Sct. Georg 3/2005 - Sct. Georgs Gilderne

sct.georg.dk

Sct. Georg 3/2005 - Sct. Georgs Gilderne

NUMMER

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

• Tid til status

• Nordisk og baltisk gildesamarbejde

• Landsgildeting 2005

• Spejderbevægelsens 100 års jubilæum

Sct. Georg

Juni

2005

72. ÅRGANG

3


LANDSGILDELEDELSEN

Landsgildemester Steen C. Andersen

Vester Alle 48, Laurbjerg, 8870 Langå

Tlf.: 86 98 17 33. Mobil: 28 44 12 79

E-mail: lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler Bente Christensen

Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund

Tlf.: 47 31 41 21

E-mail: lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Nils Henning Nordstrøm

Ribevej 158, Ødsted, 7100 Vejle

Tlf.: 75 86 51 87

E-mail: lgs@sct-georg.dk

International sekretær Rigmor Lauridsen

Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft

Tlf./fax: 86 34 58 89

E-mail: lgis@sct-georg.dk

Uddannelsessekretær Bjarne Knudsen

Korsgade 4, 9500 Hobro

Tlf.: 98 51 20 08

E-mail: lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Henning Rose

Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen

Tlf.: 75 36 39 80

E-mail: lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser på side 22-23

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf.: 74 51 42 49, fax: 74 51 42 13

E-mail: redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 15. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Telefax: 33 32 29 91

Internet: www.sct-georg.dk

E-mail: kontoret@sct-georg.dk

Kontortid: man.-tors. 10-14

Kontorleder: Kirsten Christensen

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

Arrangementer

på landsplan

9.-16. juli 2005

TRÆF 2005, Eventyrlejr på

Rodbjerggaard

16.-24. juli 2005

KFUM-spejderne

GuldborgsundLejren 2005

19.-21. august 2005

Træf på tværs på Stokkebjerg,

Odsherred

20.-21. august 2005

DIS- møde, Rodbjerggaard

16.-18. september 2005

Landsgildeting i Odense.

Tilmeldingsfrist 1. juni

17.-21. oktober 2005

BB-træf 2005 på Rodbjerggaard.

Internationale

arrangementer

9.-12. juni 2005

Youth Forum forud for

verdenskonferencen i Lillehammer.

12.-17. juni 2005

ISGF’s Verdenskonference i

Lillehammer, Norge.

Læs om …

Oplag: 6.000 eksemplarer. Produktion: O’mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

2

What’s on................................ 5

Rodbjerggaard....................... 8

Kursusudvalget...................... 10

Landsgildeting 2005............ 11

Fra gildebror til gildebror.... 12

Gilderne og de andre............ 16

Opslagstavlen ........................ 19

Forsiden:

Forårssrengøring på Rodbjerggaard.

(foto: Annelise Debois)


Tid til status

af Niels Henning Nordstrøm, Landsgildeskatmester

Normalt forbinder man statustid og nytår

med hinanden, men i gildebevægelsen er

regnskabsperioden en anden og slutter den

30. juni. Tiden nærmer sig således til, at LGS

skal gøre status og for såvidt også udarbejde

nyt budget. Begge dele skal være klar i god

tid inden Landsgildetinget i september, men

det skal nok blive nået, også uden de store

problemer - vi er jo flere om det.

At gøre status kan også være andet end blot

at opgøre et varelager og en kassebeholdning.

Ordet bruges også i betydningen ’at stoppe

op’ og se på, hvorledes forretningen eller i

dette tilfælde vor bevægelse har det - overordnet

set og netop i dette øjeblik. I denne

betydning af ordet er det for gildebevægelsen

også en god lejlighed til at gøre status netop

nu. Den handlingsplan, som har været gældende

i de senere år, skal erstattes af en ny,

som Landsgildetinget skal vedtage. Forarbejdet

har stået på i lang tid, der har været arbejdet

i gilderne, i distrikterne og på Gildemesterstævnet,

og mange gildebrødre har været

engageret på en eller anden måde og har

dermed taget ansvar for gildebevægelsens

fremtid. Nogle gilder og gildebrødre har kritiseret

selve processen, enkelte har endda helt

’meldt’ sig ud af den. Sådan vil det være, man

kan ikke forvente, at over 6000 medlemmer

alle skal være lige begejstrede for en proces.

Det er nu engang bestemt i vore love, at

Landsgildeledelsen skal fremlægge en handlingsplan

til godkendelse på Landsgildetinget,

og det er Landsgildeledelsen, som med de

bedste intentioner bag sig, har gennemført

udarbejdelsen af denne.

Resultatet må vi så vente på til planen er

færdig, men betydningen af arbejdet kan

næppe overvurderes.

Handlingsplanen skal, sammen med budgettet,

give den kommende Landsgildeledelse

mål og rammer for de kommende års arbejde,

ligesom den gerne skulle give de enkelte

gilder en fælles ramme for den kommende

tids aktiviteter og udvikling. Handlingsplanen

skal være en hjælp til et endnu bedre ’gildeliv’

i gilderne og dermed tilføre vor bevægelse et

kvalitativt løft. Den skal være med til at ændre

den udvikling, som har præget gildebevægelsen

gennem lang tid, og som har ført til et

faldende antal gildebrødre, faldende antal gilder

og manglende tilgang af nye medlemmer.

Hvis vi skal gøre status nu, og bruge ordet

status i den overførte betydning, må vi konstatere,

at beholdningerne er skrumpet ind,

visse aktiver er overvurderet men at kvaliteten

af aktiverne i øvrigt er ganske god. Handlingsplanen

bør, som budgettet, være robust,

ekspansivt og give mulighed for nye ideer og

initiativer.

Med vedtagelse af den nye handlingsplan

begynder en ny ’regnskabsperiode’, og når

den slutter om to år kan værdien af processen

og planen bedømmes.

Skatmesteren selv har også gjort ’status’ og

besluttet ikke at søge genvalg på det kommende

gildeting, og jeg vil gerne benytte

denne sidste lejlighed til at sige tak for samarbejdet.

3


What’s on ..... internationalt

Det nordiske og baltiske gildesamarbejde

Af Rigmor Lauridsen, Landsgildets internationale sekretær

De 5 nordiske gildebevægelser har samarbejdet

siden Nordisk Gildetræf blev afviklet

første gang i 1952 i Sverige. Der er siden da

afholdt Nordisk Gildetræf hvert andet år

og siden 1997 hvert 3. år, således at når der

kaldes til Nordisk Gildetræf i Bodø i dagene

21.-25. juni 2006, så er det 26. gang.

Ved gildetræf er det det sociale samvær,

som er det væsentligste. Efterhånden som

flere af de nordiske gildebrødre lærte hinanden

at kende opstod der et ønske om at holde

kontakten ved lige imellem Nordisk Gildetræf.

Derved udviklede der sig venskaber på

tværs af landegrænserne, ikke alene fra gildebror

til gildebror, men også fra gilde til gilde.

