11.03.2015 Views

Dansk Jersey's legat”. 2008 Legatet tildeles unge, efter ... - Daic

Dansk Jersey's legat”. 2008 Legatet tildeles unge, efter ... - Daic

Dansk Jersey's legat”. 2008 Legatet tildeles unge, efter ... - Daic

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

”<strong>Dansk</strong> Jersey’s <strong>legat”</strong>. <strong>2008</strong><br />

<strong>Legatet</strong> <strong>tildeles</strong> <strong>unge</strong>, <strong>efter</strong> ansøgning eller indstilling, der ved egen indsats<br />

har bevist lyst, interesse og evner ved arbejde, til gavn for kvægavl og<br />

kvægbrug, med <strong>Dansk</strong> Jersey.<br />

Årets modtager er et ungt par, som heller ikke har søgt, men som på<br />

forbilledlig vis yder en flot og engageret indsats for <strong>Dansk</strong> Jersey.<br />

Årets modtagere er Jane Eriksen og Jesper Pedersen, St. Fjembe<br />

Kære Jane og Jesper,<br />

Igennem de sidste 3 år har St. Fjembe, ved Dybvad, været base for Jer,<br />

Jeres familie, med Rasmus som kom til for knap 2 år siden, for en ny<br />

Jerseybesætning i Vendsyssel og for et fantastisk aktivt liv.<br />

I har ikke samme Jersey baggrund. Jane er vokset op med Jerseykøerne<br />

hos forældrene i Søvind ved Horsens, og har sidenhen tilstræbt<br />

praktikpladser hvor hun kunne beskæftige sig med Jersey. Specielt<br />

arbejdet på Amnitsbøl Skovgård og Kvægbrugets forsøgscenter, <strong>efter</strong><br />

tekniker uddannelsen, styrkede din interesse for Jersey og samtidig viste<br />

du dine evner med køer også på et mere teoretisk plan. Jesper har, sikkert<br />

til de flestes overraskelse også arbejdet med Jersey undervejs, men de<br />

fleste kender ham fra tiden på tyrestationen i Assentoft, hvor du gennem<br />

en del år var Finn Kjærsgårds ”højre hånd”. Dengang troede vi at du var<br />

sort-hvid indeni, men nu ved vi at du er til farver. De sortbrogede på St.<br />

Fjembe er ved at være skiftet ud.


Det som glæder os specielt er at se at I, masser af dagligt arbejde til trods,<br />

afsætter tid til at deltage på dyrskuer, på dommerkurser, bidrage i<br />

aktivitetsudvalg og avlsforum, hjælper til ved fotografering, og ikke<br />

mindst er med til at arrangere klargørings- og mønstringsdage for børn og<br />

<strong>unge</strong>, på St. Fjembe.<br />

I viser vejen, I involverer og engagerer <strong>unge</strong> mennesker og styrker dermed<br />

deres interesse for avlen.<br />

Tak for Jeres store bidrag hidtil, for Jeres altid positive indstilling til nye<br />

opgaver og for den behagelige måde I altid går foran på.<br />

Vi glæder os til forsat engageret samvær og til at følge Jer, Jeres familie og<br />

St. Fjembe i en lys Jerseyfremtid.<br />

Tak, - held og lykke og tillykke!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!