Referat fra generalforsamlingen i 2008 - Glostrup Bio

glostrupbio.dk

Referat fra generalforsamlingen i 2008 - Glostrup Bio

Referat fra generalforsamling i biografforeningen

”Sofarækken” den 30. marts 2008

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning om foreningens virksomhed

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det

kommende år (inklusive budget)

6. Indkomne forslag

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2 og 4

9. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. § 5 stk. 1)

Der var fremmødt 63 deltagere.

Formanden bød velkommen og gennemgik de fremsendte

og udleverede papirer:

B. Indkaldelse

C. Skriftlig beretning

D. Revideret regnskab

E. Arbejdsplan for det kommende år

F. Budget

G. Ny styreform og vedtægter (Sendt ud 3 uger for

transition)

H. Driftsaftale

I. Forslag til revideret organisering af biografforeningen

J. Valg til bestyrelse

K. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper

Ad 1.

Ad 2.

Ad 3.

Benny Hindse Hansen blev valgt til dirigentposten.

Benny Hindse Hansen takkede for valget og konstaterede

at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, ifølge

vedtægterne.

Følgende blev valgt til stemmetællere:

Per Gundersen, Marianne Klöcker, Peter Jepsen og

Lotte Warming.

Biograflederens årsberetning for 2007 blev udleveret til

alle ved indgangen. Henning gennemgik den i store træk.

1


Henning fortsatte med at berette at denne 8.

generalforsamling er starten på en ny epoke, hvor

”Sofarækken” overtager biografdriften.

Meget af bestyrelsens tid i 2007 er gået med at få hold

på den nye driftsform. På de 12 ordinære samt de 2

ekstraordinære bestyrelsesmøder er 60 – 70 % af tiden

blevet brugt på dette emne.

”Sofarækken” har 439 medlemmer hvoraf ca. 70 er

aktive i den daglige drift af biografen.

Børnefilmklubben har 124 medlemmer og bliver i

fremtiden en selvstændig forening.

Der er i 2007 solgt ca. 21.000 billetter, en tilbagegang på

13 % i forhold til det foregående år.

Glostrup Bio har i 2007 haft 11 Danmarkspremierer, men

har lidt af publikums svigt af de danske film.

E-billet systemet blev indført 1. maj, og havde en

vanskelig indkørselsperiode, men nu kører det.

Biografen fyldte 60 år 2. juledag, og der kom 210 gæster

til filmen ”De Pokkers Unger”.

Bestyrelsen har brugt meget tid på DRF (Dansk Reklame

Film), og endte med at sige nej tak til deres ”tilbud” om

en digital projektor til at vise reklamer på.

Vi mangler nu 40.000 kr. i indtægt, så vi skal i gang med

at etablere lokalreklamer.

”Sofarækken” har fået nyt medlemsblad, og redaktøren

er Holger Pedersen, manden bag bogen ”Film i Glostrup”.

Der er blevet lavet et internt blad for de aktive i

”Sofarækken” – og det er også Holger der står bag dette.

Den daglige drift i de enkelte grupper er altid på

dagsordenen på bestyrelsesmøderne, det er et emne der

fylder meget. Annoncen i Folkebladet var effektiv, vi fik

flere, nye aktive.

Cafégruppens beretning

Der har været store omvæltninger for passerne i det

forgangne år.

I maj indførte vi e-billet systemet.

2


Over sommeren var der 5 – 6 passere der stoppede, men

annoncen i Folkebladet fik 12 nye passerer oplært og de

er nu i fuld gang.

Hvert 3. måned afholdes et stort passermøde.

Arrangementsgruppens beretning

Da der ikke er så mange medlemmer i gruppen er der

ikke ressourcer til at lave de helt store arrangementer.

I oktober var der Kulturnat med over 600 mennesker

igennem biografen.

I september blev ”Film i det Fri” aflyst og i stedet blev

filmen vist i biografen, dette planlægger vi at gøre igen i

år.

Der er i foråret 2008 blevet afholdt 2 aktivarrangementer.

Servicegruppens beretning

Servicegruppen består af 3 medlemmer: Per Gundersen,

Verne Halmø og Ib Dramshøj.

Gruppen har 2007 beskæftiget sig med følgende:

Udskiftning af defekte stolesæder i salen. Der er nu

nedtaget 100 stole og reservebeholdningen er på 10

sæder, der er 272 pladser tilbage i salen.

Opstilling og nedtagning af scene ved særlige

arrangementer.

Udskiftning af el-pærer.

Afkalkning af blandingsbatterier.

Reparation at toiletsæder.

Praktiske medhjælpere ved særlige arrangementer.

Reserve uddelere.

Og så div. forefaldende arbejde…..

De kunne godt tænke sig at blive et par stykker til, så der

også er praktiske hænder i sommerperioden.

Operatørgruppens beretning

I 2007 har der i gennemsnit været 12 operatører.

De har vist 590 forestillinger.

De har været i biografen i 2140 timer.

Hver operatør har i gennemsnit leveret 178 timers

frivilligt arbejde.

3


Operatør

statistik

Aktivitet 2003 2004 2005 2006 2007

Antal film 626 604 502 529 590

Operatører 11 12 13 14 12

Timer i alt 2012 2168 1902 2070 2140

Timer/operatør 183 181 146 148 178

Bladuddelergruppens beretning

Der spares meget porto ved gruppens gå og cykelture

Beretningerne blev godkendt.

Ad 4.

Ad 5.

Det udleverede regnskab blev gennemgået og godkendt.

Der er 3 punkter på planen for det kommende år:

Hverdagen efter den nye styreform

Der vil være en ny bestyrelse.