Der er i dag rigtig mange danske gilder, som

har et venskabsgilde i et nordisk land.

Det nordiske gildesamarbejde har udviklet

sig ’efter behov’. Således besluttede Nordisk

Underregion (NUR) i 1996 at der skulle etableres

en arbejdsgruppe til at ’holde gryden i

kog’ imellem de årlige møder for landsgildemestre

og internationale sekretærer.

Hvad samarbejdes der om? Her følger en

oversigt med få kommentarer om nogle af de

emner, som NUR har arbejdet med:

• Den første fælles nordiske Gildesangbog

udkom i 1957.

• I 1959 udgav NUR et fælles indstik til de

enkelte landes gildeblade: Fællesnordiske

meddelelser, som eksisterede i 13 år.

• Som en del af gildebevægelsens profilering

blev der fremstillet og solgt silketørklæder

med gildelogo

• NUR er fælles om CD-Rom

med tegninger

• Fredslyset har efterhånden

bredt sig til alle de nordiske

lande

• Der er fremstillet en fælles brochure, som

fortæller om det internationale gildearbejde.

Brochuren har 4 fælles sider og 2 sider er

udført efter det enkelte lands valg. Brochuren

er fremstillet på hvert lands nationale sprog.

Sct. Georgs Budskabet skrives på skift af

de nordiske lande.

• Frimærkebanken er en norsk idé, som har

bredt sig til Norden og til hele ISGF (verdensgildebevægelsen).

• Hvert 3. år indbyder NUR til seminar for

alle de nordiske landsgildeledelsesmedlemmer.

Ved disse seminarer sættes der fokus

på udveksling af idéer og nye tiltag, som kan

medvirke til udviklingen af de nordiske gildebevægelser.

Ved seminaret på Gildecenter

Rodbjerggaard i 2001 blev der sat fokus på

det danske projekt Gildehus og det norske

projekt Gildefrø. Ved de efterfølgende møder

har emnerne været på dagsordenen for at alle

kan følge udviklingen i det enkelte land.

• I forbindelse med ISGF’s 50 års jubilæum i

2003 fortalte vi hinanden om gildernes Good

Turns. Har det ene land en idé, så er de øvrige

lande velkomne til at gøre brug af den.

• Gildetrop er et godt eksempel på en sådan

’låne-idé’.

• Vi har i Danmark afholdt Ungdomsforum

flere gange. Den idé har bredt sig til Norge,

og for første gang bliver der afholdt et Youth

Forum forud for ISGF’s verdenskonference i

Lillehammer i juni 2005.

• For første gang nogen sinde kunne de nordiske

gildebevægelser med økonomisk støtte

fra nogle nordiske fonde invitere repræsentanter

fra samtlige nordiske spejderkorps

til et seminar på de svenske spejderkorps’

ejendom Kjesäter i maj 2004. De danske

spejder- og gildevenner Vibeke Riemer og

Lars Kolind ledte deltagerne gennem en

meget spændende proces frem mod en fælles

vision for voksnes fortsatte tilknytning til

spejderfamilien. Det bliver meget spændende

at følge hvordan forløbet bliver i Danmark

og de øvrige nordiske lande. Landsgildeledelsen

er klar til at tage næste skridt i form

4


af en møderække med repræsentanter fra de

danske spejderkorps.

• NUR har i snart 3 år været redaktionsgruppe

for ISGF’s gildeblad World Gazette

Mondiale.

I 1992 besluttede NUR at støtte opbygningen

af gildebevægelser i de baltiske lande.

NUR delte opgaven imellem sig, således at

Finland skulle tage kontakt til Estland, Sverige

rette henvendelse til Letland og Norge

og Danmark skulle forsøge at hjælpe Litauen

i gang.

Efter knap 10 år var der etableret gildebevægelser

i de 3 baltiske lande, og det var

derfor naturligt at forsøge at udvide samarbejdet

de 8 lande imellem.

NUR søgte Nordisk Kulturfond om støtte

til udviklingen af de baltiske landes gildebevægelser

med henblik på at få etableret en

ISGF region. Nordisk

Kulturfond fandt projektet

så interessant, at

de har støttet det med 90.000 DKK.

Projektet har indeholdt: En rundrejse i Baltikum

for at præsentere projektet. Et seminar

i Litauen for de 8 landes landsgildeledelser og

senest et møde i Dragør, hvor landene skulle

vedtage procedurerne for det fremtidige samarbejde.

Seminaret i Litauen blev først og fremmest

brugt til at præsentere landenes gildebevægelser

for hinanden. Desuden blev der fortalt

om aktiviteter til inspiration for det videre

gildearbejde. Men det helt overordnede emne

var: På hvilke områder kan vi samarbejde?

Det blev besluttet at de internationale sekretærer

(IS) skulle etablere et netværk med

kontakt en gang om måneden. Der skal

kigges nærmere på et evt. samarbejde mellem

spejdermuseerne. Der skal udveksles gildeblade

evt. med en engelsksproget side med et

kort resume af bladets indhold. Kan de nordiske

lande bistå de baltiske lande med at få

lavet websider? Der var tale om at lave nogle

engelsksprogede fakta-sider for på den måde

at dele viden om gildeemner.

På møde i Dragør i marts 2005 blev der

formuleret et sæt vedtægter for Nordic Baltic

Subregion, der bygger på de vedtægter, som

NUR har kørt efter i mange år.

Seminar i Kjesäter maj 2004

Formålet med Nordic Baltic Subregion er:

• at fremme et tættere samarbejde landende

imellem

• at inspirere til og støtte udviklingen af landenes

gildebevægelser

• at arbejde for etablering af Twinning

mellem lokale gilder såvel i som udenfor

underregionen

• at opmuntre til og støtte det enkelte gildeland

i dets bestræbelser på at få et tættere

samarbejde med de nationale spejderkorps

• at være forbindelsesled til ISGF’s verdenskomite,

andre gildelande, underregioner,

regioner og nabolande som endnu ikke har

en national gildebevægelse

• at være et fælles forberedende forum hvad

angår ISGF sager og om muligt at finde fælles

holdning til disse sager

• at opfordre til deltagelse i de træf, som

arrangeres i underregionen

Det første træf i underregionen bliver Balttref,

som afholdes i Tallinn i dagene 17.-21.

august 2005. Også ved Balttref er det det

sociale samvær, der bliver lagt vægt på samt

udflugter til forskellige kulturelle seværdigheder

for at få indblik i såvel kultur som historie.

Brochure og tilmeldingsblanket fås ved

henvendelse til landsgildekontoret.

Landsgildemester Steen C. Andersen er

valgt til formand for den nye underregion.

Det er en stor udfordring at få det nye samarbejde

kørt godt i gang. Det vil være af stor

betydning for samtlige baltiske og nordiske

lande, at der hurtigt findes frem til en kommunikationsform,

som kan anvendes til

inspiration og information. For selv om landene

ligner hinanden en del, så er der også

store forskelle og især er landenes muligheder

meget forskellige. Et er dog sikkert. Vi har

alle noget at give hinanden, og det er den

bedste forudsætning for et samarbejde.

