Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk

destinationen.dk

Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk

4.C. Kundeundersøgelse på

Bornholmstrafikken – Sassnitz

juli og august 2009.

Turismebarometer

for Bornholm

oktober 2010


4.C. Kundeundersøgelse på Bornholmstrafikken

Rønne – Sassnitz

Juli og august 2009

Delrapport udarbejdet som led i projektet

Turismebarometer for Bornholm

af

Anja Bach-Jensen

Projektet er gennemført af Center for Regional- og Turismeforskning for Destination Bornholm

med støtte fra Den Europæiske Regionalfond, BornholmerFærgen og Bornholms Lufthavn.

3


Indhold

1 Indledning .................................................................................................................... 5

2 Konklusioner ................................................................................................................ 6

3 Metode ......................................................................................................................... 7

4 Booking ........................................................................................................................ 8

5 Hovedformålet ............................................................................................................. 9

6 Hvem rejser man sammen med? ..................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

7 Valg af sejlruter ......................................................................................................... 11

8 Informationssøgning .................................................................................................. 12

9 Hvorfor besøge Bornholm? ......................................................................................... 13

10 Overnatning ............................................................................................................... 14

11 Opholdets længde ...................................................................................................... 14

12 Genbesøg eller første gang? ....................................................................................... 15

13 Pakkerejser ................................................................................................................ 15

14 Demografi .................................................................................................................. 16

15 Bopæl ......................................................................................................................... 17

16 Kommentarer ............................................................................................................. 18

17 Anvendte spørgeskemaer ........................................................................................... 19

4


1 Indledning

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet Turismebarometer for Bornholm, som Center

for Regional- og Turismeforskning fra august 2009 til juli 2010 gennemfører for Destination Bornholm,

Bornholmstrafikken og Bornholms Lufthavn. Barometret skal dels bruges til at øge den politiske bevågenhed

og forståelse for turismeerhvervet og dels levere informationer, der kan styrke og inspirere

planlægning og udvikling af turismeerhvervet på Bornholm.

Rapportens data er indhentet i forbindelse med den kundeundersøgelser, som CRT for fjerde sommer i

træk gennemførte blandt Bornholmsktrafikkens rejsende på ruten Rønne-Sassnitz i juli og august

2009.

Der blev sejlet 20 enkeltture og indsamlet i alt 531 spørgeskemaer. Respondenterne fordelte sig med 6

% bornholmere og 94 % turister. Det er i høj grad tyskerne, som dominerer undersøgelsen, idet der

blandt turisterne var 87 % tyskere, 6 % danskere og 7 % af anden nationalitet. Der er således kun en

lille mængde data om hhv. de danske og øvrige udenlandske turister. I rapporten er der dog alligevel i

stor udstrækning skelnet mellem de tre grupper, da det er interessant at iagttage eventuelle forskelle,

men informationsgrundlaget taget i betragtning må resultaterne læses med forsigtighed.

Bagerst i rapporten er indsat de skemaer, som er blevet brugt til undersøgelsens gennemførelse. Da en

del af spørgsmålene alene vedrører Bornholmstrafikkens serviceydelser og kundernes tilfredshed hermed,

er konklusioner og analyser vedrørende disse spørgsmål dog udeladt af denne rapport.

5


2 Konklusioner

Hvem er kunderne, og hvordan booker de?

94 % turister og 6 % bornholmere.

42 % følges med partner/ægtefælle. En fjerdedel rejser med små børn.

Den gennemsnitlige rejsegruppestørrelse er 3,83 personer.

Størsteparten (79 %) angiver den direkte færgeforbindelse som den væsentligste årsag til deres

valg af sejlrute.

Hovedparten (79 %) havde ferie som rejsens hovedformål. En del af danskerne skulle også besøge

venner og familie.

50 % af alle rejsende bookede billetten online hos Bornholmstrafikken. Blandt bornholmerne var

det 72 %, blandt de danske turister 58 % og de øvrige udenlandske turister 61 %.

Kun 46 % af tyskerne booker online. 29 % af tyskerne booker rejsen via rejsebureau, turoperatør

eller hos overnatningsstedet.

Profil af turisterne på Sassnitzruten

Blandt turisterne (udgør 94 %) er 87 % tyskere, 6 % danskere og 7 % af anden nationalitet.

Turisterne har især søgt information om Bornholm hos venner og familie og via internetsøgninger

(Google mv.). Desuden på www.bornholm.info og www.bornholm.dk samt i brochurer/kataloger.

Tyskerne søger information om feriedestinationen både i god tid (½ år før) og lige før afrejse.

Naturen er den allervæsentligste årsag til at turisterne besøger Bornholm, men miljø og atmosfære

har næsten lige så høj prioritet. De tyske turister tiltrækkes også i meget høj grad af øens

cykelmuligheder.

Den største andel af de tyske turister (34 %) bor i lejet sommerhus, men hotel (21 %) og camping

(21 %) er også populært. De øvrige udenlandske turister har overvejende overnattet på

hotel eller camping. Blandt de danske turister, som rejser over Sassnitz, er camping mest populært

(44 %).

Tyskerne har en gennemsnitlig opholdslængde på 1½ uge. Danskerne og de øvrige udenlandske

turister tilbringer i gennemsnit 1 uge på Bornholm.

For knap halvdelen af tyskerne (48 %) er det første besøg på Bornholm, mens 17 % har besøgt

Bornholm mere end 10 gange. Blandt de øvrige udenlandske turister besøger 78 % Bornholm

for første gang.

21 % af de adspurgte har købt en pakkerejse. Størsteparten (82 %) er tilfredse med prisen.

6


3 Metode

I det følgende gennemgås de overordnede principper og overvejelser i forbindelse med undersøgelsens

praktiske gennemførelse og i relation til de gennemførte analyser.

Intervieweren har sejlet på afgange mellem Rønne og Sassnitz. Der er udvalgt afgange, som er repræsentative

for sejlplanen mellem de to destinationer, og der er således sejlet på forskellige ugedage og

tidspunkter. I weekenderne sejles også om natten, men på disse afgange er der af praktiske årsager

ikke gennemført interviews. Der er i alt gennemført interviews på 20 enkeltsejladser, og der er totalt

blevet besvaret 531 spørgeskemaer.

Intervieweren har gået rundt på færgen, hvor tilfældigt udvalgte er blevet spurgt, om de vil deltage i

en spørgeskemaundersøgelse. Der er stræbt efter ikke at interviewe flere personer fra samme rejsegruppe.

De personer, der har indvilget i at deltage, har fået udleveret et spørgeskema. Efter en instruktion

fra intervieweren har respondenterne kunnet sidde i ro og mag og besvare spørgsmålene.

