinges Grundejerforening.


Vedr. generel trafikregulering

Med henblik på generelle foranstaltninger til at nedbringe uønsket trafik og for stor kørselshastighed på

det nævnte vejstykke henviser vi til vores efterfølgende henvendelse til kommunen herom.

Med venlig hilsen

Annette og Jørgen Kampp


Gladsaxe Byråd d. 25.4. 2011

By- og Miljøforvaltningen

Rosenkæret 39

2860 Søborg

Vedr. Lokalplan nr. 211. Bydelscenter ved Buddinge Station, Indsigelse med forslag vedr. Trafik

Da vejen Klausdalsbrovej ligger parallelt med det kommende bycenter vil jeg gerne på det

kraftigste opfordre til at der etableres vejchikaner der skal placeres således at hastighedsgrænsen og

støjen fra den forøgede trafik formindskes og sikkerheden forøges.

Et forslag kan være en vejchikane som etableres på Klausdalsbrovej (se bilag 1) samt at lukke

trafikken for køretøjer over 3500 kg med undtagelse af bybusserne.

Der følgende fordele ved en vejchikane på Klausdalsbrovej:

- Forstærke sikkerheden omkring Kvikmarkens skole.

- Forstærke sikkerheden for børn, unge og ældre mennesker der begår sig i området.

- Medvirkende til at formindske den kommende forøget trafik pga. byggeriet.

- Nedsætte det kommende forøget støjniveau ved at bilernes hastighed nedsættes

- Opmærksomhed omkring den nuværende tilladte hastighedsgrænse på 40 km. t. som i høj

grad ikke overholdes.

Jeg imødeser en fornuftig dialog omkring sikkerhedsforbedringer i forlængelse af planen om, at

udvide Buddinges muligheder som by og moderne miljø. I samme åndedrag håber jeg meget på, at

sikkerheden i trafikken og ændringer i byplanen kan følges ad.

På forhånd tak

Med venlig hilsen

Claus Mølbæk

Kålmarken 38 / Klausdalsbrovej 49

2860 Søborg

Mobil: 26 25 25 23


Bilag 1


Indsigelse vedr. Bydelscenter ved Buddinge Station 25. april 2011

I forbindelse med forslaget til det nye Bydelscenter ved Buddinge Station, har vi læst diverse materiale og

også deltaget i borgermødet den 4. april 2011.

Selve byggeriet er flot arkitektonisk og projektet er spændende.

Indledningsvis vil vi gerne bakke om og tilslutte os den indsigelse der er fremsendt af Annette og Jørgen

Kampp, Klausdalsbrovej 55, 2860 Søborg.

Dernæst vil vi gerne ytre vores bekymringer og komme med eventuelle forslag til en løsning af den

forøgede trafik på Klausdalsbrovej.

Vi har boet på Kvikmarken 12 i snart 17 år og oplevet, hvordan trafikken er steget i forbindelse med, at PET

er flyttet ind på den gamle Sophus Behrendsen grund. Både den tunge trafik til de øvrige virksomheder på

adressen, med lastbiler der overnatter på Klausdalsbrovej og alm. personbilstrafik som også parkerer på

selve Klausdalsbrovej og på alle sidevejene i nærområdet.

Mange køretøjer kører alt for stærkt og overholder ikke den hastighedsbegrænsning der er på vejen.

Vejstykket mellem Buddingevej og Buddinge Hovedgade indbyder også til høj hastighed, med den lange lige

strækning.

Vi har i den forbindelse været med til at tage initiativ til fodgængerovergangen (torontoanlæg) mellem

Kvikmarken og Kålmarken, da blandt andet mange skoleelever krydser Klausdalsbrovej lige netop her.

Men vi oplever desværre i dag, at udsynet ved fodgængerovergangen bliver dårligere og dårligere pga.

parkerede biler og mange store køretøjer holder ikke tilbage for fodgængerne. Også cyklisterne har svære

forhold pga. de parkerede biler og skal samtidig med, at de selv passerer de parkerede biler, tage højde for

busser og store lastbiler der kører udenom dem.

Vores bekymring omkring det nye Bydelscenter er derfor, at betingelserne for fodgængere og cylister vil

blive sværere, da vi er overbeviste om, at trafikken bliver meget forøget på Klausdalsbrovej mellem

Buddingevej og Buddinge Hovedgade.

En anden bekymring er, at den øgede tunge trafik medfører miljøproblemer pga. mere støj og mere

udstødningsgas. Vores ejendomsværdi vil formentlig falde af samme årsag. Der er måske også risiko for at

kloakerne sætter sig og de omkringliggende boliger bliver yderligere belastet af vand i kældrene.


