Årsrapport 2007 - Monberg & Thorsen

monthor.dk

Årsrapport 2007 - Monberg & Thorsen

MONBERG & THORSEN A ⁄ S

Årsrapport 2007


SELSKABETS STIFTERE

Axel Monberg

1893 - 1971

Ejnar Thorsen

1890 - 1965

Monberg & Thorsen A/S

Gladsaxevej 300

2860 Søborg

Telefon 3546 8000

Telefax 3546 8080

E-mail monthor@monthor.dk

Hjemmeside www.monthor.dk

Hjemsted

Gladsaxe

CVR-nr. 12 61 79 17


MONBERG & THORSEN A/S

ÅRSRAPPORT 2007

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL FOR 2003-2007 4

KONCERNEN 6

IDEGRUNDLAG OG FORRETNINGSSTRATEGI 6

SELSKABETS LEDELSE 7

LEDELSESBERETNING 8

CORPORATE GOVERNANCE 12

DYRUP OG MT HØJGAARD 13

AKTIONÆROPLYSNINGER 14

RISIKOFAKTORER 16

REGNSKABSBERETNING OG UDBYTTE 18

PÅTEGNINGER 21

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 23

SEGMENTOPLYSNINGER 27

PENGESTRØMSOPGØRELSE 28

RESULTATOPGØRELSE 29

BALANCE 30

EGENKAPITALOPGØRELSE 32

OVERSIGT OVER NOTER 33

NOTER 34

KONCERNREGNSKAB I EURO 42

DYRUP OG MT HØJGAARD

Aktiviteterne i Monberg & Thorsen-koncernen består af Dyrup, som ejes 100 %, og MT Højgaard,

hvor ejerandelen er 46 %. Begge virksomheder er inden for byggerelaterede aktiviteter men

med forskellig markedsmæssig repræsentation. MT Højgaard ejes sammen med Højgaard

Holding og er en fællesledet virksomhed, hvorfor den pro rata konsolideres i Monberg &

Thorsens koncernregnskab.

Årsrapporterne for Dyrup og MT Højgaard er en integreret del af Monberg & Thorsens

årsrapport og indgår derfor i denne årsrapport. Den anvendte regnskabspraksis i Dyrup

og MT Højgaard følger koncernens regnskabspraksis.


HOVED- OG NØGLETAL FOR 2003-2007

Mio. kr. 2003 2004 2005 2006 2007

Resultatopgørelse

Omsætning

Dyrup 1.724 1.668 1.681 1.660 1.696

MT Højgaard (46 %) 3.672 3.367 3.806 5.089 5.389

Omsætning i alt 5.396 5.035 5.487 6.749 7.085

Resultat af primær drift (EBIT) 175 214 50 192• 138

Finansielle poster, netto -19 0 -21 -15 3

Resultat før skat 156 214 29 177• 141

Resultat efter skat 119 185 51 191• 99

Moderselskabets andel heraf 116 184 49 187• 98

• Heraf avance ved salg af olieinteresser 171 mio. kr.

Balance

Rentebærende aktiver 366 377 347 824 781

Rentebærende passiver 614 511 589 565 571

Investeret kapital 1.550 1.581 1.682 1.332 1.339

Koncernegenkapital 1.212 1.360 1.352 1.502 1.464

Moderselskabets andel heraf 1.204 1.353 1.343 1.491 1.464

Balancesum 3.179 3.107 3.507 4.062 4.050

Pengestrømme

Proforma*

Fra driftsaktivitet 224 55 216 201 53

Til investeringsaktivitet** 67 169 -222 -123 135

Fra finansieringsaktivitet -139 -61 -96 -66 -162

Pengestrømme i alt 152 163 -102 11 26

**Heraf investering i materielle aktiver (brutto) -111 -187 -136 -155 -162

Nøgletal (%)

Overskudsgrad (EBIT-margin) 3 3 0 0 1

Afkast af investeret kapital (ROIC) 11 14 3 13 10

Egenkapitalforrentning (ROE) 10 14 4 13 7

Egenkapitalandel 38 44 39 37 36

Aktierelaterede nøgletal (kr. pr. aktie)

Resultat efter skat (EPS) 30 52 14 52 27

Pengestrøm fra driftsaktivitet 63 15 60 56 15

Udbytte 12 16 12 36 12

Indre værdi 336 378 375 416 409

Børskurs 320 390 464 478 498

Børskurs/indre værdi 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2

Price/Earnings (P/E) 11 8 33 9 18

Payout ratio (%) 37 31 88 69 44

Markedsværdi i mio. kr. 1.147 1.398 1.663 1.714 1.785

Antal medarbejdere

Koncernvirksomheder 3.705 3.389 3.469 3.673 3.784

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2005”. De anvendte nøgletal er defineret nedenfor.

Hoved- og nøgletal for 2004-2007 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU.

Hoved- og nøgletallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis i 2007 vedrørende indregning af projektudviklingssager.

*For 2003 er der tale om proforma hoved- og nøgletal, hvor de hidtidige hoved- og nøgletal baseret på årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger i al væsentlighed er

tilpasset IFRS-praksis. I resultatopgørelsen er foretaget regulering for effekten af ophør af goodwill-afskrivninger, valutaomregning vedrørende udenlandske dattervirksomheder

og afledte finansielle instrumenter, mens der i balancen alene er reguleret for effekten af omklassifikationerne vedrørende igangværende entreprisekontrakter.

DEFINITION AF ANVENDTE NØGLETAL

Overskudsgrad (EBIT-margin) (Resultat af primær drift – indtægt af associerede virksomheder mv.) x 100

Nettoomsætning

Egenkapitalandel Egenkapital ultimo x 100

Samlede passiver ultimo

Afkast af investeret kapital Resultat af primær drift (EBIT) x 100

inkl. goodwill (ROIC)

Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill

Egenkapitalforrentning (ROE) Resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Resultat efter skat (EPS)

Price/Earnings (P/E)

Moderselskabets andel af årets resultat

Gennemsnitligt antal aktier

Børskurs ultimo

Resultat pr. aktie

4

Payout ratio Samlet udbytte x 100

Resultat efter skat


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

Koncernens hovedtal (mio. kr.)

Omsætning
Resultat af primær drift (EBIT)


Resultat før skatEgenkapital ultimoAktierelaterede nøgletal (kr. pr. aktie)

Resultat efter skat


Indre værdi ultimoUdbytte


Børskurs ultimo
* Inklusive avance ved salg af olieinteresser på 171 mio. kr.

5


KONCERNEN, IDEGRUNDLAG OG FORRETNINGSSTRATEGI

MONBERG & THORSEN A/S

Aktiekapital 71,7 mio. kr.

Dyrup A/S

Aktiekapital 100 mio. kr. (100 % ejet)

MT Højgaard a/s

Aktiekapital 220 mio. kr. (46 % ejet)

Oversigt over Dyrups dattervirksomheder fremgår af Dyrups årsrapport side 33. Oversigt over MT

Højgaards datter- og associerede virksomheder kan ses i MT Højgaards årsrapport side 64.

IDEGRUNDLAG

Værdiskabelse gennem langsigtet forretningsudvikling

inden for byggerelaterede aktiviteter.

FORRETNINGSSTRATEGI

Monberg & Thorsen vil udøve en aktiv og væsentlig

indflydelse på strategi, akkvisitive tiltag,

ledelse og økonomi inden for forretningsområderne.

Dette sker bl.a. gennem bestyrelsesrepræsentation

i koncernselskaberne og fastlæggelse

af økonomiske krav og mål. Moderselskabet

varetager sine funktioner med en lille

organisation.

Kerneområderne er kendetegnet ved en stærk

markedsposition i deres brancher. Der er ingen

aktuelle planer om opkøb i beslægtede brancher.

Dyrup

Det strategiske mål er, at Dyrup skal styrke

markedspositionerne inden for træbeskyttelse

generelt og inden for maling i især Danmark

og Portugal. Dyrup skal på det enkelte marked

være blandt top 3 målt på markedsandel.

Den organiske vækst skal suppleres med strategiske

opkøb i de lokale markeder, som kan

styrke Dyrups strategiske position. Alternativt

vurderes relevante samarbejdspartnere.

MT Højgaard

MT Højgaard koncernens strategi indeholder et

koncernomsætningsmål i størrelsesordenen 12

mia. kr. i 2010, og et mål om at realisere en

resultatgrad på 2-2,5 % inden for en kortere

årrække. Førstnævnte mål skal nås under iagttagelse

af MT Højgaard-koncernens retningslinier

for risikostyring. Det er MT Højgaards ambition

at opfylde resultatgradsmålet i 2008 og i løbet

af 2008 at videreudvikle strategien til opfyldelse

af ambitionerne om en yderligere forøgelse af

resultatgraden.

Den organiske vækst skal suppleres med strategiske

opkøb, som giver MT Højgaard en bredere

markedsdækning i Danmark.

