BERETNING - Skovdyrkerforeningen

skovdyrkerne.dk

BERETNING - Skovdyrkerforeningen

BERETNING

2011-12

De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a

Amalievej 20

1875 Frederiksberg C

Denmark

CVR- nr. 82 28 90 11

tel +45 33 24 42 66

fax +45 33 24 18 44

info@skovdyrkerne.dk

www. skovdyrkerne.dk


ÅRET PÅ

TVÆRS

Fortsat fremgang hos Skovdyrkerne

2011/12 har været (endnu) et fremgangsrigt år for De Danske Skovdyrkerforeninger.

Omsætningsmæssigt havde vi i sidste regnskabsår en rekordomsætning

på over en halv milliard. Trods den generelle krise ser det fortsat ud

til at være rimelige tider for skovbruget og juletræsbranchen.

Udvidelse på kerneområder og på medarbejderstab

Foreningerne har oplevet god fremgang og vitalitet på alle kerneområder:

Flis, råtræ, juletræer og plantning. Organisationen som helhed er også

vokset. Vi er Danmarks største medlemsejede virksomhed inden for skov

og landskab – med mere end 100 engagerede medarbejdere.

Vedtægtsændringer

Lidt modgang har vi dog også haft, idet DDS endnu engang er blevet ramt af

administrative stramninger og nyopfundne krav fra diverse myndigheders

side. Myndigheder, som egentlig er til for at servicere de erhvervsdrivende.

Nye krav fra Erhvervsstyrelsen har således betydet, at vi igen har måttet

igennem en proces med vedtægtsændringer i foreningerne. Vi anbefaler meget

alle vores medlemmer at stemme for de justerede vedtægter på efterårets

generalforsamlinger, så organisationen kan få arbejdsro til at koncentrere sig

om at komme videre med det egentlige: Serviceringen af medlemmerne.

Ny sekretariatschef

Hovedbestyrelsen har i året ansat forstkandidat og HD Svend J. Christensen

som ny sekretariatschef efter Per Hilbert. Svend Christensen, som er

DDS’ tredje sekretariatschef, kommer med god erfaring og gode impulser

fra lederjobs i en række andre brancher. Per Hilbert fortsætter som seniorkonsulent

i Sekretariatet.

Mod, initiativ og vedholdenhed

Endelig har vi, traditionen tro, kåret Årets Skovdyrker – som i år gik til

Skovdyrkerforeningen Fyns flisgruppe for ”mod, initiativ og vedholdenhed”.

Vi siger tillykke med udnævnelsen.


Beretning fra Sekretariatet og Hovedbestyrelsen

i De Danske Skovdyrkerforeninger

1-7-2011 til 30-6-2012

Hovedbestyrelsen i De Danske Skovdyrkerforeninger har igen haft et travlt år.

Strammere krav fra Erhvervsstyrelsen

Det kom meget overraskende, at Erhvervsstyrelsen ændrede deres krav til vores

vedtægter, på grund af en generel opstramning af lovgivningen omkring

anpartsselskaber, foreninger o.l. Man krævede en opsplitning af foreningernes

vedtægter, således at paragrafferne vedrørende samarbejdet i De Danske

Skovdyrkerforeninger (DDS) blev taget ud og overført til en samarbejdsaftale.

En enig hovedbestyrelse anbefaler alle medlemmer at stemme for de ændrede

vedtægter på de kommende generalforsamlinger.

Der er blevet arbejdet hårdt for at bevare den fine balance mellem de lokale

vedtægter og den samarbejdsaftale, som blev udstukket i de oprindelige vedtægter

– samtidig med, at vi opfylder myndighedernes krav. Ja, livet skal ikke

være let for virksomheder i Danmark, og vi må bare konstatere, at det er hårdt

arbejde at opfylde de skiftende myndighedskrav – med henblik på at sikre, at

vi driver vores fællesskab og foreninger på et lovligt grundlag.

Fremgang i De Danske Skovdyrkerforeninger

De Danske Skovdyrkerforeninger har samlet set aldrig være i bedre form

end ved udgangen af sidste regnskabsår med en rekordomsætning – over

500 mio. kr. – og gode resultater hele vejen rundt. Aktivitetsniveauet har

aldrig været større – med store fremgange inden for flis, råtræ, juletræer,

plantninger mv.

