Læs mere om aftalen i HL's notat - Handelsskolernes Lærerforening

hl.dk

Læs mere om aftalen i HL's notat - Handelsskolernes Lærerforening

Handelsskolernes Lærerforening

Nyt om erhvervsakademierne – vigtig meddelelse

september 2013

Ny aftale mellem CO10, LC og Finansministeriet om løn- og ansættelsesvilkår for

undervisere ved professionshøjskoler og erhvervsakademier

I dag den 23. september 2013 er der opnået et resultat af forhandlingerne mellem Finansministeriet og HL’s

centralorganisation om løn og ansættelsesvilkår for undervisere på erhvervsakademierne. Det betyder, at

der nu er klarhed over, hvilke løn og ansættelsesvilkår der gælder for HL’s medlemmer, der er overført fra

erhvervsskolerne til erhvervsakademierne. Aftalen er gældende fra 1. august 2013.

Som bekendt har CO10 gennem de seneste 2 år på vegne af HL og de øvrige organisationer forsøgt at indgå

en aftale med Moderniseringsstyrelsen om løn og aftalevilkår for bl.a. de tjenestemandslignende ansatte,

der er overført fra erhvervsskolerne til erhvervsakademierne.

Moderniseringsstyrelsen har ikke været villig til at indgå en aftale, men derimod fastholdt, at de overførte

medarbejdere ikke var virksomhedsoverdraget og ikke omfattet af erhvervsskolernes aftaler om løn og

ansættelsesvilkår.

På den baggrund har CO10 anlagt en retssag ved Østre Landsret, som har været berammet til den 24. og

25. september 2013. Denne sag er nu trukket tilbage, idet Moderniseringsstyrelsen for knap en uge siden

tilkendegav, at de alligevel var interesserede i at forhandle om en aftale på erhvervsakademiområdet med

organisationerne. Resultaterne af aftalen fremgår nedenfor.

Indholdet i aftalen

Dækningsområdet

Med virkning fra 1. august 2013 er der indført ny stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier og

professionshøjskoler. For at skabe ensartede vilkår for de forskellige grupper af undervisere, er der indgået

en aftale inden for CO10's/LC's forhandlingsområde. Aftalen dækker undervisere på erhvervsakademier og

professionshøjskoler, der ikke er omfattet af AC-overenskomsten

Generelt om den nye aftale

Aftaleresultaterne implementeres i en ny organisationsaftale, der tager udgangspunkt i bestemmelserne i

organisationsaftale for lærere samt nyt lønsystem for tjenestemandslignende ansatte lærere ansat ved

institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Det betyder, at det er denne organisationsaftale, der i fornyet form fremadrettet gælder for hhv.

erhvervsakademierne og professionshøjskolerne – herunder bestemmelser om basislønforløb, pension,

tillæg, merarbejde, plustid mv.

Aftalen gælder for alle undervisere, der ansættes med virkning fra 1. august 2013 eller senere. Kandidater

indplaceres i lønforløb 1 – 8, mens andre undervisere indplaceres i lønforløb 1 – 7. Til adjunkter ydes der et

årligt tillæg på 42.000 kr., og til lektorer ydes et årligt tillæg på 83.000 kr. (31. marts 2012).

1


Handelsskolernes Lærerforening

Arbejdstid

Den årlige arbejdstid udgør 1924 timer, inklusiv ferie og fridage, svarende gennemsnitligt til 37 timer

ugentlig. Der kan ydes godtgørelse for pålagt tjenstligt merarbejde, som har været af større omfang, og der

etableres et system til løbende tidsregistrering.

For ansatte, der er overført fra en erhvervsskole til et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, træder

arbejdstidsbestemmelserne i kraft den 1. januar 2014.

Overgangsbestemmelser for undervisere, der er overført fra en erhvervsskole til et erhvervsakademi.

Ansatte, der på erhvervsskolerne var ansat som tjenestemandslignende ansat efter HL’s

ansættelsesbekendtgørelse, bevarer vilkår svarende til disse. Ansatte, der vælger at forblive ansat på

tjenestemandslignende vilkår, er fortsat omfattet af erhvervsskolernes lønaftale og aftale om pension.

Det betyder, at tjenestemandslignende ansatte overført fra erhvervsskolerne bevarer:


Lønvilkår og hermed retten til lønstigninger, hvis sluttrin ikke er opnået

Retten til to ekstra skalatrin i forhold til tjenestemandspensionen ved overgang til ny løn

Pensionsvilkår, det vil sige tjenestemandspensionsrettigheden og optjening af 18 % PFA-pension

Ansættelsesanciennitet

Opsigelsesvilkår

Bestemmelserne om aldersreduktion gælder fortsat for ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år.

Overgang til stillingsstruktur

Undervisere, der er ansat inden 1. august 2013 (eller overført), kan vælge at lade sig lektorbedømme efter

den nye stillingsstruktur inden 1. januar 2015.

Vælger man at overgå til den nye stillingsstruktur, vil man blive omfattet af overenskomsten med samme

vilkår som undervisere på professionshøjskolerne. Det gælder fx basislønforløbet og tillægsstrukturen med

adjunkt- og lektortillæg.

Hvis lønnen i den nye stillingsstruktur er lavere end den hidtidige løn, ydes et tillæg til udligning af

forskellen. Tillægget beregnes i forhold til centralt fastsatte løndele – både basisløn og centralt aftalte

tillæg. Udligningstillæg er pensionsgivende, hvis tidligere tillæg var det.

Retten til at være forudlønnet bevares, ligesom retten til optjening af tjenestemandspension og

bestemmelserne herom fortsat gælder.

Yderligere oplysninger

Vi håber, at dette notat besvarer de umiddelbare spørgsmål til aftalen. For yderligere oplysninger kan I

kontakte konsulent Mette Pust, enten på mail: mp@hl.dk eller på telefon 38 10 88 00

2

More magazines by this user
Similar magazines