Vedtægter 2013 - Handelsskolernes Lærerforening

hl.dk

Vedtægter 2013 - Handelsskolernes Lærerforening

Handelsskolernes Lærerforening

Vedtægter 2013

Handelsskolernes Lærerforening

Vedtægter for foreningen, statutter for voldgiftsretten og vedtægter for

reservefonden.

01-05-2013


Indhold

Vedtægter for HL ................................................................................................................................. 5

Foreningens navn og hjemsted ......................................................................................................... 5

§ 1 ................................................................................................................................................. 5

Foreningens formål .......................................................................................................................... 5

§ 2 ................................................................................................................................................. 5

Foreningens medlemmer .................................................................................................................. 5

§ 3 ................................................................................................................................................. 5

§ 4 Udmeldelse............................................................................................................................. 6

§ 5 Eksklusion .............................................................................................................................. 6

Foreningens opbygning .................................................................................................................... 6

§ 6 ................................................................................................................................................. 6

Lærer- og ledersektionen ................................................................................................................. 6

§ 7 ................................................................................................................................................. 6

Lærersektionen ................................................................................................................................. 8

§ 8 ................................................................................................................................................. 8

Ledersektionen ................................................................................................................................. 8

§ 9 ................................................................................................................................................. 8

Lokalsektioner .................................................................................................................................. 9

§ 10 ............................................................................................................................................... 9

Repræsentantskabet ........................................................................................................................ 10

§ 11 ............................................................................................................................................. 10

§ 12 ............................................................................................................................................. 12

Bestyrelsen ..................................................................................................................................... 12

§ 13 ............................................................................................................................................. 12

§ 14 ............................................................................................................................................. 14

Sekretariatet ................................................................................................................................... 14

§ 15 ............................................................................................................................................. 14

Udvalg ............................................................................................................................................ 14

§ 16 ............................................................................................................................................. 14

Fagligt/pædagogisk arbejde ........................................................................................................... 15

§ 17 ............................................................................................................................................. 15

Medlemsmøder............................................................................................................................... 15

2


§ 18 ............................................................................................................................................. 15

Tillidsrepræsentanter ...................................................................................................................... 15

§ 19 ............................................................................................................................................. 15

§ 20 ............................................................................................................................................. 16

Tilslutning til centralorganisation .................................................................................................. 16

§ 21 ............................................................................................................................................. 16

Kontingent ...................................................................................................................................... 16

§ 22 ............................................................................................................................................. 16

Reservefond ................................................................................................................................... 17

§ 23 ............................................................................................................................................. 17

Tegningsret, regnskab, revision, hæftelse m.v. .............................................................................. 17

§ 24 ............................................................................................................................................. 17

Vedtægtsændringer ........................................................................................................................ 17

§ 25 ............................................................................................................................................. 17

Foreningens opløsning ................................................................................................................... 17

§ 26 ............................................................................................................................................. 17

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser .................................................................................. 18

§ 27 ............................................................................................................................................. 18

Vedtægter for Reservefonden ............................................................................................................ 20

§ 1 ................................................................................................................................................... 20

§ 2 ................................................................................................................................................... 20

§ 3 ................................................................................................................................................... 20

§ 4 ................................................................................................................................................... 20

§ 5 ................................................................................................................................................... 20

§ 6 ................................................................................................................................................... 21

§ 7 ................................................................................................................................................... 21

Statutter for den i HL’s vedtægter § 5 omtalte voldgiftsret (vedtægtsbilag) ..................................... 22

Rettens kompetenceområde ........................................................................................................... 22

§ 1 ............................................................................................................................................... 22

Rettens sammensætning ................................................................................................................. 22

§ 2 ............................................................................................................................................... 22

Habilitetskrav ................................................................................................................................. 22

§ 3 ............................................................................................................................................... 22

Processuelle regler ......................................................................................................................... 22

§ 4 ............................................................................................................................................... 22

Rettens afgørelse ............................................................................................................................ 22

3


§ 5 ............................................................................................................................................... 22

Sagsomkostninger .......................................................................................................................... 23

§ 6 ............................................................................................................................................... 23

Afgørelsernes endelighed ............................................................................................................... 23

§ 7 ............................................................................................................................................... 23

Ændringer i statutterne ................................................................................................................... 23

§ 8 ............................................................................................................................................... 23

4


Vedtægter for HL

Foreningens navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Handelsskolernes Lærerforening (HL). Foreningens hjemsted er sekretariatets

adresse.

Foreningens formål

§ 2

Stk. 1

Foreningens formål er på alle måder at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår samt at

varetage medlemmernes pædagogiske, faglige og tjenstlige interesser.

Stk. 2

Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de bestemmelser til fremme af foreningens formål,

som fastsættes af repræsentantskabet.

Stk.3

Foreningen er partipolitisk neutral

Foreningens medlemmer

§ 3

Stk. 1

Som medlemmer optages:

a) Lærere og ledere og andre pædagogisk-administrative medarbejdere inden for den almene og

erhvervsrettede ungdoms- og voksenundervisning, specielt på det merkantile

uddannelsesområde ved institutioner med erhvervsrettet uddannelse samt

erhvervsakademierne

b) de under a) nævnte medlemmer som er gået på pension m.v. fra en stilling på de under a)

nævnte institutioner

Stk. 2

De i § 3 stk. 1 a) omtalte medlemmer, som midlertidigt ophører med ansættelse på de under på

under a) nævnte institutioner kan bevare medlemskab.

