Hent notatet her (pdf, 770 KB) - Handelsskolernes Lærerforening

hl.dk

Hent notatet her (pdf, 770 KB) - Handelsskolernes Lærerforening

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING

Godthåbsvej 106, 2000 Frederiksberg, tlf.: 3810 8800, fax: 3888 2260

e-mail: hl@hl.dk, web: www.hl.dk

Regeringens udspil til reform af

erhvervsuddannelserne - særligt med

fokus på det merkantile område

Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende

erhvervsuddannelsesreform. I det følgende har vi samlet hovedtrækkene i udspillet og betydningen særligt

for det merkantile område.

Udspillet skal i den kommende tid forhandles på plads politisk. Når den endelige reform er på plads, bliver

det konkrete indhold i det kommende grundforløbs første del fastlagt. Herefter vil de faglige udvalg

beskrive det nærmere indhold i det kommende grundforløbs anden del, hovedforløb og EUX-forløb.

Der er derfor flere områder i udspillet, der ikke konkretiserer, hvordan det skal gennemføres i praksis. HL er

i dialog med parterne på området og vil orientere løbende om udviklingen.

Ikræftrædelse

Reformen skal træde i kraft fra august 2015.

Fire indgange

Fremover kommer der fire indgange i stedet for 12 til de 108 erhvervsuddannelser. De nye indgange

hedder:

- Social, sundhed og pædagogik

- Handel og servicefag

- Landbrug og fødevarer

- Teknologi, byggeri og transport

Det er endnu ikke afklaret, om den fremtidige indgang "Handel og servicefag" kommer til at indeholde de

samme uddannelser, som den merkantile indgang gør i dag.

Adgang til erhvervsuddannelserne

Der indføres tre hovedveje til at begynde på en erhvervsuddannelse

- Unge med et gennemsnit på mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens

afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse har direkte adgang

1


HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING

Godthåbsvej 106, 2000 Frederiksberg, tlf.: 3810 8800, fax: 3888 2260

e-mail: hl@hl.dk, web: www.hl.dk

- Unge, som har indgået en uddannelsesaftale (dvs. har en praktikplads), kan starte direkte på

grundforløbets 2. del.

- Unge, som har en ungdomsuddannelse i forvejen, kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis

de har mindst 02 i gennemsnit på 9. klasses niveau eller højere i forbindelse med deres

ungdomsuddannelse.

Ud over de tre hovedveje vil der være mulighed for direkte optagelse på en erhvervsuddannelse på

baggrund af en centralt udarbejdet prøve og en personlig samtale.

For folkeskoleelever, der ikke kan opfylde kravene, indføres der en erhvervsrettet 10. klasse, der skal

hjælpe de unge med at få forudsætningerne for at begynde på en erhvervsuddannelse. Her vil der være et

samarbejdskrav med en erhvervsskole på ca. 30 pct. af undervisningstiden inklusiv obligatorisk brobygning

på i alt 6 uger. Det er uklart, om disse 10. klasser tænkes placeret i folkeskole- eller erhvervsskoleregi.

For de unge, der ikke har forudsætningerne indføres en fleksuddannelse, der skal gøre de unge bedre

rustet til at varetage et ufaglært arbejde på et mere kvalificeret grundlag. Fleksuddannelsen er berammet

til 2500 - 3000 elever på landsplan på 15-20 forskellige udbudssteder.

Fleksuddannelsen skal udbydes af en række institutioner, som skal indgå i et forpligtende fællesskab. Det

kan være institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, AVU, HF og AMU, samt produktionsskoler,

kommunale ungdomsskoler, frie fagskoler, højskoler og daghøjskoler. Det vil derfor formentlig være

begrænset, hvad fleksuddannelsen har af beskæftigelsesmæssig volumen for HL's lærere.

Grundforløbets varighed og indhold

Fremover vil alle grundforløb, herunder det merkantile, vare et år eller 40 uger, men kun for elever, der

kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Forløbet består af først 30 uger og dernæst 10 uger med mulighed

for individuel supplering på op til 10 uger.

