Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

40

Behandlingsmodel 6:

Skærmstilling

Formål:

Skærmstillingen er den klassiske måde at konvertere gran

i hedeskovbruget. Den har som mål at forynge bevoksningen

på én gang over hele arealet gerne med nye arter

i gruppevise blandinger. Det kunne f.eks. være et ønske

om at indbringe en blanding af frostfølsomme arter (bøg,

ædelgran mv.) under en skærm af rødgran. Skærmstillingen

skaber mulighed for at gennemføre en hurtig konvertering

og har med held været brugt på en række hededistrikter.

Skærmstillingen er dog en omkostningskrævende

konverteringsmetode, da foryngelsen indledes på hele

arealet på én gang, og man derfor i vid udstrækning er

henvist til plantning hhv. såning.

25

20

15

10

5

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 57

Rødgran på 83 år under konvertering gennem skærmstilling med

underplantning af bøg og ædelgran samt udnyttelse af naturlig

foryngelse af gran, jf. plot 3 på modsatte side.

Metode:

Der hugges traditionelt fra neden, og skærmstillingshugsterne gennemføres normalt før, bevoksningerne når en højde

på 18 meter. Lokale erfaringer, lokalitetens beskaffenhed og den aktuelle bevoksnings stabilitet er bestemmende for,

hvornår skærmstillingshugsterne påbegyndes. Ved stigende højde øges stormfaldsfaren, men er man heldig, opnås

større dimensioner og dermed en bedre økonomi. Skærmen etableres normalt ved to hugstindgreb med ca. fem års

mellemrum for at begrænse destabiliseringen af bevoksningen, og kommer til at bestå af ca. 300 af de største og mest

stabile træer. Herefter indledes foryngelsen - som oftest ved en kombination af plantning/såning og naturlig genvækst.

Efterfølgende afvikles skærmen ved at hugge skærmtræerne i relation til foryngelsens udvikling. Skærmtræerne hugges

fortrinsvist fra oven, så de største værdier kommer ud først.

Højde for etablering af skærm, antal skærmstillingshugster og antallet af træer i skærmen tilpasses som nævnt lokaliteten

og kravene til skærmens stabilitet. Tidlige skærmstillinger, der foretages inden bevoksningen har nået hugstmodenhed,

bør undgås. I særlige tilfælde, f.eks. i stærkt skrællede unge eller mellemaldrende bevoksninger, hvor det

vurderes, at der aldrig opnås betydelige dimensioner, kan metoden dog også finde anvendelse.

Kulturmodeller:

Skærmstillinger retter sig primært mod ønsket om et radikalt og hurtigt træartsskifte til klimafølsomme arter. I situationer,

hvor skærmstillingen medfører en tæt og fladedækkende naturlig foryngelse af gran, må der påregnes udgifter til

udrensning hhv. afstandsregulering.

Afhængig af lokalitet og tilstræbt skovudviklingstype kan følgende kulturmodeller finde anvendelse:

Kul D:

Plantning af løv og nål under skærm

I mindre grad:

Kul A:

Kul B:

Kul C:

Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst

Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg

Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af bøg/andet løv

More magazines by this user
Similar magazines