11.03.2015 Views

Løgsmose Gods Skifteuddrag 1760 1803 ... - Daic.dk

Løgsmose Gods Skifteuddrag 1760 1803 ... - Daic.dk

Løgsmose Gods Skifteuddrag 1760 1803 ... - Daic.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Løgsmose</strong> <strong>Gods</strong> <strong>Skifteuddrag</strong> <strong>1760</strong> <strong>1803</strong><br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Adam Pedersen afg. Gmd i Haarby den 1. august 1771 side 107 p1.<br />

Enken, Magrette Pedersdatter.<br />

Børn; Peder Adamsen 28 år, Peder Adamsen 26 år, Søren Adamsen 24 år, Dorte Adamsdatter 33 år,<br />

Margrette Adamsdatter 19 år, Anne Adamsdatter 30 år gift med Jørgen Hansen i Nellemose.<br />

For de umyndige deres morbroder Jørgen Pedersen og Peder Pedersen samt Johan Hansen af Nellemose.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anders Andersen gaardfæster i Strærup den 11. maj 1796 side 107 og 114 p2.<br />

Enken, Maren Sørensdatter lavværge Jørgen Sørensen Gmd i Dærup.<br />

Børn 6 stk, Else Andersdatter gift med Knud Madsen gmd i Melleballe, Søren Andersen i Steenvidtgaarden?,<br />

Anna Andersdatter gift med Chresten Jensen af Ørsted, Anders Andersen 25 år, Lars Andersen 21 år, Hans<br />

Andersen 17 år,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anders Gertsen i Ørbek den 23. december 1766 side 69 b p1.<br />

Enken Maren Offersdatter,<br />

Børn, Offer Andersen 25 år, Gert Andersen 23 år, Maren Andersdatter 20 år, Jørgen Andersen 16 ½ år.<br />

Anders Andersen 14 år, Kirsten Andersdatter 10 år, Anna Andersdatter død hendes søn Anders Andersen 7<br />

år gammel, tilsted på deres vegne farbroderen Hans Gertsen.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anders Jørgensen Monsuier afg. Forvalter på Løgismose den 12. august 1771, side 115b p1.<br />

Arvinger; 1) en farbroder Niels Andersen død evt til Sandholtgård; hans 6 børn, Anders Nielsen, Jørgen<br />

Nielsen, Søren Nielsen, Malene Nielsdatter, Maren Nielsdatter, Anne Nielsdatter, 2) en faster Maren<br />

Andersdatter død hendes 2de døtre Gjertrud på Sommersted, Dorthea gift med Morten Larsen af Grarup, 3)<br />

halvfaster Maren Rasmusdatter i Nørre Lyndelse,<br />

I skiftebrevet nævnes et tingsvidne fra Baag/Vends Herredsret af 4 oct, 1771at Niels Nielsen skrædder i<br />

Karslund, hans mormor (Maren Pedersdatter) og afdøde, Anders Jørgensens mormor ( Maren Jyde) var<br />

søskende, ( i Tingbogen står der at de omtalte mormødre skulle være tvillinger døtre af Hans Jørgensen og<br />

hustru Anna i Bred.<br />

Sal, Anders Jørgensen har også haft en broder sal. Jørgen Jørgensen.<br />

Lars Andersen, Diderik Andersen begge husmænd på Helnæs og Hans Pedersen Drud fra Brydegård<br />

angav at deres fader var farbroder til afdøde Anders Jørgensen, lige så anmeldte Rasmus Jensen af<br />

Strandby at han var søskendebarn til afdøde Anders Jørgensen, og han angav at Niels Bech i Hindevad<br />

Skole og afdøde byfoged Bech i Middelfart, samt hans afdøde broder Hans Jensen i Strandby hans børn,<br />

samt brødrene Niels Jensen og Søren Nielsen i Strandby deres børn og en søster Dorte Jensdatter gift med<br />

Peder Hansen gmd i strandby og en afdød søster Ane Nielsdatters børn<br />

Fortsat skiftebehandling efter Anders Jørgensen den 12. august 1771 side 122<br />

arvinger: Rasmus Jensen af Strandby, som angav at være søskendebarn til afgangen forvalter Jørgensens<br />

far og med bemeldte Rasmus Jensen angav og at være tillige arvinger Byfoged Bech i Middelfart hans børn<br />

så vel som endnu flere, så som Peder Mortensens i Strandby på hans stifbørns vegne, som børn af før<br />

nævnte Rasmus Jensens broder Hans Jensen som boede og døde i Strandby, og endnu blev anmeldt at<br />

han havde en levende søster Dorthe Jensdatter ~1g, med Peder Nielsen død 1746, g 2 med Peder Hansen i<br />

Strandby så og tvende brøder af navn Niels Jensen * og Søren Nielsen i Strandby som begge er døde og en<br />

søster Ane Nielsdatter død<br />

Peder Mortensen er gift med Hans Jensens enke Margrethe Iversdatter stedbørn navnlig: Jens Hansen f.<br />

ca 1746 og Ellen Hansdatter ~ Niels Larsen i Strandby.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anders Jørgensen i woltofte den 22. januar 1788 side 261 p1.<br />

Enken, Ane Rasmusdatter, lavværge gmd, Jens Pedersen i Woltofte.<br />

Børn, Ane Andersdatter gift med Rasmus Mortensen husmand fra Høed, Maren Andersdatter gift med Gmd,<br />

Jørgen Hansen i Dærup, Karen Andersdatter 26 år tjener i Dærup. Mette Andersdatter 24 år, og Jørgen<br />

Andersen 21 år tjener begge i Woltofte, Kirsten Andersdatter 19 år, hjemme hos moderen i Woltofte.<br />

Rasmus Andersen 14 år, tjener i Woltofte, Sidsel Andersdatter 12 årog Lars Andersen 9 år, begge hjemme<br />

hos moderen, hos moderen,


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anders Nielsen afd, huusmand i Ebberup den 8 oktober 1798 side 144b / 153b p2.<br />

Enken, Maren Rasmusdatter, lavværge Anders Madsen i Sønderbye,<br />

Børn; Anne Andersdatter 23 år, Mette Andersdatter 19 år, tilstede farbroderen Niels Nielsen gmd, i<br />

Brydegaard.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anders Rasmussen i Strærup den 22. januar 1790 side 25b p2.<br />

Enken, Anne Hansdatter, på enkens vegne Anders Andersen gmd i Strærup,<br />

Arvinger, en broder Hans som er død hans børn, Hendrich Hansen gmd, i Schaarup, Hans Hansen indsidder<br />

i Dreslette, Rasmus Hansen husfæster på Brahsborg <strong>Gods</strong>, Mette Hansdatter gift med Peder Nielsen i<br />

Snave, Kirsten Hansdatter som er hos broderen Hendrich.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anders Rasmussen hos stedfaderen Eskild Jacobsen i Haarby den 11. december 1790 side 31 p2.<br />

Arvinger, den sal, karls mor Karen Andersdatter,<br />

Helsøskende, Hans Rasmussen 22 år, Karen Rasmusdatter 18 år, en halvsøster Maren Rasmusdatter 32<br />

som tjener i Haderslev, de umyndiges formynder selvejer gmd, Morten Jensen hvis hustru er søskende barn<br />

til den afdødes fader. Der nævnes et skifte efter den afdødes fader datert den 12 august 1773.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Andreas Hansen landrytter i fjelstrup Gården den 28. oktober 1794 side 79 og 85b p2.<br />

Arvinger; søskende Jens Hansen tjenende her på gården, Niels Hansen 27 år tjener i vællinge, Weste<br />

Hansen 21 år, tjener i Bølling, Frands Hansen 18 år tjener, Frede Hansen 18 år, Karen Hansdatter gift med<br />

Jens Pedersen boende i Bølling, Anne Kirstine Hansdatter 30 år, tjener i wælling, Maren Hansdatter 26 år i<br />

Baares ? Kuberhuus stift,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Andersdatter i Strærup skifte den 2. juli<br />

Enkemanden, Niels Madsen<br />

arvinger: søskende.<br />

1) halvbrodder Laurs Nielsen i Flemløse død hans børn: Mads Laursen i Flemløse, Karen Laursdatter ~<br />

Jørgen Jensen i Holte, Maren Laursdatter ~Chresten Pedersen Orelund, Giertrud ~ Mads Laursen Knap i<br />

Sandager, Ane Laursdatter død ~ Anders Storm Helnæs deres børn Lars 10 år, Karen 9 år, Johanne 7 år,<br />

Birthe 5 år.<br />

2) hel broder Mads Andersen i Haarby, på <strong>Løgsmose</strong> gods,<br />

3) do Mouritz Andersen død i Haarby hans barn Karen Mouritzdatter ~Jørgen Jensen i Haarby.<br />

4) do Ole Andersen død hans datter Karen Olufsdatter tjener Peder Madsen i Haarby.<br />

5) halvbrodder Anders Andersen gmd i Strærup.<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Andersdatter i Haarbye den 11. august 1763 side 40 b, p1.<br />

Enkemanden; Svend Jørgensen.<br />

Børn; Anna Svendsdatter 17 år, Maren Svendsdatter 15 år, Mette Svendsdatter 13 år, Kirsten Svendsdatter<br />

9 år, Jørgen Svendsen 4 år,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Andersdatter i Strarup den 2. juli 1787 side 255 b p1,<br />

Enkemanden, Niels Andersen<br />

Halvsøskende på mødernes side;1) Lars Nielsen død, ( moderen var besvangert med ham inden ægteskab);<br />

hans børn, Mads Laursen gårdmand i Flemløse, Karen Laursdatter gift med Jørgen Jensen i Holte, Maren<br />

Laursdatter gift med Chresten Pedersen på Ørrelund, Giertrud Laursdatter gift med Mads Laursen Knap i<br />

Sandager, Ane Laursdatter død, har været gift med Anders Storm på Helnes, deres børn; Laurs Andersen<br />

10 år, Karen laursdatter 9 år, Johanne Laursdatter 7 år, Birte Andersdatter 5 år, 2) Mads Andersen i<br />

Haarbye, 3) Morits Andersen død, har været bosiddende i Haarbye, hans børn, Karen Moritsdatter gift med<br />

Jørgen Jensen i haarbye, 4) Ole Andersen død, hans børn; Karen Olufsdatter tjener hos Peder Madsen i<br />

Haarbye, 5) halv søskende på faderens side; anders Andersen gmd, i Strærup<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Clausdatter i Snave den 9. februar 1780 side 1780 b p1,<br />

Enkemanden, Niels Gregersen


Børn, Ane Nielsdatter 20 år, Maren Nielsdatter 17 år, Karen Nielsdatter 4 år, Hans Nielsen 15 år, og dito<br />

Hans Nielsen 12 år, på deres vegne morbroderen Søren Clausen<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Bering i Haarby den 17. september 1764 side 55 p1.<br />

Sal. Falsens.<br />

Arvinger; børn Madam Elisabeth Sophia, H. Eilskov, Elisabeth Falsens, gift med Hr. Hans Hvalsøe<br />

Sognepræst i Køng, Falentin Peter Falsens købmand død, hans børn Anna Marie Falsen 15 år, er her i<br />

stervboen og Johan Eschel Falsen 2 år, er i københavn hos Hr, Provst Lindegaard. Hr Hvalsøe er<br />

tilsynsværge for de umyndige børn.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Hansdatter i Nellemose den 7. september 1767 side 83b p1.<br />

Enkemanden; Søren Larsen.<br />

Børn 6 stk; Karen Sørensdatter 16 år, Mette Sørensdatter 12 år, Berte Sørensdatter 8 år, Hans Sørensen 6<br />

år, Anne Sørensdatter 4 år, Karen Sørensdatter ½ år, værge morbrøderne ( det må være den sal kones)<br />

Lars Hansen Hvid, og Mads Hansen Hvid .<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Hansdatter i Sarup den 27. december 1776 side 146 b p1.<br />

Enkemanden, Jens Larsen,<br />

Søn, Hans Jensen 4 år, tilstede morbroderen Lars Hansen ibidem.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Hansdatter i Dreslette den 30, september 1777 side 156b p1.<br />

Enkemanden, Jørgen Pedersen,<br />

Børn, Hans Jørgensen 14 år, Maren Jørgensdatter 12 år, Lars Jørgensen 10 år, Niels Jørgensen 8 år,<br />

Kirsten Jørgensdatter 6 år, Peder Jørgensen 4 år, Ane Jørgensdatter 1 ½ år, formynder morfaderen Hans<br />

Pedersen af Saltofte, og morbroderen Hans Nielsen af Brydegaard,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Hansdatter i Haarbye den 1 marts 1789 side 21 p2.<br />

Sal, Niels Hansen Marquardt , han døde først og hans hustru afgik ved døden under skiftebehandlingen, se<br />

der,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Hansdatter i strandbye hos faderen Hans Larsen den 18. januar 1797 side 123, og 124 p2.<br />

Børn; Niels Larsen 2 år, avlet uden ægteskab med Lars Jørgensen Smed i Buccherup, Rasmus Nielsen 1<br />

mdr, avlet uden ægteskab med Niels Pedersen Skrædder i Skydebjerg.formynder deres morfader Hans<br />

Larsen.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Jensdatter i Snave den 17. juni 1770 side 101 p1.<br />

Enkemanden, Hendrik Madsen Bøcher,<br />

Børn; Mads Hendriksen i Dreslette, Sidsel Hendriksdatter gift med Laurs Hansen Prit skrædder i Odense,<br />

Karen Hendriksdatter her hos deres fader,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Jørgensdatter i Flemløse den 9. februar 1787 side 253 b p1,<br />

Enkemanden, Peder Jørgensen,<br />

Børn, Ane Pedersdatter 5 år, Karen Pedersdatter 16 uger, formynder Mads Jørgensen i Dærup.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Larsdatter går<strong>dk</strong>one i Dreslette den 7 marts 1797 side 124 b p2.<br />

Enkemanden, Rasmus Rasmussen,<br />

Arvinger 5 børn, Birthe Rasmusdatter 16 år, Lars Rasmussen 14 år, Rasmus Rasmussen 12 år, Karen<br />

Rasmusdatter 4 år, Anders Rasmussen 1 ½ år, tilsyns værge Hans Mortensen i Dreslette.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Lauritsdatter går<strong>dk</strong>one i Flemløse den 24. november 1785 side 242 p1.<br />

Enkemanden, Niels Rasmussen,<br />

Den sal. Kones datter Ane Jørgensdatter 13 år, værge farbroderen Mads Madsen her i byen.<br />

Fælles barn, Jørgen Nielsen 4 år,<br />

Der omtales et skifte datert den 6, febrauer 1777<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Dorthea Madsdatter i strandby den 1. september 1795 side 89b.og 94 p2.<br />

Var gift med sal. Lars Mortensen.


