42246 Fredens Kirke nr.2-09:34960 Fredens Kirke nr.1-07

fredenskirke.dk

42246 Fredens Kirke nr.2-09:34960 Fredens Kirke nr.1-07

KIRKEBLADET

Fredens Sogn

Svendborg

Juni - Juli - August 2009 Nr. 2

Foto: Claus Trøigaard Hansen


PRÆSTENS SIDE

Af Jørgen Børglum Larsen

MIT C.V. OG GUD

Vi har tilsyneladende udviklet et nyt menneskesyn. At vi er

individualister, har vi vel for længst opdaget. Sådan noget

som fællesskab og solidaritet har længe været nedprioriteret.

Men det nye menneskebillede går et skridt videre. Nu

handler det ikke bare om individualisme – men om mig.

Jeg-et er kommet helt i fokus. Vi tænker på vores eget liv og

meningen med det ved hele tiden næsten at skrive vores

egen biografi. Det gør man f.eks., når man søger nyt job. Så

udfærdiger man et såkaldt C.V. – et curriculum vitæ – der

remser hele vores historie op – alle vores kvalifikationer

eller kompetencer, som det hedder i dag. Alt det, vi har at

bryste os af – og som vi synes både giver vores liv mening

– og måske en ny stilling.

”Den enkelte har mere end nogensinde sit eget liv som

arbejdsopgave,” skriver teologen Jørgen I. Jensen i sin bog

om ”Jeg-automaten”.

Idealet i det nye menneskebillede er det menneske, der er

konstant lærende og altid i gang med at udvikle sin personlighed.

Det sker på kurser i selvrealisering eller ved hjælp af

en coach, der guider os gennem tilværelsen. Det kan alt

sammen være meget godt. Og alligevel bliver det noget

overanstrengt, hvis det bliver hele meningen med livet. Hvis

jeg alene er meningen med livet. Især går det galt, hvis et

menneskes liv ikke altid bare er en succes, og hvis ens karriere

ikke bare er lutter lagkage og noget at skrive hjem om

– men også kiks og fejl og fiaskoer og skuffelser.

Hvad er så meningen med livet, hvis et menneskes C.V.

ikke ligefrem er en udtalt succes?

Der er det fine ved evangeliefortællingerne, at de sådan set

kommer hele vejen rundt om, hvordan det er at være menneske.

Ikke et mørkt hjørne af vores menneskeliv er frilagt

for evangeliefortællingernes søgelys. Vi mennesker er her

skildret på både godt og ondt, med al vores afmagt og alle

nuancer i vores svagheder, alle vores ambitioner og fordomme.

Her er plads til forræderen eller det menneskelige

svigt i skikkelser som Judas eller Peter.

Det hele kunne være én lang og ynkelig historie om

mennesket. Alligevel må vi ikke læse evangeliefortællingerne

som bare én stor dommedagsprædiken over det at

være menneske. Godt nok er vi på godt og ondt i fokus her

– og kendt helt til bunds. Der bliver alligevel ikke fortalt

om os som kun håbløse og fortabte i al vores egoisme og

selvoptagethed. Det handler nemlig her om, at vi kan blive

frie for det, og at vi kan få helt nye muligheder – til et helt

andet liv.

I Mattæusevangeliet er der en fortælling om en ung mand,

som kommer til Jesus med et vigtigt spørgsmål, og som vi

alle sådan set godt kunne stille, fordi det egentlig minder

ikke så lidt om det, som vores moderne menneskebillede er

så optaget af.

”Hvad godt kan jeg gøre for at få evigt liv?” Sådan spørger

den unge mand. Vi kunne i dag måske i stedet have spurgt:

”Hvad godt skal jeg gøre, for at mit liv giver mening?” Hvilke

kvalifikationer eller kompetencer skal jeg have – eller kan du

anbefale mig en coach til hjælp for min selvudvikling?

Den unge mand har tilsyneladende prøvet det hele. Han

har holdt alle budene, som det gjaldt om i det samfund.

Han har gjort sit, udviklet sig, været god og ansvarlig. Han

var oven i købet også rig – et rigtigt karrieremenneske. Han

manglede ikke noget. Bare det evige liv – eller meningen

med det hele.

Det er til ham, at Jesus nu siger: ”Hvis du vil være konsekvent,

så sælg alt, hvad du ejer, og giv pengene til de fattige;

så har du en skat i himlen.”

