Grevelund Sø var en mose - Det tabte land

dettabteland.dk

Grevelund Sø var en mose - Det tabte land

Grevelundvar en mose

Allerede i 1800‐tallet havde Grevelund

Sø karakter af mose eller fugtig eng,

hvor der blev gravet tørv. Sandsynligvis

har man tidligt uddybet afløbet for

at fremme udtørringen.

Også i 1942‐43 blev der hentet tørv

for at afhjælpe manglen på brændsel,

fortæller gårdejer Kristen Andersen,

der ejede halvdelen af søen i perioden

1946‐57. Dengang havde søen karakter

af en lille højmose, hvor 5 hektar

var mere vandlidende end resten. I

1951 blev der afsagt en landvæsenskendelse

om rørlægning af afløbet, og

året efter gravede Hedeselskabet en

grøft ned gennem arealet og lagde en

ledning med 40 cm rør. Formålet var

en udtørring for at skaffe græsningsjord.

Senere blev hele arealet fræset

og planeret, men der har aldrig været

dyrket korn – den gamle søbund var

stadig for våd.

I dag ligger halvdelen af arealet

hen som brak/halvnatur omkring

et nygravet vandhul med majs og

fodermarvkål til vildtet og masser af

tidsler. Både hare og rådyr ses hyppigt

i området. Vandhullet er stort

nok til at huse et par gråstrubede

lappedykkere, knopsvane, blishøne

og grønbenet rørhøne. På den skrånende

bakke ned mod søen fra vest

dyrkes der juletræer, og mod øst ligger

gården Justenborg med en mindre

kvægbesætning. Ejendommen er

mere end 100 år gammel.

KILDER

Forfatterens besøg på lokaliteten, 24. sept. 2005.

Interview 12. dec. 2005 med tidl. gårdejer Kristen

Andersen, Grevelund.

Korrespondance af 8. dec. 2005 med Leif Larsen,

Hadsund.

Grevelund

Oprindeligt lavvandet sø på ca. 10 hektar,

men med moseagtig karakter, to km

vest for Vive. Afvandet i 1952 efter rørlægning

af afløbet. I dag ligger arealet

som brak/halvnatur omkring et gravet

vandhul. Mariagerfjord kommune.

Koordinater: 6286044, 560817.

Masser af tidsler og et lille vandhul – det er Grevelund Sø i dag. I baggrunden mod øst ligger kvægejendommen Justenborg.

Grevelundvar en mose © Kjeld Hansen DET TABTE LAND • Nordjylland 1


Fuglelivet i dag

Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget

stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og

aktuel status for fuglelivet ved Grevelund Sø, så brug dette link: www.dofbasen.dk

Herunder ses en oversigt over de 12 fuglearter (og racer), som er registreret fra Grevelund Sø pr. 1. sept.

2008. I parentes ses antallet af observationer og individer i alt.

Gråstrubet Lappedykker (2/4)

Gråand (3/5)

Blishøne (3/34)

Hættemåge (2/46)

Knopsvane (2/4)

Skeand (1/1)

Vibe (3/26)

Digesvale (1/50)

Gravand (2/10)

Grønbenet Rørhøne (3/9)

Hvidklire (1/1)

Engpiber (1/1)

2 DET TABTE LAND • Nordjylland © Kjeld HansenMore magazines by this user
Similar magazines