Læs her...! - Statspensionisternes Centralforening

spcf.dk

Læs her...! - Statspensionisternes Centralforening

Repræsentantskabsmødet 2013

Skriftlig beretning

Indledning

Det er med stor glæde, at jeg sammen med hovedbestyrelsen fremlægger SC’s skriftlige

beretning, der - suppleret med den mundtlige beretning - gerne skulle give de delegerede et

dækkende billede af arbejdet i SC i foreningsårene 2011 og 2012. Det er min første

beretning, idet jeg som bekendt blev valgt til formand på repræsentantskabsmødet i 2011.

Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget forsøger til stadighed at leve op til de beslutninger,

der er truffet på tidligere repræsentantskabsmøder, nemlig at det er de pensionsmæssige

forhold, der er vores kerneområder.

SC’s virksomhed

Vi har heldigvis ikke mistet medlemsgrupper/foreninger i beretningsperioden, men vi kan

desværre heller ikke melde om nogen tilgang. Gruppe af pensionister fra CO10-organisationen,

Centralforeningen af Stampersonel (CS), har meddelt, at de ikke ønsker at være

medlemmer i SC. Det er meget beklageligt, idet vores hensigt fortsat er at samle og

koordinere pensionsmæssige forhold for alle med en statspension. Vi kan jo igen konstatere,

at ved politiske indgreb (skattereform og lign. forslag) er det alene SC, der er på banen. Der

har endnu ikke været reaktioner fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller fra

centralorganisationerne, når der fra politisk side er foreslået og gennemført ændringer, der

har konsekvenser for vore statslige pensioner.

På den baggrund kunne vi godt ønske os en noget større tilslutning. Medlemsgrundlaget er

til stede. Det fremgik af forslaget til finanslov for 2013, at der budgetteres med, at 114.291

personer skal have udbetalt egenpension fra staten i 2013.

I beretningsperioden har vi afholdt fire hovedbestyrelsesmøder og syv møder i forretningsudvalget,

og samtidig har et udvalg arbejdet med ”beslutningsforslaget”, der blev vedtaget på

sidste repræsentantskabsmøde. Det arbejde har udmøntet sig i forskellige forslag, der

senere skal behandles særskilt på dette møde. Der kommer forslag om at nedlægge forretningsudvalget

og forslag til ændring i vedtægterne, som åbner mulighed for at andre grupper

end statspensionister kan optages som medlemmer i SC.

Arbejdet i hovedbestyrelse og forretningsudvalg foregår altid med en åben dialog, gensidig

tillid, og alle bestyrelsesmedlemmer har udvist et stort engagement.


2

I den forgangne periode har vi taget afsked med Erik Nejrup, DM’s Pensionistsektion, og

med Erik Granau Andersen fra Uddannelsesforbundet. Begge har udført et stort arbejde i

såvel hovedbestyrelse som i forretningsudvalg. Vi kan derfor kun sige en stor tak for jeres

indsats gennem tiden og ønske jer begge alt godt i fremtiden..

Det samarbejde med andre pensionistgrupper, som SC tog initiativ til i 2010, er fortsat i

denne beretningsperiode, hvor der blev afholdt to fællesmøder for at planlægge arbejdet

med OK13. Der var inviteret deltagere fra Centralforeningen af Stampersonels

pensionistgruppe, Danmark Lærerforenings Fraktion 4, Pensionistgruppen i DJØF, Dansk

Fængselsforbunds Pensionistgruppe og Dansk Jernbaneforbunds Pensionistgruppe samt

pensionistgruppen i Frie Skolers Lærerforening.

Desværre modtog vi nogle afbud til mødet, der blev afholdt den 25. april 2012. SC deltog

naturligvis, og der var blandt de fremmødte enighed om, at der kun bør rejses et aftalekrav:

”alle midler, der afsættes til lønformål, bør indgå i reguleringen af pensionerne”.

SC’s øvrige aktiviteter og gøremål omtales under de enkelte punkter i beretningen.