MT Højgaards omsætning voksede i 2006

hurtigere end forventet, og der har været en

yderligere vækst på 6 % i 2007. Det generelt

høje aktivitetsniveau i branchen har presset ressourcerne,

både hvad angår leverandører og

medarbejdere, hvilket nødvendiggør en kraftig

selektering i udvælgelsen af nye opgaver med

aktivitetsnedgang på længere sigt som en mulig

og accepteret konsekvens. Lønsomhed har

prioritet i forhold til vækst, og der fokuseres

kritisk inden for de enkelte områder på, hvilke

initiativer der kan bringe indtjeningen op på

den målsatte resultatgrad.

6


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

SELSKABETS LEDELSE

BESTYRELSE

Mogens Granborg (1947)

Formand

Koncerndirektør, Danisco A/S

(BF) DSB

Indtrådt i bestyrelsen i 1993

Hans Bennetzen (1947)

Næstformand

(BF) G4S Danmark

Indtrådt i bestyrelsen i 1998

Magnus Bertelsen (1945)*

Produktionsassistent, Dyrup A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2005

Anders Colding Friis (1963)

Adm. direktør, Skandinavisk

Tobakskompagni A/S

(BM) IC Companys A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2004

Poul Lind (1952)

Adm. direktør, PowerSense A/S

(BM) MT Højgaard a/s

(BF) RTX Telecom A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2006

Jan Munkholm (1959) *

Centerchef, Dyrup A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2001

Henrik Thorsen (1934)

Civilingeniør

Indtrådt i bestyrelsen i 1997

Gerrit Dirk Toet (1954) *

Produktionsmedarbejder,

Dyrup A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 1998

Carsten Tvede-Møller (1935)

Advokat, Plesner Svane Grønborg

Indtrådt i bestyrelsen i 1971

DIREKTION

Jørgen Nicolajsen (1958)

Adm. direktør

(BNF) MT Højgaard a/s

BF: Bestyrelsesformand

BNF: Bestyrelsesnæstformand

BM: Bestyrelsesmedlem

* Medarbejdervalgte

7


LEDELSESBERETNING

ÅRETS KONCERNRESULTAT

Monberg & Thorsen realiserede koncernomsætningen

med 7,1 mia. kr. og et resultat efter skat

på 99 mio. kr. svarende til det niveau, der senest

blev oplyst i november i forbindelse med MT

Høj gaards salg af dattervirksomheden BMS.

Det primære resultat før særlige poster mv. er

steget fra 25 mio. kr. i 2006 til 84 mio. kr. i

2007.

Dyrup realiserede en stigning i omsætningen til

1,7 mia. kr. og et primært resultat på 5 mio. kr.

mod et forventet mindre underskud. Resultat før

skat er i alt 51 mio. kr. bedre end i 2006, hvor

resultatet var påvirket af særlige poster.

MT Højgaard realiserede en omsætning på 11,7

mia. kr. som konsekvens af det fortsat høje aktivitetsniveau

og et primært resultat på 194 mio.

kr. mod 60 mio. kr. i 2006.

Koncernens pengestrømme fra primær drift før

ændring i driftskapitalen er på 192 mio. kr. mod

149 mio. kr. i 2006.

Væsentlige begivenheder i årets løb

Forventningen til koncernomsætningen har

gennem hele året været et niveau på 6,8 mia.

kr., som er realiseret med 7,1 mia. kr. som følge

af lidt højere aktivitet i MT Højgaard. Ved årets

begyndelse var forventningen til årets resultat

efter skat et niveau på 50 mio. kr.

I delårsrapporten for 3. kvartal 2007 blev resultatforventningerne

for 2007 reduceret til et

resultat efter skat i niveauet 40 mio. kr. som

følge af ændringen i anvendt regnskabspraksis

vedrørende indregning af projektudviklingssager,

der består af boligbyggeri i eget regi i MT

Højgaard. Praksisændringen indebærer, at omsætningen

og avancen for solgte projekter først

indregnes, når aflevering og risikoovergang til

køber har fundet sted.

Koncernens resultatforventninger efter skat

blev den 29. november 2007 opjusteret fra niveauet

40 mio. kr. til niveauet 90 mio. kr., da

MT Højgaard solgte dattervirksomheden BMS,

som er Skandinaviens største virksomhed inden

for udlejning af mobil-, bælte- og lastbilkraner

samt lifte.

Koncernresultatet efter skat er med 99 mio. kr.

på niveau med det senest forventede, idet såvel

MT Højgaard som Dyrup realiserede et resultat i

den øvre del af det forventede niveau.

Udviklingen inden for koncernens

hovedaktiviteter

Dyrup realiserede som forventet en omsætning

i niveauet 1,7 mia. kr. svarende til en stigning

på 2,4 %, som anses for tilfredsstillende i lyset

af, at omsætningen i Tyskland og Danmark var

væsentligt påvirket af det regnfulde vejr.

I Danmark blev omsætningen lidt lavere end i

2006 primært som følge af den megen regn og

tidlige sæsonafslutning for udendørsprodukter.

Den tyske omsætning var ud over vejrforholdene

også påvirket af en negativ udvikling på

DIY-markedet. Til trods herfor lykkedes det her

at fastholde omsætningen.

Trods en intensiv konkurrence på såvel udbyder-

som kundesiden i Frankrig lykkedes det

i 2007 at vende omsætningsudviklingen til en

vækst på ca. 2 %, og gennem hele året har

Dyrup haft en markant vækst på det portugisiske,

spanske og polske marked. I Portugal blev

væksten i omsætningen 9 %, i Spanien 4 % og

i Polen 17 %.

En af de væsentligste årsager til fremgangen i

omsætningen har været nye produkt- og konceptlanceringer.

Konkurrencen er fortsat intensiv på alle markeder,

men de igangsatte forbedringstiltag har

opvejet det fortsatte pres på bruttomarginen.

Bruttoavancen er således positivt påvirket af,

at Dyrup er ved at have trukket sig ud af tabsgivende

markedsområder og har fokus på optimering

af forretningen og dermed indtjeningen.

Således har effektiviseringstiltagene inden for

produktionsområdet (Lean) betydet, at disse

omkostninger har kunnet holdes på samme relative

niveau som i 2006 til trods for en større

volumen. De igangsatte projekter vedrørende

kunde-, produkt- og receptoptimering har ligeledes

påvirket bruttoavancen positivt.

De samlede salgs- og distributionsomkostninger

er stort set fastholdt på uændret niveau trods

de større udgifter til markedskommunikation

8


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

og en generel styrkelse af flere salgsorganisationer.

Administrationsomkostningerne er bl.a.

påvirket af øgede omkostninger til opgradering

af ledelseskompetencerne, herunder styrkelse

af de corporate funktioner, og strategiafledte

omkostninger til de iværksatte projekter, herunder

konsulenter.

I forhold til 2006 er omkostningsbasen bevidst

forøget i relation til markedskommunikation,

produktinnovation og generel kompetenceudvikling.

Dyrup har gennem hele året haft en positiv resultatudvikling,

og det primære resultat for 2007

er realiseret med et overskud på 5 mio. kr. mod

et forventet mindre underskud.

Dyrups resultat efter skat er på niveau med det

forventede, da årets skat er negativt påvirket

af en regulering af de udskudte skatteaktiver

bl.a. som følge af nedsættelsen af den tyske

skattesats.

I 2006 lancerede Dyrup STRATEGI 2008 med

det formål at fokusere Dyrup og skabe lønsom

vækst frem mod år 2009. Som anført i årsrapporten

for 2006 er de grundlæggende elementer

fortsat gældende, men implementeringen af

strategien vil tage længere tid end oprindeligt

forventet og være mere omkostningskrævende.

I 2007 er der blevet arbejdet intensivt med at

sikre Dyrups basisforretning ved effektivisering

og fokusering af Dyrups aktiviteter og styrkelse

af virksomhedens fundament. Dette omfatter

flere større aktiviteter, som er grundlæggende

forudsætninger for forbedring af Dyrups indtjening

og konkurrenceposition.

Et væsentligt element i strategien er fortsat akkvisitioner.

Der er i 2007 gennemført et omfattende

analysearbejde med henblik på at finde

relevante opkøbskandidater og/eller samarbejdspartnere.

Dyrup vil fortsætte dialogen med

potentielle kandidater og forventer, at det i 2008

vil give resultater.

MT Højgaard realiserede i 2007 en omsætning

på 11,7 mia. kr. svarende til en stigning på 6

%, som i al væsentlighed hidrører fra organisk

vækst og især kan henføres til stigende udlandsaktiviteter.

Aktiviteterne i udlandet er steget fra

17 % af omsætningen i 2006 til 21 % i 2007.

Resultatet af primær drift er på 194 mio. kr.

mod 60 mio. kr. i 2006. Resultatfremgangen er

negativt påvirket af praksisændringen vedrørende

projektudviklingssager med 45 mio. kr.

Endvidere er resultatet påvirket af yderligere

nedskrivninger i forbindelse med færdiggørelsen

af tidligere nedskrevne sager.

