Notat Tilgang til markedskontrol i forhandlerleddet ... - DI Handel

handel.di.dk

Notat Tilgang til markedskontrol i forhandlerleddet ... - DI Handel

Notat 10. maj 2012

Ref. ape

Side 1

Tilgang til markedskontrol i forhandlerleddet

Kontrol af dokumentationsgrundlag

Når Energistyrelsen gennemfører markedskontrol hos producenter og forhandlere, efterspørger

styrelsen dokumentation for, at byggevaren er korrekt CE-mærket, at der medfølger en

korrekt EF-overensstemmelseserklæring, og hvis relevant at byggevaren overholder kravene i

Bygningsreglementet 2010 (BR10).

Derudover efterspørger styrelsen dokumentationsgrundlaget for CE-mærkningen, fx i form af

en kopi af byggevarens førstegangsafprøvning/Initial Type Testing (ITT).

Udlevering af ovennævnte dokumenter er afgørende for, at styrelsen kan vurdere, om byggevaren

markedsføres og sælges lovligt.

Kontrol i forhandlerleddet

Styrelsen stiller krav om, at forhandlere skal sikre sig, at der kun markedsføres og sælges korrekt

CE-mærkede byggevarer. Udover CE-mærkningen skal forhandleren kunne fremvise

producentens EF-overensstemmelseserklæring. Overtrædelse af disse to forhold kan føre til

politianmeldelse.

Styrelsen vil på kontrolbesøget eller i forbindelse med partshøringen bede om at få udleveret

ITT-rapporten eller kontaktinformation på den pågældende producent/leverandør, således at

dokumentationsgrundlaget kan fremskaffes fra denne.

På kontrolbesøg efterspørger Dansk Standard, der gennemfører kontrolbesøget, al relevant

dokumentation med besked om, hvilke dokumenter og oplysninger forhandleren er forpligtet

til at fremskaffe. Dokumenter og oplysninger om kontaktinformation kan også eftersendes til

Dansk Standard inden for 8 dage. 8 dage fra kontrolbesøget sender Dansk Standard en slutrapport

på baggrund af den dokumentation, der er blevet udleveret på kontrolbesøget, og som

er blevet eftersendt.

Såfremt al relevant dokumentation ikke er udleveret på kontrolbesøget, vil det fremgå af slutrapporten,

og styrelsen vil sende en partshøring til den kontrollerede virksomhed, hvor det

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

Tlf 33 92 67 00

Fax 33 11 47 43

E-mail: ens@ens.dk

www.ens.dk

Ekspeditionstid:

Mandag-torsdag 8.30-16

Fredag 8.30-15.30

CVR-nr. 59 77 87 14

EAN-nr. 5798000020009

Tlf dir


igen fremgår hvilken dokumentation, der mangler. Det er styrelsens praksis at give virksomheder

to uger til at fremsende den efterspurgte dokumentation. I sager i forbindelse med markedsovervågningsindsatser

vil virksomheden således i alt få en frist på minimum tre uger til at

fremskaffe den efterspurgte dokumentation. I anmeldelsessager, hvor der som udgangspunkt

ikke foretages kontrolbesøg, vil virksomheden skulle skaffe den efterspurgte information inden

to uger.

Styrelsen efterspørger ITT-rapport samt anden relevant dokumentation ved at skrive til leverandøren

på den oplyste e-mail- eller postadresse én gang. Styrelsen sætter forhandleren i kopi,

hvis der oplyses en e-mail- eller postadresse samt en kontaktperson, således at forhandleren

holdes løbende orienteret om sagens fremskridt.

Hvis styrelsen ikke modtager den efterspurgte dokumentation fra den oplyste leverandør, enten

ved at denne udleverer den eller videreformidler styrelsens anmodning, træffer styrelsen

en afgørelse på det foreliggende grundlag. Dvs. at styrelsen udsteder et påbud til forhandleren

om at standse markedsføring og salg, idet der ikke er fremlagt dokumentation for, at byggevaren

er lovlig.

Såfremt et produkt markedsføres af forhandleren under eget navn (private label) eller indfører

produktet fra en ikke-EU-medlemsstat, så gælder samme krav som til producenter. Dvs. at

styrelsen stiller krav om, at al relevant dokumentation fremskaffes.

Det vil sige, at styrelsen derfor fremadrettet vil stille følgende krav til forhandleren:

1. Forhandleren skal sikre, at produktet er CE-mærket.

2. Forhandleren skal kunne fremskaffe producentens EF-overensstemmelseserklæring.

3. Forhandleren skal sikre, at den der køber byggevaren kan få oplyst, om byggevaren

lever op til danske krav fx krav i bygningsreglementet.

4. Forhandleren skal oplyse kontaktinformation på leverandør og/eller producent ved

kontrol, såfremt det ikke fremgår tydeligt af CE-mærkningen eller EFoverensstemmelseserklæringen.

Side 2

More magazines by this user
Similar magazines