Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

Spørgeskemaundersøgelsen – populationspræcisering og udarbejdelse af

spørgeskema

Spørgeskemapopulationen blev som udgangspunkt udarbejdet ud fra Vindmølleindustriens

medlemsliste, som tæller 200 virksomheder beskæftiget med vindmølleproduktion i Danmark.

På grund af projektets tidsmæssige rammer var det dog ikke muligt at opsøge relevante

kontaktpersoner og kontaktinformation, i form af e-mailadresser til udsendelse af det

elektroniske spørgeskema, hos alle disse virksomheder. Derfor valgte projektgruppen at

fokusere på de 50 største virksomheder på Vindmølleindustriens medlemsliste, idet disse

virksomheder kan betragtes som markedsledende i forhold til vindmølleindustriens

udviklingsretning og kompetencebehov.

I respondentgruppen indgår ikke virksomheder, som producerer henholdsvis møllevinger eller

styresystemer. Fravalget af vingeproducenterne til spørgeskemapopulationen skyldes

kombinationen af to faktorer. Den første faktor er, at fremstillingen af møllevingerne hviler på

nogle meget anderledes kompetencer vedr. arbejdet med glasfiber, som er hovedmaterialet

ved fremstillingen af møllevinger, end de mere mekaniske og elektriske kompetencer, der er

dominerende i de øvrige dele af vindmølleindustrien. Dette kombineret med den anden faktor,

at der er meget få vingeproducenter i Danmark, bevirker, at det ikke er meningsfuldt at

undersøge disse virksomheders særlige kompetencebehov gennem en kvantitativ

spørgeskemaundersøgelse. Afdækningen af kompetencebehovene hos denne del af

vindmølleindustrien er derfor i stedet sket gennem interview og virksomhedsbesøg.

Fravalget

af producenterne af styresystemer til spørgeskemapopulationen skyldes, at de første

indledende virksomhedsbesøg meget klart viste, at både det nuværende antal og de fremtidige

forventninger for antallet af medarbejdere med faglært baggrund her inden for var meget

begrænset.

Det viste sig endvidere, at en del af de udvalgte virksomheder ikke havde produktion og/eller

en teknisk servicefunktion i Danmark, hvori der er ansat medarbejdere på faglært niveau. Det

betød, at spørgeskemapopulationen alt i alt endte med at bestå af 33 respondenter inden for

produktion og 11 respondenter inden for vindmøllerelateret teknisk service.

Svarprocenten på spørgeskemaundersøgelsen blev på ca. 50%. Ved telefonisk kontakt til de

virksomheder, der ikke havde besvaret spørgeskemaet inden for svarfristen, angav de fleste

virksomheder ”manglende tid” som årsag til den manglende besvarelse. Svarprocenten og den

lille population betyder, at man ikke kan konkludere noget entydigt om vindmøllebranchen ud

fra spørgeskemaundersøgelsens resultater, men resultaterne kan tolkes som tendenser, der

kan indgå i det samlede billede af vindmølleindustrien som analysen tegner.

62

More magazines by this user
Similar magazines