For så vidt angår Buxton-projektet er der ikke

sket nogen ændring i forhold til det oplyste i

årsrapporten for 2006. De krav om ekstrabetalinger,

som MT Højgaard har rejst, er genstand

for en international voldgiftssag, og der

er i overensstemmelse med selskabets praksis

ikke indregnet indtægter i regnskabet som følge

heraf.

De finansielle poster i MT Højgaard er en nettoindtægt

på 117 mio. kr., som primært skyldes

engangsindtægter i forbindelse med salget af

aktier i BMS, Seth og Composite Ltd.

Resultat før skat er herefter et overskud på 311

mio. kr. mod kr. 52 mio. kr. i 2006. Monberg &

Thorsen-koncernens andel udgør 46 % svarende

til 143 mio. kr. Den realiserede resultat grad

(før skat-margin) er dermed på 2,7 % mod 0,5 %

i 2006. Resultatgraden eksklusive engangsindtægter

ved salg af aktier i dattervirksomheder

kan beregnes til 1,7 %.

MT Højgaards resultat efter skat er et overskud

på 235 mio. kr. mod 38 mio. kr. i 2006. Bestyrelsen

foreslår et udbytte på 50 mio. kr., hvoraf

23 mio. kr. tilfalder Monberg & Thorsen.

Ordrebeholdningen udgør ved årets udgang

10,7 mia. kr. mod 10,8 mia. kr. ved udgangen

af 2006. Ordrebeholdningen svarer til en gennemsnitlig

dækning på ca. 11 måneders produktion.

I ordrebeholdningen indgår en række

større ordrer, som strækker sig over flere år.

Det høje aktivitetsniveau inden for bygge- og

anlægsbranchen med pres på ressourcer og priser

nødvendiggør en kraftig selektering i udvælgelsen

af nye opgaver med aktivitetsnedgang

på længere sigt som en mulig og accepteret

konsekvens.

Dyrup (mio. kr.)
Omsætning

MT Højgaard (mio. kr.)

Omsætning (46 %)9


MT Højgaards strategi indeholder et koncernomsætningsmål

i størrelsesordenen 12 mia. kr.

i 2010 og et mål om at realisere en resultatgrad

på 2,0-2,5 % inden for en kortere årrække.

Førstnævnte mål skal nås under iagttagelse af

MT Højgaards retningslinjer for risikostyring.

MT Højgaard har justeret indholdet af det strategiske

arbejde til i prioriteret rækkefølge at fokusere

på ”øget lønsomhed og lønsom vækst”.

Det er MT Højgaards ambition at opfylde resultatgradsmålet

i 2008 og i løbet af 2008 at

videreudvikle strategien til opfyldelse af deres

ambitioner om en yderligere forøgelse af resultatgraden.

Videnressourcer og miljø

Moderselskabet er et holdingselskab med kun

2 ansatte. I årsrapporterne for Dyrup og MT

Højgaard er der en beskrivelse af disse forhold

for de pågældende virksomheder, hvortil der

henvises.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2007 er aflagt i overensstemmelse

med International Financial Reporting

Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere

danske oplysningskrav til årsrapporter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret

i forhold til årsrapporten for 2006 bortset fra

praksis vedrørende indregning af omsætning

fra projektudviklingssager.

Regnskabspraksis for indregning af projektudviklingssager,

der består af boligbyggeri i eget

regi, som først igangsættes, når 75-80 % af afsætningen

af projektet er sikret, er ændret fra

produktionsmetoden til salgsmetoden.

Ændringerne i anvendt regnskabspraksis er

detaljeret omtalt i indledningen under anvendt

regnskabspraksis på side 23. Sammenligningstallene

i årsrapporten er tilpasset den ændrede

regnskabspraksis.

FREMTIDEN

For 2008 forventes en koncernomsætning i niveauet

7 mia. kr. med et primært resultat før

særlige poster i niveauet 150 mio. kr. mod 84

mio. kr. i 2007 før særlige poster ved salg af

aktier i dattervirksomheder i MT Højgaard.

Forventningerne til den fremtidige økonomiske

udvikling er forbundet med usikkerhed og risici,

der kan medføre, at udviklingen afviger i

forhold til det forventede. Især den generelle,

finansielle uro på de internationale markeder

kan ende med at få indflydelse på resultatudviklingen

i 2008.

Forventningerne er baseret på et stabilt renteog

valutakursniveau samt følgende forudsætninger

for de enkelte virksomheder:

Dyrup

Dyrup forventer en markedsvækst på 1-2 %

med størst vækst i Polen.

Dyrup forventer som minimum at fastholde sin

position på hovedmarkederne samt udbygge

positionen inden for industriområdet, hvor der

også i 2008 forventes pæn vækst. Der vil således

blive arbejdet målrettet på at styrke Dyrups

position inden for træbeskyttelse og på at skabe

vækst på de markeder, hvor Dyrup i dag har en

stærk position. Dette vil bl.a. ske gennem lancering

af innovative produkter understøttet af

en fortsat intensiv markedsføring, som vil have

positiv effekt i de kommende år. Dyrup vil også

i 2008 anvende betydelige ressourcer til effektiviseringer

og forbedringer af virksomhedens

infrastruktur for at styrke konkurrenceevnen.

Samlet forventes omsætningen at stige med 3-4

% til niveauet 1.760 mio. kr. Det primære driftsresultat

forventes at blive i niveauet 20-25 mio.

kr., og resultat efter skat forventes at blive et

nulresultat mod et underskud efter skat på 19

mio. kr. i 2007.

MT Højgaard

Bygge- og anlægsmarkedet i Danmark forventes

i 2008 at blive reduceret fra det nuværende

meget høje niveau til et mere normaliseret niveau

som følge af en afdæmpning af konjunkturerne.

Aktiviteterne inden for byggeri forventes at blive

vigende i 2008, idet fremgangen på erhvervsområdet

ikke skønnes at kunne kompensere

for faldet i boligbyggeri, hvor især det private

byggeri forventes at blive reduceret. Renoveringsmarkedet

vil i 2008 fortsat være præget af

høj aktivitet inden for ombygnings- og moderniseringsprojekter.

10


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

Med et forsat højt investeringsniveau inden for

trafikområdet forventes anlægsmarkedet i Danmark

at være stabilt. Forsyningsmarkedet forventes

også i 2008 at ligge på det samme høje

niveau som i 2007 med baggrund i en fortsat

stor investeringslyst inden for blandt andet telekommunikation.

På udlandsområdet forventes et stigende aktivitetsniveau

i 2008, hvor der vil være fokus

på selektiv udvælgelse af projektmuligheder i

forhold til egne kompetencer og ressourcer.

Ordrebeholdningen udgør ved indgangen til

2008 10,7 mia. kr., hvoraf 7,9 mia. kr. forventes

udført i 2008. Med en ordrebeholdning på

niveau med sidste år vil MT Højgaard fortsætte

med at selektere kraftigt i udvælgelsen af nye

opgaver. Omsætningen i 2008 forventes at udgøre

ca. 11 mia. kr. Udlandsaktiviteternes omsætning

forventes i 2008 at ligge på niveauet

25 % af den samlede omsætning mod 21 % i

2007.

Selektering, fokusering og målrettet risikostyring

forventes at forbedre indtjeningen. Fremgangen

i 2008 forventes blandt andet, fordi der

i ordrebeholdningen er væsentlig færre nedskrevne

ordresager med en lav dækningsgrad,

der skal færdiggøres, end i ordrebeholdningen

ved indgangen til 2007. Ordrebeholdningens

bonitet er således i væsentlig grad forbedret

i 2007. Dattervirksomhederne forventes også i

2008 at realisere tilfredsstillende resultater på

niveau med 2007, når der tages hensyn til solgte

aktiviteter.

For MT Højgaard forventes samlet set et resultat

før skat i niveauet 300 mio. kr. mod et resultat

før skat i 2007 på 194 mio. kr. før engangsindtægter

ved salg af aktier i dattervirksomheder.

Koncernens effektive skatteprocent forventes at

ligge på niveau med den danske skattesats.

11


CORPORATE GOVERNANCE

Københavns Fondsbørs offentliggjorde i oktober

2005 de nye anbefalinger for god selskabsledelse,

hvor grundreglen i anbefalingerne er

”følg eller forklar”. De nye anbefalinger trådte i

kraft for regnskabsåret 2006.

Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste

anbefalinger i rapporten om Corporate

Governance fra august 2005 praktiseres ved

ledelsen af Monberg & Thorsen-koncernen.

På enkelte områder følges principperne kun

delvis, da ikke alle anbefalingerne i Corporate

Governance fuldt ud er relevante selskabets

størrelse og virksomhed taget i betragtning.

Disse områder omfatter:

• Fuldmagter til generalforsamlinger gælder

kun til den pågældende generalforsamling

og er en general fuldmagt til bestyrelsen, der

omfatter samtlige punkter på dagsordenen,

da der sjældent er specielle og/eller mange

forslag til behandling.

