Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

4.3 Uddybende diskussion af udviklingstendenserne for

faglærte jobprofiler i vindmølleindustrien

De tendenser, der tegner sig for udviklingen i de faglærte medarbejderes arbejde og kompetencer inden

for vindmølleindustrien, kan variere mellem delbrancher og jobtyper. Ligeledes vil jobtyper og

kompetencebehov afhænge af de valg af arbejdsorganisation mv, som de enkelte virksomheder

foretager. I det følgende diskuterer vi en række centrale temaer som har betydning for disse forhold.

Flere eller færre faglærte i de udførende funktioner fremover?

Denne undersøgelse har fokus på, hvilke jobtyper som vil præge vindmølleindustrien de kommende år,

samt hvordan det vil påvirke kompetencebehov hos faglærte medarbejdere og de erhvervsfaglige

uddannelser på området. Jobtyper kan imidlertid se meget forskellige ud og udvikle sig forskelligt

afhængigt af, hvordan virksomhederne vælger at tilrettelægge deres arbejdsprocesser. Brede job, hvor

medarbejderen i vindmølleindustrien varetager en række forskellige arbejdsfunktioner, skaber andre

kompetencebehov end smallere job med færre funktioner. Ligeledes kan de forskellige jobtyper appellere

til forskellige typer af medarbejdere – faglærte eller ikke-faglærte. Alt dette har betydning for karakter og

volumen af de erhvervsuddannelser, som udbydes og anvendes på vindmølleområdet.

I undersøgelsen er der spurgt til virksomhedernes forventning til sammensætning af deres arbejdsstyrke

fremover. Af de i alt 17 virksomheder, som har besvaret spørgeskemaet, siger ca halvdelen, at

fordelingen mellem faglærte og ikke-faglærte vil blive som i dag, mens en fjerdedel forventer flere og den

sidste fjerdedel færre faglærte. De kvalitative interview tyder på, at der gennem de senere år er kommet

flere ikke-faglærte til i montagen af naceller og nav. Hvor der på disse områder tidligere har været en

overvægt af faglærte, specielt smede, er der i dag omtrent lige mange faglærte og ikke-faglærte.

Fordelingen kan hænge sammen med muligheden for at skaffe faglærte medarbejdere. Undersøgelsen

peger således på, at enkelte virksomheder har haft vanskeligt ved at rekruttere smede og elektrikere og

derfor måske har ansat ikke-faglærte i stedet. Endvidere fremgår det af interviewene, at enkelte

virksomheder har hentet faglærte i udlandet for at dække behovet. Virksomhederne siger samtidig, at de

ofte foretrækker at ansætte faglærte, hvis de kan få dem, fordi de er gode til at lære nyt, hurtige til at

omstille sig og hurtigt bliver selvkørende, bl.a. fordi de behersker grundlæggende håndværksmæssige

færdigheder.

Arbejdet i montagen af naceller og nav har samtidig over de seneste år gennemgået en standardisering,

bl.a. gennem indførelse af leanprincipper, der betyder, at arbejdsopgaverne er blevet mere ensartede, de

er detaljeret beskrevet og det er derfor nemmere og hurtigere end tidligere at lære ikke-faglærte op til at

varetage en række af dem.

Inden for service/vedligehold af vindmøller er der en større andel af faglærte medarbejdere. Også her har

der dog været visse rekrutteringsproblemer på elektrikerområdet.

Et vist generationsskifte blandt medarbejderne kan blive aktuelt inden for de kommende år og det kan

øge behovet for faglært arbejdskraft.

42

More magazines by this user
Similar magazines