Årsrapport 2012 - skousgaard

skousgaard.dk

Årsrapport 2012 - skousgaard

Årsrapport 2012 | forord

forord | årsrapport 2012


ÅRSRAPPORT 2012

Aalborg Universitetshospital

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Hobrovej 18-22, Postboks 365

9100 Aalborg

Tel: 99 32 32 07

E-mail: aalborguh@rn.dk

www.aalborguh.dk

Årsrapport 2012

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

August 2013

2 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 3


indhold | årsrapport 2012

Indhold


ÅRSRAPPORT 2012

Indhold............................................................................................. 3

Årsrapport

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital

Redaktion

Ledende lægesekretær Kit Højbjerg

Ledende overlæge Tove Ejlertsen Jensen

Layout

Aalborg Universitetshospital, Foto/AV-Sektionen

Foto

Aalborg Universitetshospital, Foto/AV-Sektionen, hvor andet ikke er angivet

Forsidebillede: Hanne Marie Simonsen

Udgiver

Aalborg Universitetshospital

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Hobrovej 18-22, Postboks 365

9100 Aalborg

Tel: 99 32 32 07

E-mail: aalborguh@rn.dk

www.aalborguh.dk

August 2013

Forord............................................................................................... 7

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling................................................. 9

Lidt historie om afdelingens lokaliteter................................................................. 9

KMAs interne organisering................................................................................... 9

Klinisk Mikrobiologisk Afsnit ............................................................................... 9

Infektionshygiejnisk Afsnit .................................................................................. 9

Klinisk professorat.............................................................................................. 9

Normering.......................................................................................................... 10

Kvalitetsarbejde.............................................................................. 12

Selvevalueringsgruppe......................................................................................... 12

Kvalitetsudvalg................................................................................................... 12

Patientsikkerhedsgruppe...................................................................................... 13

Patientsikkerhedsnøglepersoner........................................................................... 13

Lean-projekt....................................................................................................... 14

Lean-projekt - ”Bloddyrkning”.............................................................................. 15

Sikkerhedsarbejde........................................................................... 17

Klinisk Mikrobiologisk Afsnits Arbejdsmiljøgruppe (AmirG).................................... 17

Arbejdsmiljøarbejde i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 2012.................................... 17

it.......................................................................................................... 19

IT-udvalg............................................................................................................ 19

IT-gruppe .......................................................................................................... 19

Elektronisk rekvirering......................................................................................... 19

Elektronisk svar.................................................................................................. 19

Den Kliniske IT-arbejdsplads................................................................................ 19

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

5


Årsrapport 2012 | indhold

indhold | årsrapport 2012


Laboratoriet.................................................................................... 20

Produktion ........................................................................................................ 20

Generelle produktionstal og tendenser.................................................................. 20

Bakteriologi........................................................................................................ 22

Bloddyrkning...................................................................................................... 23

Serologi............................................................................................................. 27

Chlamydia trachomatis........................................................................................ 31

Parasitologi........................................................................................................ 32

Molekylærbiologi................................................................................................ 33

Hud-, hår- og neglesvamp ................................................................................... 36

Sekretariatet.................................................................................... 39

Forskning.......................................................................................... 40

Baggrund og større projekter............................................................................... 40

Personale med primær forskningsansættelse.......................................................... 40

Andet personale med ph.d. grad........................................................................... 40

Artikler fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling indekseret i 2012 ................................. 41

Artikler fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling publiceret elektronisk .......................... 42

Artikler hvor KMA har været repræsenteret i en arbejdsgruppe................................ 42

Rapporter ......................................................................................................... 42

Foredrag med publiceret abstract......................................................................... 42

Posters med publiceret abstract........................................................................... 43

Foredrag............................................................................................................ 44

Uddannelse....................................................................................... 46

Læger................................................................................................................. 46

Lægesekretærer................................................................................................... 46

Bioanalytikere..................................................................................................... 47

Almen praksis................................................................................... 48

Samarbejde........................................................................................................ 48

Praksiskonsulentordningen.................................................................................. 48

MIKAP............................................................................................................... 48

Kurser................................................................................................................ 48

MIKAP samarbejde på landsplan.......................................................................... 49

Øvrige samarbejdsrelationer..................................................... 50

Gæster i afdelingen.............................................................................................. 50

Infektionshygiejnen....................................................................... 52

Indledning.......................................................................................................... 52

Infektionshygiejniske indsatser i forbindelse med Den Danske Kvalitets Model v.2..... 52

Genbehandling og kvalitetssikring af endoskoper................................................... 52

Håndhygiejneaudit ............................................................................................. 52

Implementering af rengøringsretningslinjer ........................................................... 52

Overvågning af sygehuserhvervede infektioner ...................................................... 53

Resistente mikroorganismer ................................................................................ 53

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) ............................................. 54

Vancomycin resistente enterokokker (VRE)............................................................ 55

Extended spectrum Beta-lactamase producerende (EBSL) E. coli og K. pneumoniae.. 55

Carbapenem resistente Gram-negative stave (CRE)................................................ 55

Clostridium difficile............................................................................................. 55

Udbrudshåndtering............................................................................................. 56

Patientsikkert Sygehus......................................................................................... 56

Betjening af primærkommunerne.......................................................................... 57

Nationale arbejdsgrupper.................................................................................... 57

Nationale standarder, retningslinjer og vejledninger............................................... 57

Regionale retningslinjer ...................................................................................... 57

Regionale arbejdsgrupper.................................................................................... 58

Ny- og ombygning .............................................................................................. 58

Undervisningsopgaver ........................................................................................ 58

Forskning og udviklingsarbejde ............................................................................ 58

Årets gang i KMA.............................................................................. 60

Jubilæum............................................................................................................ 60

Afskedsreception................................................................................................ 61

”Tove Nilsson Prisen”.......................................................................................... 61

Lucius-klubben i KMA ......................................................................................... 62

Bowling ............................................................................................................. 62

Festudvalg i KMA................................................................................................ 62

Julefrokost.......................................................................................................... 62

Formandsvalg i KMAs kageklubben ”KageMedAndagt”.......................................... 62

6 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 7


Årsrapport 2012 | forord

forord | årsrapport 2012


Forord

ÅRSRAPPORT 2012

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling flyttede i nye lokaliteter

i foråret 2011. De nye lokaliteter har givet afdelingen

lyse og rummelige forhold med arbejdspladser

til alle funktioner i mikrobiologien. Med ét slag er alle

arbejdsmiljøproblemer med støj, varme og pladsmangel

strøget af bordet. Flytningen var en disciplin

i planlægning, og det lykkedes med alles hjælp både

eksternt og internt at opretholde den daglige produktion

på trods af, at produktionsapparaturet blev lukket

ned, flyttet og startet op igen samme dag. Vi er nu

faldet godt til rette og kan koncentrere os om at forbedre

kvaliteten i arbejdet og udvikle funktionerne.

Klinisk Mikrobiologisk Afdelings produktion er konstant

stigende med en samlet produktionstilvækst på

45 % i løbet af de seneste 6 år. En del af tilvæksten skyldes

planlagte hjemtagninger af bl.a. molekylærbiologiske

undersøgelser, men gennem de seneste 3 år er

der også kommet en betydelig tilvækst i prøver rekvireret

fra praksissektoren. Tilvæksten har været størst

indenfor urindyrkninger og podninger med tilhørende

resistensbestemmelser. Afdelingen har derfor i

2012 et samarbejde med regionen og praksissektoren

søgt at klarlægge årsagerne til denne prøveudvikling,

som i øvrigt også er set i landets øvrige regioner. En af

årsagerne ser ud til at være en holdningsændring hen

i mod diagnostik før antibiotikabehandling, således

som det også anbefales i Sundhedsstyrelsens nye vejledning

om ordination af antibiotika.

Vinteren 2011-2012 blev også den periode, hvor

Mycoplasma epidemien ramte Region Nordjylland

hårdest. I årsrapporten er en detaljeret fremstilling

af epidemiens topuklede forløb over vinteren 2010-

2011 og 2011-2012.

Forskningen har været fokuseret omkring 3 store

områder, nemlig infektionsepidemiologi, gastrointestinale

infektioner samt ledprotese infektioner. Dette

har resulteret i et stort antal publikationer, foredrag

og postere.

Årsrapporten rummer hovedtrækkene for arbejdsområderne

både inden for den kliniske mikrobiologi

og infektionshygiejnen.

Maj, 2013

Tove Ejlertsen Jensen

Ledende overlæge, phd

2012 blev året, hvor Clostridium difficile 027 ramte

Region Nordjylland. Med en hurtig indsats fra regionens

side blev det muligt for Klinisk Mikrobiologisk

Afdeling at imødegå en epidemisk spredning på sygehusene

gennem samlede strategiske tiltag på både

det diagnostiske og infektionshygiejniske område.

Ӂrsrapporten kan

også ses på

KMAs hjemmeside”

8 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 9


Årsrapport 2012 | forord klinisk mikrobiologisk afdeling

klinisk mikrobiologisk afdeling | årsrapport 2012

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk

Sønder skovvej

Mikrobiologisk


Afdeling

FR. Obels Vej

Mølleparkvej

Aalborg Universitetshospital

Ørstedsvej

Mølleparkvej

Kontaktinfo

Hobrovej

Postadresse

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital

Hobrovej 18 – 22, Postboks 365

9100 Aalborg

Telefon

9932 3207

(hverdage mellem 8:00 og 15:00)

Lidt historie om afdelingens

lokaliteter

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) er funktionsbærende

enhed for hele Region Nordjylland.

Afdelingen var fra 1966 og indtil 1987 regionalafdeling

under Statens Serum Institut i København. Fra

1987 overgik afdelingen til at være amtskommunal

og siden regional som Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

(KMA), Aalborg Universitetshospital.

KMA startede i den sorte barak og den gule murstensbygning

på Mølleparkvej 8A. Den ældste del af

”barakken” (bygn.18) blev taget i brug i 1967, og der

kom tilbygninger både midt i 80’erne og i 90’erne.

”Murstens-bygningen” (bygn.17) var den ældste del

af Psykiatrisk Sygehus, og der var stadigt tremmer for

vinduerne i gavlen bag lindetræet, da KMA boede der.

KMA er nu flyttet til 5., 6. og 7. etage i det Psykiatriske

Højhus, Mølleparkvej nr. 10 (gule prikker på kortet).

KMAs interne organisering

KMA er opdelt i to hovedafsnit, Klinisk Mikrobiologisk

afsnit og Infektionshygiejnisk afsnit. Der er tilknyttet

et klinisk professorat til afdelingen. Afdelingsledelsen

er ledende overlæge Tove Ejlertsen Jensen.

Klinisk professor er Henrik Carl Schønheyder.

Lægerne i KMA deltager i den daglige drift med supervision

af laboratoriet samt rådgivning af regionens

læger i Almen Praksis og på sygehusene vedrørende

diagnostik og behandling af infektionssygdomme.

Læger varetager 24-timers vagtfunktion med rådighedsvagt

fra bolig.

Undersøgelsesprogram: Oplysninger om analyseprogram

findes i Region Nordjyllands Laboratorievejledning

- elektronisk udgave, se på www.laboratorievejledning.dk

Infektionshygiejnisk Afsnit

Infektionshygiejnen (IH) ledes af den specialeansvarlige

hygiejneoverlæge. IH har regionsfunktion

for sygehusene, regionens specialsektor, Psykiatrien

og regionens døgn- og daginstitutioner. I enkelte tilfælde

ydes også råd og vejledning inden for primærsektoren.

Hygiejnesygeplejerskerne har organiseret

sig i teams, til varetagelse af opgaverne inden for de

forskellige områder.

IHs opgave er at forebygge opståen og spredning af

infektioner inden for regionens sundhedsvæsen, og

det sker gennem udarbejdelse af fælles retningslinjer,

undervisning og rådgivning, auditering samt vejledning

i praktiske spørgsmål i relation til smitteudbrud.

Telefax

9932 3216

E-mail

klinmikro@rn.dk

Klinisk Mikrobiologisk Afsnit

Klinisk Mikrobiologisk Afsnit (KMA) har 3 afdelingsbioanalytikere,

hvoraf den ene har koordinerende

funktioner. Afdelingsbioanalytikerne leder 3 funktionsområder

med bakteriologi og resistensbestemmelse,

parasitologi, mykologi, molekylærbiologi og

serologi.

Klinisk professorat

Afdelingens professorat har indtil udgangen af 2012

været knyttet til Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Århus Universitet. Fra 2013

er professoratet knyttet til Aalborg Universitet. Til

professoratet er fast knyttet en ½ bioanalytiker og 1

forskningsassistent; dertil kommer eksternt finansierede

medarbejdere.

10 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 11


Årsrapport 2012 | klinisk mikrobiologisk afdeling

klinisk mikrobiologisk afdeling | årsrapport 2012


Normering

Faggruppe Personer ultimo 2012

Læger 12

Bioanalytikere 49

Sekretærer 7

Molekylærbiologer 1

Hygiejnesygeplejersker 8

12 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 13


Årsrapport 2012 | kvalitetsarbejde

kvalitetsarbejde | årsrapport 2012

Kvalitetsarbejde


Selvevalueringsgruppe

David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge

Kit Højbjerg, ledende lægesekretær

Erica Bracher Jørgensen, bioanalytiker

Akkrediteringsarbejdet i KMA bliver varetaget af selvevalueringsgruppen.

Gruppen refererer til kvalitetsudvalget

og mødes en gang om måneden.

