Referat 160608 - Mariagerfjord Gymnasium

mf.gym.dk

Referat 160608 - Mariagerfjord Gymnasium

Referat af bestyrelsesmødet mandag d. 16. juni 2008 kl. 16-18

Afbud fra: John Schulz, Morten Lassen, Jan Schrøder og Ida Marie Hindsholm

Punkt Art Tid Fremlægges af Bilag

1. Orientering fra formanden – herunder

godkendelse af referat af bestyrelsesmøde

orientering 10 minutter Formand Bilag 1

Elektronisk

d. 29. april 2008

Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

Formanden informerede om høringssvar ang. resultatløn fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Høringsudkast

og høringssvar er medsendt dette referat.

2.Skolestart 08

orientering 10 minutter Rektor & vicerektor

Bilag 2

- Ansættelser

elektronisk

- Klassedannelser 08/11

- HF-projekt

Ansættelser:

Følgende er ansat pr. 1. august 2008:

Fastansat:

Sofia Ottesen

Idræt/spansk

Torben Quist Andersen Biologi/samfundsfag + pædagogisk IT-vejleder

Helle S. Frandsen

Religion/oldtidskundskab

Uddannelsesstillinger:

Astrid Leick Siegumfeldt Biologi/kemi

Rune Poulsen Grann Idræt/historie

Kari Toxværd-Larsen Musik/spansk

Årsvikarer:

Niels Ejner Back

Engelsk

Jette Østergaard Nielsen Biologi/psykologi

Jesper Larsen

Engelsk

Der er ansat ca. 1 årsværk mere end planlagt p.g.a. den store HF-klasse, som starter efter ferien.

Klassedannelser 08-11:

Til orientering.

3 af 1. g klasserne har 30 elever. Det kræver en dispensation fra bestyrelsen, hvilket blev givet.

Hvis der ved skolestart er 30 elever på spanskholdet i 1k vil der i perioder blive sat en ekstra lærer på.

HF-projekt:

Ca. 36 elever til ny HF-klasse. Der vil i fællesfagene blive sat 2 lærere på indtil juleferien.

3. Energi-styring / Siemens beslutning 10 minutter Vicerektor Udleveres

på mødet


Siemens vil energi-optimere vores energi-installation. De har beregnet en energibesparelse på kr. 280.629,-

for de første 12 måneder. Vederlag for år 1, incl. etableringsomkostninger er kr. 156.831,-, vederlag for efterfølgende

år er kr. 123.286,-. Se vedhæftede serviceaftale. Under punkt 4.7 er en beskrivelse af, hvad vi skal

betale, hvis besparelsen bliver mindre end beregnet.

Beslutning: Det blev vedtaget at tegne kontrakt med Siemens.

4. Navneskift/logo - status orientering 10 minutter Rektor Køreplan

udleveres

på mødet

Nyt logo præsenteret. Plan for navneskift udleveret på mødet. Planen er medsendt dette referat.

Skolens navn og logo males på gavl. Rektor forsøger at få borgmesteren til at afsløre gavlmaleriet på 1.

skoledag den 13. august. Billede af maleriet er medsendt dette referat. Der kommer artikel i ”Mariagerfjord

Magasinet”.

Vedr. Hobro Gymnasiums Venner (HGV): Der indkaldes til 2 generalforsamlinger med 14 dages mellemrum.

Formålet med generalforsamlingerne er at vedtage navneskift til Mariagerfjord Gymnasiums Venner (MGV).

Vedtægter med skolens nye navn indsendes til Undervisningsministeriet.

5. Budgetopfølgning, herunder kantine

økonomi

Orientering &

beslutning

15 minutter Vicerektor Bilag 3

Elektronisk

Kantinen har likviditetsproblemer grundet:

-store stigninger på råvarer. Salgsprisen er ikke steget i takt med stigning i råvareprisen, som er steget ca.

30% (salgspriserne i kantinen er i januar sat op med 10% og i juni med 15%).

-stort spild. Det er nu iværksat, at en repræsentant fra ledelsen hver uge giver kantinepersonalet besked om

fraværende klasser og andet, som påvirker mængden af mad, der skal fremstilles.

Kantinen mangler ca. kr. 88.000,- for at kunne betale regninger og løn i juni og juli (se bilag 3).

Der er 2 løsningsmodeller for kantinen fremover:

1. lave et realistisk budget for det kommende halvår og følge udviklingen frem til jul. Der er valgt en ny

revisor, Leif Pedersen, tidligere bogholder på Handelsskolen (den tidligere revisor er død). Han vil

hjælpe med budget og budgetopfølgning.

2. overdrage kantinedriften til et privat firma.

Beslutning: Kantinens økonomi følges nøje frem til jul 2008. Herefter tages sagen op igen. Der ydes

det nødvendige tilskud til kantinen (kr. 88.000,-). VUC betaler en del af dette tilskud.

6. Studieretninger 09/12 beslutning 15 minutter Rektor Bilag 4

Elektronisk


Rektor præsenterede et diasshow med baggrund og præmisser for fastsættelse af studieretninger 2009-

2012:

Følgende er der taget højde for:

- STX-bekendtgørelsen (bindinger/krav)

- Obligatorisk studieretning

- Optagelseskrav videregående uddannelser

- Søgetal fra 4 reformrunder

- Skolens profil: (naturvidenskabelig, international og praktisk/musisk)

Præmisser:

- sikre et fast udbud af studieretninger

- sikre at alle studieretninger rummer valgpositioner

- sikre de ansættelser, der er i huset

- sikre fornyelse og skoleudvikling

- antal studieretninger skal matche antal oprettede studieretninger

- ikke forhåndsplanlægge med ”papegøjeklasser”

Se bilag 4, som er en samlet oversigt over studieretninger 2009-2012.

