Sk alborg Kirk e

skalborgkirke.dk

Sk alborg Kirk e

Sk alborg Kirk e

Program 2007– 2008


2

Velk om m en i Sk alborg Kirk e

M ed dette program h æ fte byder vi velk om m en til sæ son 2007-08 i Sk alborg Kirk e.

I h æ ftet står der ik k e noget om gudstjenester og k irk elige h andlinger, som e lers er de bæ rende

begivenh eder i k irk ens liv og det vigtigste i k ontak ten m e lem sognets beboere og deres k irk e.

M en k irk en m ed tilh ørende lok aler er også ram m e om m eget andet, der på væ sentlig m åde h ører

k irk ens liv til. H er er sang og m usik , foredrag til udfordring og eftertank e, sam væ r og sam tale,

stilh ed og fordybelse, oplevelse og indlevelse, k unst og k ultur. Alt sam m en er det udtryk for, at

intet i m ennesk elivets m angfoldigh ed er den k ristne tro og derm ed k irk en uvedk om m ende.

H æ ftet indeh older det sam lede program for arrangem enterne ved Sk alborg Kirk e frem til næ ste

som m er. Det sk u le gerne frem stå som en stor og varieret buk et af ak tiviteter m ed et bredt sigte, så

der er noget for enh ver sm ag og interesse.

En del af arrangem enterne vil også blive om talt i k irk ebladet, der udk om m er 4 gange om året, og

som altid indeh older gudstjenestelisterne for pågæ ldende k irk ebladsperiode. M åsk e duk k er der

også ak tiviteter op, som ik k e er planlagt endnu og derfor ik k e om talt i dette program h æ fte. De vil

selvfølgelig blive beh ørigt annonceret i k irk ebladet.

Kom og væ r m ed i et godt fæ lessk ab.

Til lidt e ler m eget, h ver gang forh åbentlig en god oplevelse til glæ de og berigelse.

Indh old

Sk alborgAften....................................... side 3

H øjsk oledage ........................................ side 4-5

FredagsTræ f.......................................... side 6-7

Koncerter.............................................. side 8-9

Kirk ens fødselsdag................................ side 9

Adventsfest........................................... side 10

Julefest.................................................. side 10

SøndagsH jørnet..................................... side 10

Sangtim er.............................................. side 10

Fyraftensgudstjenester.......................... side 10

Program for efterår 2007....................... side 11

Program for forår 2008......................... side 12

Vel m ødt i Sk alborg Kirk e

M e nigh e dsråde t

Sk alborg Kirk e M andag-fredag 9 .30 – 13.00

Digtervejen 6 Torsdag ti lige 16.00 – 18.00

9 200 Aalborg SV Lørdag (k un tlf) 10.00 – 12.00

Tlf. 9 8 18 00 69 Fax 9 8 18 02 69 sk alborg.sogn@ k m .dk

w w w w .sk alborgk irk e.dk


Sk alborgAften

Torsdag de n 27. se pte m be r k l. 19 .30

Synd tappert!

– O m m odet til at væ re sk yldig

Psyk oterapeut M PF, cand. th eol. Bent

Falk

Bent Falk var sognepræ st

og derefter sygeh uspræ st

19 74– 19 9 2. Siden 19 82

h ar h an væ ret privatprak tiserende

psyk oterapeut.

H an h ar undervist præ ster

og sygeh uspersonale i sjæ -

lesorg og k om m unik ation,

og h an h ar h oldt talrige

foredrag, bl.a. i Danm ark s Radio.

Bent Falk h ar også udgivet en ræ k k e bøger:

„At væ re de r, h vor du er“ om sam tale m ed k riseram

te (Nyt Nordisk Forlag 7. oplag 2006),

„Kæ rligh edens pris I og II“ om sjæ lesorg i forening

m ed psyk oterapi (Anis, 2. oplag 2006)

sam t „I virk eligh eden – Supervision i gestalt

terapeutisk sjæ lesorg“ (Anis 2006).