Arvinger, Morten Larsen 19 år, Kirsten Larsdatter 28 år, tjener på Lundegaard, Johanne Larsdatter her i<br />

Strandbye, Maren Larsdatter 21 år tjener i Sålerup ved Tønder, gift med Hagen Augustinus Rytter ved det<br />

Holstenske Regiment<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Katrine Madsdatter huskone i Ebberup den 17. september 1796 side 116, p2.<br />

Enkemanden, Hans Michelsen<br />

Børn, Mathias Hansen 9 år, Friderich Hansen 7 år, Anne Hansdatter 2 år, tilstede Bertel Hansen Gmd i<br />

Smejrup, hvis kone er kølig moster til den afdøde.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Mortensdatter i Sarup den 7. april 1766 side 63b p1.<br />

Enkemand Hans Hansen,<br />

Børn; Maren Hansdatter 2 ½ år, Hans Hansen 8 dage gammel, formynder morfaderen Morten Rasmussen<br />

Friis i Haarby,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Nielsdatter i Strandbye den 24 januar 1799 side 147 p2.<br />

Enkemanden, Jørgen Andersen gaardfæster,<br />

Arvinger, en søster Dorthe Nielsdatter død, gift med gmd, Jørgen Jørgensen i Nellemose , deres børn, Birte<br />

Jørgensdatter gift med Rasmus Andersen i Sarup, Niels Jørgensen gårdfæster i Nellemose, Jørgen<br />

Jørgensen 40 år, tjener købmand Drejer i Assens, Karen Jørgensdatter gift med Andreas Pedersen i<br />

Nellemose.<br />

En halvbroder Jørgen Madsen hmd i Strandbye død, hans børn Niels Jørgensen 18 år, Sidsel Jørgensdatter<br />

gift med selvejer hmd, Peder Nielsen på Nellemose Mark, anne Jørgensdatter 40 år, Dorthe Jørgensdatter<br />

27 år, begge i Strandbye, formynder deres svoger Peder Nielsen. Halvsøster Anne Madsdatter død var gift<br />

med boelsmand i acherup ? Jørgen Jørgensen, deres 5 børn, Mads Jørgensen hmd, på Flouberg i Gelsted<br />

Sogn, Hans Jørgensen forpagter på Holkenhavn, Maren Jørgensdatter gift med Mads Ejelersen i Langsted,<br />

Anne Jørgensdatter gift med selvejer hmd Jacob Rasmussen i Brylle Sogn, Karen Jørgensdatter gift med<br />

selvejer hmd Rasmus Jørgensen i fruelykke huset i Verninge,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Pedersdatter i Woltofte den 29. juni 1796 side 110 p2.<br />

Enkemanden, Rasmus Rasmussen<br />

Den sal., kones børn Maren Hansdatter 15 år, Karen Hansdatter 9 år, formynder morbroderen Hans<br />

Pedersen i Nellemose, og Mølleren Johan Pedersen i Sarup.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Pedersdatter i Nellemose den 29 september 1802 side 168b p2.<br />

Enkemanden, Søren rasmussen,<br />

Børn, Peder Sørensen 5 år, Dorte Sørensdatter 4 år, Lars Sørensen 1 ½ år,<br />

I skiftebrevet nævnes enkemandens broder Morten Rasmussen fra Simmersholm.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Rasmusdatter i flemløse den 4.november 1779 side 190b p1,<br />

Enkemanden Peder Jørgensen,<br />

Den afdødes børn; Hans Pedersen ibdem, Rasmus Pedersen 26 år tjener stedfaderen, Anders Pedersen 23<br />

år, tjener præsten, hans formynder Hans Hansen i woltofte, Karen Pedersdatter gift med Lars Simonsen i<br />

Dærup,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Rasmusdatter gaar<strong>dk</strong>one i Woltofte den 9 oktober 1793 side 57b p2.<br />

Enkemand, Hans Michelsen,<br />

Børn fra første ægteskab, Jørgen Andersen 26 år, Rasmus Andersen 20 år, Lars Andersen 15 år, Anne<br />

Andersdatter gift med selvejer Rasmus Mortensen i Høed, Maren Andersdatter gift med Jørgen Hansen i<br />

Dærup på frederiksgave gods. Kirsten Andersdatter 25 år, Sidsel Andersdatter 17 år,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ane Terkelsdatter går<strong>dk</strong>one i Snave den 9 januar 1790 side 20 p2.<br />

Enkemanden, peder Nielsen<br />

Børn, Niels Pedersen 4 år, Rasmus Pedersen 2 år, Maren Pedersdatter 13 år, Kirsten Pedersdatter 10 ½ år,<br />

Ane Pedersdatter 8 år, formynder farbroderen Jørgen Nielsen i Woltofte.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Berte Jensdatter i Nellemose den 30. december 1767 side 90 p1.<br />

Sal, Hans Madsens enke.


Børn, Conrad Hansen i Haarby, Jochum Hansen i Woltofte, Sophie Hansdatter gift med Laurs Christiansen<br />

Lunde fra Møllerhuus , Lovise Hansdatter 16 år her i stervboen og afg, Christopher Hansens 5 børn; ? hans<br />

enke Else Hansdatter se skifte efter ham dateret den 7. april 1767.<br />

Den 8. maj 1783 side 225b p1. findes der afkald fra Christopher Hansens børn for arv efter deres farmor<br />

Berte Jensdatter til arvingernes mor, Else Hansdatter ; Hans christian Christophersen, anna Birtte<br />

Christophersdatter gift med Johan Hinrich Mahrdt, jørgen Christophersen,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Bertel Michelsen Møller i Sarup Mølle den 15. juni 1782 side 215b p1.<br />

Enken, Anna Hansdatter, lavværge Ole Hansen i Køng<br />

Børn, Karen Bertelsdatter 15 år, Hans Bertelsen 13 år, Michel Bertelsen 11 år, Jacob Bertelsen 9 år, på<br />

deres vegne farbrøderne Peder Michelsen, og Jens Michelsen fra kaslund og Hans Pedersen i Woltofte,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Birthe Hansdatter huskone i Skaarup den 8. august 1796 side 114b, p2.<br />

Enkemanden, Peder Pedersen,<br />

Børn, Hans Pedersen 2 ½ år, Peder Pedersen ¼ år, tilsynsværge morfaderen Hans Pedersen<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Bodil Jørgensdatter enke på aftægt hos Jacob Kusk i Nellemose den 29. december 1794 side 82 p2.<br />

Arvinger: søskende, Jørgen Jørgensen i Brydegaard, Svend Jørgensen død i Haarby, hans børn, Anne<br />

Svendsdatter 48 år hos Jørgen Svendsen i Kobbenborg, Maren Svendsdatter gift med husmand Ole<br />

Pedersen på fredirksgave <strong>Gods</strong>, Kirsten Svendsdatter gift med Niels Bek som beboer et ejendomshus ved<br />

Køng, Jørgen Svendsen 36 år på Kobbenberg, Hans Svendsen 28 år tjener hos Hans Hansen i Haarby,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Christian Christophersen i Nellemose den 7. september 1780 side 203b p1.<br />

Enken, Dorthe Jensdatter, lavværge Jørgen Jensen i Nellemose.<br />

Datter Zidsel Christiansdatter 2 ½ år, værge farbroderen Michel Christophersen Enemærkehuset.<br />

Ved skiftets afslutning den 13. september 1781 har enken født en søn, Christian Christiansen ½ år,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Christopher Hansen i Nellemose den 7. april 1767 side 74 p1.<br />

Enken; Else Hansdatter, lavværge Rasmus Terkildsen.<br />

Børn, Hans Christian Christophersen 12 år, Jørgen Christophersen 8 år, Anna Birte Christophersdatter 6 år,<br />

Herman Christophersen 4 år, Jens Christophersen ½ år, tilsted farbrødre Conrad Hansen i Haarby og<br />

Jochum Hansen Woltofte.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Christopher Voigt Monsch. På Løgismose den. 14. juni 1762 side 27 p1.<br />

Arvinger; en søster Anna Marie Voigt gift med Michal Henrich Gødtkens Stabshausmand i Hamborg.<br />

En broder Daniel voigt død hans 3 levende børn Christopher Voigt, Maria Elisabeth Voigt, Anna Marie Voigt,<br />

Adelheit Vogt død hendes datter Catharina Elisabeth Hutmans på Hamborg bjerg. Peder Voigt død hans<br />

datter Anna Maria Voigt gift med Johan Behrmann i Hamborg.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Dorthe Hansdatter fra Wermose i Haarby den 28. april 1798 side 139 p2.<br />

Enkemanden, Knud Jacobsen,<br />

Børn, Jacob Knudsen 17 år, Hans Knudsen 14 år, Mads Knudsen 7 år, tilsted morbroderen Jeppe Hansen ,<br />

som tjener gmd Jens Larsen i Sarup,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Dorte Nielsdatter i Nellemose den 3. september 1767 side 81 b p1.<br />

Enkemanden, Jørgen Jørgensen<br />

Børn 5, Berte Jørgensdatter 13 år, Niels Jørgensen 12 år, Jørgen Jørgensen 10 år, Hans Jørgensen 5 år,<br />

Karen Jørgensdatter 3 mdr. nærmeste på rørende Rasmus Jensen og Jørgen Nielsen.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Dorthe Pedersdatter i Nellemose den 20, september 1786 side 257 p1,<br />

Enkemanden, Mads Thomsen,<br />

Den afdøde kones søn, Peder Pedersen 3 år,<br />

Der nævnes et skifte efter drengens far dateret den 12, juli 1784, og der nævnes at Jørgen Pedersen har arv<br />

til gode i boet,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Elisabeth Marie Sørensdatter Crone husholderske på Flenstofte d, 4.dec.1793 side 60/ 65b/69b/81/90b<br />

p2.


