PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

spcf.dk

PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

tager sig af det organisatoriske, medens

alt det sociale foregår i lokalkredsene,

som der er en af i hver af de 12 politikredse.

Lokalkredsenes aktiviteter varierer

bredt og spænder fra medlemsmøder

med foredrag over udflugter og museumsbesøg

til arrangementer med andre,

som fx Det Grønlandske Hus i Aalborg,

der har lånt Politimuseets grønlandsudstilling.

Kontingent er 180 kr. om året, hvoraf

de 20 kr. refunderes til kredsforeningerne

til deres aktiviteter.

Indtægterne til landsforening er med

andre ord beskedne, men der er heller

ikke de store udgifter. Der afholdes en

årlig generalforsamling samt to hovedbestyrelsesmøder

og forretningsudvalgsmøder

efter behov. Transportudgifterne

dækkes for deltagerne i de forskellige møder,

og derudover får bestyrelsen et mindre

honorar til dækning af deres udgifter.

IPA

John Jensen er født i 1941 i Odense.

Efter afsluttet mellemskoleeksamen fik

han i juli 1957 ansættelse som tjenestemand

ved postvæsenet i Odense.

Efter næsten seks år som postbud, og

efter aftjening af værnepligten ved militærpolitiet

i Avedørelejren, blev han

ansat i Rigspolitiet den 1. august 1963.

De første politisko blev trådt flade på

Vesterbro i København, Station 5, men i

1967 vendte han tilbage til Fyn, hvor han

gjorde tjeneste i blandt andet Odense og

som stationsleder i Bogense i 16 år. John

Jensen gik på pension den 1. maj 2003.

Sideløbende med politiarbejdet har

han været engageret i IPA, International

Police Association, der har til formål at

fremme venskab over grænserne for politifolk

over hele verden. På verdensplan

er der mere end 355.000 medlemmer i

65 nationer. Den danske afdeling har ca.

8.500 medlemmer.

- Organisationen er upolitisk, og formålet

er udelukkende af kulturel og social

karakter, fortæller John Jensen, – og

IPA har givet mig mange gode oplevelser

og rejser, ikke mindst har snakken med

politifolk fra den store verden givet et

godt indblik deres arbejdsforhold.

John Jensen var generalsekretær for

den danske afdeling fra 1995 og indtil

pensioneringen i 2003.

Politiforbundet

Politipensionisterne er en selvstændig

forening, men der er et meget tæt samarbejde

med Politiforbundet, som man har

John Jensen var generalsekretær for den danske afdeling af International Police Association (IPA)

fra 1995 og indtil pensioneringen i 2003.

en samarbejdsaftale med. Aftalen indebærer

blandt andet sekretariatsbistand

samt al nødvendig bistand i pensionsspørgsmål,

og der kan søges økonomisk

tilskud til særlige arrangementer. Endvidere

har Politipensionisterne fri adgang

til at skrive i fagbladet Dansk Politi.

Politipensionisterne har en hjemmeside,

hvor lokalkredsenes informationer

også kan ses.

- Vi udgiver ikke noget blad, så muligheden

for at skrive indlæg til Dansk

Politi er vigtig, da de jo ikke er alle, der

har adgang til en computer, fortæller

John Jensen.

Samarbejdet udvikles løbende. Ved

næste udgivelse af Politiforbundets

pjece til de kommende pensionister får

Politipensionisterne også en side, og

endelig arbejder man på at etablere en

kontaktmandsordning i politikredsene

mellem tillidsfolkene og Politipensionisterne

kredsrepræsentant.

- Så alt i alt er vi meget glade for det

gode og velfungerende samarbejde, siger

John Jensen.

Fagpolitik

Politipensionisterne er meget tilfreds

med, at det overordnede fagpolitiske

arbejde varetages gennem Statspensionisternes

Centralforening (SC) og Centralorganisationen

af 2010 (C010).

De mere konkrete ældrepolitiske interesser

varetages foruden af SC også

via de øvrige paraplyorganisationer

Pensionisternes Samvirke og Ældremobiliseringen,

som Politipensionisterne er

medlemmer af via medlemskabet af SC.

Fagforeningernes fremtid

Set i lyset af den seneste tids skriverier

om de faglige organisationers faldende

medlemstal og problemet med medlemstilslutningen

i din egen forening,

hvordan ser du så på fagforeningernes

fremtid?

- Jeg har svært ved at se, hvordan

arbejdsmarkedet generelt skal kunne

fungere, hvis der ikke er en organiseret

modpart til arbejdsgiverne. Der vil måske

nok ske en ændring af de forhold,

der i fremtiden skal diskuteres og aftales,

for jeg har lidt svært ved at se, hvordan

man på arbejdsmarkedet skal komme

længere i forhold til fx ferielængde, barselsorlov

osv.

- Men arbejdstiden og lønspørgsmålet

er der jo altid, så jeg har svært ved at

se et arbejdsmarked uden to organiserede

parter. Og det forhold ophører altså

ikke, fordi man bliver pensionist. Intet

kommer af sig selv, betoner John Jensen

med en slet skjult hentydning til de, der

endnu ikke er medlem af en pensionistforening.

STATSPENSIONISTEN nr. 4 · 2011 7

More magazines by this user
Similar magazines