19.03.2015 Views

Download hele artiklen. - images

Download hele artiklen. - images

Download hele artiklen. - images

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Det handler

om drømme

Ordene kommer fra sangeren Rokia Traore, som også

sætter handling bag dem. Hun har netop etableret

en fond, der skal forbedre uddannelsesniveauet

på især de tekniske områder i musikbranchen

i det vestafrikanske land Mali.

Baggrund af Mik Aidt

29


Rokia Traoré har udgivet fire album i Europa. Hendes succes som

kunstner i den vestlige verden, og indtægterne derfra, omsætter

hun til konkret handling i sit hjemland.

Hvad får hende dog til det?, spørger man sig selv, når man

hører, at hun er mor til en tre-årig dreng, samtidig med at leder sit

eget orkester, som ofte er på turné. Men nu har hun altså også

kastet sig ud i at etablere en ambitiøs musikfond, som skal skabe

et løft for den maliske musikindustri og professionalisere Mali rige

musikkultur. Rokia Traoré fortæller:

“Jeg bliver ofte kontaktet af små foreninger, som består af

kvinder eller af unge, som beder om min hjælp til at nå deres

mål, hvadenten det nu er at lære at læse og skrive, at lære et

håndværk eller at forbedre deres færdigheder på jobbet. I lang tid

gjorde jeg, hvad jeg kunne med mine egne private midler. For det

er klart, at jeg er parat til at hjælpe. Men hvis resultaterne skal

være optimale i forhold til min indsats, så er det at foretrække, at

det sker gennem en struktur, der giver dem mulighed for at forbedre

deres daglige tilværelse på langt sigt – og ikke kun for den

tid, det tager at oprette et enkeltstående projekt, hvis finansiering

desuden risikerer at blive misbrugt af nogle enkeltpersoner, længe

før midlerne når ud til dem, der skulle have haft glæde af dem.

To spørgsmål, som Rokia har tænkt meget over, inden hun

startede sin fond, er dels de langsigtede perspektiver ved at give

støtte og hjælp, og dels hvordan man – når man støtter foreninger

– kan sikre sig, “at midlerne vil blive anvendt til at hjælpe dem,

der har mest brug for dem,” som hun diplomatisk formulerer det.

Man kunne også formulere problemstillingen lige ud af posen

som: “hvordan man sikrer sig, at pengene ikke forsvinder ned i de

forkerte lommer.”

Konoya eller kunsten at synge

Den 35-årige sangerinde elsker at fordybe sig i diskussioner

om udviklingspolitik. Det sociale engagement har hun arvet fra

sin far, der var politisk aktiv og marxist i sin ungdom. Hen ad vejen

har hun iagttaget, at mange af faderens marxistiske drømme og

visioner led skibbrud, og på det praktiske plan har hun draget den

konklusion, at det er vigtigt at tage ét skridt ad gangen, hvis man

vil gøre fremskridt. Og foruden at tage skridtene enkeltvis, så skal

der også tænkes systematisk.

Det er baggrunden for hendes beslutning om at starte Fondation

Passerelle (Gangbro Fonden – “fordi det handler om at bygge en

bro over kløften mellem kunstnere og teknikere”), som skal hjælpe

unge med at skabe sig en karriere i musikbranchen.

Et af hendes første projekter, ‘Yélén ni kounkan’, er at køre en

serie lyd- og lyskurser for unge, som ellers ville have haft meget

ringe muligheder for at erhverve sig en faglig uddannelse af denne

karakter.

Der er mangel på kompetente lyd- og lysteknikere i underholdningsbranchen

i Mali, og hverken private projektmagere eller

staten har været i stand til at uddanne teknikere på dette felt. Det

har indtil nu heddet “learning-by-doing”, hvis man vil være lyd- eller

lystekniker i Mali.

“Der findes ikke en eneste skole i hele Vestafrika, som underviser

i disse forhold,” fortæller musiktekniker Aboubakar Tangara fra

Elfenbenskysten i en video, som fonden har produceret. Tangari

Ibrahim, en lydtekniker fra Mali, ser frem til, at fonden opretter

en længerevarig uddannelse for lydteknikere, og han fortæller,

at vilkårene i Mali ofte er sådan, at når der skal arrangeres store

koncerter, er koncertarrangørerne nødt til at leje udstyr fra nabolandene

– hvilket er uforholdsmæssigt dyrt.

Rokia har ambitioner om at uddanne sine unge kursister til at

blive kulturaktører og at gøre det muligt for dem at få praktiske

erfaringer med de mange kunstneriske og kulturelle aktiviteter,

som foregår i landet.

“Den nuværende musikbranche i Mali mangler struktur, og den

skaber hverken tilstrækkelig beskæftigelse eller indkomst,” mener

Rokia Traoré.

“Sundhed er naturligvis er en høj prioritet i Afrika, ligesom kvinders

uddannelse og udvikling er det. Men fordi kultur er et medie

for både uddannelse, kommunikation og udvikling, så fungerer

kulturen som en hjørnesten på alle sociale områder. For mig handler

det om at få udviklet faciliteter og en struktur, der kan være

med til at sikre fremtiden for Afrikas musik – gennem faglighed,

organisation og velafprøvede metoder.”