5


Sct. Georgs Budskab 2005

Fremad i fællesskab

Et af den internationale spejderbevægelses idealer er den fælles tænkemåde. Noget specielt,

som man ikke giver afkald på, er at fungere sammen i små grupper. Samtidigt bærer man

tillige et mere vidtstrakt ansvar. Andre mennesker, egne landsmænd og hele menneskeheden

omfattes af omtanke. En stor baggrundstanke indenfor spejderbevægelsen er ansvaret for

naturen og hele skabelsen.

Spejderbevægelsen virker som en stærk modpol til de synspunkter, der fremhæver en

overvældende individualisme, en stræben efter bekvemmelighed, en ensidig jagt efter egen

vinding og eget forbrug. Disse er det såkaldte postmoderne menneskes målsætning. Desværre

hører disse træk på mange måder med til vort menneskesyn.

I lærerværelset på en skole spurgte jeg engang: Hvilke er de største forandringer i elevernes

væremåde nu til dags? Børnenes rastløshed og egoisme er øget markant, var lærernes entydige

svar efter et øjebliks overvejelse.

Trækkene i de små børns væremåde er næppe upåvirkede af deres forhold hjemme. Det er

sandsynligt, at barnets opførsel er påvirket hjemmefra. Det er virkelig sørgeligt, hvis vort liv

bliver rastløst, selvcentreret, fremmed for fællesskabet og materialistisk.

Dem indenfor spejderbevægelsen, der i dag er i senioralderen, har selv levet under historiske

forhold, hvor det har været et spørgsmål om fællesskab og at trække på samme hammel. Egne

egoistiske ønsker måtte vige, for at man oprigtigt kunne glæde sig sammen over livets gaver.

Jeg tror på, at St. Georgs Gilderne til stadighed gør et værdifuldt stykke arbejde ved fra de

gamle minder at fremdrage sådanne ting, som støtter den kollektive tanke. På denne måde får

den yngre generation en god arv at fundere over og forhåbentlig tilegne sig.

Det sunde grundlag i spejderbevægelsen stemmer overens med alt det, som vi anser for at

være vigtigt i den kristne tro. Tilliden til Gud fører os sammen og hjælper os til at bære det

fælles ansvar.

Apostlen Paulus har udtrykt det på denne måde, da han konstaterede:

Brug blot ikke friheden som påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Bær hinandens

byrder, således opfylder I Kristi lov. (Galaterbrevet 5.13 og 6.2)

Jeg ønsker St. Georgs Gilderne Herrens gode velsignelse

Heikki Karvosenoja

Domprovst i Uleåborg, Finland

6


Åbent brev til landsgildeledelsen!

Kære landsgildeledelse!

’TAK’ for det brev jeg fik, der fortalte, at

landsgildeledelsen endnu engang havde skåret

i budgetforslaget for den kommende periode,

sådan at der nu er afsat kr. 0 til Gambia-Projektets

arbejde de næste 2 år!! Hvordan kan

netop Sct. Georgs Gilderne i Danmark, en

organisation - eller som vi ynder at kalde os

- en bevægelse, som bygger på gildelov og

gildeløfte, blot med et pennestrøg lukke og

slukke for hjælpen til Gambia – for det frygter

jeg bliver resultatet!

Til Gambia-Projektet er naturligt knyttet

en række mere eller mindre faste årlige udgifter

såsom lagerleje, møde- og transport- samt

administrationsudgifter. Vi har gennem flere

år ’hutlet’ os igennem med lager i en gammel

stald, hvortil såvel svaler som katte havde fri

adgang , så alt måtte pakkes ind i plast), men

for et år siden skaffede vi god lagerplads, som

desværre koster 5.000 kr. om året. Der

er en bestyrelse, som mødes (de sluger selv de

fleste af udgifterne) og så er der afhentninger:

gildebrødre er søde til at få fat i skole- og

hospitalsudstyr, så sætter vi en stor hænger på

bilen og triller af sted – det bliver mange kilometer

om året, det kan ikke være rigtigt, at

min mand og jeg selv skal betale de udgifter.

I forvejen tager vi til Gambia en gang om året

for egen regning, for projekterne skal følges

op, hvis det skal fungere. Én gang – i 2001 -

har jeg været dernede på en betalt tur – det

var, da der opstod problemer, som kun kunne

løses ved personlig tilstedeværelse.

Vi har i løbet af de sidste 4 år fået godt

gang i arbejdet igen, med fremskaffelse/afskibning

af skole- og hospitalsudstyr og med

scholarships til elever ved Værkstedsskolen i

Soma og børnehave-/før skole eleverne ved

Hanne Vibe Nursery – i indeværende skoleår

er betalt for hhv. 36 og 32 elever. Det er flot,

og vi er meget taknemlige for, at så mange

gilder og gildebrødre tager del i arbejdet. Vi

har i scholarship-beløbet medregnet 10% administrationsomkostninger,

og det kan godt

dække porto og papir, men det kan – og skal

– ikke dække huslejen til genbrugsdelen af

vort arbejde!

Vi er også meget glade for de kontante

donationer vi får – enten de er ’øremærkede’

eller ej, og normalt bruger vi de ’umærkede’,

hvis der pludselig er ting der skal repareres

eller fornys, eller der er ting, der ikke kan

søges andre fondsmidler til. Jeg synes, det

ville være helt forkert at bruge dem til faste

udgifter, da jeg kan frygte, de så vil udeblive.

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre

landsgildeledelsen til at finde – ikke blot de

5.000, der var tilbage på budgettet efter sidste

beskæring, men kr. 10.000,- til Gambia-Projektets

gennemførelse den kommende 2-års

periode.

Karin Boldsen, Projektbestyrelsesformand

Svar på Karin Boldsen’s åbne brev til Landsgildeledelsen

Landsgildeledelsen skal på hvert Landsgildeting fremlægge et forslag til budget, som skal

godkendes af tinget. Først en debat, som kan føre til ændringer i det fremlagte budget. Denne

debat bør foregå på Landsgildetinget. På sidste møde udarbejdede Landsgildeledelsen det forslag,

som vil blive fremlagt på Landsgildetinget, ingen let opgave, men det lykkedes at udarbejde

et afbalanceret budget. Uden at gå i enkeltheder kan jeg oplyse, at resultatet er en kombination

af besparelser og indtægtsstigning. En af de besparelser, som Landsgildeledelsen

fandt nødvendig, var at stoppe den budgetfastlagte støtte til Gambia-projektet, en beslutning,

som blev truffet af nødvendighed og ikke med glæde. Karin Boldsen blev orienteret, da

Landsgildeledelsen var af den opfattelse, at en sådan beslutning ikke skulle komme som en

overraskelse. Det er med nogen undren jeg læser Karin Boldsen’s åbne brev som reaktion på

denne orientering. Gambia-projektet er kun en del af hele budgettet, som for øvrigt ikke er

offentliggjort endnu. En diskussion af et enkelt budgetpunkt vil ikke give megen mening lige

nu. men vil tværtimod foregribe budgetdebatten, som bør foregå i et andet forum, på et andet

tidspunkt og på grundlag af kendskab til det samlede budget. I øvrigt er det Landsgildeledelsens

opfattelse, at Gambia-projektet er af en sådan karakter, at det falder ind under ’Hjælpefondens’ formålsbestemmelser,

således at bestyrelsen for projektet også i fremtiden vil kunne søge støtte her.