Beretning DDS — 11/12 3


Dertil kommer en solid udvidelse af organisationen, så vi i dag samlet set er omkring

100 ansatte – hvorved vi bliver Danmarks største medlemsejede virksomhed

indenfor skov og landskab. En organisation med et meget bredt fagligt miljø,

som arbejder i medlemmernes interesse – Brug Skovdyrkerne, hvis du ønsker

fagfolkene på din side!

Samarbejde med organisationer inden for branchen

De Danske Skovdyrkerforeninger arbejder desuden benhårdt på at forbedre

rammebetingelserne for skovdrift i Danmark. Det gør vi uanset om formålet

med driften er egentlig skovproduktion, naturværdier, jagt, herlighedsværdier

eller andet.

Vi har desuden et målrettet samarbejde med andre brancheorganisationer bl.a.

Dansk Skovforening, Danske Juletræer mv. Grunden til dette samarbejde er, at

vi søger at sikre vores medlemmers suveræne ret til driftsdisponeringer på ejendommene.

En ret, som skovejere i en række af vores nabolande ikke nødvendigvis

er sikret på forhånd, men som vi ønsker skal være det helt naturlige grundlag

for danske skovejere.

Dansk Skovforening

Vores samarbejde med Dansk Skovforening har primært fokuseret på de politiske

rammebetingelser for skovejerne, med emner som flisafsætning, PEFC- og

FSC-certificering, Natura 2000, sygdomsforholdenes økonomiske påvirkning af

skovdriften (f.eks. i forbindelse med askesygen), reglerne omkring skovrejsning

og enkeltbetalingerne – blot for at nævne nogle. Der sker hele tiden ændringer,

og man skal så at sige ”have danseskoene på” for at følge med på de bonede gulve

på den politiske scene. Det sørger vi naturligvis for at have.

Træ til energi

De Danske Skovdyrkerforeninger har også været meget aktive i projektet ”Træ til

energi” – et succesrigt projekt, hvor det i samarbejde med Dansk Skovforening og

HedeDanmark tilsyneladende er lykkedes at slå igennem i forhold til det politiske

4 Beretning DDS — 11/12


Træ til energi: I disse år står klima og energi højt på den politiske dagsorden og samarbejdsprojektet

`Træ til energi´ har været med til at sætte yderligere fokus på træet som en

vigtig vedvarende energikilde. På billedet er man i færd med at nedskære læhegn til flis.

Foto: Skovdyrkerne Syd

system med resultater, der øger efterspørgsel efter flis, samt nogle justerede regler

for skovrejsning og stormfaldsplantning med mere intensive kulturer.

Skovdyrkerne har via dette samarbejde deltaget i personlige møder med energiministeren

og miljøministeren samt været medarrangør af besøg på et flisforbrugende

varmeværk og et arrangement om flisproduktion i skoven for bl.a. Folketingets

Klima- og Energiudvalg.

Projektet viser, at der faktisk er fordele at opnå, når skovbrugets forskellige parter

står sammen.

Beretning DDS — 11/12 5


Danske Juletræer

Det er også baggrunden for, at De Danske Skovdyrkerforeninger valgte at stille

med en kandidat til bestyrelsen i Danske Juletræer (tidl. Juletræsdyrkerforeningen).

Vores mål om at samle branchen (producenter, grossister og leverandører)

forfølges for at styrke afsætningen af danskproducerede juletræer. En afsætning,

som er i skarp konkurrence med produktion fra andre lande. Vi må stå sammen om

dansk juletræsproduktion, idet der er mange, også herhjemme, som arbejder aktivt

for produktion i andre lande. Det gør vi ikke som en medlemsejet organisation.

Skovrådet

Derudover varetager vi også vores medlemmers interesser i Skovrådet, som ”rådgiver

Miljøministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove”.

Dansk juletræsproduktion: Sammen med Danske Juletræer arbejder De Danske Skovdyrkerforeninger

for at øge afsætningen af medlemmernes danskproducerede juletræer – i

skarp konkurrence med produktionen i andre lande. På billedet ses en perfekt pakket palle

af juletræer sæson 2011. Foto: Skovdyrkerne Fyn


Her kæmper vi vores medlemmers sag i en kreds af meget store og betydende

interesseorganisationer, som f.eks. Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening,

Verdensnaturfonden, Friluftsrådet mv.