Stk. 3

Foreningen kan efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler optage andre lærere og ledere end de

under stk. 1 a) og b) omhandlede.

Stk. 4

Foreningen kan efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler optage pædagogisk/administrative

medarbejdere i Undervisningsministeriet som medlemmer.

5


§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen og kan kun ske pr. 31. juli.

Udmeldelsen skal være kommet frem til foreningens kontor senest 31.juli.

Dog kan medlemmer, som fratræder en stilling inden for foreningens forhandlingsområde, jf. § 3

stk. 1 a) udmelde sig pr. den dato, fratrædelsen sker.

§ 5 Eksklusion

Et medlem, som bevidst modarbejder foreningens formål eller som overtræder de i medfør af § 2

stk. 2 givne bestemmelser, kan af bestyrelsen ekskluderes, såfremt 7 bestyrelsesmedlemmer

stemmer herfor.

Bestyrelsesbeslutninger om eksklusion kan af medlemmet i indtil 4 måneder efter herom modtaget

meddelelse indbringes for en voldgiftsret, hvis statutter fastsættes af repræsentantskabet.

Ekskluderede medlemmer kan genoptages på bestyrelsens anbefaling ved almindelig

repræsentantskabsbeslutning dog tidligst 2 år efter, at udelukkelsen har fundet sted.

Foreningens opbygning

§ 6

Stk. 1

Foreningens øverste myndighed udøves af et repræsentantskab, der består af et antal repræsentanter

og bestyrelsens medlemmer.

Organisatorisk er foreningen sektionsopdelt med en landsdækkende lærer- og ledersektion og lokale

lærer- og ledersektioner.

Mellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse.

Lærer- og ledersektionen

§ 7

Stk. 1

Lærersektionen omfatter lærere, der er medlem i henhold til § 3, stk. 1 a

Stk. 2

Ledersektionen omfatter ledere, der er medlem i henhold til § 3 stk. 1 a)

Stk.3

Hver sektion vælger en sektionsformand, jf. §§ 8 og 9.

Sektionsformændene leder sektionerne mellem mødet i hhv. lærer- og ledersektionen. I tilfælde af

lokalt opståede konflikter mellem de to sektioners medlemmer, som ikke kan løses lokalt, varetager

6


de sammen med de øvrige i bestyrelsen indvalgte sektionsmedlemmer sektionens

/sektionsmedlemmernes interesser.

Stk. 4

Repræsentanter for hhv. lærer- og ledersektionen holder separate møder under suspensionen af

repræsentantskabsmødet, jf. § 11 stk. 3.

Ved udsendelse af den foreløbige dagsorden til repræsentantskabsmødet indkalder bestyrelsen på

foreningens hjemmeside samtidig forslag til kandidater til valg, som skal finde sted på henholdsvis

lærer- og ledersektionens møde.

Navne på kandidater til valgene skal være i foreningens sekretariat senest 3 uger før mødets

afvikling. Forslag skal være forsynet med skriftligt tilsagn af den opstillede og være underskrevet af

mindst 10 og højst 30 andre ordinære medlemmer, jf. § 3 stk. 1a). Kandidater, som allerede er

medlem af bestyrelsen, skal ikke have stillere ved forslag om genvalg.

Ud over repræsentanter for de lokale lærer- og ledersektioner indgår tillige de sektionsvalgte

bestyrelsesmedlemmer, ekskl. foreningens formand, som repræsentanter i mødet i henholdsvis

lærer- og ledersektion.

Foreningens formand kan inviteres til at deltage i sektionsmøderne.

Stk. 5

Ved indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde udsendes en foreløbig dagsorden på

foreningens hjemmeside for mødet i hhv. lærer- og ledersektionen. Den skal som minimum omfatte

valg af dirigent, valg af 2 stemmetællere, nyt fra sektionsformanden, vedtagelse af krav til

aftaleforhandlinger i året forud for aftaleperiodens afslutning, valg til bestyrelsen og indkomne

forslag.

Indkomne forslag til mødet fra repræsentantskabets medlemmer skal være i foreningens sekretariat

senest 3 uger for mødet.

Den endelige dagsorden, herunder oplysning om kandidater til valgene, skal sendes til de

sektionsmedlemmer, som er med i repræsentantskabet senest 2 uger før mødets holdes. Den

offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.

Stk. 6

På møderne drøftes de respektive sektionens politik vedrørende sektionens medlemmers løn- og

ansættelsesforhold samt eventuelle andre emner af interesse for medlemmerne, jfr. § 2. Indstilling

vedrørende sektionens politik afgives til bestyrelsen

Stk. 7

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 8 og 9 vedr. valg. Står stemmerne lige,

er sektionsformandens stemme afgørende.

Ved alle afstemninger har hver repræsentant og bestyrelsesmedlem 1 stemme, medmindre mindst 5

repræsentanter kræver afstemning efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4.

7


Kun personligt fremmødte repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

Stk. 8

Alle medlemmer efter vedtægtens § 3, stk. 1 a), har møde- og taleret på henholdsvis lærer- eller

ledersektionsmødet.