Intervieweren har samlet skemaerne ind efter endt besvarelse. Spørgeskemaerne er efterfølgende blevet

tastet ind i en database, hvorefter der er gennemført forskellige typer af analyser.

Undersøgelsen er foretaget blandt alle rejsende ombord på færgen. Der er anvendt specifikke skemaer

til hhv. fastboende (B), turister på vej til Bornholm (TI) og turister på vej hjem fra Bornholm (TE). De

to sidstnævnte skematyper er oversat til både tysk og engelsk. Skemaerne er indsat bagerst i rapporten,

og er, som det fremgår, bygget op over samme skabelon for at sikre en ensartet dataindsamling

fra alle typer af rejsende. Spørgsmål, der stilles til fastboende, er også inkluderet i skemaet til turister,

men turisterne er tillige blevet stillet en række spørgsmål relateret til Bornholm som turistdestination.

Da ikke alle besøgende til Bornholm rejser til øen med henblik på at holde ferie, er skemaet opbygget

således, at pendlere m.v. kan springe visse turistrelaterede spørgsmål over så som spørgsmål vedrørende

informationssøgning, årsager til valg af Bornholm som feriested m.v. Hensigten med denne opbygning

er at gøre skemaet overskueligt, sikre at spørgsmålene er vedkommende for den enkelte respondent

og dermed sikre en så høj udfyldelsesgrad som muligt.

Det er statistisk set problematisk at gennemføre gennemsnitsberegninger på færre end 30-35 respondenter,

da der i så fald ikke vil være tale om en normalfordeling. Vi har i flere tilfælde valgt at angive

gennemsnitsværdierne alligevel til trods for den statistiske usikkerhed. Resultaterne må dog kun tages

som en forsigtig pejling om tingenes tilstand, da ganske få besvarelser kan påvirke det samlede resultat.

I rapporten gøres brug af sammenligninger på flere niveauer. Der sammenlignes dels med en tilsvarende

undersøgelse fra sommeren 2009, dels de forskellige målgrupper imellem (tyske, danske og

udenlandske turister samt bornholmere) og endelig drages der paralleller til undersøgelsen på Rønne-

Ystad og Rønne-Køge (kaldet RYRK-undersøgelsen) i juli 2009.

7


4 Booking

De rejsende er blevet spurgt, hvordan de har booket deres billet. Resultaterne fremgår af nedenstående

tabel. Bemærk at for alle andre end de tyske turister, er resultaterne behæftet med en vis usikkerhed,

da der er tale om ganske få besvarelser.

Tabel 1

Hvor har du booket

denne rejse?

Bornholmere

Danske

turister

Tyske

turister

Øvrige

turister

Antal % Antal % Antal % Antal %

Hos Bornholmstrafikken:

Online 21 72 15 58 184 46 19 61

Per telefon 4 14 7 26 49 12

Personligt fremmøde 4 14 1 4 49 12 11 35

Hos Scandlines 2 1

På rejsebureau 1 4 36 9 1 4

Hos/igennem andre 2 8 81 20

Total 29 100 26 100 397 100 31 100

For alle fire målgrupper er onlinebooking den mest populære bookingform. I gennemsnit bookede 50

% af passagererne på Sassnitzruten deres billet online. Det er lidt færre end på Ystadruten og Køgeruten,

hvor samlet set 64 % bookede online i juli 2009.

Onlinebookingprocenten er højest blandt bornholmerne, hvor 72 % booker online. Det er en lidt mindre

andel end i RYRK-undersøgelsen (79 %). Blandt tyskerne booker 46 % online – en pæn stigning siden

2008, hvor det kun var 35 %. Der er også en meget stor andel af tyskerne på i alt 29 %, som har

booket på rejsebureau, via turoperatører på Bornholm eller i Tyskland eller direkte hos overnatningsstedet.

Mange har angivet, hvem de har booket hos, og de hyppigst forekommende er:

Novasol, Dansommer el. Sol og Strand

Bornholmske campingpladser

Mecklenburger Radtour

Bornholmske sommerhusudlejere

Bornholmske hoteller

I år har kun 1 % af tyskerne angivet, at de har booket billetten via Scandlines, hvor der sidste sommer

var tale om 13 %.

8


5 Hovedformålet

De rejsende er blevet spurgt, hvad hovedformålet med deres rejse er. Det er her meningsgivende at

skelne mellem bornholmere, danske turister og udenlandske turister.

Tabel 2

Hvad er hovedformålet med denne rejse?

Bornholmere

Danske

turister

Udenlandske

turister

Antal % Antal % Antal %

Ferie 13 45 12 44 380 84

Ferie og besøge familie og venner 4 14 12 44 47 10

Kun at besøge venner og familie 8 28 1 4 9 2

Konference/møde/udstilling 1 3 1 0

Sportsarrangement 3 1

Kulturelt arrangement 5 1

Uddannelse eller skolearrangement

Forretningsrejse 1 3 6 1

Pendling

Privat ærinde 2 7 1 4

Andet 1 4 4 1

Total 29 100 % 27 100 % 455 100 %

Som det fremgår, er der tale om en meget homogen gruppe for så vidt angår rejsens hovedformål, i

det langt størsteparten skal på ferie. Danskerne, dvs. både bornholmerne og de danske turister, rejser

også i stort omfang med henblik på at besøge venner og familie eller kombinere ferie med besøg.

Blandt de udenlandske turister, som for størstedelens vedkommende er tyskere, er der også en betragtelig

del (10 %), som skal besøge venner og familie på Bornholm.

På Bornholm arrangeres forskellige større og mindre sports- og kulturbegivenheder hen over sommeren

(eksempelvis Etape Bornholm og Bornholms Musikfestival). Der er dog kun ganske få turister, der

betragter sådanne arrangementer som rejsens hovedformål.

9


6 Rejseselskab

I lighed med rejsens formål varierer også rejsegruppernes størrelse og karakter. Nedenstående tabel

angiver alle rejsende som én samlet gruppe, idet der ikke blev fundet signifikante forskelle målgrupperne

imellem.

Tabel 3

Hvem rejser du sammen med på denne tur?

Sasnitz

2009

RYRK

Juli 2009

Antal % Antal %

Alene 38 7 46 9

Partner/ægtefælle 214 42 156 30

Familie med børn under 15 år 136 26 144 28

Familie med børn over 15 år 39 8 62 12

Familiegruppe (fx bedsteforældre med børnebørn) 27 5 44 8

Ven/venner 48 9 50 10

Kollegaer 6 1 12 2

Anden gruppe 12 2 6 1

Total 520 100 520 100

Langt den største andel af de rejsende (42 %) følges med deres partner/ægtefælle. En fjerdedel rejser

med børn under 15 år. Der er ligeledes en betragtelig andel, som rejser sammen med venner (9 %).