Det var reform atoren M artin Luth er, der ved

en given lejligh ed sagde „Synd tappert!“ til sin

m ere æ ngstelige m edarbejder Ph ilipp M elanch -

ton. Luth er h avde opdaget, at k ristendom m en

ik k e h andler om at k om m e af m ed al sk yld,

m en om ved Guds k æ rligh ed at finde m odet til

at leve m ed den sk yld, som vi ik k e k an undgå,

h vis vi vil engagere os i livet.

M odet til at væ re til er i h øj grad det sam m e

som m odet til at væ re sk yldig. I aftenens foredrag

vil Bent Falk belyse, h vad dette indebæ -

rer både i en sjæ lesørgerisk og en psyk oterapeutisk

sam m enh æ ng.

Forår 2008

Forårets Sk alborgAften er ved redak tionens

slutning ik k e program sat.

Den vil derfor blive udførligt annonceret i k irk

ebladet.

3


4

H øjsk oledage

Sæ sone ns h øjsk ole dage be gynde r k l. 10.00 og

slutte r k l. 12.45. H øjsk ole udvalge t ønsk e r at

priorite re tid til sam væ r, at synge og m uligh e d

for sam tale og disk ussion. De r be gynde s m e d

form iddagsk affe . Fore drage ne blive r de lt i to

afde linge r m e d e n be sk e de n frok ost m idtve js.

Onsdag de n 5. se pte m be r

H ospitalsk lovnen „TUT“

Pæ dagog Gitte B. Jørgensen

Gitte B. Jørgensen blev uddannet

som h ospitalsk lovn

i 2006. Nu arbejder h un

som h ospitalsk lovnen TUT

på Aalborg og H jørrings

børneafdelinger.

H un vil fortæ le om de

m ange oplevelser, h un h ar

fået i sit arbejde som k lovn.

Gør det en forsk el, at TUT k om m er på besøg?

Er der h ealing i h um or?

Onsdag de n 3. ok tobe r

M aleren Jens Søndergaard

Kunsth istorik er, m ag.art. Ingelise

Krarup Andersen

Den „uregerlige“ m aler

Jens Søndergaard (189 5–

19 57) fra det bak k ede Th y

var m ed til at indføre nye

æ stetisk e norm er i dansk

k unst. Det æ gte k unstvæ rk

k an k un sk abes m ed følelsen,

sagde h an. Gennem

h av- og landsk absbi leder

fra det vestjysk e, k øbenh avnsk e bybi leder,

portræ tter af den næ re fam ilie, sk ildringer af

m ennesk ets såvel lyse som m ørk e stem ninger

osv. giver Ingelise Krarup Andersen os bi ledet

af en m aler, der gjorde nogenlunde, som det

passede h am , og som vandt den h alve verden

derved.

Onsdag de n 7. nove m be r

Kultur i bevæ gelse

Direk tionssek retæ r M ette Baw alsa

Siden 19 68 h ar M ette Baw

alsa væ ret gift m ed en

k risten, jordansk m and, der

er født og opvok set i Betleh

em , dengang jordansk

om råde. Talrige besøg og

studier h ar givet h ende et

grundigt indblik i k ulturen

i denne del af den arabisk e

verden. En k ultur, h un i begyndelsen h verk en

forstod e ler brød sig sæ rlig m eget om . Nu k ender

h un om rådets h istorie, religion og k ultur,

og sam m en m ed indlevelse, iagttagelse og h um

or h ar det æ ndret h endes opfattelse, rigtig

m eget endda.

Onsdag de n 9 . januar

Sct. Petersborg og Novgorod

Tidl. H øjsk oleforstander Th orbjørn

Berg

Nordens h istorie finder vi i

Novgorod (som egentlig

betyder Nyborg). H er h ar

nordisk e vik inger fæ rdedes.

Tag m ed over Østersøen

og op ad russisk e floder.

Gør oph old i Sct. Petersborg

og oplev et sus af

h istorie og eventyr. M ød

Peter den Store og Katarina m ed sam m e tilnavn.

O g oplev Sct. Petersborg m ed guld og

glans. O plev Petrograd og Leningrad. Nedgangstider

og lidelsesh istorie. Se den i dag i ny

opblom string.