Lokalreklamer

Der skal arbejdes på opstart af lokalreklamer.

Sponsorer

Der skal arbejdes på at skaffe sponsorer så vi kan få

gang i lokalreklamerne.

Budget 2008

Budget for 2008 blev fremlagt.

Flemming står alene for ”Sofarækkens” budget.

Biografdriften har et budget på 1,8 mio. kr.

Arbejdsplanen og budgettet blev godkendt.

Ad 6.

Som forening under Glostrup Kommune er det svært at

skaffe sponsorer, da de færreste vil sponsorere en

kommune. Sofarækken ønsker handlefrihed og at undgå

den lange kommunale behandlingstid, det er de to

hovedårsager for det nye tiltag. I hverdagen vil der ingen

forskel være i driften af biografen.

Forslag til vedtægtsændringer er sendt ud til alle, og den

nye driftsaftale er udleveret til alle fremmødte.

Driftsaftalen blev gennemgået.

Aftalen løber i 5 år, budget aftalen i 3½ år.

4


Der er en allonge på økonomien i driftsaftalen, derfor er

der ingen beløb i driftsaftalen.

Sp.:

Årsbudgettet – hvor ser I den lethed?

Pengene er bundet på løn, hvornår får vi nye sæder?

Sv.:

Vi kan ikke skaffe sponsorer til alt.

Når der skal skiftes gulvtæppe og stole kræver det

kommunal støtte, men husk at vi får 2 KB medlemmer i

bestyrelsen.

Vi har snakket om stolesponsorater til private eller

firmaer.

Hvem vil give 2000 kr. for en stol?

Løsningen kunne være at hvis du køber en stol får du 4

sekunder på lærredet.

Vedtægtsændringerne blev gennemgået, og der var

megen tak til Advodan for god bistand.

Sp.:

Er suppleanterne med til bestyrelsmøderne?

Sv.:

Nej ikke nu, men ifølge vedtægterne kan de – eller kan

ikke. Det diskuteres på første bestyrelsesmøde.

Ny styreform og vedtægtsændringer blev vedtaget, med

klap.

Organisering af biografforeningen blev gennemgået

Der skal være bestyrelsesmøder hver 2. måned (lige

måneder).

Der skal bære koordinationsudvalgsmøde hver måned.

Sp.:

Hvilket forum behandler henvendelser fra interesserede

reklamesponsorer?

Sv.:

Det behandles i reklame og Sponsorgruppen, derefter i

koordinationsudvalget og bestyrelsen træffer den

endelige beslutning.

5


Kommentar fra dirigenten:

Møder i forretningsudvalget på tirsdage kl. 16.30 – 17.30

er meget detaljeret. Det foreslås at papiret vedtages

uden parenteser og klokkeslæt.

Sv.:

Enig

Forslag fra dirigenten:

Alle parenteser slettes og forslag til omorganisering

vedtages.

Sv.:

Forslaget vedtaget.

Generalforsamlingen er stadig foreningens øverste

myndighed.

Ad 7.

Ad 8.

Kontingent blev fastsat til:

Sofarækken: 125 kr. pr. år

Børnefilmklubben: 100 kr. pr år.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Formand:

Henning Richard Jensen for 2 år

Økonomi ansvarlig: Flemming Petersen for 1 år

Suppleant for økonomi: Leif Bentzen for 1 år

Cafégruppen: Sarah Jensen for 2 år

Suppleant Café: Lisbeth Munch Olsen for 2 år

Operatørgruppen: Flemming Ravn for 1 år

Suppleant operatør: Inge Lindstrøm for 1 år

Suppleanter:

1. suppleant: Per Gundersen for 1 år

2. suppleant: Flemming Brandt for 1 år

Revisor:

Benny Klitbo for 1 år

Sp.:

Medlemsadministration. Er det både Sofarækken og

Børnefilmklubben der kræver ekstra revision?

Sv.:

Nej, kun Sofarækken.

6


Børnefilmklubben skal have sin egen generalforsamling,

formand, kasserer o.s.v. Sofarækken kan stille revisor til

rådighed.

Forslag til nedsatte arbejdsgrupper blev vedtaget.

Ad 9.

Følgende blev valgt til arbejdsgrupperne:

Koordinationsudvalget:

Cafégruppen:

Operatørgruppen:

Servicegruppen:

Arrangementsgruppen:

Bladuddelergruppen:

Børnefilmklubben:

Redaktionsgruppen:

Medlemsadministration:

Sponsorgruppen:

Inge Lindstrøm

Alle aktive

Alle aktive

Alle aktive

Sarah Jensen

Anni Blankensteiner

Marianne Wriedt

Alle aktive

Irene Klitbo

Inge Lindstrøm

Karen Aagaard

Biografleder

Flemming Brandt

Alle aktive

Flemming Petersen

Alle aktive

Henning præsenteres de ny medlemmer fra KB.

Henning Kristensen syntes det er dejligt at biografen ikke længere er et politisk

Stridsemne, og Glostrup er heldig fordi de har Sofarækken.

Henning glæder sig til arbejdet.

Hennings suppleant er Leif Olsen.

Freddy Rose kunne ikke være til stede.

Freddys suppleant er Gitte Limkilde.

7


Jesper fra sponsorgruppen og AL (Arbejdernes Landsbank) må ikke sidde i

bestyrelsen for Finansrådet.

Henning takkede de nyvalgte, de aktive og de fremmødte, samt Benny Hindse

Hansen for god dirigering.

Referatet er godkendt af

Henning Richard Jensen

Benny Hindse Hansen

Referat LW den 7/5 2008

8

More magazines by this user
Similar magazines