Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

• Service og vedligehold af vindmøllen

Processtyrende aktiviteter

• Dokumentation

• Kvalitetskontrol

• Produktionsoptimering

Analysens forundersøgelse i form af desk research og indledende interviews på virksomheder og med

branchekendte personer viste, at der i forhold til de direkte produktionsaktiviteter i vid omfang

systematisk anvendes faglært arbejdskraft. Derfor har projektet i sine empiriske undersøgelser i form af

spørgeskema-undersøgelse og kvalitative interviews lagt stor vægt på at kortlægge disse aktiviteters

faglærte jobtyper og deres tilhørende kompetencebehov nærmere.

I forhold til de produktionsforberedende aktiviteter tegnede forundersøgelsen et anderledes billede.

Indtrykket var her, at særligt de faglærte i et vist omfang indgik i prototype produktion, mens

projektering af vindmølleenergianlæg og konstruktion af vindmøllens dele foretages af andre faggrupper,

primært akademikere. Endvidere var indtrykket, at de faglærtes deltagelse i de produktionsforberedende

aktiviteter er mindre systematisk end deres deltagelse i de direkte produktionsaktiviteter. Projektet har i

sine empiriske undersøgelser ladet det indgå som et fokusområde at afdække om der er forventninger til

at de faglærte vil deltage mere systematisk i de produktionsforberedende aktiviteter fremover.

Når det gælder de produktionsopfølgende aktiviteter viste forundersøgelsen, at faglærte i et stort omfang

indgik i alle aktiviteter, med undtagelse af de planlægnings- og logistikopgaver, som knytter sig til

opsætning og service/vedligehold. Grundet den systematiske tilstedeværelse af faglærte i de

produktionsopfølgende aktiviteter har dette område også været et vægtet område i de empiriske

undersøgelser af faglærte jobtyper og tilhørende kompetencer.

Forundersøgelsen viste, at de faglærte indgår i nogle af de processtyrende aktiviteter, men at deres

deltagelse ikke er systematisk og i høj grad varierer alt efter hvilken jobtype man bestrider (jf. afsnit

3.3.8 om andre jobtyper samt afsnit 4.1 og 4.2 om hovedprofiler). I de empiriske undersøgelser er der

spurgt ind til virksomhedernes forventninger til de faglærtes deltagelse i de processtyrende aktiviteter

fremover, da dette kan være en mulig udviklingstendens.

Ud fra projektets formål er der i analysen fokuseret på de delbrancher i vindmølleindustrien, hvor der

fremstilles produkter, som er unikke for vindmølleindustrien og hvor der i høj grad indgår arbejdsområder

som kan løses af personer med et faglært niveau (jf. metodebilaget).

Projektets interviews og spørgeskema-undersøgelser viste, at den aktuelle fordeling mellem andelen af

faglært og ikke-faglært arbejdskraft i disse delbrancher/delområder groft kan opdeles som angivet i tabel

1:

14

More magazines by this user
Similar magazines