Landbrugsorganisationer og Danmarks Jægerforbund

Endelig arbejder vi sammen med landbrugets organisationer og med Danmarks

Jægerforbund i forskellige sammenhænge. Vi har blandt andet indgået et rådgivningssamarbejde

om vildtpleje med Danmarks Jægerforbund - et samarbejde

som er med til at sikre den enkelte kvalificeret rådgivning på generelle såvel som

helt specifikke opgaver.

Vildtplejerådgivning: Vildtstribe i overgangen mellem vedvarende græs og dyrket mark.

Samarbejdet mellem Danmarks Jægerforbund og Skovdyrkerne gør, at hele spektret

indenfor vildtplejerådgivning er dækket – fra de generelle til de mere specifikke rådgivningsopgaver.

Foto: Skovdyrkerne Øst


Den overordnede markedsføring

De Danske Skovdyrkerforeninger står for den overordnede markedsføring og

profilering af Skovdyrkerne.

Det sker med udgivelsen af ”Skovdyrkeren”, som er vores fælles blad til orientering

af medlemmerne om, hvad der rører sig i foreningerne og i det praksisnære

skovbrug, naturplejen, juletræsproduktionen mv.

Skovdyrkeren

MIDTJYLLAND

Juletræssæsonen 2011

Nobiliskulturen

Poppelstatus

Nr. 10

Februar 2012

Vi ser også vores hjemmeside som et

vigtigt led i denne markedsføringsstrategi.

Hjemmesiden bliver konstant

udbygget med nye services, der informerer

medlemmerne på dyrkningsaktuelle

områder, om kommende arrangementer,

kontaktdata mv.

Blad og hjemmeside: To af vores vigtigste

informations- og markedsføringsprodukter.

Det fælles fagblad `Skovdyrkeren´ og hjemmesiden

www.skovdyrkerne.dk med dyrkningsaktuelle

emner og branchenyheder.

Tilmeld dig Skovdyrkernes nyhedsbrev på

www.skovdyrkerne.dk

8 Beretning DDS — 11/12


Samarbejde om fælles indkøb

De Danske Skovdyrkerforeninger søger konstant at opnå stordriftsfordele ved

fællesindkøb, hvor det er muligt. Gode eksempler er de attraktive fælles forsikringer

inden for Stormfald og Skovbrand, som rigtig mange medlemmer har glæde af.

Også foreningernes forsikringer bliver indkøbt i et tværgående samarbejde styret

fra Sekretariatet i København, hvorved der spares ganske mange penge.

, 100

Medarbejdernes efteruddannelse sikrer høj faglig viden

De Danske Skovdyrkerforeninger står for efteruddannelsen af de mange ansatte i

organisationen, og har udviklet et omfattende efteruddannelsesprogram, herunder

afholdt et stort 2-dages personalekursus, der kombinerer faglige med sociale

aktiviteter. Dette styrker både vores faglige profil og sammenholdet i organisationen,

så vores medlemmer møder vore folk som motiverede og dygtige samarbejdspartnere

i det daglige.

Som en del af arbejdet med at være fagligt i spidsen har Skovdyrkerne i det

forgangne år udgivet den første egentlige ”Håndbog i skovrejsning”. Med penge

fra Naturstyrelsens ordning for praksisnære

forsøg samt flere private fonde,

har vi hyret en af landets bedste

skovbrugsforskere, Christian Nørgård

Nielsen, Håndbog som i skovrejsning henvender sig til alle, som beskæftiger

sig med, eller planlægger at beskæftige sig med, skovrejsning.

gennem et år, sammen

med Bogen tidligere en operationel håndbog sekretariatsleder i skovrejsningens biologi og tekniske Per

udførelse. Der er lagt stor vægt på økonomisk bæredygtighed og realisering

af de langsigtede mål.