Lærersektionen

§ 8

Stk. 1

På mødet i lærersektionen vælges til bestyrelsen i ulige år en sektionsformand, der samtidig er

1.næstformand. Endvidere vælges hvert år 2 lærerrepræsentanter til bestyrelsen, jf. dog § 27.

Valgbar som sektionsformand er lærere i henhold til § 3 stk.1 a).

Sektionsformanden vælges af de fremmødte lærerrepræsentanter samt de sektionsvalgte

bestyrelsesmedlemmer, som har hver 1 stemme.

Er der opstillet mere end 2 kandidater, foregår valget efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4.

Foreningens formand eller et sektionsvalgt bestyrelsesmedlem kan vælges som sektionsformand,

men må da træde tilbage som formand eller sektionsvalgt bestyrelsesmedlem.

Valgbar som lærerrepræsentant til bestyrelsen er alle lærere i henhold til § 3 stk. 1 a) med

undtagelse af lærere ansat som adjunkt/lektorer, som vælger egen repræsentant til bestyrelsen, jf. §

13 stk.1 og 3.

De 2 lærerrepræsentanter vælges af de fremmødte lærerrepræsentanter samt af de sektionsvalgte

bestyrelsesmedlemmer, der hver har 1 stemme.

Er der opstillet mere end 2 kandidater, foregår valget efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4. I

opgørelsen fraregnes medlemmer ansat som adjunkt/lektorer.

Kandidater, som ikke opnår valg som lærerrepræsentanter til bestyrelsen, er suppleanter efter opnået

stemmetal.

Ledersektionen

§ 9

Stk.1

På mødet i ledersektionen vælges til bestyrelsen i lige år en sektionsformand, der samtidig er 2.

næstformand. I ulige år vælges en lederrepræsentant til bestyrelsen.

Valgbar som sektionsformand er ledere i henhold til § 3 stk.1 a).

Sektionsformanden vælges af de fremmødte lederrepræsentanter samt det sektionsvalgte

bestyrelsesmedlem, som hver har 1 stemme.

8


Er der opstillet mere end 2 kandidater, foregår valget efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4.

Et sektionsvalgt bestyrelsesmedlem kan vælges som sektionsformand, men må da træde tilbage som

sektionsvalgt bestyrelsesmedlem.

Valgbar som lederrepræsentant til bestyrelsen er ledere i henhold til § 3 stk. 1 a).

Lederrepræsentanten vælges af de fremmødte lederrepræsentanter samt af det sektionsvalgte

bestyrelsesmedlem, som hver har 1 stemme.

Er der opstillet mere end 2 kandidater, foregår valget efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4.

Kandidater, som ikke opnår valg som lederrepræsentant til bestyrelsen, er suppleanter efter opnået

stemmetal.

Lokalsektioner

§ 10

Stk. 1

På hver skole etableres en lokalsektion for lærere og en lokalsektion for ledere, som er medlemmer,

jf. § 3 stk. 1 a)

Stk. 2

Afgrænsningen mellem de to lokalsektioners medlemmer følger afgrænsningen i § 7

Stk. 3

På skoler med geografisk adskilte afdelinger eller hvor undervisningsmæssige forhold gør det

hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen godkende oprettelse af flere lokalsektioner.

Stk. 4

Lokalsektionsformændene er bindeled mellem den enkelte sektions medlemmer og

sektionsformanden. Den lokale lærersektions ledelse varetager lærernes interesser over for ledelsen

i lokale spørgsmål, og den lokale ledelsessektions formand varetager ledelsens interesser over for

skolens bestyrelse.

Stk. 5

Formand for den lokale lærersektion er den i henhold til § 19, stk. 2 valgte tillidsrepræsentant.

Næstformand er den valgte suppleant samt repræsentantskabsmedlem ved formandens forfald.

Stk. 6

Den lokale ledersektion vælger en formand og en suppleant for denne.

Stk. 7

Alle lokale sektionsformænd er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Hvis en skole efter § 11

stk. 4 har ret til flere repræsentanter end der er lokale sektionsformænd, kan sektionen blandt

medlemmerne vælge yderligere det antal repræsentanter.

9


Stk. 8

Den enkelte lokalsektion tilrettelægger i øvrigt selv dens arbejdsform m.v. og afholder evt. udgifter

forbundet med dens virksomhed. Lokalsektionen kan beslutte, at der betales et særskilt kontingent,

såfremt 2/3 af de på skolen af § 3 stk. 1 a) omfattede medlemmer vedtager dette. Opkrævning m.v.

foretages af den lokale sektionsledelse.

Stk. 9

Oplysning om navne på de lokale repræsentanter skal sendes til foreningens sekretariat senest 6

uger før sektionsmøderne.

Senest 2 uger før sektionsmøderne udsendes en oversigt til repræsentanterne med navne og en

fordeling af lokalsektionens medlemstal pr. repræsentant.

Repræsentantskabet

§ 11

Stk. 1

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts/april.

Stk. 2

Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 5 ugers varsel. Indkaldelse sker med en

foreløbig dagsorden skriftligt til repræsentanterne og offentliggøres samtidig på foreningens

hjemmeside

Den foreløbige dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskaber

4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, honorarer m.v.

