Perspektiver for udviklingen af den intermodale ... - CB-Log

cb.log.de

Perspektiver for udviklingen af den intermodale ... - CB-Log

Perspektiver for udviklingen af

den intermodale godstransport

med bane i Danmark

Kontorchef Tine Lund Jensen


Transportministeriet

Side 2

Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet?

● Samspillet mellem transportformerne. Der er ikke kun en transportform

som er vigtig – alle har deres centrale rolle

● Få varer fragtes kun med bane – Godstog leverer sjældent dør-til-dør

● Sikre en bedre planlægning af logistikken

● Mulighed for at vælge den mest økonomiske og miljømæssige

transportform ved hver levering

● Mindsket luftforurening og klimapåvirkning

● Aflastning af vejnettet

● Den kombinerede transport har et væsentligt vækstpotentiale

● Velfungerende kombiterminaler forudsætning for samspil mellem

jernbanetransport og vejtransport


Transportministeriet

Side 3

Regeringsgrundlaget 2011

● Bedre fremkommelighed og mindre luftforurening

● En ny trafikpolitik skal sammentænke Danmarks infrastrukturelle og

miljømæssige udfordringer

● En mere effektiv og udbygget trafikal infrastruktur er en forudsætning for

øget vækst

● En større andel af væksten i den danske godstransport skal ske på

jernbanen

● Mere gods via sø og bane skal hjælpe med at skabe en mere miljørigtig

transportsektor t


Transportministeriet

Side 4

Transportpolitiske principper

● Effektive baner er nu og fremover vigtige g elementer i et effektivt

transportsystem på tværs af grænser

● Havnene fungerer som bindeled mellem vej, bane og søtransport, og er

dermed med til at sikre et mere sammenhængende transportsystem

● Mere kapacitet og forbedret baglandsinfrastruktur styrker grundlaget for

godstransport via sø

● Alle egne af Danmark skal have nem adgang til international transport

gennem nye og styrkede forbindelser – det giver nye vækstmuligheder


Transportministeriet

Side 5

Konkrete initiativer på jernbaneområdet (1/2)

● Nye signalsystemer:

● Udskiftning af signaler på hele Banedanmarks banenet (ERTMS)

● Indførelse af ERTMS muliggør uhindret grænseoverskridende kørsel

med godstog

● Yderligere elektrificering:

● Gods transporteres på el-tog i DK og videre ud i Europa

● Større fleksibilitet og bedre driftsøkonomi for jernbaneoperatører

● Bygning af bedre og mere kapacitet:

t

● Dobbeltspor Sønderjylland

● Ny bane København n – Ringsted

● Femern – internationale banegodstransport

● Konkret elektrificering til Esbjerg


Transportministeriet

Side 6

Konkrete initiativer på jernbaneområdet (2/2)

● Større og mere effektive kombiterminaler - mere jernbanegods:

● Udbygning af kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov – ekstra

spor og større henstillingsplads

● Undersøgelse af mulige udbygninger af kapaciteten på Øresundsbanen

(kastrupbanen)

● Udvalg for udvikling af jernbanegods

● Udvalgets formål er at drøfte tiltag der kan fremme jernbanegods i

Danmark.


Transportministeriet

Side 7

Bedre infrastruktur i og omkring havnene

● Havnepakker til forbedring af infrastruktur:

● 2009: Havnepakke I – investeringer for mere end 1 mia. kr. i bedre

bane- og vejforbindelser til havne.Godsterminalspor til Esbjerg Havn

Reserveret 10 mio. kr. til fremme af samspil mellem bane og sø på

Hirtshals Havn gennem en banegodsterminal

● 2010: Havnepakke II – investeringer for godt 200 mio. kr. der skal

styrke havnene i udkantsområder.

● Den nye havnelov:

● Bedre mulighed for, at havnene kan indgå samarbejde med andre

transportaktører for at fremme logistikkæderne eksempelvis

transportcenter


Hvilke udfordringer møder den

grænseoverskridende bane i Europa i dag?

Transportministeriet

Side 8

● Ofte vanskeligt for tog at krydse grænser pga. tekniske barrierer

● Forskellige signalsystemer i Europa - fordyrer prisen på transport, når toget

skal udrustes med flere forskellige nationale systemer

● Centrale banestrækninger i det europæiske banenet er ikke elektrificeret

● Forsinkelser på international godstransport


Intermodalitet skal derfor også – og måske særligt -

ses i et europæisk perspektiv

Transportministeriet

Side 9

● Varernes fri bevægelighed g er en af de fire grundpiller i det indre marked –

og den frie bevægelighed sikres gennem det ”transporteuropæiske

transportnet” (TEN-T) under EU

● (TEN-T) er midler til projekter, der fremmer den grænseoverskridende

gods- og passagertransport i Europa – Vigtigt instrument

● Danmark har modtaget TEN-T støtte til en lang række projekter:

● Øresundsforbindelsen

● Den kommende forbindelse over Femern Bælt

● Den nye jernbane København – Ringsted

● Samt en række andre bane og vejprojekter.....


Transportministeriet

Side 10

Det danske EU-formandskab satte fokus på banen

● Det lykkedes Danmark at skabe enighed mellem EU’s Transportministre

om behovet for at øge målsætningerne på baneområdet.

● Øget fokus på at implementere det fælleseuropæiske signalsystem for

jernbanen, ERTMS

● Øget ambitionsniveau for elektrificering af jernbanen

● Gennemføres ad to spor:

● Medlemslandene forpligtes - ERTMS skal være udrullet på det vigtigste

strækninger i 2030 – selvsamme strækninger skal som udgangspunkt

ligeledes l være elektrificeret

t


En betydelige del af EU-støttemidlerne afsættes til jernbaneområdet:


ERTMS, elektrificering og særligt til udbygningen af den

grænseoverskridende infrastruktur - Femern eksplicit nævnt som

en mulig støttemodtager af yderligere midler


Transportministeriet

Side 11

Hvad kan vi forvente af alt dette i 2020 ?

● Fjernet flaskehalse gennem udvidet infrastruktur

● Mindsket rejsetider for både gods og passagertransporten

● Koblet Skandinavien yderligere til Europa (åbning af Femern i 2020)

● Færre forsinkelser og mindre trængsel på vejene

● Øget fleksibilitet i det internationale transportsystem gennem et større

samspil mellem de forskellige transportformer

More magazines by this user
Similar magazines