Onsdag de n 6. fe bruar

En k vinde m ed h at

Inge Erik sen

Inge Erik sen, f. 19 35 i

Sk ørping, vendte efter at

h ave rejst og boet i h ele

verden i 2005 tilbage til sin

fødeby Ålborg. Debuterede

som rom anforfatter i 19 76

m ed „Victoria og verdensrevolutionen“.Forfattersk

abet tæ ler m ere end tyve

rom aner, essays, interview bøger, antologier

m .m . M odtager af m ange legater h eraf Gyldendals

rejselegat i 2007.

Rom anen „En k vinde m ed h at“ (2005) er en

ve lyk k et underh oldende fam ilierom an. Den

øger læ serens indsigt i m ennesk elige sam m enh

æ nge og genk alder de sidste 50 års udvik ling

i Danm ark og Europa. Anm elder: „Inge Erik -

sen h ar altid h aft en vidunderlig evne til at sk rive

en god jordnæ r h istorie om alm indelige

m ennesk er og a ligevel bevare udsyn og ik k e

glem m e, at vi er en del af verden udenfor“.

Onsdag de n 5.m arts

Underdrivelse og overdrivelse

– H um or som forsvarsm iddel

Sognepræ st H ans Jacob H ansen

H ans Jacob H ansen er sognepræ

st ved Budolfi Kirk e.

H ar tidligere væ ret i Tornby

i Vendsyssel. Som introduk

tion til foredraget:

H um or er ik k e k om ik , h eller

ik k e ironi e ler sark asm

e. M ed udgangspunk t i

nogle overvejelser over begrebet,

vil H ans Jacob H ansen give ek sem pler

på, at h um oren er den forsvarsløses sk jold m od

en verden, der ofte er absurd, og h vor livsfjendsk

e m agter sæ tter det m ennesk elige ud af k raft.

Onsdag de n 2. april

Genfortæ ling af „Jerusalem “

H øjsk olelæ rer Ditte Krøgh olt

Selm a Lagerlöfs store rom

an, Jerusalem , h andler

om , h vad der k an sk e, når

en religiøs væ k k else for alvor

griber fat i m ennesk er.

O g h un h ar sk revet rom anen

ud fra begivenh eder,

der netop fandt sted i Sverige

dengang. For det var

jordbundne bønder, der m ed deres fam ilier

brød op fra deres h jem , da en voldsom væ k k else

var gået h en over deres sogn. De rejste sam -

m en til Jerusalem , h vor de slog sig ned for at

leve et h e ligt liv i et k ristent k o lek tiv. Selm a

Lagerlöf besøgte dette k o lek tiv og besøgte også

sognet, de var rejst fra. I rom anen fortæ ler

h un om de store om k ostninger, disse begivenh

eder førte m ed sig både for dem , der rejste,

og dem , der blev.

Onsdag de n 4. juni

Udflugt til Årh us

Som afslutning på sæ sonens h øjsk oledage arrangeres

en tur til Årh us. Program m et om fatter

bl.a. et besøg i Den gam le By, Botanisk H ave

og Dom k irk en. Næ rm ere oplysning h erom vil

væ re at læ se i forårets num m er af Kirk ebladet.

5


6

FredagsTræ f

Fre dag de n 14. se pte m be r

På opdagelse i 18. udgave af

H øjsk olesangbogen

O rganist og sanger Anette Kjæ r

I 2006 udk om en ny opdateret

udgave af H øjsk olesangbogen.

H vilk e sange

er sluppet gennem nåleøjet,

og h vilk et spejlbi lede af

vor egen tid viser bogen

os? Bogen og dens lange

h istorie præ senteres m ed

afsæ t i en perleræ k k e af

fæ lessange, h vor både de nye, sm uk k e og udfordrende

sange og de k endte og uundvæ rlige

er repræ senteret. Fortæ linger, betragtninger

og sk æ ve vink ler binder sangene sam m en til

en poetisk h elh ed, h vor tradition og fornyelse

går h ånd i h ånd.

Fre dag de n 12. ok tobe r

Kæ rligh eden tror alt, tåler alt,

udh older alt!

