Notits om inhabilitet - dateret den 1. oktober 2010.pdf

forsyningen.dk

Notits om inhabilitet - dateret den 1. oktober 2010.pdf

Lett Advokatfirma

Adv. Jacob Christiansen

J.nr. 203677-DJU

NOTITS OM INHABILITE T

I forlængelse af telefoniske drøftelser om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn

Spildevand A/S – der tillige er bestyrelsesmedlemmer i AVØ A/S –

var inhabile efter Selskabslovens § 131 i forbindelse med, at bestyrelsen i Frederikshavn

Spildevand A/S behandlede en sag angående bortledning af spildevand

fra AVØ A/S, der ifølge det oplyste tidligere delvist har betalt vandafledningsbidrag

efter skøn og ikke efter måler, og dermed har betalt et for lavt samlet bidrag

til selskabet – skal jeg hermed bemærke følgende:

Efter Selskabslovens § 131 må et bestyrelsesmedlem ikke deltage i behandlingen

af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og tredjemand, hvis vedkommende

bestyrelsesmedlem har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod

selskabets.

Formålet med bestemmelsen er således at sikre, at der ikke opstår risiko for, at

interesser som er stridende mod selskabets, potentielt kan have en indflydelse på

bestyrelsesbehandlingen.

Det er min opfattelse, at bestemmelsen kan fortolkes udvidende, således at også

sager, som til en vis grad kan sidestilles med indgåelsen af aftaler, efter omstændighederne

kan omfattes af inhabilitetsreglen.

Det er samtidig min vurdering, at AVØ A/S ud fra det oplyste må have interesser

i sagen om opkrævning af vandafledningsbidrag efter måler, som klart kan være

stridende imod selskabet Frederikshavn Spildevand A/S’ interesser.

Det er derfor min vurdering, at de bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn Spildevand

A/S, som samtidig sidder i bestyrelsen i AVØ A/S, burde have afstået fra at

deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Det skal understreges, at formålet med inhabilitetsreglen er at undgå, at der –

teoretisk set – kan forekomme modsatrettede interesser i forhold til selskabets,

København Århus Kolding


hvorfor lovgiver i disse situationer har bestemt, at de pågældende ledelsesmedlemmer

helt bør afstå fra at deltage i sagsbehandlingen. Der er ikke tale om en

konkret vurdering af de pågældende bestyrelsesmedlemmers konkrete muligheder

for at handle objektivt i overensstemmelse med selskabets interesser.

Ovenstående er fremført som mine overordnede bemærkninger, idet jeg naturligvis

kan uddybe vurderingen om ønsket.

Århus, den 1. oktober 2010

Jacob Christiansen

Side 2

More magazines by this user
Similar magazines