5. Indkomne forslag

6. Valg af 2 revisorer, jf. § 24 stk. 3

7. Valg af 1 revisorsuppleant, jf. § 24 stk. 3.

8. Valg af 2 valgledere, jfr. § 13 stk.4

9. Præsentation af nye/genvalgte bestyrelsesmedlemmer

10. Eventuelt

Stk. 3

Efter behandling af punktet ”Godkendelse af regnskaber” suspenderes repræsentantskabsmødet med

henblik på afvikling af møde i henholdsvis i lærer- og ledersektionen.

Indkomne forslag til mødet fra repræsentantskabets medlemmer skal være i foreningens sekretariat

senest 3 uger før mødets afholdelse.

Den endelige dagsorden, skal sendes til repræsentantskabets medlemmer senest 2 uger før mødets

holdes. Den offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.

10


Stk. 4

Valg af repræsentanter sker efter reglerne i § 10 stk. 7.

Repræsentantskabet sammensættes med 1 repræsentant for hver påbegyndt 20 aktive, ordinære

medlemmer efter § 3 stk. 1 a) inden for henholdsvis den lokale lærer- og ledersektion ved hver

uddannelsesinstitution forstået som en selvstændig juridisk enhed.

Ved opgørelse af antal aktive, ordinære medlemmer inden for den enkelte lokale sektion fraregnes

dog medlemmer, som er valgt ind i bestyrelsen.

Opgørelsen af repræsentanter sker på grundlag af antallet af aktive, ordinære medlemmer i

henholdsvis den lokale lærer- og ledersektion pr. 1. februar det pågældende år.

Foreningens sekretariat udsender umiddelbart efter den 1. februar oplysning om antal

repræsentanter samt oplysning om antallet af aktive ordinære medlemmer til de enkelte lokale

lærer- og ledersektioner.

Ud over repræsentanter for de lokale lærer- og ledersektioner består repræsentantskabet af

bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer kan ikke vælges som repræsentanter for de lokalsektioner, som de i øvrigt

tilhører.

Stk.5

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig, når dirigenten har konstateret, at indkaldelsen og

udsendelsen af endelig dagsorden er bekendtgjort på lovlig vis og den foreløbige dagsordenen

opfylder vedtægternes regler herom.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme

afgørende.

Kun personligt fremmødte repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

Ved alle afstemninger har hver repræsentant og bestyrelsesmedlem 1 stemme, medmindre mindst 5

repræsentanter kræver afstemning efter medlemstal opgjort efter stk. 4.

Ændringer af foreningens vedtægter kan dog kun vedtages af et flertal på mindst 2/3 af de afgivne

stemmer, hvor der altid skal stemmes efter medlemstal opgjort efter stk. 4.

Dog kan bestyrelsen eller mindst 1/3 af de afgivne stemmer opgjort efter medlemstal efter

behandling på et repræsentantskabsmøde forlange et forslag sendt til urafstemning.

Stemmeberettigede er de i § 3 stk. 1 a) nævnte medlemmer. Et forslag, der sendes til urafstemning,

betragtes som vedtaget, hvis det får tilslutning af mindst 50 % af de afgivne stemmer.

Stk. 6

Alle medlemmer efter vedtægtens § 3, stk. 1 a) og b), har møde- og taleret.

11


§ 12

Stk. 1

Bestyrelsen eller mindst 1/5 af repræsentantskabets øvrige medlemmer kan med 3 ugers varsel

indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

Ønsker fra bestyrelsen eller fra repræsentantskabets øvrige medlemmer om tilføjelser til

dagsordenen skal være foreningen i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Endelig dagsordenskal sendes til repræsentantskabets medlemmer senest 1 uge før det

ekstraordinære repræsentantskabs afholdelse. Den offentliggøres samtidig på foreningens

hjemmeside.

I øvrigt gælder reglerne for det ordinære repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen

§ 13

Stk. 1

Mellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse, som består af 9 medlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsen udgøres af:

a) 1 formand valgt efter stk. 3 - 5

b) 1. næstformand valgt på lærersektionsmødet, jf. § 8

c) 2. næstformand valgt på ledersektionsmødet, jf. § 9

d) 4 lærerrepræsentanter valgt på et lærersektionsmøde, jf. § 8

e) 1 lærerrepræsentant for adjunkt/lektor-gruppen valgt efter stk. 3- 5

f) 1 lederrepræsentant valgt på ledersektionsmødet, jf. § 9

Stk. 3

Alle bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, jf. dog overgangsbestemmelserne i § 27.

I lige år vælges:

Formanden ved skriftlig afstemning i april/maj af og blandt de i § 3 stk. 1 a) nævnte medlemmer

2. næstformand på ledersektionsmødet jf. § 9

2 repræsentanter på lærersektionsmødet, jf. § 8

I ulige år vælges:

1. næstformand på lærersektionsmødet jf. § 8

2 lærerrepræsentanter på lærersektionsmødet jf. § 8

1 repræsentant på ledersektionsmødet jf. § 9

12


1 repræsentant for adjunkt/lektorgruppen ved skriftlig afstemning i april/maj af og blandt de i § 3

stk. 1 a) nævnte medlemmer, der 1 måned før valget er ansat som adjunkt/lektorer.