Selvevalueringsgruppen varetager udarbejdelsen af

handleplaner, uddelegering af opgaver samt opfølgning

på at de forskellige opgaver bliver udført.

Selvevalueringen 2012 er udført efter DDKM version

2. De enkelte akkrediteringsstandarder er diskuteret

og endeligt godkendt i kvalitetsudvalget.

Akkrediteringsarbejdet har i 2012 været målrettet

arbejdet med handleplaner for håndhygiejne, svartider,

måling og rapportering af kvalitetsdata samt

overførsel af dokumenter til PRI. Selvevalueringen gav

følgende resultat:

132 indikatorer er vurderet som ”helt opfyldte”, 16

som ”i betydelig grad opfyldt”, 1 er vurderet som ”i

nogen grad opfyldt” og kun 1 er vurderet som ”ikke

opfyldt”. Der arbejdes fremadrettet på at udbedre de

mangler, der var årsag til, at ikke alle indikatorer blev

vurderet som ”helt opfyldt”.

I 2012 deltog KMA i intern survey. Konklusionen på

surveyet var, at KMA generelt er rigtig langt i akkrediteringsprocessen,

dog skal kvalitetsorganisationen

arbejde på en bedre måde, at informere personalet

om kvalitetsarbejdet herunder især information om

auditresultater om svartider.

Kvalitetsudvalg

Tove Ejlertsen Jensen, ledende overlæge, ph.d.

David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge

Lone Klitgaard Person, koordinerende afdelingsbioanalytiker

Kit Højbjerg, ledende lægesekretær

Jette Brommann Kornum, reservelæge

Erica Bracher Jørgensen, bioanalytiker

Kvalitetsudvalget har afholdt 4 planlagte møder i

2012. Udvalgte fokusområder for året har været:

• Svartider: Der har som en del af kravene i DDKM

været fokus på svartiderne i KMA. 5 prøvekategorier

har været overvåget, med en defineret svartid

for hver prøvekategori. Målet har været, at overholde

svartiden for minimum 90 % af prøverne

indenfor de udvalgte kategorier. Dette er indfriet

for alle de udvalgte prøvekategorier. For ekspektorater

er det dog således, at vi vedvarende ligger

og svinger omkring 90 %, og enkelte målinger har

været under målet.

• ISO15189: Klinik Diagnostik arbejder frem mod,

at alle laboratorierne er ISO 15189 akkrediteret.

Fire nøglepersoner i KMA har i efteråret gennemført

DANAKs grundkursus for tekniske assessorer

(ISO15189), og arbejdet med ISO-akkrediteringen

er indledt i KMA.

• Q-pulse: For at kunne styre og opfylde de krav og

standarder, som ISO 15189 indeholder, er laboratorierne

afhængige af et fleksibelt dokumentstyringsprogram

med mange muligheder. I august

2012 deltog 2 nøglepersoner fra KMA sammen

med en delegation fra laboratorierne i en ekskursion

til Maidstone og Tunbridge Wells hospitalerne

i England for at observere Q-pulse systemets

funktionaliteter på et hospital på størrelse med

Aalborg Universitetshospital.

Q-Pulse vil give os mulighed for at kunne bruge

”læst og forstået” funktion på laboratoriets instrukser.

Alt personale vil elektronisk kunne forespørge

om rettelser i instrukserne. Q-pulse vil

kunne holde styr på utilsigtede hændelser (UTH),

kompetence ressourcer i afdelingen, oplæringer

samt give advarsel om eventuelle kompetencegab

i respektive laboratorieafsnit.

KMA ser frem til at arbejde dybdegående med akkrediteringen

i de kommende år.

• Kommunikation: Det er vigtigt, at arbejdet i kvalitetsudvalget

kommunikeres til afdelingens ansatte.

Der arbejdes fremadrettet med flere tiltag,

der skal sikre at kvalitetsdata præsenteres for alle

ansatte.

Patientsikkerhedsgruppe

Lone Klitgaard Person, koordinerende afdelingsbioanalytiker

David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge

Kit Højbjerg, ledende lægesekretær

Katja Diana Tang Kramme, bioanalytiker

KMA har i 2012 nedsat en patientsikkerhedsgruppe,

bestående af flere faggrupper, som skal bearbejde og

WHO klassificere de utilsigtede hændelser i afdelingen.

Gruppen er nedsat med ønske om mere fokus på

patientsikkerhedsarbejdet samt muligheden for at arbejde

mere proaktivt med patientsikkerhed.

Patientsikkerhedsgruppen foretager sagsbehandling

af de indkomne hændelsen, og er der tale om en hændelse,

der kan kategoriseres som alvorlig, foretages

en dybdegående retrospektiv analyse, eksempelvis en

kerneårsagsanalyse. Dette har dog endnu ikke været

aktuelt.

Ved de øvrige hændelser planlægger patientsikkerhedsgruppen,

hvordan der på baggrund af hændelserne

kan foregå en læringsproces, således at fejl og

utilsigtede hændelser minimeres og kvaliteten der

med øges. Denne læring foregår bl.a. ved gennemgang

og beskrivelse af udvalgte utilsigtede hændelser

for personalet i KMA.

I foråret 2012 observeres der en stigning i antallet af

UTHer, som omhandlede fejlregistrering af prøver.

Der var flere tilfælde, hvor prøver blev registreret i

KMAs laboratoriesystem med forkerte patientdata.

Patientsikkerhedsgruppen arbejdede med problematikken

og fik belyst, at fejlen opstår, fordi man i IT

systemet har mulighed for at gentage en registrering

på forrige prøve. Dette er ændret, således at der altid

skal tastes et CPR nr. ved en ny registrering. KMA har

ikke oplevet fejlen siden.

I efterår 2011 og vinter 2012 observeres der en stigning

i antallet af UTHer omhandlende prøver sendt

tilbage med returemballage. Procedurerne blev gennemgået

og ændret, således at returemballage fremover

altid kontrolleres af to personer. KMA har ikke

oplevet fejlen siden.

I efteråret 2011 blev der gennemført en patientsikkerhedsrunde

på KMA som en del af den proaktive

patientsikkerhedsindsats på Aalborg Universitetshospital.

Der blev udarbejdet 2 handleplaner, som afdelingen

har arbejdet videre med i løbet af 2012.

I 2012 har patientsikkerhedsgruppen indført at,

personalet selv skal indmelde utilsigtede hændelser

i DPSD2 (er tidligere foretaget at patientsikkerhedsnøglepersonerne).

Dette er med ønske om at synliggøre

patientsikkerhedsarbejdet yderligere og dermed

udbygge den gode patientsikkerhedskultur.

Patientsikkerhedsnøglepersoner

Patientsikkerhedsnøglepersoner i KMA er:

Lone Klitgaard Person, koordinerende afdelingsbioanalytiker

David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge

I Klinisk mikrobiologisk afdeling er der udpeget to

patientsikkerhedsnøglepersoner. De forestår i samarbejde

med afdelingsledelsen sagsbehandling af de

utilsigtede hændelser, som opstår i afdelingen.

Henrik C. Schønheyder, professor, overlæge, dr.med.

har tidligere været patientsikkerhedsnøgleperson i

KMA, men David Fuglsang-Damgaard har overtaget

hvervet fra efteråret 2012.

kvalitetsarbejde

klinisk

mikrobiologisk

afdeling

14 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 15


Årsrapport 2012 | kvalitetsarbejde

kvalitetsarbejde | årsrapport 2012

Lean-projekt

Lean-projekt - ”Bloddyrkning”

LEAN-projekt bloddyrkning fik fokus på afdelingens

arbejdsgange i forbindelse med udredning og svarafgivelse

af bloddyrkninger. Det var ønsket gennem en

optimering af arbejdsgangene i bloddyrkningslaboratoriet

at sikre en tidligere udredning og hurtigere

svarafgivelse. Målet var svarafgivelse inden kl. 10.00

på dagen for primære kontakter til de kliniske afdelinger

- uden at dette måtte få negativ indflydelse på

svarafgivelsen for øvrige prøver.


Kvalitetsarbejdet har også omhandlet arbejdet med

kvalitetssikring af arbejdsprocesser og optimering af

svartider. Til dette blev der i 2012 opstartet et Lean-projekt

i KMA, hvor alle afdelingens medarbejdere

blev involveret. Som indledning til Lean- arbejdet blev

der den 4. september 2012 afholdt temadag for alle

afdelingens medarbejdere i Skydepavillionen.

Ud fra emner og forslag fra temadagen, blev bloddyrkning

udvalgt som et relevant og egnet målrettet

emne til forbedring af kvaliteten i arbejdet.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe blandt afdelingens

medarbejdere, og selve Lean-projektet blev ledet af

konsulentfirmaet Muusman:

Lean-arbejdsgruppen bestod af:

Lena Mortensen, Mette Trudslev, Freddy Iversen, Rikke Nielsen

og Jette Brommann Kornum.

Opstart

• Temadag om

LEAN for

medarbejerne

• Styregruppemøde

mhp udvælgelse

af fokusområde

for projektet

Kortlægning af

nu-situation

• 2 heldagsworkshops

for projektgruppe

• Observationsdag

for konsulent i

Klinisk Mikrobiologisk

Afdeling

Identifikation af

muligheder

• Heldagsworkshop

for projektgruppe

Et andet formål med LEAN-projektet var at "klæde

afdelingen på" til selv fremadrettet at kunne arbejde

med optimering af arbejdsgange inden for andre aktivitetsområder

via de principper, der blev arbejdet ud

fra i LEAN-projektet.

Projektforløbet fremgår af nedenstående figur:

Valg af løsninger

• Beslutningsworkshop

for projektgruppe

og styregruppe

• Implementeringsog

monitoreringplan

Implementering

og opfølgning

• Klinisk Mikrobiologisk

Afdeling

implementerer de

nye processer

• Løbende monitorering

og statusmøder

med konsulent

• Detailplanlægning

og forberedelse af

forløbet

• Afsluttende styregruppemøde

TEMADAG

KMA

sæt X i kalenderen

Projekt defineret

og detailplanlagt

Processer,

problemer og

deres årsager

beskrevet

Idékatalog, forslag

til nye processer

inkl. mål beskrevet

Implementeringsog

monteringsplan

godkendt

Optimering af

arbejdsgange

gennemført

Kl. 13.15

Kl. 13.30

Kl. 14.15

Kl. 14.45

Kl. 15.00

Kl. 17.30

Kl. 20.00

4. september 2012

til temadag på Skydepavillionen

Ledergruppen

Afgang fra KMA til Skydepavillionen

Hvad er “Lean-projekt”

torben Jensen, Muusmann

Erfaring fra “Lean-projekt” gennemført på KBA

oplægsholdere annonceres senere

Pause med kaffe / te m.m.

Gruppearbejde med forslag til projekt-emner:

Eksempelvis: udpakningen

Buffet og hygge

Slut

Efter temadagen blev der afhold 2 workshops for

projektgruppen, hvor arbejdsgangene i bloddyrkningslaboratoriet

samt problemer i arbejdsgangene

blev kortlagt i detaljer. I næste fase indsamlede projektgruppen

løsningsforslag fra de øvrige ansatte

ved KMA og udarbejdede herefter en række forslag

til nye arbejdsprocesser. Kortlægning og løsningsforslag

blev herefter behandlet på en workshop for styregruppen

og projektgruppen, hvor der blev truffet

aftale om den efterfølgende implementering af og

opfølgning på besluttede tiltag.

Tiltag der forventes iværksat i januar-februar måned

2013:

• Ny arbejdsgang for registrering, nummerering og

loadning af blod straks efter modtagelse.

• Ny teambaseret arbejdsgang for bioanalytikere på

hverdage for aflæsning af nye og gamle sekundære

prøver samt for unloadning, mikroskopering mv.

af primært blod. Endvidere opprioritering af primært

blod i weekenden.

• Ny arbejdsgang for læger med nye vejledende tider

for bloddyrkningskonferencer og udringninger

samt ny plan for afvikling af lægernes mødeaktivitet.

Der er endvidere planlagt "målstyring" for bloddyrkningsaktiviteterne.

Der er således etableret mulighed

for, at data teknisk kan præsenteres mhp. ugentlig

opfølgning ift. LEAN-projektgruppen og månedlig

præsentation for personalet

16 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 17


Årsrapport 2012 | sikkerhedsarbejde

sikkerhedsarbejde | årsrapport 2012

Sikkerhedsarbejde


Klinisk Mikrobiologisk Afsnits

Arbejdsmiljøgruppe (AmirG)

Tove Ejlertsen Jensen, ledende overlæge, - Arbejdsmiljøansvarlig

Lone Klitgaard Person, koordinerende afdelingsbioanalytiker

- Arbejdslederrepræsentant

Lise Nielsen, bioanalytiker - Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljøarbejde i Klinisk

Mikrobiologisk Afdeling 2012

Overordnet fokuspunkt for arbejdsmiljøet 2012 har

været: Fremme nærvær og mindske fravær.

Arbejdsmiljøgruppen har sammen med det lokale

MED-udvalg arbejdet målrettet med resultaterne af

den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse

(MTU). Ud fra målingen er der sat fokus på emnet

”Hvordan bibeholdes den gode sociale kapital” samt

”Nonverbal kommunikation”.

Arbejdsmiljøgruppen gennemfører halvårlige generelle

arbejdsmiljøgennemgange, og der gives undervisning

med sikkerhedsrundvisninger for alle nyansatte

i afdelingen.