Konsekvent – det vil vi vel gerne være, også i dag. Men

hvis man skal være konsekvent ifølge fortællingen i

Mattæusevangeliet, så er der altså én ting, man skal huske

at tænke med: det er de andre – og ikke kun sig selv.

Uanset hvor flot dit C.V. eller din karriere eller succes ser

ud – eller hvor flosset og skuffende – så giver det hele ingen

mening uden de andre.

Den unge mand blev ked af den besked, han fik, og han gik

sin vej, for han var meget rig. Det er vel ikke så sært, at

disciplene derefter måtte spørge Jesus: ”Hvem kan så overhovedet

blive frelst?” Men også det får de et svar på: ”Ingen

mennesker kan frelse sig selv, men Gud kan alt.”

Kristendommen befrier et menneske fra at skulle frelse sig

selv – og alene finde meningen med livet – eller det evige

liv – i vores egen karriere eller personlighedsudvikling. Det

er en befrielse til at se de åbne muligheder, som vores liv

fyldes af, når Gud kan alt. Meningen med vores liv eller det

evige liv eller fremtiden for os ligger i, at når noget ikke altid

lykkes lige godt for os, så er alt alligevel muligt for Gud.

Sådan kan vi altså også tænke Gud med – og skrive det,

der er muligt for Gud, ind i vores eget C.V.

2

FREDENS KIRKE

JUNI - AUGUST 2009


NYT FRA KIRKEGÅRDEN, APRIL 2009

Hvis alt går efter planen vil vi kunne indvie et nyt afsnit på

Fredens kirkegård i august 2009. Det nye afsnit kommer til

at hedde parkkirkegården, og arealet er på ca. 1.2 ha.

Ideen til den kommende parkkirkegård blev allerede drøftet

i kirkegårdsbestyrelsen i 1997 og allerede i 1998 fik vi

en aftale med en ung landskabsarkitektstuderende som var

på jagt efter en samarbejdspartner omkring et bachelorprojekt

som skulle være en del af eksamen og afslutning på

hendes uddannelse. Vi indlogerede Ditte Poulsen som hun

hedder på et værelse i byen og så arbejdede hun hos os i et

halvt års tid. Hun kortlagde området og kom med mange

gode ideer til en kommende parkkirkegård. Det store arbejde

som blev udført i denne forbindelse var i øvrigt uden

beregning for Svendborg kirkegårde da det jo var en del af

hendes uddannelse, vi betalte dog for hendes værelse i

perioden.

I de mellemliggende år har vi arbejdet periodevis på arealet

med forskellige rydnings- og beskæringsarbejder

da den eksisterende beplantning var en del forsømt.

Efterfølgende er der plantet nye

busketter og træer og parken har i det

hele taget forandret sig meget og en

ny udvikling er startet, en udvikling

vi forventer os meget af.

Der er lagt mange løg som i

skrivende stund hilser foråret

velkommen og en

praktisk og fin gangsti

guider besøgende rundt

så man kan beskue herlighederne.

Vi planter

lige nu stauderabatter

som skal være bund

om kring gravstenene

på gravene som placeres

langs randbeplantninger

og busketter

rundt i parken. Det bliver

desværre kun mulighed

for urnenedsættelser på

den kommende parkkirkegård

da jordens be skaf fenhed

kun egner sig til dette, skal man

kistebegraves henviser vi til de

øvrige afdelinger på Fredens kirkegård.

Vi har nedsat et lille udvalg som

lige nu drøfter og overvejer hvilke servitutter

/ regler der skal være i dette nye afsnit, gravstenenes

udseende og ud formning, stauderabatternes sammensætning,

hvor mange bænkepladser osv. Der er rigtig mange

ting der skal tages i betragtning når nye arealer skal tages i

brug på en kirkegård.

Vi glæder os til at kunne tilbyde gravsteder i uformelle

rammer, hvor den botaniske og havearkitektoniske oplevelse

bliver en dominerende faktor og gerne skulle være med

til at bringe de besøgende en fredfyldt og positiv oplevelse

og stemning. Hvor mange gravsteder der bliver plads til på

den ny parkkirkegård afhænger af efterspørgsel, men der

skal ikke være flere gravsteder end at det naturlige udtryk

og indtryk bevares. Når den endelige indvielsesdato kendes

vil der blive informeret herom.

Af kirkegårdsinspektør Tommy Christensen

Foto: Claus Trøigaard Hansen

FREDENS KIRKE

JUNI - AUGUST 2009

3


Fødsel:

Enhver fødsel skal anmeldes til

kirkekontoret inden 14 dage.

