Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Foranalysen – præcisering af analysens genstandsfelt samt fra workshop til

virksomhedsbesøg

Foranalysen bestod for det første af en grundig afsøgning af relevant eksisterende materiale

om vindmølleindustrien og dens produktionsformer. Informationssøgningen viste, at der findes

meget information om vindmøllers konstruktion og tekniske egenskaber samt om

vindmølleindustrien som branche, men informationen om vindmølleindustriens produktionsform

og jobområder, som er relevant i forhold til afdækningen af de faglærtes arbejdsområder, var

dog meget sparsom. Projektets baggrundsviden på dette område bestod derfor primært af den

viden om vindmøllebranchens jobområder, der i forvejen eksisterede i Industriens Uddannelser

som sekretariat.

I forundersøgelsen indgik endvidere kontakt og interview med relevante organisationer

herunder Vindmølleindustrien og DI Energibranchen samt en række erhvervsskoler, ligesom

repræsentanter fra projektgruppen har deltaget i et introducerende kursus om

vindmølleindustri, hvori der deltog medarbejdere fra forskellige underleverandørvirksomheder.

Som det fremgår af ovenstående projektplan, skulle en del af foranalysen endvidere bestå i et

fokusgruppeinterview med udvalgte eksperter fra vindmølleindustrien. Det viste sig dog, at det

på grund af travlhed i branchen ikke var muligt at finde en dato, inden for projektets

tidsmæssige rammer, hvor man kunne samle tilstrækkelig mange eksperter til afholdelsen af

et fokusgruppeinterview. Derfor blev fokusgruppeinterviewet erstattet med 6 virksomheds-

og

besøg. Projektgruppen besøgte en række nøglevirksomheder i vindmøllebranchen, hvor der

blev gennemført semistrukturerede interview og observationer af arbejdet i produktionen.

Der er både fordele og ulemper ved denne metodemæssige ændring. Ulempen ved at erstatte

fokusgruppeinterviewet med observationer og interview er, at man derved ikke får mulighed

for at høre forskellige brancherepræsentanter diskutere relevante emner med den synergi

de nye vinkler det kan give. I stedet indeholder virksomhedsbesøgene den fordel, at man får

mulighed for at trænge dybere ned i kendskabet til den enkelte virksomhed og observere nogle

af de aspekter, som ligger implicit i branchens måde at fungere på, og som muligvis ikke ville

blive i tale sat ved et fokusgruppeinterview.

Alt i alt vurderer projektteamet, at virksomhedsbesøgene gav et godt indledende indblik i

vindmøllebranchen og har udgjort et godt grundlag for udarbejdelsen af det efterfølgende

spørgeskema.

Resultaterne af forundersøgelsen blev anvendt til at konstruere spørgsmål og svarkategorier til

den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse samt brugt som baggrundsmateriale for de

efterfølgende kvalitative interviews.

61

More magazines by this user
Similar magazines