Arvinger; der er en lang uredning om slægtsforhold, den sal. Piges morfar; Jeppe Pilegaard død på Dyrborg,<br />

hans børn, a) Jens Ipsen,- b, Ane Ipsdatter mor til den afdød,- c, Kirsten Ipsdatter, attest fra Præsten i Horne<br />

beviser, at a) Jens Ipsen og Kirsten Rasmusdatter blev ægteviet i 1709, deres børn, Rasmus Jensen<br />

Dyrborg, Maren Jensdatter, Kirsten Jensdatter og en dito Maren Jensdatter,<br />

A1) Rasmus Jensen er død; hans børn; Lars Rasmussen Dyrborg, Jens Rasmussen begge i Faaborg, og<br />

Sidsel Marie Dyrborg gift med mesterskrædder Hr, Pasberg,<br />

A2) Maren Jensdatter var gift med Rasmus Haastrup i Faaborg, begge døde deres børn, en søn Hans<br />

Haastrup død, var gift med Anne Hansdatter der endnu lever og er gift med borger og mester Just Hansen i<br />

Faaborg, hans børn Rasmus Hansen Haastrup og datteren Maren Kirstine Hansdatter Haastrup,<br />

A3) Kirsten Jensdatter i Faaborg,<br />

b) Ane Ipsdatter var gift med Søren Sørensen sne<strong>dk</strong>er i Faaborg begge døde, deres børn; Søren Sørensen<br />

død i sin barndom, Elisabeth Sørensdatter Crone, den sal, pige på Flenstofte,<br />

Jørgen Jeppesen Woxen, Rasmus Jeppesen Woxen, Karen Jeppesdatter, Kirsten Jeppesdatter er børn af<br />

afg, Jeppe Rasmussen Woxen på dyrborg, som var søn af Rasmus Rasmussen og Kirsten Ipsdatter, som<br />

var søster til den sal. Piges mor.<br />

Den ene Maren Jensdatter boede i Nordborg på Als, er død efterladt en datter Frederika Pedersen, som<br />

tjener i Faaborg,<br />

På faderens side præste enken Elisabeth Berg i Haarby, som skal være et søskende barn.<br />

Der nævnes også en Margrete Elisabeth Hansen på Gravensteen ( Graasten) datter af Marie<br />

Christensdatter, som var søskendebarn til afdøde; hendes datter Marie Hansen gift med Bonenfeldt og<br />

broderen en afdød Løjtnant Andreas Christian Dam nævnes som søskende børne børn, hans børn 2 døtre<br />

Marie Elisabeth Dam, og Kirstine Margrethe Dam, som skulle befinde sig i Norge. Senest nyt på side 95b<br />

1795, oplyses deres formynder Løjtnant Stud af stange i Norge.<br />

Den 6. oktober 1794 side 77, fremkom yderlige arvinger; en skomager ved navn Valdemar, som på stod at<br />

hans afdøde moder Lisbeth Waldemarsdatter Wagensfledt var søskendbarn til den afdøde Jomfru, og hans<br />

søster Anna Johanne enke efter Matros Rasmus Hansen i København,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Gert Andersen gmd, i Strandbye den 8. februar 1794 side 64 b og 67b og 73, p2,<br />

Enken, Karen Hansdatter, lavværge Mads Christensen gmd,<br />

Arvinger, en broder Offer Andersen i Ørbek, Jørgen andersen i strandbye, Anders Andersen i Højsgaard<br />

huset, Ane Andersdatter som har været gift med Anders Boe gmd i Snave, begge døde deres børn, Anders<br />

Andersen gmd i Snave, Maren Andersdatter har været gift med gmd, Niels Simmersholm begge døde deres<br />

børn; Jens Nielsen 25 år, Ane Kirstene Nielsdatter 23 år, Maren Nielsdatter 21 år, Ane Nielsdatter 19 år,<br />

Enken har tidliger været gift med Terkel Pedersen<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Gert Nielsen i Strandbye den 18.april 1786 side 244 p1.<br />

Enken, Ane Nielsdatter, lavværge Mads Rasmussen,<br />

Et barn, Hans Gertsen 11 år, tilsted halvbroderen Anders Hansen huusmand i Haarby,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Giertrud Madsdatter i Skaarup den 12. november 1798 side 140 / 147 p2.<br />

Enkemanden, Morten Bendixsen,<br />

Arvinger, hendes søn Mads Nielsen, Lars Nielsen hmd, i Dreslette, Peder Nielsen selvejer hmd i Nellemose<br />

Mark, Kirsten Nielsdatter gift med hmd Hans Hansen i Mullerød, Maren Nielsdatter gift med gmd, Rasmus<br />

Jensen i Nellemose<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Gertrud Pedersdatter gaar<strong>dk</strong>one i Nellemose den 16. april 1793 54b p2,<br />

Enkemanden, Rasmus Jensen gaardfæster i Nellemose.<br />

Børn fra første ægteskab; Lars Sørensen 22 år, Dorthe Sørensdatter 15 år, med curator og formynder<br />

morbroderen Rasmus Pedersen gmd. i Jordløse,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Andersen i Strandbyeden 28. december 1771 side 109 p1.<br />

Enken, Ane Nielsdatter, lavværege Anders Nielsen<br />

Børn, Anders Hansen 18 år, Niels Hansen 14 år, Dorte Hansdatter 9 år, Karen Hansdatter 5 år, Maren<br />

Hansdatter 2år, værge morbroderen Niels Nielsen.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Bertelsen hos moderen i Sarup Mølle den 2. maj 1789 side 285 p1.


Arvinger; moderen Anne Hansdatter, lavværge ole Hansen af Køng<br />

Søster, Karen Bertelsdatter gift med gmd, Rasmus Mortensen i Haarby,<br />

Halvsøster, Anne Marie Jørgensdatter 5 ½ år, formynder farbroderen Søren Rasmussen af Bubelgård,<br />

Broderen Mikel Bertelsen er død samtidig,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Espensen i Høede den 20. oktober 1762 side 20 p1.<br />

Enken, Karen Pedersdatter, lavværge Peder Olsen her af byen.<br />

Børn, Peder Hansen 21 år, Espen Hansen 17 år begge her i stervboen, Kirsten Hansdatter gift med Anders<br />

Rasmussen huusmand på Helnæs,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Hansen i Hostrup den 10. marts 1761 side 10b p1.<br />

Enken, Mette Hansdatter, lavværge Hans Nielsen ibid.<br />

Børn; Maren Hansdatter 13 år, Hans Hansen 7 år, Niels Hansen 6 år, Karen Hansdatter 3 år, Lars Hansen 1<br />

år, deres formynder Jørgen Pedersen, Hans Pedersen og Hans Hansen alle af Hostrup.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Hansen som tjente og opholdt sig hos Hans Pedersen i Woltofte den 27. oct. 1761 side 16 p2.<br />

Arvinger halvsøskende Jacob Hansen 18 år, ved stedfaderen Anders Hansen i Glamsbjerg, Anne<br />

Hansdatter 13 år, også hos stedfaderen.<br />

I skiftet oplæses et brev af 20. feb. 1756, hvor gmd. Hans Hansen i Glensbjerg ønsker at lyse et barn i kuld<br />

og køn, som han har avlet uden ægteskab med Maren Jensdatter hos Hans Jørgensen i Woltofte ved navn<br />

Hans.<br />

Ved skiftes afslutning var arvingernes farbrødre Lars Hansen fra Saltofte og Rasmus Hansen i Schaarup<br />

tilstede.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Hansen Grønnemose i Sarup den 11. november 1762 side 22 p1.<br />

Enken; Karen Espensdatter, lav værge Claus Hansen fra Assens.<br />

Børn; Hans Hansen 30 år, Lars Hansen 19 år, Anna Hansdatter 13 år alle her i stervboen, Maren Hansdatter<br />

gift med Christopher Hansen i Haarby, Karen Hansdatter gift med Rasmus Pedersen i Acherup, Espen<br />

Hansen boende i Assens.<br />

Ved skiftes afslutning var enkens broder Simon Espensen fra Helnes tilstede.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Hansen som tjente ved Rasmus Jørgensen i Woltofte den 29. oct. 1763 side 48 p1.<br />

Enken, Maren Rasmusdatter, lavværge Rasmus Jørgensen.<br />

Børn, Jørgen Hansen 11 år, Hans Hansen 10 år, Rasmus Hansen 6 år, Anders Hansen ½ år gammel.<br />

Tilstæde deres farbroder Peder Hansen fra Høde, en anden farbroder Hans Hansen tjener på Hinsgaul.<br />

Der findes afkalds brev på side 226 p1 dateret den 6 november 1783.<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Hansen Murremester i Haarbye den 8. december 1766 side 68 p1.<br />

Enken, Anne Hansdatter, lavværge Peder Hansen.<br />

Børn; Karen Hansdatter 9 ½ år, værge Morten Hansen i Haarby,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Hansen hos stedfaderen Terkel Rasmussen i Snave den 31. juli 1772 side 113 p1.<br />

Arvinger, moderen Maren Frideriksdatter gift med Terkel Rasmussen<br />

Søskende, Karen Hansdatter gift med Jørgen Jørgensen i Nellemose, Ane Hansdatter 21 år, en halvbroder<br />

Niels Hansen i Køng Sogn.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Hansen i Haarby den 5. september 1800 side 161b p2.<br />

Enken, Else Hansdatter, lavværge hendes broder Niels Hansen i Turup.<br />

Søskende, Knud Hansen i Hesthaugen, Anne Hansdatter gift med Niels Hansen Kroemand i Troense,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans ibsen i Strandby den 30. oktober 1769 side 99 p1.<br />

Enken, Ellen Madsdatter, lavværge hendes broder Niels Madsen ibid.<br />

Deres 5 børn Mads Hansen 25 år, Jeppe Hansen 10 år, Kirsten Hansdatter 26 år, Dorthe Hansdatter 22 år,<br />

Berte Hansdatter 8 år, tilstede deres morbroder Rasmus Madsen ibid,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Jørgensen i Strandbye den 15. april 1776 side 137 p1,<br />

Enken, Birte Jensdatter, lavværge Gert Andersen


Børn, Margrette Hansdatter 20 år, Maren Hansdatter 18 år, Mads Hansen 14 år, Karen Hansdatter 12 år,<br />

Jens Hansen 9 år, Ane Hansdatter 4 år, Maren Hansdatter 1 ½ år, formynder Simon Sørensen,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Jørgensen husfæster i Gummerup den 7, juni 1794 side 75 p2.<br />

Enken, Giertrud Rasmusdatter, lavværge Ole Pedersen gmd, i gummerup.<br />

Børn fra første ægteskab med sal. Maren Andersdatter Anders Hansen 28 år, Karen Hansdatter 25 år,<br />

Børn fra andet ægteskab med Johanne Clausdatter; Hans Hansen 21 år, han er rømt fra <strong>Gods</strong>et,<br />

Fælles Børn, Maren Hansdatter 17 år, Jørgen Hansen 13 år, Peder Hansen 6 år, Anders Hansen 6 år, Anne<br />

Hansdatter 4 år, formynder; farbroderen skomager Niels Pedersen i Køng.<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Madsen i Strærup den 5. september 1764 side 51b p1.<br />

Enken, Maren Andersdatter, lavværge Niels Dideriksen i Woltofte.<br />

Arvinger, halvsøskende 1) Anne Hansdatter inderst i Jordløse, hvor Rasmus Hansen samme sted mødte,<br />

2) Margarete Hansdatter i strandby død hendes børn Søren Sørensen og Karen Sørensdatter med hendes<br />

fader Søren Simonsen i Strandby,<br />

3) Niels Hansen Skrædder i Strærup død, hans datter første ægteskab; Karen Nielsdatter gift med Lars<br />

Larsen i Schaarup der begge er døde deres 5 børn; Anna Larsdatter 22 år, Niels Larsen 19 år, Kirsten<br />

Larsdatter 17 år, Karen Larsdatter 15 år, Hans Larsen 12 år, deres farbroder Anders Larsen af Schaarup,<br />

2 børn fra sidste ægteskab; Hans Nielsen 13 år, Anna Nielsdatter 9 år begge i Jordløse ved stedfaderen<br />

Rasmus Jensen.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Madsen i Nellemose den 8. juli 1765 side 60 p1.<br />

Enken; Berte Jensdatter med lavværge Michel Jensen i Haarby<br />

Arvinger; hans mor Kirsten Hansdatter, med hendes mand Niels Larsen<br />

Søskende; Lars Madsen gmd i Strærup, Peder Madsen gmd i Haarby, Christopher Madsen tjener<br />

stedfaderen Niels Larsen i Nellemose,<br />

I skifte nævnes børn fra enkens tidligere ægteskab; skiftet den 28. juli 1752. Conrad Hansen, og den yngste<br />

datter lovise Hansdatter.<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Madsen inderst i flemløse den 19. september 1792 side 51 p2.<br />

Enken, Katrine Lauridsdatter, lavværge Peder Rasmussen selvejer i Flemløse,<br />

Søskende, Michel Madsen husmand i Flemløse, Karen Madsdstter enke efter Michel Jørgensen i Schaarup,<br />

Maren Madsdatter gift med Lars Rasmussen huusmand i Haarbye, Karen Madsdatter død i Dreslette hendes<br />

børn; anne Jørgensdatter gift med Mads Jørgensen i Flemløse, Maren Jørgensdatter gift med Rasmus<br />

Andersen i assens, Anders Jørgensen 48 år tjener i Acherup, Anna Marchusdatter gift med Jens Jensen i<br />

Barløse, Jørgen Marchusen husmand i Strandbye, Hans Marchusen husmand i dreslette, apelone<br />

Marchusdatter gift med Mads Nielsen husmand i Strandbye, Mads Marchusen gmd i Strandbye.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Nielsen Lunde inderst hos Peder Hansen i Flemløse den 12. august 1763 side42 p1.<br />

Arvinger; som ingen hvidste hvem var.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Nielsen i Haastrup den 9. december 1777 side 159 b p1.<br />

Enken, Ane Rasmusdatter,<br />

Børn, Niels Hansen 24 år, Rasmus Hansen 18 år, Kirsten Hansdatter 15 år, Chresten Hansen 9 år,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Pedersen i Sarup den 7. december 1767 side 88 p1.<br />

Arvinger;, halvsøskende; 1) Jørgen Christophersen død hans datter Margaretha Jørgensdatter gift med<br />

Laurs Jørgensen i Ebberup, 2) Maren Christophersdatter død hendes 3 børn, Rasmus Pedersen i<br />

Voesbjerghuuset i Vedtofte, Anna Pedersdatter gift med Peder Hansen smed i Ørsted, Margarethe<br />

Pedersdatter som skal være på Alsøe. 3) Karen Christophersdatter død hendes datter, Margarete Nielsdatter<br />

hendes kjerste Jens Jensen som fæster huset.<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Pedersen i Haastrup den 20. december 1779 side 193 p1.<br />

Enken,, Mette Pedersdatter, lavværge Lars Pedersen sne<strong>dk</strong>er her i Haastrup.<br />

Søn; Claus Hansen 16 år, formynder farbroderen Lars Pedersen Bonde<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Pedersen gaardfæster i Woltofte den 24. november 1795 side 95b p2.