• Der offentliggøres ikke en årlig profil af de

enkelte bestyrelsesmedlemmer og deres særlige

kompetencer, som er af betydning for

varetagelsen af deres erhverv. I forbindelse

med valg til bestyrelsen beskrives den enkelte

kandidats baggrund.

• Der er ikke en egentlig evalueringsprocedure

for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, da bestyrelsen

løbende drøfter det overordnede

arbejde og samarbejdet i bestyrelsen.

De overordnede ledelsesprincipper i Monberg

& Thorsen-koncernen er angivet i nedenstående

separate afsnit, Ledelsesprincipper. Herudover

er der under følgende afsnit givet yderligere

oplysninger om Corporate Governance:

• Selskabets ledelse, hvor alder, valgår og ledelseshverv

for de enkelte bestyrelsesmedlemmer

er anført.

• Aktionæroplysninger, hvor de væsentligste

oplysninger om ejerforhold og andre aktionærrelevante

forhold er omtalt.

Monberg & Thorsen har taget stilling til samtlige

anbefalinger ud fra ”følg eller forklar”-

princippet, som nærmere er beskrevet på

www.monthor.dk, hvortil der henvises.

Ledelsesprincipper

Ved valg af bestyrelsen såvel i moderselskabet

som i datterselskaberne tilstræbes en professionel

sammensat bestyrelse, der som helhed er

i besiddelse af den fornødne viden og erfaring

om bestyrelsesarbejde samt har kendskab til

samfundsmæssige, forretningsmæssige og kulturelle

forhold på de markeder, hvor koncernen

driver sine primære forretningsaktiviteter. Det

tilstræbes ligeledes, at bestyrelsen har en afbalanceret

aldersmæssig sammensætning.

Ved nyvalg af et bestyrelsesmedlem foretages

en selektiv udvælgelse og vedkommende interviewes

af bestyrelsesformanden med henblik

på at sikre, at vedkommendes profil passer til

den ledige post.

Der er intet formelt krav til antallet af det enkelte

bestyrelsesmedlems øvrige bestyrelsesposter,

men ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer

påpeges det, at det er væsentligt, at det

enkelte bestyrelsesmedlem sikrer sig, at den

tilstrækkelige tid er til rådighed, og opgaverne

udføres omhyggeligt og samvittighedsfuldt. Det

er Monberg & Thorsens erfaring, at der sjældent

modtages afbud til et bestyrelsesmøde.

I henhold til bestyrelsens forretningsorden udtræder

et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen senest

ved første generalforsamling, efter at vedkommende

er fyldt 72 år, medmindre særlige

forhold gør sig gældende.

I henhold til selskabets vedtægter afgår to bestyrelsesmedlemmer

hvert år efter tur. I praksis

betyder det, at bestyrelsesmedlemmer er på

valg mindst hvert tredje år. Det er ikke funktionsperiodens

længde, der er afgørende for

udtræden af bestyrelsen.

Der har i det forløbne år været afholdt i alt 7

bestyrelsesmøder, og på nuværende tidspunkt

er der planlagt 7 bestyrelsesmøder for det kommende

år. I henhold til bestyrelsens forretningsorden

vil der som minimum altid blive afholdt

6 bestyrelsesmøder mellem de ordinære generalforsamlinger.

12


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

Bestyrelsesformandens og næstformandens opgaver,

pligter og ansvar er beskrevet i forretningsordenen,

som gennemgås én gang årligt.

Til brug for bestyrelsens tilsyn med selskabets

virksomhed udarbejder direktionen til hvert

bestyrelsesmøde en detaljeret rapport om selskabets

aktiviteter, der udsendes til bestyrelsens

medlemmer sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet.

Rapporten indeholder bl.a. oplysning

om væsentlige udviklinger i selskabets

likviditet, ordrebeholdning, garantiforpligtelser,

væsentlige dispositioner, finansieringsforhold

og væsentlige risici.

På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktionen

med udgangspunkt i den udsendte rapport beretning

om driften af koncernselskaberne siden

sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen påser endvidere, at direktionen

mindst én gang om året på et bestyrelsesmøde

fremlægger orientering om markedssituationen

og andre specielle forhold i de brancher, hvor

datterselskaberne har deres virksomhed.

DYRUP OG MT HØJGAARD

Koncernens aktiviteter består af Dyrup, som

ejes 100 %, og MT Højgaard, hvor ejerandelen

er 46 %. Begge virksomheder er inden for

byggerelaterede aktiviteter men med forskellig

markedsmæssig repræsentation.

Årsrapporterne for Dyrup og MT Højgaard er

en integreret del af Monberg & Thorsens årsrapport

og indgår derfor i denne årsrapport. Den

anvendte regnskabspraksis i disse virksomheder

følger koncernens regnskabspraksis.

Der er i lighed med tidligere år medtaget en

segmentoversigt på side 27, og i relation til detaljerede

oplysninger for disse to virksomheder

henvises til de vedlagte årsrapporter.

13


AKTIONÆROPLYSNINGER

Aktiekapitalens fordeling på

aktionærgrupper

Ejnar og Meta Thorsens Fond (24,9 %)

Stifterfamilierne (26,1 %)

ATP (13,8 %)

LD (10,7 %)

Øvrige (24,5 %)

Stemmefordeling på aktionærgrupper

Ejnar og Meta Thorsens Fond (74,4 %)

Stifterfamilierne (8,9 %)

ATP (4,7 %)

LD (3,7 %)

Øvrige (8,3 %)

Ejerforhold

Selskabet har ca. 1.400 noterede aktionærer.

Aktionærer efter Aktieselskabslovens § 28a er

følgende:

Boet efter Torben Monberg, Fredensborg

Ejnar og Meta Thorsens Fond, Søborg

ATP, Hillerød

LD, København

Ejnar og Meta Thorsens Fond besidder alle A-

aktierne i selskabet, som udgør ca. 21 % af den

samlede aktiekapital, samt ca. 4 % af B-aktierne.

Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis

formål alene er at virke for samfundsgavnlige

formål i Danmark eller i udlandet. Fundatsen

indeholder ikke bindinger i relation til ejerskabet

af aktier i Monberg & Thorsen A/S eller dets

datterselskaber. Fonden har over for bestyrelsen

oplyst, at den ønsker at være en stabil aktionær

i selskabet og ikke ønsker at afgive sine stemmerettigheder.

Bestyrelsen finder ejerstrukturen hensigtsmæssig

som følge af koncernens nuværende størrelse

og markedsværdi, hvor den stabile ejerstruktur

sikrer den langsigtede værdiskabelse.

Ejerstrukturen hindrer ikke fortsat udvikling af

koncernen.

Der er indgået en aktionæraftale vedrørende

ejerskabet af aktierne i MT Højgaard a/s, som

betyder, at et eventuelt gennemført overtagelsestilbud

af Monberg & Thorsen A/S kan medføre

ændringer i ejerforhold og øvrige vilkår for

selskabets aktiebesiddelse i MT Højgaard a/s.

Ledelsens aktiebeholdning

Pr. 31.12.07 var bestyrelsens og direktionens

aktiebeholdning i selskabet på 98.342 stk. svarende

til 2,7 % af aktiekapitalen og en børsværdi

på 49 mio. kr.

Hverken bestyrelse eller direktion ejer optioner

eller warrants.

Ifølge koncernens interne regler for handel med

værdipapirer udstedt af selskabet må selskabets

ledelse kun købe og sælge sådanne værdipapirer

i en periode på op til 4 uger efter offentliggørelse

af årsregnskabsmeddelelsen og

delårsrapporter.

Generalforsamling

Afholdes 28. april 2008 kl. 17.00 i Industriens

Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København

V. Generalforsamlingen vil i overensstemmelse

med vedtægterne blive indkaldt med mindst 8

dages varsel.

Udbytte

Udbytte af aktier, der er registreret i Værdipapircentralen,

udbetales automatisk 4 bankdage

efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at

udbetale 12 kr. pr. aktie a 20 kr.

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital på 71.700.000 kr. er fordelt


A-aktier:

768.000 stk. a 20 kr 15.360.000 kr.

B-aktier:

2.817.000 stk. a 20 kr. 56.340.000 kr.

Hver A-aktie a nom. 20 kr. har 10 stemmer, og

hver B-aktie a nom. 20 kr. har 1 stemme.

Egne aktier

Beholdningen af egne aktier var pr. 31.12.07 i

alt 2.645 stk. Der er ikke handlet egne aktier

i 2007.

Ifølge selskabets regler for køb og salg af egne

aktier, må selskabet ikke købe eller sælge egne

aktier i en periode på 3 uger før offentliggørelse

af årsregnskabsmeddelelsen og delårsrapporter.

Ingen dattervirksomheder ejer aktier i Monberg

& Thorsen.

Monberg & Thorsen-aktien

Ved udgangen af 2007 var aktiekursen 498, hvilket

er 4 % højere end året før. I 2007 er der i alt

omsat ca. 0,4 mio. stk. aktier mod ca. 0,6 mio.

stk. i 2006. Aktien er i MidCap+ segment på

OMX Den Nordiske Børs København.