Som det fremgår, er rejsegruppernes sammensætning meget sammenlignelig med tallene fra sommerens

RYRK-undersøgelse. Her rejste lidt færre med partner/ægtefælle, mens andelene af grupper med

børn var en kende større.

Tabel 4 viser de rejsendes aldersfordeling i de to undersøgelser. Som det ses, er der blandt tyskerne

mange seniorer, som typisk rejser sammen med ægtefællen.

Tabel 4

Alderssammensætning

Sassnitz

2009

RYRK

Juli 2009

% %

16-24 år 9 9

25-34 år 8 14

35-49 år 35 37

50-59 år 18 22

60-69 år 21 13

Over 69 år 9 5

Total 100 100

Den gennemsnitlige rejsegruppestørrelse er 3,83 personer. Langt størsteparten rejser i grupper á

2 til 5 personer, men der er også en hel del, som er med et større rejseselskab. Derfor bliver den gennemsnitlige

rejsegruppestørrelse relativt høj.

10


7 Valg af sejlruter

Både turister og bornholmere er blevet spurgt, hvorfor de har valgt at benytte Sassnitzruten som

transportvej til og fra Bornholm. Nedenstående tabel angiver alle rejsende som én samlet gruppe, da

der ikke blev fundet signifikante forskelle målgrupperne imellem.

Tabel 5

Hvad var væsentligt for dit valg af sejlrute?

Alle rejsende2009

Baser: 2009:531, 2008:431

Antal

% af

base

Placering

2009

Placering

2008

Den direkte færgeforbindelse 419 79 1 1

Tidligere erfaringer med ruten 72 14 2 3

Transporttiden 60 11 3 6

Prisen for overfarten 39 7 4 4

Anbefalinger fra venner/familie 32 6 5 2

Andet 22 4 6 5

Annoncer, brochurer, tv-spots 10 2 7 8

Information på internettet 7 1 8 7

Total* 661

De rejsende kan godt have sat flere kryds, hvorfor antallet af svar overstiger antallet af medvirkende i undersøgelsen.

Den altovervejende grund til de rejsendes valg af sejlrute er den direkte forbindelse mellem Bornholm

og Tyskland. Tidligere erfaringer med ruten samt transporttiden er dog også væsentlige årsager.

I alle de år, CRT har gennemført kunde- og tilfredshedsundersøgelse på Sassnitzruten, har den direkte

færgeforbindelse været de rejsendes primære årsag til valg af sejlrute.

En del rejsende har angivet en anden årsag til valg af sejlrute, og her nævner de fleste, at der ikke

findes noget alternativ.

11


2008 og før

01 2009

02 2009

03 2009

04 2009

05 2009

06 2009

07 2009

08 2009

8 Informationssøgning

Vi har søgt belyst, hvor og hvornår turisterne henter information forud for deres sommerferie på Bornholm.

Resultaterne fremgår af nedenstående tabel. Tabellen skal først og fremmest ses som en oversigt

over tyske turisters informationssøgning.

Tabel 6

Informationssøgning

Base: D:27, Ø:32,

T:426

Tyske Øvrige Danske

Hvor? Frekvens Frekvens Frekvens Hvornår? (kun tyskere)

Har ikke søgt information 55 1 4

Venner/familie 124 10 1 13 13 2 3 5 5 10 7

www.bornholm.info 49 6 3 3 4 3 3 6 4 4 2 2

www.bornholm.dk 42 6 6 6 1 2 3 5 5 5

www.bornholmhurtigt.dk 3 1 1

www.visitdenmark.com 10 9 1 1 2 1 1

Internetannonce 7 2 1 2 1 1

Søgemaskine 65 7 5 1 7 4 2 7 6 2 3

Brochure/katalog 51 3 1 6 3 5 2 1 2 2

Annonce 5 1 1 1

Ugeblad/dagblad/magasin 14 2 1 1 1 3 1 2

Rejsebureau/turistbureau 33 1 1 1 2 1 3 3 1

Andet 14 1

Total* 472 48 21 19 40 16 20 31 27 26 23 3

De rejsende kan godt have sat flere kryds, hvorfor antal svar kan overstige antal medvirkende i undersøgelsen.

Venner og familie er så absolut den populæreste kilde til information om Bornholm forud for rejsen.

Næstmest populære informationssøgningssted er direkte søgninger på fx Google, hvilket understreger

væsentligheden af at søgemaskineoptimere de hjemmesider, man ønsker at turisterne skal finde.

Brochure/katalog samt hjemmesiderne www.bornholm.info og www.bornholm.dk er næsten lige populære

informationskilder. I indeværende undersøgelse har kun 51 sat kryds ved brochure/katalog, mens

det i 2008 var hele 140 respondenter. Der er også en pæn andel, som har søgt information på rejsebureau/turistbureau,

hvilket er naturligt, da der er en høj andel af tyskerne, som har booket via rejseeller

turistbureau. De tyske turisters høje gennemsnitsalder jf. tabel 21 er sandsynligvis en del af forklaringen

på dette informationssøgnings- og bookingmønster.

Kun en lille andel af tyskerne har været forbi Visit Denmarks hjemmeside, men noget tyder på, at denne

indgang er væsentlig for rekruttering af turister fra nye markeder.

For at kunne få en idé om, hvornår man markedsføringsmæssigt kan sætte ind med størst effekt, er

turisterne blevet bedt om at angive, hvornår (måned og år) de har søgt information om Bornholm.

Som det fremgår af tabel 6, har de tyske turister søgt information om Bornholm på mange forskellige

tidspunkter i det seneste halvår. Flest har søgt information i januar 2009. Dette står i kontrast til

RYRK-undersøgelsen, hvor der er en klar tendens til, at de rejsende søger information kort før afrejsen.

Der kan være flere forklaringer på tyskernes tidlige informationssøgning, bl.a. nødvendigheden af

at booke billetter i god tid, samt det faktum, at der blandt tyskerne er en stor andel, som besøger

Bornholm for første gang. VisitDenmark understreger endvidere i deres tyske rejsesanalyse, at tyske

turister, og især dem, som holder ferie i Danmark, generelt booker meget tidligt 1 .

1 Tyskernes ferierejser – Opsummering af den tyske rejseanalyse 2008. VisitDenmark, januar 2009.

12


9 Hvorfor besøge Bornholm?

Turisterne er blevet spurgt, hvor væsentlige en række aspekter er for deres besøg på Bornholm. De

har skullet angive vigtigheden på en skala fra 1 til 5 (5 = meget vigtig, 4 = vigtig, 3 = hverken eller, 2

= mindre vigtig, 1 = uvigtig). Tabellen angiver de tre målgruppers prioriteter.