Dåbs- og vielsesattester (og evt.

O og A- erklæring) medbringes

sammen med fødselsanmeldelse.

Der er endvidere mulighed for

ved hjælp af digital signatur at

anmelde fødsel og navneændring

på www.personregistrering.dk,

hvor også diverse blanketter kan

udskrives.

Dåb:

Anmeldes til kirkekontoret.

Derefter henvendelse til den

præst, der skal foretage dåben.

Vielse:

Anmeldes til kirkekontoret.

Derefter henvendelse til den

præst, der skal foretage vielsen.

Begravelse/bisættelse:

Henvendelse til kirkekontoret.

Dødsanmeldelse, dåbs- og vielsesattest

for den afdøde afleveres

til kirkekontoret, evt. gennem

begravelsesforretning.

Derefter samtale med den præst,

der skal forrette begravelsen/

bisættelsen.

Kirkebil:

Til gudstjenester er der gratis

kørsel for gangbesværede

blandt sognets beboere og

sognebåndsløsere.

Kirkebil bestilles på kirkekontoret

senest fredag kl. 12.00.

Kirkelige organisationer:

FDF

Kredsleder:

Flemming Lautsen,

Vædderen 88,

tlf. 4072 2074

De grønne pigespejdere

Gruppeleder:

Conny Nielsen,

Høje Dong, 5771 Stenstrup,

tlf. 62 21 70 46

E-mail: cn@svendborgspejder.dk

KFUM-spejderne

Gruppeleder:

Heidi J. Pedersen,

Dronningsholmsvej 10, 1.,

tlf. 2636 5751

KFUM & KFUK

Formand:

Tine Jørgensen,

Boelsmosevej 15, 5883 Oure,

tlf. 6228 2800

Svendborg Y’s Men’s Club

Præsident:

Børge Rosholm,

Birkholmvænge 4.

tlf. 6221 5572

4

FRA MENIGHEDSRÅDET

Goddag

Som nyt menighedsrådsmedlem har

jeg tiltusket mig lidt spalteplads, fordi

jeg syntes det er vigtigt at få sat ord på

alt det, jeg ikke tænkte så meget over

før. Kirken fungerede jo, så må det vel

være godt nok. Men alligevel blev jeg

lidt nysgerrig, og gik til informationsmøde

for at høre nærmere, og vupti

sidder jeg nu i menighedsrådet.

Jeg er ikke en ung pige længere, men

jeg har modet og musklerne, og jeg vil

meget gerne være med til at præge kirken,

samt udbrede kendskabet til me -

nighedsrådsarbejdet, det skulle gerne

være en naturlig ting at tale om arbejdet,

og ikke mindst ønsker jeg, at være

en god ambassadør for et folkekirkeligt

arbejde, så vi kan få yngre kræfter ind i

menighedsrådet der kan tage over

efter os, for folkekirken skal også fungere

frem over, derfor er der hele tiden

brug for at tænke nye tanker.

Under alle omstændigheder ville jeg

på nært hold få menighedsrådsarbejdet

ind under huden og forholdsvist let

kunne danne mig et realistisk billede af,

hvad der foregår.

”Menighedsrådsarbejde – er det

noget for dig? Hvad vil du dog her, det

er alt for gråt og kedeligt til dig.”

Det spørgsmål har jeg fået stillet

masser af gange, og spurgte selvfølgelig,

hvad de mente med, at det var gråt

og kedeligt, det er ikke kun mursten

skulle jeg hilse og sige.

Jeg syntes det er spændende at

være med til at planlægge, have indflydelse

og løfte opgaven sammen, kirken

er blandt andet rammen om et godt

socialt arbejde, og da jeg altid har

interesseret mig for det sociale liv og

stadig er meget aktiv, ønsker jeg at

være medvirkende til, at der laves

interessante aktiviteter, så det bliver

endnu mere naturligt at bruge kirken.

Jeg vil blot sige, menighedsrådsarbejdet

er ligesom et hvert andet arbejde,

det giver erfaring, en erfaring som

både kan bruges personligt og på ens

arbejdsplads.

Hvad beskæftiger vi os så med,

opgaverne spænder meget bredt, jeg

vil blot nævne de vigtigste opgaver:

• administrere kirkens bygninger samt

præstegård

• administrerer økonomi/regnskab,

herunder lave budgetter

• ansætte og virke som arbejdsgiver

for kordegne, gravere, sangere m.v.