Nils Henning Nordstrøm, LGS

7


Rodbjerggaard

Ta’ med på

BB-TRÆF 2005 på Rodbjerggaard

Hyggelige efterårsdage for børn og bedsteforældre

I lighed med sidste år åbner Rodbjerggaard dørene for børn og deres bedsteforældre til fælles aktiviteter

og hygge i efterårsferien.

Vi starter mandag den 17. oktober kl. 12 og slutter fredag den 21. ved samme tid. I kan deltage i

hele perioden eller blot et enkelt døgn eller 2. Vi vil dog gøre opmærksom på, at de, der melder

sig for hele perioden kommer forrest i køen – både af hensyn til økonomien og sammenhængen i

forløbet. Et opholdsdøgn regnes fra kl. 12.00 til kl. 12.00 næste dag. Man bor i familierum eller i egen

campingvogn.

Prisen er for ophold og aktiviteter samt alle måltider kr. 185,- pr. døgn for voksne og kr. 135,- pr. døgn

for børn.

Vi forestiller os at tilbyde aktiviteter som skattejagt, olympiadedag, aften- eller natløb, boldspil,

skindarbejde, brikvævning, måttefletning m.v., men har I selv gode idéer modtages de meget gerne. Vi

gør opmærksom på at både aktiviteter og borddækning samt andre forberedelser naturligvis inddrager

såvel børn som voksne – vi er der jo for at foretage os noget sammen.

Udfyld nedenstående tilmeldingskupon og send den til landsgildekontoret. Af hensyn til den videre

planlægning vil vi gerne ha’ tilmeldingen senest 1.9. ligesom vi af hensyn til aktiviteterne gerne vil ha’

oplyst alder og køn for børnenes vedkommende.

På gensyn på BB-TRÆF

Rodbjerggaards Venner

Karin Boldsen

Bestyrelsesformand

Tilmelding til BB-TRÆF 2005

Navn: …………………………………………………………………… Tlf. ………...…….

..

Adresse ………………………………………………………………………………………….

Gilde

…………………………………………..………………………………………..…….

Antal voksne ……………………… Antal børn ……………………………… (Husk alder og køn)

□ Deltager mandag – fredag (sæt X)

□ Deltager _____ døgn - fra _________ kl. 12.00 til __________ kl. 12.00

Medbringer egen campingvogn □ Ønsker at bo inde i familierum □

8

__________________________

(underskrift)


Rodbjerggaards

Venner

Der indkaldes hermed til ordinær

generalforsamling

onsdag den 13. juli 2005 kl. 11.00

i Baden-Powelstuen på Rodbjerggaard

Stemmeret har alle medlemmer,

der har betalt kontingent for

perioden 2003/05 inden 10.7.2005

på bankkonto 7844 1097843 eller

hos Axel Hansen på TRÆF 2005

Forslag til behandling på generalforsamlingen

skal være formanden

i hænde senest dagen før generalforsamlingen.

Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede

regnskab

Regnskabsperioden er

2-årig og løber fra 1.6. til

31.5. indmeldelsesgebyr og

kontingent fastlægges.

4. Nedsatte udvalg og laug aflægger

beretning

5. Indkomne forslag

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

og 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Eventuelt

på bestyrelsens vegne

Karin Boldsen

bestyrelsesformand

HUSK:

En dejlig oplevelse

Af Ruth og Hartvig Kjeldgaard, Rodbjerggaard

Torsdag den 14. april var en rigtig dejlig og

sjov dag på Rodbjerggaard. Det var store

rengøringsdag, som var aftalt med Solsikkerne

(pigegruppe fra 2. Vejle). De kom for

at gøre rent på Rodbjerggaard.

Der ankom tre biler - de kørte om bag ved

stalden. Jeg tænkte ved mig selv: det er da

mærkeligt de vil holde derovre, men efter 5

min. da ankom der 10 dejlige piger klædt i

enten forklæde eller kitler, tørklæde på hovedet,

medbringende kost og spand. De kom i

samlet flok syngende: Se her kommer mutter med

kost og spand! De kunne alle versene udenad,

mon de har øvet på deres møder. Rørende –

festligt og fornøjeligt.

Efter en kop kaffe tog de med højt humør

fat, og kl. ca. 15.30 duftede og skinnede Rodbjerggaard

herligt af rengøring, gid de kunne

komme én gang om måneden.

En hjælp, som er meget, meget værd for

vores allesammens Rodbjerggaard, og Ruth

og jeg føler en stor glæde ved en sådan hjælp!

Tak for det!

9


Det er ganske vist,

at I nu skal finde Sct. Georg nr. 2 frem.

Sommerferien nærmer sig, og der er ganske kort tid til uge

28, hvor der er eventyrlejr på Rodbjerggård.

Der er stadig få værelser tilbage i huset, så hvis I ikke

kommer med eget telt eller campingvogn så skynd jer at

reservere værelse.

Vi glæder os til at se jer.

Træfteamet:

Ellen og Axel Hansen, Bjerringbro, tlf. 86 87 97 05, mail: laksly@mail.tele.dk

Ingrid Roulund, Svendborg, tlf. 62 21 68 44, mail: iroulund@webspeed.dk

Ellen Bendix Petersen, København, tlf. 36 46 13 29

Fritse Rosendal, København, tlf. 32 97 08 90, mail: fritse.rosendal@mail.tele.dk

Elsebet Maach Andersen, Vejle, tlf. 75 85 96 07, mail: maachl@get2net.dk

Vibeke Rasmussen, Dragør, tlf. 32 53 27 2, mail: hubeke@get2net.dk

Kursusudvalget meddeler

Skal du være Kaatekusk?

Af Henning Rose, landsgildets PR-medarbejder

Bag denne pompøse titel gemmer sig et

’kørekort’ til landsgildets kaate, så den også

kan bruges til lokale arrangementer.

Det kræver nemlig et særligt håndlag at

rejse den store kaate, men har man det, kan to

mand faktisk klare det uden problemer. Som

Storm P. sagde: ’Kunst er det, man ikke kan.

Når man kan det, er det ingen kunst.’

Du kan blive uddannet som kaatekusk

søndag den 28. august 2005 på Gildecenter

Rodbjerggaard. Der vil køre et formiddagsog

et eftermiddagshold, begge med Steen,

Rigmor og Henning fra landsgildeledelsen

som instruktører.

Ingen køreprøve uden kørekort, så du får

naturligvis et certifikat, så du med rette kan

bære titlen ’certificeret kaatekusk’.

