Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Inden for fremstilling af nacelle-komponenter og produktion af tårne vil nyt produktionsudstyr i form af

robotter blive aktuelt. Der er tale om teknologier, som ikke er særlige for vindmøllebranchen.

Udviklingstendensen understreger behovet for, at de faglærte inden for branchen, eksempelvis smede og

mekanikere, har indblik i programmering og styring af robotter.

Inden for vingeproduktion forventer virksomhederne, at der kommer nye materialer til, fx

kulstofbaserede kompositmaterialer, som kan være med til at gøre vingerne lettere. I takt med at det

indføres, vil der være behov for at opkvalificere dele af produktionsmedarbejderne i håndtering,

behandling og efterbehandling af disse materialer. Denne opkvalificering er særlig relevant i forhold til

uddannelsen af faglærte plastmagere og industrioperatører, som indgår i vingeproduktionen. Men også

service-montører kan have behov for kompetencer i forhold til reparation af kulstofbaserede

kompositmaterialer.

I forhold til service-montørerne fungerer PC’ere i stigende omfang som hjælperedskab. Arbejdsplaner og

dele af dokumentationsmaterialet skal hentes og bearbejdes på computer, så der er øgede krav til, at de

faglærte elektrikere, mekanikere, smede mm. inden for montør-området kan navigere i forskellige

databasesystemer.

Inden for service-montør området er det en udviklingstendens, at der er kommet flere uafhængige

underleverandører. De mindre og mere specialiserede enheder konkurrerer bl.a. på kvalitet. Det betyder

fx, at deres medarbejdere skal kunne omgås kunder og sætte sig ind i deres behov. Samtidig giver

mindre enheder mulighed for at designe job, som går på tværs af traditionelle opdelinger, bl.a. mellem

overordnet planlægning og udførelse af arbejdet. Disse udviklingstendenser kan øge behovet for, at de

faglærte elektrikere, mekanikere og smede som indgår i montørarbejdet, i højere grad bliver uddannet i

forretningsforståelse, planlægning og projektledelse.

Inden for opsætning og service/vedligehold af møller kan det være en konkurrenceparameter at have styr

på sikkerheden, fx gennem certificering. Kompetence til at tage vare på sig selv og sine kolleger vægtes

derfor højt, og kurser i dette indgår typisk som en del af oplæringen i branchen. Den personlige sikkerhed

er særlig vigtig i forhold til opgaver på off-shore vindmøller, som ofte udføres under mere ekstreme

forhold og stiller krav om særlige redningskurser mm. Ligeledes skaber det hårde fysiske arbejde risiko

for tidlig nedslidning, hvis medarbejdere ikke har adgang til og anvender relevant hjælpeudstyr. Der kan

muligvis være behov for at skærpe kompetencer inden for personlig sikkerhed på de

erhvervsuddannelser, som typisk anvendes i service-montørvirksomheder, det vil sige elektriker,

mekaniker og smede uddannelserne.

Udvikling af jobtyper – generelle betragtninger

Hvordan jobbene i vindmølleindustrien ændres og udvikles de kommende år, vil bl.a. afhænge af de

arbejdsorganisatoriske valg virksomhederne træffer. Inden for for- og slutmontage af naceller og nav har

analysen fx afdækket to parallelle tendenser i udviklingen af produktionsmedarbejdernes job. På den ene

side sker der en øget standardisering af arbejdet, som betyder, at arbejdet ikke nødvendigvis kræver

kompetencer på faglært niveau, men derimod kræver medarbejdere, som kan arbejde efter fastlagte

normer for kvalitet og effektivitet. På den anden side involveres nogle produktionsmedarbejdere i

arbejdet

med prototyper, hvor der stilles krav til stærk faglighed, håndværksmæssige færdigheder, evne

49

More magazines by this user
Similar magazines