Forslag til nye vedtægter for Frederikshavn Forsyning AS.pdf

forsyningen.dk

Forslag til nye vedtægter for Frederikshavn Forsyning AS.pdf

Vedtægter

for

Frederikshavn Forsyning A/S

§ 1. Selskabets navn er Frederikshavn Forsyning A/S.

§ 2. Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 3. Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, der

udøver forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed, som har nær tilknytning til

forsyningsvirksomhed.

Stk. 2. Selskabets formål er dernæst at udføre serviceaktiviteter for datterselskaberne.

§ 4. Selskabets selskabskapital er kr. 25.000.000,00 – skriver totifem millioner kroner 00 øre –

fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

Stk. 2. Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være

ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller

delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

Stk. 3. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens

eget navn, bopæl og antallet af aktier.

§ 5. Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikkeomsætningspapirer

til enhver tid gældende lovregler.

§ 6. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes

til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i

årsregnskabsloven.

Side 1


Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den

godkendte årsrapport.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

§ 7. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

§ 8. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre

selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

§ 9. Selskabet ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer.

Stk. 2. 7 af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.

Stk. 3. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af medarbejderne i henhold til selskabslovens

bestemmelser.

Stk. 4. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved

stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Ved stemmelighed afgøres

valget ved lodtrækning.

Stk. 6. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal

påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at

bestyrelsen indkaldes.

Stk. 7. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige

bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har

supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

Stk. 8. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit

hverv.

§ 10. Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

§ 11. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet

bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Side 2


§ 12. Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor,

der vælges for 1 år ad gangen.

§ 13. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

§ 14. Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af

påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

-------

Således vedtaget på [ ]

Side 3

More magazines by this user
Similar magazines