Tabel 7

Hvor vigtigt var følgende for din

beslutning om at besøge Bornholm?

Base: D:26, T:420, Ø:32

Tyske Øvrige Danske

Base: Værdi Placering Værdi Placering Værdi Placering

Naturen 4,65 1 4,60 1 4,16 1

Miljø og atmosfære 4,36 2 4,48 2 3,47 3

Cykelmuligheder 4,01 3 3,73 4 2,29 7

Vandremuligheder 3,73 4 3,71 5 2,78 5

Kulturhistorie 3,56 5 3,83 3 2,83 4

Anbefalinger fra familie/venner 3,44 6 3,68 6 2,00 9

Kunst- og kulturtilbud 3,43 7 3,39 7 2,29 8

Bornholms fødevarer 2,79 8 3,23 8 2,47 6

Familie/venner på øen 2,67 9 2,50 9 3,84 2

Fiskemuligheder 1,62 10 1,10 10 1,47 10

Golfbane 1,50 11 1,10 11 1,06 11

For alle tre målgrupper er naturen den allervæsentligste årsag til at besøge Bornholm. Blandt tyskerne

og de øvrige udenlandske turister opnår naturen en særdeles høj score (gennemsnitsscore i RYRKundersøgelsen:

4,32).

For de udenlandske turister er miljø og atmosfære en næsten lige så væsentlig årsag som naturen,

mens de danske turister også kommer for at besøge familie og venner. De tyske turister tiltrækkes i

høj grad også af øens cykelmuligheder, som hos tyskerne er tredjevigtigste årsag til at besøge Bornholm.

I undersøgelsen på Rønne-Ystad og Rønne-Køge ruten, hvor de danske turister dominerer, opnåede

cykelmuligheder kun en 8. plads.

13


10 Overnatning

Turisterne er blevet spurgt, hvor på Bornholm de har overnattet. I tabel 8 er respondenterne opdelt i

tre målgrupper, men endnu engang skal data for danske og øvrige turister tages med et vis forbehold

pga. få besvarelser.

Tabel 8

Overnatningssted Tyske Øvrige Danske

% % %

Ingen overnatning 4 1 1 3

Egen bolig (hus, sommerhus, ferielejlighed)

25 6 4 15

Hotel 92 21 9 28

Lejet sommerhus 144 34 5 15 1 4

Feriecenter el. lejet ferielejlighed 21 5 4 12 3 11

Campingplads 92 21 11 33 12 44

Vandrerhjem 15 4 2 6

Hos familie og venner 24 6 1 3 7 26

Andet 10 2

Total 427 100 33 100 27 100

Den største andel af de tyske turister bor i lejet sommerhus, men hotel og campingplads er også populære.

Bemærk at lige store andele har benyttet sidstnævnte to overnatningsformer. De samme tre

overnatningsformer var ligeledes tyskernes foretrukne i 2007 og 2008.

Blandt danskerne er camping overrepræsenteret (44 %) sammenlignet med RYRK-undersøgelsen (18

%). En forklaring kan være, at de jyske campister sparer broafgifterne på Storebælt og Øresund ved at

rejse over Tyskland.

De øvrige udenlandske turister har overvejende overnattet på campingplads eller hotel.

11 Opholdets længde

Opholdslængde for de tre målgrupper fordeler sig som følger

Tabel 9

Opholdslængde Tyske Øvrige Danske

Dage 11,05 7,22 7,20

Nætter 10,68 6,87 6,76

Som det fremgår, opholder danske turister samt øvrige udenlandske turister sig gennemsnitligt 1 uge

på Bornholm, mens tyskerne tilbringer i gennemsnit 1½ uge på øen.

For de tyske turisters vedkommende svinger opholdslængden meget. En stor del tilbringer 14 dage på

Bornholm, men der er også mange, som tilbringer 7 dage eller kun 4 dage.

Sammenlignet med 2008 er opholdslængden på samme niveau.

14


12 Genbesøg eller første gang?

Turisterne er blevet spurgt, hvor mange gange, det tidligere har været på Bornholm.

Tabel 10

Hvor mange gange har du tidligere

besøgt Bornholm?

Base:

Tyske % Øvrige % Danske %

Det er første besøg 198 48 25 78 2 8

1 gang 52 12 2 6 5 20

2 til 5 gange 70 17 4 13 4 16

6-9 gange 25 6

10 gange eller flere 71 17 1 3 14 56

Total 416 100 32 100 25 100

Som det fremgår af tabel 10, er der meget store forskelle målgrupperne imellem, for så vidt angår

genbesøg.

For knapt halvdelen af de tyske turister (48 %) er det første besøg på Bornholm. Det er en meget høj

andel sammenlignet med RYRK-undersøgelsen, hvor kun 17 % var førstegangsbesøgende. En væsentlig

andel af tyskerne befinder sig dog i den modsatte ende af skalaen (17 %) og har besøgt Bornholm

10 gange eller flere.

De øvrige udenlandske turister besøger i end dog meget stor udstrækning Bornholm for første gang

denne sommer (78 %), mens der blandt de danske turister kun er ganske få (8 %), for hvem Bornholm

er ukendt land.

13 Pakkerejser

Turisterne er blevet spurgt, om de har købt en pakkerejse dvs. overnatning og transport som ét samlet

produkt. 51 respondenter har svaret ”ja” til køb af pakkerejse, hvilket svarer til 21 % af de adspurgte.

Bemærk at spørgsmål vedr. pakkerejse kun er blevet stillet til turister på vej hjem fra Bornholm (skema

TE).

De, som har købt en pakkerejse, er blevet bedt om at vurdere prisen på pakken. Resultaterne er som

følger:

Tabel 11

Hvordan vurderer du prisen på pakkerejsen?

Frekvens %

Base: 49

Meget tilfredsstillende 2 4

Tilfredsstillende 40 82

Hverken eller 6 12

Utilfredsstillende 1 2

Meget utilfredsstillende

I alt 49 100

Som det fremgår, er langt de fleste tilfredse med prisen på pakkerejsen, og det er positivt, at ingen er

meget utilfredse.

15


14 Demografi

Alle rejsende er blevet bedt om at besvare spørgsmål, der skal belyse den demografiske sammensætning

af passagererne. Besvarelser fra disse spørgsmål er sammenfattet i dette afsnit. Der er generelt

tale om data fra alle respondenter, men signifikante forskelle målgrupperne imellem er medtaget.

Man kan uddrage følgende generelle hovedkonklusioner for alle rejsende:

Kønsfordeling: 47 % mænd og 53 % kvinder.