Cand. Th eol. Birgitte Arendt

„En dag er ik k e levet uden

k æ rligh ed“ h edder det i en

gam m el dansk vise. M en

h vad er denne uundvæ rlige

k æ rligh ed? I en m osaik af

h istorier belyses k æ rligh eden

i tre sam m enh æ nge.

Først den h elt grundlæ ggende

k æ rligh ed i forh oldet

m e lem foræ ldre og børn. Dernæ st den livgivende,

som m etider berusende, som m etider

sm ertelige k æ rligh ed m e lem m and og k vinde.

O g sluttelig den guddom m elige k æ rligh ed,

som k ristendom m en fork ynder som grundlaget

for al anden k æ rligh ed.

Der fortæ les bl.a. fra Sigrid Undset: Jenny,

H enrik Ibsen: Peer Gynt, Knut H am sun: Victoria,

Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter og

H enrik Pontoppidan: Lyk k e-Per.

Fredage k l. 18.00– 21.45

Fæ lesspisning, foredrag og sam tale, k affe og aftensang

Fre dag de n 16. nove m be r

Tro og viden – trosk ab og

vidensk ab

Professor, dr. scient. Lars H enrik Andersen

Lars H enrik Andersen vil

give os et li le indblik i

h vad en „m oderne“ atom -

fysik er besk æ ftiger sig

m ed – i dette tilfæ lde, h vordan

atom are påvirk ninger

danner basis for vores farvesyn.

Desuden vil h an bringe troens

og vidensk abens verden i „sam tale“ m ed

h inanden, h erunder se på m uligh eder og begræ

nsninger for vidensk aben set m ed „vidensk

abelige“ bri ler og set m ed „troens“ bri ler.

Under oversk riften „Vidensk aben og Vorh erre“

sk rev Jy lands-Posten: „Naturvidensk aben h ar

endnu ik k e budt h am på noget, som k unne

spæ nde ben for troen.“

Fre dag de n 18. januar

R ejse på Verdens Tag

Annelise og Per Knudsen

Annelise og Per

Knudsen er h enh

oldsvis læ rer og

gårdejer. De tager os

m ed på en rejse til

Tibet, h enover H im alaya

og M ount Everest,

h vor vi gennem fortæ ling og film bliver

præ senteret for storslået natur, tibetansk e k lostre

og en ek sotisk k ultur sk abt af buddh istisk e

m unk e.


Pris: 35 k roner incl. spisning. Drik k evarer betales sæ rsk ilt.

Tilm elding til k irk ek ontoret senest onsdagen før k l. 13.00.

Fre dag de n 15. fe bruar

M adagask ar – den røde Ø i det

blå O cean

Sognepræ st Soph ie Nordentoft

M adagask ar er et paradis –

m ed store problem er. Et

land m e lem stenalder og

atom alder. Vi rejser i fodsporene

efter Soph ie Nordentoft

og h endes fam ilie,

der h ar arbejdet for Danm

ission på M adagask ar i

årene 2000– 2006, dels m ed

k irk eligt arbejde, dels m ed udvik lingsopgaver.

Vi sk al h øre om folk og traditioner, tro og overtro,

fattigdom og drøm m e og om m adagassernes

livsglæ de m idt i store vansk eligh eder m ed

at om sti le sig til den m oderne verden.

Fre dag de n 14. m arts

Livsglæ dens nødvendigh ed

Program m edarbejder i DR Erik Lindsø

Livet sk al ik k e bare lyk -

k es. M an sk al tage im od

det, opsøge det. H vad m an

luk k er sig om , bliver indestæ

ngt og dæ m onisk . Det

dæ m onisk e er det ti luk k ede,

det tavse, det stum m e.

H vorim od det glade åbner

sig.

– Når m an er sur, er m an alting selv, og h vad

der sk er i verden er uden interesse. Verden

sk rum per ind i m in forurettelse, når jeg er sur.

H vorim od glæ den åbner op. M en den k om m er

ik k e af sig selv. M an m å lave opsøgende virk -

som h ed. M an m å bøvle for den, og k un ved at

bøvle opnår m an glæ den ved æ gte født begejstring.