I APV-arbejdet er der udarbejdet pjece til rengøringspersonale,

APV over sygefravær, psykisk APV for det

mikrobiologiske afsnit, en APV vedr. arbejdspres i et

afsnit, samt en APV for gravide og ammende i KMA.

Arbejdsmiljøgruppen har også arbejdet med udskiftning

af Virkon på arbejdspladserne. Dette er nu erstattet

af actichlor pga. risiko for sporer fra Clostridium

difficile.

Sikkerhedsarbejde

klinisk mikrobiologisk afdeling

Kunstner: Hanne Marie Simonsen

18 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 19


Årsrapport 2012 | it

it | årsrapport 2012

it


IT-udvalg

Tove Ejlertsen Jensen, ledende overlæge

Kit Højbjerg, ledende lægesekretær

Jan Koldbro, hygiejnesygeplejerske

Freddy Iversen, bioanalytiker

David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge

Dorte Aaen, hygiejnesygeplejerske

Henrik Carl Schønheyder, professor overlæge

Lone Klitgaard Person, koordinerende afdelingsbioanalytiker

IT arbejdet er organiseret med et IT-udvalg, hvorunder

der hører en IT-gruppe, som varetager opgaver

vedrørende afdelingens laboratorie-IT-systemer,

samt en gruppe som varetager opgaver vedrørende

hospitalets kliniske IT-arbejdspladser. Dette blev implementeret

i forbindelse med implementeringen af

den kliniske IT-arbejdsplads på Aalborg Universitetshospital

i 2011.

IT-gruppe

Henrik Carl Schønheyder, professor overlæge

Lone Klitgaard Person, koordinerende afdelingsbioanalytiker

Kirsten Paulsen, afdelingsbioanalytiker

Freddy Iversen, bioanalytiker

Heine Skudstrup Haals, sekretær

KMA anvender ADBakt som laboratorieinformationssystem

og har ansat en IT-bioanalytiker, som varetager

driften og vedligeholdelsen af systemet. Klinisk

Mikrobiologisk Afdeling har nedsat en IT gruppe

som i samarbejde håndterer større IT problematikker

og planlægger indkøb samt indkøring af nye funktionaliteter.

Medlemmerne deltager desuden i eksterne

IT-udvalg og ERFA-grupper bl.a. WebReq-gruppen,

MDS-gruppen og MiBas forretningsudvalg.

regionens øvrige sygehuse/hospitaler forventes udrullet

i løbet af 2013.

Elektronisk svar

KMA sender alle svar elektronisk til Clinical Suite,

MiBa og til Almen praksis via EDIFACT. Regionens

sygehuse/hospitaler anvender ligeledes vores webbaseret

adgang WWBakt til søgning af mikrobiologiske

svar.

Laboratoriet er i gang med at implementere WWLab,

som forventes at være fuldt kørende inden udgangen

af 2013.

For at løfte de store IT-opgaver fik KMA i 2012 brug

for skift af afdelingens server. Server skiftet betyder

ekstra kapacitet og sikkerhed; det sidste beror på

’spejling’ af data. Selve skiftet var en meget positiv

proces, hvor mange samarbejdspartnere var klar til

at løse en række kontrolopgaver.

Den Kliniske IT-arbejdsplads

Kit Højbjerg, ledende lægesekretær

Jan Koldbro, hygiejnesygeplejerske

Freddy Iversen, bioanalytiker

David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge

Dorte Aaen, hygiejnesygeplejerske

Den Kliniske IT-arbejdsplads er det samlede billede

af alle kliniske IT-systemer – både de nuværende og

kommende systemer – som i dagligdagen understøtter

klinikerne i deres arbejde.

Målet er, at alle sygehusene i Region Nordjylland ved

udgangen af 2013 er på de fællesregionale systemer.

Elektronisk rekvirering

KMA benytter udelukkende elektronisk rekvirering fra

Almen praksis via WebReq.

Planlægningen af elektronisk rekvirering fra hospitalerne

er i fuld gang og på Sygehus Thy-Mors er elektronisk

rekvirering implementeret i efteråret 2012

som et pilotprojekt. Rekvireringen sker via Clinical

Suite. Implementeringen af elektronisk rekvirering på

20 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 21


Årsrapport 2012 | laboratoriet

laboratoriet | årsrapport 2012

Laboratoriet


Produktion

Antallet af prøver er steget støt gennem mange år.

I 2008 indledtes hjemtagning af undersøgelse for

hud-, hår- og neglesvampe samt molekylærbiologiske

undersøgelser, herunder atypisk pneumoni og diverse

virusanalyser.

Dertil kom en stor epidemi med Mycoplasma i vinteren

2010-2011 samt vinteren 2011-2012.

Generelt ses der en stigning i basisprøver som urindyrkninger

og almindelige podninger fra Almen Praksis.

Generelle produktionstal og tendenser

Figuren nedenfor viser fordelingen af rekvisitioner

mellem regionens institutioner. Praksissektorens prøvetræk

er vokset fra år til år. I 2011 rekvirerede praksissektoren

51% af prøverne, og dette er steget til 53%

i 2012.

Antal prøver pr. år

Eksterne + diverse

2%

Sygehus Thy-Mors

3%

Sygehus Thy-Mors

230.000

Aalborg

Universitetshospital

31%

Aalborg Universitetshospital

8003 Sygehus Vendsyssel

210.000

190.000

Praksis

53%

Sygehus Himmerland

Psykiatrien Nordjylland

170.000

Anæstesisektor Nordjylland

150.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sygehus

Himmerland

3%

8003 Sygehus

Vendsyssel

8%

Praksis

Eksterne + diverse

22 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 23


Årsrapport 2012 | laboratoriet

laboratoriet | årsrapport 2012

Bakteriologi

Bloddyrkning


Identifikation og resistensbestemmelse

I 2012 modtog KMA ca. 158.000 bakteriologiske

prøver, hvoraf ca. 53 % var fra almen praksis.

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Bakteriologi - sygehuse

B E IV O P S SV U UD V VÆ

Fordelingen af prøver samt antal prøver set i forhold

til 2010 og 2011 fremgår af nedenstående grafer.

2010

2011

2012

B: bloddyrkning

E: ekspektorat, BAL og BL

IV: intravenøse katheterspidser

O: overvågning for multiresistente bakterier

P: podning fra sygehus

S: spinalvæske, liquor

SV: svælg

I Region Nordjylland anvendes bloddyrkningssystemet

BactAlert (bioMérieux). For voksne består en

bloddyrkning af 3 flasker, der tages som et samlet

sæt (2 aerobe og 1 anaerob flaske). Derved sikres et

blodprøvevolumen på ca. 30 mL, som anses for det

optimale. Kun ved mistanke om vedvarende (kontinuerlig)

bakteriæmi er det nødvendigt at gentage

undersøgelsen med kort interval (se Laboratorievejledningen).

Hos børn mindre end 6 år anvendes en

særlig pædiatrisk flaske, mens det hos større børn er

alder og konkrete forhold, som afgør om der anvendes

den pædiatriske flaske eller en, evt. flere, flasker

fra voksensættet.

I 2012 modtog KMA i alt 21.795 bloddyrkninger

(heraf 1735 (8 %) fra regionens to børneafdelinger)

(Fig. 1). I alt 12.554 patienter fik foretaget bloddyrkninger

svarende til ca. en ud af fem indlagte patienter.

LABORATORIET

klinisk

mikrobiologisk

afdeling

U: urinprøve fra sygehus

Bakteriologi - primær sektor

UD: udvidet dyrkning fra normalt sterilt område

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

PL PU F G

Pr. 1. januar 2012 indførte KMA ESWAB transportmedium

til brug i Almen Praksis.

Afdelingen fik i september måned installeret en ny udsåningsmaskine

(WASP), hvorpå samtlige urinprøver

samt podninger fra praksis udsås.

En stor del af den klassiske bakteriologiske identifikation

er i 2012 erstattet med identifikation på MAL-

DI-TOF-MS (Matrix Assisted Laser Desorption/ Ionization-

Time of Flight Mass Spectrometry).

Resistensbestemmelse (EUCAST indført februar

2010) udføres med Rosco Neosensitabs, og er i 2012

udvidet med KPC/MBL tabletter til detektion af carbapenemaser.

Der var i 2012 mistanke om KPC/MBL

i 12 tilfælde, der alle blev sendt til SSI til konfirmation.

Ud af de 12 stammer var 4 MBL, mens de øvrige

2010

2011

2012

V: vaginalpodning for svamp

VÆ: væske fra pleura, ledvæske m.m.

PL: podning fra almen praksis

PU: urinprøve fra praksis

F: Fæces til tarmpatogene Bakterier

G: Dyrkning for gonokokker

8 stammer var negative for KPC, MBL og OXA 48.

Bakteriologien har deltaget i ekstern kvalitetskontrol

fra UKNEQAS. Der har i 2012 været 33 prøver

til identifikation, hvor alle er besvaret korrekt. Der

blev modtaget 22 prøver til både identifikation og

resistensbestemmelse, hvor der i alt blev udført 222

følsomhedsbestemmelser. Heraf var samtlige identifikationer

korrekte samt 220 af følsomhedsresultaterne

var korrekte.

I efteråret 2012 blev der iværksat afprøvning af

fluorescens farvning (Previ Fluo TB fra bioMerieux),

til mikroskopi for TB, til erstatning for Ziehl Neelsen.

Afprøvningen faldt positiv ud, og vi agter at skifte metode

i 2013.

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Figur 1. Fordeling af bloddyrkninger (antal) på "sygehusgeografier"

Aalb.

Syd

Hjørring Thisted

Aalb.

Nord

Hobro Dronn. Farsø Frh.

24 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 25


Årsrapport 2012 | laboratoriet

laboratoriet | årsrapport 2012

Oversigt over de dominerende arter og grupper af

mikroorganismer fundet i 1816 forskellige bloddyrkninger

Antal

Procent


Staphylococcus aureus 209 11,5

Koagulase-negative stafylokokker 162 8,9

Der er en betydelig årstidsvariation i antallet af bloddyrkninger.

Fig. 2 viser udsving i procent i forhold til

månedsgennemsnittet (100 % = 1816 bloddyrkninger

per md.).

Hæmolytiske streptokokker 66 3,6

Non-hæmolytiske streptokokker 63 3,5

Pneumokokker 101 5,6

Enterokokker 145 8,0

Figur 2. Procentvis udsving i antal bloddyrkninger

per måned i 2012, vist som bevægeligt gennemsnit

Andre Gram positive 46 2,5

Escherichia coli 465 25,6

Aksetitel

115

110

105

100

95

Klebsiella arter 151 8,3

Salmonella serotyper 9 0,5

Andre enterobakterier 132 7,3

Aeromonas, meningokokker, Haemophilus m.fl. 29 1,6

Pseudomonas aeruginosa 40 2,2

Andre aerobe Gram negative 45 2,5

Anaerobe Gram positive 18 1,0

90

Dec (11)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Anaerobe Gram negative 43 2,4

Bakterier kun delvist karakteriseret 18 1,0

Gærsvampe 73 4,0

Andre svampe 1 0,1

Bloddyrkningsfund

I alt 1816 bloddyrkninger (8,3 %) gav vækst af bakterier

eller svampe af sikker eller mulig klinisk betydning.

Nedenstående opsummerer de vigtigste bloddyrkningsfund

fordelt på de dominerende arter og

grupper af mikroorganismer. I alt blev der stillet 114

forskellige mikrobiologiske diagnoser.

I 2012 er massespektrometri (MALDI-TOF) blevet

anvendt i stigende omfang til identifikation af bloddyrkningsisolater.

Metoden har indfriet vores forventninger

til hurtig og pålidelig identifikation inden for

mange bakteriegrupper, og det samme gælder gærsvampe.

Det er dog fortsat både ønskeligt og nødvendigt

at have en basiskarakterisering og et beredskab

byggende på traditionelle metoder.

Ca. 375 bloddyrkninger (1,7 %) blev klassificeret som

forureninger. Niveauet af forurenede bloddyrkninger

ligger per tradition lavt i Region Nordjylland og afspejler

omhu med den aseptiske teknik i forbindelse

med prøvetagning. Den helt overvejende del af forureningerne

er Koagulase-negative stafylokokker.

26 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 27


Årsrapport 2012 | laboratoriet

laboratoriet | årsrapport 2012


Serologi

Det samlede prøveantal i serologien har varieret en

smule fra år til år som udtryk for vekslende epidemier.

De sidste par års høje forekomster af Mycoplasma

pneumoniae infektioner har resulteret i et skift i de

diagnostiske procedurer fra serologiske til flere molekylærbiologiske

undersøgelser af de atypiske lungebetændelser.

I 2012 indførtes visitering af de indkomne U-Pneumokok

(PUT) prøver. PUT testen er nu forbeholdt

undersøgelse af akut systemisk pneumokoksygdom,

hvorfor analysen kun kan rekvireres af regionens intensive

afdelinger, akutte modtageafdelinger samt

Infektionsmedicinsk Afdeling. For øvrige afdelinger

kan PUT testen rekvireres til diagnostik af pneumoni

hos patienter med CURB65 >3 efter forudgående aftale

med KMAs vagthavende læge. Da rekvireringen

af PUT ofte følges ad med en U-Legionella test (LUT),

ses antallet af rekvirering af disse prøver næsten synkront

for begge analyser.