Aldersmæssigt var der flest i aldersgruppen 35-49 år (35 %) og dernæst i aldersgrupperne 60-69

år (21 %) og 50-59 år (18 %). 9 % var hhv. 16-24 år og over 69 år, mens 8 % var mellem 25 og

34 år. Som nævnt i afsnit 5.8 er der generelt tale om et ældre publikum end på Ystadruten og Køgeruten.

Især blandt tyskerne er der mange ”empty nesters” og seniorer.

Mht. uddannelsesniveau havde halvdelen (51 %) en akademisk uddannelse. 22 % havde hhv. en

erhvervsuddannelse eller 9-12 års skolegang, svarende til en dansk ungdomsuddannelse, mens 5

% havde uddannelse på folkeskoleniveau. Der var væsentlig flere med akademisk uddannelse

blandt de udenlandske turister (54 %) end blandt de danske (24 %).

For så vidt angår husstandsindkomst er respondenterne jævnt fordelt. 32 % havde en husstandsindkomst

mellem hhv. 200.000 og 400.000 kr. pr. år før skat og 400.000 og 700.000 pr. år før

skat. 22 % havde en husstandsindkomst under 200.000 kr. og 14 % en husstandsindkomst på over

700.000 pr. år før skat. Det skal bemærkes, at 30 % af respondenterne, heraf flest tyskere, ikke

har besvaret spørgsmålet vedrørende husstandsindkomst.

16


15 Bopæl

30 respondenter er bosiddende på Bornholm. De resterende 501 respondenter er turister, og geografisk

fordeler de sig som følger (bemærk: 16 respondenter har undladt at angive bopælsland).

Tabel 12

Jeg bor til dagligt i?

Base: 485

Tyskland 426 87

Andet land 32 7

Storkøbenhavn 14 3

Jylland 12 3

Total 485 100

%

Som tidligere nævnt er langt størsteparten af de rejsende tyskere, mens de danske turister samt de

øvrige udenlandske turister udgør to lige store andele af turisterne.

Tabel 13

Se kort Bundesland Antal % 2009 % 2008

1 Schleswig-Holstein 44 11 17

2 Hamburg 19 5 4

3 Bremen 8 2 2

4 Mecklenburg-

Vorpommern

36 9 7

5 Berlin 58 15 11

6 Brandenburg 20 5 5

7 Niedersachsen 71 18 15

8 Sachsen-Anhalt 19 5 4

9 Nordrhein-Westfalen 50 13 15

10 Hessen 14 5 2

11 Thüringen 6 1 1

12 Freistaat Sachsen 8 2 4

13 Rheinland-Pfalz 4 1 1

14 Saarland 2 0 1

15 Bayern 12 3 9

16 Baden-Württemberg 19 5 4

Som det fremgår af tabel 13, kommer hovedparten af de tyske turister fra de nordtyske bundeslande,

og den procentvise fordeling er stort set den samme som i 2008. Der er et væsentligt fald i andelen af

turister fra Schleswig-Holstein, men det kan skyldes en tilfældighed.

Der er overraskende mange danskere fra Storkøbenhavn. Den mest logiske forklaring er, at der er tale

om rejsende, som skal til Sydeuropa på ferie, og som lægger rejseruten forbi Bornholm evt. for at besøge

familie/venner eller tilbringe tid i egen bolig på Bornholm.

De øvrige udenlandske turister kommer fra mange forskellige lande: Schweiz, Holland, Frankrig, Polen,

Østrig, Italien, Tjekkiet, Norge, Sverige og Rusland. Der er flest fra Holland og dernæst Polen.

17


16 Kommentarer

Respondenterne skriver en mængde kommentarer på spørgeskemaerne, hvoraf de fleste alene vedrører

Bornholmstrafikken. Herunder er samlet de kommentarer, som handler om Bornholm som ferieø.

Kommentarerne er medtaget i deres fulde ordlyd, men oversat til dansk.

Altid dejligt at komme tilbage til Bornholm. Når man engang har været der, hvorfor så holde ferie

andre steder?

Bornholm er en ideel og super skøn ferieø. Desværre er snart alt (færge, fødevarer, sommerhus)

meget dyrt. Derfor kan vi desværre ikke komme hvert år..

Bornholm er vores ynglingsø.

Cykelvejene på Bornholm er gode.

Da færgerejsen er lang finder vi et andet feriemål næste år...

Desværre var 8 dage for lidt - vi kommer igen.

En god infrastruktur for cykler på Bornholm

Kommer gerne igen.

Øen er helt i top...

Med en sådan service hos familien kommer vi gerne igen til næste år.

Middelaldercentret meget dyrt. Ingen "legeaktiviteter". Meget ensformigt.

Vi kommer gerne igen ....

Vi kommer helt sikkert til bornholm igen

Vi kommer igen!

Udbyg jeres cykelveje langs kysten.

18


17 Anvendte spørgeskemaer

19


Kundetilfredshedsundersøgelse - Sassnitz (B)

Bornholmstrafikken ønsker at betjene sine kunder bedst muligt. I den forbindelse håber vi, at du vil

afsætte tid til at besvare nedenstående spørgsmål. Dataindsamlingen foretages af Center for Regionalog

Turismeforskning. Alle data vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

1. Ombordstigning

1.a Hvor er du steget ombord?

Rønne

Sassnitz

1.b Hvor tilfredsstillende oplevede du forholdene ved ombordstigningen?

Jeg gik ombord

Jeg kørte ombord

Ventetid

Færgeterminal

Skiltning

Opmarchbaner

Indtjekningsprocedure

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

2. Ilandstigning

Er dette din første tur med Bornholmstrafikken? Gå da direkte til side 2.

2a. Rønne: vurder venligst ilandstigningsforholdene på din seneste tur:

Jeg gik i land

Jeg kørte i landVentetid

Færgeterminal

Skiltning

Afkørselsbaner

Personalets anvisninger

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

2b. Sassnitz: vurder venligst ilandstigningsforholdene på din seneste tur:

Jeg gik i land

Jeg kørte i landVentetid

Færgeterminal

Skiltning

Afkørselsbaner

Personalets anvisninger

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet


Øvrige spørgsmål vedrører denne rejse:

3. Hvor tilfreds er du med den

personlige betjening?

Da du bestilte billet

I terminalen

I kiosk/cafeteria/restaurant på

færgen

På færgen i øvrigt

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

4. Hvor tilfreds er du med

rengøringsstandarden?

I terminalen

I færgens cafeteria /restaurant/

spiseområder

På færgens toiletter

I din kahyt

På færgen i øvrigt

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

5. Hvor tilfreds er du med

Ventetiden da du bestilte billet

Serviceniveauet i terminalen

Færgens bespisningsfaciliteter

Faciliteterne på færgen i øvrigt

Informationsniveauet om bord

(sikkerhed, ankomsttid osv.)

