11.03.2015 Views

Uddrag af Billeskov Gods Skifteprotokol. 1740-1777. Abigal - Daic.dk

Uddrag af Billeskov Gods Skifteprotokol. 1740-1777. Abigal - Daic.dk

Uddrag af Billeskov Gods Skifteprotokol. 1740-1777. Abigal - Daic.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Uddrag</strong> <strong>af</strong> <strong>Billeskov</strong> <strong>Gods</strong> <strong>Skifteprotokol</strong>.<br />

<strong>1740</strong>-<strong>1777.</strong><br />

<strong>Abigal</strong> Christensdatter i Aalsboe den 2.august 1741, P1 side 8b.<br />

Enke efter Ditlev,<br />

Børn Ditlev Ditlevsen, - Anne Cathrine Ditlevsdatter gift med Mads Lauridsen i<br />

Graderup.<br />

Anders Hansen i Sandager Torup den 23. september 1746 P1 side 15.<br />

Enken. Kirsten Nielsdatter, med lavværge Niels Madsen i Emtekjær.<br />

Arving, den sal. mands fader Hans Andersen her i gaarden.<br />

Anders Hansen i Ørsbjerg den 6.april 1748 P1 side 23B.<br />

Enken; Berte Hansdatter, lavværge Anders Rasmussen <strong>af</strong> Skydebjerg.<br />

Den sal. mands datter fra ægteskabet med sal.Anna Hansdatter; Anna Margrethe<br />

Andersdatter 7 år, værge morfaderen Hans Andersen <strong>af</strong> Fauerskov,<br />

Fælles børn; Anna Catharina Andersdatter 4 år, - Karen Andersdatter 3 år, - Johanne<br />

Andersdatter 18 uger, deres formynder; Knud Hansen i Ørsbjerg og morbroderen Peder<br />

Hansen Møller i Emtekjær.<br />

Der nævnes en søster til den <strong>af</strong>døde; Kirsten Hansdatter i Kjerte.<br />

Anders Jørgensen i Bæring den 26.november 1764 P1 side 127.<br />

Enke; Judit Andersdatter ? hos Niels Jørgensen, lavværge Rasmus Andersen i Mygind.<br />

Barn; Hans Andersen som er myndig.<br />

Anders Knudsen i Hjorte den 16. januar 1744, P1, side 12b.<br />

Enken, Else Hansdatter,, lavværge Hans Andersen i Emtekjær.<br />

Arvinger, 3 fuld søskende, tvende halv søskende; Mads Knudsen landsoldat i Kjørup<br />

Indslev Sogn, - ½ broder Laurs Knudsen i Holsøe,- Karen Knudsdatter tjener i<br />

Kødstrup, - Kirsten Knudsdatter tjener i Emtekjær, - ½ søster Boel Knudsdatter hos sin<br />

stedfar Knud Laursen i Inslev.<br />

I skiftebrevet nævnes en karl på gaarden Hans Jørgensen som har arv til gode efter hans<br />

mor, sal. Maren Hansdatter.<br />

Anders Knudsen i Kjerte den 14.november 1775, P1 side 196.<br />

Enken, Anne Ibsdatter, lavværge Peder Hansen i Kjerte.<br />

Børn; 5 stk. ; Knud Andersen 18 år, - Karen Andersdatter 22 år, - Kirsten Andersdatter<br />

15 år, - Margrethe Andersdatter 12 år, - Anna Maria Andersdatter 6 år, værge<br />

morbroderen Jep Hansen gaardmand på Næs,<br />

Anders Nielsen hos broderen Lars Nielsen i Aalsboe den 31,december 1760, P1 side<br />

94b.<br />

Arvinger; søskende, Lars Nielsen her i gaarden, - Jep Nielsen 22 år, - Anne Nielsdatter<br />

gift med Peder Jørgensen her i byen, - Maren Nielsdatter 24 år tjener i Hynderup,<br />

værge morbroderen Jørgen Andersen i Brende Mølle, var fraværende.<br />

Anna Hansdatter i Ørsbjerg den 30. december <strong>1740</strong>, P1 side 10b.


Enkemanden, Anders Hansen.<br />

Børn, Anna Margareta Andersdatter 5 uger, tilstede morfaderen Hans Andersen.<br />

Anna Hansdatter i Ørsbjerg den 30.maj 1744, P1 side 14.<br />

Enkemanden, Niels Hansen.<br />

Børn, Hans Nielsen 3 år, - Jeppe Nielsen 5 uger, tilsted morbroderen Anders Hansen i<br />

Ørsbjerg.<br />

Anna Marie Hansdatter i Torup den 12.maj 1772, P1 side 162b.<br />

Enkemanden Jørgen Jørgensen hos sin fader Jørgen Olsen.<br />

Arvinger, hendes moder Sidsel Andersdatter gift med Clemen Hansen i Kaslund.<br />

Søskende, Birte Hansdatter 16 år, - en halv broder Hans Clemensen 7 år.<br />

Anna Kirstene Jensdatter hos Hans Erichsen i Hjerup den 26. oktober 1761, P1 side<br />

109.<br />

Hun er opfostret hos Hans Erichsen.<br />

Arvinger; hendes mor Anna Jensdatter gift med Lars Larsen til huse her i byen.<br />

En broder; Jens Jensen landsoldat, - ½ broder Lars Larsen 7 år, - Susanne Larsdatter 5<br />

år.<br />

Anna Larsdatter i Haare den 15.januar 1763. P1 side 115b.<br />

Enkemanden, Thomas Larsen.<br />

Arvinger; den sal. kones mor, enken Karen Nielsdatter, hos hendes søn Lars Larsen i<br />

Lille Rørmose.<br />

Anna Laursdatter i Aalsboe den 15.december 1745, P1 side 14b.<br />

Enkemanden; Mads Hansen<br />

Den sal. kones børn, ved sal.Hans Pedersen; Anna Hansdatter gift med Hans Laursen i<br />

Aalsboe, - Maren Hansdatter tjener her i gaarden. Mette Hansdatter tjener i Etterup,<br />

værge farbroderen Peder Pedersen ibdm.<br />

Anna Nielsdatter i Aalsboe den 23.november 1762, P1 side 114b.<br />

Enkemanden Peder Jørgensen.<br />

Børn, Niels Pedersen 9 år, - Hans Pedersen 7 år, tilsynsværge morbroderen Lars<br />

Nielsen her <strong>af</strong> byen.<br />

Anna Maria Pedersdatter i Ørsbjerg den 20.januar 1772, P1 side 155.<br />

fæstemand, Hans Hansen til huse hos Hans Andersen.<br />

Arvinger, søskende, hel søskende, Hans Pedersen 23 år, - Anders Pedersen 17 år, som<br />

Hans Andersen er værge for, han er gift med deres fars søster.<br />

halv søskende, Maren Pedersdatter 13 år, Jørgen Pedersen 11 år, som deres stedfar<br />

Bertel Laursen i Kjerte var værge for værge for.<br />

I skiftebrevet nævnes arv fra den sal kones mor Maren Hansdatter i Kjerte datert den 16<br />

juli 1762.<br />

Anne Pedersdatter i Rue Huuset den 29.august 1772 P1 side 168.<br />

Enkemanden, Christopher Jespersen.<br />

Den sal. kones moder Mette Margrethe Laursdatter,


Søskende; Hans Pedersen i Ørslev, - Jens Pedersen 40 år tjener på Brandsøe, - Laurs<br />

Pedersen 36 år tjener i Balslev, - Karen Pedersdatter gift med Knud Jørgensen<br />

Boelsmand i Huusbye.<br />

Anne Rasmusdatter i Emtekjær den 29.juli 1760, P1 side 89.<br />

Enkemanden; Lars Hansen.<br />

Børn; Karen Laursdatter 4 uger, tilstede morbroderen Claus Rasmussen i Haare, samt<br />

den sal. kones stedfar Hans Ibsen her <strong>af</strong> byen.<br />

Anna Rasmusdatter i Aalsboe den 7,december 1772, P1 side 170b,<br />

Enkemanden Rasmus Brodersen, til huse hos Jens Bæk, som beboer et <strong>af</strong> Erich<br />

Johansens huse i Aalsboe.<br />

Den sal kones mor, Kirsten Olufsdatter her på stedet, med lavværge Laurs Jensen.<br />

