Læs mere om HL værdier, visioner og de konkrete strategier

hl.dk

Læs mere om HL værdier, visioner og de konkrete strategier

Handelsskolernes Lærerforening

HL - værdi, vision og strategi 2012

Værdi - det som er styrende for al vores gøren

Mission -

vores væren:

Hvorfor er vi her

- formålet med

foreningen

Visioner - vores

ønsker:

Forestilling om

fremtiden - om

det vi søger at

opnå

Strategi og mål -

metode som vi

bruger til at

opnå vores

visioner

Handlingsplan -

konkretisering af

metode med

hvem, hvad,

hvordan og

hvornår

Værdier

HL er styret af værdier – både i den handlingsbaserede platform, den kommunikative platform, den grafiske

platform. Det gælder uanset om værdierne er eksplicit formuleret eller om de er uudtalte. På bestyrelsens

strategiseminar 2009 drøftede bestyrelsen, hvilke værdier der er retningsgivende for HL. Bestyrelsen blev

enig om følgende tre værdier:

1. Nærhed

2. Anstændighed

3. Faglighed

Mission

HLs mission siger noget om, hvorfor HL eksisterer som organisation. I den forstand er missionen bestemt og

defineret i vedtægterne. HLs mission er på alle måder at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår

samt at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige og tjenstlige interesser.

Visioner

Formålet med at formulere visioner for HL er at sikre, at der i bestyrelsen, sekretariatet og foreningen i

øvrigt er en fælles forståelse af, hvordan HL forestiller sig den ideelle fremtid. Altså et billede af, hvordan HL

ønsker, fremtiden tegner sig.

1


Handelsskolernes Lærerforening

Bestyrelsen drøftede flere forskellige visioner for HLs fremtid, og blev enig om følgende fem visioner: HLs

visioner er

1. Et handlekraftigt fælles uddannelsesforbund med en selvstændig merkantil søjle.

2. Konkurrencedygtige og attraktive løn, arbejds- og ansættelsesforhold for medlemmerne.

3. En geografisk bred institutionsstruktur hvor de merkantile uddannelser fremstår med en stærk

profil

4. At alle medlemmer skal have et højt professionsfagligt, didaktisk og erhvervspædagogisk niveau,

hvor kompetencer vedligeholdes og udvikles via efter- og videreuddannelse.

5. Almendannende merkantile uddannelser med høj fag- og almenfaglighed, som erhvervslivet og

samfundet efterspørger.

Strategier

En strategi er en plan for, hvordan vi søger at opnå et bestemt mål, som udspringer af visionerne. Når HL

skal formulere strategier og mål for, hvordan vi implementere vores visioner, kan det fx være gennem en

1. medlemsstrategi (rekruttering og fastholdelse)

2. kommunikationsstrategi

3. forhandlingsstrategi

4. organisationsstrategi

5. uddannelsespolitiskstrategi

6. Arbejdsmiljøstrategi

Medlemsstrategi

HL skal sætte medlemmerne i centrum og være på forkant med medlemmernes ønsker og behov i forhold

til den faglige organisering.

HL skal være offensiv i sine rekrutteringsbestræbelser, og målrette sin indsats i forhold til de forskellige

medlemsgrupper.

HL skal tilbyde medlemsmøder om relevante faglige og aktuelle emner, som styrker sammenholdet mellem

ansatte lærere og udbygger deres faglighed.

HL skal sikre stærke faglige miljøer blandt tillidsrepræsentanterne og løbende udvikle

tillidsrepræsentanternes fagretlige kompetencer.

HL skal have høj kvalitet i sin medlemsservice. HL skal give medlemmerne hurtig og sikker rådgivning og

hjælp inden for det fagretlige omde og om nødvendigt yde denne service ude på skolerne.

HL skal i sin rekruttering og fastholdelse af medlemmer udnytte potentialerne ved digitalisering af

administrative støtteværktøjer, således at disse er til gavn for såvel sekretariatet, tillidsrepræsentanterne

som medlemmerne.

HL skal i videst muligt omfang sikre medlemmerne relevante medlemstilbud.

Kommunikationsstrategi

HLs kommunikation skal entydigt fremme organisationens visioner.

2


Handelsskolernes Lærerforening

HL skal synliggøre under hvilke vilkår medlemmerne arbejder.

Hjemmesiden skal profilere HLs synspunkter og de forslag, som HL stiller for at fremme medlemmernes

trivsel.

HL skal informere om HLs uddannelsespolitiske arbejde på såvel ministerie- som organisationsniveau.

HL skal sikre informationer om professionsfaglige og fagretlige spørgsmål og om relevante og aktuelle

nyheder om det merkantile uddannelsesomde.

Tillidsrepræsentanterne skal indgå aktivt i videreformidlingen af information og foreningens

kommunikation med medlemmerne.

HL skal målrette sin information i forhold til de forskellige modtagergrupper, og HL skal benytte de mest

rationelle kommunikationsformer.

Forhandlingsstrategi

HL skal i samarbejde med øvrige uddannelses- og lederorganisationer så vidt dette er muligt. HL skal levere

argumenter af høj faglig kvalitet for konkurrencedygtige løn og ansættelsesforhold. Argumenterne skal

baseres på økonomiske, statistiske og uddannelsespolitiske vurderinger og analyser af lærernes og ledernes

forhold.

HL skal understøtte tillidsrepræsentanternes arbejde ved at sikre rettidig og nødvendig information og ved

at tilbyde relevante kurser om bl.a. løn og ansættelsesforhold.

Organisationsstrategi

HL skal arbejde inden for fleksible organisatoriske rammer, hvor ressourcer let kan flyttes derhen, hvor der

er brug for dem.

HL skal løbende forholde sig til og afklare sin placering i den organisatoriske verden.

Uddannelsespolitisk strategi

HL vil samarbejde og om nødvendigt tage kampen op med alle relevante interessenter på institutions-,

organisations-, administrations- og lovgivningsniveau for at opnå størst mulig indflydelse.

HL skal være på forkant med uddannelsespolitiske reformer og forandringer, som har betydning for krav til

udviklingen af lærernes kompetencer, ansættelsesforhold og lønvilkår.

HL vil fokusere på aktuelle og relevante uddannelsespolitiske emner.

HL skal samarbejde med øvrige uddannelsesorganisationer om efter- og videreuddannelsestilbud til

medlemmerne.

Arbejdsmiljøstrategi

HL skal i samarbejde med andre organisationer arbejde for at fremme medlemmernes arbejdsmiljø.

3

More magazines by this user
Similar magazines