• indkøb

Herudover er der rigtig mange ud -

valg, hvilke tilkendegiver en aktiv kirke

med masser af spændende aktiviteter,

der dækker gruppen fra baby til voksne

personer. Det gør det både sjovere,

men også mere kompliceret at deltage

i arbejdet i et menighedsråd.

Annelise Ebbe

”Menighedsrådsarbejde – er det noget for dig?

Hvad vil du dog her, det er alt for gråt og kedeligt til dig.”

FREDENS KIRKE

JUNI - AUGUST 2009


SOGNEKALENDER

Gudstjenester i Fredens Kirke

JUNI

7. Trinitatis Højmesse kl. 10.00 Mette Dolberg

14. 1. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 Thomas Aallmann

21. 2. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

28. 3. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

JULI

5. 4. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 Mette Dolberg

12. 5. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

19. 6. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

26. 7. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 Mette Dolberg

AUGUST

2. 8. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Mette Dolberg

9. 9. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 Thomas Aallmann

16. 10. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

23. 11. s. e. trin. Gudstjeneste kl. 9.00 Thomas Aallmann

30. 12. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

SEPTEMBER

6. 13. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Mette Dolberg

13. 14. s. e. trin. Højmesse kl. 10.00 Jørgen Børglum Larsen

MØDE MED DEN DANSKE SALME

Onsdag den 18. marts fyldtes Vor Frue

kirke med masser af sang: børn fra

provstiets skoler (5.-6. Klasse) var

samlet for at synge salmer. Der var så

mange deltagere, at det var nødvendigt

at blive lukket ind i hold.

Dette ”Møde med den danske salme”

er et skole-kirkesamarbejde i Svend -

borg Provsti. Der hører selvfølgelig forberedelser

til. De går ud på, at der i

skolen arbejdes med og indøves de

valgte salmer. Dernæst er der mu lig -

hed for besøg i den lokale kirke, hvor

præsterne står til rådighed med fortælling,

rundvisning og besvarelse af

spørgsmål - og så kan salmerne synges

med orgel-akkompagnement. Det samlede

arrangement løber af stabelen i

skiftevis Vor Frue kirke og Dom kirken i

Odense.

De, salmer, som var på dette års

program, var ”Den signede dag”, ”En

rose så jeg skyde”, ”Du, som gir os liv

og gør os glade”, ”Her vil ties, her vil

bies” og endelig ”Du, som har tændt

millioner af stjerner.” Det er altså et

bredt udvalg af både gamle og nyere

salmer. På den måde er salmesangsprojektet

med til at udvide og uddybe

kendskabet til den store sangskat, som

vores salmebog rummer. Og, ikke

mindst: sprede den glæde, der følger

med at synge.

MD

ADRESSELISTE:

www.fredenskirke.dk

Kirkekontoret

Jonna Kristensen

Glarmestervej 8

Åbent tirs.-fre. kl. 10-13

Torsdag tillige kl. 15-17

Mandag lukket.

Tlf. 6321 0326

E-mail: jkri@km.dk

Kordegnevikar

Christina Lykke Maarbjerg

Sognepræst

Jørgen Børglum Larsen

Glarmestervej 6

Træffes som regel tirs.-fre. kl. 11-12

samt efter aftale. Mandag fri.

Tlf. 6321 0324

E-mail: jbla@km.dk

Sognepræst

Mette Dolberg

Nyborgvej 192

Træffes som regel i sognehuset

man.- ons. kl. 11-12, samt efter aftale.

Fredag fri.

Tlf. 6321 0325

Privat: 8627 8418

E-mail: mdo@fredenskirke.dk

E-mail: mdo@km.dk

Kirketjener

Inger Hoppe

Kirken 6321 0328

Sognehuset 6321 0327

Mobil 2728 0328

Træffes bedst i kirkens åbningstid

10.00 - 14.00

Kirketjener 2

Lisbeth Andersen

Organist

Allan Wahl

Fruerstuevej 75

Tlf. 6222 2676

E-mail: allan.wahl@sydfynsmail.dk

E-mail: organist@fredenskirke.dk

Menighedsrådsformand

Verna Egelund

Linkenkærsvej 57

Tlf. 6221 9041

Kirkeværge

Leif Kruse Nielsen

Sanddalsvænget 13

Tlf. 6221 7713

Kirkegårdskontor

Valdemarsgade 71A

Tlf. 6221 0533

Regnskabsfører:

Reg. revisor Benny Rasmussen

Tordenskjoldsvej 21

Tlf. 6222 7288

Kirken er åben mandag til fredag

mellem 10-14.