OK11 og OK13

Da både oplæg og grundlag blev omtalt på sidste repræsentantskabsmøde, skal her blot

nævnes, at det samlede resultat for OK11 blev på 3,15 % af den samlede sum. De 1,48 %

pr. 1. april 2011 blev brugt til udligning af en negativ reguleringsordning, og de 1,67 % blev

aftalt til en forhøjelse pr. april 2012. Da reguleringsordningen var negativ med 0,36 %, skulle

det modregnes i den aftalte regulering i 2012.

Ser vi på reguleringsordningen for perioden 2000 til og med 2012 (begge inkl.), bliver det 13

reguleringer i alt. Her har de otte reguleringer været negative, og kun fem reguleringer har

været positive i den anførte periode. Såvel blandt aktive som blandt pensionisterne har der

altid været diskussioner for og imod reguleringsordningen. Her ved OK13 har lønmodtagerne

og pensionisterne ønsket at fastholde ordningen, mens finansministeren gerne vil afskaffe

ordningen. Men på et punkt må vi kunne blive enige. Det vedrører forudsigelserne af resultatet

af reguleringsordningen. Ved OK11 spåede man en positiv regulering pr. april 2012 til 0,03

% – resultatet blev en negativ regulering på 0,36 %. Forudsigelserne i 2011 (for perioden

2009-11) var bestemt ikke ramt bedre. Så et forslag skal være at undlade disse forudsigelser.

Det er efter vor opfattelse med til at skabe unødig usikkerhed om reguleringsordningen.

OK13 blev indledt den 17. december 2012 med udveksling af krav. Efter den aftalte køreplan

afholdes første forhandlingsmøde den 8. januar 2013, og der satses på en afslutning medio

februar 2013. Så vil tiden vise, om planen holder hele vejen hjem.

CFU har kun fremsat ganske få krav, hvor hovedkravet er generelle procentuelle lønstigninger.

Krav nr. to er, at grupper, der er omfattet af ordningerne vedr. lokal- og chefløn, kan

forhandle om lønudvikling. Det tredje krav er, at reguleringsordningen videreføres uændret.

SC krav er, at ”procentreguleringen af pensionerne fastsættes til den del af en given lønramme,

der afsættes til egentlige formål”.

Kravene fra CFU, sammenholdt med udtalelserne fra bl.a. formanden for CFU, Flemming

Vinther, om, at der ikke afsættes midler til individuelle lønformål, gør, at vi i SC fortsat kan

være med på banen. Vi har tidligere gjort opmærksom på, at hvis der afsættes midler til

lokale lønformål, må der også kompenseres til pensionisterne. Ordningen fra 2005 kan

bruges igen, og det vil i givet fald være nødvendigt, for at pensionisterne ikke skal betale to

gange. Lokale lønmidler påvirker også lønstatistikken, og dermed reguleringsordningen, der

kan blive negativ, hvilket i givet fald også gælder fuldt ud for pensionisterne.


3

Skattereformen

Regeringen fremlagde i maj 2012 et forslag til skattereform, som indeholdt forslag til skattelettelser

for personer i arbejde. Dels skulle topskattegrænsen forhøjes til 467.000 kr. over et

antal år, og dels skulle der indføres et højere beskæftigelsesfradrag for alle i job. Topskattegrænsen

blev imidlertid kontroversiel, fordi der ikke skulle gælde de samme topskattegrænser

for pensionister. Samtidig indeholdt forslaget også, at de ”mere velstående pensionister”

– læs rige pensionister – skulle beskæres i folkepensionens grundbeløb med op til 13.500 kr.

pr. år. Det beløb kunne så gøre gavn hos de dårligst stillede pensionister. I det fremlagte

forslag var der ikke anført noget beløb (indtægt) for, hvornår en pensionist skulle betegnes

som bedre stillet (rig). Den del af forslaget var generelt et problem for vores medlemskreds,

der alle modtager en arbejdsmarkedspension (tjenestemandspension) fra staten, hvilket

betyder, at der kun kan udbetales grundbeløbet, og i visse situationer et reduceret pensionstillæg,

alt afhængig af indtægten ved siden af folkepensionen.

