DA - EUR-Lex - Europa

kvinderaadet.dk

DA - EUR-Lex - Europa

2012/0299 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede

selskaber og tilhørende foranstaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 157,

stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 20 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ligestilling mellem mænd og kvinder er én af Unionens grundlæggende værdier og et

af dens vigtigste mål, jf. artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske

Union. Ifølge artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

("traktaten") skal Unionen i alle sine aktiviteter tilstræbe at fjerne uligheder og fremme

ligestilling mellem mænd og kvinder. Traktatens artikel 157, stk. 3, er det specifikke

retsgrundlag for foranstaltninger, som har til formål at sikre anvendelsen af princippet

om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med

beskæftigelse og erhverv.

(2) Princippet om positiv særbehandling og dets betydning for at opnå reel ligestilling

mellem mænd og kvinder i praksis anerkendes i traktatens artikel 157, stk. 4, og i

artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

("chartret"), hvori det fastsættes, at ligestilling mellem mænd og kvinder skal sikres på

20

EUT C af …, s. .

DA 15 DA

More magazines by this user
Similar magazines