Stk. 4

Valget af formand og lærerrepræsentant for adjunkt/lektorgruppen tilrettelægges og ledes af et

bestyrelsesmedlem og 2 medlemmer valgt af repræsentantskabet. Ingen af valglederne må selv være

på valg.

Senest 4 uger før valget indkalder bestyrelsen på foreningens hjemmeside med mindst 2 ugers

varsel forslag til kandidater. Forslag skal være forsynet med skriftligt tilsagn af den opstillede og

være underskrevet af mindst 10 og højst 30 andre ordinære medlemmer, jf. § 3 stk. 1a). Ved forslag

til valg af lærerrepræsentant for adjunkt/lektorgruppen kan det skriftlige tilsagn kun underskrives af

lærere ansat som adjunkt/lektorer. Kandidater, som allerede er medlem af bestyrelsen, skal ikke

have stillere ved forslag om genvalg.

Senest 1 uge efter fristen for tilmelding af kandidater offentliggøres på foreningens hjemmeside en

liste over de opstillede kandidater. Herefter udsendes stemmesedler, som skal være sendt til

sekretariatet senest 2 uger efter udsendelsen.

Resultatet af valget offentliggøres hurtigst muligt via foreningens hjemmeside.

I tilfælde af stemmelighed mellem de kandidater, der har fået flest stemmer, foretages omvalg

mellem disse. Omvalg skal indledes senest 14 dage efter nødvendigheden af det er konstateret, og

skal foregå i overensstemmelse med de i stk. 4 angivne regler

Stk. 5

Den kandidat, der ved valget af 1 lærerrepræsentant til adjunkt/lektor-gruppen opnår næstflest

stemmer, er personlig suppleant for det sektionsvalgte bestyrelsesmedlem, indtil der næste gang

holdes valg i gruppen.

Afgår den personlige suppleant i utide, eller indtræder pågældende fuldt ud i det sektionsvalgte

bestyrelsesmedlems sted for resten af valgperioden, afgør stemmetallene i valggruppen, hvem der

indtræder som ny suppleant, indtil der næste gang er valg i gruppen.

Findes der ingen suppleant er den sektionsvalgte bestyrelsespost vakant indtil næste ordinære valg.

Stk. 6

Afgår formanden i utide fungerer 1. næstformand som formand indtil nyvalg har fundet sted.

Nyvalget skal indledes senest 14 dage efter formandens afgang og afvikles i øvrigt efter samme

regler, som er gældende ved ordinært valg af formand.

Hvis formanden afgår i utide senere end den 1. oktober forud for valgperiodens udløb, fungerer 1.

næstformand dog som formand i den resterende del af valgperioden.

13


§ 14

Stk. 1

På det første bestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde fastsætter bestyrelsen sin

forretningsorden.

Stk. 2

Der afholdes bestyrelsesmøde normalt én gang månedligt. Bestyrelsen skal indkaldes, såfremt 3

medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske derom med angivelse af forslag til en dagsorden.

Stk. 3

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i tilfælde af dennes forfald af 1. næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger

træffes ved simpelt stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens henholdsvis næstformandens stemme afgørende.

Stk. 4

Forhandlinger udadtil føres af formanden eller efter dennes bestemmelse af et andet

bestyrelsesmedlem eller sekretariatet. Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter i eksterne

råd, udvalg m.v. Det bør tilstræbes, at disse er medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5

Det påhviler bestyrelsen at udsende beretning til samtlige medlemmer om sager, der skønnes at

have almen interesse for disse.

Sekretariatet

§ 15

Stk. 1

Foreningens virksomhed udøves gennem et sekretariat, gennem hvilket henvendelser fra og til

medlemmerne foregår.

Stk. 2

Til varetagelse af sekretariatets drift ansætter bestyrelsen en daglig leder. Denne er over for

bestyrelsen ansvarlig for foreningens administrative og økonomiske anliggender og deltager i

bestyrelsens møder uden stemmeret og kan i øvrigt deltage i foreningens møder og forhandlinger.

Udvalg

§ 16

Stk. 1

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg bestående af særlige sagkyndige.

Stk. 2

Bestyrelsen kan endvidere blandt bestyrelsens medlemmer nedsætte stående udvalg til behandling

af bestemte sagsområder. Medlemmer udenfor bestyrelsen kan tilforordnes disse udvalg.

14


Stk. 3

Udvalgenes udgifter afholdes af foreningen.

Stk. 4

Udvalgene afgiver beretning til bestyrelsen, som tager stilling til, om beretningen skal

offentliggøres.

Fagligt/pædagogisk arbejde

§ 17

Stk. 1

Foreningen samarbejder indenfor rammer fastsat af bestyrelsen med faglige/pædagogiske

foreninger ved institutioner med erhvervsrettet uddannelse, specielt på det merkantile område, samt

erhvervsakademierne.

Stk. 3

Foreningen kan efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinjer yde tilskud til de

faglige/pædagogiske foreninger og til fagligt/pædagogisk arbejde i øvrigt.

Medlemsmøder

§ 18

Bestyrelsen kan efter behov holde medlemsmøder. På møderne kan alle spørgsmål af interesse for

medlemmerne, jfr. § 2, sættes til debat.