Analyse 2010 2011 2012

Serum Borrelia antistoffer 1874 2471 2110

Spinalvæske Borrelia antistoffer 227 304 289

Parvovirus B19 antistoffer 2928 2871 2831

Herpes simplex virus antistoffer 490 819 662

Rubella antistoffer 1998 1709 1795

Toxoplasma gondii antistoffer 1236 1072 1091

Varicella zoster antistoffer 242 295 324

Legionella antistof fer 173 158 139

Chlamydophila pneumoniae antistoffer 178 152 125

Mycoplasma pneumoniae antistoffer 345 294 242

Epstein Barr virus antistoffer 1268 1734 1718

Cytomegalo virus antistoffer 1117 1456 1417

Yersinia antistoffer 404 305 280

Dengue virus antistoffer 37 74 62

LUT (Legionella antigenpåvisning i urin) 1512 1671 995

PUT (Pneumokok antigenpåvisning i urin) 1528 1723 978

EHEC, toksinpåvisning i fæces 1300 1486 1323

Norovirus 1150 1080 1207

Prøver i alt 18007 19674 17588

28 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 29


Årsrapport 2012 | laboratoriet

laboratoriet | årsrapport 2012


I 2012 har der været fokus på EIA analysen til detektering

af Norovirus. Kittet til bestemmelse af Norovirus

har en lav sensitivitet på ca. 70 %, som forbedres ved,

at der udbedes flere prøver fra et udbrud, enten fra

forskellige patienter eller fra samme patient fra forskellige

tidspunkter.

Med det mål at finde en test, som både er hurtig og

har en god sensitivitet, har vi undersøgt 3 forskellige

kits, hvor svaret foreligger efter 15-20 min. Sensitivitetsmæssigt

var de dog ringere end vores nuværende

EIA kit. Alternativt vil der nu blive set på mulige molekylærbiologisk

metoder.

Helicobacter pylori (HPY) antigen påvisning i fæces

har været en del af analyserepertoiret i serologien.

Efter udgivelse af ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen

om diagnosticering af HPY i Almen Praksis

blev antigenpåvisningen i fæces nedlagt i juni i 2012.

I stedet anvendes nu en pusteprøve til påvisning og

behandlingskontrol af infektion med Helicobacter

pylori i overensstemmelse med forløbsbeskrivelse

for "Udredning af patienter med dyspepsi (smerter

lokaliseret i øvre del af abdomen)" på Sundhed.dk.

Denne pusteprøve udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling

(KBA) og er baseret på HPY's store indhold af

enzymet urease, som spalter urinstof under dannelse

af CO 2

.

Dengue feber er en akut myggebåren virussygdom,

som forekommer i Asien, Syd- og Mellemamerika,

Afrika samt på Stillehavsøerne. I en del år har KMA

benyttet en immunkromatografisk hurtigtest, hvor

der kan påvises IgM og IgG antistoffer i serum eller

plasma imod Dengue virus. I maj 2012 skiftede KMA

til Dengue Duo kit, som også er en immunkromatografisk

hurtigtest. Denne test udmærker sig ved at

have en ekstra parameter foruden IgM og IgG. Det

drejer sig om NS1, som er et glycoprotein (antigen),

der findes i høj koncentration i blodet fra dag 1 til ca.

dag 9 ved kliniske symptomer på Dengue. Forekomst

af dette antigen vil give et farvet udslag på strip’en i

hurtigtesten. Ved primær Dengue virus infektion ses

næsten udelukkende positiv NS1 og IgM reaktion.

NS1 vil kunne detekteres fra dag 1 til ca. det 9. døgn

af infektionen, hvilket er hurtigere end dektektionen

af IgM, som sker fra 5.-10. døgn. Den nye test dækker

herved et ”blindt vindue” i de første døgn af infektionen.

Ved gentagen (sekundær) infektion ses oftest

kun IgG reaktion i starten af reinfektionen, sammen

med en positiv NS1 i de første 9 døgn af reinfektionen.

IgM antistoffer vil ved sekundær infektion først

induceres omkring det 20. døgn. Ved en tidligere infektion

med Dengue virus vil der kun være en positiv

IgG reaktion.

Ud af de 62 modtagne Dengue prøver i 2012 er der

blevet påvist 10 positive prøver. Af disse 10 var 7 prøver

udelukkende positive i NS1. Disse 7 prøver er detekteret

ud af et prøveantal på 38, som er modtaget

efter, at det nye kit blev taget i brug.

Positive Denguevirus 2012

Antal

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Kombinationsmuligheder

Positive

Kunstner: Hanne Marie Simonsen

Kombinationsmuligheder for detektion af denguevirus antistoffer.

Der er foretaget skift af test fra IgM+IgG til IgM+IgG+NS1 i maj 2012.

Ud fra det lille talmateriale samt sæsonbetonet rejseaktivitet

er det svært at konkludere, at det øgede

antal fundne positive prøver alene skyldes det nye kit,

men det indikerer, at vi har fået en kvalitetsforbedring

af analysen.

Positivraten med det gamle kit er 12.5 %, mens den

på det nye kit er 18.4 %

30 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 31


Årsrapport 2012 | laboratoriet

laboratoriet | årsrapport 2012


Chlamydia trachomatis

Antallet af Chlamydia trachomatis undersøgelser i

Region Nordjylland har de sidste 10 år ligget omkring

21.000-23.000 med et maksimum i 2009 på 25.000

prøver efter en kønssygdoms-kampagne, hvor man

uddannede unge mennesker til ”Sexualisterne”. Disse

underviste deres egen aldersgruppe i vigtigheden af at

bruge kondom. Om ikke andet resulterede dette i et

øget prøveantal det år.

Positivrate med Denguevirus kit

Chlamydia trachomatis

Region Nordjylland

100%

Antal

90%

30000

80%

70%

60%

50%

Positivrate for kit med detektion af

IgG og IgM (tidligere test) (n = 24)

og positivrate for kit med detektion af

IgG, IgM og NS1 (nye test) (n = 38).

25000

20000

15000

40%

10000

30%

20%

10%

Neg

Pos

5000

0

Prøver i alt Mænd urethra Mænd urin Kvinder(U+C)

0%

Tidligere test Nye test

2009 2010 2011 2012

Chlamydia trachomatis undersøgelser opdelt i prøvekategorier per år.

32 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 33


Årsrapport 2012 | laboratoriet

laboratoriet | årsrapport 2012

Molekylærbiologi

Det molekylærbiologiske område omfatter alle de nukleinsyrebaserede

teknikker, fraset Chlamydia trachomatis

der kører særskilt. De fleste analyser er baseret

på PCR og analyseres på real-time instrumenter, hvor

der afgives kvalitative svar. Der køres en blanding af

in-house assays og kommercielle kit. Luftvejsanalyserne

omfatter Influenza A/B, Respiratorisk Syncy-


Statens Seruminstitut (SSI) modtager indberetninger

angående Chlamydia trachomatis fund fra alle Regionerne.

På landsplan var positive raten i 2011 på 7,8

% i de analyserede prøver.

Positivraten i Region Nordjylland ligger højere end i

resten af landet (2011: 11,4 %, 2012: 10,5 %).

tial Virus (RSV), Human metapenumovirus (hMPV)

foruden de atypiske pneumonier – Legionella pneumophila,

Chlamydia pneumophila og Mycoplasma

pneumoniae. Desuden undersøges for Herpes Simplex

Virus (HSV), Enterovirus og Varicella Zoster Virus

(VZV). Tabellen viser hvordan prøvetallet har fordelt

sig mellem de forskellige analyser de sidste tre år.

Procent

25

20

15

10

5

0

Positive C. trachomatis Region Nordjylland

2009 2010 2011 2012

Årstal

Ialt Mænd(U+urin) Kvinder(U+C)

Analyser 2010 2011 2012

Atypisk pneumoniae (PCR) 719 1096 1010

Chlamydophila pneumoniae 312 451 189

Enterovirus 126 182 205

Herpes Simplex Virus (HSV) 1 og 2 1646 2017 2389

Influenza A OG B Virus 260 1494 328

Legionella pneumophila 20 50 53

Metapneumovirus 112 68 62

Mycoplasma pneumoniae 3241 9697 6833

Resp. Syncytial Virus (RSV) 552 770 726

Varicella Zoster Virus (VZV) 416 548 686

Antal positive prøver i procent fordelt på prøvekategorier og køn for årene 2009 til 2012.

Total 7404 16373 12481

Parasitologi

I 2012 blev der i alt rekvireret 2879 parasitologiske

prøver, hvilket er 245 (8,9 %) flere prøver end i 2011.

Hyppigste rekvirerede prøver er fortsat:

• mikroskopi for cyster og ormeæg (n=2223)

• mikroskopi for malaria (n=348)

• mikroskopi for æg af E. vermicularis (n=235)

Området er som forventet præget af en lav positiv

rate, der hele året vedvarende ligger på 2-4 % samlet

for alle prøvekategorier. For patienter med positive

prøver er der en betydelig rejseassociation.

Et af fokus områderne i parasitologi laboratoriet har

i 2012 været DDKM akkreditering, hvor der i 2012 og

i 2013 vil være fokus på revision af samtlige parasitologiske

laboratorieinstrukser.

Som noget nyt blev der i maj 2012 opstartet en molekylærbiologisk

metode til detektion af toksinproducerende

Clostridium difficile. Analysen indeholder

både detektion af genet for toksin B, det binære

toksin og en markør for ribotype 027. Denne analyse

kører på GeneXpert systemet, der er et fuldautomatisk

apparatur, hvor både nukleinsyreoprensning,

amplification og detektion sker i en og samme kassette.

Af prioriteringshensyn undersøges prøver fra

hospitalsindlagte patienter primært med PCR analysen,

mens prøver fra ikke-indlagte patienter dyrkes og

efterfølgende undersøges konfirmatorisk med PCR.

Analysen for enterovirus på spinalvæsker er ligeledes

omlagt til GeneXpert PCR.

34 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 35


Årsrapport 2012 | laboratoriet

laboratoriet | årsrapport 2012


Prøvetallet har været stigende siden hjemtagningen

i 2008 og desuden stærkt påvirket af epidemier indenfor

Influenza og Mycoplasma, der har givet nogle

kraftige udsving i antallet af prøver. Nedenstående figur

viser prøveantallet per uge for Mycoplasma pneumoniae

fra i perioden 2009-2012, hvor vi havde epidemi

to vintre i træk. Især vinteren 2011-2012 var en

travl tid i laboratoriet med enkelte uger, hvor antallet

af Mycoplasmaprøver alene nåede op over 900.

I 2012 blev der ialt udført ca 12.500 PCR analyser

(uden Clostridium difficile) med flest analyser i starten

af året, hvor vi stadig var påvirket af den Mycoplasmaepidemi,

der florerede i vinteren 2011-2012.

Desuden er der siden opstarten af PCR for Clostridium

difficile analyseret ca 300 af disse prøver hver

måned. Sommermånederne er generelt lavsæson pga

overvægten af luftvejspatogener i analyserepetoiret,

men det kan ændres på sigt, hvis en større del af fæcesdiagnostikken

omlægges til PCR.

Antal prøver

1000

Mycoplasma 2009 - 2012

PCR analyser i 2012

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2009 2010 2011 2012

NEGATIV

POSITIV

36 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 37


Årsrapport 2012 | laboratoriet

laboratoriet | årsrapport 2012

Hud-, hår- og neglesvamp


Svampelaboratoriet foretager diagnostik af hudog

neglesvampeinfektioner, inklusiv mikroskopi for

Malassezia species samt dyrkning af dermatofyter,

non-dermatofyt skimmelsvampe og Candida species.

Der kan bestilles mikroskopi alene eller mikroskopi og

dyrkning.

Endvidere foretages der identifikation af skimmelsvampe

isolater fra øvrige mikrobiologiske prøver inklusiv

luftvejssekreter, væsker og væv.

Svampelaboratoriet blev etableret i november 2008,

og prøveantallet steg mest i perioden 2009-2011. I

perioden 2011-2012 steg prøveantallet fra 3144 til

3298, svarende til 4,7 %. Knap halvdelen af prøver er

itive i mikroskopi/dyrkning.

Antal prøver

Antal prøver i svampelaboratoriet

3500

3000

2500

2000

1645

1923

2038

1500

1000

500

992

1221 1260

0

2010 2011 2012

År

Mikroskopi+dyrkning

Mikroskopi

LABORATORIET

klinisk mikrobiologisk afdeling

38 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 39


Årsrapport 2012 | sekretariatet

sekretariatet | årsrapport 2012

Sekretariatet


Sekretariatet formidler kontakten mellem rekvirenterne

og afdelingen. Prøveregistrering foretages for

alle prøver fra Region Nordjyllands rekvirenter: sygehuse,

alment praktiserende læger, speciallæger og

privatklinikker. Prøver fra praksis- og speciallæger,

rekvireres elektronisk via Web-Req, mens sygehusene

fortsat rekvirerer på den ”gammeldags” måde med

de grå rekvireringssedler. Sygehus Thy-Mors var test

afdeling med elektronisk rekvirering i slutningen af

2012. Der er stort håb om, at de resterende sygehuse

i Region Nordjylland snart vil følge efter med elektronisk

rekvirering.

Andre sekretariatsopgaver har været skrivning af patientnotater,

referater og anden korrespondance. Sekretariatet

varetager den IT-mæssige vedligeholdelse

af afdelingens dokumenter i PRI (Politikker-Retningslinjer-Instrukser),

afdelingens hjemmeside, laboratorievejledningen,

afdelingens Infotavle, samt deltagelse

i akkrediteringsprocesser og diverse udvalgsarbejder.