Et andet af Fondation Passerelles udviklingsprogrammer hedder

Konoya, som betyder kunsten at synge – det er et program,

der hjælper unge mandingo sangere med at udvikle deres talent,

blandt andet ved at bruge teknikker fra andre kulturer, end deres

egen og en særlig mandingo sangteknik, som børn og unge ellers

ifølge traditionerne ikke må lære om eller anvende. Et tredje

projekt i støbeskeen handler om at fremme samarbejdet mellem

skoler, så interesserede skolebørn fra forskellige samfundslag kan

mødes og bidrage til udviklingen af kulturlivet og traditionerne i

Mali.

World Music Award

I november 2009 modtog Rokia Traorés Passerelle Foundation

225.000 kroner fra Roskilde Festivalens nystiftede World Music

Award – som en anerkendelse af organisationens arbejde med at

professionalisere musikindustrien i Mali.

30


EU VIL STYRKE KULTUREN I AFRIKA

Prisen fik hun overrakt i København under Womex-messen i

Bella Centret, mens fotograferne klikkede løs. Hun fortalte, at

prisen er vigtig for organisationen i forhold til dens muligheder for

at søge støtte på et seriøst niveau, for eksempel fra EU. Hendes

fond har vind i sejlene og har opnået opmærksomhed både i den

internationale presse og på regeringsniveau i Mali. I disse måneder

er Rokia i færd med at etablere en international følgegruppe, som

skal være med til at monitorere fonden.

Rokia Traoré optrådte på Roskilde Festival i 2001 og igen i

2009, hvor festivalen i øvrigt også havde tre gæstende lydteknikere

fra Mali i praktik. Ifølge festivalens booker Peter Hvalkof er Rokia

godt på vej til at blive den næste store stjerne fra det afrikanske

kontinent, og hun har høstet meget fine anmeldelser for sin musik.

Tre gange har hun været nomineret til en BBC World Music Award,

og i 2003 modtog hun en BBC3 World Music Award for hendes

‘Bowmboï’-album, der har solgt mere end 100.000 eksemplarer. I

2009 vandt hun desuden en pris som Bedste Kunstner i Songlines

Music Awards.

“Folk har ikke den ringeste anelse om, hvad kvalitet i lyd

handler om. Det er som om, de bare stiller sig tilfreds med at der

kommer lyd ud, uanset hvordan den lyder. Det må være en prioritet

for kontinentet, at afrikanske kulturer kan trives i Afrika – takket

være rigtigt udarbejdede kulturpolitikker, der fremmer udviklingen

af en musikindustri. Efter personligt at have oplevet situationen

for tusindvis af unge i den afrikanske musikbranche, har det

været vigtigt for mig at finde en måde, som kunne holde mig i tæt

kontakt med de unge i deres søgen efter identitet, i deres søgen

efter en fremtid. Lad os bruge vores forestillingsevne og stile mod,

at der skal gøres store fremskridt for teknikere, musikere og deres

publikum i Afrika. Vi står over for enorme forhindringer, men ikke

nogen, som ikke kan overvindes med en stærk vilje,” siger Rokia

Traoré.

Mik Aidt er journalist på Cultures.

Europa Kommissionen arrangerede i april 2009 en større

konference for professionelle i kulturbranchen. Konferencen,

som havde titlen Kultur og kreativitet – vektorer for

udvikling, samlede over 800 politiske beslutningstagere,

fagfolk fra kultur- og bistandsområdet, kunstnere og journalister

fra 65 forskellige lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet,

foruden forskellige EU-lande. Konferencen mundede ud

i en såkaldt ‘Bruxelles-erklæring af kunstnere, kulturfagfolk

og iværksættere’, hvor der blandt andet blev skrevet:

“De nuværende politikker for udviklingssamarbejde er

utilstrækkelige i forhold til de udfordringer, vi står overfor

med hensyn til at få skabt en mere bæredygtig udvikling. Vi

må derfor genoverveje hele vores tilgang til udvikling. Uden

at ville overvurdere den betydningsfulde rolle, som kultur

spiller, er vi overbevist om – som det allerede blev sagt af

(Senegals tidligere præsident) Léopold Sédar Senghor – at

‘kultur er både begyndelsen og slutningen på al udvikling’”.

Mange undersøgelser og studier har vist os, at kultur og

kunst udgør en af de mest dynamiske økonomiske sektorer

med hensyn til at skabe beskæftigelse, vækst og velstand.

Kultur fremmer også den samfundsmæssige samhørighed

og demokratisk deltagelse i det offentlige liv. Endelig, i

modsætning til mineralske ressourcer, er kulturel kapital en

vedvarende ressource.”

Erklæringen indeholdt en række anbefalinger til lokale,

nationale og regionale myndigheder om at anerkende og

prioritere kultur som faktor for udvikling.

Efter konferencen lovede EUs kommissær for udvikling

og humanitær bistand, Louis Michel, at han vil sørge for, at

kultur fremover bliver bedre indarbejdet i EUs udviklingspolitik

og udviklingsprogrammer.

Erklæringen kan læses på www.culture-dev.eu

STYRKELSE AF MUSIKALSKE NETVÆRK

Musikmessen Womex har i samarbejde med de to franske

organisationer Zone Franche og Conseil Francophone de

la Chanson modtaget EU-tilskud til et projekt, der skal

styrke udviklingen af musikalske netværk mellem festivaler

i Afrika, Vestindien og Stillehavet – og til udveksling

af viden regionerne imellem. Det grundlæggende formål

med projektet, som nu er ved at blive startet op i Tanzania,

Gabon, Burkina Faso og Kap Verde, samt Reunion, Vanuatu

og Jamaica, er at fremme og styrke produktionsvilkårene i

de kreative industrier.

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!