Studieretningerne har været præsenteret i Pædagogisk Råd. Der har været kommentarer omkring indførelse

af mediefag fra bl.a. billedkunst-lærerne, som er bange for at mediefag vil udkonkurrere billedkunst.

Svar fra bestyrelsen: Hensigten med de foreslåede studieretninger er ikke at nogle lærere bliver overflødige,

men mediefag kan tiltrække nye elever. Forslag om at rektor indkalder billedkunst-faggruppen til en

samtale for at afmystificere.

Biologi er ikke længere i studieretning med kemi og idræt. Svar fra bestyrelsen: det er ikke et krav fra de

videregående uddannelser at have biologi på A-niveau for at læse biologi. Det er vigtigere at eleverne har

kemi, matematik og fysik. Mange elever, som vælger biologi på højt niveau er ikke så gode til matematik

og kemi, og denne nye sammensætning vil bevirke, at flere elever gennemfører stx.

Beslutning: studieretninger 2009-2012 blev godkendt.

7. Fra Rektormødet: nyt om ny løn, resultatløn

og administrative fællesskaber

orientering 15 minutter Vicerektor


Ny løn:

I OK 2008 er der afsat en pulje til ny løn. Efter sommerferien fastsættes kriterier for udmøntning af ny løn.

Forhåndsaftaler fra amtet udgår herefter.

Resultatløn:

Se vedhæftede bilag vedr. høringsudkast og høringssvar. Resultatløn skal med som punkt på det kommende

bestyrelsesmøde. Resultatløn for skoleåret 2008-2009 skal være udarbejdet inden 1. september (fristen

forlænges måske).

Administrative fællesskaber:

Deloitte har lavet en undersøgelse, der viser, at man på ungdomsuddannelserne kan spare i alt 312 mill. på

følgende områder: Økonomi og planlægning, løn og personale, IT, indkøb, bygninger og service. Rektorforeningen

har bedt PricewaterhouseCoopers om at tjekke Deloittes rapport. De nordjyske gymnasier har aftalt

et møde for at tale om mulighederne.

8. Siden sidst:

orientering 10 minutter Rektor

- nedsættelse af hf-visionsgruppe

- arbejdsgruppe screeninger

- studiekreds om selvværd

- ledelsesseminar

- justering studie- og ordensregler

- Nedsættelse af hf-visionsgruppe: stx får meget opmærksomhed. Hvis vi vil bevare hf, skal vi også

ville noget. Hvad kunne tiltrække flere hf-elever?

- Arbejdsgruppe omkring screeninger: der nedsættes en arbejdsgruppe, som optimerer screeningen

af eleverne i matematik og dansk. Lektiehjælp bliver skemalagt med fraværsregistrering i sammenhæng

med værkstedstimerne. Det er et forsøg på at fastholde eleverne.

- Studiekreds om selvværd: i efteråret nedsættes en studiekreds, som skal afdække problemstillingen

om ”de tavse piger” og ”de støjende drenge”. På et meget tidligt tidspunkt skal der tages fat i disse

elever. Formålet er at mindske frafald blandt eleverne. Der skal også fremover gøres mere ud af eksamenskurser.

Lærerne visiterer elever til disse kurser. Psykologen vil også gerne være med.

- Ledelsesseminar: ledelsen har afholdt seminar på Rold Storkro i maj 2008, hvor mange emner (mest

drift) blev diskuteret.

- justering af studie- og ordensregler: rektor har revideret skolens studie- og ordensregler. Bl.a. er

det præciseret, at eleven selv skal betale for lægeerklæringer. Desuden er punkterne ”rejseregler” og

”IT-regler” flyttet ud som bilag for overskuelighedens skyld.

9. Dimission orientering 5 minutter Rektor

Orientering om program for aftenen. Det nye er, at uddeling af beviser og legater foregår i Hobro Hallen og

spisning foregår på gymnasiet. På skolens hjemmeside er der en opfordring til jubilarer om at deltage i festen.

Der er ingen jubilarer, som har tilmeldt sig. Silas kontakter en repræsentant fra hver klasse, som har 25

og 40 års jubilæum.

10. Strategi beslutning 5 minutter Formand


Nu har der været en hel årgang gennem den ny reform. Reformen evalueres i efteråret, resultatet af evalueringen

er klar i foråret 2009. På baggrund af dette udsættes den strategidag, som blev besluttet på forrige

bestyrelsesmøde, indtil evaluering af reformen foreligger.

Det er vigtigt at sørge for, at der på hvert bestyrelsesmøde tages et emne /tema op fra ”bestyrelseshjulet”.

Beslutning:

- emnet ”strategi” tages op på alle bestyrelsesmøder.

- sideløbende med at kantinens økonomi følges nøje, tages emnet ”sund skole” op i bestyrelsen.

Der laves aftale med en person, som på næste bestyrelsesmøde kan komme med et oplæg om

emnet ”sund skole”

- Bestyrelsens strategidag udsættes et års tid.

11. Forslag om næste møde: d. ?? beslutning 5 minutter Rektor

Næste møde: Tirsdag den 26. august kl. 15-18 i B45. På dette møde fremlægges et forslag med møder i

næste skoleår planlagt i forhold til øvrige udvalgsmøder på skolen.

12. Eventuelt 10 minutter Formand

- hvem af elev- og lærerrepræsentanterne har stemmeret? Silas og Karen Inge.

- ønske om, at referenten læser beslutninger op, som bliver taget på møderne: vedtaget.

- er det nødvendigt med en ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne og må vi overhovedet

tegne en sådan? Formand undersøger i bestyrelsesforeningen og vicerektor undersøger hos revisor.

Referat godkendt og underskrevet den 16. september 2008:

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

More magazines by this user
Similar magazines