Forslaget om at differentiere topskattegrænsen var noget helt nyt. Vores skat var hidtil

beregnet efter den samlede indkomst, uanset alder. Nu var der lagt op til at gøre forskel på

den måde, at personer, der var fyldt 65 år, skulle beskattes efter den hidtidige grænse for

topskat. For personer op til 65 år skulle grænsen hæves gradvis til år 2022 til 467.000 kr. Vi

skal huske, at vore arbejdsmarkedspensioner (tjenestemandspension), folkepension og ATP

beskattes som almindelig indkomst.

Det fremlagte forslag blev drøftet på SC’s hovedbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, hvor en

enig hovedbestyrelse fandt det absolut nødvendigt, at der blev reageret over for forslaget

med at skære i folkepensionens grundbeløb, og protestere mod at differentiere topskattegrænsen.

Det blev aftalt, at formand og sekretær hurtigst muligt skulle udforme et åbent brev

til skatteministeren. Det blev også aftalt, at skriftlige input fra hovedbestyrelsen skulle være

formanden/sekretæren i hænde senest midnat den 31. maj / 1. juni 2012.

Henvendelsen til skatteministeren blev afsendt elektronisk den 1. juni omkring middag.

Ritzau fik også et elektronisk brev. Der gik flere dage, inden den første reaktion kom på mail.

Der kom mails fra enkeltmedlemmer og fra andre pensionistorganisationer, men der gik lang

tid, inden Skatteministeriet meddelte, at vores henvendelse var videresendt til Finansministeriet.

Herefter var der fuldstændig stille om sagen bortset fra, at vi alle kunne følge de politiske

forhandlinger på TV og i radioen.

Skatteministeren svarede i brev, dateret den 29. juni 2012, og beklagede den sene besvarelse

med, at man ville afvente den endelige aftale, inden vi fik et svar. I svaret omtales det, at

man tidligt i forløbet blev opmærksom på det uhensigtsmæssige i at fastholde topskattegrænsen

for alderspensionister. Da forslaget om at sænke folkepensionens grundbeløb også

udgik under de videre forhandlinger om skattereformen, havde skatteministeren ikke flere

kommentarer til vort brev.

Skattereformen blev vedtaget som lovforslag i Folketinget den 13. september 2012. De nye

topskattegrænser er ens for alle, og der er ikke rørt ved folkepensionens grundbeløb. Så kan

vi kun gætte på, om vores henvendelse har bidraget til det endelige resultat, som vi på de

anførte punker kan være tilfredse med.

Samme skattereform indeholdt også punktet om, at ældrechecken forhøjes med 4.500 kr. for

folkepensionister med lave indkomster. Alle overførselsindkomster reguleres i perioden

2016-2023 efter prisudviklingen, og ikke som hidtil efter lønudviklingen. Reformen indeholder

også, at ejendomsværdiskat og værdien af rentefradraget fastholdes frem til år 2020. Der er

også aftale om forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, afskaffelse af den meget omtalte fedtafgift

og flere andre elementer i den samlede skattereform.


4

Satspuljen

Den har vi jo beskæftiget os meget med, og den 26. oktober 2012 blev der indgået forlig i

Folketinget om anvendelsen af satspuljen for de kommende år. Kun Enhedslisten var ikke

med i forliget. Det er landets finansminister, der hvert år i august måned skal oplyse

størrelsen af beløbet (satspuljen) for det følgende år. Ved denne aftale blev de 700 mio. kr.

fordelt til beskyttelse af børn mod overgreb (360 mio. kr.), frivillige organisationer fik 154 mio.

kr. til udviklingsprojekter, handicapområdet fik i alt 38 mio., udsatte voksne 51 mio., ca. 16

mio. kr. blev afsat til en sundere hverdag for beboere på plejehjem og plejeboliger, og ca. 50

mio. kr. er afsat til helhedsorienteret boligsocial indsats og videreførelse af Center for

Boligsocial Udvikling.

Vi kan hurtigt blive enige om, at det er super gode formål, der er givet penge til. Men det kan

i bund og grund ikke alene være overførselsindkomsterne, der skal bidrage til disse gode

formål. Det må og skal være en del af den samlede finanslov.

Der tales så meget om, at der p.t. bruges for få penge af os borgere, herunder må naturligvis

pensionisterne også høre. Derfor finder vi, at følgende forslag kan bidrage til en større og

bedre omsætning i samfundet som helhed: Giv pensionisterne de ca. 5.000 kr. tilbage, som

er gået til satsreguleringspuljen, og samtidig lover vi at bruge pengene.