14


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

Meddelelser til OMX Den Nordiske Børs København

Der er i 2007 udsendt følgende børsmeddelelser:

1. 21.03.07 MT Højgaards årsregnskabsmeddelelse for 2006

2. 21.03.07 Monberg & Thorsens årsregnskabsmeddelelse for 2006

3. 03.04.07 MT Højgaards årsrapport 2006

4. 03.04.07 Dyrups årsrapport 2006

5. 03.04.07 Monberg & Thorsens årsrapport 2006

6. 04.04.07 Indkaldelse til Monberg & Thorsens generalforsamling

7. 12.04.07 Ledelsesforhold i MT Højgaard a/s

8. 23.04.07 Nyt bestyrelsesmedlem i MT Højgaard a/s

9. 23.04.07 Monberg & Thorsens generalforsamling 2007

10. 24.04.07 Ny koncernøkonomidirektør i MT Højgaard a/s

11. 25.05.07 MT Højgaards delårsrapport for 1. kvartal 2007

12. 25.05.07 Monberg & Thorsens delårsrapport for 1. kvartal 2007

13. 01.06.07 Aktiekapital og stemmerettigheder i Monberg & Thorsen A/S

14. 29.08.07 MT Højgaards delårsrapport for 1. halvår 2007

15. 29.08.07 Monberg & Thorsens delårsrapport for 1. halvår 2007

16. 21.11.07 MT Højgaards delårsrapport for 3. kvartal 2007

17. 21.11.07 Monberg & Thorsens delårsrapport for 3. kvartal 2007

18. 21.11.07 Finansiel kalender for 2008

19. 29.11.07 Opjustering af resultatforventningerne til 2007

Kursudviklingen 2003-2007

31.12.02 = Index 100
Indeks for MT-aktiens kursudvikling

OMXC20 på OMX Den Nordiske Børs

København

OMXC på OMX Den Nordiske Børs

København

Monberg & Thorsen-koncernen

Børskurs og indre værdi (kr.)
Informationspolitik

Monberg & Thorsens informationspolitik er, at

alle stakeholders modtager al kursrelevant information

om koncernens virksomheder med

passende hyppighed og på en hurtig og effektiv

måde inden for rammerne af de børsetiske regler.

Dette sikres bl.a. ved hjælp af kvartalsrapporter,

herunder webcast, samt afholdelse af

møder for investorer og finansanalytikere.

Finansiel kalender for 2008

Ordinær generalforsamling 28.04.08

Udbetaling af udbytte 02.05.08

Forventet udsendelse af delårsrapporter:

1. kvartal 2008 23.05.08

2. kvartal 2008 27.08.08

3. kvartal 2008 24.11.08

Børskurs pr. aktie

Indre værdi pr. aktie


For at sikre overholdelse af OMX Den Nordiske

Børs Københavns regler er det besluttet, at

Monberg & Thorsen i en periode på tre uger før

en planlagt delårsrapport:

• ikke kommenterer analytikerrapporter

• ikke diskuterer finansielle forhold med investorer

og analytikere

• ikke deltager i møder med investorer og finansanalytikere.

15


RISIKOFAKTORER

Monberg & Thorsen-koncernens aktiviteter indebærer

en række kommercielle og finansielle

risici, der kan påvirke koncernens udvikling,

finansielle stilling og drift.

Det anses som en væsentlig del af strategien

vedholdende at minimere de foreliggende risici.

Risiciene vurderes ikke at afvige fra, hvad der er

sædvanligt inden for de markedsområder, hvor

dattervirksomhederne opererer.

De overordnede rammer for styringen af de risici,

der vurderes at være af væsentlig betydning

for koncernen er fastlagt i forretningsgrundlaget

og de tilhørende politikker for de enkelte koncernvirksomheder.

Koncernen tilstræber gennem relevante forsikringer

i videst muligt omfang at afdække væsentlige

risici, som virksomhederne ikke selv

har direkte indflydelse på.

Kommercielle risici

Som udgangspunkt er dattervirksomhederne afhængige

af konjunkturudviklingen i byggesektoren,

men der er også andre specifikke kommercielle

risici i de enkelte dattervirksomheder.

Monberg & Thorsen-koncernens finansielle risici

styres og afdækkes decentralt i de enkelte

dattervirksomheder. Der er i årsrapporterne for

Dyrup og MT Højgaard detaljerede oplysninger

om disse virksomheders kommercielle og finansielle

risici. I dette afsnit er der alene fokuseret

på koncernens samlede finansielle risici.

Valutarisici

Valutarisici søges minimeret ved at tilstræbe, at

indtægter og udgifter samt finansielle aktiver og

gældsforpligtelser balanceres i samme valuta.

I de tilfælde, hvor der opstår væsentlige valutapositioner

for valutaer uden for euro-samarbejdet,

sikres disse normalt med valutaterminsforretninger.

Valutaeksponeringen knytter sig

derfor væsentligst til værdien af udenlandske

kapitalinteresser, som normalt ikke sikres.

Koncernens omsætning i udenlandsk valuta er

i 2007 på 1,6 mia. kr. mod 1,5 mia. kr. i 2006,

som overvejende er i euro.

Koncernens væsentligste valutaeksponering

knytter sig til EUR, PLN og USD. En følsom-

hedsanalyse baseret på en realistisk ændring i

euroen i forhold til kronen vil i lyset af Danmarks

deltagelse i EU’s valutasamarbejde have

en ubetydelig effekt på koncernens drift og finansielle

stilling. Et isoleret fald i kursen på PLN

med 10 % i forhold til balancedagens kurser

ville isoleret set have haft en negativ effekt på

resultatet efter skat for 2007 med 0,7 mio. kr.,

og i 2006 med 0,6 mio. kr., og koncernens egenkapital

pr. 31. december 2007 ville have været

negativt påvirket med 2,2 mio. kr. og pr. 31.

december 2006 med 3,5 mio. kr. Et isoleret fald

i kursen på USD med 10 % i forhold til balancedagens

kurser ville isoleret set have haft en

negativ effekt på resultatet efter skat for 2007 og

koncernegenkapitalen pr. 31. december 2007

med 0,2 mio. kr. I 2006 ville den negative effekt

have været nul. Tilsvarende stigninger i

valutakurserne ville have haft tilsvarende positiv

effekt på resultat efter skat og koncernens

egenkapital.

Renterisici

Renterisici kan hovedsagligt henføres til rentebærende

gældsposter og likvide beholdninger.

Koncernens rentebærende gæld ultimo 2007 er

hovedsagligt optaget i danske kroner og euro

og udgør 571 mio. kr., hvoraf 78 % er kortfristet

låntagning. Den gennemsnitlige vægtede

restløbetid på koncernens rentebærende gæld

er på 2,3 år, og den vægtede gennemsnitlige

effektive rente er på 5,3 %. Andelen af koncernens

rentebærende gæld, som er fast forrentet,

udgør 41 %.

De likvide beholdninger er primært placeret på

driftskonti, korte aftaleindskud og i obligationer

med en varighed på 0,8 år ved udgangen

af 2007.

En stigning i renteniveauet på 1 procentpoint

i forhold til balancedagens renteniveau og balancens

rentebærende poster ville alt andet lige

have haft en positiv effekt på resultatet efter

skat for 2007 og på koncernens egenkapital pr.

31. december 2007 med 3,3 mio. kr. og tilsvarende

for 2006 med 4,1 mio. kr. Et fald i renteniveauet

på 1 procentpoint ville have haft en

tilsvarende negativ effekt på resultatet efter skat

og koncernens egenkapital.

16


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

Kreditrisici

Kreditrisici styres generelt ved en løbende kreditvurdering

af større kunder og samarbejdspartnere.

Ingen kunder udgør mere end 5 %

af omsætningen eller 10 % af tilgodehavender

fra salg og igangværende entreprisekontrakter

ved udgangen af 2007. Den maksimale kreditrisiko

på tilgodehavender uden hensyntagen

til modtaget sikkerhed svarer til de i balancen

indregnede værdier. Risici på andre modparter

end banker minimeres dog i udstrakt grad ved

hjælp af garantistillelser efter individuel vurdering

af modparten.

De politiske kreditrisici ved udlandsarbejder

afdækkes gennem eksportkreditforsikring efter

vurdering.

Likviditetsrisici

Likviditetsrisici styres gennem etablerede, hensigtsmæssige

kreditrammer og lånetilsagn afstemt

efter behovet for finansiering af den planlagte

drift og de forventede investeringer.

Koncernens kapitalberedskab består af likvide

beholdninger, værdipapirer og uudnyttede kreditfaciliteter.

Ved udgangen af 2007 var kapitalberedskabet

uændret på 1,4 mia. kr.

Koncernens samlede garantirammer var ved

udgangen af 2007 på i alt 1,9 mia. kr. mod 1,7

mia. kr. ved udgangen af 2006, hvoraf 0,3 mio.

kr. ikke er udnyttet 31. december 2007 mod 0,3

mio. kr. ved udgangen af 2006.