Hilbert, har opsamlet og konkluderet

på erfaringerne fra de sidste 20

Bogen sammenfatter resultaterne af et omfattende feltstudie, hvor 61

skovrejsningsbevoksninger fra forskellige dele af landet blev besøgt, opmålt

og vurderet – især med fokus på at evaluere forskellige blandingsmønstres

fordele og ulemper. Resultaterne fra dette studie formidles i lyset

års skovrejsning. af den nyeste videnskabelige viden Bogen omkring etableringsteknik, kan købes vedkvalitet,

stormstabilitet og modstandsdygtighed overfor klimaændringer m.m.


www.skovdyrkershop.dk

Bogen afrundes med konkret vejledning til skovrejsning. Bogen indeholder

en praktisk ”checkliste”, som punkt for punkt hjælper skovrejseren

med at tage stilling til alle de centrale spørgsmål, som et skovrejsningsprojekt

afføder.

Skovrejsningshåndbog: Skovbrugsforsker

Christian Nørgård Nielsen gennemgår

i bogen en række skovrejsninger, med

det formål at indhøste dyrkningsmæssige

erfaringer: Hvad blev godt? Og hvad blev

skidt? Og hvorfor?

Håndbog i skovrejsning

Håndbog i

skovrejsning

Christian Nørgård Nielsen

2012

Evaluering af 20 års skovrejsning samt skovdyrkningsmæssige anbefalinger

Beretning DDS — 11/12 9

Om forfa

Christian Nør

forstkandidat

med 25 års er

brugsforsknin

Tyskland. Han

lang række a

om skovbrug

faglige emner

”Bæredygtig S

tilbyder forsk

for træ- og na

er i bymiljøer.

Flere oplysnin

Om Skov

De Danske S

kende netvær

skov, juletræe

som medlemm

Hovedproduk

andet afspejle

planlægning,

gødning og ke

Flere oplysnin


Lederskifte i sekretariatet

Som ny sekretariatschef har vi ansat Svend J. Christensen – forstkandidat og HD

i afsætning med mange års erfaring med forretningsudvikling i flere brancher.

Blandt andet 9 år som direktør i gartneriets fælles indkøbsorganisation GARTA.

Den tidligere sekretariatsleder Per Hilbert fortsætter som seniorkonsulent på

halv tid, og vil bl.a. varetage posten som ansvarshavende redaktør på ”Skovdyrkeren”,

samt en øget

skribentvirksomhed

til andre medier med

henblik på profilering

af vores organisation.

Med dette lederskifte

har hovedbestyrelsen

sikret både fremdrift

og kontinuitet i

den fælles udvikling.

Ny sekretariatschef: Svend Christensen (tv) overtog pr. 1. maj

2012 ledelsen af Skovdyrkernes fælles sekretariat, efter Per

Hilbert (th). Foto: Søren Fodgaard


Årets Skovdyrker(e)

Hvert år udnævner De Danske

Skovdyrkerforeninger Ӂrets

Skovdyrker”. Dvs. en eller flere

medarbejdere, som har gjort

en særlig indsats for Skovdyrkerne

og vores medlemmer.

I år gik titlen til flisgruppen

på Fyn, som blev valgt, fordi

de har sikret, at Skovdyrkerforeningen

Fyn på få år har

fået en omsætningsfremgang

på mere end 30%. Det er gjort

ved at skaffe aftaler med

mange entreprenører og alle

Årets Skovdyrkere: Flisgruppen på Fyn blev Årets

Skovdyrkere 2012. Fra venstre er det: Jørgen J.

Pedersen, Hans Thekilde Nielsen, Lis Krogh Thomsen

og Klaus Kristensen. Foto: Skovdyrkerne Fyn

væsentlige flisforbrugere (varmeværker) på Fyn. Det stærke lokale samarbejde

giver en minimal transportomkostning samt en god forsyningssikkerhed for værkerne

og en god afsætningssikkerhed for foreningen. Samtidig gør flisafsætningen

skovplejen mere rentabel for vores medlemmer. Det gælder f.eks. tynding i unge

bevoksninger, sanering af pyntegrønt og læhegn samt anlæg af skovenge m.m.

I begrundelsen hedder det, at ”Fyns flisgruppe har vist mod, initiativ og vedholdenhed.

Gruppen har også fået øretæver undervejs, men de har lært af det. De

har på få år flyttet Skovdyrkerforeningen Fyn fra 0 til 120 km/t på oparbejdning

og handel med flis”.

Tilsammen står Skovdyrkerne nu for mere end 20% af det danske flismarked.

Et stort tillykke med udnævnelsen!

More magazines by this user
Similar magazines