Anne Sørensdatter i Aalsboe den 18.juni 1764, P1 side 124.<br />

Enkemanden; Jens Pedersen.<br />

Børn; Peder Jensen 39 år, - Søren Jensen 33 år, svag og skrøbelig Gjertrud Jensdatter<br />

gift med Niels Larsen Tømmermand, - Anne Jensdatter 26 år, værge morbroderen Peder<br />

Sørensen i Bæring.<br />

Birte Larsdatter i Aalsboe den 4. april 1764 P1 side 120b.<br />

Enkemand, Hans Hansen på <strong>af</strong>tægt hos Erich Johansen.<br />

Arvinger; søskende, 1) Anna Lauritsdatter i Gjelsted død, hendes børn Povel Andersen<br />

Gmd. i Ejby, - Lars Andersen, - Peder Andersen begge i Ørsbjerg, - 2) Margrethe<br />

Laursdatter død, hendes børn; Christen Hansen nu i København, - Laurs Hansen Gmd,<br />

her i Aalsboe, , - Christiane Hansdatter gift med Hans Petter Olsen Skomager i Bubel, -<br />

Maria Hansdatter gift med Mads Skytte på Erholm, - Peder Hansen 23 år dragon i<br />

Kerteminde, 3) Anne Catrine Laursdatter død i Flemløse, hendes børn; Laurs Hansen 32<br />

år, tjener i Mullerup Dreslette, - Søren Hansen 30 år tjener i Ravnbjerg Kjærum, - Hans<br />

Hansen 27 år tjener samme sted, - Dorthea Hansdatter gift med Løkke Christensen i<br />

Flemløse, 4) Maren Laursdatter i Bubel.<br />

Bodil Christine St<strong>af</strong>fensdatter i Aalsboe den 22. juni 1767 P1 side 144.<br />

Enkemand; Erich Johansen<br />

Arvinger; søskende, Christen St<strong>af</strong>fensen i ubye Lund, - Rasmus St<strong>af</strong>fensen 22 år tjener i<br />

rorslev, en ½ broder Anders St<strong>af</strong>fensen i Røjle, - Karen St<strong>af</strong>fensdatter gift med Niels<br />

Jørgensen i Kierbye, - Maren st<strong>af</strong>fensdatter gift med Niels Hansen i roerslev, -<br />

Margrete St<strong>af</strong>fensdatter gift med Niels Andersen i Borring, - ½ søster Mette Katrine<br />

St<strong>af</strong>fensdatter død, var gift med sal. Søren Rasmussen: deres børn, Kirsten<br />

Sørensdatter, - Karen Sørensdatter,<br />

Der nævnes 3 huse på gårdensgrund beboes <strong>af</strong> Niels Laursen, Niels Skrædder, Rasmus<br />

Murmester<br />

Carsten Olsen i Hjerup den 21.juli 1758, P1 side 79.<br />

Var gift med sal.Karen Pedersdatter<br />

Børn; Johanne Carstensdatter, med værgen Anders Knudsen som nærmeste født<br />

slægtning.


Chatrine Hansdatter tilhuse hos Niels Mogensen i Hjerup, 16.marts 1758. P1 side 72.<br />

Enkemanden, Lorents Bremmer<br />

Arvinger; en datter gift med Simon Larsen Bødcher i Haritslev, - Lovise Lorentsdatter<br />

22 år,<br />

Skal have h<strong>af</strong>t en søn Hans Christian Mogensen ved den første mand, som skal være<br />

urejst, - ligeså en datter Mette Mogensdatter som skal være ved Nyborg.<br />

Christen Christiansen i Hjorte den 15.september 1767, P1 side 149.<br />

Enken; Kirsten Hanibalsdatter, lavværge Anders Pedersen i Hjorte.<br />

Den sal.mands barn fra forige ægteskab; Christen Christensen, formynder Jørgen<br />

Rasmussen Bang.<br />

Christen Madsen i Aalsboe den 9.april 1764 P1 side 129.<br />

Enken; Mette Hansdatter, lavværge Jens Johansen,<br />

Arvinger, søster Margrette Madsdatter gift med Niels Jensen i Orte<br />

Christiane Johansdatter i Bæring den 1. februar 1774, P1 side 190b.<br />

Enkemanden, Niels Jørgensen gaardmand.<br />

Den sal.kones 2 børn fra ægteskabet med sal. Laurs Nielsen, Chatarine Laursdatter gift<br />

med Søren Clausen i Barløse Torp, - Mette Laursdatter 32 år ,med værgen Søren<br />

Christensen i Sandager,<br />

Fælles børn; 1 søn Laurs Nielsen 29 år her i gaarden.<br />

Claus Johansen i Hjerup den 25. maj 1758 P1 side 76b.<br />

Enken; Margrethe Henrichsdatter, lav værge hendes fader Henrich Povelsen i Kjerte.<br />

I skivtebrevet nævnes Anne Nielsdatter og Povel Henrichsen som enkens søskende.<br />

Barn; Birte Clausdatter i sit 2de år, tilsyns værge farbroderen Rasmus Johansen i<br />

Gelsted Taarup.<br />

Ditlev Ditlevsen i Aalsboe den 25.maj 1763, P1 side118b,<br />

Enken, Anna Jensdatter, lavværge Ole Rasmussen,<br />

Børn, Jens Ditlevsen 26 år, - Ditlev Ditlevsen 23 år, - Lars Ditlevsen 13 år, - Johanne<br />

Ditlevsdatter 28 år, - Abigael Ditlevsdatter 21 år, værge for Lars morbroderen Peder<br />

Jensen Smed i Køng, og for døtrene morbroderen Lars Jensen her i Aalsboe,<br />

Dorethe Hansdatter, i Aalsboe den 18.juni 1748. P1 side 22.<br />

Enkemanden, Peder Jørgensen.<br />

Børn; Jørgen Pedersen 22 år, - Maren Pedersdatter - Kirsten Pedersdatter, - Anne<br />

Catharina Pedersdatter, med tilsynsværgen Rasmus Olsen i Aalsboe.<br />

Dorothea Lauritsdatter i Peder Nielsens gaard i Torup den 17.november 1742 p1. side<br />

13. enke efter sal.Laurs Jensen.<br />

Arvinger; børn, Jens Laursen i Hesle, - Jens Laursen tjener i Torup, - Peder Laursen<br />

tjener i Assens, - Maren Laursdatter død var gift med Peder Nielsen her i gaarden; deres<br />

børn, Mette Pedersdatter 13 år. Kirsten Laursen gift med Rasmus Jensen i Hesle, -


Karen Laursdatter tjener i Hesle, - Birgitha Laursdatter tjener i Blangstrup, formynder,<br />

Hans Andersen i Emtekjær, og farbroderen Jens Jensen i Hesle,<br />

Else Pedersdatter i Sandager den 22.januar 1774, P1 side 190.<br />

Enkemanden Jens Hansen tilhuse hos Laurs Pedersen.<br />

Barn; Karen Jensdatter 16 år, på hendes vegne Laurs Jørgensen Holevadgaarden.<br />

Erik Johansen i Aalsboe den 13, oktoner 1772, P1 side 180.<br />

Enken, Anna Pedersdatter, med lavværge og fader Peder Pedersen i Ørslev.<br />

Den sal. mands søn fra første ægteskab med Sal, Marie Jensdatter, Johan Eriksen 10 år,<br />

Gift 2,gang Bodil Christine St<strong>af</strong>fensdatter<br />

Fælles Karen Maria Eriksdatter 14 dage gammel. Tilsyns værger for børnene<br />

farbrøderne Anders Johansen og Hans Johansen<br />

Ved taxeringen den 11 marts: 3 til hørende huse, Jens Bæk, Niels Knudsen, Niels<br />

Laursen. Se skiftet efter Oluf Rasmussen.<br />

Gjertrud Jørgensdatter i Torup den 28.juni 1762, P1 side 112.<br />

Enkemanden; Hans Rasmussen.<br />

Børn; Jørgen Hansen 1 ½ år, - Kirsten Hansdatter 4 år, tilsyns værge morfaderen Jørgen<br />

