Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

udarbejdet af forskere fra Handelshøjskolen i Århus og Aalborg Universitet for

Vindmølleindustrien med titlen ”Danmark som Wind Power Hub” 39 , hvori den danske

vindmølleindustri opdeles i følgende fire delbrancher:

• Fremstilling af komponenter

• Montage i forbindelse med produktion og samling af vindmøller

• Planlægning og parkdesign

• Service og vedligehold

Denne brancheopdeling blev anvendt som det første udgangspunkt for opbygningen af

analysen af vindmøllebranchen. Men i gennemførelsen af projektets foranalyse stod det hurtigt

klart, at det hverken var muligt eller relevant at medtage alle dele af vindmølleindustrien i

projektets analyse. For at opnå en større dybde i projektet har det været nødvendigt at

fokusere blikket på vindmølleindustrien i forhold til projektets formål. Projektteamet har derfor

valgt at koncentrere sig om at belyse de delbrancher i vindmølleindustrien, hvori der fremstilles

produkter, som er særlige for vindmølleindustrien, og hvor der i høj grad indgår jobprofiler på

erhvervsuddannelsesniveau.

Foranalysen viser bl.a., at planlægning og parkdesign i forbindelse med opsætning af

vindmøller er en delbranche, som sjældent anv ender faglært arbejdskraft i opgaveudførelsen.

Opgaverne varetages i stedet primært af ingeniører og teknikere med en akademisk træning.

Projektteamet vurderer derfor, at det er mindre relevant at medtage denne delbranche i

projektets empiriindsamling og analyse.

Derudover viste forundersøgelsen, at service og vedligeholdelsesopgaverne i forbindelse med

vindmølleproduktion ofte er tæt knyttet til opgav erne med selve opsætningen af vindmøllen. På

baggrund heraf blev det vurderet hensigtsmæssigt at udvide definitionen af denne delbranche

til også at omfatte opsætningen af møllerne.

Montage-delbranchen krævede også en præcisering, idet der foregår forskellige former for

montagearbejde i alle led af vindmølleproduktionen. Foranalysen viste dog, at den del af

montagearbejdet, som er mest særlig for vindmølleindustrien, foregår i forbindelse med for- og

slutmontagen ved fremstillingen af naceller, så derfor er dette område udvalgt som en del af

analysens genstandsfelt.

Endvidere viser foranalysen, at fremstillingen af komponenter til vindmølleindustrien er så

bredt og differentieret et brancheområde, at det ikke er muligt at omfatte hele området i

analysen. På baggrund af foranalysen har projektteamet opstillet følgende skematiske oversigt

over typer af komponentproduktion og forskellige komponentdele:

39 Poul Houman Andersen og Ina Drejer (2006), Danmark som Wind Power Hub – mellem

virkelighed og mulighed, Vindmølleindustrien

57

More magazines by this user
Similar magazines