Muligheden for at få siddepladser

Færgens vedligeholdelse generelt

Kahytsforholdene

Den samlede færgerejse

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

6. Hvordan vurderer du Bornholmstrafikkens

prisniveau?

Færgebillet

Bistro / cafeteria

Travellershop

Bornholmstrafikkens samlede

serviceydelser i forhold til prisen

(Value for money)

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet


7. Hvor tilfreds er du med

Bornholmstrafikkens hjemmeside?

Hjemmesidens overskuelighed

Dens generelle indhold

Visning af færgernes positioner

Info om bølgehøjde / vindstyrke

Info om planmæssig sejlads

Bookingsystemets virkemåde

Søgemuligheder på afgange

Prisoversigter

Mobiladgang til hjemmesiden

Info om andre rejserelevante

emner

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

Forslag til forbedringer af hjemmesiden og/eller kommentarer?

________________________________________________________________________________________________

8. Hvor bookede du denne rejse?

Hos Bornholmstrafikken:

Online

Per telefon

Ved personligt fremmøde

Hos Scandlines

På rejsebureau

Hos/igennem andre

Hvem? __________________________

11. Hvad var væsentligt for dit valg af

denne sejlrute (gerne flere krydser)?

Den direkte færgeforbindelse

Prisen for overfarten

Transporttiden

Tidligere erfaringer med ruten

Anbefaling fra venner / familie

Informationer på internettet

Annoncer, brochurer, TV spots

Andet: hvad?

______________________________

9. Notér hvor mange personer, du rejser

sammen med - inklusiv dig selv

10. Hvem rejser du sammen med på denne

tur? (kun ét kryds)

Alene

Partner/ægtefælle

Familie med børn under 15 år

Familie med børn over 15 år

Familiegruppe (fx bedsteforældre med

børnebørn)

Ven/venner

Kollegaer

Anden gruppe

12. Hvad er hovedformålet med denne

rejse? (kun ét kryds)

Ferie

Ferie og besøge familie/venner

Kun besøge familie/venner (ikke ferie)

Konference, møde, udstilling

Sportsarrangement

Kulturelt arrangement

Uddannelse eller skolearrangement

Andet; hvad:

________________________________

Forretningsrejse

Pendling

Privat ærinde


13. Hvad er dit køn?

Mand

Kvinde

14. Hvilken aldersgruppe tilhører du?

16-24 år

25-34 år

35-49 år

50-59 år

60-69 år

Over 69 år

16. Inden for hvilken gruppe ligger husstandens

samlede årsindkomst før skat?

Under 200.000 DKK pr. år

200.000 – 400.000 DKK pr. år

400.001 – 700.000 DKK pr. år

Over 700.000 DKK pr. år

17. Hvad er dit bopælsland?

Danmark

Tyskland

Andet. Hvad: __________________

15. Hvor lang tid varede din fuldtidsuddannelse?

18. Jeg bor til dagligt i? (angiv postnummer):

Op til 9 år (kun folkeskolen)

9-12 år

12 år + ikke akademisk uddannelse

12 år + akademisk uddannelse

_________________________________________________________________________________________

Center for Regional- og Turismeforskning er i gang med at undersøge turisternes oplevelse af Bornholm som

ferieø. I samme ombæring undersøger vi også den anden side af sagen – hvordan oplever bornholmerne turisterne?

19. Hvordan er din holdning til turisternes:

Adfærd i dit lokalmiljø?

Venlighed overfor de lokale?

Hensyntagen til miljø, naturværdier o.l.?

Oprydning efter sig i naturen og bymiljøer?

Respekt af den private ejendomsret?

Antal?

Betydning for beskæftigelsen på øen?

Er du selv imødekommende overfor turisterne?

Eventuelle kommentarer?

Meget

positiv

Positiv Neutral Negativ Meget

negativ

________________________________________________________________________________________________

Såfremt du har yderligere kommentarer, er du velkommen til at bruge skemaets bagside.

Mange tak for hjælpen


Kundetilfredshedsundersøgelse - Sassnitz (TI)

Bornholmstrafikken ønsker at betjene sine kunder bedst muligt. I den forbindelse håber vi, at du vil

afsætte tid til at besvare nedenstående spørgsmål. Dataindsamlingen foretages af Center for Regionalog

Turismeforskning. Alle data vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

1. Ombordstigning

1.a Hvor er du steget ombord?

Rønne

Sassnitz

1.b Hvor tilfredsstillende oplevede du forholdene ved ombordstigningen?

Jeg gik ombord

Jeg kørte ombord

Ventetid

Færgeterminal

Skiltning

Opmarchbaner

Indtjekningsprocedure

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

2. Ilandstigning

Er dette din første tur med Bornholmstrafikken? Gå da direkte til side 2.

2a. Rønne: vurder venligst ilandstigningsforholdene på din seneste tur:

Jeg gik i land

Jeg kørte i landVentetid

Færgeterminal

Skiltning

Afkørselsbaner

Personalets anvisninger

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

2b. Sassnitz: vurder venligst ilandstigningsforholdene på din seneste tur:

Jeg gik i land

Jeg kørte i landVentetid

Færgeterminal

Skiltning

Afkørselsbaner

Personalets anvisninger

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet


Øvrige spørgsmål vedrører denne rejse:

3. Hvor tilfreds er du med den

personlige betjening?

Da du bestilte billet

I terminalen

I kiosk/cafeteria/restaurant på

færgen

På færgen i øvrigt

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

4. Hvor tilfreds er du med

rengøringsstandarden?

I terminalen

I færgens cafeteria /restaurant/

spiseområder

På færgens toiletter

I din kahyt

På færgen i øvrigt

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

5. Hvor tilfreds er du med

Ventetiden da du bestilte billet

Serviceniveauet i terminalen

Færgens bespisningsfaciliteter

Faciliteterne på færgen i øvrigt

Informationsniveauet om bord

(sikkerhed, ankomsttid osv.)

Muligheden for at få siddepladser

Færgens vedligeholdelse generelt

Kahytsforholdene

Den samlede færgerejse

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

6. Hvordan vurderer du Bornholmstrafikkens

prisniveau?

Færgebillet

Bistro / cafeteria

Travellershop

Bornholmstrafikkens samlede

serviceydelser i forhold til prisen

(Value for money)

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet


7. Hvor tilfreds er du med

Bornholmstrafikkens hjemmeside?

Hjemmesidens overskuelighed

Dens generelle indhold

Visning af færgernes positioner

Info om bølgehøjde / vindstyrke

Info om planmæssig sejlads

Bookingsystemets virkemåde

Søgemuligheder på afgange

Prisoversigter

Mobiladgang til hjemmesiden

Info om andre rejserelevante

emner

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

Forslag til forbedringer af hjemmesiden og/eller kommentarer?