40 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 41


Årsrapport 2012 | forskning

forskning | årsrapport 2012

Forskning

Artikler fra Klinisk

Mikrobiologisk Afdeling

indekseret i 2012

Fremhævning: Forfattere med ansættelse i KMA.


Baggrund og større projekter

Siden 1999 har der været tilknyttet et professorat

til KMA inden for rammerne af Aarhus Universitetshospital.

Det har specielt styrket den infektionsepidemiologiske

forskning og dermed også samarbejdet

med Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus universitetshospital.

I samme periode er der skabt både et

nationalt og et internationalt netværk.

Gastrointestinale infektioner udgør et andet satsningsområde

i samarbejde med Infektionsmedicinsk

Afdeling. Fokus er her i særlig grad på forekomst og

klinisk betydning af Campylobacter concisus. Infektioner

af ledproteser er et tredje område, som især

er blevet fremmet gennem innovationsprojektet PRIS

(akronym for Proteser: Reduktion af Infektioner og

Smerte) med start i 2010 og afslutning i 2014 1 . PRIS

projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. regionens

ortopædkirurgiske afdelinger, Teknologisk Institut

og Sektion for Bioteknologi, Aalborg Universitet.

Desuden deltager KMA i yderligere to større forskningsprojektet,

som er igangsat i 2012. Det ene projekt

sigter på udvikling af nye sporstoffer til påvisning

af infektioner med positron-emissions-tomografi

kombineret med computer tomografi (PET-CT).

Omdrejningspunktet i dette projekt er en dyreforsøgsmodel

udviklet af Københavns Universitet (KU).

I samarbejdet indgår forskellige institutter, afdelinger

og faggrupper ved KU og universitetshospitalerne i

Aarhus og Aalborg 2 .

Det andet nye projekt sigter på udvikling af en ultrahurtig

og simpel test til direkte identifikation af de

vigtigste bakterier og svampe i bloddyrkninger. Initiativet

til projektet er taget af det dansk-amerikanske

firma AdvanDx Inc. (Woburn, Mass., USA) og bygger

på fluorescens in-situ hybridisering (FISH) med PNA

prober (PNA er en peptid-analog til DNA) 3 .

1 PRIS projektet støttes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Foruden offentlige institutioner deltager private virksomheder,

bl.a. Copan (Brescia, Italien).

2 Projektet har følgende titel: “Developing novel PET/CT tracer

technology for the specific and sensitive diagnosis of inflammation

and infection using a porcine osteomyelitis model”

og støttes af Det strategiske Forskningsråd.

3 Projektet titel er ” Multiplex Blood culture Test - From infection

to treatment in 1 hour” og støttes af Højteknologifonden.

Inden for Infektionshygiejnen har særligt behandling

af bærertilstand med methicillinresistente Staphylococcus

aureus (MRSA) forskningsmæssig interesse.

Der er tradition for, at der foregår løbende udviklingsprojekter

i KMA, og disse projekter bidrager

til en konstant teknologisk fornyelse. Afdelingen er

samtidig aktiv deltager i en række samarbejdsprojekter

inden for specialet. Det gælder især national

overvågning, der kan illustreres med følgende eksempler:

Antibiotikaresistens (DANMAP), forekomst af

influenza, forekomst af enterobakterier med ESBL,

og bakterielle årsager til samfundserhvervet meningitis

(DBMG).

Personale med primær

forskningsansættelse

Professor, overlæge dr.med. Henrik C. Schønheyder (50 %)

Post.doc., dyrlæge, ph.d. Mette Søgaard (50 %)

Mette Søgaards har i 2012 haft en ansættelse i Klinisk Epidemiologisk

Afdeling svarende til 50 %.

Ph.d. studerende, læge Kristoffer Koch

Ph.d. studerende, cand. scient. Lone Heimann Larsen

Forskningsbioanalytiker Lena Mortensen

Andet personale med ph.d. grad

Ledende overlæge, ph.d. Tove Ejlertsen Jensen

Reservelæge, ph.d. Hans Linde Nielsen

forskning

klinisk

mikrobiologisk

afdeling

1. Frøslev T, Grann AF, Olsen M, Olesen AB, Schmidt

H, Friis S, Søgaard M. Completeness of

TNM cancer staging for melanoma in the Danish

Cancer Registry, 2004-2009. Clinical Epidemiology

2012; 4 Suppl 2:5-10.

2. Gradel KO, Knudsen JD, Arpi M, Østergaard

C, Schønheyder HC, Søgaard M; Danish Collaborative

Bacteraemia Network (DACOBAN).

Classification of positive blood cultures: computer

algorithms versus physicians' assessment

- development of tools for surveillance of

bloodstream infection prognosis using population-based

laboratory databases. BMC Medical

Research Methodology 2012 Sept. 12; 12:139.

3. Hammerum AM, Lester CH, Olsen SS, Holm A,

Hansen DS, Schønheyder HC. Molecular characterisa-tion

of high-level gentamicin-resistant

enterococci from bloodstream infections in

Denmark: first description of clonal spread of

aph (2'')-Ib. International Journal of Antimicrobial

Agents 2012; 39(3):266-8.

4. Holland-Bill L, Frøslev T, Friis S, Olsen M, Harving

N, Borre M, Søgaard M. Completeness of

bladder cancer staging in the Danish Cancer Registry,

2004-2009. Clinical Epidemiology 2012;

4 Suppl 2:25-31.

5. Kirk KF. Udvikling af mupirocinresistens under

eradikationsbehandling ved MRSA-bærertilstand.

Ugeskrift for Læger 2012; 174: 1310-

1311.

6. Larsen LH, Lange J, Xu Y, Schønheyder HC.

Optimizing culture methods for diagnosis of

prosthetic joint infections: a summary of modifications

and improvements reported since 1995.

Journal of Medical Microbiology 2012; 61(Pt

3):309-16.

7. Mejer N, Westh H, Schønheyder HC, Jensen AG,

Larsen AR, Skov R, Benfield T; Danish Staphylococcal

Bacteraemia Study Group. Stable incidence

and continued improvement in short term

mortality of Staphylococcus aureus bacteraemia

between 1995 and 2008. BMC Infectious Diseases

2012 Oct 17; 12:260.

8. Nielsen H, Steffensen R, Ejlertsen T. Risk and

prognosis of campylobacteriosis in relation to

polymor-phisms of host inflammatory cytokine

genes. Scandinavian Journal of Immunology

2012; 75(4):449-54.

9. Nielsen HL, Engberg J, Ejlertsen T, Bücker R,

Nielsen H. Short-term and medium-term clinical

outcomes of Campylobacter concisus infection.

Clinical Microbiology and Infection 2012;

18(11):E459-65.

10. Nguyen-Nielsen M, Frøslev T, Friis S, Borre M,

Harving N, Søgaard M. Completeness of prostate

cancer staging in the Danish Cancer Registry,

2004-2009. Clinical Epidemiology 2012; 4

Suppl 2:17-23.

11. Olsen RH, Schønheyder HC, Christensen H, Bisgaard

M. Enterococcus faecalis of human and poultry

origin share virulence genes supporting the

zoonotic potential of E. faecalis. Zoonoses Public

Health 2012; 59(4):256-63.

12. Ording AG, Nielsson MS, Frøslev T, Friis S,

Garne JP, Søgaard M. Completeness of breast

cancer stag-ing in the Danish Cancer Registry,

2004-2009. Clinical Epidemiology 2012; 4

Suppl 2:11-6.

13. Ostenfeld EB, Frøslev T, Friis S, Gandrup P, Madsen

MR, Søgaard M. Completeness of colon and

rectal cancer staging in the Danish Cancer Registry,

2004–2009. Clinical Epidemiology 2012; 4

Suppl 2:33-8.

14. Schønheyder HC. Fusobacterium necrophorum er et

forskningsområde med et tydeligt dansk aftryk.

Ugeskrift for Læger 2012; 174(5):261.

15. Søgaard KK, Ejlertsen T, Schønheyder HC.

Clostridium difficile 027-associated pseudomembranous

colitis after short-term treatment with

cefuroxime and cephalexin in an elderly orthopedic

patient: a case report. BMC Research

Notes 2012 Oct 31;5:609.

16. Søgaard M, Andersen JP, Schønheyder HC. Searching

PubMed for studies on bacteremia, bloodstream

infection, septicemia, or whatever the

best term is: a note of caution. American Journal

of Infection Control 2012; 40(3):237-40.

17. Deleuran T, Søgaard M, Frøslev T, Rasmussen

TR, Jensen HK, Friis S, Olsen M. Completeness

of TNM staging of small-cell and non-small-cell

lung cancer in the Danish cancer registry, 2004-

2009. Clinical Epidemiology 2012; 4 Suppl

2:39-44.

42 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 43


Årsrapport 2012 | forskning

forskning | årsrapport 2012


18. Søgaard M, Olsen M. Quality of cancer registry

data: completeness of TNM staging and potential

implications. Clinical Epidemiology 2012; 4

Suppl 2:1-3.

19. Uldum SA, Bangsborg JM, Gahrn-Hansen B,

Ljung R, Mølvadgaard M, Føns Petersen R, Wiid

Svarrer C. Epidemic of Mycoplasma pneumoniae infection

in Denmark, 2010 and 2011. Euro Surveillance

2012 Feb 2; 17(5).

20. Vistisen AK, Kallenbach M, Severinsen MT.

Compassionate use of sorafenib in primary resistant

severely progressed FLT3-ITD positive

AML in a young woman - A Danish case report.

Journal of Hematology 2012; 1(2-3): 58-60.

21. Xu Y, Rudkjøbing VB, Simonsen O, Pedersen

C, Lorenzen J, Schønheyder HC, Nielsen PH,

Thomsen TR. Bacterial diversity in suspected

prosthetic joint infections: an exploratory study

using 16S rRNA gene analysis. FEMS Immunol

and Medical Microbiology 2012; 65(2):291-

304.

22. Öbrink-Hansen K, Søgaard OS, Harboe ZB,

Schønheyder HC. Risk factors for pneumococcal

naso-pharyngeal colonization before and

after pneumococcal conjugate vaccination in

persons with HIV: brief report. Current HIV Research

2012; 10(3):252-5.

Artikler fra Klinisk

Mikrobiologisk Afdeling

publiceret elektronisk

Forud for indeksering

1. Nielsen HL, Ejlertsen T, Engberg J, Nielsen H.

High incidence of Campylobacter concisus in gastroen-teritis

in North Jutland, Denmark: a population-based

study. Clinical Microbiology and

Infection; Epub ahead of print.

2. Ørsted I, Mølvadgaard M, Nielsen HL, Nielsen

H. The first, second and third wave of pandemic

influenza A (H1N1) pdm09 in North Denmark

Region 2009-2011: a population-based study

of hospitalizations. Influenza and Other Respiratory

Viruses; Epub ahead of print.

3. Laupland KB, Lyytikäinen O, Søgaard M, Kennedy

KJ, Knudsen JD, Østergaard C, Galbraith

JC, Valiquette L, Jacobsson G, Collignon P,

Schønheyder HC; the International Bacteremia

Surveillance Collaborative. The changing epidemiology

of Staphylococcus aureus bloodstream

infection: a multinational population-based

surveillance study. Clinical Microbiology and Infection.

Epub ahead of print.

Artikler hvor KMA har været

repræsenteret i en arbejdsgruppe

(deltagelse som ’investigator’)

1. Ingels H, Rasmussen J, Andersen PH, Harboe

ZB, Glismann S, Konradsen H, Hoffmann S,

Valentiner-Branth P, Lambertsen L; Danish Pneumococcal

Surveillance Collaboration Group

2009-2010. Impact of pneumococcal vaccination

in Denmark during the first 3 years after

PCV introduction in the childhood immunization

programme. Vaccine 2012; 30(26):3944-

50.

2. Arendrup MC, Pfaller MA; Danish Fungaemia

Study Group. Caspofungin Etest susceptibility

testing of Candida species: risk of misclassification

of susceptible isolates of C. glabrata and C.

krusei when adopting the revised CLSI caspofungin

breakpoints. Antimicrob Agents Chemother

2012; 56(7):3965-8.

3. Skjøt-Rasmussen L, Olsen SS, Jensen US, Hammerum

AM; DANRES Study Group. Increasing

con-sumption of antimicrobial agents in Denmark

parallels increasing resistance in Escherichia

coli blood-stream isolates. Int J Antimicrob

Agents. 2012; 40(1):86-8.

Rapporter

Meyer CN, Christensen JJ, Bangsborg J, Schønheyder

HC, Høiby N, Andersen CØ, Møller JK, Nielsen XH,

Mølbak K, Benfield T, Kjærgaard J for Dansk Bakteriel

Meningitis Gruppe. DBMG-2011 (Årsrapport

2011). Bliver tilgængelig på www.dskm.dk/side/rapporter.html

Foredrag med publiceret

abstract

Boisen AB, Dalager-Pedersen M, Søgaard M, Mortensen

R, Thomsen RW. Infectious diseases as a cause

of death among patients hospitalized at internal medical

departments. Dansk Infektionsmedicinsk Selskabs

Workshop for aktive forskere, Dansk Selskab

for Infektionsmedicin, Korsør 1.-2.11.2012.

Dalager-Pedersen M, Søgaard M, Nielsen RB, Nørgaard

M, Schønheyder HC, Nielsen H, Thomsen RW.

Myocardial infarction and stroke after incident com-

munity-acquired bacteremia: a 15-year cohort and

case series study PhD Day 2012, Aarhus Universitet

13.1.2012.