Olsen.<br />

Gerdrup Madsdatter i Aalsboe den 21. januar 1741 P1 side 8b 10.<br />

Enkemanden Johan Nicolaisen<br />

I sikiftebrevet nævens enkemandens broder Andreas Nicolaisen i Gelsted.<br />

Gertrud Pedersdatter i Aalsboe den 20.december 1762, P1 side 115<br />

Sal.Hans Hansen<br />

Børn; Peder Hansen her på stedet, - Hans Hansen 20 år, - Gjertrud Hansdatter 26 år, --<br />

Karen Hansdatter 18 år, det oplyses at der hverken fandtes farbrødre eller morbrødre til<br />

børnene.<br />

Hans Andersen i Emtekjær den 28.april 1755, P1 side59b.<br />

Enken; Maren Larsdatter, lavværge Lars Bertelsen,<br />

Børn; Anders Hansen 28 år, - Lars Hansen 22 år, - Else Hansdatter gift med Jørgen<br />

Rasmussen Bang i Hjorte.<br />

Der nævnes en søster søn Mads Jørgensen i Blangstrup.<br />

Hans Erichsen i Hjerup den 28.maj 1771, P1 side 152b.<br />

Enken, Sussanne Rasmusdatter, lavværge hendes søn Peder Jensen i Etterup.<br />

Arvinger; søskende, Jens Erichsen i Etterup, - Jørgen Erichsen i Harndrup, - ?<br />

Erichsdatter gift med Lars Jyde i Bubel.<br />

Hans Hansen i Brenderup den 18. juni <strong>1740</strong> P1 side 5.<br />

Enken, Anne Pedersdatter, med lavværge beoderen Peder Nielsen i Skovshøjrup.<br />

Børn; Hans Hansen 10 år, - Jørgen Hansen 5 år, - Christen Hansen ½ år, - Karen<br />

Hansdatter 3 år, værge farbroderen Peder Rasmussen. I Skiftebrevet nævnes også den<br />

sal. mands broder Christen samt en broder som skal være død i København.


Hans Hansen Krog i Hjerup den 11.oktober 1753, P1 side 52,<br />

Enken; Susane Rasmusdatter, lavværge Peder Sørensen i Hjerup.<br />

Børn; Johanne Hansdatter gift med Peder Damgaard sergent i Causlund<br />

Hans Hansen i Aalsboe den 18.januar 1754, P1 side 54.<br />

Enken; Giertrud Pedersdatter, lavværge Ditlev Ditlevsen.<br />

Barn fra første ægteskab med sal. Giertrud Madsdatter, Anna Hansdatter 23 år tjener i<br />

Bubel værge morbroderen Peder Madsen.<br />

Fælles børn; Peder Hansen 19 år, - Hans Hansen 11 år, - Giertrud Hansdatter 15 år, -<br />

Karen Hansdatter 8 år, værge farbroderen Hans Erichsen i Aalsboe<br />

Hans Hendrichsen i Hjerup den 24.februar 1757, P1 side 69.<br />

Enken, Giertrud Hansdatter, med lavværge Hans Nielsen.<br />

Børn; Maren Hansdatter 22 år, - Anne Hansdatter 16 år, værge Hans Johansen her <strong>af</strong><br />

byen.<br />

Hans Jensen i Aalsboe på Rasmus Olsens gårds grund den 19.juli 1752, P1 side 44b.<br />

Enken: Anna Hansdatter, med lavværge Ditlev Ditlevsen.<br />

Børn, Jens Hansen 18 år, værge morbroderen Niels Knudsen Skrædder.<br />

Hans Jørgensen i Aalsboe den 30. januar 1761, død for 3 år siden, P1 side 108b.<br />

Enken, Maren Andersdatter, lavværge Rasmus Sandersen .<br />

Den sal. mands børn; Karen Hansdatter tjener i Gamtofte, - Anne Hansdatter gift med<br />

Jørgen Hansen i Sø Søebye, - Catrine Hansdatter tjener på Orelund.<br />

Ved under skriften nævnes også en Kirsten Hansdatter ?<br />

Hans Jørgensen i Bæring hos broderen den 26.november 1764 P1 side 127b.<br />

Arvinger; søskende, Lars Jørgensen i Holevad, - Jørgen Jørgensen i Torup, - Niels<br />

Jørgensen her i gaarden, - Anders Jørgensen død, hans 5 børn; Jens Andersen i Barløse,<br />

- Anders Andersen tjener hos farbroderen i Holevad, - Peder Andersen tjener i Torup, -<br />

Anne Andersdatter gift med Peder Larsen i Torup, - og en datter ? Andersdatter tjener<br />

Lars Jensen i Aborg.<br />

Hans Laursen i Aalsboe den 28 februar 1754, P1 side 116b<br />

Enken, Anna Hansdatter med lavværge broderen Morten Hansen Blankenborg.<br />

Gift førse gang med sal. Maren Rasmusdatter,<br />

Børn fra 2det. ægteskab med sal.Karen Hansdatter; Maren Hansdatter 11 år,<br />

Fælles 4 børn, Else Hansdatter 9 år, - Margrethe Hansdatter 6 år, - Lars Hansen 4 år, -<br />

Peder Hansen 2 år, tilsyns værge Mads Hansen.<br />

Hans Frederik Nielsen i Hjorte den 5.november 1774, P1 side 195b.<br />

Enken, Maren Andersdatter, lavværge Jørgen Laursen.<br />

Børn, Niels Hansen 9 år, - Karen Hansdatter 6 år, - Maren Hansdatter 1 ½ år, værge<br />

Jørgen Pedersen.<br />

Hans Nielsen i Hjerup Gaard<strong>af</strong>staaelse den 20. juni 1777 P1 side 208.<br />

Hustrue, Karen Jensdatter.


Børn, Jens Hansen 27 år gaardmand i Huusbye, - Niels Hansen 25 år, som fæster<br />

gaarden - Anna Nielsdatter 17 år begge her i gaarden, - Gjerdrud Nielsdatter gift med<br />

Rasmus Mikkelsen<br />

Hans Pedersen i Aalsboe den 28.september 1762, P1 side 113b.<br />

Enken; Bodel Jensdatter, lavværge Jørgen Laursen <strong>af</strong> Gildbjerg Mølle.<br />

Børn; Niels Hansen 17 år, - Karen Hansdatter gift med Ole Rasmussen her i byen, -<br />

Anna Marie Hansdatter 15 år, tilstede morbroderen Lars Jensen.<br />

Hans Rasmussen <strong>af</strong>danket soldat i Ørsbjerg den 24.februar 1748, P1 side 22b,<br />

Enken; Bodel Jørgensdatter, til huse hos Jørgen Pedersen, lavværge Jørgen Pedersen.<br />

Børn; Rasmus Hansen 15 år, - Jørgen Hansen 13 år, - Karen Hansdatter 9 år deres<br />

værge, deres farbroder Niels Rasmussen.<br />

Hans Simonsen i Stubberup den 14.april 1772, P1 side 167.<br />

Enken, Giertrud Isaksdatter, lavværge Peder Pedersen i stubberup, lavværge Mourits<br />

Isaksen en broder.<br />

Endatter gift med Erich Jensen som har fæstet gaarden.<br />

Ingeborrig Hansdatter i Aalsboe den 6.oktober 1748, P1 side 26.<br />

Sal. Peder Jensen død foråret 1747, se skiftet efter ham.<br />

Arvinger: søskende og søskende børn; en bror 1) Steffen Hansen død i Skov Højrup i<br />

Næsbyhoved Brobye, hans 8 børn; Christen Steffensen i Ubberup, - Karen<br />

Steffensdatter enke i Skovshøjrup, - Maren Steffensdatter gift med Peder Hansen i<br />

Aasum, - Kirsten Steffensdatter gift med Thomas Hansen i Skovhøjrup, - Anne Marie<br />

Steffensdatter gift med Anders Nielsen i skovshøjrup, - Hans Steffensen død hans børn<br />

Mads Hansen 14 år hos sin mor Maren Madsdatter gift med Knud Olsen i Skovshøjrup,<br />

- Maren Steffensdatter død var gift med Christen Jørgensen i Kirkendrup Brobye Sogn,<br />

deres børn; Jørgen Christensen i Korstebjerg, - Anne Christensdatter gift med Jacob<br />

