HL - værdi, vision og strategi 2010 - Handelsskolernes Lærerforening

hl.dk

HL - værdi, vision og strategi 2010 - Handelsskolernes Lærerforening

Handelsskolernes Lærerforening

HL - værdi, vision og strategi 2010

Værdier

HL er styret af værdier – både i den handlingsbaserede platform, den kommunikative platform,

den grafiske platform osv. Det gælder uanset om værdierne er eksplicit formuleret eller om de er

uudtalte. På bestyrelsens strategiseminar 2009 drøftede bestyrelsen, hvilke værdier der er

retningsgivende for HL. Bestyrelsen blev enig om følgende tre værdier:

1. Nærhed

2. Anstændighed

3. Faglighed

Mission

HLs mission siger noget om, hvorfor HL eksisterer som organisation. I den forstand er missionen

bestemt og defineret i vedtægterne. HLs mission er på alle måder at sikre medlemmerne gode løn- og

arbejdsvilkår samt at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige og tjenstlige interesser.

1


Handelsskolernes Lærerforening

Visioner

Formålet med at formulere visioner for HL er at sikre, at der i bestyrelsen, sekretariatet og

foreningen i øvrigt er en fælles forståelse af, hvordan HL forestiller sig den ideelle fremtid. Altså et

billede af, hvordan HL ønsker, fremtiden tegner sig.

Bestyrelsen drøftede flere forskellige visioner for HLs fremtid, og blev enig om følgende fem

visioner: HLs visioner er

1. Et handlekraftigt fælles uddannelsesforbund med en selvstændig merkantil søjle.

2. Konkurrencedygtige og attraktive løn, arbejds- og ansættelsesforhold for medlemmerne.

3. En geografisk bred institutionsstruktur hvor de merkantile uddannelser fremstår med en

stærk profil

4. At alle medlemmer skal have et højt professionsfagligt, didaktisk og erhvervspædagogisk

niveau, hvor kompetencer vedligeholdes og udvikles via efter- og videreuddannelse.

5. Almendannende merkantile uddannelser med høj fag- og almenfaglighed, som

erhvervslivet og samfundet efterspørger.

Strategier

En strategi er en plan for, hvordan vi søger at opnå et bestemt mål, som udspringer af visionerne.

Når HL skal formulere strategier og mål for, hvordan vi implementere vores visioner, kan det fx

være gennem en

1. medlemsstrategi (rekruttering og fastholdelse)

2. kommunikationsstrategi

3. forhandlingsstrategi

4. organisationsstrategi

5. uddannelsespolitisk strategi

6. Arbejdsmiljøstrategi

Medlemsstrategi

HL skal sætte medlemmerne i centrum og være på forkant med medlemmernes ønsker og behov i

forhold til den faglige organisering.

HL skal være offensiv i sine rekrutteringsbestræbelser, og målrette sin indsats i forhold til de

forskellige medlemsgrupper.

HL skal tilbyde medlemsmøder om relevante faglige og aktuelle emner, som styrker

sammenholdet mellem ansatte lærere og udbygger deres faglighed.

HL skal sikre stærke faglige miljøer blandt tillidsrepræsentanterne og løbende udvikle

tillidsrepræsentanternes fagretlige kompetencer.

HL skal have høj kvalitet i sin medlemsservice. HL skal give medlemmerne hurtig og sikker

rådgivning og hjælp inden for det fagretlige område og om nødvendigt yde denne service ude på

skolerne.

2


Handelsskolernes Lærerforening

HL skal i sin rekruttering og fastholdelse af medlemmer udnytte potentialerne ved digitalisering af

administrative støtteværktøjer, således at disse er til gavn for såvel sekretariatet,

tillidsrepræsentanterne og medlemmerne.

HL skal i videst muligt omfang sikre medlemmerne relevante medlemstilbud.

Kommunikationsstrategi

HLs kommunikation skal entydigt fremme organisationens visioner.

HL skal synliggøre under hvilke vilkår medlemmerne arbejder.

Handelsskolen og hjemmesiden skal profilere HLs synspunkter og de forslag, som HL stiller for at

fremme medlemmernes trivsel.

HL skal informere om HLs uddannelsespolitiske arbejde på såvel ministerie- som

organisationsniveau.

HL skal sikre informationer om professionsfaglige og fagretlige spørgsmål og om relevante og

aktuelle nyheder om det merkantile uddannelsesområde.

Tillidsrepræsentanterne skal indgå aktivt i videreformidlingen af information og foreningens

kommunikation med medlemmerne.

HL skal målrette sin information i forhold til de forskellige modtagergrupper, og HL skal benytte de

mest rationelle kommunikationsformer.

Forhandlingsstrategi

HL skal i samarbejde med øvrige uddannelses- og lederorganisationer så vidt dette er muligt. HL

skal levere argumenter af høj faglig kvalitet for konkurrencedygtige løn og ansættelsesforhold.

Argumenterne skal baseres på økonomiske, statistiske og uddannelsespolitiske vurderinger og

analyser af lærernes og -ledernes forhold.

HL skal understøtte tillidsrepræsentanternes arbejde ved at sikre rettidig og nødvendig

information og ved at tilbyde relevante kurser om bl.a. løn og ansættelsesforhold.

Organisationsstrategi

HL skal arbejde inden for fleksible organisatoriske rammer, hvor ressourcer let kan flyttes derhen,

hvor der er brug for dem.

HL skal løbende forholde sig til og afklare sin placering i den organisatoriske verden.

3


Handelsskolernes Lærerforening

Uddannelsespolitisk strategi

HL vil samarbejde og om nødvendigt tage kampen op med alle relevante interessenter på

institutions-, organisations-, administrations- og lovgivningsniveau for at opnå størst mulig

indflydelse.

HL skal være på forkant med uddannelsespolitiske reformer og forandringer, som har betydning

for krav til udviklingen af lærernes kompetencer, ansættelsesforhold og lønvilkår.

HL vil fokusere på aktuelle og relevante uddannelsespolitiske emner.

HL skal samarbejde med øvrige uddannelsesorganisationer om efter- og videreuddannelsestilbud

til medlemmerne.

Arbejdsmiljøstrategi

HL skal i samarbejde med andre organisationer arbejde for at fremme medlemmernes

arbejdsmiljø.

4

More magazines by this user
Similar magazines