PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

spcf.dk

PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

Jørgen Fischer ønsker en justering af fordelingen

af satspuljemidlerne i stedet for en nedlæggelse.

Satspuljen:

Seriøse

forslag efterlyses

Af Jørgen Fischer, landsformand i

Pensionisternes Samvirke

Hen over sommeren har Dansk Folkeparti

i pressen krævet, at satspuljeforliget

opsiges, så alle på overførselsindkomster

kan få udbetalt de 0,3%, der fratrækkes,

når overførselsindkomsterne reguleres

efter lønudviklingen.

Tidligere beregninger fra Finansministeren

viser, at den nuværende beregningsmetode

koster en folkepensionist

5.500 kr. og en førtidspensionist 7.000

kr. om året. Pengene bruges til projekter

og andre tiltag, der tilgodeser modtagere

af overførselsindkomster og udsatte grupper.

Forslaget lyder umiddelbart besnærende

og yderst sympatisk, men Dansk Folkeparti

glemmer i deres iver for at tækkes

de svage medborgere at fortælle, hvorledes

de frivillige organisationers mange

gode projekter så skal finansieres. Det

gælder fx Ældre hjælper Ældre, et projekt

der har fået meget ros af politikerne for

den store indsats frivillige yder i sociale

og forebyggende aktiviteter.

En mere retfærdig fordeling

På baggrund af, at der de senere år er

sket en mere og mere skæv fordeling

af midlerne, ville det måske være mere

på sin plads at finde en mere retfærdig

fordeling af midlerne end foreslå puljen

nedlagt. Her er der bestemt plads

til forbedringer af politikernes opfattelse

af, hvad og hvem der skal tilgodeses af

satspuljen.

Blandt de indsatsområder, der er tilgodeset

af partierne omkring satspuljeforliget

er integration, hjemløse og udsatte,

overvågningsudstyr i store centre, psykiatriaftale,

indsats mod kvindehandel,

udsatte børn og unge samt bekæmpelse

af prostitution.

Pensionisternes Samvirke sympatiserer

bestemt med, at der gøres noget på

disse væsentlige områder, men vi ser ikke

med sympati på, at det blandt andet er

de ældres pensioner, der skal finansiere

disse opgaver.

Finansiering over finansloven

Vi har stadig en stor gruppe ældre, der

kun har folkepensionen og lidt ATP at

leve af. De mennesker har en overordentlig

stram økonomi, og det er helt urime-

ligt, at de skal være med til at finansiere

opgaver, som burde være et fælles ansvar

for samfundet.

Vores forslag er, at alle de nævnte indsatsområder

skal finansieres over finans-

loven, og folkepensionisternes andel af

de 0,3% af overførselsindkomsterne, der

tilføres satspuljen, skal tilbageføres til ældreorganisationerne

således, at vi kan ud-

vikle og udbygge det frivillige arbejde, der

har vist sig så nyttigt på ældreområdet.

Så enkelt, rimeligt og relevant er vores

krav til justering af fordelingen af satspul-

jemidlerne i stedet for en nedlæggelse.

Dertil kommer, at vi fortsat vil anbefale,

at folkepensionstillægget bør forhøjes

med 5.000 kr. årligt.

Pensionisternes Samvirke kommer her-

med med seriøse forslag i forhold til en

reel forbedring af de svage ældres vilkår.

Artiklen har været bragt i Politiken 22. august 2011.

Kort om satspuljen, også kaldet:

De svages finanslov

Af Povl Rasmussen

Ideen med oprettelse af satspuljen ligger

tilbage til 1989/90, hvor pensionerne

var steget med 4%, mens lønmodtagernes

indkomst var faldet med 1%. Dette

medførte, at man besluttede at ændre

på reguleringsmekanismerne. Man vedtog

derfor at fratrække 0,3% årligt af

stigningen i overførselsindkomsterne/

pensionerne og lægge disse midler i en

pulje, der via forskellige initiativer skulle

hjælpe samfundets svageste.

4 STATSPENSIONISTEN nr. 4 · 2011

Puljens størrelse har varieret fra år til

år, men har hvert år siden starten været

på et trecifret millionbeløb. I 2012 er

beløbet ca. 1 mia. kr.

Partierne bag satspuljeforliget aftaler

hvert år, hvad pengene skal anvendes

til. Oprindelig skulle de som nævnt bruges

til at hjælpe samfundets svageste,

men efterhånden bruges en væsentlig

del af puljemidlerne til formål, der har

permanent karakter (ifølge dagbladet

Information op til ca. 88% i år), det vil

sige til almindelig drift, og som derfor

burde finansiereres via finansloven.

Med andre ord betaler de svageste til

formål, som hele samfundet skulle være

med til at betale.

Ældreorganisationerne har indtil nu

forgæves forsøgt at få opsagt eller ændret

satspuljeforliget og fordelingen af

midlerne, men der har ikke indtil nu

været reelt politisk gehør for ønskerne.

Satspuljepartierne ved det seneste

forlig er Socialdemokraterne, Socialistisk

Folkeparti, Radikale Venstre, Det

Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Enhedslisten har som det eneste parti

aldrig haft lod eller del i satspuljen.

More magazines by this user
Similar magazines