Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Der er endvidere skabt den erfaring, at undersøgelsen af kompetencerne inden for en branche

som vindmølleindustrien, som er præget af stor travlhed kombineret med en lille tradition for

at indgå i udviklingsarbejde i forhold til erhvervsuddannelserne, gør det vanskeligt at samle

deltagere til et fokusgruppeinterview. I projektdesignet var det oprindelig planlagt, at der

indeholdt i foranalysen skulle gennemføres et fokusgruppeinterview med udvalgte

repræsentanter fra vindmøllebranchen. Det viste sig dog, trods ihærdige forsøg, at det ikke var

muligt at samle disse folk inden for projektets tidsramme, og fokusgruppeinterviewet blev

derfor erstattet af en række virksomhedsbesøg foretaget af projektteamet.

Virksomhedsbesøgene indeholdt en kombination af interview og observationer af den konkrete

produktion, hvilket gav et rigtig godt indblik i de faglærtes jobområder. Virksomhedsbesøgene

udgjorde derfor et meget fint udgangspunkt for den videre analyse, og det er i høj grad en

metode, som kan anbefales at inddrage i foranalysen i andre efterfølgende projekter.

I gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen var der en svarprocent på ca. 50 %, hvilket

ligger inden for rammerne af det normalt forventelige. Når populationen af virksomheder ikke

så stor, er det dog særligt vigtigt at få en høj svarprocent for at sikre undersøgelsens

repræsentativitet. Projektteamet forsøgte derfor med opfølgende telefonopkald at øge antallet

af besvarelser, men det var ikke muligt. Ved telefonopkaldet oplyste langt hovedparten af

virksomhederne, at den manglende besvarelse skyldes travlhed.

Det er derfor ved kommende undersøgelser af brancher med kendetegn, som ligner

vindmølleindustriens, meget vigtigt at overveje, om man forventer at kunne opnå en

tilfredsstillende svarprocent ved valget af spørgeskemaundersøgelse som analysemetode.

Disse erfaringer vil alle blive tilføjet Industriens Uddannelsers metodekoncept.

2.2.3 Organisering, kvalitetssikring og samarbejde

Projektet er udført af medarbejdere hos Industriens Uddannelser og konsulentvirksomheden Kubix.

Projektet er organisatorisk forankret i Industriens Uddannelser, hvor Industriens Uddannelsers bestyrelse

og ledergruppe har fungeret som henholdsvis projektejer og styregruppe.

Analysens resultater er søgt kvalitetssikret gennem oprettelsen af et Advisory Board bestående af

repræsentanter fra centrale aktører i vindmølleindustrien. Advisory Board er blevet inddraget og

rådspurgt løbende i projektets faser.

Der har i projektfasen endvidere fundet et samarbejde og en løbende erfaringsudveksling sted med

konsulentvirksomhederne Oxford Research og Brøndum & Fliess, som i samme periode ligeledes har

gennemført projekter vedr. erhvervsuddannelsesbehov indenfor energi- og miljø området finansieret af

Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed.

8

More magazines by this user
Similar magazines