Pedersen i Lumbye, - Anne Steffensdatter død var gift med Peder Ebbesen i Næsbye<br />

deres børn, ? Hans Pedersen i Ejbye ved Odense, - Peder Pedersen død hans børn;<br />

Anne Pedersdatter 4 år hos sin mor Karen Hansdatter gift med Jørgen Hansen i Næsbye,<br />

- Maria Pedersdatter gift med Hans Hansen i Ejbye ved Odense, - Maren Pedersdatter<br />

gift med Peder Andersen i Anderup Lumbye Sogn, - 2) en søster Kirsten Hansdatter død<br />

var gift med Hans Jespersen deres 8 børn; a,Hiere Hansen i Bolbroe, - b, Karen<br />

Hansdatter gift med Søren Rasmussen i Vierne, - c, Margrete Hansdatter enke efter<br />

Hans Nielsen i Haarslev, - d, Anne Hansdatter gift med Jørgen Andersen i Osense, - e,<br />

Maren Hansdatter gift med Lars Hansen i skovshøjrup, - f, Michel Hansen død hans 6<br />

børn; Jørgen Mikelsen 28 år tjener stedfaderen Peder Christensen i Troelse, - Lars<br />

Mikelsen 26 år landsoldat, - Hans Mikkelsen 23 år også hos stedfaderen, - Niels<br />

Mikelsen 16 år hos stedfaderen, - Anders Mikelsen 18 år hos stedfaderen, - Johanne<br />

Mikelsdatter 14 år hos stedfaderen, g, Hans Hansen død, hans søn Hans Hansen<br />

myndig, - h, Claus Hansen død hans 5 børn, Hans Clausen myndig, - Jens Clausen 16<br />

år, - Bodel Clausdatter 25 år, - Kirsten Clausdatter 20 år, - Maren Clausdatter 12 år,, - 3)<br />

en søster Maren Hansdatter død var gift med Rasmus Jørgensen i Næsbye, deres børn;<br />

Jørgen Rasmussen død, hans datter Maren Jørgensdatter gift med Lars Rasmussen i<br />

Allerup , - 4, en søster Anne Hansdatter død var gift med Niels Hansen i Skaarup i


Skovbye Sogn; deres børn, Hans Nielsen i Tofte, - Anders Nielsen i Over Mølle ved<br />

Haritslevgaard., - Anne Nielsdatter gift med Anders Rasmussen i Harretslev-.<br />

Jens Hansen til huse ved David Pedersen i Ørsbjerg den 9. november 1762 P1 side 113.<br />

Enken; Mette Jørgensdatter,<br />

Barn, Lars Jensen<br />

Jens Johansen i Aalsboe den 15.maj 1770, P1 side 152.<br />

Enken; Maren Hansdatter, lavværge Laurs Andersen.<br />

Arvinger; søskende, Claus Johansen til huse hos Peder Andersen i Ørsbjerg, - Rasmus<br />

Johansen i Harndrup, - Erich Johansen i Aalsboe, - Anders Johansen til huse hos Hans<br />

Nielsen i Hjerup, - Hans Johansen i Barløse, - Maren Johansdatter gift med Hans Jensen<br />

til huse hos Hans Jensen i Balslev.<br />

Jens Nielsen Balle i Kerte den 8 marts 1745, P1 side 14.<br />

Enken, Anna Pedersdatter med lavværge Jørgen Andersen,<br />

Børn, Giertrud Jensdatter 13 år, værge farbroderen Jørgen Nielsen Balle i Ørsbjerg.<br />

Den 6 februar 1748 (P1 side 19b) er der optaget nye forhandlinger, da Giertrud ikke<br />

ønsker at ægte den nye fæster Peder Jørgensen til ægte.<br />

Den 20 okt, 1756 gør Peder Pedersen <strong>af</strong>kald på sin hustru Giertrud Jensdatters arv.<br />

Jens Sørensen i Torup den 9.april 1772, P1 side 186.<br />

Jens Sørensen er barnefødt på sjælland i Brænninge Sogn.<br />

Jocum Povelsen <strong>af</strong>danket soldat i Torup den 24.september P1 side 37<br />

Enken; Kirsten Hansdatter til huse hos Hans Rasmussen i Torup, lavværge Knud Jensen<br />

fra Tellerup.<br />

Den sal.mands børn; Karen Jocumsdatter gift med Laurits Hansen i Ørsbjerg, -<br />

Christiana Jochumsdatter 26 år, tjener Jesper Hansen i Ørsbjerg, - Maren Jocumsdatter<br />

20 tjener hos stedmoderen, værge Laurits Hansen og Povel Hansen i Hjerup som<br />

nærmeste slægtning.<br />

Johan Mathiasen i Aalsboe den 2.august 1754, P1 side 58.<br />

Enken; Marie Jensdatter, med lavværge Hans Hansen, som de begge tjente.<br />

Børn; Aremtgott Ulriche Johansdatter 13 år, til stede den sal. mands brødre; Peder<br />

Mathiasen i Gelsted og Christian Mathiasen i Aalsboe.<br />

Den sal. mands moder Anna Pedersdatter i Aalsboe<br />

Johan Westerholt i Aalsboe den 18.juni 1764, P1 side 126.<br />

Enken; Margrete Madsdatter i et huus på Ole Rasmussens gårds grund. Lavværge<br />

Rasmus Andersen i Aalsboe.<br />

Børn; Chatrine Johansdatter 10 år, ingen født værge.<br />

Jørgen Andersen i Sandager Torup den 11 marts 1747, P1 side 18.<br />

Enken, Karen Ibsdatter, lavværge sønnn Niels Jørgensen i Bæring.<br />

Børn, Anders Jørgensen i Barløse, - Niels Jørgensen i Bæring, - Laurs Jørgensen i<br />

Hlevad, - Hans Jørgensen tjener i Holevad, - sal. Peder Jørgensen hans børn; Karen<br />

Pedersdatter, og Giertrud Pedersdatter, - Jørgen Jørgensen her i gaarden,


Jørgen Andersen i Hjerup den 21 juni 1777, P1 side 207.<br />

Enken, Anna frederikke Pedersdatter på <strong>af</strong>tægt i Gaarden.<br />

Halvbroder Hans Mikkelsen som får gaarden i fæste.<br />

Jørgen Grøn i emtekjær den 12.december 1758, P1 side 82.<br />

Enken; Karen Hansdatter, lavværge Laurs Hansen her <strong>af</strong> byen.<br />

Børn; Laurs Jørgensen gift med Anne Laursdatter, til huse i Hjerup, - Marie<br />

Jørgensdatter tjener på Næs, værge farbroderen Mads Grøn. Der nævnes et søskende<br />

barn Jørgen Jørgensen Grøn i Hjerup.<br />

Jørgen Jørgensen i Torup Sandager Sogn den 17.juni 1772, P1 side 165.<br />

Enken, Johanne Hansdatter, lvværge hendes broder, Jørgen Hansen i sandager.<br />

Børn, Hans Jørgensen 19 år, - Jørgen Jørgensen 17 år, - Laurs Jørgensen 12 år, - Karen<br />

Jørgensdatter 23 år, værge deres farbroder laurs Jørgensen i Holevad Gaard.<br />

Jørgen Nielsen Balle i Ørsbjerg den 17.april 1753, P1 side 48b.<br />

Enken; Johanne Hansdatter, lavværge Hans Laursen <strong>af</strong> Ørsbjerg.<br />

Børn; Niels Jørgensen 15 år, - Rasmus Jørgensen 8 år, værge deres farbroder Laurs<br />

Nielsen <strong>af</strong> Snave, og morbroderen Knud Hansen her <strong>af</strong> byen.<br />

Jørgen Pedersen i Ørsbjerg, den 11.oktober 1760, P1 side 89b.<br />

Enken,Marie Jacobsdatter, sønnen Peder Jørgensen.<br />

Børn; Peder Jørgensen <strong>af</strong> Kjerte, - Kirsten Jørgensdatter gift med Hans Andersen som<br />

fæster gaarden,<br />

Jørgen Rasmussen i Hjorte den 10.juni 1776, P1 side 199.<br />

Enken; Else Hansdatter, lavværge Thomas Jørgensen.<br />

Børn; Rasmus Jørgensen 27 år, - Hans Jørgensen 16 år, - Anna Maria Jørgensdatter gift<br />

med Hans Laursen i Fauerskov, - Karen Jørgensdatter 24 år,<br />

Karen Andersdatter i Hjerup den 13.juli 1758 p1. side 78b.<br />

Børn; Jens Hansen tjener i Blangstrup, - Anders Hansen som skal være over 30, vides ej<br />

hvor er, - Hans Nielsen 16 år tjener i Hjerup, - Dorte Hansdatter 40 år gift med Claus<br />