Tillidsrepræsentanter

§ 19

Stk. 1

Tillidsrepræsentanten har bl.a. til opgave at være bindeled mellem medlemmerne og foreningens

bestyrelse. Tillidsrepræsentanten skal holde sig orienteret om spørgsmål af interesse for foreningens

medlemmer på den pågældende skole, og det påhviler tillidsrepræsentanten – opfordret eller

uopfordret - at give foreningen de meddelelser om forholdene på den pågældende skole, som er

nødvendige for foreningens varetagelse af medlemmernes interesser. Gennem tillidsrepræsentanten

kan bestyrelsen og sekretariatet henvende sig til medlemmerne på den pågældende skole.

Bestyrelsen kan overdrage tillidsrepræsentanterne særlige opgaver. Tillidsrepræsentanten skal

varetage medlemmernes interesser over for skolens ledelse. Tillidsrepræsentanten skal herunder

respektere gældende regler og aftaler samt følge de retningslinjer og pålæg, der er givet af

repræsentantskabet eller bestyrelsen.

Stk. 2

På institutionen vælges tillidsrepræsentanten blandt samtlige de organiserede ansatte lærere, som er

omfattet af de tilsluttede centralorganisationers aftale- og forhandlingsret.

15


Ordinært valg afholdes i marts/april i år med lige årstal for de efterfølgende to skoleår. Oplysning

om valgets afholdelse samt resultatet heraf, sendes umiddelbart herefter til foreningens sekretariat.

Valget skal godkendes af foreningen. Efter samme regler vælges en suppleant.

Stk. 3

Vedrørende valg af tillidsrepræsentant og suppleant i øvrigt samt tillidsrepræsentantens opgaver

som talsmand for kollegerne gælder de mellem Finansministeriet og centralorganisationerne aftalte

regler.

§ 20

Stk. 1

Mindst en gang om året indkaldes sektionsformændene/tillidsrepræsentanterne til et fællesmøde

med bestyrelsen. Indkaldelsen til dette møde bør ske med så langt varsel, at sektionsformændene

/tillidsrepræsentanterne får rimelig tid til med medlemmerne på sin skole at drøfte de spørgsmål,

som kan ventes behandlet på mødet.

Stk. 2

Mødet med sektionsformændene/tillidsrepræsentanterne har ingen besluttende myndighed.

Tilslutning til centralorganisation

§ 21

Stk. 1

Medlemmer efter § 3 stk.1 a) er tilsluttet CO 10. Dog er medlemmer ansat som adjunkt/lektorer

tilsluttet AC.

Tilslutning af foreningen eller af nogle af dens medlemmer til anden centralorganisation kan,

vedtages på et repræsentantskabsmøde med almindelig stemmeflerhed, hvor der altid skal stemmes

efter medlemstal opgjort efter § 11 stk. 4. Ved afstemning om tilslutning af foreningen til anden

centralorganisation kan spørgsmålet ikke sendes til urafstemning efter § 11 stk.5.

Forslag om tilslutning til anden centralorganisation end AC for adjunkt/lektorer kan kun vedtages

efter drøftelse på et repræsentantskabsmøde med efterfølgende urafstemning blandt medlemmer af

adjunkt/lektorgruppen. Forslaget betragtes som vedtaget, hvis det får tilslutning af mindst 50 % af

de afgivne stemmer.

Stk.2

Medlemmerne henført til hhv. CO 10 og AC varetager selvstændigt relationerne til de respektive

centralorganisationer.

Kontingent

§ 22

Repræsentantskabet fastsætter kontingentet til foreningen.

16


Reservefond

§ 23

Reservefondens regnskab og formue skal holdes adskilt fra HL’s almindelige regnskab og formue

og skal revideres af foreningens revisor.

Tegningsret, regnskab, revision, hæftelse m.v.

§ 24

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden, 1. næstformand og sekretariatets leder hver for sig.

Ved køb og salg af fast ejendom, indgåelse og ophævelse af lejemål samt i alle dispositioner over

foreningens reservefond og øvrige anlægskapital tegnes foreningen i dog af formand, 1.

næstformand og sekretariatets leder i forening.

Stk. 2

Foreningens regnskabsår går fra den 1. juli til 30. juni.

Stk. 3

De 2 revisorer, som er valgt på repræsentantskabsmødet, foretager kritisk revision af regnskabet

med sigte på at påse, at foreningens midler er anvendt efter foreningens formål, og at der er udvist

fornødent hensyn ved administrationen.

Regnskabet revideres desuden af en statsautoriseret revisor.

Stk. 4

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som

påhviler foreningen.

Vedtægtsændringer

§ 25

Beslutning om vedtægtsændring sker efter de regler, som er fastsat i § 11 stk.5, jf. dog §§ 21 og 26.

Foreningens opløsning

§ 26

Stk. 1

Beslutning om sammenslutning med andre foreninger kan kun ske efter behandling på et

repræsentantskabsmøde med efterfølgende urafstemning efter de regler, som er fastsat i § 11 stk. 5.

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske efter behandling på et repræsentantskabsmøde

med efterfølgende urafstemning blandt de i § 3 stk. 1a) nævnte medlemmer. Forslaget betragtes som

vedtaget, hvis det får tilslutning af mindst ¾ af de afgivne stemmer.