En rose k an jo gro på en m øgbunk e. M en

spørgsm ålet er, om m an er rose e ler m øgbunk

e.

Det er et vigtigt spørgsm ål at standse op ved.

H vad er det jeg bidrager m ed? Rosens duft –

e ler lugten fra m øgbunk en. Jeg tror, m an

bliver rose ved at væ re på fæ rde.

Et foredrag om den m untre alvor.

7


8

Koncerter

I sæ sonen 2007– 2008 fejrer Sk alborg Kirk es

Ungdom sk or 40 års jubilæ um .

Dette m ark eres isæ r i w eek enden 8.– 9 . m arts,

h vor tidligere k orsangere og k orledere m ødes

til en k or-w eek end m ed afsluttende k oncert og

festgudstjeneste.

Derudover byder k oncertsæ sonen 2007– 2008

på en præ sentation af sangere og andre m usik ere,

som siden k orets sidste store 25 års jubilæ -

um i 19 9 2 h ar valgt at gå „m usik -vejen“.

Søndag de n 9 . se pte m be r k l. 16.00

O rgelk oncert

Kristian Krogsøe

I årene 2001– 2006 gennem -

førte Kristian Krogsøe den

k irk em usik alsk e diplom uddannelse

og h ar siden studeret

i solistk lassen på Universität

der Künste i Berlin.

Kristian Krogsøe h ar deltaget

i en lang ræ k k e m asterclasses

og vundet adsk i lige

k onk urrencer. Endnu ik k e fyldt 25 år tiltræ -

der h an den 1. ok tober 2007 det fornem m e em -

bede som dom organist i Årh us.

Søndag de n 7. ok tobe r k l. 19 .30

M arianne H euer, sang

Eva-M arie O lesen, orgel

M arianne H euer studerer

k lassisk sang på k onservatoriet

i Aalborg. H un h ar

m edvirk et ved adsk i lige af

k onservatoriets k oncerter,

ik k e m indst ved de tilbagevendende

lørdagsk oncerter

i Vor Frue Kirk e, og arbejder

til daglig som sanger i

Vor Frelsers Kirk e. H un er 1. sopran i k am m erk

oret Coro M isto.

Torsdag de n 13. de ce m be r k l. 19 .30

Julek oncert

Sk alborg Kirk es Ungdom sk or

Efter k oncerten er Sk alborg H usm oderforening

væ rt ved en k op k affe i Sognesalen, h vor der

også er fæ lessang.

Onsdag de n 13. fe bruar k l. 19 .00

H ele Sk alborg synger

M usik sk oleleder, pianist Jens Nielsen, Sæ by

vil lede os gennem en syng-m ed-aften, h vor

der også m edvirk er en ræ k k e lok ale k or.

Lørdag de n 8. m arts k l. 17.00

Jubilæ um sk oncert

Sk alborg Kirk es

Ungdom sk or h older

40 års jubilæ um sk oncert

m ed tidligere og

nuvæ rende k orsangere

og k orledere.

Langfre dag de n 21. m arts k l. 14.00

M usik gudstjeneste

m ed opførelse af Pergolesis „Stabat

M ater“

M aria Bang-Sch nack , sopran

Louise Sletting H vilborg, m ezzosopran

Ch ristina Beltoft, orgel


Søndag de n 18. m aj k l. 19 .30

Sh alik a Lalani Pedersen, orgel

R enæ ssancek oret GantoGaudio

Foråre t 2008

Joseph and Th e Am azing

Tech nicolor Dream coat

Sk alborg k irk es Ungdom sk or planlæ gger en

opførelse af m usicalen ”Joseph and Th e Am azing

Tech nicolor Dream coat”.

Instruk tører: Dorte Sandegaard og M artin Loft.

Vedr. dato h envises til k irk ebladet og dagspressen.

Kirk ens fødselsdag

Søndag de n 2. de ce m be r k l. 10.00

Festgudstjeneste og k irk efrok ost

Trio Balocque

Efter gudstjenesten er der k irk efrok ost m ed

m usik alsk underh oldning ved Trio Balocq ue:

Inger M arie Jak obsen, k laver

Idé Bylin Bundgaard, tvæ rfløjte

Lene H olt Nielsen, ce lo

A le tre m usik ere er

k onservatorieuddannede.

