SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 - vdvejdrift.dk

vdvejdrift.dk

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 - vdvejdrift.dk

Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 3. april 2012

Løbende Vejdrift Side 3 af 5

Vedligehold af autoværn – LVD-AUTO-OD-4

Entreprisekontrakt (EK)

Entreprisens omfang:

Entreprisen omfatter de i SB og SAB-teknik anførte opgaver på de i SAB-Teknik angivne

veje.

Planlagte ændringer i kontraktperioden:

Vejdirektoratet har i kontraktperioden planlagt de i bilaget "Datablad for planlagte ændringer

i kontraktperioden" anførte ændringer og udbygninger af vejnettet.

Det skal understreges at de planlagte ændringer ikke nødvendigvis bliver gennemført,

ligesom øvrige ændringer vil kunne forekomme.

Ændringer af arbejdets omfang vil blive reguleret iht. SB ad § 14.

Tidsfrister:

Kontrakten påbegyndes ved underskrift.

Arbejdet på entreprisen skal igangsættes den 1. januar 2013.

Arbejdet betragtes først som igangsat:


når Vejdirektoratet har modtaget entreprenørens entreprisespecifikke kvalitets-

og miljøplan samt tids- og arbejdsplan med angivelse af de ressourcer

entreprenøren stiller til rådighed.

Kontrakten afsluttes den 31. december 2017, med mindre der inden da er truffet beslutning

om forlængelse af kontrakten, som anført under "optioner".

Optioner:

Forbehold:

Kontrakten kan efter gensidig aftale forlænges – under opretholdelse af de gældende

vilkår – med 2 år ved beslutning senest den 1. januar 2017.

[Her anføres evt. entreprisespecifikke forbehold, som entreprenøren har taget.]

Sikkerhedsstillelse:

Som supplement til entreprenørens egenkapital har entreprenøren ved kontraktens

indgåelse stillet sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor driftsherren, jf. SB

ad § 6, på kr.

[Vejdirektoratet anfører her det beløb, som der i givet fald skal stilles sikkerhed,

jf. BUT afsnit 3.7. Sikkerhedsstillelsens størrelse fastlægges på grundlag af det samlede

antal kontrakter, som entreprenøren er blevet tildelt under Samlet driftsudbud

2012.]

Den stillede garanti omfatter samtlige kontrakter tildelt under Samlet driftsudbud 2012.

Betaling:

For entreprisens gennemførelse tilkommer der entreprenøren en betaling for arbejder

på udførelseskrav og ekstraarbejder, på:

Evt. specificeret iht. tilbudsliste: kr. xx.xxx.xxx,00

med fradrag af rabat yy % kr. y.yyy.yyy,00

I alt

kr. zz.zzz.zzz,00

More magazines by this user
Similar magazines