Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

12

ser, der kræver indtil flere udrensninger med det formål at

nedbringe stamtallet, så begrænser udrensningerne i de

naturnære foryngelsesgrupper sig til en punktuel fjernelse

af dominerende uønskede bevoksningselementer enten i

form af uønskede arter og/eller individer af dårlig kvalitet

(krukker). Af økonomiske grunde bør denne hugst først

gennemføres, når den kan ske udgiftsneutralt (f.eks. ved

selvskovere). Et andet argument for at gennemføre udrensninger

kan være ønsket om at fremme bestemte arter,

der ellers vil bukke under i konkurrencen – f.eks. enkelte

ædelgraner i et ”hav” af sitka. Her vil den naturnære

dyrker igen udnytte koncentrationsprincippet og

gennemføre punktuelle fristillinger.

Allerede i udrensningsfasen lægges sporene for den senere

bevoksningsudvikling, ikke blot mht. artssammensætning,

men også i forhold til strukturudvikling. Da udgangspunktet

for en given konvertering som oftest er den

homogene bevoksning, bør mulighederne for udviklingen

af naturnære strukturer indtænkes i udrensningsfasen. Ved

at koncentrere udrensningen blandt de dominerende og

her først og fremmest kvalitativt dårlige bevoksningselementer

– og ikke ”sælge” de undertrykte træer til selvskovere

– fremmes udviklingen af en underetage. Disse

muligheder er specielt interessante i forbindelse med udrensninger

i bøg, hvor en vital underetage er afgørende

for at skabe gode foryngelsesbetingelser (bundlæ og god

jordbundstilstand uden græs) for derved på et senere tidspunkt

at skabe handlefrihed mht. økonomisk optimal afvikling

af overetagen.

1.7 Hugstprincipper – måldiameterhugst

Hugstprincipperne for den naturnære drift kan tilnærmelsesvis

beskrives som en “hugst fra oven“. Dette står i

modsætning til den klassiske hugst i det aldersklassevise

skovbrug, hvor der gennem hele bevoksningens liv hugges

stærkt “fra neden“ med det mål at opnå en homogen

bevoksning med lige store og lige gode træer på lige

stor afstand. I det aldersklassevis skovbrug finder afdrift

sted på et givet tidspunkt, hvor alle træer ideelt set er

hugstmodne samtidig og dermed har opnået deres ”måldiameter”.

I den naturnære drift hugges der modsætningsvist

blandt de herskende og medherskende til fordel for

kvalitativt fremragende (herskende) hoved- eller fremtidstræer.

De første hugster får derfor karakter af „krukke-

More magazines by this user
Similar magazines