Deltagelse er gratis, dog kan der ud over

transporten til og fra Rodbjerggaard komme

en mindre udgift til fortæring.

HUSK:

Det er en forudsætning for at låne kaaten,

at man har ’kaatekuske’ til både opstilling og

nedtagning, så det ville jo være rart, hvis

distrikterne med tiden hver havde et par stykker,

som de kunne trække på.

Tilmelding til Kirsten på landsgildekontoret

senest den 1. august.

10


Landsgildeting 2005

”Det er ganske vist”

at ikke alle gilder er klar over,

at Landsgildet betaler gebyret

for gildets stemmeberettigede

deltager

”Det er ganske vist”

at de gilder, der selv har betalt gebyret,

naturligvis får beløbet tilbage, når de

kommer til LGT

”Det er ganske vist”

at der ikke kan købes nogen form for

forplejning på Dalum Landbrugsskole

”Det er ganske vist”

at seneste tilmelding er den 1. juni

(se Sct. Georg april)

”Det er ganske vist”

at der er mange overnatningsmuligheder

”Det er ganske vist”

at afstanden mellem de forskellige

aktiviteter er rimelig

”Det er ganske vist”

at de odenseanske gildebrødre håber

at se rigtig mange til september

”Det er ganske vist”

at der kan læses om landsgildetinget på

landsgildets hjemmeside

”Det er ganske vist”

at indbetaling skal ske senest

den 15. juni 2005

Der indkaldes herved til

ordinært landsgildeting

der afholdes på

DALUM

LANDBRUGSSKOLE

Odensevej 45, 5260 Odense S

i dagene

lørdag-søndag

17.-18. september 2005

Dagsorden i henhold til § 8 i lovene.

Forslag, der ønskes behandlet på landsgildetinget,

skal være landsgildekontoret i

hænde inden den 1. april 2005.

Indkomne forslag offentliggøres i Sct.

Georg juni nummeret 2005.

Gildeledelser og distriktsgildeledelser

gøres umiddelbart efter den 1. april og

inden 1. maj bekendt med indkomne

forslags fulde ordlyd.

Landsgildetinget består af:

Landsgildeledelsen, en repræsentant fra

hvert distriktsgilde samt en repræsentant

fra hvert gilde.

Hvert fremmødt medlem af landsgildetinget

har én stemme og kan

herudover ved skriftlig fuldmagt stemme

for højst tre ikke mødte medlemmer af

landsgildetinget.

11


Gildehøjskole på Rødding Højskole

Af Niels Møller, 2. Bornholm

Vi var ca. 160 nysgerrige gildebrødre, der

havde det held at få lov til at deltage i Gildernes

Højskole 2004-2005. Emnet var ’Dannelse’. At vi

blev mere dannede tvivler jeg på, men at vi blev

mere vidende om de grundpiller, som er en forudsætningen

for at kunne tale om ’Dannelse’ er

jeg sikker på. Det er nu en gang spændende at

diskutere i hvilket blandingsforhold bl.a. religion,

fælleseuropæisk kultur og førkulturelle menneskelige

reaktionsmønstre indgår i begrebet – og

hvor forskelligt vi vægter det.

12

Fra gildebror til gildebror

Biskop Niels Henrik Arendt

Når en gildebror flytter . . .

. . . til et nyt område, er det en god idé,

hvis gildeledelsen i det »gamle« gilde tager

kontakt til distriktgildemesteren i det nye

område, så der uden unødvendig forsinkelse

kan skabes kontakt til et nyt gilde. Gildebevægelsen

har mange gode egenskaber – én

af dem er et godt netværk, og ved at sikre

den hurtige kontakt kan man hjælpe den

gildebror, der flytter, til hurtigt at skabe sig

et nyt netværk der, hvor han eller hun flytter

hen.

Først tre fremragende oplæg fra Arendt, de

Mylius og Mylenberg til bearbejdning i de lokale

grupper, og derefter de samme tre herrers oplæg

til diskussion på højskolen – hvilken fryd. Samtalen

med vores partnergruppe var en fornøjelse

og en berigelse. At partnergrupperne var placeret

ved samme bord, oplevede vi som en stor hjælp

til at få kontakten hurtigt i gang.

Arrangementet var stramt rent tidsmæssigt,

hvilket var en nødvendighed, når vi var så mange

deltagere, at vi ikke kunne bo på højskolen alle

sammen. Det betød dog, at enkelte oplevede at

blive rigelig trætte. Dette skal dog ikke optages

som kritik – blot en konstatering. Arrangementet

fungerede utrolig godt, hvilket vi må takke Sten

Frost og Margrethe Gybel for.

Mads Fuglede leverede introduktionen til Gildernes

Højskole 2006-2007. Efter dette oplæg

tror jeg, vi alle vil ønske at diskutere ’Demokrati’

når næste højskolesæson starter.


Nyt fra Frimærkebanken

Af Nils Liljeberg, ’bankdirektør’

Som lovet i sidste nummer af Sct. Georg kan

vi nu vise Jer den flotte særkuvert, som Frimærkebanken

udgiver i anledning af Landsgildetinget

i Odense i september måned.

Udover landsgildetingets smukke bomærke

med H.C. Andersen-papirklip er kuverten

smykket med det frimærke, der i februar blev

udgivet i anledning af H. C. Andersens 200

års fødselsdag.

Det kan stadig nås at bestille særkuverten:

flest indsamlede frimærker

slutter lørdag

den 17. september kl.

12.

Resultatet af den løbende

konkurrence fra

landsgildetinget i Fuglsø i 2003 til dette tidspunkt

offentliggøres på landsgildetinget

søndag formiddag. Senere afleverede frimærker

bliver indsat på Jeres konto i frimærkebanken

for næste konkurrenceperiode.

Ved indbetaling af 20 kroner pr. stk.

til Frimærkebankens bankkonto:

Reg. nr. 7120 konto nr. 1087997

HUSK afsender!

Men nu haster det! Vi skulle gerne have alle

bestillinger senest den 15. august! Der vil kun

i begrænset omfang være mulighed for at

købe særkuverten på Landsgildetinget.

På gensyn i Odense - og husk nu at tage de

sidste frimærker med - konkurrencen om

Vis, at du er gildebror

Af Merete Humble, Rungsted Kyst

- Jan Larsen, Vestvold Gildet (nr. 6/04)

efterlyser synliggørelse, vi kan hjælpe

Søspejderlauget, Sct. Georgs Gildet Rungsted

Kyst, sælger broderet stof-gildemærke ca. 3,5

cm i diameter, der kan sys på jakker, kasketter,

tasker eller trøjer. De fås også med nål, så de

er lette at flytte rundt på. Kr. 30.- + 35,- pr.

stk.

Et godt synligt logo, meget billigt, lige til at

bruge netop der, hvor du som gildebror vil

gøre opmærksom på Sct. Georgs gildet.

Er du lystsejler, har vi også trekantet stander

med gildelogo & anker i hvidt/rødt. Så

kip med flaget og hils på en gildebroder.