17


Stk. 2

Repræsentantskabet træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 27

Stk. 1

Disse vedtægter træder i kraft straks efter, at deres vedtagelse ved urafstemning i overensstemmelse

med de hidtil gældende vedtægters § 22 er konstateret, jf. dog efterfølgende

overgangsbestemmelser.

Stk.2

Den nuværende valgperiode for formanden forlænges til april/maj 2012. Herefter er valgperioden 2

år jf. § 13 stk. 3.

Stk. 3

Den nuværende valgperiode for næstformanden forlænges til tidspunktet for afvikling af

repræsentantskabsmødet i marts/april 2011. Posten nedlægges herefter.

Stk. 4

Den nuværende valgperiode som formand for lærersektionen, som vælges på lærersektionsmødet i

april 2010, forkortes til 1 år. Posten ændres til tillige at omfatte posten som 1. næstformand, jf. § 8.

Herefter er valgperioden 2 år jf. § 13 stk. 3

Stk. 5

Den nuværende valgperiode for repræsentanten i valggruppe c) (adjunkt/lektor-gruppen) forlænges

til april/maj 2011. Herefter er valgperioden 2 år, jf. § 13 stk. 3.

Stk. 6

Den nuværende valgperiode for repræsentanten i valggruppe a), forlænges til tidspunktet for

afvikling af repræsentantskabsmødet i marts/april 2011. Herefter er valgperioden 2 år, jf. § 13 stk.

3.

Stk. 7

Den nuværende valgperiode for valggruppe b) forlænges til tidspunktet for afvikling af

repræsentantskabsmødet i marts/april 2012. Herefter er valgperioden 2 år, jf. § 13 stk. 3.

Stk. 8

Den nuværende valgperiode for valggruppe d) forkortes til tidspunktet for afvikling af

repræsentantskabsmødet i 2011. Herefter er valgperioden 2 år, jf. § 6 stk. 3.

Stk. 9

På repræsentantskabsmødet i marts/april 2011 skal der ske valg af 3 lærerrepræsentanter. Den

kandidat, der ved valget får færrest stemmer, er valgt for 1 år.

Herefter sker der valg af 2 lærerrepræsentanter med en valgperiode på 2 år, jf. § 13 stk. 3

18


***

Foreningens oprettelse vedtoges på en stiftende generalforsamling den 16. september 1956.

Ændringer i de på den stiftende generalforsamling vedtagne love behandledes på

generalforsamlingerne:

den 17. september1960, den 15. september 1962, den 14. september1963, den 26. september 1964,

den 18. september 1965, den 25. september 1971, den 25. september 1976, den 25. november 1983,

den 30. september 1984, den 30. september 1989, den 28. september 1991og 26. november 1994

Ændringerne vedtoges ved efterfølgende urafstemninger.

Foreningens navn var fra 1956 til 1971 Foreningen af fastansatte lærere ved danske handelsskoler

(FFL).

Forslag til vedtægter i denne skikkelse behandledes på generalforsamlingen den 23. april 2010 og

vedtoges ved urafstemning i maj 2010.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 19. april 2013 med ændringer.

19


Vedtægter for Reservefonden

Inden for HL skal findes en reservefond. Dens midler skal anvendes til støtte for medlemmerne i

begrænsede konfliktsituationer, hvor det gælder at bevare opnåede rettigheder eller gennemføre

retmæssige krav med hensyn til medlemmernes løn og arbejdsvilkår

§ 1

Endvidere kan midler fra reservefonden anvendes til dækning af foreningens almindelige drift, jf. §

5 stk. 2

§ 2

HL’s bestyrelse afgør, i hvilke tilfælde fondens midler kan anvendes i overensstemmelse med § 1.

§ 3

Stk. 1

Der skal føres særskilt regnskab for reservefonden, og dens kapital skal holdes adskilt fra HL’s

øvrige midler. Fondens regnskab revideres af HL’s revisorer.

Stk. 2

Foreningen kan dog - efter bestyrelsens bestemmelse - i begrænset omfang optage lån i

reservefonden i tilfælde, hvor dette skønnes fordelagtigt, bl.a. med henblik på større nyanskaffelser

til foreningen, fx. køb af fast ejendom, større inventargenstande o.l. Lånet skal tilbagebetales snarest

muligt.

§ 4

Stk. 1

I forbindelse med afslutningen af HL’s årlige driftsregnskab træffer bestyrelsen under hensyntagen

til likviditeten beslutning om, hvorvidt der af årets overskud skal overføres noget beløb til

reservefonden. Frivillige bidrag og gaver til HL uden angivelse af formål indgår i reservefonden.

Stk. 2

Til styrkelse af reservefonden kan opkræves et ekstrakontingent i henhold til HL’s vedtægters § 23.

§ 5

Stk. 1

HL’s bestyrelse drager omsorg for, at fondens midler anbringes på forsvarlig vis. For så vidt

fondens midler indsættes i bank eller sparekasse, skal vedkommende konto lyde på fondens navn.

Afkastet skal tillægges fondens kapital, så længe ikke andet bestemmes af et repræsentantskab.