Thomsen <strong>af</strong> Ørsbjerg, - Maren Hansdatter 30 år, gift med Peder Jacobsen gevorben<br />

solldat i Rensborg og hun her på stedet, - Johanne Nielsdatter 22 år, tjener i Hjerup,<br />

Karen Andersdatter i Ørsbjerg den 10.februar 1766, P1 side 137b.<br />

Enkemand, Niels Madsen.<br />

Børn; Jørgen Nielsen 8 år, - Hans Nielsen 1 år, - Birthe Nielsdatter 5 år, på børnenes<br />

vegne deres morfader Anders Nielsen i Ørsbjerg.<br />

Karen Clausdatter i Aalsboe den 7.marts 1758, P1 side 74b.<br />

Enkemanden; Johan Rasmussen Bøcher.<br />

Børn; Claus Johansen 38 år, tjener på Barløsegaard, - Rasmus Johansen 36 år i<br />

Harndrup, - Erik Johansen 27 år, hos faderen, - Jens Johansen 26 år, her i hjemmet, -<br />

Anders Johansen 24 år, tjener i Bæring, - Hans Johansen tjener Olluf Rasmussen her i<br />

byen, - Maren Johansdatter gift med Hans Jensen i Balslev.


Karen Hansdatter i Aalsboe den 17.februar 1754, P1 side 57.<br />

Enkemand Hans Larsen Huusmand på en bonde Ejndoms grund.<br />

Børn; Maren Hansdatter 3 år, - Karen Hansdatter 5 uger, og en søn Peder Olsen født i<br />

Gelsted nu hos Søren Bang<br />

Karen Jørgensdatter i Torup den 23.maj 1758, P1 side 75b.<br />

Enkemanden; Peder Nielsen,<br />

Børn; Maren Pedersdatter 16 år, - Mette Pedersdatter 13 år, - Anne Marie Pedersdatter<br />

11 år, - Anne Frederiche Pedersdatter 8 år, - Karen Pedersdatter 4 år, - Berte<br />

Pedersdatter 1 år,<br />

Karen Knudsdatter i Ørsbjerg den 28.juli 1756. P1 side 53.<br />

Enkemanden; Jens Pedersen.<br />

Barn; Karen Jensdatter 16 uger, tilsted barnets morbroder Knud Hansen <strong>af</strong> Ørsbjerg.<br />

Karen Pedersdatter i Nørre Aabye den 9.februar <strong>1740</strong>. P1 side 2.<br />

Enkemanden Hans Lausen.<br />

Arvinger; hendes forældre Peder Pedersen og hustru i Ejbye.<br />

Karen Pedersdatter i Hjerup den 8.oktober 1756, P1 side 61,<br />

Enkemand; Carsten Olsen huusmand.<br />

Børn; Johanne Carstensdatter Anne Marie Carstensdatter værge Anders Knudsen i<br />

Kjerte.<br />

Karen Povelsdatter i et værelse på Hjeruplund den 7.maj 1756, P1 side 60b.<br />

Var gift med sal.Hans<br />

Børn; Povel Hansen i Hjerup, - Jens Hansen i Ørsbjerg, - Lars Hansen død hans børn;<br />

Jochum Larsen 8 år, - Hans Larsen 8 år, - Maren Hansdatter gift med Peder Jespersen i<br />

Hjerup,<br />

Kirsten Andersdatter i Kjerte den 13. april. 1763, P1 side 117b.<br />

Enkemanden, Peder Jørgensen.<br />

Børn; Jørgen Pedersen i sit 3de år, - Maren Pedersdatter 4 år, tilstede morfaderen<br />

Anders Sørensen Gaardmand i Barløse.<br />

I skiftebrevetoplyses det at han har 3 børn efter et tidliger ægteskab, skiftebrev efter<br />

Maren Hansdatter datert den 23. februar 1758.<br />

Kirsten Larsdatter i Haare den 4.februar 1751, P1 side 43.<br />

Enkemanden, Hans Rasmussen Lok.<br />

Børn; den sal.kones børn; Mads Hansen 29 år landsoldat,<br />

Fælles børn; Rasmus Hansen 19 år, - Giertrud Hansdatter 26 år, - Anna Hansdatter gift<br />

med Anders Henriksen i Vibye.<br />

Kirsten Laursdatter i Stubberup den 28.november 1760, P1 side 90.<br />

Enke efter sal.Lars Hieresen<br />

Arvinger; Laurs Laursen i Naarup, - Hiere Laursen 36 år, tjener her på stedet, - Maren<br />

Laursdatter gift med Mads Nielsen her på stedet, - Kirsten Laursdatter 44 år ugift, -


Giertrud Laursdatter gift med Johan Lucasen i Ejby, - Karen Laursdatter 31 år ugift<br />

tjener i Myllerup,<br />

Kirsten Nielsdatter i Torup den 17.februar 1757, P1 side 61b.<br />

Enkemanden; Hans Rasmussen.<br />

Arvinger, søskende; en broder 1) Mads Nielsen død, hans søn Niels Madsen død hans<br />

søn Mads Nielsen 11 år, - Mette Nielsdatter 16 år, værge deres stedfar Hans Pedersen i<br />

Emtekjær.- 2) Kirsten Nielsdatter død hendes tvende døtre; a) Abolonna Nielsdatter død<br />

hendes 2 børn; Anders Knudsen i Veelbye og Karen Knudsdatter gift med Frands Buk i<br />

Veelbye, b) Karen Nielsdatter død hendes tvende børn, Johanne Nielsdatter gift med<br />

Christopher Mynnich stads Vagtmester i Nyborg, og sønnen Jens Nielsen i Assens<br />

Knud Hansen i Ørsbjerg den 12 april 1776, P1 side 198.<br />

Enken; Maren Pedersdatter, lavværge Niels Andersen Løg fra Barløse.<br />

Børn; Peder Knudsen 21 år, - Hans Knudsen 18 år, værge farbroderen Niels Hansen.<br />

Laurs Andersen i Sandager hos Peder Laursen den 22.januaar 1774, P1 side 189.<br />

Arvinger; søskende, Maren Andersdatter 26 år, værge morbroderen Jens Andersen , - 3<br />

halv søskende, Jens Andersen 15 år, - Anders Andersen 12 år, - Anna Andersdatter 6 år<br />

på deres vegne Peder Rue i Bæring.<br />

Gift første gang med sal.Margrethe Hansdatter.<br />

Laurs Hansen i Emtekjær den 24.november 1772, P1 side 170b,<br />

Enken, Margrethe Hansdatter, lavværge Rasmus Hansen fra Turup,<br />

Den sal. mands børn fra første ægteskab med sal,Anna Rasmusdatter: Maren<br />

Laursdatter 12 år,<br />

Fælles børn, Anna Laursdatter 11 år, - Hans Laursen 4 år, formynder deres fasters mand<br />

Jørgen Rasmussen Bang i Hjorte.<br />

I skiftebrevet henviser til 2 skiftebrev dateret den 28.april 1755 og den 29 juli 1760.<br />

Laurs Laursen i Hjerup den 14.februar 1772, P1 side 157b.<br />

Enken, Anna Jensdatter til huse hos Anders Laursen; lavværge Niels Mogensen.<br />

Børn; Laurs Laursen 18 år, - Susanne Laursdatter 16 år, formynder deres halv broder<br />

Jens Jensen i Ørsbjerg.<br />

Laurs Laursen i Stubberup den 7.februar 1774, P1 side 192B-194.<br />

Arvinger; farbrødres børn; 1) Mads Nielsen Gaardmand her på stedet, - 2) Maren<br />

Nielsdatter gift med Hans Hansen i Karup,- 3) Anna Nielsdatter enke har været gift<br />

tvendegange først med sal. Jørgen Nielsen og sidst med sal. Christen Olsen i Ejby, - 4)<br />

Karen Pedersdatter gift med Rasmus Jørgensen i Wiby,<br />

Farbroderdatterdatter 5)Aggatha Thomasdatter gift med Søren Pedersen i Ørslev, - 6)<br />

farb.d.søn, Peder Andersen gaardmand i Lunge, - 7) farb.d.d. Appelune Andersdatter<br />

gift med Rasmus Andersen gaardmand i Fjellerup,<br />

Laurs Nielsen i Bæring den 26. februar 1741, P1 side 10b.<br />

Enken, Christiane Johansdatter,<br />

Børn, Catharina Laursdatter 3 år, - Mette Laursdatter 11 uger, værge farbroderen Peder<br />

Nielsen i Torup. En broder Anders Nielsen i Assens.


