Se foreningens vedtægter her - Glostrup Bio

glostrupbio.dk

Se foreningens vedtægter her - Glostrup Bio

Vedtægter

4. april 2009


§ 1 NAVN

Klubbens navn er: Glostrup Filmklub for Børn og Unge

Klubbens hjemsted er: Glostrup Bio, Bryggergårdsvej 2, 2600 Glostrup

§ 2 FORMÅL

Glostrup Filmklub for Børn og Unges formål er, med danske, europæiske og internationale film

som virkemiddel,

- at samle medlemmer til forevisning af film, der er særligt egnede for børn og unge

- at filmklubben arbejder for udbredelse og kendskab til film og billeder, så børn og unge aktivt og

kreativt kan arbejde videre med mediet.

Filmklubben kan arbejde for at supplere filmforevisningerne med andre arrangementer og aktiviteter

inden for det kulturelle felt.

§ 3 MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages børn og unge, med tilladelse fra forældre eller stedfortrædere.

Som medlemmer kan endvidere optages forældre og andre personer med interesse for filmklubarbejdet.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT

Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen. Medlemskontingentet giver ret til at deltage i

klubbens filmvisninger og andre arrangementer efter nærmere bestemte retningslinjer.

§ 5 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ret til at give møde

og udøve stemmeret på generalforsamlingen har de i henhold til § 3 optagne medlemmer eller deres

forældre. Hvert fremmødt medlem til generalforsamlingen har én stemme.

Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden 1. maj, indkaldes senest 21 dage før afholdelse

med angivelse af dagsorden.

§ 6 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år (inklusiv budget)

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg i henhold til vedtægterne §9

8. Valg af revisor

9. Evt.

Vedtægter for Glostrup Filmklub for Børn og Unge ~ 2 ~


§ 7 FORSLAG

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne, når

mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst 14

dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 9 BESTYRELSEN

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer + mindst 1 suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde, dog senest 14 dage efter

generalforsamlingen.

Valg af formand i ulige år. Genvalg kan finde sted

Bestyrelsen er valgt for 2 år. Suppleanter er valgt for 1 år. Genvalg kan finde sted.

På lige årstal afgår 2 medlemmer og på ulige 3. Genvalg kan finde sted.

Fra bestyrelsesmøder tages et referat.

Bestyrelsen tegnes af formand og 1 bestyrelsesmedlem.

§ 10 FORENINGENS REGNSKABSÅR

Foreningens regnskabsår går fra 01.01 til 31.12.

§ 11 VEDTÆGTSÆNDRING, OPLØSNING

Til beslutning af vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne

stemmer.

Ved opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde Biografforeningen SOFARÆKKEN.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. _____________

__________________________________________

Formand

__________________________________________

Dirigent

Vedtægter for Glostrup Filmklub for Børn og Unge ~ 3 ~

More magazines by this user
Similar magazines