________________________________________________________________________________________________

8. Hvor bookede du denne rejse?

Hos Bornholmstrafikken:

Online

Per telefon

Ved personligt fremmøde

Hos Scandlines

På rejsebureau

Hos/igennem andre

Hvem? __________________________

11. Hvad var væsentligt for dit valg af

denne sejlrute (gerne flere krydser)?

Den direkte færgeforbindelse

Prisen for overfarten

Transporttiden

Tidligere erfaringer med ruten

Anbefaling fra venner / familie

Informationer på internettet

Annoncer, brochurer, TV spots

Andet: hvad?

______________________________

9. Notér hvor mange personer, du rejser

sammen med - inklusiv dig selv

10. Hvem rejser du sammen med på denne

tur? (kun ét kryds)

Alene

Partner/ægtefælle

Familie med børn under 15 år

Familie med børn over 15 år

Familiegruppe (fx bedsteforældre med

børnebørn)

Ven/venner

Kollegaer

Anden gruppe

12. Hvad er hovedformålet med denne

rejse? (kun ét kryds)

Ferie

Ferie og besøge familie/venner

Kun besøge familie/venner (ikke ferie)

Konference, møde, udstilling

Sportsarrangement

Kulturelt arrangement

Uddannelse eller skolearrangement

Andet; hvad:

________________________________

Forretningsrejse

Pendling

Privat ærinde

Har du sat kryds ved:

Forretningsrejse, Pendling el.

Privat ærinde?

Gå da direkte til skemaets sidste side.


13. Hvor mange dage og overnatninger har

du i alt tilbragt/planlægger du at tilbringe

på Bornholm?

Antal dage

Antal overnatninger

14. Hvor har du boet/planlægger du at bo

under dette ophold på Bornholm?

Ingen overnatning

Egen bolig (hus, sommerhus, ferielejlighed)

Hotel

Lejet sommerhus

Feriecenter el. lejet ferielejlighed

Campingplads

Vandrerhjem

Hos familie og venner

Andet, skriv hvor:

________________

16. Hvor og hvornår har du søgt oplysninger

om Bornholm forud for denne

rejse?

(måned og år anføres som fx hhv. 01 og 09)

Har ikke søgt information

Venner / familie

www.bornholm.info

www.bornholm.dk

www.bornholmhurtigt.dk

www.visitdenmark.com

Internetannonce

Søgemaskine

Brochure/katalog

Annonce

Ugeblad / dagblad /magasin

Rejse- el. turistbureau

Andet, skriv hvor:

_______________

Sæt

kryds

MM

ÅÅ

15. Hvor mange gange har du tidligere været

på Bornholm?

Det er første besøg

1 gang

2-5 gange

6-9 gange

10 eller flere

17. Hvor vigtigt var følgende for din beslutning om at besøge Bornholm denne gang?

Meget

vigtig

Vigtig Hverken

eller

Mindre

vigtig

Uvigtig

Cykelmuligheder

Vandremuligheder

Fiskemuligheder

Golfbaner

Kulturhistorie

Bornholmske fødevarer

Kunst- og kulturtilbud

Miljø og atmosfære

Naturen

Anbefalinger fra familie/venner

Familie/venner på øen

Andet, Skriv hvad:

18. Må vi efter ferien sende dig et spørgeskema om din oplevelse af Bornholm som ferieø?

Oplys da din e-mail (skriv tydeligt):_____________________________________________

Som tak for ulejligheden deltager du i lodtrækningen om tre vingavekort til Skjold Burne.


19. Hvad er dit køn?

Mand

Kvinde

20. Hvilken aldersgruppe tilhører du?

16-24 år

25-34 år

35-49 år

50-59 år

60-69 år

Over 69 år

22. Inden for hvilken gruppe ligger husstandens

samlede årsindkomst før skat?

Under 200.000 DKK pr. år

200.000 – 400.000 DKK pr. år

400.001 – 700.000 DKK pr. år

Over 700.000 DKK pr. år

23. Hvad er dit bopælsland?

Danmark

Tyskland

Andet. Hvad: __________________

21. Hvor lang tid varede din fuldtidsuddannelse?

24. Jeg bor til dagligt i? (angiv postnummer):

Op til 9 år (kun folkeskolen)

9-12 år

12 år + ikke akademisk uddannelse

12 år + akademisk uddannelse

Såfremt du har yderligere kommentarer, er du velkommen til at skrive her.

Mange tak for hjælpen

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Kundetilfredshedsundersøgelse - Sassnitz (TE)

Bornholmstrafikken ønsker at betjene sine kunder bedst muligt. I den forbindelse håber vi, at du vil

afsætte tid til at besvare nedenstående spørgsmål. Dataindsamlingen foretages af Center for Regionalog

Turismeforskning. Alle data vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

1. Ombordstigning

1.a Hvor er du steget ombord?

Rønne

Sassnitz

1.b Hvor tilfredsstillende oplevede du forholdene ved ombordstigningen?

Jeg gik ombord

Jeg kørte ombord

Ventetid

Færgeterminal

Skiltning

Opmarchbaner

Indtjekningsprocedure

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

2. Ilandstigning

Er dette din første tur med Bornholmstrafikken? Gå da direkte til side 2.

2a. Rønne: vurder venligst ilandstigningsforholdene på din seneste tur:

Jeg gik i land

Jeg kørte i landVentetid

Færgeterminal

Skiltning

Afkørselsbaner

Personalets anvisninger

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

2b. Sassnitz: vurder venligst ilandstigningsforholdene på din seneste tur:

Jeg gik i land

Jeg kørte i landVentetid

Færgeterminal

Skiltning

Afkørselsbaner

Personalets anvisninger

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet


Øvrige spørgsmål vedrører denne rejse:

3. Hvor tilfreds er du med den

personlige betjening?

Da du bestilte billet

I terminalen

I kiosk/cafeteria/restaurant på

færgen

På færgen i øvrigt

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

4. Hvor tilfreds er du med

rengøringsstandarden?

I terminalen

I færgens cafeteria /restaurant/

spiseområder

På færgens toiletter

I din kahyt

På færgen i øvrigt

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

5. Hvor tilfreds er du med

Ventetiden da du bestilte billet

Serviceniveauet i terminalen

Færgens bespisningsfaciliteter

Faciliteterne på færgen i øvrigt

Informationsniveauet om bord

(sikkerhed, ankomsttid osv.)

Muligheden for at få siddepladser

Færgens vedligeholdelse generelt

Kahytsforholdene

Den samlede færgerejse

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

6. Hvordan vurderer du Bornholmstrafikkens

prisniveau?

Færgebillet

Bistro / cafeteria

Travellershop

Bornholmstrafikkens samlede

serviceydelser i forhold til prisen

(Value for money)

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet


7. Hvor tilfreds er du med

Bornholmstrafikkens hjemmeside?