Mads Hansen i Aalsboe den 19.september 1768, P1 side 151.<br />

Enken, Maren Jensdatter, lavværge Laurs Hansen Ellegaard i Kindstrup.<br />

Den sal.mands børn fra første ægteskab med sal.Anna Laursdatter, Hans Madsen 35 år,<br />

Fællesbørn, Jens Madsen 22 år, - Anna Maria Madsdatter 11 år,<br />

Mads Jensen i Hjerup den 7 juli 1760, P1 side 88.<br />

Enken; Margrete Madsdatter, lavværge Hans Jørgensen ved stubberup.<br />

Børn; Niels Madsen i Ørsbjerg, - Jens Madsen i Kjerte, - Thor Madsen her i gaarden, -<br />

Birte Madsdatter tjener i Hjerup 34 år, - Karen Madsdatter 25 år hos moderen, - Anne<br />

Madsdatter 23 år tjener Jørgen Andersen i Kjerte.<br />

Mads Laursen hos broderen Lars Laursen i Hjerup den 20.februar 1759, P1 side 84.<br />

Arvinger; søskende, broderen Lars Laursen og en vanvitig søster Anne Larsdatter 63 år<br />

og her i gaarden.<br />

Maren Andersdatter i Aalsboe død den 13.februar s.å., den 24.marts 1747, P1 side 17.<br />

Sal. Niels Laursen død den 23. februar.<br />

Børn; Laurs Nielsen 25, - Anders Nielsen 14 år, værge en farbroders søn Laurs Ibsen i<br />

Aahøjrup, - Jep Nielsen 8 år, værge farbroderen Mikkel Laursen her i gaarden, - Anna<br />

Nielsdatter 21 år, værge farbroderen Hans Laursen i Graderup, - Maren Nielsdatter 11<br />

år, værge morbroderen Jørgen Andersen i Brænde Mølle.<br />

Maren Christensdatter i Aalsboe den 17.april 1768, P1 side 150.<br />

Enkemanden, Hans Mortensen.<br />

Børn, Maren Hansdatter 5 år, værge Hans Andersen i Kindstrup.<br />

Barn <strong>af</strong> første ægteskab, Christen Sørensen, formynder Oluf Rasmussen.<br />

Maren Hansdatter i Kjerte den 25.februar 1758, P1 side 87.<br />

Enkemanden, Peder Jørgensen.<br />

Børn; Hans Pedersen 8 år, - Anders Pedersen 3 år, - Anne Marie Pedersdatter 6 år,<br />

tilstede Knud Hansen <strong>af</strong> Ørsbjerg som er den sal. kones stedfar.<br />

Maren Hansdatter i Aalsboe den 13,januar 1761, P1 side 99.<br />

Enkemanden Peder Hansen Hvid.<br />

Barn; Karen Margrethe Pedersdatter 3 år, nu hos morfaderen Hans Jensen Grøn i<br />

Balslev.<br />

Maren Henrichsdatter i Tørremose Huus den 21.april 1750. P1 side 168.<br />

Enkemand, Niels Pedersen.<br />

Den sal.kones søn, Anders Andersen, som curator morbroderen Hans Henrichsen i<br />

Harndrup.<br />

Maren Laursdatter i Hjorte den 18. marts 1765 P1 side 128b.<br />

Enkemanden, Christian Christensen huusmand.<br />

Barn; Christen Christiansen 4 år,


Den sal. kones datter Anne Jørgensdatter 26 år, avlet uden ægteskab, værge mosterens<br />

mand Cornelius Pettersen.<br />

Maren Nielsdatter i Stubberup den 16.maj 1757 P1 side 66b.<br />

Enkemanden; Søren Christophersen til huse ved Morten Hansen i Stubberup.<br />

Arvinger; søskende, Hedvig Sophie Nielsdatter Naarup i Kærum, Lavværge Jørgen<br />

Hansen i Ørsbjerg <strong>af</strong> Gasbølle, - Karen Nielsdatter gift med førnævnte Jørgen Hansen,<br />

Maren Pedersdatter i Haare den 12. oktober 1763, P1 side 119b.<br />

Enkemand, Hans Lok på <strong>af</strong>tægt hos sin svigersøn Peder Knap.<br />

Arvinger; en ½ søster Anna Ibsdatter enke og til huse hos Anders Bertelsen,<br />

Maren Pedersdatter i Haare den 5. juni 1769, P1 side 151b.<br />

Enkemanden; Anders Laursen.<br />

Barn; Peder Andersen 6 uger, tilsted Søren Christensen <strong>af</strong> Sandager.<br />

Maren Pedersdatter i Kjerte den 16.september 1773, P1 side 187 - 188.<br />

Enkemanden, Bertel Laursen.<br />

Arvinger, en broder Niels Pedersen i Saltofte, død hans 3 børn; Peder Nielsen 11 år, -<br />

Karen Nielsdatter 13 år, - Kirsten Nielsdatter 6 år, - 2) en søster Anna Pedersdatter død,<br />

var gift med Jep Clausen i Turup deres 2 børn; Johanne Jepsdatter gift med Laurs<br />

Hansen i Stubberup, - Maren Jepsdatter 25 år tjener i Østerby, - 3) Mette Pedersdatter<br />

død var gift med Rasmus Hansen i Ebberup, deres 5 sønner; Peder Rasmussen Gmd i<br />

Flemløse, -Hans Rasmussen 28 år tjener i ebberup, - Niels Rasmussen 24 år tjener i<br />

Flemløse, - Rasmus Rasmussen 20 år tjener i Voldbroe, - Peder Rasmussen 17 år tjener<br />

i Ebberup, - 4) en søster Maren Pedersdatter død var gift med Christen Christensen i<br />

Turup deres 3 børn; Peder Christensen 22 år, tjener i Mygind, - Karen Christensdatter<br />

gift med Rasmus Hansen i Turup, - Kirsten Christensdatter 15 år tjener i Turup,<br />

Maren Rasmusdatter i Aalsboe den 28.maj 1750, P1 side 40.<br />

Enkemanden, Hans Laursen<br />

Den sal. kones datter Anne Maria Frederiksdatter 26 år tjener Jocum Nielsen i Gastrup,<br />

med formynder Mathias Johansen<br />

Margrethe Hansdatter i Ørsbjerg den 12.februar 1754, P1 side67b.<br />

Enkemanden; Knud Hansen<br />

Den sal.kones børn fra ægteskab med sal. Hans Nielsen; 1) Anders Hansen død i<br />

Ørsbjerg, hans 4 børn; Margrette Andersdatter 12 år, hos sin morfar Hans Andersen i<br />

Fauerskov, - Catrine Andersdatter 10 år, hos stedfaderen Lars Hansen i Ørsbjerg, -<br />

Karen Andersdatter 9 år hos morbroderen Peder Møller i Emtekjær, - Johanne<br />

Andersdatter 6 år hos stedfaderen. 2) anne Hansdatter død, var gift med Niels Hansen<br />

huusmand her i byen, deres barn; Hans Nielsen 12 år, 3) Karen Hansdatter død, hendes<br />

barn Kirstine Hansdatter her i stervboet, 4) Maren Hansdatter gift med Peder Jørgensen<br />

i Kerte, - 5) Kirsten Hansdatter 32 år, tjener forpagteren på Erholm har værhen far- eller<br />

morbrøder.<br />

Fælles barn; Karen Knudsdatter 21 år.<br />

Margrette Rasmusdatter i Hjerup den 30.marts 1765, P1 side 130.