Under m ottoet

„H um or – glæ de –

og god m usik “ vil trioen

spi le seriøs og

underh oldende m usik

fra a le tider – m ed en grundstam m e i de

store k om ponister, f.ek s. M ozart, H ändel og

den m eget tvæ rfløjte-venlige Kuh lau sam t italiensk

barok á la M arce lo, altsam m en garneret

m ed perler fra m usik litteraturen som Saint-

Saë n's „Svanen“ fra „Dyrenes Karneval“ og

anden god fransk tvæ rfløjtem usik af k om ponister

som bl.a. fransk m anden Fauré.

9


10

Adventsfest

Onsdag de n 5. de ce m be r k l. 14.00

H er følger vi den gode tradition: Vi begynder

m ed en k ort gudstjeneste i k irk en.

Derefter sam les vi i Sognesalen til k affe og

lagk age, fæ lessang og gavespil.

Kirk ens julefest

Fre dag de n 28. de ce m be r k l. 19 .00

En god gam m eldags julefest m ed julesalm er,

juletræ , julefortæ ling, julem and, julepose, julek

ager og julelege for børn og vok sne i a le aldre.

O g som sæ dvanlig en flot afslutning i k irk en,

h vor Sk alborg Kirk es Spirek or opfører et julespil.

SøndagsH jørnet

v/ H annah S. Jensen

SøndagsH jørnet fortsæ tter i denne sæ son, den

8. i ræ k k en, m ed søndagsk affe, søndagssnak

og søndagssang i Sognesalen på følgende søndage:

2007: 2008:

23. septem ber 27. januar

28. ok tober 10. februar

18. novem ber 16. m arts

13. april

I SøndagsH jørnet prøver vi på at sk abe nogle

ram m er, som giver glæ de og ro i sindet. Vi får

lejligh ed til at snak k e m ed h inanden over en

k op k affe e ler te.

SøndagsH jørnet begynder k l. 14.30 og slutter

k l. 16.30, m en m an k an k om m e og gå, som

m an h ar lyst og tid til.

Der er ingen tilm elding.

Kaffe og h jem m ebagt brød k oster 10 k r.

Sangtim e

v/ Eva-M arie O lesen og Peter Krogsøe

I efteråret indbydes på ny til sangtim e i Sognesalen.

Der vil blive sunget både gam le og nye

salm er og fortalt om digtere og k om ponister.

M ed „ønsk esalm en“ vil a le få m uligh ed for at

præ ge program m et.

Der k ræ ves ingen sæ rlige forudsæ tninger for at

deltage. A le, der vil opleve glæ den ved at synge

sam m en m ed andre, er velk om m en.

Vi synger følgende dage k l. 19 .00 – 20.00:

23. august

20. septem ber

1. novem ber

22. novem ber

Fyraftensgudstjenester

v/ Erik Steen M ø ler

Fra septem ber genoptages ræ k k en af fyraftensgudstjenester

i Sk alborg Kirk e. Det er sm å stilfæ

rdige gudstjenester på en h alv tim e m ed m usik

, salm er, tek stlæ sning, bøn og stilh ed.

Fyraftensgudstjenesterne er åben for a le.

I efteråret er der fyraftensgudstjeneste på følgende

onsdage k l. 17.00:

12. septem ber

26. septem ber

10. ok tober

24. ok tober

14. novem ber

28. novem ber

12. decem ber


Sk alborg Kirk e Efterår 2007

August

Torsdag 23. 19 .00 Sangtim e

Septem ber

O nsdag 5. 10.00 H øjsk oledag. H ospitalsk lovnen „TUT“, Gitte B. Jørgensen

Søndag 9 . 16.00 Koncert. Tiltræ dende dom organist Kristian Krogsøe

O nsdag 12. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

Fredag 14. 18.00 FredagsTræ f. H øjsk olesangbogen ved Anette Kjæ r

Søndag 16. 10.00 H østgudstjeneste og m ark edsdag

Tirsdag 18. 19 .30 M enigh edsrådsm øde

Torsdag 20. 19 .00 Sangtim e

Søndag 23. 14.30 SøndagsH jørnet

O nsdag 26. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

Torsdag 27. 19 .30 Sk alborgAften. Psyk oterapeut og præ st Bent Falk

O k tober

O nsdag 3. 10.00 H øjsk oledag. M aleren Jens Søndergaard ved Ingelise Krarup Andersen