2


HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING

Godthåbsvej 106, 2000 Frederiksberg, tlf.: 3810 8800, fax: 3888 2260

e-mail: hl@hl.dk, web: www.hl.dk

1. del: 30 uger

Kun for unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Undervisningen gennemføres helhedsorienteret og projektorganiseret, således at eleverne arbejder med

praktiske arbejdsopgaver inden for det hovedområde, eleven har valgt. Det vil sige handel og serviceområdet

i vores tilfælde.

Grundforløbets indhold er:

- Introducerende og generelle erhvervsfaglige kompetencer

- Faglige kompetencer – erhvervsfaglig viden, proces- og metodefag

- Almene kompetencer eks. dansk og sprog

- Valgfag

Efter 1. del skal eleven vælge uddannelse. Eleven kan vælge inden for indgangen, f.eks. den merkantile

indgang, men kan også vælge på tværs af indgangene, dvs. også blandt de tekniske erhvervsuddannelser.

Den enkelte elev kan kun tage 1. del af grundforløbet én gang. Ønsker en elev at starte på en ny

erhvervsuddannelse, fordi han/hun fortryder sit uddannelsesvalg, skal vedkommende starte direkte på 2.

del af grundforløbet.

2. del: 10 uger

Alle, der ønsker at opnå adgang til et hovedforløb, skal have grundforløbets 2. del. Det vil sige:

- Unge, der har gennemført grundforløbets 1. del

- Unge, der har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed forud for grundforløbet, kan starte

direkte på grundforløbets 2. del, hvis de ønsker det.

- Unge, der ikke starter direkte fra 9. eller 10. klasse, fordi de for eksempel har været i job, i anden

ungdomsuddannelse eller på en produktionsskole.

- Hvis voksne (25+) har behov for grundforløbskompetencer, før de påbegynder en

erhvervsuddannelse for voksne (EUV - se afsnit herom senere), starter de direkte på grundforløbets

2. del med mulighed for individuel supplering på op til 10 uger.

Grundforløbets 2. del vil bestå af et antal uddannelsesspecifikke fag, der peger frem mod det hovedforløb,

eleven har valgt.

De 10 uger på 2. del kan evt. udvides med en individuel supplering på op til 10 uger. Elever, der ikke har

været på 1. del af grundforløbet, får mulighed for individuel supplering for at opfylde kravene til

kompetencemål i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb.

3


HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING

Godthåbsvej 106, 2000 Frederiksberg, tlf.: 3810 8800, fax: 3888 2260

e-mail: hl@hl.dk, web: www.hl.dk

Hovedforløb

Hovedforløbene kan vare mellem 1 og 3 år.

Kontor med specialer og finansuddannelsen vil kun kunne tages som EUX-forløb (se næste afsnit)

For uddannelserne detail, handel, sundhedsservicesekretær, eventkoordinator og generel kontor

tilrettelægges hovedforløbet således, at der udover de nuværende uddannelser etableres et nyt trin 3 for

den mindre gruppe, der skal uddannes til f.eks. afdelings-, butiks- og salgsledere.

EUX-forløb

Der indføres EUX-uddannelser på det merkantile område. Med et EUX-forløb bliver eleven både student på

HF-niveau og faglært med både studiekompetence og erhvervskompetence.

Kontor med specialer og Finansuddannelsen kan kun tages som EUX-forløb. Samme EUX-forløb bliver også

en mulighed på detailuddannelsen og handelsuddannelsen, men disse uddannelser kan også tages som

almindelig erhvervsuddannelse.

Fremover skal elever, der ønsker et EUX-forløb, tilkendegive dette ved tilmeldingen til

erhvervsuddannelsen i foråret.

Elever, der starter på et ordinært erhvervsuddannelsesforløb, skal derudover have mulighed for at skifte til

et EUX-forløb inden for de første fire uger. Efter de første fire uger, kan elever kun skifte til et EUX-forløb i

særlige tilfælde.

Eux-elever kan gennem hele forløbet vælge at gå tilbage til et almindeligt eud-forløb.

EUX-forløbets opbygning

En EUX på det merkantile område består af op til to år på erhvervsskole og to år i hovedforløb.