Vi har været rundt forskellige steder i kommunen og i nabokommunerne og set på løsningsmuligheder.

Vores forslag til løsning af trafik kunne være:

Ensretning på til- og frakørsel til centret: tilkørsel som foreslået fra Klausdalsbrovej og frakørsel på

Buddingevej. Dette vil dels forbedre Klausdalsbrovejtrafikken og lyskryds. Det vil også formindske

trafikprop for buskørsel og alm.trafik når der er vareindlevering til centret. De store lastbiler med

vareindlevering skal bakke til læsserampen. Vareindlevering sker på alle tidspunkter af dagen har vi

oplevet adskillige gange ved andre butikker i kommunen.

Lastbiler og tung trafik kan henvises til større veje, men ærindekørsel er tilladt.

Flere bump på Klausdalsbrovej, måske bump som mest generer personbilerne. Ved disse bump kan

busserne passere uden gene, men hastigheden vil blive nedsat generelt og dermed er der større

sikkerhed for cyklister og fodgængere

Herunder FX - Herlev Kommune - Gl. Klausdalsbrovej / Sennepshaven (bag vandtårnet)

Vejindsnævringer/chikaner med mulighed for passage for cyklister på indersiden og passage af kun

et køretøj ad gangen ved indsnævringen. Dette vil nedsætte hastigheden og det giver cyklisterne

sikkerhed. Denne løsning vil også kunne løse problematikken om cykelstier som der ikke

umiddelbart er plads til, med mindre kommunen eksproprierer de grunde der ligger helt ud til

Klausdalsbrovej.

Denne løsning ville jo nok også kræve et totalt parkeringsforbud på Klausdalsbrovej mellem

Buddingevej og Buddinge Hovedgade, da cyklisterne ellers stadig vil være udsat (ligesom de er i

dag). Ved at lægge fodgængerovergangen mellem 2 chikaner, tvinger man nemmere bilisterne til at

holde tilbage, da der kun er et køretøj der kan passere ad gangen. Billederne neden for er fra

Aldershvilevej i Bagsværd. Dette forslag er efter vores mening det absolut bedste.


Billederne nedenfor er en tilsvarende løsning, men ikke nær så god, da der kun er passage og

dermed beskyttelse af cyklisterne på den ene side af vejen. Alternativt kunne man selvfølgelig

lægge chikanen skiftevis på højre og venstre side af vejen, så det stadig kun er et køretøj der kan

passere chikanen af gangen.

Disse billeder og også taget i Herlev på Sennepshaven/ Gl. Klausdalsbrovej (bag vandtårnet).


I Gentofte Kommune har man indført chikaner og bump på mange veje med stor succes. Der er masser af

eksempler, som vi dog ikke har vedlagt fotos af.

Vi afventer spændt resultatet og er selvfølgelig gerne til rådighed med yderligere information hvis dette

ønskes.

De bedste hilsner

Anette Lundberg og Flemming Theil

Kvikmarken 12

2860 Søborg

26152954 / 28901323

alfa@post12.tele.dk


Vedr. Bydelscentret ved Buddinge Station. Indsigelse med forslag vedr. trafik.

Vi har læst forslaget om at bygge et bydelscenter på den tidligere trælast grund. Vi synes det lyder som

en spændende ide og ser frem til flere butikker. Vi håber dog ikke at Buddinge Torv lider skade, da vi

har hørt at Kvickly vil flytte til det nye byggeri. Dette kan vi se som en stor fare for Buddinge Torvs

eksistens.

Grunden til at vi skriver denne indsigelse er, at vores hus ligger på Spergelmarken 26 ud til

Klausdalsbrovej, som vil være indfaldsvejen til bydelscentret. Vi har nu boet her i 6 år og kan hører

trafikken på Klausdalsbrovej, selv med døre og vinduer lukket.

Det er fint at der er sat en 40 km/t begrænsning, men vi tvivler meget på at den bliver overholdt. Vi

oplever, at den tunge trafik på Klausdalsbrovej får vores hus til at ryste og runge voldsomt, når de

passerer vejbumpet ved vores hus/grund. Vi er aldrig i tvivl når en lastbil passerer.

Dette er noget vi desværre har måtte leve med i 6 år, men vi kan frygte at dette vil blive betydelig værre

når det nye bydelscenter er bygget. Med den vare kørsel der vil være til og fra centret, lagt oven i den

vare kørsel der er i dag, frygter vi for at vores hus og vores boligområde vil tage skade.