Koch K, Nørgaard M, Schønheyder HC, Thomsen

RW, Søgaard M, for the Danish Collaborative Bacteremia

Network. Impact of socioeconomic position

on one-year mortality after bacteremia. A population-based

cohort study PhD Day 2012, Aarhus Universitet,

13.1.2012. Abstract 56.

Koch K, Nørgaard M, Schønheyder HC, Thomsen RW,

Søgaard M, for the Danish Collaborative Bacteremia

Network. Socioeconomic position and one-year mortality

after bacteremia. A Danish population-based

cohort study. Forskningens Dag 2012, Aalborg Sygehus,

Aarhus Universitetshospital, 19.4.2012.

Larsen HL, Xu Y, Thomsen TR, Schønheyder HC and

the PRIS Study Group. Parallel detection of bacteria

with culture methods and 16S rRNA gene analysis:

Preliminary results from a prospective cohort study

of prosthetic joint infections Symposium, Danmarks

Mikrobiologiske Selskab, København, 6.11.2012.

Sørensen MS. Schønheyder HC, Benfield T, Nielsen

RB, Knudsen JD, Bangsborg J, Østergaard C, Slotved

H-C, Konradsen HB, Lambertsen L, Thomsen RW.

Outcome of pneumococcal lower respiratory tract

infection without pulmonary infiltrate or bacteraemia.

A population-based study. Workshop for aktive

forskere, Dansk Selskab for Infektionsmedicin. Korsør

1.-2.11.2012.

Posters med publiceret abstract

Benfield T, Sørensen MS, Schønheyder HC, Knudsen

JD, Bangsborg J, Østergaard C, Slotved H-C; Konrad-sen

HB, Thomsen RW, Lambertsen L. Serotype

distribution in non-bacteremic pneumococcal pneumonia:

implications for pneumococcal conjugate

vaccines. IDSA: IDWeek 2012, San Diego, Ca. USA,

17.-21.10.2012. P 515.

Jensen US, Knudsen J D, Schønheyder HC, Østergaard

C, Arpi M, Søgaard M, Grade KO. Empirical

antibi-otic treatment and 3–30 day mortality in hospitalised

patients with monomicrobial bacteraemia.

A prospective population-based cohort study. 22th

European Congress of Clinical Microbiology & Infectious

Diseases, London 31.3 - 3.4.2012. P1850.

Nielsen HL, Mølvadgaard M, Kostrzewa M Analysis

of Campylobacter concisus strains using the MALDI Biotyper.

22th European Congress of Clinical Microbiology

& Infectious Diseases, London 31.3 -3.4.2012.

P 1507.

Søgaard M, Nørgaard M, Thomsen RW, Schønheyder

HC. Time trends in length of hospital stay, postdischarge

mortality, and risk of readmission among

patients hospitalised for community-acquired bacteraemia

in Denmark, 1995–2006. 22th European

Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases,

London 31.3 -3.4.2012. P 688.

Sørensen MS, Schønheyder HC, Benfield T, Nielsen

RB, Knudsen JD, Bangsborg J, Østergaard C, Slotved

H-C, Konradsen HB, Lambertsen L, Thomsen RW.

Clinical Presentation and Outcome among Patients

with Lower Respiratory Tract Infection and Isolation

of Pneumococci without Pulmonary Infiltrate or Bacteremia:

A Population-Based Cohort Study. IDSA:

IDWeek 2012, San Diego, Ca. USA, 17.-21.10.2012.

P 1073.

Sørensen MS, Schønheyder HC, Thomsen RW. Clinical

presentation and outcome among patients

with pneumococcal isolates from the lower respiratory

tract and/or blood: A population-based cohort

study. Forskningens Dag 2012, Aalborg Sygehus,

Aarhus Universitetshospital, 19.4.2012. P 52.

Ørsted I, Mølvadgaard M, Nielsen H L, Nielsen H.

The first, second and third wave of pandemic influenza

A (H1N1) in North Denmark region, 2009–

2011: a population-based study of hospitalisations

22th European Congress of Clinical Microbiology &

Infectious Diseases, London 31.3 -3.4.2012. P960.

Østergaard L, Højbjerg T, Dalager-Pedersen M, Nielsen

H. Epidemiology and clinical characteristics of

gonorrhoea in northern Denmark region, 2000–2010

22th European Congress of Clinical Microbiology &

Infectious Diseases, London 31.3 -3.4.2012. P1017.

44 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 45


Årsrapport 2012 | forskning

forskning | årsrapport 2012


Foredrag

Larsen HL. Reducering af DNA ved genbehandling.

Årsmøde i Foreningen af Sygeplejersker ansat ved Sterilcentraler

i Danmark (FSSD). Middelfart 24.5.2012.

Larsen HL. Optimised microbiological diagnostic: All

in a box! Seminar ‘Proteser: Relateret Infektioner og

Smerte’, Teknologisk Institut, Århus 16.11.2012.

Schønheyder HC. Ny forståelse af infektioner: Teori,

diagnostik og behandling. Medicinske komplikationer

efter knæ- og hoftealloplastik. Horsens Onsdag

26.9.2012.

Schønheyder HC. Mecillinam – før og efter EUCAST.

Møde i DANRES gruppen, Aalborg 1.3.2012.

Schønheyder HC, Korup E. Screening for endocarditis

in S. aureus bacteraemia (SAB). Do we adhere to

the (Danish) evidence? Det 4. Danske Endocarditis-møde,

Aalborg 28.12.2012.

forskning

klinisk

mikrobiologisk

afdeling

46 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 47


Årsrapport 2012 | uddannelse

uddannelse | årsrapport 2012

Uddannelse


Læger

Uddannelsesansvarlig overlæge: Jurgita Samulioniené

Uddannelseskoordinerende yngre læge: Phillip Kjettinge

Thomsen

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har 2 etårige introduktionsstillinger

hvert år, og 3 fireårige hoveduddannelsesstillinger

i løbet af 4 år. Uddannelse på

afdelingen er implementeret i det daglige arbejde

og fokuserer på individualiseret kontinuerlig undervisning.

Som led i uddannelsen deltager afdelingens

uddannelsessøgende læger i den daglige laboratoriedrift

ved vagtarbejde, rådgivning i forbindelse med

udredning og behandling af infektioner, infektionshygiejnisk

rådgivning.

De uddannelsessøgende læger starter i afdelingen

med et intensivt og velstruktureret introduktionsprogram

i laboratoriet (1-4 uger afhængig af lægens erfaring

i afdelingen). Afdelingens yngre læger har en

tæt kontakt med speciallæger og gode muligheder for

supervision. Speciallægerne bidrager aktivt til videreuddannelsen

af yngre læger.

Lægesekretærer

I 2012 genoptog KMA deltagelse i uddannelsen af

lægesekretærelever på Aalborg Universitetshospital.

Vi havde 4 lægesekretærelever i forløb a 3 måneders

varighed. Det er hensigten, at eleven skal få et indblik

i sekretæropgaverne i et laboratorium, såsom udpakning/registrering,

skrivning af mødereferater og

konferencenotater, telefonbetjening samt andet forefaldende

kontorarbejde. Endvidere hvis tiden tillader

det, får eleven mulighed for at følge bioanalytikernes

arbejde i laboratoriet samt deltage i en lægekonference.

Susanne Wrona Kjeldsen er elevansvarlig for lægesekretærelever

i KMA.

• Fagprøve: En verden af bakterier. Susanne Wrona

Kjeldsen

Bioanalytikere

Erica Bracher Jørgensen, Bioanalytikerunderviser

Tina Jensen, Bioanalytikerunderviser (orlov)

KMA har en underviser normering svarende til 0,7

stilling, som har været varetaget af to bioanalytikerundervisere.

Tina Jensen har søgt orlov fra sin stilling

i et år, så pt. varetager Erica Bracher Jørgensen

underviseropgaverne alene.

Afdelingen er godkendt som uddannelsessted for den

kliniske del af bioanalytikeruddannelsen ved University

College i Aarhus.

Bioanalytikerstuderende bliver i deres forløb i KMA,

introduceret til de forskellige mikrobiologiske specialeområder.

Undervisningen tilrettelægges med

hensyntagen til modulets læringsmål i henhold til

studieordningen. De studerende deltager i rutinelaboratoriet

som ”føl”, men håndterer også selvstændigt

- under supervision - patientprøver i undervisningslaboratoriet.

I 2012 var det første gang, afdelingen havde modul

13 studerende. Modul 13 har bl.a. et læringsmål,

der skal sætte den studerende i stand til, at reflektere

over bioanalytiker professionens kernekompetencer

set i forhold til patienten og samarbejdet med andet

sundhedsfagligt personale. Modulets tema var

MRSA. I samarbejde med infektionshygiejnen fik de

studerende indblik i hygiejnesygeplejerskens arbejde

i forbindelse med MRSA screenings arbejdet. Derudover

var de studerende med hygiejnesygeplejersken

ude hos patienterne, hvor de fik en oplevelse af, hvordan

fund af MRSA kan påvirke patienten.

I efteråret 2012 skrev fire studerende bachelorprojekt

på afdelingen. De studerende sammenlignede fire

metoder til påvisning af VRE.

Afdelingen deltager i øvrigt i ”brobygning” med studerende

på gymnasiale uddannelser samt erhvervspraktik

studerende fra folkeskolen.

Der afholdes interne bakteriekurser for uddannelseslægerne

i afdelingen i forhold til målbeskrivelsen. Der

ligger et stort læringspotentiale i afdelingens interne

og eksterne konferencer, hvor yngre læger har muligheder

for fremlæggelse og diskussion af kliniske cases.

Hospitalet har et fastlagt skema for Staff-meetings,

og KMA deltager der ud over i skemalagt Journal

Club, som afholdes sammen med lægerne fra Infektionsmedicinsk

Afdeling. Hver uge holder uddannelsessøgende

læger case præsentation for afdelingens

bioanalytikere. En gang om måneden afholdes fælleslægemøde

med henblik på forskriftskrivning og

lignende faglige opgaver.

48 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 49


Årsrapport 2012 | almen praksis

almen praksis | årsrapport 2012

Almen praksis


Samarbejde

Klinisk mikrobiologisk afdeling arbejder tæt sammen

med Almen Praksis. Udover den daglige diagnostik

og rådgivning omfatter samarbejdet også laboratoriekonsulentordningen

(LKO).

Der er nedsat en LKO styregruppe med repræsentanter

fra Praksissektoren, Almen Praksis, ledende overlæger

og laboratoriekonsulenter fra Klinisk Biokemisk

og Klinisk Mikrobiologisk afdeling, hvor der i 2012

blev afholdt 3 møder.

Praksiskonsulentordningen

Praktiserende læge, Jan Nybo har været tilknyttet Klinisk

Mikrobiologisk Afdeling som praksiskonsulent.

Der har været afholdt adskillige møder, hvor hovedtemaet

har været ”stigende antal prøver fra praksis”.

I den forbindelse har Jan Nybo og ledende overlæge

Tove Ejlertsen Jensen været på dialogbesøg i 2 forskellige

lægepraksis.

Jan Nybo har ligeledes været med i implementering af

ESWAB i Almen Praksis.

MIKAP

Formålet med mikrobiologisk kvalitetssikring i Region

Nordjylland er at vedligeholde og forbedre kvaliteten

af dels af de mikrobiologiske analyser som udføres i

almen praksis i Region Nordjylland, dels af de prøver

der sendes til undersøgelse i Klinisk mikrobiologisk

afdeling.

Kvalitetssikringen foregår ved prøveudsendelser af simulerede

urinprøver 2 gange årligt (i alt 6 prøver),

afholdelse af kurser i mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse

samt telefonisk rådgivning.

I foråret blev der sendt prøvemateriale til 170 lægepraksis,

heraf undersøgte og besvarede 151 (89 %) af

de tilmeldte lægepraksis praksis prøverne. 10 lægepraksis

undersøgte ikke prøverne pga. ferie eller sygdom,

mens resterende 9 lægepraksis ikke reagerede

på prøveudsendelsen.

I efteråret blev der sendt prøvemateriale til 171 lægepraksis,

heraf undersøgte og besvarede 160 (93,6

%) prøverne. 3 lægepraksis undersøgte ikke prøverne

pga. ferie eller sygdom, mens resterende 8 lægepraksis

ikke reagerede på prøveudsendelsen.

Kurser

Der blev i 2012 afholdt følgende kurser forår og efterår:

24. april: Mikroskopi for begyndere (plads til 12 deltagere)

Der var 10 tilmeldte. Der kom 4 afbud dagen før kursus

afholdelse, og kurset blev aflyst.

7. juni 2012: Dyrkning og resistensbestemmelse for

begyndere (plads til 16 deltagere)

Kurset var fyldt op. På kursusdagen kom der 4 afbud

og en deltager udeblev. Kurset blev gennemført med

11 deltagere.

20. september 2012: Mikroskopi af urin og vaginalsekret

for begyndere (plads til 12 deltagere)

Grundet tidligere erfaringer med afbud, var kurset

overtegnet med 1 deltager. Alle 13 deltagere mødte

op til kurset.

6. november 2012: Urin dyrkning og resistensbestemmelse

for begyndere (plads til 16 deltagere). Der

var tilmeldt 14 til kurset. Der kom 2 afbud, og kurset

blev gennemført med 12 deltagere.

27. november 2012: Urin dyrkning og resistensbestemmelse.