Hjemmesidens overskuelighed

Dens generelle indhold

Visning af færgernes positioner

Info om bølgehøjde / vindstyrke

Info om planmæssig sejlads

Bookingsystemets virkemåde

Søgemuligheder på afgange

Prisoversigter

Mobiladgang til hjemmesiden

Info om andre rejserelevante

emner

Meget

tilfreds

Tilfreds

Hverken

eller

Utilfreds

Meget

utilfreds

Ingen kommentarer

/

ikke benyttet

Forslag til forbedringer af hjemmesiden og/eller kommentarer?

________________________________________________________________________________________________

8. Hvor bookede du denne rejse?

Hos Bornholmstrafikken:

Online

Per telefon

Ved personligt fremmøde

Hos Scandlines

På rejsebureau

Hos/igennem andre

Hvem? __________________________

11. Hvad var væsentligt for dit valg af

denne sejlrute (gerne flere krydser)?

Den direkte færgeforbindelse

Prisen for overfarten

Transporttiden

Tidligere erfaringer med ruten

Anbefaling fra venner / familie

Informationer på internettet

Annoncer, brochurer, TV spots

Andet: hvad?

______________________________

9. Notér hvor mange personer, du rejser

sammen med - inklusiv dig selv

10. Hvem rejser du sammen med på denne

tur? (kun ét kryds)

Alene

Partner/ægtefælle

Familie med børn under 15 år

Familie med børn over 15 år

Familiegruppe (fx bedsteforældre med

børnebørn)

Ven/venner

Kollegaer

Anden gruppe

12. Hvad er hovedformålet med denne

rejse? (kun ét kryds)

Ferie

Ferie og besøge familie/venner

Kun besøge familie/venner (ikke ferie)

Konference, møde, udstilling

Sportsarrangement

Kulturelt arrangement

Uddannelse eller skolearrangement

Andet; hvad:

________________________________

Forretningsrejse

Pendling

Privat ærinde

Har du sat kryds ved:

Forretningsrejse, Pendling el.

Privat ærinde?

Gå da direkte til skemaets sidste side.


13. Hvor mange dage og overnatninger har

du i alt tilbragt/planlægger du at tilbringe

på Bornholm?

Antal dage

Antal overnatninger

14. Hvor har du boet/planlægger du at bo

under dette ophold på Bornholm?

Ingen overnatning

Egen bolig (hus, sommerhus, ferielejlighed)

Hotel

Lejet sommerhus

Feriecenter el. lejet ferielejlighed

Campingplads

Vandrerhjem

Hos familie og venner

Andet, skriv hvor:

________________

16. Hvor og hvornår har du søgt oplysninger

om Bornholm forud for denne

rejse?

(måned og år anføres som fx hhv. 01 og 09)

Har ikke søgt information

Venner / familie

www.bornholm.info

www.bornholm.dk

www.bornholmhurtigt.dk

www.visitdenmark.com

Internetannonce

Søgemaskine

Brochure/katalog

Annonce

Ugeblad / dagblad /magasin

Rejse- el. turistbureau

Andet, skriv hvor:

_______________

Sæt

kryds

MM

ÅÅ

15. Hvor mange gange har du tidligere været

på Bornholm?

Det er første besøg

1 gang

2-5 gange

6-9 gange

10 eller flere

17. Hvor vigtigt var følgende for din beslutning om at besøge Bornholm denne gang?

Meget

vigtig

Vigtig Hverken

eller

Mindre

vigtig

Uvigtig

Cykelmuligheder

Vandremuligheder

Fiskemuligheder

Golfbaner

Kulturhistorie

Bornholmske fødevarer

Kunst- og kulturtilbud

Miljø og atmosfære

Naturen

Anbefalinger fra familie/venner

Familie/venner på øen

Andet, Skriv hvad:

18. Må vi efter ferien sende dig et spørgeskema om din oplevelse af Bornholm som ferieø?

Oplys da din e-mail (skriv tydeligt):_____________________________________________

Som tak for ulejligheden deltager du i lodtrækningen om tre vingavekort til Skjold Burne.


19. Hvilke af følgende attraktioner besøgte

du under opholdet på Bornholm?

(Gerne flere afkrydsninger)

Hammershus

Østerlars Rundkirke

Joboland Brændesgårdshaven

Natur Bornholm

Middelaldercentret

Røgerier

Glaspustere

Hjorths museum

Kunstgallerier

Tekstilværksteder

Bornholms Kunstmuseum

Oluf Høst Museet

Landbrugsmuseet Melstedgård

Paradisbakkerne

Almindingen

Rytterknægten

Helligdomsklipperne

Runestene

Christiansø

Andre. Hvilke? __________________

20. Hvilke af følgende aktiviteter deltog

du i?

(Gerne flere afkrydsninger)

Var på stranden

Cyklede ture

Fitnesscenter, spa, wellness

Ude at sejle

Kørte ture

Guidede ture

Besøgte kulturelle steder

Besøgte historiske steder

Besøgte attraktioner

Besøgte venner / familie

Oplevede fiskerlejer / havne

Fiskede

Spillede golf

Spiste på restaurant

Grillede selv

Shoppede

Slappede af

Nød naturen

Samvær med familie / børn

Var til koncert

Biografbesøg

Deltog i sportsaktivitet

Andre. Hvilke: ___________

21. Har du købt en pakkerejse til Bornholm?

(dvs. mindst færgeoverfart og ophold til samlet pris)?

Ja

Nej

22. Hvis ja, hvordan vurderer du prisen på pakken?

Meget

tilfredsstillende

Hverken

eller

Tilfredsstillende

Utilfredsstillende

Meget utilfredsstillende

Ved ikke


23. Hvad er dit køn?

Mand

Kvinde

24. Hvilken aldersgruppe tilhører du?

16-24 år

25-34 år

35-49 år

50-59 år

60-69 år

Over 69 år

26. Inden for hvilken gruppe ligger husstandens

samlede årsindkomst før skat?

Under 200.000 DKK pr. år

200.000 – 400.000 DKK pr. år

400.001 – 700.000 DKK pr. år

Over 700.000 DKK pr. år

27. Hvad er dit bopælsland?

Danmark

Tyskland

Andet. Hvad: __________________

25. Hvor lang tid varede din fuldtidsuddannelse?

28. Jeg bor til dagligt i? (angiv postnummer):

Op til 9 år (kun folkeskolen)

9-12 år

12 år + ikke akademisk uddannelse

12 år + akademisk uddannelse

Såfremt du har yderligere kommentarer, er du velkommen til at skrive her.

Mange tak for hjælpen

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

More magazines by this user
Similar magazines