Sognehusets lokaler kan lejes til

møder.

Henvendelse til kirketjeneren.

FREDENS KIRKE

JUNI - AUGUST 2009

5


BØRNEKIRKEDAG

Den 28.marts 2009 i Fredens Kirke

Den årlige børnekirkedag er løbet af stabelen, og i år

var temaet: Påsken.

Påskedagene fra Palmesøndag og frem til 2. Påske -

dag blev vores omdrejningpunkt, hvor vi klippede palmegrene,

bagte brød, kreerede smukke kors af ispinde,

perler og palietter, og vi malede et billede med inspiration

fra påskesalmen: Som forårssolen morgenrød.

Vi havde en rigtig dejlig dag sammen med en masse

interesserede og glade børn. Det var dejligt, at kunne

fordybe sig i påsketemaet og vi havde desuden god tid

til, at synge, klippe gækkebreve og nyde en lækker

påskefrokost sammen.

Dagen blev festligt afsluttet med en familiegudstjeneste,

hvor de ting vi havde skabt i løbet af dagen,

kom med over i kirken som udsmykning.

Tak til alle børn og frivillige hjælpere for en rigtig

dejlig dag.

Christina Lykke Maarbjerg

MINIKONFIRMANDER 2009

Foråret igennem har minikonfirmanderne fra 3. Klasse

sat deres præg på kirken og sognehuset med deres

gode humør og nysgerrighed. Vi har mødtes torsdag

eftermiddage for at lære kirken og kirkerummet at

kende og for at tale om Gud.

Vi har været i klokketårnet for at kigge nærmere på

den store klokke. Allan har fortalt om orglet og spillet

både sjove og uhyggelige melodier og lært os gode

salmer. Inger og Lisbeth har sørget for, at der var lækre

ting at spise. Christina og Mette har udtænkt kreative

opgaver og fortalt Bibelhistorie.

Vi har været ude at gå tur på kirkegården og snakket

om gravstederne. Vi har undersøgt kirken grundigt

og talt om blandt andet døbefont, prædikestol og

alter. Hvad er det og hvad bruger vi det til?

Til vores afslutning fik vi kagemand og der var flag

på bordet – ikke kun for at gøre det festligt, men også

som en anledning til at tale om pinse. For pinsen er

den kristne kirkes fødselsdag: det var dér, kirken blev

til. Vi fejrer pinse, fordi Helligånden, Guds gode ånd,

kom over disciplene og gjorde dem i stand til at forstå

og tale alle sprog – på den måde kunne de fortælle

evangeliet om Jesus overalt, hvor de kom frem – og

blive forstået. Sådan som vi får det fortalt i Apostlenes

Gerninger, så var det som tunger af ild, der kom og

satte sig ovenpå deres hoveder. De flammede op, de

brændte for sagen, de var ildsjæle, der ville give noget

videre til andre.

Pinse er, at vi også får lyst til at give noget videre.

Pinse er, at Gud puster liv i os og giver os nye kræfter!

Vi sluttede dagen af med at synge en rigtig inspirerende

pinsesalme: ”I al sin glans nu stråler solen”.

Dette års minikonfirmander har været meget sangglade

og derfor fik de hver et eksemplar af ”Min første

salmebog” med flotte illustrationer af Bjørn Nørgaard.

MD

6

FREDENS KIRKE

JUNI - AUGUST 2009


HVORFOR VIDE NOGET OM KIRKE OG TRO?

Skole for kirke og teologi kører et grundkursus, der henvender

sig til alle, f. eks. nye menighedsrådsmedlemmer og

andre, som gerne vil have genopfrisket deres børnelærdom.

Hvis man synes grundkurset har været godt, kan man fortsætte

med undervisning i ny og gammel testamente, etik,

gudstjeneste og troslære samt kirkehistorie i op til fem år.

Undervisningen finder sted om lørdagen fra kl. 10 – 14 syv

gange fra september til april.

Vi har talt med Elin Rosager og Elly Wung-Sung, som har

fulgt undervisningen i fire år. De har begge været meget

glade for at deltage i samværet og synes, at undervisningen

er velforberedt og spændende. Der kræves ingen bestemte

forudsætninger for at følge undervisningen, og man kan forberede

sig, som man har tid og lyst til det. Begge fremhæver,

at de nu bedre kan se, hvordan teologien hænger sammen

med bl.a. historie og kunstforståelsen. Elin Rosager fortæller,

hvordan underviserne uden at have aftalt det, fik

temaer fra de forskellige teologiske fag til at falde sammen

og danne en bredere forståelse. og Elly Wung-Sung tilføjer,

at undervisningen har givet et større indblik i vores egen

kristne tradition, og det er vigtigt i en tid, hvor vi møder

fremmede kulturer både herhjemme, og når vi rejser ud.