For øvede (plads til 10 deltagere)

Der var venteliste til kurset, så det blev gennemført

med fuldt hold

Undervisere på kurserne er specialist bioanalytiker

Vibeke Horsager, og afdelingsbioanalytiker og laboratoriefaglig

konsulent Kirsten Paulsen, begge ansat

på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

MIKAP samarbejde på landsplan

Mikrobiologisk kvalitetssikring foregår i Region

Nordjylland (Aalborg), i Region Midtjylland (Århus,

Viborg og Vejle) og Region Syddanmark (Esbjerg,

Sønderborg og Odense).

Hver KMA afdeling er repræsenteret med to medlemmer,

oftest en laboratoriekonsulent samt en læge.

Derudover deltager en praksiskonsulent fra en af regionerne.

Gruppen mødes 2 gange årligt, hvor der bl.a. diskuteres,

hvilke stammer der skal udsendes, samt aktuelle

problemstillinger.

almen praksis

klinisk

mikrobiologisk

afdeling

50 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 51


Årsrapport 2012 | øvrige samarbejdsrelationer

øvrige samarbejdsrelationer | årsrapport 2012


Øvrige samarbejdsrelationer

Gæster i afdelingen

Anne Bank Boisen, stud. med.,

3. juli – 1. september 2012

Jon Bjarke Rasmussen, scholarstipendiat,

29. oktober – 31. november 2012

Lasse Lefevre Samson, ph.d. studerende,

16. november – 1. marts 2013

Mark Ballard, resident/reservelæge,

29. november – 31. december 2012

øvrige

samarbejdsrelationer

klinisk

mikrobiologisk

afdeling

52 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 53


Årsrapport 2012 | infektionshygiejnen

infektionshygiejnen | årsrapport 2012

Infektionshygiejnen


Indledning

Infektionshygiejnens handlingsplan for årene 2012-

2013 beskriver udviklingstendenser med den prioritering

af opgaver, der følger heraf. Infektionshygiejnens

årsberetning 2012 er derfor en status for første

halvdel af perioden. Året 2012 har været et år med

udfordringer i form af nytilkomne opgaver som bl.a.

stigning i antallet af patienter med Clostridium difficile

med produktion af binært toksin og Methicillinresistente

Staphylococcus aureus CC398 (MRSA

svinestammen), nyt sygehusbyggeri samt implementering

af nationale retningslinjer bl.a. på genbehandlingsområdet.

Foruden de driftmæssige opgaver vil

der i 2013 fortsat være fokus på opfølgning af opgaverne

beskrevet i handlingsplanen, bl.a. overordnede

opgaver inden for genbehandling og sporbarhed af

medicinsk udstyr samt genbehandling af fleksible endoskoper.

Infektionshygiejniske indsatser

i forbindelse med Den Danske

Kvalitets Model v.2

I tråd med Den Danske Kvalitetsmodel har Infektionshygiejnen

arbejdet særligt med følgende områder:

• Genbehandling af medicinsk steriliserbart udstyr

• Genbehandling og kvalitetssikring af endoskoper

• Håndhygiejneaudit

• Implementering af rengøringsretningslinjer

• Overvågning af sygehuserhvervede infektioner

Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Retningslinjer om genbehandling af steriliserbart medicinsk

udstyr blev udgivet i 2011. I løbet af 2012 er

alle genbehandlingsenheder og operationsafsnit undervist

eller har fået tilbudt undervisning. Desuden

har Infektionshygiejnen rådgivet i konkrete sager

omkring ny- og ombygning af genbehandlingsenheder.

Rådgivning er foregået på alle ledelsesniveauer.

I 2012 er desuden forberedt audit på alle enheder,

der udfører genbehandling eller håndtering af steriliserbart

medicinsk udstyr. Audit gennemføres i 2013.

Genbehandling og

kvalitetssikring af endoskoper

I løbet af 2012 udkom nationale infektionshygiejniske

retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible

endoskoper. Infektionshygiejnen har udarbejdet

nye regionale retningslinjer på baggrund af denne.

Retningslinjerne forventes implementeret i løbet af

2013, herunder mikrobiologisk kontrol af vandprøver

fra rengjorte fleksible endoskoper.

Håndhygiejneaudit

På baggrund af evaluering af den tidligere anvendte

auditmetode har der været nedsat en arbejdsgruppe

bestående af medlemmer fra hhv. udpegede afsnit,

kvalitetsorganisationen og Infektionshygiejnen

med det formål at undersøge alternative metoder

til håndhygiejneaudit. Gruppen har udarbejdet en

ny metode, som er implementeret i 2012. Gruppen

har desuden valgt, at der fremover skal gennemføres

håndhygiejneaudit en gang årligt. Resultaterne af

audit er kvantitative data, der indsamles og vurderes

af afdelingerne selv eller kvalitetsorganisationen. Kvaliteten

af håndhygiejnen er målt i efteråret 2012.

Implementering af

rengøringsretningslinjer

I 2011 blev der udarbejdet regionale retningslinjer for

rengøringen. De enkelte serviceafdelinger har siden

arbejdet med implementering af disse med assistance

fra Infektionshygiejnen.

Overvågning af

sygehuserhvervede infektioner

Infektionshygiejnen har fulgt forekomsten af sygehuserhvervede

infektioner gennem deltagelse i den

landsdækkende prævalensundersøgelse over antallet

af sygehusinfektioner. Infektionshygiejnen gennemførte

prævalensundersøgelser forår og efterår 2012.

De undersøgte sygehuserhvervede infektioner omfatter:

Urinvejsinfektioner, nedre luftvejsinfektioner,

dybe postoperative sårinfektioner samt sepsis/bakteriæmi.

I foråret 2012 deltog 75 ud af 82 afsnit i Nordjylland,

og i efteråret 2012 deltog 72 ud af 74 afsnit.

I absolutte tal svarer dette til, at undersøgelsen omfattede

1199 patienter i foråret 2012 og i efteråret

1242 patienter. Region Nordjylland bidrager med ca.

25 % af det samlede datamateriale til landsprævalens

undersøgelsen. Prævalensen for sygehusinfektioner i

Region Nordjylland var i foråret 2012 10,5 %, mens

den for efteråret var 7,3 %. Dette fald i den nordjyske

prævalensrate er signifikant.

Resistente mikroorganismer

Infektionshygiejnen overvåger forekomsten af multiresistente

enterobacteriaceae af typen extended spectrum

Beta-lactamase producerende, Carbapenem

resistente Gram-negative stave, methicillinresistente

Staphylococcus aureus, vancomycinresistente enterokokker

samt C. difficile med produktion af binært

toksin. Ved overflytning af patienter fra udenlandske

hospitaler screenes disse for forekomsten af ovennævnte

bakterier, dog ikke C. difficile med produktion

af binært toksin.

54 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 55


Årsrapport 2012 | infektionshygiejnen

infektionshygiejnen | årsrapport 2012

Methicillinresistente

Staphylococcus aureus (MRSA)

Antallet af MRSA smittede personer i Region Nordjylland

er stegt med 30 % fra 110 tilfælde til 154 tilfælde

i 2012. Gennemsnitsalderen for de 154 nye patienter

er 32 år, og de fordeler sig på 69 kvinder og 85 mænd.

De fleste patienter er smittet i samfundet (n=92), 52

er smittet via arbejde med svin, 7 patienter er formentligt

smittet på hospitalet og for 3 patienter er

det ukendt, hvordan de er smittet.


180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Ukendt LA CA HA

Antal nye personer smittet med MRSA i Region Nordjylland fordelt på smittemåde

(LA=landbrugsassocieret, CA= Community acquired, HA=hospital acquired)

Der er tilbudt behandling for at fjerne MRSA til 100

patienter, 15 er forsat positive – primært svælgbærer

og spædbørn, som ikke rutinemæssigt tilbydes behandling.

64 patienter har 1-2 negative podninger efter

endt behandling, og 21 patienter er afsluttet som

MRSA-fri. 17 personer er ikke tilbudt behandling,

fordi de er rejst ud af regionen, og 35 er dagligt eksponeret.

72 personer har haft infektion med MRSA

primært i form af sårinfektion og abscesser. Der har

kun været et smitteudbrud i 2012, det var på en specialinstitution

og omfattende 5 personer.

Den hyppigste MRSA-type i Region Nordjylland er

CC398 (svinestammen), som blev fundet hos 66 personer.

Hovedparten af personer med CC308 er smittet

via landbrug med svin (79 %).

I Region Nordjylland har der eksisteret et MRSA-team

siden 2008 med det formål at udøve den af sundhedsstyrelsen

anbefalede ” Search and Destroy”- politik

ved fund af nye patienter med MRSA. Dette har

bevirket, at Region Nordjylland i forhold til de øvrige

regioner har relativt lav forekomst af personer, som

er smittet med MRSA på hospitaler eller i samfundet.

Teamet udførte i 2012 cirka 300 hjemmebesøg og

150 ambulatoriekonsultationer med i alt cirka 3.000

podninger. Endvidere er afholdt cirka 3.000 telefonkonsultationer.

I november 2012 udgav Sundhedsstyrelsen (SST) 2.

udgave af Vejledning om forebyggelse af spredning af

MRSA. Den største ændring er inddragelse af en særlig

risikosituation for erhvervelse af MRSA af svinetypen.

Der bliver således defineret en risikosituation

ved ”dagligt arbejde i svinestald eller tilsvarende daglig

kontakt med levende svin”. Risikosituationen gælder

både for personen, der arbejde med levende svin

og for personens husstand. Endvidere skal sundhedspersonale,

som er i husstand med en MRSA-positiv

person screenes hvert halve år. Den nye vejledning har

givet anledning til revidering af alle MRSA-retningslinjerne

i PRI, ligesom Infektionshygiejnen har tilbudt

undervisning til sundhedspersonale på sygehusene.

Vancomycin resistente

enterokokker (VRE)

Der blev fundet to patienter med VRE i 2012.

Extended spectrum Betalactamase

producerende (EBSL) E.

coli og K. pneumoniae

Antallet af patienter med ESBL-positive E. coli og

ESBL-positive Klebsiella pneumoniae har været konstant.

Således er der fundet 366 ESBL-positve E. coli

i alt i 2012. Fordelt på prøvekategorier og udtrykt i

procent i parentes af samlede prøver har der været 25

patienter (6,1) i blodet; 183 (5,4) i urin fra hospitalsindlagt

patienter og 158 (3,7) fra patienter i almen

praksis. For ESBL-positive Klebsiella pneuminae er

der fundet i 2012 i alt 76 tilfælde med 3 i blod (2,9);

49 (8,7) i urin fra hospitalsindlagt patienter og 24

(4,8) fra patienter i almen praksis.

28 patienter havde i 2012 ESBL-positive Klebsiella

pneumoniae, som også var resistente for gentamicin

og ciprofloxacin i urinen. 20 af disse patienter var

hospitalsindalgte og 8 var patienter fra almen praksis.

Der blev ikke fundet nogle ESBL-positive Klebsiella

pneumoniae, som også var resistente for gentamicin

i blod i 2012.

I 2012 var der 89 patienter som enten havde ES-

BL-positive Klebsiella pneumoniae (20 patienter) eller

E. coli (69 patenter), som også var resistente for

ciprofloxacin og gentamicin i uriner fra hospitalet.

Disse patienter kræver isolation på enestue.

Carbapenem resistente Gramnegative

stave (CRE)

Der blev fundet to patienter med CRE i 2012.

Clostridium difficile

Antallet af patienter med diaré forårsaget af binært

toksinproducerende C. difficile har været støt stigende

igennem 2012 og var ved årets udgang på 111.

I samråd med Klinikforum besluttedes det i foråret

2012 at iværksætte en række indsatser for at forhindre

en epidemisk udvikling. Tiltagene har omfattet

implementering af hurtig diagnostik i Klinisk Mikrobiologisk

Afdeling, skærpet isolationsretningslinje for

patienter med diaré, udarbejdelse af informationsmateriale

til kommuner, almen praksis, patienter og

pårørende samt indkøb af automatiserede desinfektionsrobotter

(Glosair) til matriklerne i Aalborg, Hjørring

og Thisted. Arbejdet med implementering af den

skærpede retningslinje er sket i form af undervisning

og efterfølgende audit på alle kliniske somatiske sengeafsnit.

56 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 57


Årsrapport 2012 | infektionshygiejnen

infektionshygiejnen | årsrapport 2012


Antallet af patienter med Clostridium difficile infektioner i Region Nordjylland 2012

Antal patienter

med binært toksin

120

100

80

60

40

20

0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1

2

3

4

5

6

7

8

Kumuleret binært toksin

Ugenummer

Udbrudshåndtering

I løbet af 2012 har Infektionshygiejnen i samarbejde

med pågældende afsnit håndteret to større udbrud

med binært toksin producerende Clostridium difficile.

Desuden har der været flere mindre sæsonudbrud

med Norovirus og med Influenza A på de nordjyske

sygehuse, som er håndteret efter gældende

retningslinjer.

Infektionshygiejnen

klinisk mikrobiologisk

afdeling

Kumuleret binært toksin

Patientsikkert Sygehus

Region Nordjyllands Sundhedsstrategi 2012-2014

indeholder i alt 6 værdier, herunder ”Patientsikkerhed”.

Som et indsatsområde herunder planlægges

udrulning af fire af pakkerne i Patientsikkert Sygehus:

Afskaffelse af CVK-infektioner, reduktion af antal

tryksår erhvervet under indlæggelse, nedbringelse/

eliminering af svær sepsis/septisk chok og konsekvent

anvendelse af Sikker Kirurgi-checkliste.

