Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

2.2 Projektets design og metodevalg

I dette afsnit gives en kort gennemgang af projektets design og metode. En uddybende beskrivelse af de

metodemæssige overvejelser, som ligger bag projektet, findes i rapportens metodebilag.

2.2.1 Projektdesign

Projektets mål er at afdække, om udviklingstendenser inden for vindmølleindustrien i et bredt perspektiv

resulterer i ændrede jobtyper og kompetencebehov på erhvervsuddannelsesniveau.

Der er i projektet opstillet arbejdshypoteser om, at udviklingen i faglærte jobtyper inden for

vindmølleindustrien særligt er ansporet af følgende udviklingstendenser: implementering af nye

teknologier, en intensiv global konkurrence, stor markedsmæssig vækst og deraf følgende nye måder at

organisere arbejdet internt og eksternt på samt implementering af nye miljømæssige innovationer, bl.a. i

forhold til strategiske overvejelser vedrørende energi samt miljømæssige lovkrav. Disse arbejdshypoteser

har været ledende for projektets kvalitative og kvantitative undersøgelser.

Genstandsfeltet for projektets analyse var som udgangspunkt hele vindmølleindustriens værdikæde. Men

de første analyser af området viste klart, at kun nogle delbrancher inden for vindmølleindustrien både har

ansat meget faglært arbejdskraft og fremstiller produkter, som er unikke for vindmølleindustrien. På

baggrund af disse observationer blev nedenstående delbrancher udvalgt som fokusområder i projektets

analyser 4 :

• Fremstilling af komponenter til vindmøller: styresystemer til nacellen, vinger, tårne samt nacellekomponenter

• For- og slutmontage af naceller (vindmøllehuse)

• Opsætning, service og vedligehold af vindmøller.

Projektets formål er at afdække vindmølleindustriens tekniske kompetencebehov på

erhvervsuddannelsesniveau. ”Erhvervsuddannelsesniveau” i vindmølleindustrien er i denne analyse

defineret som de jobområder, der er vigtige beskæftigelsesområder for tekniske faglærte medarbejdere i

dag, eller som kan blive det i fremtiden. Der er derfor i analysen fokuseret på både at afdække, hvilke job

de områder de tekniske erhvervsuddannede bestrider i vindmølleindustrien i dag, og hvor grænsefladerne

går til andre medarbejdergrupper, samt de udviklingstendenser der er her inden for.

I projektets empiriske undersøgelser af vindmølleindustriens jobområder og kompetencebehov er der

anvendt en kombination af kvalitative og kvantitative analysemetoder i form af en desk research af den

eksisterende viden på området, observationsbesøg på virksomheder, semi-strukturerede interviews,

spørgeskema-undersøgelser samt dybdegående kvalitative interviews med medarbejdere,

tillidsrepræsentanter og ledere på udvalgte virksomheder. Kombinationen af kvalitative og kvantitative

4 En nærmere begrundelse for fokuseringen på netop disse delbrancher findes i rapportens metodebilag.

4

More magazines by this user
Similar magazines