Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

1. Summary

Med Undervisningsministeriet som opdragsgiver har Industriens Uddannelser sammen med

konsulentvirksomheden Kubix ApS udarbejdet et projekt under den centrale analyse- og

prognosevirksomhed. Formålet med projektet har været at afdække, om udviklingen hos virksomheder

som fremstiller energiteknologi og energiudstyr betyder, at der skabes nye jobtyper, som stiller krav om

nye uddannelsestilbud i erhvervsuddannelsessystemet. Det er sket med særligt fokus på betydning af

udvikling inden for teknologi, globalisering, vækst og miljø i vindmølleindustrien.

Som grundlag for resultaterne er der gennemført desk research, interviews af producenter og

leverandører med branchekendskab, virksomhedsbesøg, spørgeskemaundersøgelser samt uddybende

kvalitative interviews. Undervejs i undersøgelsen er der samarbejdet med en nedsat Advisory Board

bestående af repræsentanter fra branchen ligesom der er afholdt et evalueringsseminar, hvor foreløbige

resultater har været drøftet.

Det kan konkluderes, at arbejdet i vindmølleindustrien i stort omfang bygger på eksisterende fagligheder,

og at mange af jobfunktionerne i vindmølleindustrien ligger tæt op ad job i beslægtede brancher. Effekten

af fleksibiliteten i erhvervsuddannelser ses tydeligt i denne industri, da personer med en teknisk

erhvervsuddannelse bliver anvendt bredt indenfor vindmølleindustrien.

Som følge af stadig mere avancerede styresystemer, nye produktionsprocesser, nye materialer og

stigende krav om produktionsoptimeringer kan der imidlertid være brug for en vurdering af, om de

eksisterende uddannelser i tilstrækkelig grad kan imødekomme vindmølleindustriens øgede behov for

kompetencer inden for teknisk engelsk, dokumentation, kommunikation, tværfagligt samarbejde,

problemløsning, produktions- og helhedsforståelse samt håndtering af kundekontakt.

Samtidig identificeres et behov for relancering af vindmølleteknikeruddannelsen for at imødekomme

branchens efterspørgsel efter de kompetenceområder, som er centrale inden for vindmølleindustrien.

Den valgte metode og den komplekse branche har betydet, at analysen og de præsenterede resultater

har karakter af væsentlige indikatorer. Med denne tilgang er etableret et godt grundlag for yderligere

undersøgelser, og rapportens resultater kan anvendes af de faglige udvalg og andre aktører inden for

vindmølleindustrien, som relevant input i forbindelse med den løbende udvikling og revision af

uddannelserne.

2

More magazines by this user
Similar magazines