Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Figur 1: Illustration af ændringerne i det analytiske genstandsfelt i projektet fra oplæg til

forundersøgelse:

Analytisk fokus i projektoplægget:

Analytisk fokus efter forundersøgelsen:

Delbrancher inden for

vindmølleindustri

• Fremstilling af komponenter

• Montage

• Planlægning og parkdesign

• Service

Delbrancher inden for

vindmølleindustri

• Fremstilling af komponenter:

vinger, tårne, styresystemer

og nacelle- komponenter

• For – og slutmontage af naceller

• Opsætning og service/vedligehold

Erhvervsuddannelsesniveauet i vindmølleindustrien

Målet med projektets undersøgelse er at afdække vindmølleindustriens kompetencebehov på

erhvervsuddannelsesniveau. ”Erhvervsuddannelsesniveau” i vindmølleindustrien er i denne

analyse defineret som de jobområder, der er vigtige beskæftigelsesområder for tekniske

faglærte medarbejdere i dag, eller som kan blive det i fremtiden. Der er derfor i analysen

fokuseret på både at afdække, hvilke job de teknisk-industrielle erhvervsuddannede bestrider i

vindmølleindustrien i dag, og hvor grænsefladerne går til andre medarbejdergrupper, samt de

udviklingstendenser der er her inden for.

De første undersøgelser af vindmølleindustrien viste, at langt den største del af de teknisk-

ansat i selve produktionen, mens de inden for opstilling og service/vedligehold arbejder som

erhvervsuddannede inden for fremstilling af komponenter og for- og slutmontage af naceller er

montører ”i marken”. Foranalysen viste endvidere, at mange arbejdsopgaver i

vindmølleindustrien, lige som i store dele af den øvrige industri, varetages af medarbejdere

med meget forskellige erfarings- og uddannelsesbaggrunde. Derfor er uddannelsesbaggrund

ikke det mest hensigtsmæssige opdelingskriterium i en konkret analyse af

kompetencebehovene hos forskellige medarbejdergrupper i industrien.

I udarbejdelsen af interviewguides og spørgeskemaer er der derfor anvendt betegnelserne

”produktionsmedarbejdere” ved henvendelse til produktionsvirksomheder og ”montører” ved

henvendelse til virksomheder inden for opsætning og service/vedligehold. Disse betegnelser

ligger tættere på virksomhedernes forståelse og terminologi, end at tale om ”faglærte” kontra

and re medarbejdergrupper. Faren ved at anvende disse begreber er dog dels, at man muligvis

ikke får afdækket hele det tekniske erhvervsuddannelsesniveau, og dels at man i

analyseresultaterne kan have svært ved at skelne mellem erhvervsuddannelsesniveau

og

andre uddannelsesniveauer. Disse problemer har projektteamet søgt at mindske ved i

interview og virksomhedsbesøg at spørge ind til ansættelsen af teknisk faglærte medarbejdere

uden for produktionen eller opsætning og service/montage samt til disse medarbejderes jobog

kompetenceprofiler, og ved at spørge ind til, hvilke forskellige typer af

59

More magazines by this user
Similar magazines