Erfaringer fra pilotprojektet på Sygehus Thy-Mors

viser, at implementeringsfasen har foranlediget henvendelser

til Infektionshygiejnen. Infektionshygiejnen

er i løbende dialog med Kvalitetskontoret. Blandt

andet har det været væsentligt at sikre overensstemmelse

mellem pakkerne i Patientsikkert Sygehus og de

infektionshygiejniske retningslinjer.

Betjening af primærkommunerne

I 2012 blev der fortsat arbejdet på udbygning af samarbejdet

med primærsektoren. I Den Administrative

Styregruppe for sundhedsaftalerne i Region Nordjylland

er spørgsmålet omkring infektionshygiejnisk

rådgivning til kommunerne drøftet - særligt set i lyset

af de betydelige fælles udfordringer omkring forebyggelse

og begrænsning af smittespredning med

tarmbakterien C. difficile 027. Som besluttet i Den

Administrative Styregruppe er der afholdt informationsmøde

i Infektionshygiejnen den 10. januar 2012,

hvor repræsentanter for kommunerne blev introduceret

til de infektionshygiejniske ydelser, som Infektionshygiejnen

kan tilbyde. Samarbejdet organiseres

og honoreres efter de økonomiske modeller, som

Infektionshygiejnen på baggrund af erfaringer fra

samarbejdet med Brønderslev og Læsø kommune har

udarbejdet i samarbejde med centerstaben på Aalborg

Sygehus. På nuværende tidspunkt har Hjørring,

Brønderslev, Læsø, Thisted, Jammerbugt og Rebild

kommuner en aftale med Infektionshygiejnen. Fire

kommuner har indgået en 4 års kontrakt med Infektionshygiejnen,

én kommune har en tre års kontrakt,

og i en kommune skal kontrakten genforhandles i løbet

af efterår

Nationale arbejdsgrupper

Infektionshygiejnen deltager i Nationalt Strategi Forum,

som er nedsat af Statens Serum Institut. Gruppen

arbejder for ensartede retningslinjer. Blandt

andet har Infektionshygiejnen rettet henvendelse til

gruppen med henblik på udarbejdelse af en national

retningslinje for håndtering af medicinsk udstyr anvendt

på dyr. Desuden har Infektionshygiejnen deltaget

i udarbejdelsen af et nationalt konsensusnotat

om desinfektionsmidler i sundhedssektoren.

Den Centrale Enhed for Infektionshygiejne, som er

en del af Statens Serum Institut, har nedsat en arbejds-gruppe,

der skal være med til at vurdere et

landsdækkende automatisk værktøj til overvågning

af sygehuser-hvervede infektioner - Hospital acquired

infektions database (HAIBA). Infektionshygiejnen er

repræsenteret i denne arbejdsgruppe.

Nationale standarder,

retningslinjer og vejledninger

Infektionshygiejnen har deltaget eller deltager fortsat

i nationale infektionshygiejniske arbejdsgrupper

nedsat af henholdsvis Sundhedsstyrelsen (SST), den

Centrale Enhed for Infektionshygiejne (CEI) under

Statens Serum Institut eller Dansk Standard.

Følgende Danske Standarder om styring af infektionshygiejne

i sundhedssektoren er udgivet i 2012 eller

er fortsat under udarbejdelse

• DS 2451-3 Krav til brug af intravaskulære katetre

udkommer i 2013

• DS 2451-5 Krav til perioperativ infektionsprofylakse,

arbejdes fortsat med i 2013

• DS 2451-6 Krav til urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler

er udgivet i 2012

Følgende Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

(NIR) er udgivet i 2012 eller forventes udgivet

i løbet af 2013

• NIR - Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper

er udgivet i 2012

• NIR – Desinfektion i sundhedssektoren er på vej

• NIR – Ventilations- og respirationsudstyr i Sundhedssektoren

– arbejdsgruppen startede op i dec.

2012

• Følgende vejledning fra Sundhedsstyrelsen er udkommet

i 2012

• Forebyggelse af spredning af MRSA

Regionale retningslinjer

På baggrund ovenstående nationale udgivelser er de

regionale retningslinjer tilrettet eller er fortsat i gang

med tilretning. Desuden er de eksisterende regionale

retningslinjer omkring isolation af patienter for forskellige

smitsomme sygdomme revideret, idet der i 4.

kvartal 2011 udkom NIR- Om behandling af patienter

med smitsomme sygdomme, herunder isolation.

Retningslinjer om genbehandling af steriliserbart medicinsk

udstyr blev udgivet i 2011. Herefter blev alle

genbehandlingsenheder og operationsafsnit undervist

eller har fået tilbudt undervisning. Desuden har

Infektionshygiejnen rådgivet i konkrete sager omkring

ny- og ombygning af genbehandlingsenheder. I 2012

er desuden forberedt audit på alle enheder, der udfører

genbehandling eller håndtering af steriliserbart

medicinsk udstyr. Audit gennemføres i 2013.

58 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 59


Årsrapport 2012 | infektionshygiejnen

infektionshygiejnen | årsrapport 2012


Regionale arbejdsgrupper

Infektionshygiejnen har deltaget i flere udbudsgrupper,

i et regionalt samarbejde omkring anvendelse af

patientens egen medicin under indlæggelse samt i en

regional arbejdsgruppe omkring affaldshåndtering

på sygehusene.

Ny- og ombygning

Infektionshygiejnen har ydet bistand til forskellige

større byggeprojekter i forbindelse med bygning af

Fælles Akut Modtageafdeling på Aalborg Universitetshospital

Syd, Sygehus Vendsyssel Hjørring og

Sygehus Thy-Mors Thisted. Andre byggeprojekter,

som Infektionshygiejnen har ydet infektionshygiejnisk

bistand til, er ombygning på Operationsgang på Aalborg

Universitetshospital Nord, Operationsgang for

Neurokirurgi samt den Centrale Operationsgang på

Aalborg Universitetshospital Syd.

For at sikre implementering af den nye håndhygiejne

audit metode er der blevet undervist i metoden.

Denne undervisning har været målrettet det personale,

der gennemfører håndhygiejneaudit.

Som afslutning på det store projekt om genbehandling

af steriliserbart medicinsk udstyr er personalet

på genbehandlingsenhederne og alle operationsafsnit

tilbudt undervisning, som i 2013 bliver fulgt op

af audit.

Forskning og udviklingsarbejde

En hygiejnesygeplejerske har færdiggjort sin Master in

Learning Processes (MLP).

Et kvalitetssikringsprojekt vedrørende rutinemæssige

kontroller af laminar air flow-forsynede operationsstuer

er afsluttet i 2012.

Der er ydet infektionshygiejnisk bistand i forbindelse

med ombygninger af sterilcentraler på Sygehus Himmerland

Hobro og Farsø, Sygehus Thy-Mors Thisted

samt Aalborg Universitetshospital Syd, ligesom Infektionshygiejnen

har været en del af projektgruppen i

forbindelse med installation af en beklædningsautomat

på Sygehus Thy-Mors Thisted.

I forbindelse med opstart af byggeprojektet Nyt Aalborg

Universitetshospital har Infektionshygiejnen

deltaget i de indledende møder, og som følge af skybrud

og i forbindelse med ombygning på sygehusene

har Infektionshygiejnen ydet rådgivning i forhold til

håndtering af vandskade.

Undervisningsopgaver

Infektionshygiejnen prioriterer undervisning af sygehuspersonale

højt. For at sikre implementering af

retningslinje 4.2.6. Isolation af diaré patient med

Clostridium difficile, der producerer binært toksin,

er der gennemført undervisning for alt interesseret

personale. Undervisningen er afsluttet med audit

på alle sengeafsnit, hvor 298 personaler blev stillet

spørgsmål om Clostridium difficile. Spørgsmålene

omhandlede isolation af patienter, herunder brug af

værnemidler, genanvendelse af medicinske flergangsartikler

samt rengøring/desinfektion.

infektionshygiejnen

klinisk

mikrobiologisk

afdeling

60 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 61


Årsrapport 2012 | årets gang i kma

årets gang i kma | årsrapport 2012


Årets gang i KMA

Jubilæum

1. november 2012

25 års jubilæum i Region Nordjylland

Afskedsreception

4. oktober 2012 takkede Jette Haals af efter næsten

en menneskealder i KMA. Jette startede i afdelingen

27.juli 1987. Forinden havde Jette arbejdet på Radiologisk

afdeling fra 1972 - 1985.

Jette har, i sin tid som sekretær i KMA haft mange arbejdsopgaver,

dog var udlandsvaccinations området

hendes hjertebarn. Skulle praktiserende læger have

råd om udlandsvaccination, ja så var Jette altid klar

med råd og vejledning om, hvad der skulle gives eller

ikke gives!. KMAs yngre læger har nydt godt af Jettes

ekspertice indenfor udlandsvaccinationen, og mange

private personer har fået hjælp til, hvad de skulle vaccineres

med, inden de rejste ud i verden.

Privatfoto

Tove Ejlertsen Jensen,

Ledende overlæge, ph.d.

21. december 2012

25 års jubilæum i Region Nordjylland

”Tove Nilsson Prisen”

Professor Henrik Schønheyder og overlæge Anette

Schlemmer fik hhv. forsknings- og uddannelsesprisen

i 2012. Den forhenværende cheflæge var selv til stede

for at uddele de to priser på Overlægerådets halvårlige

temadag den 24. oktober.

Tove Nilsson Prisen gives efter indstilling fra kollegaerne

for at påskønne og anerkende de lægelige

ildsjæle, som gør en ekstraordinær indsats inden for

forskning og uddannelse, og som med ideer, initiativer

og innovative tankegange er med til at sætte Aalborg

Universitetshospital på det nationale og internationale

landkort.

Det er en enstemmig fondsbestyrelse, der har peget

på de to prismodtagere. Og de var meget overraskede

og glade over det kollegiale skulderklap.

I sin begrundelse for tildelingen af forskerprisen til

Henrik Schønheyder sagde Tove Nilsson blandt andet,

at han har evidens og dokumentation i højsædet.

- Du har været med fra universitetshospitalets start, ja du

var faktisk den første professor ved sygehuset. Det har været

en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Du har altid haft

gode og vægtige indlæg og bidraget med en støt voksende publikationsstrøm

samt ydet undervisning og vejledning til mange

yngre læger.

Lisa Poulsen,

Overassistent i Infektionshygiejnen

23. december 2012

25 års jubilæum i Region Nordjylland

Kirsten Inger Paulsen,

Afdelingsbioanalytiker

62 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital

Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 63


Årsrapport 2012 | årets gang i kma

årets gang i kma | årsrapport 2012


Lucius-klubben i KMA

Lucius-klubben i KMA – er en seniorklub (+50 år)

for tidligere og nuværende ansatte. Klubben bestod

i 2012 af 22 medlemmer.

Aktiviteter i 2012:

• April - Rundvisning på Nordkraft, hvor vi sammen

med nogle få andre deltagere fik en rundvisning

i det store kulturhus. Afsluttede med spisning

i restaurant Azzura

• Maj – Tur til Hammer Bakker, med Werner Davidsen,

Brødland skovbrug som guide, Vi havde

en dejlig tur, som vi sluttede af med sandwich på

Werners terrasse

Formandsvalg i KMAs

kageklubben ”KageMedAndagt”

Ja, når der er formandsvalg i KMAs kageklubben foregår

det på fuldstændig samme og voluminøse måde

som til det amerikanske præsidentvalg. I ugen hvor

formandsvalget skulle foregå, blev der bagt og fedtet

for medlemmerne af kageklubben med kager i STOR

stil – Der blev serveret lagkage, boller, chokoladesmåkager,

fedtebrød, hindbærsnitter, uddelt karameller,

vandbakkelser, plakater på døre, lavet Facebook profil,

”reklamebarn” o.s.v. – super festligt også for ikke

medlemmer!

Ny formand 2012 i KMAs kageklub blev: Christina

Wahl Larsen.

• September - Kunst og historie i Frue-byen. En

byvandring som startede ved Vor frue kirke, gennem

Hjelmerstald og sluttede af ved Jens Bangs

stenhus. Her kom vi ind af bagindgangen til Duus

vinkælder hvor der blev spist kjælderben

Boller m/ chokolade m.m.

lavet af Sarah Ø. Andreasen

Bowling

Der blev arrrangeret bowling turnering i september

måned for alle medarbejdere i afdelingen .

Festudvalg i KMA

Flere medlemmer har valgt at stoppe:

Tina Hederstierna-Johnsen, Melanie Germann Petersen,

Rikke Nielsen, Channe Andersen, Hanne Falkenberg

Rebsdorf. Et STORT TAK for deres indsats.

De nye festudvalgsmedlemmer er:

Sarah Ø. Andreassen, Jesper Dalsgaard, Anne Mette

Gjørlev Jochumsen, Susanne Wrona Kjeldsen.

Julefrokost

Festudvalget havde igen i år arrangeret julefrokost

for afdelingen. Så fredag den 7. december 2012, kl.

18.30, var de tilmeldte sat stævne i Øster Uttrup forsamlingshus,

med traditionel dansk julemad og julestemning.

Hindbærsnitter m.m.

lavet af Christina W. Larsen

Privatfoto

Privatfoto

64 Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital Årsrapport 2012 | Klinisk Mikrobiologisk Afdeling | Aalborg Universitetshospital 65

More magazines by this user
Similar magazines