20


Stk. 2

I det omfang foreningens kontingentindtægter m.v. ikke er tilstrækkelige til at dække foreningens

omkostninger, overføres et beløb til dækning af underskuddet fra Reservefondens indtægter.

Hvis et underskud på foreningens drift ikke kan dækkes ved en sådan overførsel, anvendes i

fornødent omfang Reservefondens kapital til dækning af underskuddet.

Evt. senere fremkomne driftsoverskud i foreningen skal ved det aktuelle regnskabsårs afslutning

overføres til Reservefonden.

§ 6

HL’s bestyrelse fastsætter størrelsen af den af reservefonden ydede økonomiske støtte til et medlem

eller en gruppe af medlemmer, som berøres af en af HL iværksat eller godkendt konflikt og

derigennem lider nedgang i deres indtægter. Denne støtte kan for det enkelte medlem højst andrage

et beløb, der svarer til den dokumenterede indtægtsnedgang i konfliktperioden.

§ 7

Beslutning om reservefondens ophævelse, om eventuel anvendelse af dens midler til andre formål

end det i § 1 fastsatte eller om ændringer i øvrigt i reservefondsvedtægten træffes efter de i HL’s

vedtægters § 25 indeholdte regler.

***

Vedtaget på generalforsamlingen 26. september 1964 med ændringer på generalforsamlingerne 18.

september 1965, 25. september 1971, 25. september 1976, 29. september 1984, 4. oktober 1986, 21.

april 2001 samt den 23. april 2010 i alle tilfælde med efterfølgende godkendelse ved urafstemning.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 19. april 2013 med ændring.

21


Statutter for den i HL’s vedtægter § 5 omtalte voldgiftsret (vedtægtsbilag)

Rettens kompetenceområde

§ 1

Et ekskluderet medlem - i det følgende kaldet „medlemmet“ - der i medfør af foreningens vedtægter

er blevet ekskluderet, kan i indtil 4 måneder efter herom modtagen meddelelse indbringe

spørgsmålet om dennes berettigelse for voldgiftsretten.

Rettens sammensætning

§ 2

Ønsker medlemmet at rejse voldgiftssag, skal det inden ovennævnte frists udløb ved anbefalet brev

meddele foreningens formand dette og samtidig oplyse navn og adresse på den voldgiftsmand,

medlemmet har valgt.

Inden en måned efter modtagelsen af meddelelsen fra medlemmet skal bestyrelsen underrette dette

om navn og adresse på en af bestyrelsen udpeget voldgiftsmand.

Gives en sådan meddelelse ikke, kan medlemmet kræve, at en voldgiftsmand udpeges af

Undervisningsministeriet.

De således udpegede 2 voldgiftsmænd beklæder voldgiftsretten, idet dog hver af dem er berettiget

til på ethvert trin af sagen at begære, at Undervisningsministeriet udpeger et tredje

voldgiftsmedlem, der skal være rettens formand.

Habilitetskrav

§ 3

De to i § 2 stk. 1 omhandlede voldgiftsmænd skal være lærere ved en handelsskole, medens den i

medfør af § 2 udnævnte formand for voldgiftsretten skal være juridisk kyndig.

Ingen voldgiftsmand må have en sådan tilknytning til den foreliggende sag, at han i tilfælde af, at

han var dommer, måtte vige sit sæde i medfør af reglerne i retsplejelovens § 60 og 62.

Ej heller må nogen voldgiftsmand være ansat ved den skole, hvor det pågældende medlem har sit

arbejde.

Processuelle regler

§ 4

De voldgiftsretten forelagte sager skal fremskyndes mest muligt. Kendelse, der skal være ledsaget

af grunde, skal afsiges senest 14 dage efter, at parterne har haft lejlighed til skriftligt og mundtligt at

udtale sig. I øvrigt bestemmer voldgiftsretten selv procesformen.

Rettens afgørelse

§ 5

Rettens kendelse skal enten stadfæste eksklusionen eller fastslå, at den pågældende på ny kan blive

medlem af foreningen.

22


Sagsomkostninger

§ 6

Omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen, herunder honorar til voldgiftsmændene, afholdes

forskudsvis af foreningen. De fastsættes af voldgiftsretten og pålægges den tabende part,

medmindre retten på grund af særlige omstændigheder finder det rimeligt helt eller delvis at gøre

afvigelser herfra.

Afgørelsernes endelighed

§ 7

Voldgiftsrettens kendelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene. Såfremt en part måtte

mene, at voldgiftsrettens behandling af sagen har været behæftet med sådanne mangler, at den efter

dansk rets ufravigelige regler ikke opfylder kravene til en endelig voldgiftsafgørelse, må han

anlægge sag ved Østre Landsret eller Københavns Byret til hjemvisning af sagen til fornyet

voldgiftsbehandling inden 14 dage efter, at voldgiftsrettens afgørelse er blevet ham bekendt.

Ændringer i statutterne

§ 8

Statutterne for voldgiftsretten kan ændres af foreningens repræsentantskab efter reglerne i § 11, stk.

5.

***

Disse statutter er vedtaget på FFL’s (HL’s) generalforsamling den 18. september 1965 og ved

urafstemning i oktober 1965.

23

More magazines by this user
Similar magazines