PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

spcf.dk

PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

Fra SC’s hovedbestyrelsesmøde

den 31. maj 2012

OK13 og skatteforliget

Af Povl Rasmussen

Hans Agerbo Jensen, formand for Statspensionisternes

Centralforening (SC),

indledte årets første hovedbestyrelsesmøde

med en debat om SC’s ønsker til

de kommende overenskomstforhandlinger,

OK13.

Som ved OK11 har der på SC’s initiativ

været indbudt til en række møder med

repræsentanter fra Pensionistgruppen i

DJØF, Pensionistgruppen i Centralforeningen

af Stampersonel, Fængselsforbundet

i Danmark, Frie Skolers Lærerforenings

Pensionistgruppe, Danmarks

Lærerforenings Fraktion 4 samt Dansk

Jernbaneforbunds Pensionistgruppe, for

at koordinere indstillingen til de respektive

hoved- og centralorganisationer.

Ved det sidste møde var der afbud

fra Jernbaneforbundet, Centralforeningen

af Stampersonel og Danmarks

Lærerforenings Fraktion 4, der således

ikke var med til at træffe den endelige

beslutning. Danmarks Lærerforenings

Fraktion 4 arbejder dog på via deres

hovedorganisation at fremsætte tilsvarende

forslag som SC’s.

Formanden foreslog, at SC begrænser

til sig til ét enkelt krav, nemlig at

procentreguleringen af tjenestemandspensionerne

fastsættes til den del af en

given ramme, der afsættes til egentlige

lønformål. De øvrige organisationer var

enige i at begrænse kravet til det (forhåbentligt)

realistiske, og alle i hovedbestyrelsen

var enige.

Organisatoriske ændringer

”Arbejdsgruppe vedr. beslutningsforslaget”,

der blev nedsat efter repræsentantskabsmødet

i 2011, har nu

sluttet arbejdet. Undervejs i forløbet

er konklusionerne blevet drøftet i hovedbestyrelsen,

og der foreligger nu et

forslag til vedtægtsændring, hvori den

væsentligste ændring er nedlæggelse af

forretningsudvalget. Forslaget vil blive

forelagt til vedtagelse på repræsentantskabsmødet

i 2013.

Bladudvalgets sammensætning og

funktion har også været drøftet. Efter

indstilling blev udvalget reduceret til tre

personer: Formand (ansvarh.), næstformand

og redaktør.

Planerne om at udarbejde nyt informationsmateriale

er sat i bero indtil der

er mere klarhed over, hvilke nye medlemsgrupper,

der evt. kan komme på

tale til SC. I den forbindelse blev der

også opfordret til at overveje en navneændring

til SC, såfremt der optages

ikke-statspensionister i SC, men fx alle,

4 STATSPENSIONISTEN nr. 3 · 2012

More magazines by this user
Similar magazines