Søndag 7. 19 .30 Koncert. M arianne H euer, sang og Eva-M arie O lesen, orgel

Tirsdag 9 . 19 .30 M enigh edsrådsm øde

O nsdag 10. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

Fredag 12. 18.00 FredagsTræ f. O m k æ rligh eden ved Birgitte Arendt

O nsdag 24. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

Søndag 28. 14.30 SøndagsH jørnet

Novem ber

Torsdag 1. 19 .00 Sangtim e

O nsdag 7. 10.00 H øjsk oledag. Kulturforståelse ved M ette Baw alsa

Tirsdag 13. 19 .30 M enigh edsrådsm øde

O nsdag 14. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

Fredag 16. 18.00 FredagsTræ f. Tro- og vidensk ab ved Lars H enrik Andersen

Søndag 18. 14.30 SøndagsH jørnet

Torsdag 22. 19 .00 Sangtim e

Søndag 25. 11.30 FDF’s julestue

O nsdag 28. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

Decem ber

Søndag 2. 10.00 Kirk ens fødselsdag. Trio Balocq ue underh older ved frok osten.

O nsdag 5. 14.00 Adventsfest

Tirsdag 11. 19 .30 M enigh edsrådsm øde

O nsdag 12. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

Torsdag 13. 19 .30 Julek oncert. Sk alborg Kirk es Ungdom sk or

Fredag 28. 19 .00 Kirk ens julefest

11


12

Sk alborg Kirk e Forår 2008

Januar

Tirsdag 8. 19 .30 M enigh edsrådsm øde

O nsdag 9 . 10.00 H øjsk oledag. Sct. Petersborg og Novgorod ved Th orbjørn Berg

Fredag 18. 18.00 FredagsTræ f. Rejse på Verdens Tag ved Annelise og Per Knudsen

Søndag 27. 14.30 SøndagsH jørnet

Februar

O nsdag 6. 10.00 H øjsk oledag. En k vinde m ed h at ved Inge Erik sen

Søndag 10. 14.30 SøndagsH jørnet

Tirsdag 12. 19 .30 M enigh edsrådsm øde

O nsdag 13. 19 .00 H ele Sk alborg synger. Jens Nielsen, Sæ by + lok ale k or

Fredag 15. 18.00 FredagsTræ f. M adagask ar ved Sognepræ st Soph ie Nordentoft

M arts

O nsdag 5. 10.00 H øjsk oledag. H um or som forsvarsm iddel ved H ans Jacob H ansen

Lørdag 8. 17.00 Jubilæ um sk oncert. Sk alborg Kirk es Ungdom sk or

Tirsdag 11. 19 .30 M enigh edsrådsm øde

Fredag 14. 18.00 FredagsTræ f. Livsglæ dens nødvendigh ed ved Erik Lindsø

Søndag 16. 14.30 SøndagsH jørnet

Fredag 21. 14.00 M usik gudstjeneste. Pergolesis „Stabat M ater“

April

O nsdag 2. 10.00 H øjsk oledag. „Jerusalem “ ved Ditte Krøgh olt

Tirsdag 8. 19 .30 M enigh edsrådsm øde

Søndag 13. 14.30 SøndagsH jørnet

M aj

Tirsdag 13. 19 .30 M enigh edsrådsm øde

Søndag 18. 19 .30 Koncert. Sh alik a Pedersen, orgel og Renæ ssancek oret CantoGaudio

Juni

O nsdag 4. Udflugt til Årh us

Tirsdag 10. 19 .30 M enigh edsrådsm øde

More magazines by this user
Similar magazines