Hertil kommer øgningen af den almindelige trafik på Klausdalsbrovej, hvilket vil være til stor gene for

vores villakvarter. Dette bl.a. med øget forurening, støj og øget risiko for personulykker. Også når det

tages i betragtning at mange børn skal krydse Klausdalsbrovej for at komme til og fra Kvikmarkens

Skole. Vi bor selv med to mindre børn, som om få år skal til at færdes i trafikken i vores område.

Vi har hørt at alt trafik vedr. selve byggeriet vil blive dirigeret via Buddingevej. Dette lyder som en god

ide, hvis det kan håndhæves. Men vores store bekymring er også den efterfølgende øget trafik.

Vi synes det er svært at komme med et forslag vedr. Klausdalsbrovej. Med fare for at det vil være for

indgribende i trafikplanen for Gladsaxe, mener vi at et godt forslag kunne være at sætte en fart

begrænsning på 30 km/t og forbyde tung trafik på det stykke af Klausdalsbrovej der løber fra

Bydelscentrets adgangsvej og mod vest, bussen undtaget. Herved ville den tunge trafik holde sig på den

meget større Buddingevej.

Vi håber at I vil tage vores indsigelse i betragtning, da trafikken på Klausdalsbrovej til tider allerede er

en stor gene for os.

Med venlig hilsen

Michael Løwe Friese &

Ann-Dorte Haubroe Hansen

Spergelmarken 26


Hej

Jeg skriver som en bekymret beboer ud til Klausdalbrodvej. Jeg deltog i mødet på kommunen d. 4

April. Det var et godt informerende møde, men gav også en del bekymring.

Vi har have ud til Klausdalbrovej og dette giver en masse støj og bil os ind i haven. At så der kommer

en forøgelse på 15 % er vi meget kede af. Der kører en masse tung trafik igennem som det er nu.

Det er sådan at når man sidder i haven ved myldretids trafik, kan man næsten ikke føre en samtale. For

ikke at nævne den os/lugt der kommer ind i haven. Det er ikke så rart at spise i haven med den mængde

støj/trafikos.

I Kvikmarken nr. 2 er der sætnings skader i huset også på grund af det bump der er ved T krydset

Klausdalbrovej/Kvikmarken.

Jeg har sat en lys sensor op i min garage. Når bussen eller andet tung trafik kører igennem tænder lyset

i garagen også på grund af bump ved T kryds Klausdalbrovej/Kvikmarken.

Det må også nævnes at der er en skole på Kvikmarken. Der bor også en masse børn på alle de

nærliggende veje og kombineret med en skole er det en meget dårlig idé at lægge så meget trafik ned af

Klausdalbrovej.

Vi har i forvejen overvejet at flytte på grund af en øgede trafik og lugt. Og hvis trafikken så skal

forøges vil det være meget kedeligt.

Jeg vil derfor foreslå følgende:

Der opsættes en bus sluse lige efter Berentsen, så alt trafik fra Berentsen, PET og det nye stations

center kører ad Buddingevej. Der skal udelukkende være adgang til busserne og ikke andet. Det

ideelle ville være at, vejen bare blev lukket og bussen kører igennem rundkørslen og til Buddinge

station ad Buddingevej.

Vi håber at i viser lidt forståelse for alle de beboere der er i nærheden af Klausdalbrovej.

Venlig Hilsen

En bekymret familie.

Tonny Damgaard

Kvikmarken 4

2860 Søborg.

Tlf. 39668681/61302215


Gladsaxe den 19-4-2011

Vedr. byplancentret ved Buddinge Station.

Vi ser med glæde frem til at få et nyt bycenter ved Buddinge Station.

Vi er dog bekymret for den trafik forøgelse der formentlig vil komme på Klausdalsbrovej i

fremtiden, hvis der ikke tages nogle skridt til at forhindre dette.

Man kunne f.eks. lave et forbud mod tung trafik på strækningen på Klausdalsbrovej,

mellem Buddinge Hovedgade og Buddingevej.

I øvrigt bakker vi fuldt ud op om indsigelsen fra Annette og Jørgen Kampp, Klausdalsbrovej 55.

Med venlig hilsen

Elsebeth Jørgensen og Flemming Grønborg

Kvikmarken 3, 2860 Søborg


Kære Gladsaxe Kommune!

For det første vil jeg gerne rose jer for projektet – Jeg ser frem til at centeret står færdigt.

Jeg har dog nogle ændringsforslag til lokalplanen:

1. Klausdalsbrovej mellem Buddinge Hovedgade og Buddingevej er allerede i dag, en farlig vej for

cyklister – Her tænker jeg især på børnene der cykler på vejen. Kommunen burde bygge cykelstier på

Klausdalsbrovej.