Kapitalstyring

Behovet for tilpasning af kapitalstrukturen i koncernen

og i de enkelte dattervirksomheder vurderes

løbende, således at kapitalforholdene er i

overensstemmelse med gældende regler og tilpasset

forretningsgrundlaget samt aktivitetsomfanget.

Egenkapitalen skal som udgangspunkt

dække de samlede langfristede aktiver og give

en passende egenkapitalandel. Målsætningen

for koncernens egenkapitalandel er 30-40 %.

Egenkapitalandelen er i 2007 på 36 % mod

37 % ved udgangen af 2006.

17


REGNSKABSBERETNING OG UDBYTTE

Årsrapporten for 2007 er udarbejdet i kontinuitet

med tidligere år i overensstemmelse med den

anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet

på side 23-26. Regnskabspraksis er udarbejdet

i overensstemmelse med kravene i International

Financial Reporting Standards (IFRS) og efter

samme regnskabspraksis som sidste år bortset

fra praksis vedrørende indregning af omsætning

fra projektudviklingssager, som er ændret fra

produktionsmetoden til salgsmetoden. Praksisændringen

er detaljeret omtalt i anvendt regnskabspraksis,

og effekten af ændringerne i 2006

og 2007 er vist i note 41. Sammenligningstallene

for 2006 og tidligere år er tilpasset den nye

regnskabspraksis.

Aktiviteterne i Monberg & Thorsen består af

Dyrup, der ejes 100 %, og en ejerandel på 46 %

i MT Højgaard, som er en fællesledet virksomhed,

der i lighed med tidligere år pro rata konsolideres

i koncernregnskabet.

I dette afsnit analyseres udviklingen i koncernregnskabet

på et overordnet niveau. Årsrapporterne

for Dyrup og MT Højgaard er vedlagt

som en integreret del af Monberg & Thorsens

årsrapport, og i disse årsrapporter er der mere

detaljerede oplysninger om de respektive virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis i disse

virksomheder følger koncernens regnskabspraksis.

Koncernresultatopgørelse

Koncernomsætningen er på 7,1 mia. kr., hvilket

er en stigning på 5 % i forhold til 2006. Ændringen

er fordelt således:

Ændring Omsætning Andel

% mio. kr. %

Dyrup 2 1.696 24

MT Højgaard (46 %) 6 5.389 76

I alt 5 7.085 100

Dyrup realiserede en vækst i omsætningen på

godt 2 % til trods for den megen regn i især 3.

kvartal i Danmark og Tyskland.

Den samlede udenlandske koncernomsætning

er i 2007 steget 15 % og udgør ca. 2,4 mia. kr.

svarende til lidt over 1/3 af omsætningen. Den

udenlandske andel af omsætningen i MT Højgaard

udgør 21 % mod 17 % i 2006, og Dyrups

er på 75 % svarende til samme niveau som i

2006.

Det primære resultat (EBIT) kan specificeres

således:

Primært resultat (mio. kr.) 2006 2007

Dyrup 5 5

MT Højgaard (46 %) 28 89

Moderselskabet -8 -10

Primært resultat før særlige poster mv. 25 84

Avance ved salg af aktier i dattervirksomheder

i MT Højgaard - 54

Særlige poster i Dyrup -47 -

Resultat af olieinteresser efter skat 43 -

Avance ved salg af Denerco Oil 171 -

Primært resultat (EBIT) 192 138

Det primære resultat før særlige poster mv. er

steget fra 25 mio. kr. til 84 mio. kr. i 2007 som

følge af et bedre resultat i MT Højgaard. Resultatfremgangen

er reduceret som konsekvens

af praksisændringen vedrørende projektudviklingssager

med 21 mio. kr. Endvidere er resultatet

påvirket af yderligere nedskrivninger

i forbindelse med færdiggørelsen af tidligere

nedskrevne sager i MT Højgaard.

I overensstemmelse med strategien i MT Højgaard

er ejerandelene i dattervirksomhederne

BMS og Composite Ltd. solgt, og ejerandelen

i den portugisiske dattervirksomhed Seth er i

2007 reduceret. Den regnskabsmæssige avance

udgør i alt 54 mio. kr.

Det primære resultat i Dyrup er på 5 mio. kr.

svarende til niveauet i 2006 før særlige poster.

I forhold til 2006 er omkostningsbasen bevidst

forøget i relation til markedskommunikation,

produktinnovation og generel kompetenceudvikling.

MT Højgaards omsætning steg 6 %, som primært

kan henføres til de stigende udlandsaktiviteter.

Den altovervejende del af stigningen

er organisk.

18


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

Koncernens resultat før skat er et overskud på

141 mio. kr. Resultatet kan specificeres således:

Resultat før skat (mio. kr.) 2006 2007

Dyrup -19 -15

MT Højgaard (46 %) 24 89

Moderselskabet mv. 2 13

Resultat før særlige poster mv. 7 87

Avance ved salg af aktier i dattervirksomheder

i MT Højgaard - 54

Særlige poster i Dyrup -47 -

Resultat af olieinteresser efter skat 46 -

Avance ved salg af Denerco Oil 171 -

Resultat før skat 177 141

Resultatet i Dyrup er bedre end forventet, dels

som følge af en forbedring i det primære driftsresultat,

og dels som følge af positive valutakursreguleringer.

Resultatet i MT Højgaard er på niveau med det

forventede, når der tages højde for effekten af

den ændrede regnskabspraksis.

Monberg & Thorsen realiserede et koncernresultat

efter skat på 99 mio. kr. Den effektive

selskabsskatteprocent er relativ høj med 30 %,

der primært skyldes nedsættelsen af såvel den

danske som den tyske selskabsskat, som har

betydet en reduktion af de aktiverede skattemæssige

underskud.

For 2008 forventes en effektiv skatteprocent på

niveau med den danske skattesats.

Koncernbalance

Den samlede balancesum er uændret i niveauet

4,1 mia. kr., og der er ingen væsentlige forskydninger

i balancerne for koncernvirksomhederne.

Koncernegenkapitalen udgør ca. 1,5 mia. kr.

svarende til en egenkapitalandel på 36 % mod

37 % ved udgangen af 2006.

Pengestrømsopgørelsen for koncernen

Pengestrømmene fra driften er på 53 mio. kr.

mod 201 mio. kr. i 2006. Nedgangen kommer

primært fra MT Højgaard, hvor pengestrømmene

er påvirket af en større pengebinding i

tilgodehavender og varebeholdninger, mens

Dyrups pengestrømme fra driftsaktiviteterne er

på niveau med 2006. Begge virksomheder har

haft positiv fremgang i det kontante driftsresultat,

som for koncernen er på 192 mio. kr. mod

149 mio. kr. i 2006.

Pengestrømmene til investeringer er positiv

med 135 mio. kr. som følge af salget af aktier

i dattervirksomheder i MT Højgaard og koncernens

nettosalg af værdipapirer. Korrigeres

pengestrømmene herfor, udgør investeringerne

netto herefter 135 mio. kr. mod 127 mio. i 2006,

som dækker over stigende investeringer i Dyrup,

hvor der er påbegyndt en større opgradering

af produktionsfaciliteterne i såvel Danmark

som Frankrig, og lidt lavere investeringer i MT

Højgaard, hvor investeringerne primært vedrører

udskiftning af og nyinvestering i entreprenørmateriel.

Pengestrømmene fra finansiering er også i 2007

negativ og består primært af betalt udbytte på

129 mio. kr. for 2006 samt afdrag på den langfristede

gæld med ca. 30 mio. kr. Monberg &

Thorsen har ikke handlet egne aktier i 2007.

Koncernens samlede likviditet pr. 31.12.07 udgør

106 mio. kr., og hertil kommer værdipapirbeholdningen

samt uudnyttede kreditfaciliteter.

Likviditetsberedskabet anses for at være på et

tilfredsstillende niveau set i lyset af de foreliggende

strategier for koncernvirksomhederne og

koncernen som helhed.

Finansielle instrumenter

Monberg & Thorsen-koncernens aktiviteter

medfører anvendelse af finansielle instrumenter

i såvel danske kroner som i fremmed valuta

omfattende tilgodehavender og gæld, værdipapirer

samt indeståender, kredit og lån hos

pengeinstitutter.

De primære finansielle instrumenter, der indgår

i balancen, vurderes som udgangspunkt til handelsværdien.

Koncernen anvender i begrænset

omfang sekundære finansielle instrumenter, og

disse er som hovedregel begrænset til optionsog

terminsforretninger.

19


Monberg & Thorsen-koncernen

Egenkapital og forrentning

Mio kr. %


Egenkapital (mio. kr.)

ROE (%)Monberg & Thorsen-koncernen

Investeret kapital og afkast

Mio kr. %

Investeret kapital (mio. kr.)