Enkemanden; Mikkel Knudsen.<br />

Børn; Rasmus Mikkelsen 23 år, - Knud Mikkelsen 21 år, - Andreas Mikkelsen 19 år, -<br />

Mourits Mikkelsen 12 år, tilsynsværge Hans Rasmussen <strong>af</strong> Taarup.<br />

Marie Hansdatter i Hjerup den 16.marts 1758 side 72b.<br />

Enke efter sal. Mads Hansen.<br />

Børn; Anne Margrete Madsdatter gift med Christen Andersen Møller i Kerteminde.<br />

I skiftebrevet nævnes en arv fra deb sal. kones moder Anne Marie Hansdatter i Jerbe, at<br />

arvebartenoverlades til Simon Larsen o Hareslev ( se skiftet efter Chatrine Hansdatter<br />

samme dato)<br />

Marie Jensdatter i Aalsboe den 11.maj 1765, P1 side 132b.<br />

Enkemanden: Erik Johansen.<br />

Den sal.kones barn, Aremgott Johansdatter, ved sal. Johan Mathisen skifte den 2.august<br />

1754.<br />

Fælles barn; Johan Erichsen 1 ½ år.<br />

Mette Hansdatter i Aalsboe den 25.marts 1766, P1 side 138.<br />

Arvinger; 2 helsøskende; Maren Hansdatter gift med Peder Rasmussen i Køng, - Kirsten<br />

Hansdatter død, gift med Peder Pedersen i Dærup; deres børn, Peder Pedersen i<br />

Wetofte, - Olle Pedersen i Dærup, - Karen Pedersdatter gift med Lars Albertsen i<br />

Wetofte,<br />

Og ½ søster Birthe Madsdatter gift med Rasmus Gregersen i Dærup,<br />

Mikel Laursen hos brorsønnen Laurs Nielsen i Aalsboe den 11. januar 1751, P1 side<br />

40.<br />

Arvinger; en broder 1) Hans Laursen i Grarup, - 2) Niels Laursen død hans børn; Laurs<br />

Nielsen her i gaarden, - Anna Nielsdatter gift med Peder Jørgensen her i Aalsboe, -<br />

Maren Nielsdatter 15 år tjener her, hendes værge morbroderen Jørgen Andersen Møller<br />

i Brænde Mølle 3) Jeppe Laursen død, hans børn, Hans Ibsen i Grarup, - Laurs Ibsen i<br />

Aahøjrup, -<br />

Morten Hansen i Stubberup den 22. august 1767 P1 side 147.<br />

Enken; Mette Eppesdatter med lavværge Jacob Hansen.<br />

Densal.mands barn fra første ægteskab, Hans Mortensen 34 år,<br />

Fælles barn, Anna Mortensdatter, formynder Hans Simonsen.<br />

Morten Nielsen i Torup den 13. april 1734. P1 side 6b.<br />

Enken, Kirsten Nielsdatter, lavværge Mads Hansen i Emtekjær.<br />

Barn ved hans første sal hustru. , Kirsten Mortensdatter 11 år, falden værge Jørgen<br />

Nielsen i Aborre, som ikke kunne på grund <strong>af</strong> svaghed, i stedet morbroderen Peder<br />

Hansen og morfaderen Hans Jørgensen<br />

Niels Laursen død den 23. februar i Aalsboe, den 24.marts 1747, P1 side 17.<br />

Sal. Maren Andersdatter død den 13.februar, se skiftet efter hende.


Oluf Rasmussen i Aalsboe den 23.februar 1773, P1 side 173, 177,178.<br />

Enken, Karen Hansdatter, lavværge Laurs Pedersen.<br />

Børn, Rasmus Olsen 12 år, - Hans Olsen 4 år, - Maren Olufsdatter 8 år, - Bodil<br />

Olufsdatter 6 år, - Anna Olufsdatter ½ år, formynder fasterens mand Laurs Nielsen her i<br />

byen.<br />

I skiftebrevet står der at den 11, marts skulle <strong>af</strong>gangen Erich Johansen og Oluf<br />

Rasmussens gaarde taxseres; her nævnes 5 huse, som beboes <strong>af</strong>; Jørgen Jacobsen, Hans<br />

Laursen, Rasmus Andersen, Peder Jørgensen, Peder Pedersen.<br />

Peder Christensen i Aalsboe den 20. januar 1766, P1 side 142.<br />

Var i et hus på Erich Johansens gaards grund hos Rasmus Ejbyes enke, fra Jylland.<br />

Hans sal. enke Karen Ibsdatter død et andet sted.<br />

Peder Gorresen i Hjerup den 30.november 1765, P1 side 136.<br />

Arvinger; 2 søstrer; A) Dorothea Gorresdatter død, hendes 6 børn; 1) Hans Sørensen<br />

død i Flemløse, hans 4 børn,: Laurs Hansen 32 år, tjener i Sommersholm, - Søren<br />

Hansen 31 år i Ebberup, - Hans Hansen 28 år i fyllested Brenderup, - Dorothea<br />

Hansdatter gift med Løche Christensen i Kjøng. 2) Laurs Sørensen død, i Ørsbjerg,<br />

hans 2 børn: Søren Laursen i Ørsbjerg, - Karen Laursdatter i Ørsbjerg, - 3) Gorres<br />

Sørensen i Fyllested, - 4) Peder Sørensen i Hjerup, - 5) Jørgen Sørensen i Hjerup, - 6)<br />

Karen Sørensdatter enke efter Hendrich Clausen i Hjorte. B) Anna Gorresdatter død:<br />

hendes søn: Jørgen Pedersen død hans 3 børn; Niels Jørgensen 8 år, - Peder Jørgensen 5<br />

år, - Jørgen Jørgensen 2 år, født værge Johan Pedersen i Ellesøe, og Jens Andersen i<br />

Tellerup.<br />

Peder Jensen død i foråret 1747 i Aalsboe den 6. oktober 1748, P1 side 26.<br />

sal, Ingeborreg Hansdatter død den 6 oktober se skiftet efter hende.<br />

Den sal. mands børn; Hans Pedersen i Aalsboe, - Anne Pedersdatter gift med Rasmus<br />

Henriksen i Assenbølle.<br />

Den første hustru; sal. Karen Pedersdatter skiftebrev datert den 12.juli 1719.<br />

Peder Jensen i Ørsbjerg den 3.februar 1753, P1 side 46b.<br />

Enken; Maren Laursdatter , med sønnen Jens Pedersen som har fæstet gaarden.<br />

Børn; Jens Pedersen før nævnte, - Hans Pedersen i Ørsted, - Maren Pedersdatter gift<br />

med Peder Hansen <strong>af</strong> Kjerte.<br />

Peder Jørgensen i et hus ved Sandager Kirke den 11.januar 1762. P1 side 109b.<br />

Enken; Kirstine Jensdatter, lavværge, søstrens mand Rasmus Pedersen her <strong>af</strong> byen.<br />

Børn, Jørgen Pedersen 22 år, - Jens Pedersen 12 år, - Maren Pedersdatter 20 år, -<br />

Dorthe Pedersdatter 25 år, - Anne Pedersdatter 8 år, på deres vegne morbroderes søn<br />

Lars Jensen her i byen, samt mosterens mand Hans Hansen.<br />

Peder Jørgensen i Kjerte den 10.april 1766, P1 side 140.<br />

Enken; Maren Pedersdatter: lavværge Niels Pedersen i Saltofte.<br />

Den sal.mands 3 børn fra ægteskab med sal: Maren Hansdatter; Hans Pedersen 16 år, -<br />

Anders Pedersen 11 år, - Anna Marie Pedersdatter 14 år, deres værge Knud Hansen i<br />

Ørsbjerg,


Børn fra ægteskabet med sal. Kirsten Andersdatter; Jørgen Pedersen 6 år, - Maren<br />

Pedersdatter 7 år, deres værge Anders Sørensen i Barløse.<br />

Peder Laursen i Sandager hos Søren Christensen den 22.dec. 1764, P1 side 128.<br />

Enken; Berte Rasmusdatter,<br />

Den sal.mands 2 sønner, Laurs Pedersen, - Søren Pedersen begge under Stengaardsgods.<br />

Peder Lauritsen i Aalsboe den 10. marts <strong>1740</strong>, P1, side 2b,<br />