Enken, Anne Pedersdatter, lavværge, Hans Pedersen fra Nellemose.<br />

Børn; Maren Hansdatter 15 år, Karen Hansdatter 8 år, formynder Johan Pedersen Møller fra Sarup Mølle,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Pedersen gårdfæster i Strærup den 10, februar 1798 side 134 / 136 / 158, p2.<br />

Enken, Anne Nielsdatter, lavværge Lars Pedersen gmd i Snave. Blev gift med Jørgen Terkildsen<br />

Børn, Niels Hansen 14 år, Kirsten Hansdatter 12 år, Christopher Hansen 7 år, Anne Hansdatter 1 år,<br />

formynder morbroderen Hans Nielsen, som tjener i gaarden.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Rasmussen i woltofte den 8. januar 1768 side 72 p1,<br />

Enken, Anne Hannibalsdatter, lavværge Laurs Hansen Ravn.<br />

Arvinger; en broder Lars Rasmussen som skal være på Alsøe, en søster Maren Rasmusdatter gift med<br />

afdanket rytter i Holsten, Jens Rasmussen død på Helnæs hans børn, Mette Jensdatter og Karen<br />

Jensdatter, som værge<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Rasmussen i Haarby den 30.april 1768 side 97 p1.<br />

Enken, Johanne Jørgensdatter, lavværge hendes broder Johan Jørgensen Lillebæk<br />

Deres 6 børn; Rasmus Hansen 25 år, Anders Hansen 13 år, Jørgen Hansen 11 år, Find Hansen 1 år, Else<br />

Hansdatter 9 år, Kirsten Hansdatter 5 år. Tilstede farbrøderne Niels Rasmussen i Haarby, Laurs Rasmussen<br />

og Rasmus Rasmussen i Dreslette,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Henning Henningsen i strandbye Kroe den 25. april 1767 side 75 p1.<br />

Enken, Sophia Amalia Jørgensdatter,<br />

Børn, Anne Catarine Henningsdatter i københavn 34 år, Maria Henningsdatter gift med Rasmus Hansen i<br />

Langs Mølle. Mette Henningsdatter gift med Lorents Lorentsen? i København, Hedevig Henningsdatter 26<br />

år, tjener i København, Kirsten Henningsdatter 21 år her i boet, Andreas Henningsen 19 år, som ikke vides<br />

hvor er, Jørgen Henningsen 15 år.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ingeborg Christensdatter insider i Fielstrup den 25. november 1795 side 97b og 101 p2.<br />

Arvinger, en broder Jørgen Christensen Lykke i Vedtofte, en broder med flere børn, som steddatteren ikke<br />

vidste hvor var,<br />

Til stede en steddatter Maren Pedersdatter.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jens Hansen indsidder i Eskild Jacobsens fæstehus Haarbye den 18.juni 1796 side 122b og 133 p2.<br />

Enken, Maren Larsdatter, lavværge husmand Lars Larsen af Haarbye.<br />

Arvinger, en broder 1) Mads Hansen som døde i Acherup, hans børn Maren Madsdatter gift med Mads<br />

Christensen, Anne Madsdatter, som var gift med Mads Hansen død, deres 5 børn; Mads Hansen, Johanne<br />

Hansdatter gift med Hans Jørgensen på Slaaentorn, Maren Hansdatter gift med Christen Larsen i Haarby,<br />

Karen Hansdatter gift med Jens Smed i Køng, Kirsten Hansdatter gift med Jens Olesen i acherup, 2)<br />

halvbroder Hans Hansen død i Haarbye, hans børn, Anne Hansdatter gift med Jacob Jensen i Skaarup,<br />

halvbroder, 3) Anders Hansen i Sønder Brobye, 4) heel søster Margrethe Hansdatter i Sønder Brobye.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jens Jørgensen afd, gårdfæster af Strandbye den 3 marts 1799 side 152/155b, p2.<br />

Enken; Margrethe Sørensdatter, lavværge, lavværge Peder Pedersen<br />

Arvinger 5 børn, Søren Jensen 23 år, Anne Jensdatter 19 år, Karen Jensdatter 18 år, Kirsten Jensdatter 14<br />

år, Mette Jensdatter 11 år, tilsted Lars Terkildsen her af byen,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jeppe Christensen Skomager i Woltofte den 29. maj 1765 side 59 p1.<br />

Arvinger, hans moder Dorthe Hansdatter, lavværge Rasmus Nielsen Smed i Woltofte.<br />

halvsøskende; Anna Jeppesdatter 31 år, og Elsebet Larsdatter 22 år, som tilsynsværge Hans Jørgensen<br />

Ravn.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jeppe Madsen gårdfæster i Woltofte den 23. januar 1794 side 63 og 72b, 74b p2.<br />

Enken, Kirsten Andersdatter, lavværge Gmd, Hans Jacobsen fra Strærup.<br />

Børn, Mads Jeppesen 16 år, Maren Jeppesdatter 14 år, Ane Jeppesdatter 3 år, formynder farbroderen Mads<br />

Madsen gmd i Snave,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jochum Hansen i Woltofte den 23.oktober 1770 side 104b p1.


Enken, Elsabeth Laursdatter, lavværge Rasmus Mortensen.<br />

Arvinger, søskende; christopher Hansen død hans 5 børn ( findes her i skifteprotokollrn), Johan<br />

Christophersen, Jørgen Christophersen, Herman Christophersen, Jens Christophersen og Birte<br />

Christophersdatter, 2) Sophie Hansdatter gift med Laurs Christiansen i Møllerhuuse, Lovice Hansdatter<br />

tjener på Flenstofte,,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Johanne Jørgensdatter i Haarbye den 7. juli 1779 side 185 p1,<br />

Sal. Hans Rasmussen.<br />

Børn, Rasmus Hansen 36 år, Jørgen Hansen 22 år, Find Hansen 12 år, Else Hansdatter 20 år, Kirsten<br />

Hansdatter 16 år, født værge morbroderen Johan Jørgensen i Lillebæk<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Andersen i Dreslette den 22. juni 1781 side 201 b p1.<br />

Enken; Karen Larsdatter, lavværge Hans Hansen af Woltofte.<br />

Børn Anders Jørgensen 12 år, Lars Jørgensen 5 år, Hans Jørgensen 1 år, Anne Magrette Jørgensdatter 9<br />

år,på deres vegne farbroderen Hans Andersen<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Christiansen som tjente hos Rasmus Jensen i Nellemose den 73b. p1.<br />

Søskende; Dorthe Loucia Christensdatter gift med Jørgen Hansen Væver i Assens,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Hansen smed i Acherup den 21. marts 1767 side 71 p1.<br />

Enken, Maren Carstensdatter, lavværge Morten Jensen.<br />

7 børn, Kirsten Jørgensdatter 24 år, Hans Jørgensen 22 år, Carsten Jørgensen 20 år, Rasmus Jørgensen<br />

17 år. Peder Jørgensen 14 år, Jørgen Jørgensen 11 år, Chresten Jørgensen 9 år, tilsted farbroderen<br />

Rasmus Hansen af Haarby,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Hansen tjent hos Niels Laursen i Schaarup den 14. november 1767 side 84b p1.<br />

Arvinger; en afdød halvbroders børn; Hans Pedersen og Anna Pedersdatter på deres vegne Niels Laursen i<br />

Schaarup og Anders Olsen i Strærup som var nærmeste pårørende, deres mor Maren Hansdatter og hendes<br />

mand Tyge Laursen i Strærup,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Hansen i Sarup den 22. juni 1772 side 111b p1.<br />

Enken, Maren Larsdatter, lavværge Lars Hansen i Sarup<br />

Arvinger, søskende, 1) Lars Hansen af Sarup, 2) Niels Hansen død, hans børn Maren Nielsdatter gift med<br />

peder Madsen i Flemløse, Karen Nielsdatter gift med Jens Jensen i Broehuset<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Jensen Møller i Sarup den 11. maj 1788 side 266b p1.<br />

Enken, Anne Hansdatter, lavværge Ole Hansen i Køng.<br />

Barn, Anne Marie Jørgensdatter 4 ½ år, formynder farbroderen Søren Rasmussen af Bubelgård.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Jensen gmd, i Nellemose den 6. april 1793 side 53, p2.<br />

Enken, Margrethe Rasmusdatter med lavværge broderen Peder Rasmussen gmd. i Nellemose,<br />

Børn; Jens Jørgensen 18 år, Kirsten Jørgensdatter 16 år, Rasmus Jørgensen 13 år Vandfør, Morten<br />

Jørgensen 10 år, Hans Jørgensen 7 år, jørgen jørgensen 5 år, Peder Jørgensen 3 år, Karen Jørgensdatter<br />

15 uger, på deres vegne deres fasters mand Rasmus Pedersen Gmd i Sarup,<br />

Skifte fortsat på side 57 den 16 juli.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Jørgensen i Nellemose den 27. maj <strong>1760</strong> side 14b p1.<br />

Enken, Karen Rasmusdatter, lavværge Niels Jensen af Nellemose.<br />

Børn, Jørgen Jørgensen 25 år, Jens Jørgensen 22 år, Anna Jørgensdatter 19 år, Rasmus Jørgensen 15 ½<br />

år. Formynder deres farbroder Jens Jørgensen i Nellemose<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Nielsen gmd. i Strandbye den 15. januar 1785 side 236b p1.<br />

Enken, Ane Nielsdatter, lavværge Peder Pedersen i Strandbye,<br />

Søskende, Mads Nielsen i Strandbye, Peder Nielsen fornærværende skibsbygger i Aabenraad, Maren<br />

Nielsdatter gift med husmand Jørgen Christensen i Strandbye, Kirsten Nielsdatter død, hendes børn Niels<br />

Konratsen 30 år, Rasmus Konratsen 24 år, Hans Kontrasen 22 år, Barbara Conratsdatter 28 år, hendes<br />

brøder var værge.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jørgen Jørgensen i Nellemose den 7. juli 1788 side 273 p1,<br />

Enken, Maren Sørensdatter, lavværge gårdmand Peder Rasmussen i Nellemose,<br />

Barn, Dorthe Jørgensdatter 18 år,<br />

Børn fra første ægteskab; Niels Jørgensen 33 år, Jørgen Jørgensen 31 år, Birte Jørgensdatter gift med<br />

Rasmus Andersen i Sarup, Karen Jørgensdatter 21 år,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Pedersen i strandbye den 22. maj 1776 side 134b p1.<br />

Enken, Maren Madsdatter, lavværge Lars Larsen.<br />

Børn, Hans Jørgensen 35 år, Ane Jørgensdatter 30 år, Maren Jørgensdatter 27 år, Mette Jørgensdatter 18<br />

år, Mads Jørgensen 17 år, Peder Jørgensen 15 år, Johanne Jørgensdatter 13 år, på deres vegne Peder<br />

Pedersen og Rasmus Hansen.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jørgen Pedersen gaardfæster i Nellemose den 30. november 1797 side 129 p2.<br />

Enken, Maren Pedersdatter, lavværge Jørgen Mathisen, som har købt gaarden og agter at ægte enken.<br />

Børn; Peder Jørgensen 21 år, Niels Jørgensen 20 år, Hans Jørgensen 18 år, Dorthe Jørgensdatter 17 år,<br />

Peder Jørgensen 15 år, Jens Jørgensen 10 år, Jørgen Jørgensen 9 år, Søren Jørgensen 7 år, tilsted Peder<br />

Pedersen i strandbye, som er halvbroder til den afdøde.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Andersdatter i turup den 14. marts 1777 side 149 p1.<br />

Enkemanden, Rasmus Hansen,<br />

Børn, Anders Rasmussen 1 år, formynder morbroderen Find Andersen af Kjærumgaard<br />

I skiftet fremgår det at Rasmus Hansen har skøde på en gård i Turup som beboes af Peder Andersen,<br />

denne går skal sønnen Anders Rasmusen arve.<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Clausdatter tjenestepige hos Lars Grønmose i Sarup den 5. juli 1781 side 202 p1.<br />

Arvinger; eneste arving halvsøstren Mette Jensdatter 11 år, værge hendes far Jens Jensen i sarup.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Hansdatter i Karslunde Barløse den 26. marts 1768 side 95b p1.<br />

Enkemanden; Michel Bertelsen<br />

Børn; hans Pedersen Gmd i Woltofte, Bertel Michelsen Møller i Sarup, Peder Michelsen, Jens Michelsen<br />

begge her i stervboen,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Hansdatter huskone i Schaarup by den 6. december 1792 side 49b p2,<br />

Enkemanden, Peder Pedersen,<br />

Børn; Hans Pedersen 14 år, Maren Pedersdatter 11 år, Johanne Pedersdatter 10 år, Jørgen Pedersen 5 år,<br />

formynder Hans Larsen, der er søskende barn til den sal. Kone.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Hansdatter i Nellemose bye den 22. december 1798 side 145 p2.<br />

Enkemanden, Jørgen Jørgensen,<br />

Arvinger, 8 børn, jørgen Jørgensen 34 år, Hans Jørgensen 30 år, Rasmus Jørgensen 22 år, Peder<br />

Jørgensen 17 år, Niels Jørgensen 13 år, Anne Jørgensdatter 27 år, Maren Jørgensdatter 24 år, Karen<br />

Jørgensdatter 19 år,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Jørgensdatter i Dreslette den 5. januar 1778 side 161 p1,<br />

Enkemanden, Lars Rasmussen,<br />

Den afdødes børn; Peder Jørgensen af Flemløse, Maren Jørgensdatter gift med Jens Larsen i Snave, Karen<br />

Jørgensdatter gift med Hans Mortensen i Dreslette, Margrette Jørgensdatter enke efter afg; Lars Andersen i<br />

woltofte, og afg Anna Jørgensdatter i Snave hendes børn; Ane Larsdatter, Giertrud Larsdatter deres<br />

formynder Peder Jørgensen af Flemløse, Hans Mortensen af Dreslette,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Jørgensdatter gaar<strong>dk</strong>one i Strandbye den 4. januar 1796 side 98 p2.<br />

Enkemanden,Jens Nielsen gårdfæster,<br />

Børn, Niels Jensen 2 ½ år, Jørgen Jensen 1 år, tilsynsværge Gmd, Anders Jørgensen af Woltofte<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Larsdatter i Nellemose den 18. maj 1761 side 13 p1.<br />

Enkemanden, Rasmus Jensen.