ROIC (%)

Monberg & Thorsen-koncernen

Resultat og udbytte pr. aktie
Nøgletallene

Overskudsgraden er på 1,2 %, hvilket er en væsentlig

forbedring i forhold til 2006. Forbedringen

kommer fra indtjeningsfremgangen i såvel

Dyrup som MT Højgaard.

De øvrige nøgletal er positivt påvirket af resultatfremgangen

i såvel Dyrup som MT Højgaard,

men udviser på koncernniveau en tilbagegang,

da resultatet i 2006 var positivt påvirket af resultatet

af de tidligere olieinteresser herunder

salgsavancen.

Moderselskabets regnskab

I moderselskabet måles kapitalandele i dattervirksomheder

og associerede virksomheder til

kostpris. Der er derfor ikke overensstemmelse

mellem koncernen og moderselskabets resultat

og egenkapital.

Den primære aktivitet i moderselskabet er ejerskabet

af Dyrup og MT Højgaard. Resultatet er

primært påvirket af udbytter fra disse kapitalandele.

Da udbytterne vil variere betydeligt fra år

til år, er der ikke medtaget en 5-års oversigt med

hoved- og nøgletal for moderselskabet.

Årets resultat i moderselskabet er på niveau

med det forventede og er i 2007 positivt påvirket

af udlodningen af provenuet fra salget af

olieinteresserne i 2006.

Balancesummen i moderselskabet udgør 1,3

mia. kr., hvoraf kostprisen for kapitalandele i

de ejede virksomheder udgør 62 %. Der er ikke

foretaget nedskrivning af kostprisen for disse

investeringer, men investeringerne er reduceret

med udloddet udbytte, som overstiger den akkumulerede

indtjening.

Moderselskabets egenkapital udgør ca. 1,3 mia.

kr., hvilket giver en soliditet på 96 %.

Udbytte

Der foreslås for 2007 et udbytte til aktionærerne

på 12 kr. pr. aktie a 20 kr. svarende til i alt 43

mio. kr., som reserveres under foreslået udbytte

i egenkapitalen. Der er i lighed med sidste år

ikke afsat skyldigt udbytte på beholdningen af

egne aktier.

Efter udbetaling af det foreslåede udbytte vil

moderselskabet have en likviditet på ca. 475

mio. kr. inklusive beholdningen af obligationer,

hvortil kommer uudnyttede kreditfaciliteter.

Det er nødvendigt at opretholde et likviditetsberedskab

til understøttelse af Dyrups strategiske

udvikling.

Udbetalingen svarer i alt til ca. 44 % af årets

resultat efter skat. Udbetalingen giver et direkte

afkast på 3,1 % i forhold til den aktuelle børskurs

på ca. 390.

Monberg & Thorsen vil fortsat tilstræbe at udbetale

et udbytte på 30-50 % af overskuddet efter

skat. Udbytteudlodninger vil i øvrigt ske under

forsvarlig hensyntagen til koncernens soliditet,

investeringsmuligheder og likviditet.

Bestyrelsen vil også i indeværende år anmode

aktionærerne om den sædvanlige bemyndigelse

til køb af op til 10 % af aktiekapitalen og endvidere

stille forslag til de overordnede retningslinjer

for aflønning af selskabets ledelse.


Resultat pr. aktie (kr.)


Udbytte pr. aktie (kr.)


20


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

PÅTEGNINGER

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion for Monberg & Thorsen

A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten

for 1. januar – 31. december 2007.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards

som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav

til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for

hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver

et retvisende billede af koncernens og moderselskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2007 samt af resultatet af

koncernens og moderselskabets aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

København, den 27. marts 2008

Direktion

Jørgen Nicolajsen

Adm. direktør

Bestyrelse

Mogens Granborg Hans Bennetzen Magnus Bertelsen

Formand

Næstformand

Anders Colding Friis Poul Lind Jan Munkholm

Henrik Thorsen Gerrit Dirk Toet Carsten Tvede-Møller

21


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til aktionærerne i Monberg & Thorsen A/S

Vi har revideret årsrapporten for Monberg &

Thorsen A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2007 omfattende ledelsens påtegning,

ledelsens beretning samt resultatopgørelse,

balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse

og noter for såvel koncernen

som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter

International Financial Reporting Standards

som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter for børsnoterede

selskaber.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge

en årsrapport, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards som godkendt

af EU og yderligere danske oplysningskrav til

årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette

ansvar omfatter udformning, implementering

og opretholdelse af interne kontroller, der er

relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport,

der giver et retvisende billede uden

væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen

skyldes besvigelser eller fejl samt valg

og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis

og udøvelse af regnskabsmæssige skøn,

som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om

årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi

har udført vores revision i overensstemmelse

med danske revisionsstandarder. Disse standarder

kræver, at vi lever op til etiske krav samt

planlægger og udfører revisionen med henblik

på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten

ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis

for de beløb og oplysninger, der

er anført i årsrapporten. De valgte handlinger

afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen

af risikoen for væsentlig fejlinformation i

årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor interne kontroller, der er relevante

for selskabets udarbejdelse og aflæggelse

af en årsrapport, der giver et retvisende billede

med henblik på at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, men

ikke med det formål at udtrykke en konklusion

om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

En revision omfatter endvidere stillingtagen til,

om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis

er passende, om de af ledelsen udøvede

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en

vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag

for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver

et retvisende billede af koncernens og moderselskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2007 samt af resultatet af

koncernens og moderselskabets aktiviteter og

koncernens pengestrømme for regnskabsåret

1. januar – 31. december 2007 i overensstemmelse

med International Financial Reporting

Standards som godkendt af EU og yderligere

danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede

selskaber.

København, den 27. marts 2008

KPMG C.Jespersen

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Finn L. Meyer

Statsaut. revisor

Søren Strøm

Statsaut. revisor

22


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Koncernens og moderselskabets årsrapport er

aflagt i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt

af EU og yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter for børsnoterede selskaber,

jf. OMX Den Nordiske Børs Københavns oplysningskrav

til årsrapporter for børsnoterede

selskaber og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i

henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten opfylder tillige IFRS udstedt af

IASB.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret

i forhold til årsrapporten for 2006 bortset fra

praksis vedrørende indregning af omsætning fra

projektudviklingssager. Indtægtskriteriet for projektudviklingssager,

der består af boligbyggeri i

egen regning, er ændret fra produktionsmetoden

til salgsmetoden.

Praksisændringen indebærer, at omsætningen

og avancen fra solgte projekter først indregnes,

når aflevering og risikoovergang til køber har

fundet sted, og såfremt indtægten kan opgøres

pålideligt og forventes modtaget.

Ændringen sker som følge af udviklingen i såvel

international som national fortolkning af reglerne

vedrørende indregning af projektudviklingssager.

Den ændrede regnskabspraksis er i overensstemmelse

med kriterierne for indregning af

projektudviklingssager i det nye udkast til fortolkningsbidrag

om salg af ejendomme (IFRIC

D21), som det internationale fortolkningsorgan

IFRIC har udsendt i juli 2007.

Sammenligningstallene for 2006 og hoved- og

nøgletal for 2003-2006 er tilpasset den ændrede

regnskabspraksis.

Praksisændringen har reduceret årets resultat før

skat med 21 mio. kr. mod en positiv effekt på 1

mio. kr. i 2006. Den akkumulerede effekt pr. 31.

december 2007 er en reduktion af egenkapitalen

med 29 mio. kr. mod 13 mio. kr. i 2006. Balancesummen

pr. 31. december 2007 er reduceret

med 29 mio. kr. mod 4 mio. kr. i 2006. Resultat

pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie

(EPS-D) er i 2007 påvirket negativt med 4 kr. pr.

aktie mod nul kr. i 2006.

Praksisændringen påvirker alene koncernregnskabet

i Monberg & Thorsen. Effekten af praksisændringen

for 2006 og 2007 er specificeret i

note 41 i regnskabet.

Derudover er IFRS 7 ”Finansielle instrumenter:

Oplysninger” og IAS 1 ”Præsentation af regnskaber,

der er trådt i kraft fra 1. januar 2007,

implementeret. IFRS 7 og IAS 1 indeholder ændringer

og tilføjelser til oplysningskrav for finansielle

instrumenter og kapitalstyring i forhold til

hidtil gældende standarder. Implementeringen

har alene medført ændringer i omfanget af de

afgivne oplysninger. Sammenligningstallene i

noterne er tilpasset.

IFRS 8 ”Operating segments, der træder i kraft

fra 1. januar 2009, er tillige blevet implementeret.

Implementeringen har alene medført ændringer

i den forretningsmæssige segmentering

i MT Højgaard-koncernen og i omfanget af de

afgivne noteoplysninger.

Endvidere er IFRIC 7-10 blevet implementeret.

De nye fortolkningsbidrag har ingen indvirkning

på regnskabsaflæggelsen for koncernen

for 2007.

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet

Monberg & Thorsen A/S og de dattervirksomheder,

hvori koncernen direkte eller indirekte

besidder mere end 50 % af stemmerettighederne

eller på anden måde har bestemmende indflydelse.

