Arbejdsplan & budget 2011 - Glostrup Bio

glostrupbio.dk

Arbejdsplan & budget 2011 - Glostrup Bio

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 13. marts 2011


Biografforeningen Sofarækken Generalforsamling 2011 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Sidste år fejrede vi 10 års jubilæum for biografforeningen, og i år tager vi fat på de næste ti år Henning Richard Jensen Formand Ud over dette her generalforsamlingsdokument består materialet til årets generalforsamling af: * Årsberetning * Årsrapport (regnskab) samt en gennemgang af året i billeder og tale af vores medlemsbladsredaktør Holger Pedersen. - 2 -


Biografforeningen Sofarækken Generalforsamling 2011 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning om foreningens virksomhed 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år (inklusivt budget) 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg i henhold til vedtægternes § 4 stk. 2 og 3 9. Valg af revisor 10. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper 11. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. § 6) 12. Eventuelt - 3 -


Biografforeningen Sofarækken Generalforsamling 2011 r Punkt 1: Valg af dirigent Bestyrelsens forslag er Benny Hindse Hansen Punkt 2: Valg af stemmetællere Bestyrelsen foreslår: - Per Gundersen - Verner Halmø - Sarah Skov-Frederiksen - Irene Klitbo Punkt 3: Beretning om foreningens virksomhed Punktet deles op i tre: 1) Formanden indleder punktet 2) Medlemsbladsredaktør Holger Pedersen fører os gennem året i billeder og tale. 3) Debat om beretningen Se også den skriftlige årsberetning Punkt 4: Fremlæggelse af revideret regnskab Foreningens revisor Multi Revision Ballerup Aps v/Benny Klitbo fremlægger regnskabet Se også den skriftlige årsrapport (regnskab) - 4 -


Biografforeningen Sofarækken Generalforsamling 2011 Punkt 5: Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år (inklusivt budget) Arbejdsplan For at sikre biografens overlevelse på sigt skal biografen digitaliseres og i den forbindelse skal driftsaftalen genforhandles. 1) Digitalisering 2) Genforhandling af driftsaftalen Budgettet balancerer på den daglige drift, men da vi har behov for investeringer i salen for at forberede den til koncerter, udlejning til firmaer o.l. skal det finansieres på anden vis. 3) Udlejning af salen 4) Sponsorater For at kunne skaffe flere indtægter er det nødvendigt at foretage investeringer. 5) Internet i salen 6) Forbedringer til brug for koncerter & foredrag (følgespot, mikrofonholdere m.m.) 7) Udvidelse af foyerfaciliteter På grund af digitalisering vil det ikke være økonomisk muligt at udskifte stole generelt, men som en del af arbejdsplanen for 2011 kan det blive nødvendigt enten af anskaffe reservedele til de nuværende stole eller indkøbe erstatningsstole. 8) Vedligeholdelse af stolene Budget for 2010 Økonomiansvarlig Flemming Petersen gennemgår budgettet. Se næste side. - 5 -


Biografforeningen Sofarækken Generalforsamling 2011 Omsætning Budget 2011 Filmindtægter 980.000,00 Caféindtægter 300.000,00 Reklameindtægter 30.000,00 Arrangementsindtægter 20.000,00 Driftsaftaleindtægter 682.000,00 Foreningsindtægter 70.000,00 Øvrige indtægter 20.000,00 Omsætning i alt 2.102.000,00 Salgsomkostninger Filmudgifter 594.000,00 Caféudgifter 195.000,00 Reklameudgifter 7.000,00 Sponsorudgifter 3.000,00 Arrangementsudgifter 20.000,00 Driftsaftaleudgifter 80.000,00 Foreningsudgifter 70.000,00 Øvrige udgifter 3.000,00 Salgsomkostninger i alt 972.000,00 Andre driftsomkostninger Lønomkostninger 450.000,00 Personale 10.000,00 Møder & gaver 25.000,00 Inventar 25.000,00 Bygningsvedligeholdelse 220.000,00 Varme, el m.m. 220.000,00 Administration 120.000,00 Finansielle omkostninger 15.000,00 Andre driftsomkostninger i alt 1.085.000,00 ÅRETS RESULTAT 45.000,00 - 6 -


Biografforeningen Sofarækken Generalforsamling 2011 Punkt 6: Indkomne forslag Ingen. Punkt 7: Fastsættelse af kontingent Kontingentet fastholdes på 150 kroner pr. medlem pr. år. Punkt 8: Valg i henhold til vedtægternes §4 stk. 2 og 3 Økonomiansvarlig: Flemming Petersen er villig til genvalg Operatørgruppe repræsentant: Flemming Ravn er villig til genvalg Operatørgruppe repræsentant, suppleant: Inge Lindstrøm er villig til genvalg 1. suppleant: Per Gundersen er villig til genvalg 2. suppleant: Johnny Bagge er villig til genvalg Punkt 9: Valg af revisor Bestyrelsen foreslår at Multi Revision Ballerup Aps genvælges. Punkt 10: Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper · Koordinationsudvalget · Cafegruppen · Operatørgruppen · Servicegruppen · Arrangementsgruppen · Bladuddelergruppen · Redaktionsgruppen · IT-gruppen · Medlemsadministrationsgruppen · Reklame- og Sponsorgruppen · Filmklubben for Børn & Unge gruppen Punkt 11: Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. § 6) Alle stiller op igen Punkt 12: Eventuelt Ordet frit - 7 -

More magazines by this user
Similar magazines