Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

44

Behandlingsmodel 8:

Kvalitativ gruppehugst

Formål:

Den kvalitative gruppehugst er en velegnet måde at konvertere ensartede bøgebevoksninger. Formålet er at få flest

mulige træer af god kvalitet til at nå den fastsatte måldiameter for herved at opnå den største værdiproduktion og

samtidig få skabt en glidende foryngelse og dermed en mere heterogen bevoksningsstruktur.

Metode:

Første indgreb vil ofte være en indlæggelse af permanente kørespor. Hvor udgangspunktet udgøres af en ensartet

naturlig foryngelse, kan sporene passende indlægges med en grenknuser mv.

Tyndingshugster, der indledes, når der kan opnås et positivt økonomisk afkast, f.eks. gennem selvskovere, fokuserer på

hugst af krukker samt hugst for eventuel indblanding. Principperne bag de første hugstindgreb minder om den traditionelle

hugst i bøg, men der fokuseres mere på evt. indblanding, og ethvert udtag af undertrykte træer undgås for at

bevare en underetage.

Bøg på 109 år under konvertering

gennem kvalitativ gruppehugst

med berigende indplantning

af ask samt udnyttelse af

naturlig foryngelse af ær, jf. plot

3 på modsatte side.

30

25

20

15

10

5

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 93

Når træerne har opnået en tilfredsstillende renbul fortsætter hugsten fra oven med samme hugststyrke som ved den

traditionelle drift (hugststyrke C), men hugsten af de ringeste kvaliteter sker nu uanset træernes placering. Samtidig

skånes alle træer af god kvalitet, således at der opstår grupper af gode træer samt begyndende permanente åbninger

i kronetaget, hvor grupper af dårlig kvalitet er hugget.

Træernes fordeling på arealet tages således ikke i betragtning, og filosofien er, at grupper af træer i god kvalitet alle bør

nå måldiameteren og dermed den højeste pris. Grupper af dårlig kvalitet vil modsætningsvist blive hugget tidligt, og

dermed skabes der lysninger i bevoksningen, hvor der kan opstå foryngelse. Når de største træer af god kvalitet når den

tilstræbte salgsdimension, afvikles bevoksningen gradvis ved måldiameterhugst over en lang periode. En forudsætning

for denne behandlingsmodel er, at de mindre dimensioner af god kvalitet får lov at udvikle sig til hugstmodenhed.

Kulturmodel:

Den anførte hugst skaber optimale forudsætninger for tidlig indbringelse af ønskede indblandingsarter (ask, ær og

eventuelt nåletræ) samt udnyttelse af naturlig foryngelse over et langt tidsrum. Afhængig af tilstræbt skovudviklingstype

og lokalitet kan følgende kulturmodel finde anvendelse:

Kul H:

Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask, evt. ær

More magazines by this user
Similar magazines