Så skal folkepensionen naturligvis fremover reguleres, uden at der afsættes noget til satspuljen.

Samarbejdet med centralorganisationerne

På repræsentantskabsmødet i 2011 blev der redegjort for det grundlæggende arbejde fra SC

for opnå det bedst mulige samarbejde med centralorganisationerne OAO (Offentligt Ansattes

Organisationer), CO10 (Centralorganisationen af 2010), LC (Lærernes Centralorganisation)

og AC (Akademikernes Centralorganisation). De nævnte centralorganisationer udgør forhandlingsfællesskabet

CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg), når der forhandles aftaler

og overenskomster med finansministeriet.

SC’s medlemsorganisationer har mindst én repræsentant i alle fire centralorganisationers

bestyrelser og/eller repræsentantskaber. Der er ikke i den forgange periode ændret på det

grundlæggende princip om, at de enkelte medlemsorganisationer ikke kan deltage i forhandlingerne

med Finansministeriet. Det er alene CFU, der forhandler på alles vegne. Samarbejdet

med centralorganisationer har været velfungerende i hele perioden.

SC har på den baggrund fremsendt aftalekrav, som andre organisationer. Vi kan derfor kun

sætte vores lid til, at kravet om, at vore pensioner reguleres med den samlede andel af den

løndel, der afsættes til egentlige lønformål, gennemføres ved aftaleforhandlingerne (OK 13).

Der er under punktet OK11 og OK13 redegjort for de igangværende aftaleforhandlinger.

Pensionisternes Samvirke

Samarbejdet med Pensionisternes Samvirke har fungeret særdels tilfredsstillende i hele

beretningsperioden, og vi har modtaget rigtig gode tilbud om uddannelse, højskoleophold,

konsulentbistand, flere former for rådgivning og endelig mange gode tilbud om rejser, ture og

fester. Så der har været mange og rigtig gode tilbud.


5

Det helt store emne i beretningsperioden var en fusion mellem de tre organisationer Pensionisternes

Samvirke, Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i

Danmark.

Samvirket afholdt kongres den 2. oktober 2012, hvor samtlige kongresdelerede stemte for en

fusion. Fra SC deltog formanden, næstformanden, Sidsel Jacobsen og Povl Rasmussen. Leif

Hammelev skulle havde deltaget som den 5. delegerede, men måtte i sidste øjeblik melde

afbud på grund af sygdom.

Senere i oktober måned var alle tre organisationer kommet gennem beslutningsprocessen,

og der var var det nødvendige flertal for en fusion. Det var også aftalt, at hovedbestyrelserne

fra de ”tre gamle organisationer” skulle afholde et fælles hovedbestyrelsesmøde. Datoen

blev fastsat til den 22. november 2012 på Oslo-færgen, mens den lå til kaj i København. På

dette mødet blev det videres arbejde med fusionen drøftet. Det blev bl.a. besluttet, at den

stiftende kongres for den nye organisation skal afholdes den 18. juni 2013 på hotel Nyborg

Strand. Senere på mødet blev det afsløret, at navnet på den nye organisation bliver: Ældremobiliseringen.

Det skal nævnes, at offentliggørelsen af det nye navn affødte flere bemærkninger om, at det

var genbrug af et gammelt navn til en ny organisation. Argumentet fra de tre formænd for de

tidligere organisationer var, at navnet var kendt i alle kredse – specielt også i det politiske

forum. Det blev på samme møde oplyst, at L0’s Faglige Seniorer ikke havde bemærkninger

til, at navnet Ældremobiliseringen i fremtiden blev benyttet af den nye fusion.

Det bør nævnes, at det tidligere Ældremobiliseringen blev nedlagt, da L0’s Faglige Seniorer i

august 2012 meddelte, at de trak sig fra samarbejdet med Pensionisternes Samvirke. Fra

ledelsen i Samvirket er det tilkendegivet, at der efter fusionen og etableringen af den nye organisation

vil blive gjort, hvad der er muligt for at genetablere samarbejdet med L0’s Faglige

Seniorer.

