EUD-statistik feb. 08 - Industriens Uddannelser

industriensuddannelser.dk

EUD-statistik feb. 08 - Industriens Uddannelser

IF

Statistisk oversigt

pr. feb. 08


Indgåede aftaler i perioden 1. jan. 2000 – 31. dec. 2007

Industriens Fællesudvalg

Udtræk Easy-p *

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Beklædningshån

dværker

Elektronikoperatø

r

Forsyningsoperat

ør

Industrioperatør

Overfladebehandl

er

Plastmager Porcelænsmaler Pottemager Procesoperatør

2000 20 332 8 22 8

2001 63 358 81 10 2 41

2002 35 382 69 18 5 68

2003 30 267 78 12 4 53

2004 37 217 66 4 71

2005 55 3 215 10 65 13 5 54

2006 75 11 3 213 15 101 12 3 87

2007 121 6 14 329 23 95 12 2 63

Aktive aftaler pr. 16. feb. 2008

Industriens Fællesudvalg

Udtræk Easy-p *

2007 2008

350

300

295

315

250

215

200

194

166

150

132

148

100

98

50

0

9 4

10

29

17

25

12

13

6

2

Beklædningshåndværker

Elektronikoperatør

Forsyningsoperatør

Industrioperatør

Overfladebehandler

Plastmager

Porcelænsmaler

Pottemager

Procesoperatør

2


Ophørte aftaler i perioden 1. jan. 2000 – 31. dec 2007

Industriens Fællesudvalg

Udtræk fra Easy-P **

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Afsluttet - ikke

udlært

Afsluttet - udlært

Aftale ophævet

eft prøvetiden,

efter gensidig aft.

Aftale ophævet

eft prøvetiden,

ensidigt af eleven

Aftale ophævet

eft prøvetiden,

ensidigt af virks.

Aftale ophævet

eft prøvetiden,

opsig. part

Aftale ophævet i

prøvetiden

Påbygning -

ændret

aftaleperiode (D-

Ændret speciale

el.lign. (C-tillæg)

2000 3 322 18 2

2001 3 384 25 5

2002 4 454 1 29 20

2003 8 436 23 13 4

2004 7 421 5 4 1 23 9 8

2005 10 411 42 12 9 29 1 28

2006 3 384 52 11 13 32 8

2007 4 350 51 17 16 1 38 4

Note: I 2004 begyndte skolerne at registrere aftaler ophævet efter prøvetiden i fire forskellige kategorier. Det er uvist, hvornår

skolerne begyndte at bruge koderne, men tallene tyder på, at anvendelsen af disse koder først rigtig er blevet implementeret i 2005.

Tallene inden for disse fire kategorier er derfor forbundet med en vis usikkerhed. 1

Uddannelsesaftaler

I diagrammet Aktive aftaler eksisterer der ikke statistik for årene 2000-2006. Dette skyldes, at IF på

daværende tidspunkt ikke var begyndt at lave statistisk oversigt over EUD. Det er ikke er muligt at lave

dette udtræk i Easy-P med tilbagevirkende kraft, idet udtrækket skal laves på samme dato i det

pågældende år for at give et øjebliksbillede af, hvor mange aktive der er på et givet tidspunkt – i dette

tilfælde den 16. februar i årene 2000 – 2006.

Beklædningshåndværkeruddannelsen har i perioden fra 2001 til 2007 oplevet en markant stigning i

antallet af indgåede aftaler fra 20 til 121. Fra 2006 til 2007 er der sket en stigning fra 75 til 121, hvilket

svarer til en stigning på 61 %. Årsagen til stigningen er en ny bekendtgørelse, der trådte i kraft i 2005,

som medførte, at uddannelsen nu består af trin i stedet for at bestå af fire forskellige specialer. Dette har

medført, at uddannelsen i højere grad tilbyder det, som virksomhederne efterspørger.

Industrioperatøruddannelsen har fra 2000 til 2007 ikke ændret sig nævneværdigt fra 332 indgåede aftaler

til 329. I perioden har der dog været et markant fald, hvilket fremgår af søjlediagrammet. Den største

stigning er sket fra 2006 til 2007 fra 213 til 329, det vil sige en stigning på 54 %. Antallet i 2007 er dog

ikke kommet op på det højeste antal, som var 382 indgåede uddannelsesaftaler i 2002. Årsagen til

stigning fra 2006 til 2007 skal blandt andet findes ved, at Randers Tekniske Skole har trukket flere

1 I tabellen indgår ligeledes tallene for Billedmedierne, hvilket ikke er tilfældet for de øvrige tabeller. Fra 2008 vil tal for fotograf og

film- og TV-produktion ikke længere fremgå af ophørsstatistikken.

3


virksomheder til. Desuden har medicinalbranchen som en del af deres nye strategi valgt at tage flere

elever ind.

Der er sket et fald i antallet af uddannelsesaftaler indenfor procesoperatøruddannelsen fra 87 i 2006 til 63

i 2007. I perioden år 2000 til 2007 toppede antallet af uddannelsesaftaler i 2006 med 87. Årsagen til det

høje antal netop dette år, er et forsøg med et kombinationsforløb mellem HTX og procesoperatør, hvilke

skabte et øget fokus på uddannelsen.