De har været glade for at lære andre med samme interesse

at kende og synes, at timerne har givet anledning til hyggeligt

samvær og nogle gode samtaler.

Elly Wung-Sung blev interesseret i skolen, fordi hun i sit

arbejde som boghandler, mødte mennesker der spurgte

efter spændende bøger, og Elin Rosager fortæller, at hun

lærte skolen at kende gennem temadagene, hvor højtkvalificerede

og spændende foredragsholdere har belyst årets

emne på en medrivende måde.

Skolen for kirke og teologi holder i løbet af vinteren fire

temadage over et fælles emne. I undervisningsåret 2009/10

handler det om, hvordan livets vigtige spørgsmål bliver

behandlet i musik, film og kunst. Man kan sagtens komme

til temadagene uden at deltage i den øvrige undervisning.

En vinters undervisning koster 400 kroner og prisen for deltagelse

i de fire temadage er 450 kroner, men der kan være

tale om en ekstrabetaling til en fælles udflugt. Under vis -

ningen finder sted på VUC, Fyn Viebæltet 5, 5700 Svend -

borg (overfor biblioteket) og der er plads til max. 80 deltagere.

Yderligere oplysning kan findes på kirkeskolens hjemmeside

www.skoleforkirkeogteologi.dk og i de foldere, der vil ligge i

kirkernes våbenhuse, kirkekontorer og hos præsterne i løbet

af sommeren.

Man kan tilmelde sig indtil 19. august 2009 hos sekretær

Gurli Madsen, Svendborg provstikontor, Sundbrovej 64,

5700 Svendborg. Tlf. 62225037.

(tirsdag og torsdag 10 - 12.)

Af Johanne Sloth & Annie Løvig Thomassen

FREDENS KIRKE

JUNI - AUGUST 2009

7


JAZZ OG GOSPEL I FREDENS KIRKE

Fredag den 4. september kl. 19.30

NEW ORLEANS DELIGHT og sangerinden

MARILYN KELLER

En enestående chance for i Svendborg at høre et af vores bedste, traditionelle jazzorkestre – det 6 mand store

New Orleans Delight – her sammen med den fortryllende, amerikanske jazz- og gospelsangerinde Marilyn Keller.

Sammen er de kendt for en lang række koncerter rundt omkring i ind- og udland – samt for CD-udgivelser.

Entré: 100 kr.

KONCERT I FREDENS KIRKE LØRDAG D. 12. SEPTEMBER KL. 16.00 2009

Septimuskoret dirigent Niels Bystrup • Klarinet v/ Niels Otto Jessen

Programmet vil blive et meget afvekslende forløb med bl.a. svenske og danske folkelige tekster og toner, med stor

variation og atmosfære, hvor tiden flyver og musikaliteten bevæger sig fra den ene perle til den anden. Fri entré.

INDSAMLING DEN 01.03.09

For 13. gang sendte Fredens Kirke indsamlere på gaden, for sammen med - Folkekirkens Nødhjælps

ialt 20.000 indsamlere - at være med i kampen for en verden uden sult.

Resultatet for Fredens sogn blev kr: 23.259,75. Det er et flot resultat - på landsplan blev der indsamlet

16 millioner - en million mere end sidste år. Ud af de 20.000 indsamlere var en femtedel børn og unge,

også hos os var der flere unge familier med børn.

Tak til alle, både de nye indsamlere, og til den trofaste stab, som gennem alle årene har bakket op om indsamlingen.

Sæt allerede kryds i kalenderen til den næste indsamling som bliver søndag den 7. marts 2010.

Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget

Næste nummer

Stof til næste nummer afleveres på kirkekontoret senest 1. august

Gerne på mail jkri@km.dk eller jbla@km.dk

KIRKEBLADET · FREDENS SOGN · SVENDBORG

Kirkebladet udgives af Fredens sogns menighedsråd.

Redaktion: Annelise Ebbe, Henning Broholm, Mette Dolberg, Jonna Kristensen og Jørgen Børglum Larsen (ansv.)

Layout og tryk: trykteam svendborg a/s · Tlf. 62 22 91 22 · www.trykteam.dk

Forside billede: Foto af Claus Trøigaard Hansen.

More magazines by this user
Similar magazines