Du kan finde os under markedspladsen

eller kontakt Merete Humble, tlf. 45 86 47 30

- merete@humbleimage.dk

OBS OBS OBS OBS

Nyt fra Højskoleudvalget

Det meddeles hermed, at hverdagshøjskolen,

der var programsat til at finde

sted den 6. - 8. september i år, er

blevet flyttet til primo oktober.

Nærmere oplysninger følger om tid, sted og

indhold i augustnummeret af Sct. Georg.

Med gildehilsen

Sten Frost og Margrethe Gybel

Vi ses på LGT2005

13


Baden-Powell Stammen holder årsmøde

Af Jane Søjberg, koordinator for Vest-danmark

Vi indbyder hermed alle Gildespejdere

til årsmøde på Gildecenter Rodbjerggaard,

i weekenden den 27. – 28. august

2005, hvor vi gennemgår de obligatoriske

emner jfr. dagsordenen, samt hygger os

og overnatter i shelterne.

Årsmødet starter lørdag kl.14.00, hvor

der serveres kaffe og en bid brød.

Først en gennemgang af dagsordenen,

derefter arbejdes der på totempælene,

dersom tiden er til det.

Madlavning over bål og etablering af

aftenens lejrbål, hvor der optages eventuelle nye medlemmer.

Overnatning foregår i shelterne eller i medbragt telt.

Søndag morgen oprydning og afrejse ca. kl.10.

Medbring selv service, sovepose og underlag samt personlige ejendele.

Pris for deltagelse inkl. mad er kr. 75,- som betales ved ankomsten på Rodbjergaard.

Dagsorden:

1. Gennemgang af revideret projektbeskrivelse,

som er anmodet forlænget til år 2007

2. Valg af koordinator for ny periode

3. Fastsættelse af kontingent frem til årsmødet i 2006

4. Uddelegering af projekter

5. Optagelse af nye medlemmer

6. Indkomne forslag

7. Evt.

Tilmelding senest

den 14. august 2005

til Jane Søjberg

på e-mail:

jane@sojberg.dk

Vi ses på Guldborgsundlejren

14


Og det er ganske vist……

Af Connie Nielsen, Baden-Powell Stammen

Som et konkret eksempel på at bygge bro

mellem spejderkorpsene og Sct. Georgs

Gilderne blev den årlige stafet for Baden-

Powel Stammen holdt på Spejderklinten hos

De grønne pigespejdere. I samme halvkolde

april-weekend havde De grønne pigespejdere

nemlig landspatruljedyst, og havde i den

anledning spurgt nogle af medlemmerne af

Baden-Powel Stammen, om vi havde tid og

lyst til at give en hjælpende hånd. Det havde

vi!

Ifølge planen skulle vi hjælpe til på landspatruljedysten

om lørdagen og kunne så have

søndagen for os selv. Oplægget var, at vi om

søndagen skulle have haft foredrag og debat

om ’den lærende organisation’, men et brækket

ben hos foredragsholderen, få dage før

stafetten, satte en stopper for den aktivitet.

Til gengæld havde vi en rigtig sjov lørdag

sammen med De grønne pigespejdere.

Faktisk startede vore forberedelser allerede

en uge forinden. Vi skulle lave en gammel

bedstemor til eventyret ’Lille Claus og Store

Claus’. Landspatruljedysten handlede nemlig

om H.C. Andersens eventyr. I øvrigt skulle vi

også lige have lavet rekvisitter til en lejrbålsunderholdning

på en DDS divisionsturnering

weekenden efter stafetten, men det er en

anden historie. En kølig men solrig aprilsøndag

fik vi således lavet en bedstemor.

Weekenden for stafetten og landspatruljedysten

oprandt. De fleste af os mødtes allerede

fredag aften, og der var festlig stemning

og højt humør fra første minut. Vi havde ikke

været der længe, før vi måtte ud for at prøvekøre

glidebanen, som skulle illustrere ’Den

flyvende kuffert’. Fredag aften gik hurtigt

med en masse gøremål og med at øve replikker

til næste dags lille velkomst skuespil.

Lørdag formiddag ankom deltagerne fra

nær og fjern. Jane S. var den lille pige med

svovlstikkerne og Rigmor var Kejseren fra

’Kejserens nye klæder’ i velkomst-skuespillet.

Landspatrujledysten kunne tage sin begyndelse.

Vores hovedopgave om lørdagen var at få

bygget en stor bivuak til 120 piger. Det var

ikke nogen let opgave, og der blev startet

forfra flere gange i løbet af dagen, men til

sidst lykkedes det. Pigerne skulle dog igennem

mange strabadser, inden de kunne lægge

sig til at sove. Stort set alt, hvad pigerne foretog

sig, blev bedømt. Således skulle de bygge

et tårn for at få fat i deres frokost, som var

hejst op på en pæl. Her stod bl.a. et par fra

Baden-Powel Stammen og var med til at

bedømme pigernes indsats. De var på løb om

eftermiddagen. Deres aftensmad skulle de

lave over bål, og her kunne de også tjene

point. Dernæst skulle de på natløb. Igen hjalp

vi til som kontrollanter på nogle af posterne.

Et par af os sad og modtog sms-svar. Pigerne

kunne nemlig besvare en række spørgsmål og

sende deres svar via mobiltelefonen.

Pigerne spærrede øjnene op, da de kom tilbage

fra natløbet og der så var rullet en pølsevogn

frem, men det gjorde godt at få en lun

hot-dog i maven at krybe i posen på. Ole

Lukøje fulgte de trætte piger i poserne og

strøede søvn i deres øjne.

Vi var også ved at være temmelig trætte, og

vores opgave sluttede her, men vi havde haft

et døgn fyldt med sjove spejderoplevelser.

Det var en fin måde at få vist, at Baden-

Powel Stammen findes. Vi fik talt med mange

af pigernes ledere. Uniformen gjorde os synlige

(når vi ikke lige var klædt ud som eventyrfigurer),

så vi faldt i snak med mange voksne

spejdere.

15


International fotokonkurrence

Fotokonkurrencen op til verdenskonferencen i Lillehammer har fundet sin afslutning på dansk

grund, idet disse to billeder er viderendt til ISGF til det endelige opløb.

Det øverste billede er fra Aalborg-gildernes Vesterhavsmarch, og det indgår i gruppen ’Indsats for

samfundet’. Det andet billede er indsendt af 1. Skanderborg, og det indgår i gruppen ’Indsats for

spejderne’.

16


Mødenoter fra Landsgildeledelsen

Det er efterhånden længe siden, der her i

bladet er blevet fortalt om de emner, landsgildeledelsen

har haft på dagsordenen »siden

sidst«. Efterfølgende er et beskedent forsøg

på at råde lidt bod på dette forhold. Af pladshensyn

kan der kun bringes udpluk af de

emner, der har været oppe til behandling.

