Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

medarbejdere ved rekrutteringsproblemer. Muligvis gør forandringshastigheden det svært at planlægge,

hvilket uddannelsesforløb der skal sættes i gang for at imødegå morgendagens udfordringer.

I én af spørgeskema-besvarelserne, nemlig den for montørerne, er der en virksomhed, der angiver

problemer med skiftende arbejdsopgaver, arbejdssteder og arbejdsmængder som årsag til, at de ikke

uddanner lærlinge. Svaret peger måske i retning af en generel trend i vindmølleindustrien, nemlig at den

uforudsigelige hverdag gør det svært at planlægge længerevarende lærlingeforløb. Muligvis er det en

barriere, som der kan mindskes. Det er uden for denne analyses rammer at gøre det, men det kan være

et område, som kan belyses nærmere i andre undersøgelser.

I spørgeskema-undersøgelsen blev virksomhederne bedt om at vurdere, om de havde behov for

ændringer i de uddannelser, som de anvender. Blandt de tre virksomheder, som udfører for– og

slutmontage af naceller og nav, angiver flertallet et behov for ændringer af vindmølletekniker- og

industriteknikeruddannelsen. Deres besvarelser giver en svagere tendens til behov for ændringer i forhold

til industrioperatør- og elektrikeruddannelsen.

Blandt tårnproducenterne udtrykker et flertal behov for at tilpasse smedeuddannelsen i forhold til

tårnproduktion. Flertallet af nacelle-komponent virksomhederne udtrykker ikke noget behov for en større

tilpasning af erhvervsuddannelserne. Enkelte virksomheder udtrykker behov for tilpasning af elektriker-,

industritekniker-, smede-, mekaniker- og automatikteknikeruddannelsen.

Da undersøgelsens fokus har været afdækning af de overordnede kompetencebehov, har det ligget uden

for projektets rammer at afdække nærmere, hvad ændringsbehovene konkret har været. Men muligvis

ligger ændringsbehovene i tråd med de udviklingstendenser, som er opsummeret i afsnit 3.3.9.

4. Beskrivelse af faglige hovedjobprofiler og mulige

udviklingstendenser

I det følgende beskrives to idealtypiske jobprofiler baseret på det indsamlede materiale. Der er tale om

en profil for en produktionsmontør, der arbejder med slutmontage af naceller, samt en profil for en

montør, der arbejder med service og vedligehold af vindmøller. Der er valgt at fokusere på disse to

profiler, da undersøgelsens analyser påviste, at dette er to jobprofiler på faglært niveau, som er særligt

udbredte i vindmøllebranchen.

Profilerne giver et billede af ’typiske’ montørjob på de to områder ud fra temaer som arbejdsopgaver,

arbejdsorganisering, planlægning, kvalitetskontrol og samarbejdsrelationer. Endvidere forsøger de at

tegne lidt af den kontekst som arbejdet foregår i, og som har betydning for de kompetencer, der bringes i

spil i arbejdet.

Profilerne er sammensat ved at kombinere oplysninger fra de forskellige virksomheder vi har talt med i

forbindelse med undersøgelsen. Man kan derfor ikke fuldt ud genfinde profilerne på den enkelte

virksomhed, men hovedtrækkene vil gå igen. Ligeledes er der ikke tale om faktisk eksisterende personer,

selv om profilerne er beskrevet i personform. Når vi har valgt denne form, er det for at give et mere

35

More magazines by this user
Similar magazines