Eleven følger et særligt EUX-grundforløb af samme længde som de øvrige grundforløb, fulgt af et

studiekompetencegivende forløb på yderligere et år. Først herefter skal eleven indgå en uddannelsesaftale

og begynde på hovedforløb.

Gymnasiale studenter (stx, hhx, htx, hf), der ønsker at en uddannelse inden for kontor med specialer eller

finans, skal begynde direkte på hovedforløbet.

4


HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING

Godthåbsvej 106, 2000 Frederiksberg, tlf.: 3810 8800, fax: 3888 2260

e-mail: hl@hl.dk, web: www.hl.dk

Antallet af elever, der får mulighed for et EUX-forløb, fastlægges med udgangspunkt i arbejdsmarkedets

behov. Derfor vides det endnu ikke, hvor stort volumen, det merkantile EUX vil få.

Lærerkompetencer

Der er endnu ikke afklaret, hvilke lærerkompetencer der kræves for at undervise på EUX. HL er i dialog med

ministeriet om emnet.

Erhvervsuddannelse for voksne EUV

Der etableres en ny erhvervsuddannelse for voksne, dvs. elever der er fyldt 25 år.

EUV-forløbene skal udvikles af arbejdsmarkedets parter (de faglige udvalg), der fastlægger fag og indhold.

Forløbene vil i udgangspunktet være kortere end et tilsvarende EUD-forløb, og praktikuddannelsen vil

maksimalt kunne være to år. EUV-forløbet giver samme kompetencer og afsluttes med samme prøve, som i

en tilsvarende erhvervsuddannelse.

Den enkelte voksnes uddannelsesforløb vil blive endeligt fastlagt på baggrund af en

realkompetencevurdering . Hvis den voksne har meget svage eller ingen uddannelsesforudsætninger og

ikke har erhvervserfaring, vil det være muligt at få et udvidet EUV-forløb, som i omfang og varighed svarer

til et EUD-forløb for de unge, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Det er udgangspunktet, at unge og voksne undervises på separate hold. Skolerne får dog mulighed for at

samlæse, så der kan oprettes bæredygtige hold.

5


HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING

Godthåbsvej 106, 2000 Frederiksberg, tlf.: 3810 8800, fax: 3888 2260

e-mail: hl@hl.dk, web: www.hl.dk

Kompetenceløft af lærerne

Lærerne skal – foruden erhvervsfaglige kompetencer - have stærke erhvervspædagogiske kompetencer,

blandt andet til at gennemføre differentieret og praksisorienteret undervisning. Det skal derfor sikres:

- At lærere fastansatte efter 2010 skal have kompetencer svarende til en erhvervspædagogisk

diplomuddannelse inden 4 år efter ansættelse. Det er en permanentgørelse af eksisterende midlertidige

krav.

- At lærerne på erhvervsskolerne har formelle erhvervspædagogiske kompetencer svarende til 10 ECTS

point, for eksempel fra et modul i diplomuddannelsen i erhvervspædagogik (PD). Det betyder, at alle lærere

uden en PD, skal tilbydes et modul i erhvervspædagogik fra uddannelsen.

- At alle lærere kan komme ud på virksomheder for at styrke den praksisrelaterede undervisning og

koblingen af skoleundervisningen og praktikoplæringen.

Undervisningstimer

De planlagte undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb skal være på mindst 25 stigende

til 26 timer om ugen i gennemsnit. Det vil være en stor stigning, særligt på det merkantile område, hvor

tallet i dag visse steder er helt ned til 19 ugentlige timer.

Der er ikke øremærket midler til ansættelse af flere lærere, så HL frygter, der bliver tale om at udnytte de

afskaffede arbejdstidsregler til at planlægge mere undervisning og mindre forberedelsestid på den enkelte

skole.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om udspillets konkrete indhold og betydning kan rettes til konsulent Bodil Hoier i HL på

bhn@hl.dk eller 38 10 88 00.

Hele reformudspillet kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her er der også resuméer og

svar på typiske spørgsmål. Adressen er:

http://uvm.dk/bedreerhvervsuddannelser

Notatet er udarbejdet 3. oktober 2013

6

More magazines by this user
Similar magazines