10. møde 16.-17.4.2005

Landsgildeting 2005: Mødet blev afholdt

i Odense for bl.a. at kunne mødes med

Odense-gildebrødrene, der jo er arrangører

af dette års landsgildeting. Det er både gavnligt

og nødvendigt at have mulighed for i god

tid at drøfte hele forløbet igennem, idet slutresultatet

gerne skal være en god oplevelse

for alle deltagere.

De gæve Odense-gildebrødre har indtil nu

gjort et stort og professionelt stykke arbejde,

så glæd jer!

Budget 2005-2007: Der blev lagt sidste hånd

på det budgetforslag, der skal forelægges

Landsgildetinget. Budgettet er naturligt

præget af det vigende medlemstal og et ønske

om at undgå større kontingentforhøjelser.

Samtlige udgiftsposter fik derfor endnu en

tur med tættekammen, og bl.a. blev det

besluttet ikke længere at have Gambia-projektet

med på Sct. Georgs Gildernes eget

budget.

I stedet blev projektet opfordret til at søge

støtte fra Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond,

idet Gambia-projektets aktiviteter efter landsgildeledelsens

vurdering ligger inden for

Hjælpefondens formålsparagraf.

Nye gilder: Landsgildeledelsen godkendte

med glæde ansøgningen om oprettelsen af et

nyt gilde, »Egtvedpigens Sct. Georgs Gilde« i

Egtved. Endvidere er endnu et grønlandsk

gilde under forberedelse.

I 2005 har vi måtte sige farvel til tre gilder,

nemlig 3. Århus, Karlebo og Virum. For alle

tre gilders vedkommende er de fleste af gildebrødrene

overført til andre gilder.

Hjælpefonden: Ansøgning fra KFUM-Spejderne

om støtte til udenlandske spejderes

deltagelse i Guldborgsundlejren blev imødekommet

med 10.000 kr. til brug fortrinsvis til

dækning af baltiske spejderes udgifter.

9. møde 26.-27.2.2005

Dette møde blev afholdt på Gildecenter Rodbjerggaard,

og i forbindelse med landsgildeledelsesmødet

blev der også afholdt møde i

Gildecenterfondens bestyrelse.

Mødet var det første efter Tsunami-katastrofen

i Sydøstasien, og landsgildeledelsen

kunne med glæde konstatere, at til mødedatoen

var indbetalt mere end 130 t.kr. på

landsgildets indsamlingskonto, således at Sct.

Georgs Gildernes samlede bidrag nærmer sig

den kvarte million, bidraget fra Hjæpefonden

medregnet. Af det samlede beløb er 100 t.kr.

blev kanaliseret via UNICEF og 66 t.kr. via

SOS Børnebyerne. Restbeløbet forventes at

blive udbetalt til hjælpeaktiviteter på Sri

Lanka via de lokale spejder- og gildeorganisationer,

men først efter en nærmere undersøgelse

af disses faktiske muligheder.

Træf 2005 på Rodbjerggaard: En samling

raske gildebrødre har meldt sig til Træfgruppen,

og forberedelserne er i fuld gang.

Spejderbevægelsens 100 års jubilæum i 2007: Sct.

Georgs Gildene deltager i spejderkorpsenes

fælles drøftelser af, hvorledes 100 års jubilæet

skal markeres. Der vil blive informeret

løbende herom.

Spejderprojekt Østeuropa: Projektet skrider

fremad, men ikke uden forhindringer. Heldigvis

er de positive meldinger i flertal, og der

er konkrete projekter i gang flere speder i

landet. Nærmere omtale af projekterne vil

inden længe kunne læses på www.sct-georg.dk

under »internationalt«.

Hjælpefonden: Der blev bevilget 8 t.kr. til

søspejderne i Knebel, 5 t.kr. til Mødrehjælpen,

Spejderne i Køge 1.200 kr. og 15 t.kr. til

Narkolauget.

Det er hensigten, at disse omtaler af landsgildeledelsesmøderne

fremover vil finde vej til

Sct. Georgs spalter, når der er plads, men

altid vil være at finde på landsgildets websted

(www.sct-georg.dk).

LGPR

17


Spejderbevægelsens 100 års jubilæum i 2007

Af Bente Christensen, Landsgildekansler

18

Jubilæet fejres over hele verden, og her i Danmark er De grønne

pigespejdere, KFUM-Spejderne, Danske Baptisters Spejderkorps,

Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Det Danske Spejderkorps gået

sammen om at lave et kæmpe projekt.

Indholdet er endnu ikke endeligt fastlagt, men der arbejdes med

forskellige ideer, så som:

• En eventdag med spejdermarked og koncert i foråret 2007.

Her skal alle være med og prøve alle mulige sjove og udfordrende

spejderaktiviteter og få en stor oplevelse til en fælles

koncert om aftenen. Man håber på 25.000 deltagere samt

gæster som er ikke spejdere, der skal opleve hvad vi kan.

• En fredsgave, hvor alle spejdere skal give noget til spejderbevægelsen.

Omdrejningspunktet skal være ’fred i verden’. Alle skal

kunne være med i det nære og det store.

• En spejderdag, vi skal have alle spejdere af huse og ud at

vise, at de er spejdere. Til venner, familie, kolleger, folk der

lufter hunde og alle de andre.

• Et sunrise arrangement, hvor spejderne mødes og markerer

jubilæet.

• Programstof til spejdere i alle aldre.

Landsgildeledelsen har kontakt med projektet og har udtrykt

ønske om at deltage i projektet samt tilbudt vores hjælp.

Der kommer mere information herom senere.

En gang

spejder

- altid

spejder


Opslagstavlen

Program for

2. halvår 2005

Søndag den 21. august (heldagstur)

Vandring til halligerne, Oland

og Langenæs

Sammen med Torben Kvist vandrer vi til Hallig Oland og derfra - efter en times

pause videre til Langenæs. Efter museumsbesøg kører vi med ”Hallig-ekspressen”

til Rixwarft og sejler derfra tilbage til fastlandet

Lørdag den 10. september (heldagstur)

Gelsådalen -når lyngen blomstrer

Gelsådalen slynger sig smukt gennem landskabet her vest for Gram. Vi følger

åløbet fra Gelsbro, vandrer gennem Stensbæk Plantage ud på hedesletten, hvor vi

forventer at opleve de store klitarealer med lyngen i blomst. En vandring i et af

Sønderjyllands smukkeste landskaber.

Onsdag den 12. oktober (eftermiddag)

Søgård Skov

Ad spændende snoede stier og brede velholdte skovveje går vi en dejlig tur i den

efterårsklædte skov.

Søgård Skov er en meget varieret skov med høje bøgestammer, dunkel granskov

og smukke, mystiske vådområder.

Lørdag den 19. november (eftermiddag)

Vandretur rundt om sydspidsen af Kegnæs

Vi får fortalt om Kegnæs Kirke, vandrer gennem Sønderby langs kysten til Vestermark,

så til Kegnæs Ende og videre langs kysten til Kegnæs Færge. Herfra går vi

tilbage til kirken.

En meget smuk, men også på denne årstid en barsk tur.

