Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

5. Konklusioner

Undersøgelsens mål har været at se på udviklingstendenser inden for jobtyper og tilhørende kompetencer

på faglært niveau i vindmølleindustrien samt hvordan disse tendenser eventuelt kan påvirke

erhvervsuddannelserne. Det er sket med særligt fokus på betydning af udvikling inden for teknologi,

globalisering, vækst og miljø. I dette afsnit samler vi op på resultaterne af analysen.

Branchen har vist sig mere kompleks og sammensat end først antaget. En stor opgave i projektet har

derfor været at skabe et overblik over de forskellige delbrancher på vindmølleområdet. Dette overblik har

været nødvendigt at etablere for at få indblik i, hvor medarbejdere med faglært baggrund er beskæftiget i

dag og hvor der kan være mulighed for udvikling af nye jobtyper for faglærte. Det betyder imidlertid, at

analysen er gået mere i bredden end i dybden inden for de enkelte delbrancher. Resultaterne har derfor

karakter af væsentlige indikatorer, som dog ikke nødvendigvis er fuldt repræsentative for branchen.

Med den brede tilgang har analysen afdækket området og således etableret et rigtig godt grundlag for

yderligere undersøgelser, som kan gå mere i dybden med enkeltområder.

Vindmølleindustriens behov for erhvervsuddannede

Hovedresultat af projektets analyse er, at flere delbrancher inden for vindmølleindustrien er rimeligt

dækket af de eksisterende erhvervsuddannelser som smedeuddannelsen, industri- og automatiktekniker

samt til dels plastmageruddannelsen. Der kan dog være brug en justering af de eksisterende

uddannelser.

En stor del af arbejdet i vindmølleindustrien bygger på eksisterende fagligheder. Mange af

jobfunktionerne i vindmølleindustrien ligger tæt op ad job i beslægtede brancher. Fremstilling af

komponenter til naceller ligner andet industriteknisk arbejde, produktion af tårne er traditionelt

smedearbejde som bl.a. kendes fra værftsindustrien, vingeproduktion er langt hen ad vejen parallelt til

anden hærdeplastproduktion, om end produkterne er særlige, og fremstilling af styresystemer foregår

stort set ens uafhængigt af, hvor styresystemet anvendes. Det særlige ved vindmølleindustrien slår

primært igennem i for- og slutmontage af naceller og nav samt i opsætning og service/vedligehold af

møller og består i en kobling af mekanisk, smedefaglig og el-faglig viden og kunnen. Ansatte i disse

delbrancher kan stadig være fagspecialister på deres forskellige felter, men de skal have kompetencer på

et vist niveau inden for de øvrige områder for at kunne varetage deres job tilfredsstillende. Det er således

mikset mellem disse fagligheder, der er specifikt for vindmølleindustrien.

Analysen viser, at virksomhederne generelt er glade for at ansætte faglærte, da de er fleksible og

selvstændige medarbejdere, men virksomhederne i vindmølleindustrien uddanner ikke i særlig høj grad

lærlinge selv. Virksomhederne begrunder den manglende lærlingeindsats med travlhed og en generel

uforudsigelighed omkring fremtidens opgaver.

Den store efterspørgsel efter faglært arbejdskraft kombineret med manglende uddannelse af lærlinge kan

dog i fremtiden give problemer. Med de mindre ungdomsgenerationer og deraf følgende faldende antal

faglærte inden for de tekniske områder kan dette muligvis give en form for ”flaskehals” inden for

vindmølleindustrien, hvor de forskellige aktører i vindmølleproduktionens værdikæde vil komme til at

kappes om et begrænset antal faglærte medarbejdere.

47

More magazines by this user
Similar magazines