Den afdødes børn: Laurs Andersen 31 år, Johanne Andersdatter 25 år, på hendes vegne morbroderen Niels<br />

Larsen i Skaarup<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Moritsdatter i udflyttergaarden kaldet Kastebold Haarbye den 2 oktober 1789 side 19b p2.<br />

Enkemanden, Jørgen Jensen<br />

Børn, Morits Jørgensen 12 år, Kirsten Jørgensdatter 6 år, på deres vegne farbroderen selvejer gmd, Morten<br />

Jensen i Haarby.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Rasmusdatter går<strong>dk</strong>one i Acherup den 13. maj 1796 side 108b p2.<br />

Enkemanden, Mads Hansen<br />

Børn, Anne Madsdatter 30 år, Rasmus Madsdatter 28 år, gmd i Nørre Broby, Anders Madsen 26 år, Peder<br />

Madsen 24 år, Jørgen Madsen 17 år, Lars Madsen 15 år, Mads Madsen 13 år, Maren Madsdatter 10 år,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Andersdatter i Sarup den 17. maj 1779 side 180 p1,<br />

Enkemanden, Jens Larsen,<br />

Den afdødes moder Maren Offersdatter,<br />

Søskende, Offer Andersen i Ørbek, Gert Andersen i Strandbye, Jørgen Andersen på Flenstofte, Anders<br />

Andersen tjener broderen i Ørbek, Ane Andersdatter som var gift med Anders Hansen Boe i Snave er død<br />

hendes børn, Anders Andersen, Maren Andersdatter gift med Niels Jensen på Simmersholm som er død,<br />

hendes børn; Jens Nielsen 10 år, Ane Kirstine Nielsdatter 8 år, Maren Nielsdatter 6 år, Ane Nielsdatter 4 år,<br />

på deres vegne morbrøderne Offer Andersen og Gert Andersen.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Hansdatter i Haarbye den 16. august 1763 side 44 p1.<br />

Enkemand, Mads Andersen,<br />

Børn; Hans Madsen 17 år, Anna Madsdatter 10 år, Karen Madsdatter 5 ½ år, Peder Madsen 1 ½ år, på<br />

deres vegne morbroderen Anders Hansen af Woltofte<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Hansdatter går<strong>dk</strong>one i Haarbye den 19. juni 1792 side 46b p2.<br />

Enkemand, Rasmus Terkelsen<br />

Børn; Karen Rasmusdatter 5 år, Anne Rasmusdatter 3 år, Maren Rasmusdatter 1 år, på deres vegne<br />

morbroderen Henning Hansen af Bekhuset<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Jensdatter i Sarup den 18. maj <strong>1803</strong> side 171 / 178b, p2.<br />

Enke efter. Gl. Rasmus Jørgensen.<br />

Børn, Karen Rasmusdatter 25 år, gift med Hans Michelsen, Mette Rasmusdatter 22 år, Jens Rasmussen<br />

19 år, formynder Rasmus Pedersen af Sarup.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Jørgensdatter i Haarby den 1. april 1802 side 165 p2.<br />

Enkemanden, Mads Pedersen Ploug Gmd, på udflyttergården Tågholm.<br />

Arvinger, søskende, Anne Jørgensdatter gift med Jørgen Sørensen gmd, i Haarbye, 2) Margrethe<br />

Jørgensdatter gift med Rasmus Hansen Gmd, i Acherup, 3) en halvsøster Karen Rasmusdatter gift med<br />

Mads Hansen i Acherup, død hendes 8 børn, Rasmus Madsen gmd i Aagarden i Nørre Broby, Anders<br />

Madsen gmd, samme sted, Peder Madsen 27 år soldat i København, Jørgen Madsen 23 år, Lars Madsen 21<br />

år, Mads Madsen 18 år, Anna Madsdatter gift med Lars Olsen i salling, Maren Madsdatter tjener gmd,<br />

Jørgen Andersen i Woltofte, 4) halvsøster Maren Rasmusdatter gift med Anders Jørgensen i Woltofte, død<br />

hendes 5 børn, Jørgen Andersen i Woltofte, Rasmus Andersen 23 år, Hans Andersen 18 år, Mette<br />

Andersdatter 26 år, Maren Andersdatter gift med gmd, Jørgen Pedersen i Høed,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Larsdatter går<strong>dk</strong>one af Haarbye den 24. februar 1792 side 42b p2.<br />

Enkemanden, Rasmus Mortensen,<br />

Børn, Maren Rasmusdatter 27 år, Anne Rasmusdatter 24 år, Kirsten Rasmusdatter 20 år, Hans Rasmussen<br />

18 år, Lars Rasmussen 16 år, Morten Rasmussen 16 år, Karen Rasmusdatter 13 år, Mette Rasmusdatter 6<br />

år, på deres vegne morbroderen Jacob Larsen selvejer gmd. i Langsted<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Larsdatter huskone i Ellegårdshuset den 15. oktober 1796 side 117 p2.<br />

Enkemanden, Andreas Olesen,<br />

Børn, Karen Andreasdatter 16 år, Kristine Andreasdatter 12 år, Elisabet Andreasdatter 7 år,tilsynsværge<br />

mosterens mand gmd, Rasmus Jørgensen af Sarup.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Markusdatter i Haastrup den 19. oktober 1776 side 143b, p1.<br />

Enkenmanden Mads Andersen<br />

Børn, Markus Madsen 26 år, Hans Madsen 15 år, Ane Cathrine Madsdatter 20 år, formynder Lars Pedersen<br />

af Haastrup.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Pedersdatter i Holte Køng Sogn den 16. juli 1763 side 43 p1.<br />

Enkemanden; Poul Madsen,<br />

Børn, Mads Poulsen 7 år, på barnets vegne Peder Rasmussen Bechholm<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Pedersdatter i Strærup den 9. november 1781 side 205b p1.<br />

Enkemanden Niels Pedersen,<br />

Børn; Hans Nielsen 24 år, Anders Nielsen 19 år, Ane Nielsdatter 22 år, Karen Nielsdatter 12 år, Maren<br />

Nielsdatter 28 år gift med Lars Pedersen i Snave.<br />

I skiftebrevet nævnes at enkemanden at hans 4 børn fra første ægteskab; Jørgen Nielsen, Peder Nielsen,<br />

Hans Nielsen, og Johanne Nielsdatter har arv til gode efter deres sal. Mor. ( side 225b p1 her oplyses det at<br />

der fandt et skifte sted den 28. juli 1752 efter sal. Maren Jørgensdatter<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirstine Clausdatter i Flemløse den 29. marts 1785 side 246 p1.<br />

Arvinger; søskende, Søren Clausen i Dreslette, Hans Clausen, som ikke vides hvor er, Ane Clausdatter død<br />

hendes børn, Hans Nielsen, dito, Hans Nielsen, Maren Nielsdatter, Karen Nielsdatter, formynder<br />

morbroderen Søren Clausen, halvsøster på moderens side, Karen Laursdatter gift med Mads Andersen i<br />

Flemløse, og Kirsten Jørgensdatter gift med Jeppe Andersen i Nellemose,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Laurits Folbye i et kammer her på gaarden den 1 marts 1799 side 159b, p2.<br />

Arvinger, Skifte foretages på Høegholm ? ved Aarhus, hvor hans kone skulle bo.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Hansen Holmegård i Strandby den 17. september <strong>1760</strong> side 16b p1.<br />

Enken, Anna Simonsdatter, lavværge Jørgen Pedersen ibid.<br />

Børn, Kirsten Larsdatter 12 år, formynder farbroderen Peder Hansen Lunde af Flemløse.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Hansen i Strærup den 23. februar 1778 side 164 b p1.<br />

Enken, Johanne Melchiorsdatter, lavværge Jens Pedersen af Snave,<br />

Søn, Rasmus Larsen 25 år,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Laurs Hansen skifte den 2. oktober 1767 folio 186 p1<br />

Enken, Maren Hansdatter<br />

arvinger: hans søskende.<br />

1) Anders Hansen død i Flemløse hans børn Birthe Andersdatter, Karen Andersdatter, Lars Andersen og<br />

Jørgen Andersen.<br />

2) Maren Hansdatter død i Flemløse hendes børn: Laues, Hans, Peder, Niels , Birthe, Maren og Johanne.<br />

3) Anne Hansdatter Mullerød.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Laurs Hansen i Woltofte den 24. oktober 1767 side 85b p1,<br />

Enken, Maren Hansdatter, lavværge Rasmus Mortensen,<br />

Arvinger; søskende; 1) Anders Hansen i Flemløse død hans børn, Berte Andersdatter, Karen Andersdatter,<br />

Lars Andersen, Jørgen Andersen, ( deres mor Berte Jørgensdatter med hendes mand Rasmus Pedersen i<br />

Flemløse ), 2) Maren Hansdatter i Flemløse død hendes 7 børn; Laurs Madsen, Hans Madsen, Peder<br />

Madsen, Niels Madsen, Berte Madsdatter, Maren Madsdatter, Johanne Madsdatter, tilstede deres far Mads<br />

Laursen fra Flemløse 3) Anna Hansdatter i Mullerød lavværge Rasmus Hansen i Woltofte.<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Winter Hansen husfæster i Nellemose den 29.november 1790 side 30b p2.<br />

Enken, Anne Jørgensdatter, lavværge Mads Thomsen.<br />

Børn fra første ægteskab, Hans Larsen 25 år, Jørgen Larsen 21 år, Ellen Larsdatter 16 år, på deres vegne<br />

gmd Niels Jørgensen af Nellemose,<br />

Skifte fortsat på side 32 den 31. december 1790,


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Jensen i Dreslette den 7. juli 1788 side 277 p1.<br />

Enken, Birthe Christophersdatter, lavværge Mikkel Christophersen,<br />

Børn, Jens Larsen 24 år, Else Larsdatter 24 år, Anne Larsdatter 20 år, Karen Larsdatter 17 år, formynder<br />

farbroderen Gmd Rasmus Jensen i Nellemose,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Jørgensen i Snave den 14. september 1772 side 114 p1.<br />

Enken, Maren Jørgensdatter, lavværge stedfaderen Lars Rasmussen i Dreslette.<br />

Børn, Mads Larsen 8 år, Jørgen Larsen 4 år, Ane Larsdatter 10 år, Karen Larsdatter 1 år, på deres vegne<br />

farbrødrene Jørgen Jørgensen af Haarby og Anders Jørgensen af Woltofte,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Larsen gevorben soldat i Strandbye den 13. april 1795 side 86b p2.<br />

Arvinger, hans mor Anne Dorthea Madsdatter med antagen værge Andreas Olsen<br />

Søskende Morten Larsen med curator Jørgen Andersen af Strandbye, søstre Kiersten Larsdatter, Johanne<br />

Larsdatter, Maren Larsdatter.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Larsen hos stedfaderen Anders Larsen i Skaarup den 26. november 1795 side 95 p2.<br />

Arvinger, moderen Anne Larsdatter, førstegang gift med Lars Pedersen.<br />

Søskende; Kirsten Larsdatter 19 år, Margrethe Larsdatter 16 år, Anne Larsdatter 12 år, halvsøskend Maren<br />

Andersdatter 3 år, tilstæde deres morbroder gmd, Jens Larsen i Snave,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Nielsen i Strærup den 19. april 1783 side 226b p1.<br />

Enken, Karen Hansdatter, lavværge Jørgen Sørensen.<br />

Børn, Mette Larsdatter 5 år, Hans Larsen 4 år, Niels Larsen 2 år, på deres vegne deres farbroder Niels<br />

Nielsen tjener ved Jørgen Sørensen i Haarbye,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Mortensen husfæster i Strandbye den 9. juni 1792 side 45b- 80 p2.<br />

Enken, Ane Dorthea Madsdatter lavværge Henrich Nicolaisen Smed.<br />

Børn, Lars Larsen 26 år, Kirsten Larsdatter 25 år, Johanne Larsdatter 21 år, Maren Larsdatter 18 år, Morten<br />