Søndag den 28. januar 2006 (eftermiddag og aften)

Årsmøde

Igen i år holder vi årsmøde på Fladhøjskolen i Rødekro. Vi begynder med at nyde

vores medbragte frokost, hvorefter vi går en tur. Vel tilbage på skolen nyder vi

kaffen, hvor der sikkert igen er hjælpsomme folk, der vil bage kage til.

Så kan vi gå over til selve årsmødet, hvor vi gør status over året, der gik, og hvor vi

alle kan give vort besyv med om naturlaugets fremtid.

Middagen laver vi sammen, og vi slutter dagen i hyggeligt samvær.

Yderligere oplysninger hos Troels Olesen, tlf. 74 68 53 43

Se også www.naturlaug.dk

19


50-års

gildejubilæum

i 2. Vordingborg

lørdag den 22. oktober 2005

Dagen markeres med

en festgildehal/andagt

i Vordingborg kirke kl. 16.00.

Alle er velkomne.

Kl. 17.30 afholdes festmiddag i

Hollænderhaven,

Fuglebakken 3

med spisning, musik,

underholdning og dans.

Kr. 250 excl. drikkevarer.

Vedrørende deltagelse i

aftenarrrangementet

kontakt Leif Kjær Nielsen,

tlf. 55 38 64 78.

2. gildes oprettelse betød samtidig

oprettelse af Vordingborg

Stadsgilde, der således også har

jubilæum.

HUSK

også i 2005 at bruge Gildernes egen

campingplads ved Rodbjerggaard.

Prisen er 60 kr.

pr. døgn pr. enhed.

Pladsen er kun åben for gildebrødre

med familier.

Med gildehilsen

Rodbjerggaard

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8

Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4

Minna Sandahl Christensen

Damsbovej 71, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

Fra landsgildekontoret er i april og

maj udsendt:

Til DGM:

Distriktsgildeledelseserklæringen

Brev vedr. faser i arbejdet med

handlingsplanen

Brev med inddeling af distrikterne i

6 grupper

Til GM og DGM:

Sct. Georgs Budskab

Seniorer uden grænser

Der er mange, der har måttet

spørge en ekstra gang om adressen

til Seniorer uden Grænser,

da den blev gengivet forkert i

Sct. Georg nr. 6/04.

Her er så den rigtige:

seniorerudengraenser.dk

Det viste sig at være et emne,

mange fandt interessant.

Med gildehilsen

Margrethe

20


50 år

Jubilæer

Ikast

40 år

25 år

2. Viborg

1. Skanderborg

25 års gildejubilæum

2. Hørsholm 22-08-05

Bramming 30-08-05

Nye gildebrødre

Grenaa

3. Hobro

2. Horsens

Thisted

2. Vejle

1. Aalborg

3. Vejle

21


1. Svendborg

4. Haderslev

Ringe

2. Esbjerg

Grindsted

5. Odense

Kerteminde

1. Frederiksværk

Bogense

Middelfart

Internationalt udvalg (IU)

Rigmor Lauridsen, formand for IU

Adresse m.v. under Landsgildeledelsen

Søren Silving

Stutmestervej 21 C, 2. tv., 3400 Hillerød

Tlf. 40 97 23 32

E-mail: soren@silving.net

Kursusudvalget (KU)

Bjarne Knudsen, formand for KU

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen

Anne Haastrup-Nielsen

Esrumvej 261, 3000 Helsingør

Tlf. 49 29 91 10

E-Mail: haastrup79@hotmail.com

Jørgen Gybel Jensen

Sejerøvej 6, Vor Frue, 4000 Roskilde

Tlf. 46 35 86 84

E-mail: gybel.jensen@image.dk

PR-udvalget (PR)

Henning Rose, formand for PR

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen

Webmaster Kjeld Krabsen,

Brørupvej 21, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88, e-mail: kjeld@krabsen.dk

John Høst Schmidt

Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge

Tlf. 56 26 68 08

Narkolauget

Formand Else Gall,

Dragør Stationsplads 5, 2791 Dragør

Tlf. 32 53 51 79

Gambia Projektet

Formand Karin Boldsen, Havnevej 28. Jegindø

7790 Thyholm, Tlf. 97 87 92 70, e-mail: kb@thyholm.dk

22


1. Frederikssund

Vestvold gildet

4. Slagelse

1. Glostrup

2. Glostrup

Maribo

Præstø

Sct. Georgs Fonden

Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør

Formand for bestyrelsen Ole Christian Pedersen,

Enghavevej 8 D, 3400 Hillerød

tlf. 48 26 63 74, mobil 20 97 63 74,

olechr@privat.dk

Frimærkebanken

Postadresse: Hans Fink

Postbox 55, 8310 Tranbjerg

Tlf. 86 72 00 40

frimaerkebanken@mail.tele.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20

liljeberg@privat.dk

Good-Turn Mærket

v/ formand Jørgen Olsen

Gødvad Bakke 11, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 47 96

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

Bestyrer Hartvig Kjeldgaard

Ørvigvej 100, 6040 Egtved

Tlf. 75 55 08 40, mobil 40 89 53 99

con3549@vip.cybercity.dk

23


Sct. Georges Gilderne

Mikkel bryggers Gade 1

1460 København K

(09000 KHC)

ID nr. 12004

ALM. MAGASINPOST

B

Ikast holdt 25 års jubilæum

uddrag fra Ikast Avis den 27. april 2005

Den danske gildebevægelse er båret af ideen om

at udvikle et forum for de voksne nuværende og

tidligere spejdere, sagde landsgildemester Steen

C. Andersen, da Sct. Georgs Gildet Ikast forleden

havde indbudt til 25 års jubilæums reception

i Bakkehu set.

Her blev der serveret lækre håndmadder, mens

lokale repræsentanter fra spejderkorps og FDF

troppede op for at ønske til lykke og være med i

fejringen.

- Gildeideen bygger på tre søjler, som kommer

til udtryk i idegrundlag og formål, love og

løfter: Den bygger på personlig udvikling,

medmenneskelighed og samfundsengagement,

sagde Steen C. Ander sen.

- Sct. Georgs Gilderne er en del af spejderfamilien,

og kontakt og støtte til spejderarbejdet

har en central plads, sagde landsgildemesteren.

Han fremhævede en række af de områder gilderne

er aktive indenfor: Etablering af spejderarbejdet

i Østeuropa og Rusland, hvervekampagner,

Dansk Flygtningehjaelps landsindsamlinger

samt gildernes højskole.

- Og jeg kunne blive ved længe endnu med

eksempler på, hvad dette landsdækkende netværk

af nuværende og tidligere spejdere engagerer sig

i, til gavn for mange og bestemt også som en

kilde til glæde hos det enkelte gildemedlem over

at være med i et aktivt, samfundsengageret gildeliv.

Om aftenen fejrede Ikast-gildet jubilæet med

en stor fest i Bakkehuset.

Vi ses til LGT2005

- oplægget til den nye handlingsplan vil blive at

læse på vores hjemmeside, når det er færdigt.

More magazines by this user
Similar magazines