SC mangler klarhed over, hvordan vi i fremtiden bliver repræsenteret i den nye organisation,

da vi er en landsdækkende forening og ikke kan indgå i den nye kredsstruktur. Endelig bliver

spørgsmålet om medlemskontingent også aktuelt, da det almindelige kontingent er fastsat til

15,- kr. pr. medlem pr. år. Det er ca. det dobbelte af det nuværende kontingent pr. medlem

pr. år.

Den nye organisation - Ældremobiliseringen - har ved stiftelsen ca. 140.000 medlemmer.

SC’s interne forhold

Vores interne arbejde er mest brugt på det beslutningsforslag, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet

i 2011. Arbejdsgruppen, der blev nedsat til at arbejde med forslaget bestod

af formanden, Erik Granau, Steffen Lunn, Bjørn Wikkelsøe Jensen og Povl Rasmussen.

Beslutningsforslaget lød: Skal Statspensionisternes Centralforening i repræsentantskabsperioden

frem til 2013 arbejde for en vedtægtsændring, der giver mulighed for optagelse af

en bredere kreds af tidligere offentligt ansatte?

Arbejdsgruppen afsluttede arbejdet i januar 2012, hvor gruppens sidste møde blev afholdt

sammen med forretningsudvalget. Indstillingen til hovedbestyrelsen blev, at der til repræsentantskabsmødet

i 2013 stilles forslag om ændring af vedtægterne, sådan at der åbnes mulighed

for at optage andre grupper af tidligere offentligt ansatte som medlemmer. Der stilles

også forslag om, at forretningsudvalget nedlægges for at give arbejdet i hovedbestyrelsen

mere indhold. Det giver naturligvis nogle nødvendige konsekvensretninger i vedtægterne.


6

Efterfølgende er der i hovedbestyrelsen opstået debat om formuleringen i vedtægternes §

13, stk.2, hvor det for nuværende er anført: Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand

samt formændene for de tilsluttede foreninger. Det kan vi naturligvis rette til en repræsentant

for de tilsluttede foreninger. Det er jo helt op til den enkelte organisation, hvem der

møder i SC’s hovedbestyrelse.

Endelig foreslog arbejdsgruppen en justering i retningslinjerne for udgivelsen af medlemsbladet

Statspensionisten. Dette forslag er gennemført, da det er hovedbestyrelsens kompetence.

Tilbage er arbejdet med en ny informationsfolder og spørgsmålet om vores forening i

givet fald skal have nyt navn. Såfremt repræsentantskabet beslutter sig for de nye vedtægter,

hvorefter der så kan optages andre grupper af offentligt ansatte, fx. ansatte fra kommuner

og regioner, så vil det kæve en navneændring.

Under beretningen skal der alene tages stilling til arbejdsgruppens arbejde. De omtalte lovændringer

er udformet som konkrete forslag - eller en del af det samlede forslag til lovændringer

- der fremlægges under dagsordenens pkt. 10, indkomne forslag.

Økonomi og kontingent

Der har, som det formentlig er alle bekendt, været underskud på SC’s driftsregnskab i denne

2-årige periode. Der er ikke udsigt til, at der vil blive balance i den kommende repræsentantskabsperiode.

På den baggrund havde hovedbestyrelsen en generel drøftelse af SC’s økonomi på det seneste

møde. Indstillingen til repræsentantskabet er, at der fortsættes med uændret kontingent

i perioden 2013-15, og at der tæres på formuen i den nævnte periode. Det var ikke realistisk

at anmode om kontingentforhøjelse, så længe den samlede formue er på ca. 700.000

kr.

Det skal bemærkes, at hovedbestyrelsen, som har kompetence vedr. medlemsbladet, i 2011

besluttede, at Statspensionisten fremover kun udgives med fire numre om året fordelt med et

nummer pr. kvartal. Dette blev besluttet for at opnå en besparelse, men desværre har det

vist sig, at bl.a. forsendelsesudgifterne er steget, sådan at den planlagte besparelse nærmest

er spist op. Vores blad kostede i 2011 i alt 464.029 kr. Da vi er ca. 12.800 medlemmer

koster det altså omkring 36 kr. pr. medlem at udgive bladet. Da det samlede årlige kontingent

til SC er på 40 kr., er der således kun ca. 4 kr. pr. medlem pr. år til foreningens øvrige drift.