Larsen 15 år, ( se skiftet efter enken datert 1 septemper 1795)<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Pedersen i Elled i Haarby den 29. januar <strong>1760</strong> side 1b p1.<br />

Enken, Kirsten Michelsdatter, med lavværge Hans Rafn af Acherup.<br />

Børn, Peder Larsen 17 år, Kirsten Larsdatter 21 år, Maren Larsdatter 13 år, deres værge Rasmus Larsen og<br />

Hans Larsen af Ryttergodset i Gommerup.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Rasmussen hos sin brorsøn unge Rasmus Rasmussen i Dreslette den 1. marts 1784 side 230b p1.<br />

Arvinger, søskende 1) Niels Rasmussen i Haarbye, 2) Rasmus Rasmussen Stougaard i Dreslette 3) Hans<br />

Rasmussen død i Haarby hans børn; Jørgen Hansen gmd i Haarby, Find Hansen 15 år, Else Hansdatter gift<br />

med Peder Rasmussen i Nellemose, kirsten Hansdatter gift med Chresten Jørgensen Smed i Acherup, 4)<br />

Karen Rasmusdatter var gift med Hans Jacobsen i Haarbye og er død, hendes børn; Mikkel Poulsen hmd i<br />

Snave, Kirsten Hansdatter gift med hmd Jens Hansen i Dreslette, Ane Hansdatter gift med Anders<br />

Mathiesen husmand i Schaarup , Bodil Hansdatter 24 år,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mads Hansen i Nellemose den 21. januar 1781 side 280 b p1.<br />

Enken, Dorthe Terkelsdatter, lavværge Jens Terkelsen<br />

Børn, 19 Terkild Madsen 8 år, 2) Hans Madsen 5 år, formynder farbroderen Jeppe Hansen, 3) Rasmus<br />

Madsen 3 år, Kirsten Madsdatter 10 år deres formynder Hans Larsen af Strandbye, Karen Madsdatter 1 ½ år<br />

hendes formynder Peder Nielsen gårdmand i Snave.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mads Hansen afd, gårdfæster i Acherup den 14. februar 1798 side 133b/ 135 / 142b, p2.<br />

Enken, ?<br />

Arvinger børn Karen Madsdatter gift med Jens Nielsen smed i Køng, Kirsten Madsdatter gift med Jens<br />

Olesen, som tjener hos præsten i Acherup, Hans Madsen 35 år, som tjener som ladefoged på Vojensgård i<br />

Jylland, Anne Madsdatter 32 år,her i gården, Rasmus Madsen gmd, i Nørre Broby, Jørgen Madsen 19 år


tjener Mads Ploug i Haarby, Lars Madsen 17 år tjener hos Rasmus Hansen her i byen, Mads Madsen 15 år<br />

hjemme, Maren Madsdatter 12 år, på de umyndiges vegne farbroderen Morten Moes,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mads Rasmussen udi Mads Christensens fæstegård den 13. september 1782 side 222 p1.<br />

Enken, Mette Jørgensdatter, enkens lavværge farbroderen Peder Pedersen af Nellemose,<br />

Barn, Mads Madsen 10 uger gammel, værge farfaderen Rasmus Madsen af Strandbye,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Andersdatter i Dreslette den 29. oktober 1761 side 18 p1.<br />

Enkemanden Jørgen Pedersen.<br />

Børn; Peder Jørgensen 16 år, Anders Jørgensen 14 år, Jørgen Jørgensen 11 år, Hans Jørgensen 8 år, på<br />

deres vegne deres morbroder Peder Andersen som tjener i Hestholm, og den sal kones stedfar Peder<br />

Jensen i Mullerød.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Andersdatter i Strærup den 30. maj 1763 side 25b p2.<br />

sal, Peder Jørgensen huusmand, som straks efte hende afgik ved døden.<br />

Børn, Hans Henrich Pedersen 7 ½ år gammel, Maren Pedersdatter 5 år gl. Anne Pedersdatter 2 år gl.<br />

På deres vegne deres farbroder Anders Jørgensen huusmand i Brydegård, og morbroderen Hans Andersen<br />

i Strandby. De 2 ældste kommer til Anders Jørgensen i Brydegård og den yngst til Hans Andersen i<br />

Strandby.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Andersdatter i Strærup den 11. december 1786 side 251 p1,<br />

Enkemand, Anders Rasmussen,<br />

Arvinger, en broder Niels Andersen død hans 2 sønner og 2 døtre; Anders Nielsen skipper i Faaborg, Jørgen<br />

Nielsen lige ledes skipper i Faaborg, Ane Nielsdatter og Ane Kirstine Nielsdatter begge i Faaborg, med<br />

brøderne som værge, 2, en søster Kirsten Andersdatter død hendes 3 børn; Lars Eriksen i Glensberg,<br />

Anders eriksen tjener i Vedtofte, Ane eriksdatter gift i Vedtofte, 3) en søster Ane Andersdatter i Brejnemose<br />

død hendes 2 sønner; Anders Hansen i Ørsted, Chresten Hansen i Brejnemose, 4) en søster kirsten<br />

Andersdatter i Dærup som er enke<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Christensdatter i Nellemose den 20. maj 1776 side 138 p1.<br />

Arvinger, 1) morbroder død hans børn, Hans Henrik Hansen i Bogense, Magrette Hansdatter gift med<br />

Rasmus Hansen Handskemager i Bogense, Mette Chatrine Hansdatter gift med Hans Jørgen Møller i<br />

Bogense, Mathis Christian Hansen sne<strong>dk</strong>er i Odense, 2) mostren Magrette Poulsdatter af Haarby med<br />

lavværge Lars Jacobsen, 39 en moster Kirsten Poulsdatter død hendes børn, Rasmus Andersen i Sarup,<br />

Chresten Andersen i Strandbye, Mette Andersdatter gift med Christen Larsen på Als<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Christensdatter på Løgismose gård den 22. januar 1785 side 235b p1.<br />

Afkaldsbreve fra hendes søskende, Jacob Christensen i Boesbøll i Tønder Amt. Poul Christensen i<br />

Flensborg Bodild Christensen gift med Hans Sørensen i Store Anst Kolding hus Amt<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Frideriksdatter på aftægt hos Peder Nielsen i Snave den 10. marts 1778 side 166b p1.<br />

Enkemanden, Terkel Rasmussen,<br />

Den sal. Kones børn, 1) Niels Hansen død i Køng hans børn Navne Nielsen 6 år, Maren Nielsdatter 3 år,<br />

deres værge Hendrich Henningsen i Højberg, 2) Karen Hansdatter gift med unge Jørgen Jørgensen i<br />

Nellemose, 3) Ane Hansdatter gift med Jens Hansen i Højerup<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Hansdatter i Woltofte den 27. marts 1779 side 176 p1.<br />

Enkemanden, Hans Pedersen,<br />

Arvinger, en søster 1) Karen Hansdatter død i Strærup, hendes børn, a) Lars Nielsen død i Flemløse, hans<br />

børn, Karen Larsdatter, Maren Larsdatter, Ane Larsdatter, Giertrud Larsdatter, Mads Larsen, b) Mads<br />

Andersen i Haarby, c) Morits Andersen død hans børn, Karen Moritsdatter gift med Jørgen Jensen i<br />

Haarbye, d) Ole Andersen død hans datter Karen Olufsdatter ved moderen i Haarby, 2 )en søster Karen<br />

Hansdatter i Dreslette død hendes datter 2a) Dorthe Hansdatter gift med Marcus Nielsen i Assens, hendes<br />

søn 2b) Mathias Hansen i Dreslette død hans børn, Hans Jacob Mathiasen i Dreslette, 3) en søster, Barbra<br />

Hansdatter i Saltofte død hendes børn; Mette Larsdatter gift med Rasmus Andersen i Saltofte. 4) en søster<br />

Ane Hansdatter gift med Peder Sørensen her i Woltofte, 5) en broder Lars Hansen i Syremose død hans<br />

børn, a) Hans Larsen i Syremose, b) Oluf Larsen i Horne Mølle, c) Karen Larsdatter gift med Jørgen Hansen


i Sarup, d) Maren Larsdatter gift med Rasmus Ibsen i Søndeby, e) Ane Larsdatter gift med Jørgen Hansen i<br />

Søeby, f) Kirsten Larsdatter ugift tjener hos Hans Grønnemose i Sarup, 6) en broder Hans Hansen død i<br />

Glensberg, hans børn, a) Jacob Hansen på Krengerup, b) Ane Hansdatter gift med Chresten Christophersen<br />

i Gummerup, 7) en broder Rasmus Hansen i saltofte død hans børn, a) Hans Rasmussen tjener i Høed, b)<br />

Ane Rasmusdatter tjener også i Høed, c) Maren Rasmusdatter tjener også i Høed,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Jensdatter i Ørbek den 16. september 1778 side 172b p1.<br />

Enkemanden, Offer Andersen<br />

Børn; Anders Offersen 10 år, Maren Offersdatter 7 ½ år, Jens Offersen 6 år, Ane Kirstine Offersdatter 5 år,<br />

Jørgen Offersen 2 år, Mads Offersen 11 uger gammel, på deres vegne morbroderen Niels Jensen af<br />

Simmersholm.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Jørgens til huuse hos Hans Hansen i Haarby den 1. juli 1771 side 106. p1<br />

Arvinger, broder børn; Hans Ovesen i Øster Skerninge, Svend Ovesen ibidem, Johanne Ovesdatter gift med<br />

Lars Rasmussen i samme Skerninge, 2) søsterbørn Marie Chrestensdatter gift med Hans Christiansen i<br />

Skernig, Magrette Chrestensdatter gift med Axel Hansen af Egebjerg, og 3) Boedel Jørgensdatter tjener i<br />

Lillebek, Maren Jørgensdatter tjener Madam Eilskov i køng, Jørgen Jørgensen bosiddende i Brydegaard,<br />

svend Jørgensen død hans børn, Ane Svendsdatter, Maren Svendsdatter, Mette Svendsdatter, Kirsten<br />

Svendsdatter, Jørgen Svendsen, Hans Svendsen på deres vegne stedfaderen Hans Hansen.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Jørgensdatter i Snave denn 3die. august 1778 side 173b p1.<br />

Enkemanden, Jens Larsen<br />

Den sal. Kones børn; Ane Larsdatter 16 år, Mads Larsen 14 år, Jørgen Larsen 10 år, Karen Larsdatter 6 ½<br />

år, født værge Peder Jørgensen i Flemløse, Anders Jørgensen af Woltofte, Jørgen Jørgensen af Haarbye<br />

og Hans Mortensen af Dreslette,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Jørgensdatter i Nellemose den 4. juni 1782 side 228 p1.<br />

Enkemanden, Lars Hansen Vinter<br />

Børn, Hans Larsen 18 år, Jørgen Larsen 14 år, Else Larsdatter 9 år, som værge Jørgen Jørgensen.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Jørgensdatter datter af hmd, Jørgen Rasmussen i Flemløse den 24. april 1797 side 128b p2.<br />

Børn, Peder Hansen avlet uden ægteskab med husmand Hans Michelsen i Ørsted,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Larsdatter i Strandbye den 16. december 1776 side 144 p1.<br />

Enkemanden Lars Larsen<br />

Datter, Karen Larsdatter 25 år, formynder Mogens Larsen af Højgård.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Laursdatter huskone i Strærup den 30. januar 1786 side 243b p1.<br />

Enkemanden, Mads Pedersen,<br />

Datter, Maren Madsdatter 3 år , formynder ungkarl Chresten Pedersen af af Strandbye.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Madsdatter i Haarbye den 13. april 1799 side 156 p2.<br />

Enkemanden, Lars Rasmussen<br />

Arvinger, søskende 1) Karen Madsdatter gift med Jørgen Andersen i Strærup, som er død, deres børn;<br />

Maren Jørgensdatter gift med Rasmus Andersen daglejer i Assens, Anne Jørgensdatter gift med Mads<br />

Jørgensen i Flemløse, Anders Jørgensen i Acherup, 2) Karen Madsdatter gift med hmd, Markus Hansen i<br />

Strærup, død deres 5 børn, Jørgen Markusen hmd, i Stranby, Hans Markusen hmd, i Dreslette, Mads<br />

Markusen Gmd i Strandby, Anne Markusdatter gift med Jens Jensen boende ved Christen Jørgensen Smed<br />

i Barløse, Apelone Markusdatter gift med hmd, Mads Nielsen i Strandbye,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Nielsdatter huskone i Strandbye den 1. december 1797 side 131b p2.<br />

Enkemanden, Jørgen Christensen,<br />

En datter Dorthe Jørgensdatter 25 år, formynder Lars Terkildsen.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Nielsdatter i Nellemose den 18. januar 1801 side 163 p2.<br />

Enkemanden, Rasmus Jensen


Børn, Jens Rasmussen 6 år, Giertrud Rasmusdatter 5 år, Niels Rasmussen 2 år, til stede morbroderen<br />

Mads Nielsen selvejer husmand i Nellemose.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Poulsdatter i Haarby den 1. juli 1763 side 46 p1.<br />

Sal. Anders Skomagers enke (der skal være holdt et skifte efter ham for 10 a 12 år siden)<br />

Arving; en broder Søren Poulsen som har boet i København, men det vides ikke om han er død, han havde<br />