For området som helhed har der været et fald i antallet af udlærte fra 454 i 2002 (hvor antallet var højst)

til 2007 til 350 svarende til et fald på 23 %. Forklaringen på dette er bland andet, at antallet af personer,

hvor aftalen bliver ophævet i prøvetiden er steget fra 18 i 2000 til 38 i 2007. Dette er dog ikke hele

forklaringen, da stigningen ikke svarer til faldet i antallet af udlærte. En anden forklaring er antallet af

personer, der ophæver aftalen efter prøvetiden. Denne kategori er opdelt i tre forskellige. Når antallet fra

alle tre kategorier lægges sammen til en, fremgår det, at den samlede udvikling fra 2005 til 2007 indenfor

er en stigning fra 53 i 2005 til 84 i 2007.

70

Nygodkendte virksomheder i perioden 1. jan. 2000 – 31. dec. 2007

Industriens Fællesudvalg

Udtræk fra IU-data

60

50

40

30

20

10

0

Aluminiumsope

ratør

Beklædning

Elektronikopera

tør

Forsyningsoper

atør

Industrioperatør

uddannelsen

Industrisvejser

og Plastsvejser

Keramiske

uddannelser

Overfladebeha

ndler

2000 3 39 2 9

Plastindustrien Procesindustrie

n

2001 46 2 17 10

2002 2 31 3 5 3

2003 4 17 1 6 3

2004 31 27 2 29 27

2005 39 4 26 1 19 61 5

2006 5 26 11 1 41 1 4 25 6

2007 48 7 26 1 24 7 11

2

Note: De godkendte virksomheder er ikke godkendt til et bestemt antal elever.

Godkendte virksomheder

Tabellen over antallet af nygodkendte virksomheder viser kun nygodkendte virksomheder. Det centrale i

dette er, at et fald i antallet af nygodkendte virksomheder ikke er det samme som, at antallet af

godkendte virksomheder er faldet, da en virksomhedsgodkendelse er gældende i fem år.

4


Årsagen til, at der ikke er angivet et tal for aluminiumsoperatør i 2007 er, at uddannelsen er blevet

nedlagt.

Antallet af nygodkendte virksomheder inden for beklædningsområdet er steget fra 26 til 48 fra 2006 til

2007. Årsagen hertil er blandt andet den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft i 2005, som har medført,

at flere virksomheder har mulighed for at blive godkendt. Ifølge en søgning på www.praktikpladsen.dk

den 21. februar 2008 er 99 virksomheder godkendt til beklædningshåndværker, hvilket indikerer, at 48

nygodkendte virksomheder i 2007 er en markant forøgelse i antallet.

Antallet af nygodkendte virksomheder for industrioperatøruddannelsen er faldet fra 41 til 26 fra 2006 til

2007. Denne ændring skal dog ses i sammenhæng med et samlet antal godkendte virksomheder på 294,

hvilket fremgår af en søgning på www.praktikpladsen.dk den 21. februar 2008. Ud af det samlede antal er

ændringen på 15 i antallet af nygodkendte virksomheder ikke af større betydning.

Der er sket et markant fald i antallet af godkendte virksomheder indenfor plastindustrien fra 61 i 2005 til

7 i 2007. Det samlede antal godkendte virksomheder til plastmageruddannelsen er 175 ifølge en søgning

på www.praktikpladsen.dk den 21. februar 2007.

5


Noter:

*Note:

Udtræk fra EASY-P vedrørende indgåede aftaler og aktive aftaler er foretaget efter følgende kriterier:

Aftalerne skal have en af aftaletypekoderne:

1001 (skolevej)

1002 (praktikvej)

1003 (voksenerhvervsuddannelse)

1010 (restlæreforhold efter skolepraktik)

1011 (restlæreforhold efter aftale eller Praktik i Udlandet.)

Aftalerne må ikke have en af aftaletypekoderne:

1004/1014 (militæraftale)

1016 (ny kode (reform))

1017 (flex- eller kombinationsaftale)

1018 (del af forløb med korte aftaler)

1019 (individuelt tilrettelagt forløb)

1020/1021 (erhvervsrettet påbygning)

1022/1023 (studierettet påbygning m. el. u. forlængelse)

1051 (udgået aftaletype)

1060 (sidste del- eller kombinationsaftale)

1062 (ændret periode)

1063 (ændret ejerforhold)

1064 (ændret speciale o.a.)

1065 (gartnertillæg)

1066/1067 (erhvervsrettet påbygning)

1068/1069/1081/1082 (skolepraktik)

1071 (Praktik i Udlandet)

1083 (virksomhedsforlagt undervisning)

1091 (EFG)

1092/1093 (mesterlære §1/§30)

9505 (konverteret fra gartnertillæg).

Endvidere må de søgte aktive aftaler ikke have en af følgende statuskoder:

1101 (Afsluttet - ikke udlært)

1102 (afsluttet - udlært)

1103 (ophævet i prøvetiden)

1107 (annulleret).

**Note:

Søgninger i EASY-P vedrørende ophørte aftaler er foretaget efter følgende kriterier:

Aftalerne må ikke have en af følgende statuskoder:

1104 (aftale ophørt efter prøvetid (udgået))

1105 (virksomhedsoverdragelse),

1106 (underkendt af det faglige udvalg)

1107 (annulleret)

1108 (ændret aftaleperiode)

1110 (skiftet kode p.g.a. reform)

1112 (delaftale afsluttet)

1113 (Afsluttet virksomhedsforlagt undervisning)

1114 (afbrudt virksomhedsforlagt undervisning)

1122 (praktik i udlandet afsluttet)

1123 (praktik i udlandet afbrudt)

1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199 (skolepraktikkoder)

6

More magazines by this user
Similar magazines