Uagtet vi i det daglige lever sparsommeligt er det ikke muligt at klare den øvrige drift for 4 kr.

pr. medlem pr. år. Derfor er der fortsat underskud på driften.

Det har også været drøftet om kontingentet kunne differentieres. Hovedbestyrelsens flertal

kunne ikke gå ind for forslaget. SC økonomiske situation er beskrevet ovenfor, og de ca. 90

% af kontingentet går til udgivelsen af vores blad.

Regnskabet viser også, at der ikke har været annonceindtægter. Der var tidligere ca. 10.000

kr. i årlig indtægt. Det var primært fra Albatros Rejser, men man er overgået til en ny strategi.

Albatros ville meget gerne annoncere i vores blad, men man ønskede ikke at betale et fast

beløb for annoncen. Afregningen skulle foregå ved, at der blev indbetalt et beløb til SC for

hver rejse, der var solgt med baggrund i den pågældende annonce. Da SC ikke var indstillet

på, at indgå i et sådan regnskab, ophørte samarbejdet med Albatros.

Statspensionisten og hjemmesiden

Vores blad er tidligere omtalt kort, fordi vi fra 2012 er gået ned til fire numre pr. år. Samtidig

blev det besluttet, at alle fire numre skulle være på 16 sider. Tidligere var omkring halvdelen


7

af numrene kun på 12 sider: Hovedbestyrelsen besluttede i maj 2011, at hele bladet skulle

lægges ud på vores hjemmeside (www.spcf.dk), men der var også enighed om, at vi endnu

ikke kan undvære bladet og alene læse det på hjemmesiden. Redaktøren, Povl Rasmussen,

har på fortrinligvis udviklet vores blad, og han bidrager i øvrigt også med de fleste af artiklerne.

Der skal derfor lyde en generel opfordring til, at der sendes materiale til bladet.

Det er også redaktøren, der samtidig er sekretær, der står for kontakten til webmasteren

CreaCon, som igen foretager opdateringer på vores hjemmeside. Her har vi en god forbindelse

til en særdeles fornuftig pris.

Hovedbestyrelsen besluttede på det senest afholdte møde, at en intern gruppe skal se på

hele SC’s informationsvirksomhed. Gruppen består af Steffen Lunn, Sidsel Jacobsen, Leif

Hammelev og Povl Rasmussen.

Afsluttende bemærkninger

Som det står skrevet i Statspensionisten nr. 4 2012, og som oplyst på repræsentantskabsmødet

i 2011, skal vi desværre her i 2013 tage afsked med vores kasserer gennem 21 år,

Jens Bragh Andersen. Tak er kun et fattigt ord, men der skal alligevel lyde en meget stor tak

til Jens Bragh for et kæmpe arbejde gennem de mange år. Det må være sådan, at vi forholdsvis

unge bestyrelsesmedlemmer fremover kan få en konsulentlinje til Jens. Et gammelt

ord siger: ”Erfaren mand er værd at gæste.”

De omtalte emner er, hvad hovedbestyrelsen har valgt at medtage i den skriftlige beretning.

Det er naturligvis ikke udtømmende for det arbejde, hovedbestyrelsen har beskæftiget sig

med i repræsentantskabsperioden 2011-13, men udtryk for en prioritering af emnerne. Der

bliver på repræsentantskabsmødet aflagt en mundtlig beretning, sådan at de seneste nyheder

kan komme med helt frem til mødet den 26. februar 2013.

Vi kan se frem til mange nye og vigtige begivenheder i den kommende periode. Derfor er det

godt, at vi har en hovedbestyrelse, der er klar til at påtage sig nye opgaver.

Som afslutning på beretningen skal der lyde en stor tak til hovedbestyrelsen for et rigtig godt

samarbejde i den forgange periode, og et velkommen til de nye opgaver, der ligger og venter.

SC ønsker alle repræsentanter et godt møde tirsdag den 26. februar 2013 i Odense.

Hans Agerbo Jensen

formand

More magazines by this user
Similar magazines