2 børn; Poul Sørensen, Anna Sørensdatter. Arvingerne gav sig ikke til kende.<br />

Hans Hansen Murmester af Haarby har været gift med en søster til den afdøde.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Sørensdatter værelse hos Morten Bendixens i Skaarup den 24. juni 1777 side 155 p1.<br />

Børn, Kirsten Clausdatter 49 år, opgives at være i København, Ane Clausdatter gift med Niels Gregersen i<br />

Snave, Hans Clausen 41 år, som for 20 år siden er rømmet fra <strong>Gods</strong>et, Søren Clausen fæstehusmand her<br />

på godset i Dreslette, Kirsten Jørgensdatter tjener på Frideriksgave, Karen Larsdatter gift med Mads<br />

Andersen husmand i Flemløse,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Margrethe Sophie Gregersdatter huskone i woltofte den 19. oktober 1796 side 119b p2.<br />

Enkemanden, Mads Andersen.<br />

Børn, Hans Madsen 28 år, Anders Madsen 22 år, Anne Madsdatter 24 år,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Margrette Iversdatter i Strandbye den 14. juli 1779 side 182 p1.<br />

Enkemanden, Peder Mortensen,<br />

Den afdødes børn, Jens Hansen 33 år, tjener stedfaderen, Ane Jørgensdatter gift med Niels Larsen her<br />

ibidm, Else Hansdatter gift med Hans Andersen ibidm<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Margrette Nielsdatter i Sarup den 17. februar 1772 side 110 p1.<br />

Enkemand, Jens Jensen<br />

Børn; Karen Klausdatter 7 år hendes værge Jørgen Hansen og fælles barn Mette Jensdatter 2 år, værge<br />

Jens Jensen.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Marie Nielsdatter i Flemløse den 6. maj 1772 side 110b p1.<br />

Enkemanden, Hans Hansen,<br />

Deres 8 børn, Hans Hansen 18 år, Niels Hansen 16 år, Jørgen Hansen 7 år, Karen Hansdatter 22 år, Marie<br />

Hansdatter 20 år, Ane Hansdatter 14 år, Kirsten Hansdatter 9 år, Mette Hansdatter 4 år,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mette Christensdatter ved Hans Hansen i Flemløse den 10. november 1763 side 49b p1.<br />

Arvinger, en datter Margareta Rasmusdatter i Vester Hæsinge død, hendes børn Lars Rasmussen, det<br />

vides ikke om der er andre arvinger, ingen mødte.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mette Hansdatter i Haastrup den 29. marts 1768 side 93n p1,<br />

Enkemanden, Laurs pedersen,<br />

Børn; Niels Hansen 12 ½ år, Laurs Hansen 8 år, Karen Hansdatter 10 år,<br />

Kirsten Laursdatter 6 år, Maren Laursdatter 4 år, Anna Laursdatter 2 år på deres vegne deres morbroder<br />

Rasmus Hansen fra Svanninge og svogerene Peder Christensen og Hans Nielsen ibid.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mette Jensdatter i Flemløse den 7. marts 1763 p1 side 39 p1.<br />

Enkemanden; Erich Jacobsen,<br />

Arvinger en søster Karen Jensdatter til huse i Sønderby, på hendes vegne en sønnesøn Henning Jensen i<br />

Sønderby.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mette Larsdatter i Nellemose den 16. juli 1766 side 65 p1.<br />

Enkemanden, Peder Pedersen,<br />

Børn, Anders Pedersen 23 år, Anne Pedersdatter gift med Peder Pedersen i Nørre Broby, Dorte<br />

Pedersdatter 18 år, Johanne Pedersdatter 15 år, Maren Pedersdatter 14 år, Peder Pedersen 10 år, Lars<br />

Pedersen 7 år, på deres vegne morbroderen Jeppe Larsen i Brydegaard.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mette Pedersdatter går<strong>dk</strong>one i Nellemose den 4. april 1792 side 43 p2.<br />

Enkemanden, Jens Rasmussen


Børn: Rasmus Jensen 4 år, Kirsten Jensdatter 2 år, på deres vegne moderens morbroder Morten Sørensen<br />

husmand i Nellemose og deres mors halvbroder Peder Pedersen fisker<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Michel Jensen i Haarbye den 11. november 1782 side 223 p1.<br />

Enken, Kirsten Hansdatter, lavværge Jørgen Jørgensen ploug af Haarbye,<br />

Børn, Hans Mikkelsen 31 år, Jens Mikkelsen 29 år, Ane Mikkelsdatter 32 år, Maren Mikkelsdatter 26 år,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Michel Jørgensen i Schaarup den 5. oktober 1791 side 39 p2.<br />

Enken, Karen Madsdatter, lavværge broderen Hans Madsen husmand i Flemløse.<br />

Søskende, 1) Jens Jørgensen død i Simmersholm hans børn. Niels Jensen gårdmand i Simmersholm,<br />

Maren Jensdatter gift med Offer Andersen Gmd, på Ørbæk, hun er død deres 5 børn, Anders Offersen,<br />

Maren Offersdatter, Jens Offersen, Jørgen Offersen, Mads Offersen, 2) Anders Jørgensen Gmd på Helnæs<br />

død hans 6 børn; Ole Andersen 26 år, Maren Andersdatter gift med Niels Jørgensen i Brydegård, Maren<br />

Andersdatter ugift, Andes Andersen 19 år, Anne Andersdatter ugift, Karen Andersdatter , 3) en halvbroder<br />

Hans Jørgensen tjener på Frederiksgave, halvsøster Birthe Jørgensdatter gift med Mads Andersen husmand<br />

i schaarup, halvsøster Kirsten Jørgensdatter gift med Hans Pedersen Smed i Flemløse.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Gregersen i Snave den 4. juli 1782 side 220 p1.<br />

Enken, Karen Laursdatter, lavværge Lars Andersen i Brydegaard.<br />

Børn, Ane Nielsdatter 20 år, Maren Nielsdatter 18 år, Hans Nielsen 16 år, Hans Nielsen 14 år, Karen<br />

Nielsdatter 6 år, Lars Nielsen 1 ½ år, og Niels Nielsen som er født efter den sal. Mands død, tilstede<br />

morbroderen Søren Clausen i Dreslette,<br />

Afkalds breve, side 245 b p1, 1786, Søren Clausen morbroder ? til den sal mand, og Michel Poulsen stedfar<br />

til den sal. Mand,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Hansen Marquardt i Haarby den 1 marts 1789 side 21 p2.<br />

Sal, Ane Hansdatter.<br />

Datter, Mette Cathrine Nielsdatter 15 ½ år, formynder morbroderen Jeppe Hansen af Schaarup,<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Jensen * i Strandby skifte den 14. oktober 1765 side 62b p1.<br />

Enken, Karen Jørgensdatter lavværge Jørgen Jørgensen Lund af Acherup<br />

arvinger: børn. 1)Dorthe Nielsdatter ~ Jørgen Jørgensen i Nellemose (Dorthe død i 1767 efterladt 5 børn:<br />

Berte 15 år, Niels 12 år, Jørgen 10 år Hans 5 år, Karen ¼ år<br />

2) Anne Nielsdatter 33 ½ år værge Rasmus Jensen i Strandby.<br />

Enkens børn fra første ægteskab, skiftebrev dateret den 3 marts 1727 over sal, Mads Pedersen; Anna<br />

Madsdatter gift med Jørgen Jørgensen Lund i Acherup, og Jørgen Madsen i Strandbye,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Jørgensen indsidder i Hvidehus den 21 marts 1791 side 35 p2,<br />

Børn; Jørgen Nielsen 37 år, Jens Nielsen 31 år, Anders død hans datter Marie Andersdatter 14 år,<br />

formynder Gorm Mathiesen<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Larsen i Strandbye den 17. december 1781 side 208 p1.<br />

Enken, Ane Jørgensdatter, Peder Mortensen ibidem.<br />

Børn, Karen Nielsdatter 26 år, Ane Nielsdatter 15 år, Mette Nielsdatter 12 år, Jørgen Nielsen 17 år, som<br />

formynder unge Niels Pedersen her i strandbye,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Laursen i Strærup den 20. november 1775 side 131 p1.<br />

Enken, Karen Pedersdatter, lavværge Anders Rasmussen<br />

Børn, Peder Nielsen 16 ½ år, Laurs Nielsen 15 år, Ane Nielsdatter 10 år, Lene Nielsdatter 8 år, Jørgen<br />

Nielsen 6 år, Mads Nielsen 4 år, på deres vegne farbroderen Jens Laursen<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Laursen i Schaarup den 29. marts 1776 side 133 p1.<br />

Enken, Gierdrud Madsdatter, lavværge Offer Andersen af Ørbek,<br />

Børn, Mads Nielsen 18 ½ år, Laurs Nielsen 16 år, Peder Nielsen 12 år, Hans Nielsen 6 år, Kirsten<br />

Nielsdatter 22 år gift med Hans Hansen i Mullerød, Maren Nielsdatter 15 år, Johanne Nielsdatter 8 ½ år.<br />

Tilstede Hans Hansen af Mullerød.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Pedersen gmd, i Strandbye den 21. januar 1785 side 240 p1.


Enken, Dorthe Adamsdatter, lavværge Peder Adamsen<br />

Børn, Adam Nielsen 10 år ?, Peder Nielsen 8 år, Hans Nielsen 7 år, Ane Nielsdatter 5 år, farbroderen Jørgen<br />

Pedersen i Nellemose var værge for de 2 ældste, og for de yngste farbrodren Peder Pedersen i Strandbye,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Pedersen gårdfæster i Strandbye den 12. september 1791 side 37 p2.<br />

Enken, Margrethe Jensdatter lavværge Rasmus Jensen i Strandbye,<br />

Børn, Jens Nielsen 28 år, Peder Nielsen 30 år, Morten Nielsen 18 år, Niels Nielsen 17 år, Karen Nielsdatter<br />

gift med Hans Rasmusen tjeneste karl på Acherup Præstegård, Giertrud Nielsdatter 19 år,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Sørensen i Nellemose den 2. oktober 1775 side 128b p1.<br />

Enken, Magrete Rasmusdatter, lavværge Jørgen Jensen af Nellemose.<br />

Søskende, Jørgen Sørensen gmd i Haarby, Kirsten Sørensdatter gift med Peder Pedersen Gmd. i<br />

Nellemose, halvsøskende Mette Madsdatter gift med Mads Nielsen i Strandbye, morten Sørensen husmand i<br />

Nellemose, Ane Sørensdatter tjener i Sarup, Petronelle Sørensdatter tjener i Fåborg, Else Sørensdatter<br />

tjener i Tørringe, Sidsel Sørensdatter gift med Jørgen Andersen i Trunderup,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Oluf Mortensen i Nellemose den 27. maj 1782 side 210 p1.<br />

Enken, Bodil Jørgensdatter lavværge Jørgen Jørgensen Brydegård,<br />

Søskende, Peder Mortensen død, hans 2de døtre i Assens deres værge en farbroderen Lars Mortensen, en<br />

søster Maren Mortensdatter, som forlod Haarby for over 26 år siden, ingen ved om hun lever eller er død, en<br />

halvbroder Simon Mortensen i København,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Adamsen i Strandbye den 26. september 1786 side 250, p1.<br />

Enken, Kirsaten Rasmusdatter, lavværge ungkarl Rasmus Easmussen i Haarbye.<br />

Børn, Rasmus Pedersen 4 år, Adam Pedersen 2 år, Peder Pedersen 4 uger, formynder, farbrøderne Peder<br />

Adamsen husmand i Haarbye og Søren Adamsen ungkarl,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder August udi Henrich Smeds hus i Strandbye den 2 maj 1786 side 245b p1.<br />

Arvinger; afkald fra stedfaderen Michel Nielsen Baresøe Degn i Ubye,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Hansen i Strærup den 7. april 1764 side 53b p1.<br />

Enken, Maren Hansdatter, Lavværge Niels Larsen af Schaarup.<br />

Børn; Hans Pedersen 8 år, Anne Pedersdatter 5 år, på deres vegne farbroderen Jørgen Hansen,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Hansen i Strarup den 25, august 1783 side 229 p1.<br />

Enken, Ane Nielsdatter, lavværge Anders Andersen<br />

Børn, Hans Pedersen gmd, her i byen, Karen Pedersdatter 37 år, Maren Pedersdatter 31 år,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Hansen smedesvend hos faderen i Dreslette den 23 marts 1793 side 52b p2,<br />

Enken, Karen Nielsdatter hos stedfaderen Hans Pedersen smed i Dreslette,<br />

Børn, Niels Pedersen 1 år døde kort efter faderen, der blev ikke afholdt skifte<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Hansen i Høed Flemløse sogn den 20. februar 1795 side 84, 87b, p2<br />

Enken. Karen Hansdatter, lavværge Rasmus Andersen huusmand her i byen.<br />

Børn; Karen Pedersdatter gift med Peder Jørgensen i Flemløse, Hans Pedersen 27 år fod garder i<br />

København, Lars Pedersen 25 år, ved garden til hest, Jørgen Pedersen 23 år, Maren Pedersdatter 20 år,<br />

