Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

industriensuddannelser.dk

Analyse af vindmølleindustriens ... - New Insight A/S

analysemetoder er valgt for at få en tilstrækkelig bredde og dybde i analysen af vindmølleindustriens

kompetencebehov.

Gennemførelsen af projektets empiriske analyser har bestået af følgende faser:

Foranalyse:

• Desk research med afdækning af relevant tilgængelig litteratur vedr. vindmølleindustrien

• Kontakt og interviews med relevante organisationer herunder Vindmølleindustrien og DI

Energibranchen samt en række erhvervsskoler

• Observationer og indledende semi-strukturerede interviews på 4 virksomheder/ produktionsenheder

fordelt inden for de fire områder: vinger, styresystem, tårn, montage. Herudover interview med to

ressourcepersoner inden for nacelle-komponent fremstilling samt opsætning og service/vedligehold.

Hovedfokus i disse observations- og interviewbesøg var at få overblik over de forskellige jobtyper, der

findes på faglært niveau i vindmøllebranchen samt indblik i, hvilke kompetencer disse job kræver

• Deltagelse i introducerende kursus om vindmølleindustri, hvor der deltog medarbejdere fra forskellige

underleverandørvirksomheder

• Resultaterne af forundersøgelsen blev anvendt til at konstruere spørgsmål og svarkategorier til den

efterfølgende spørgeskema-undersøgelse samt brugt som baggrundsmateriale for de efterfølgende

kvalitative interviews.

Spørgeskema-undersøgelse:

Udformning af spørgsmål

• Spørgsmålene til spørgeskema-undersøgelsen blev konstrueret ud fra en kombination af projektets

arbejdshypoteser vedr. udviklingen af jobtyper og de konkrete resultater af projektets

forundersøgelse

• I begge spørgeskemaer blev der spurgt til følgende områder:

o Hvad er medarbejdernes nuværende uddannelsesbaggrund?

o Hvilke konkrete arbejdsopgaver rummer de forskellige dele af produktionen og service- og

vedligeholdelsesarbejdet?

o Hvilke kompetencer er afgørende for at varetage disse arbejdsopgaver?

o Hvilken udvikling forventes der at ske inden for ovennævnte områder?

o Hvor meget deltager produktionsmedarbejderne/servicemedarbejderne i de

processtyrende og produktionsforberedende aktiviteter?

o Hvad er forventningerne til produktionsmedarbejdernes/servicemedarbejdernes deltagelse

i de processtyrende og produktionsforberedende aktiviteter i de kommende år?

Udvælgelse af respondenter til spørgeskema-undersøgelsen

• Virksomhederne til spørgeskema-undersøgelsen blev udvalgt ud fra brancheorganisationen

Vindmølleindustriens medlemsliste, som tæller 200 virksomheder. Hovedkriterierne for udvælgelsen

af virksomhederne var dels størrelse og dels, at virksomhederne har en væsentlig produktion eller

serviceaktivitet i Danmark rettet mod vindmølleindustrien

• Der blev i udsendelsen af spørgeskemaet lagt stor vægt på, at skemaet blev sendt til virksomhedens

produktions- eller driftsansvarlige

5

More magazines by this user
Similar magazines