2. Og allerede nu, burde I overveje, hvordan I undgår den tunge trafik fra centeret på samme stykke

på Klausdalsbrovej

3. At cykel- og gangstien langs banen bliver bevaret – Dette er en sti som mange, især børn, bruger.

Med venlig hilsen

Tom Hvillum

Stengårds Allé 234

2860 Søborg


Til

Gladsaxe Kommune

Byplanafdelingen

Jeg har læst lokalplan 211 om opførelse af bydelscenter ved Buddinge Station inkl. tilhørende trafik og

miljøvurderinger.

Jeg har ikke bemærkninger til byggeriet som sådan. Men jeg vil godt knytte nogle kommentarer til de

afledte virkninger for trafik og miljø.

Det fremgår af det udsendte materiale, at der er udarbejdet en trafikanalyse dvs. en vurdering af, hvor

meget trafikken vil stige på Klausdalsbrovej og tilstødende veje. I den forbindelse er der foretaget

trafiktællinger på forskellig måde, herunder krydsene Buddingevej/Klausdalsbrovej og

Klausdalsbrovej/Adgangsvej. Der er samtidig udarbejdet en prognose for stigningen i trafikken (Niras

rapport side 11). Konklusionen heri er, at der kommer stigende trafik, men ikke problemer, der ikke

kan klares uden en lille smule kødannelse og ændret indretning af svingbaner o.l.

Man kan ikke læse nogetsteds, hvad grundlaget for denne prognose er, herunder hvilken sikkerhed

hhvs. usikkerhed der er tale om. Hvis trafikken bliver voldsommere, kan det betyde større belastning af

området omkring stationscentret. Men lokalplanforslaget og dets belysning tager kun sigte på nærmeste

omgivelser, ikke på boligkvarteret omkring Klausdalsbrovej – Kvikmarken – Klintemarken mv. i

øvrigt.

Det undrer, at der ikke er foretaget en nærmere vurdering af hele kvarterets trafikforhold, der gennem

de senere år er blevet præget af stadig mere trafik til og fra – og gennem området – og væsentlig mere

parkering på Klausdalsbrovej. Jeg kan pege på følgende:

- Den nuværende trafikafvikling på Klausdalsbrovej med busbetjening vanskeliggøres af parkering

langs kantsten (Kålmarken-Politiets indkørsel).

- Myldretidstrafikken – specielt morgen – på Klausdalsbrovej er heftig bl.a. til og fra Kvikmarkens

Privatskole.

- Fuld udnyttelse af parkeringspladserne langs baneterrænet.


Og samtidig skal det nye stationscenter trafikbetjenes både af pendlertrafik, af varelevering og af

kunder til supermarkedet/andre forretninger.

Jeg opfordrer derfor Byrådet til i forbindelse med vedtagelsen af denne lokalplan

1) at sørge for gennemførelsen af flere trafiktællinger – både før og efter stationscentrets etablering –

i større dele af kvarteret dvs. krydset Buddinge Hovedgade / Klausdalsbrovej, Stengårds

Alle/Klintemarken/Kvikmarken – ud over selve det område, som er omfattet af lokalplanen.

2) at vurdere trafikanalysens grundlag løbende, således at kommunen er forberedt på at kunne træffe

beslutninger af mere indgribende karakter, hvis trafikudviklingen (antalsudviklingen og

parkeringsomfanget uden for stationscentret) udvikler sig voldsommere end forventet.

3) At påbyde virksomheder i kvarteret at tilvejebringe personaleparkering på egen grund (eller på

anden måde) – lige som lokalplanen gør for stationscentret.

Mvh.

Hans Jakobsen

Klintemarken 19

2860 Søborg


Som beboer, i 50 år, på adr. Blomstermarken nr. 2, hjørnet af

Klausdalsbrovej, deltog jeg på borgermødet vedr. det planlagte byggeri

v.

Buddinge Station.

I lighed med andre beboere med adr. mod Klausdalsbrovej, er jeg stærkt

bekymret for den tiltagende trafik, både i og efter byggefacen.

Allerede nu er vejen slet ikke gearet til dagens trafik. Der opstår

ofte

kaotiske tilstande med busser og store lastbiler der ikke kan passere.

Det

er især til gene

ved min bopæl, hvor jeg mange gange oplever store lastbiler der har for

vane

at vende i min indkørsel. Jeg har indtryk af at de skyder genvej for at

undgå rundkørslen.

Hastigsbegrænsningen på 40 km. er der stort set ingen der overholde.

Iøvrigt bakker jeg op om indsigelsen fra Annette og Jørgen Kampp,

Klausdalsbrovej 55.

Med venlig Hilsen

Grete Kyhn

More magazines by this user
Similar magazines