Anne Pedersdatter 17 år, formynder farbroderen Espen Hansen huusmand i Woltofte<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Jørgensen gårdfæster i Flemløse den 27. februar 1796 side 102 og 118b p2.<br />

Enken, Karen Pedersdatter, lavværge Anders Hansen i Moseboe<br />

Børn fra første ægteskab med Anne Jørgensdatter; Anne Pedersdatter 15 år, Karen Pedersdatter 9 år,<br />

formynder deres mosters mand Peder Pedersen af Gummerup<br />

Fælles børn, Anne Pedersdatter 8 år, Rasmus Pedersen 4 ½ år, formynder deres farbroder Espen Hansen<br />

af Woltofte,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Larsen i nellemose den 12. juli 1784 side 232b p1,<br />

Enken, Dorthe Pedersdatter, lavværge Peder Pedersen i Dreslette,


Søn, Peder Pedersen ¾ år. Værge Peder Rasmussen i Nellemose.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Madsen gårdfæster i Høed den 11. april 1796 side 104b og 116 p2.<br />

Enken, Karen Jørgensdatter, lavværge gmd, Anders Jørgensen af Woltofte<br />

Børn 8 stk.; Susanne Pedersdatter gift med Niels Rasmussen af Flemløse, Karen Pedersdatter gift med<br />

Rasmus Hansen af Woltofte, Jørgen Pedersen 25 år, Hans Pedersen 18 år, Johanne Pedersdatter 16 år,<br />

Mette Pedersdatter 12 år, Lars Pedersen 10 år, Rasmus Pedersen 7 år,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Madsen i et fæstehus i Flemløse den 25 marts 1798 side 137b, p2.<br />

Enken, Maren Nielsdatter, lavværge<br />

Arvinger, Mads Pedersen gmd i Flemløse, Niels Pedersen hdm i Sprendebjerg huuset, Hans Pedersen i<br />

Heftebjerg huuset, Anne Pedersdatter gift med Morten Larsen i Glensberg, Giertrud Pedersdatter gift med<br />

hmd, Hans Pedersen af Flemløse.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Pedersen i Sarup den 21. februar 1782 side 209b, p2.<br />

Enken; hendes navn er ikke nævnt.<br />

Søskende; Rasmus Pedersen i Skydebjerg, Karen Pedersdatter gift med Peder Hansen af Gummerup,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Rasmus Andersen i Haarby den 17. januar 1761 side 8b p1.<br />

Enken, Johanne Hansdatter, lavværge Christopher Hansen af Haarby.<br />

Børn, Jørgen Rasmussen 18 år, Hans Rasmussen 16 år, Johanne Rasmusdatter 13 år, Maren<br />

Rasmusdatter 11 år. Formynder morbrøderne Mads Hansen og Peder Hansen af Alerup.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Rasmus Hansen i Haarbye den 16. februar 1780 side 196b p1.<br />

Arvinger; søskende Jørgen Hansen her i gården, Else Hansdatter 21 år, Kirsten Hansdatter 17 år, Find<br />

Hansen 13 år, tilstede morbroderen Johan Jørgensen Lillebek.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Rasmus Jensen af Nellemose den 27. april 1791 side 33b p2,<br />

Enken, Karen Sørensdatter, lavværge Jørgen Jensen.<br />

Børn, Jens Rasmussen 29 år, Søren Rasmussen 26 år, Morten Rasmussen 23 år, ( i skiftebrevet står han<br />

også om talt som Morten Sørensen, det må være en fejl) Karen Rasmusdatter gift med gmd, Jørgen Jensen<br />

af Haarby, Anne Rasmusdatter 11 år,<br />

Skiftet fortsætter på side 35 b og 36, juni 1791.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Rasmus Jensen i Nellemose den 25. september <strong>1803</strong> side 173 / 180, p2.<br />

Enken, Maren Nielsdatter, lavværge Jørgen Andersen fra Strandbye,<br />

Børn, Jens Rasmussen 9 år, Giertrud Rasmusdatter 7 år, Niels Rasmussen 5 år, Lars Rasmussen 1 ½ år,<br />

Rasmus Rasmussen 14 dage, deres formynder en brodersøn Jens Larsen.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Rasmus Jørgensen afdød gaardfæster i Sarup den 19. december 1796 side 120 p2.<br />

Enken, Karen Larsdatter, lavværge Rasmus Ibsen gmd i Sønderbye,<br />

Den afdødes mor Magrethe Rasmusdatter, enke efter forrige gmd, Jørgen Simonsen i Snave,<br />

Arvinger, broder Simon Jørgensen gmd i Snave, Hans Jørgensen gårdfæster i Bukkerup, Anna<br />

Jørgensdatter gift med Anders Andersen gmd, af Snave, Kirsten Jørgensdatter gift med selvejer gmd,<br />

Jørgen Jensen af Køng,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Rasmus Jørgensen gaardfæster i Sarup den 26. november 1798 side 140b / 154b p2.<br />

Enken, Kirsten Jensdatter, lavværge gmd, Rasmus Pedersen her i byen.<br />

Børn, Jens Rasmussen 15 år, Karen Rasmusdatter 21 år, Mette Rasmusdatter 18 år, tilstede farbroderen<br />

gmd, Jens Jørgensen af Strandbye,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Rasmus Michelsen til husværelse hos Jørgen Jørgensen i Nellemose den 13. juni 1761 side 15 p1.<br />

Enken, Mette Andersdatter med lavværge Rasmus Terkelsen her af byen.<br />

Børn; Karen Rasmusdatter 20 år, som tjener i Fåborg, Maren Rasmusdatter 4 år, tilsted enkens broder Lars<br />

Andersen Møller i Haarby,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Sidsel Møller i et huus ved Løgismose den 29. december 1797 side 132 p2.<br />

Enkemanden, Otto Hansen,


Børn; Hans ottosen 5 år, Marie Kirstine Ottosdatter 3 år, tilsynsværge Hermand Holm fra Løgismose.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Sophia Amalie Jørgensdatter i Strandby den 25. april 1767 folio 76-78-80. p1<br />

Sal, Henning Henningsen<br />

Børn, Anna Cathrine Henningsdatter 34 år i København. - Anna Mette Henningsdatter ~ Lorentz Lorentzen i<br />

København., - Maria Henningsdatter ~ Rasmus Hansen i Lange Mølle. - Hedvig Henningsdatter 26 år i<br />

København. - Kirsten Henningsdatter 21 år. - Andreas Henningsen 19 år. - Jørgen Henningsen 15 år.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Svend Jørgensen i Haarby den 10. november 1766 side 66b p1.<br />

Enken, Else Hansdatter,<br />

Børn; Anne Svendsdatter 20 år, Maren Svendsdatter 18 år, Mette Svendsdatter 16 år, Kirsten Svendsdatter<br />

11 år, Jørgen Svendsen 9 år, Hans Svendsen 3 mdr. på deres vegn farbroderen Jørgen Jørgensen af<br />

Brydegaard,<br />

Søren Larsen i Nellemose den 8. juni 1781 side 199 p1<br />

Enken, Giertrud Pedersdatter, Lavværge broderen Rasmus Pedersen af Jordløse.<br />

Børn; Karen Sørensdatter gift med Anders Jensen i Flemløse, Mette Sørensdatter gift med Mads Larsen<br />

gmd i Flemløse, birte Sørensdatter 21 år, Ane Sørensdatter 17 år, Karen Sørensdatter 14 år, Dorthe<br />

Sørensdatter 3 år, Hans Sørensen 19 år, Lars Sørensen 11 år, tilstede farbroderen Tyge Larsen af Strærup,<br />

I skiftebrevet fremgår det at enken er stedmor til den 19 årige Hans Sørensen, så det er hun jo nok også til<br />

dem der er ældre, men det ses ikke om der er nogen som hun er mor til.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Søren Simonsen i Strandby den 5. maj 1774 side 126b p1.<br />

Enken, Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen<br />

Børn, Simon Sørensen 38 år, Karen Sørensdatter 35 år, Magrette Sørensdatter 19 år, Kirsten Sørensdatter<br />

16 år. På deres vegne Lars Pedersen<br />

Jens Jørgensen af Nellemose fæster gården og ægter den ældste datter,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Terkil Larsen husfæster i Nellemose den 18 marts 1797 side 127 p2.<br />

Enken, Anne Margrethe Larsdatter, lavværge, Morten Bendixsen af Skaarup<br />

Arvinger , børn fra første ægteskab med afdød Karen Frideriksdatter; Friderik Terkilsen gaardmand på<br />

Steensgaards <strong>Gods</strong> i Haarby, Maren Terkilsdatter gift med Anders Andersen selvejer husmand i Saltofte.<br />

Lars Terkildsen 32 skoleholder i Svindinge, Anne terkildsdatter 28 år, tilstede Morten Bendixsen, som er<br />

søskendbarn<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Terkel Pedersen i Strandbye den 8. januar 1770 side 102 p1.<br />

Enken, Karen Hansdatter, lavværge Niels Madsen af Strandby<br />

Arvinger 6 børn; Peder Terkelsen 12 år, Rasmus Terkelsen 11 år, Laurs Terkelsen 5 år, Jørgen Terkelsen 1<br />

½ år, Maren Terkelsdatter 8 år, Karen Terkelsdatter 7 år, tilstede deres farbroder Laurs Pedersen i<br />

Lindegården, og hans svoger Søren Sørensen i Strandbye, Rasmus Rasmussen i Nellemose og Peder<br />

Jensen samested.<br />

Terkel Rasmussen i Nellemose den 17. august 1784 side 234 p1.<br />

Enken, Kirsten Jensdatter,<br />

Børn, Jens Terkelsen 23 år, Karen Terkelsdatter gift med Hans Laursen i Strandbye, Ane Terkelsdatter dift<br />

med Peder Nielsen i Snave, Dorthe Terkelsdatter gift med Mads Hansen i Strandbye, Mette Terkelsdatter 35<br />

år ugift og er i gaarden.<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Terkel Rasmussen på aftægt hos Peder Nielsen i Snave den 17, juni 1786 side 1b p2.<br />

Enken,<br />

Arvinger, en broder 1) Peder død; hans børn; A, Lars Pedersen i Haarby, B, Terkel Pedersen af Strandbye<br />

er død,hans søn b1 Rasmus Terkelsen , b2 Lars Terkelsen 20 år, b3 Jørgen Terkelsen 18 år, b 4 Maren<br />

Terkelsdatter, b 5 Karen Terkelsdatter gift med Peder Pedersen i Strandbye, C, Kirsten Pedersdatter gift<br />

med Rasmus Rasmussen i Nellemose, D, Johanne Pedersdatter gift med Peder Jensen ibid, E, Anne<br />

Pedersdatter enke efter Søren Simonsen i Strandbye, 2) en farbroder Niels Terkelsen forhen boende i<br />

Millinge død, hans børn, Terkel Nielsen boer på Als, Lars Nielsen i Milling, kirstine Nielsdatter, Marie<br />

Nielsdatter begge gift på Als, Anne Nielsdatter gift med en skrædder i Millinge, Karen Nielsdatter gift med en


gartner her i landet. 3) en faster Mette Terkelsdatter død hendes børn; Terkel Rasmussen som er død, hans<br />

børn Jens Terkelsen gårdmand i Nellemose, Karen Terkelsdatte gift med Hans Larsen i Strandbye, Anne<br />

Terkelsdatter gift med Peder Nielsen i Snave, Dorthe Terkelsdatter gift med Mads Hansen i Nellemose,<br />

Mette Terkelsdatter ugift, 4) en halv søster Ane Terkelsdatter død, hendes børn, a, Bendix Larsen som<br />

boede i Nellemose død, hans søn Morten Bendixsen gaardmand i Schaarup, b, Terkel Larsen huusmand i<br />

Nellemose, c, Ablone Larsdatter død hendes 2 døtre Karen Ottesdatter, Anne Ottesdatter.<br />

I skiftebrevet nævnes at Hans Jacobsen at hans far 5) Jacob Hansen var halv morbroder til den afdøde<br />

død, broderen Knud Jacobsen og søsteren Anne Jacobsdatter gift med Rasmus Madsen i Haarby. En<br />

morbroder 6) Just Hansen død i vester Hæssinge hans børn, Maren Justdatter enke efter Hans Pedersen i ?<br />

ved Søeboe, 7) en moster Giertrud Hansdatter, som er død hendes børn Morten Jørgensen gmd på Helnæs,<br />

Maren Jørgensdatter død hendes søn Jørgen Christensen gmd på Helnæs, Chresten Hansen gmd, i<br />

Dreslette, Anders Hansen tjener broderen på Helnæs, Anne Hansdatter gift med Peder Andersen gmd i<br />

Saltofte Giertrud Hansdatter , Karen Hansdatter begge hos broderen på Helnæs , Karen Jørgensdatter enke<br />

efter forige degn på Helnæs, Henrik Rasmussen, Mette Jørgensdatter død hendes børn; Rasmus Jørgensen<br />

30 år, Jørgen Jørgensen 19 år, Anne Jørgensdatter 34 år , næstsøskende barn Karen Christensdatter gift<br />

med Anders Nielsen gmd, i Køng, lige så Hans Christensen gmd i Bregnemose.<br />

Skifte er på 38 sider. Han var en velhavende mand.<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.<br />

The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.<br />

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!