Enken; Mette Andersdatter, med lavværge Peder Jørgensen.<br />

Børn; Laurits Pedersen 14 år, - Anne Dorte Pedersdatter 13 år, værge morbroderen Hans<br />

Andersen i Aalsboe., og Niels Andersen ibm.<br />

Peder Madsen tjente Ole Rasmussen i Aalsboe den 16.januar 1758, P1 side 70.<br />

Arvinger; en ½ broder Hans Madsen i Gelsted Taarup, - fuld søster Maren Madsdatter<br />

død gift med Lars Findsen i Indslev, - Karen Madsdatter gift med poul Pedersen<br />

Skomager i Asperup, - Anne Madsdatter gift med Knud Rasmussen i Bubel, - Giertrud<br />

Madsdatter død i Aalsboe, hendes datter Anne Hansdatter 26 år, tjener i Bubel.<br />

Peder Madsen hos Hans Hansen i Aalsboe den 19.september 1758, P1 side 81.<br />

Søn <strong>af</strong> Hans Hansens sal. datter død i Kierbyholm, hans fader var sal. Mads Hansen,<br />

skift brev <strong>af</strong> 10.auguat 1754.<br />

Arvinger en ½ broder Hans Madsen 6 år hos stedfaderen Peder Nielsen i Hierby Holm,<br />

som nærmeste værge Niels Jensen i Kierby Holm og Knud Hansen <strong>af</strong> Indslev.<br />

Peder Nielsen i Torup den 29,januar 1761, P1 side 101b.<br />

Enken, Marie Nielsdatter, med lavværge Peder Pedersen i Stubberup.<br />

Børn fra første ægteskab med sal. Karen Jørgensdatter; Maren Pedersdatter 19 år, -<br />

Mette Pedersdatter 16 år begge her på gaarden, - Anne Marie Pedersdatter 14 år, tjener<br />

Hr. Wind i Sandager, - Anne Frideriche Pedersdatter 11 år, - Karen Pedersdatter 7 år, -<br />

Birte Pedersdatter 4 år hos Niels Jørgensen i Bering,<br />

Fælles barn;: Anne Katrine Pedersdatter 1 år, værge; Mads Knudsen <strong>af</strong> Fuglesang,<br />

Simon Knudsen, Peder Knudsen,<br />

Peder Pedersen i Stubberup den 30,april 1776, P1 side 200,<br />

Enken; Karen Laursdatter, lavværge Hans Rasmussen<br />

Børn i første ægteskab med sal. Anna Mikkelsdatter; Laurs Anders Pedersen 27 år.<br />

Fælles, Peder Pedersen 4 år, - Anna Maria Pedersdatter 2 år, - Petrine Pedersdatter 3<br />

uger, værge morbroderen Anders Laursen på Næs. Morfaderen Laurs andersen er lige<br />

<strong>af</strong>gaaet ved døden.<br />

I skiftebrevet nævne et skifte brev <strong>af</strong> 4, november 1756 hvor sal. Peder Pedersen skal<br />

være værge for Anna Jacobsdatter.<br />

Peder Pedersen barn i Stubberup den 10.marts 1777, P1 side 206.<br />

Arvinger; mor Karen Laursdatter, gift med Peder Laursen.<br />

Søskende; halv broderen Laurs Anders Pedersen 28 år, - hel søster Anna Maria<br />

Pedersdatter 2 ½ år, - heel søster Petrine Pedersdatter 3 månder. Værge morbroderen<br />

Anders Laursen på Næs.


Peder Rasmussen i Hjorte den 28.oktober 1774, P1 side 195.<br />

Enken; Gierdrud Hansdatter, lavværge Thomas Jørgensen.<br />

Børn; Rasmus Pedersen 18 år, - Hans Pedersen 15 år, - Laurs Pedersen 12 år, - Jørgen<br />

Pedersen 10 år, - Anders Pedersen 6 år, værge Jørgen Rasmussen.<br />

Peder Stensen i Hjerup den 30.januar 1772, P1 side 160.<br />

Enken; Maren Pedersdatter lavværge Hans Jørgensen i Stubberup.<br />

Børn; Sten Pedersen 10 år, - Erich Pedersen 4 år, værge Rasmus Johansen.<br />

Povel Hansen i Hjerup den 17.februar 1772, P1 side 158.<br />

Enken, Karen Christiansdatter, lavværge, Jørgen Jørgensen Grøn.<br />

Barn; anna Povelsdatter, værge Mads Nielsen i Stupperup.<br />

Rasmus Andersen Ejby i et hus under Erich Johansens gaard i Aalsboe den 20.april<br />

1765, P1 side 131.<br />

Enken; Anna Hansdatter, lavværge Oluf Rasmussen,<br />

Den sal.mands børn fra andet ægteskab, Niels Rasmussen 34 år, - Jørgen Rasmussen 26<br />

år, - Anna Rasmusdatter 36 år tjener i Kindstrup, - Karen Rasmusdatter tjener i Nørre<br />

Aabye.<br />

Rasmus Hansen i Hjerup den 8. august 1772, P1 side 169.<br />

Enken; Karen Andersdatter, lavværge Rasmus Mikkelsen.<br />

Barn; Hans Rasmussen ½ år, lavværge Hans Andersen i Ørsbjerg.<br />

Rasmus Laursen hos Hans Hansen i Aalsboe den 31,januar 1760, P1 side 91.<br />

Arvinger; en søster Karen Laursdatter på Odense Hospital.<br />

Rasmus Olsen i Aalsboe den 17. februar 1750, P1 side 38b.<br />

Enken, Maren Hansdatter, lavværge Anders Jespersen i Fjelsted<br />

Børn; Olle Rasmussen 18 ½ år, værge farbroderen Lars Olsen Smed i Hjerup- Karen<br />

Rasmusdatter gift med Laurs Nielsen i Aalsboe,<br />

Riborre Nielsdatter i Aalsboe den 12.maj 1759 P1 side 85b.<br />

Enkemanden, Niels Laursen huusmand.<br />

Den sal. kones søn Niels Stephensen 13 år, værge morbroderen Olle Nielsen i Asperup,<br />

samt en mosters mand Nicolai Hansen i Kustrup.<br />

Samuel Johansen i Hjerup den 15. april 1758, P1 side 74.<br />

Enken; Marie Madsdatter, med faderen Mads Rasmussen i Barløse som lavværge.<br />

Børn; Johan Samuelsen, - Birte Samuelsdatter 3 år hos morfaderen, tilsted farbroderen<br />

Rasmus Johansen i Gelsted,<br />

Simon Hansen tjente i Stubberup, den 22.april 1772, P2, side 161b.<br />

Arvinger; hans mor, Giertrud Isachsdatter, lavværge Hans Mortensen.<br />

Søskende, Isach Hansen 33 år, - Laurs Hansen 30 år, - Catahrina Hansdatter gift med<br />

Erich Jensen i stubberup.


Solme Peders ?? i Hjærup den 24.juni 1776, P1 side 205.<br />

Stephan Jørgensen i Aalsboe den 5.april 1747, P1 side 19.<br />

Enken, Riborre Nielsdatter, lavværge Hans Pedersen i Aalsboe.<br />

Børn; Niels Stephansen ½ år, værge enkens søsters mand Nicolai Hansen i Kustrup<br />

Vejlby Sogn.<br />

Sussanne Rasmusdatter hos Rasmus Hansen i Hjerup den 7,januar 1772,P1 side 153b.<br />

Var gift 3 gange, Jens Krog, Hans Krog, Hans Eriksen.<br />

Børn, Peder Jensen Krog i Etterup, - Margretha Jensdatter gift med Niels Mogensen i<br />

Hjerup, - Anna Jensdatter gift med Laurs Laursen ibid,<br />

Thor Madsen i Fjellebro Huuse den 19. september 1763 P1 side 119.<br />

Arvinger,hans mor, Margrethe Madsdatter,<br />

Søskende; Niels Madsen i Ørsbjerg, - Jens Madsen i Kjerte, - Birte Madsdatter gift med<br />

Lars Hansen i Rue, - Karen Madsdatter 28 år pige her hos moderen.


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.<br />

The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.<br />

This page will not be added <strong>af</strong>ter purchasing Win2PDF.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!