Andre virksomheder, hvori koncernen besidder

mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne

og udøver betydelig, men ikke bestemmende

indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.

Disse virksomheder konsolideres ikke.

Der foretages pro rata konsolidering i koncernregnskabet

af virksomheder, som ledes i fællesskab

med en eller flere andre virksomheder

- herunder MT Højgaard a/s.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af

moderselskabets og de enkelte koncernvirksomheders

reviderede årsregnskaber opgjort i

overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

Ved konsolideringen foretages sammenlægning

af ensartede regnskabsposter og eliminering

af koncerninterne indtægter og omkostninger,

aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter.

Endvidere elimineres urealiseret fortjeneste/tab

ved transaktioner mellem de konsoliderede

virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder

medtages i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet/stiftelsesdagen.

Solgte eller afviklede

virksomheder indregnes i koncernregnskabet

frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal

korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller

afviklede virksomheder.

Fortjeneste/tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder

og fællesledet/associerede

virksomheder opgøres som salgssummen eller

afviklingssummen med fradrag af den regnskabsmæssige

værdi af nettoaktiver inklusive

goodwill på salgstidspunktet samt omkostninger

til salg eller afvikling.

Præsentation af afhændede aktiviteter

Afhændede aktiviteter udgør en enhed, hvis

aktiviteter og pengestrømme operationelt og

regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den

øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er

solgt eller er udskilt bestemt for salg, og salget

forventes gennemført inden for ét år i henhold

til formel plan.

Resultatet og værdireguleringer efter skat af afhændede

aktiviteter og aktiviteter til salg i de enkelte

koncernvirksomheder præsenteres på en

særskilt linje i resultatopgørelsen med sammenligningstal.

Aktiver og dertil knyttede forpligtelser

udskilles på særskilte linjer i balancen.

Virksomhedssammenslutninger

Ved tilkøb af virksomheder, hvor moderselskabet

opnår bestemmende indflydelse, anvendes

overtagelsesmetoden. De tilkøbte virksomheders

identificerbare aktiver, forpligtelser og

eventualforpligtelser måles til dagsværdi på

overtag elses tidspunktet. Identificerbare immaterielle

aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles

eller udspringer af en kontraktlig ret, og

dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der tages

hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris

og dagsværdi af de overtagne aktiver, forpligtelser

og eventualforpligtelser indregnes som

goodwill under immaterielle aktiver. Negative

forskelsbeløb (negativ goodwill) indtægtsføres i

resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed

om målingen af overtagne identificerbare

aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser,

sker den første indregning på grundlag af foreløbigt

opgjorte dagsværdier. Såfremt det efterfølgende

viser sig, at identificerbare aktiver,

forpligtelser og eventualforpligtelser havde en

anden dagsværdi på overtagelsestidspunktet

end først antaget, reguleres goodwill indtil 12

måneder efter overtagelsen.

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser indregnes første gang på

grundlag af dagsværdien af de overtagne aktiver,

forpligtelser og eventualforpligtelser i den

tilkøbte virksomhed på overtagelsestidspunktet.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes

regnskabsposter fuldt ud. Minoritetsinteressernes

forholdsmæssige andel af årets

resultat fremgår under resultatdisponeringen i

resultatopgørelsen. I balancen indregnes minoritetsinteresserne

som en del af egenkapitalen,

men vises som en særskilt post separat fra moderselskabsaktionærernes

andel af egenkapitalen.

Joint ventures

Et joint venture er en fællesledet aktivitet (konsortium

eller arbejdsfællesskab) eller en fællesledet

virksomhed, hvor ingen af de deltagende

parter har bestemmende indflydelse.

Fællesledede aktiviteter og virksomheder indregnes

i koncernens regnskab pro rata i henhold

til aftalegrundlaget, hvorved den forholdsmæssige

andel af aktiver og forpligtelser samt

indtægter og omkostninger fra de fællesledede

aktiviteter og virksomheder medtages i de tilsvarende

poster i regnskabet.

Omregning af fremmed valuta

Den enkelte forretningsenheds funktionelle valuta

fastsættes som den primære valuta på det

marked, som forretningsenheden opererer på.

Den overvejende funktionelle valuta for koncernen

er danske kroner.

23


Transaktioner i alle andre valutaer end de enkelte

forretningsenheders funktionelle valuta er

transaktioner i fremmed valuta, som omregnes

til den funktionelle valuta med anvendelse af

transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og

gæld i fremmed valuta omregnes med anvendelse

af balancedagens kurser. Valutakursdifferencer,

der opstår mellem transaktionsdagens

eller balancedagens kurs henholdsvis kursen på

betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter og omkostninger.

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder

og associerede virksomheder omregnes

resultatopgørelserne opgjort i de enkelte virksomheders

funktionelle valuta til danske kroner

efter de gennemsnitlige valutakurser, der

ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens

kurser, mens balanceposterne omregnes efter

balancedagens valutakurser. Valutakursdifferencer,

der opstår ved omregning af udenlandske

dattervirksomheders egenkapital ved årets

begyndelse til balancedagens valutakurser og

resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens

valutakurser, indregnes direkte på

egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Kursregulering af mellemværender med udenlandske

virksomheder, der anses for en del af

den samlede nettoinvestering i den pågældende

virksomhed, indregnes i koncernregnskabet direkte

i egenkapitalen under en særskilt reserve

for valutakursreguleringer.

Valutakursgevinster og -tab på den del af lån,

der er indgået til kurssikring af udenlandske

virksomheder med anden funktionel valuta end

moderselskabet, indregnes tilsvarende direkte i

egenkapitalen.

Ved køb og salg af en udenlandsk enhed omregnes

aktiver og forpligtelser til valutakursen

på overtagelsesdagen henholdsvis afståelsesdagen.

Afledte finansielle instrumenter

Koncernen anvender afledte finansielle instrumenter

såsom valutaterminskontrakter og lignende

instrumenter til afdækning af finansielle

risici, der opstår i forbindelse med den primære

drift.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke

opfylder betingelserne for behandling som

sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i

dagsværdien løbende i resultatopgørelsen under

finansielle indtægter og finansielle omkostninger.

Afledte finansielle instrumenter indregnes første

gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende

til dagsværdi. Positive og negative

dagsværdier af afledte finansielle instrumenter

indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender

og anden gæld.

Ændringer i den del af dagsværdien af afledte

finansielle instrumenter, der er klassificeret som

og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige

betalingsstrømme, indregnes i egenkapitalen.

Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne

sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen

ved realisation af det sikrede og indregnes i

samme regnskabspost som det sikrede.

Leasingforhold

Leasingkontrakter vedrørende materielle aktiver,

hvor koncernen har alle væsentlige risici og fordele

forbundet med ejendomsretten (finansiel

leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne

måles ved første indregning til kostpris

svarende til dagsværdi eller til nutidsværdien

af de fremtidige leasingydelser, hvis denne er

lavere.

Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens

interne rentefod som diskonteringsfaktor

eller en tilnærmet værdi for denne.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse på

finansielle leasingkontrakter indregnes under

forpligtelser.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationelle.

Når leasingkontrakten er af operationel

karakter, indregnes leasingydelserne i resultatopgørelsen

over kontraktens løbetid. Oplysninger

om den resterende leasingforpligtelse

anføres i noterne under leasingforpligtelser.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud omfatter tilskud til projekter

og investeringer mv.

Tilskud, der er modtaget til dækning af omkostninger

eller anskaffelse af aktiver, passiveres og

indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelsen

af omkostningerne eller afskrivningen af

de aktiver, der er ydet tilskud til.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

I Dyrup omfatter nettoomsætningen salg af varer

og tjenesteydelser. I MT Højgaard omfatter

nettoomsætningen afsluttede og igangværende

entreprisekontrakter, salg af udviklingsprojekter

samt salg af tjenesteydelser.

Omsætning fra entreprisekontrakter, hvor der

leveres aktiver eller anlæg med høj grad af

individuel tilpasning til kunden, indregnes i

resultatopgørelsen i takt med produktionens

udførelse, hvorved nettoomsætningen svarer til

salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Nettoomsætning fra projektudviklingssager for

egen regning indregnes efter salgsmetoden.

Omsætningen og avancen på solgte projekter

indregnes, når aflevering og risikoovergang til

køber har fundet sted, og såfremt indtægten kan

opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning vedrørende salg af varer og

tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i

takt med, at ydelsen leveres til køber, når indtægten

kan opgøres pålideligt, og betaling er

sandsynlig.

Nettoomsætningen måles eksklusive moms, afgifter

og rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter såvel direkte

som indirekte omkostninger, der afholdes for at

opnå årets nettoomsætning samt forventet tab

på igangværende entreprisekontrakter.

Produktionsomkostninger består blandt andet

af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer,

løn og gager samt af- og nedskrivninger mv.

Udbytte fra kapitalandele

i moderselskabets regnskab

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder

og fællesledede virksomheder indtægtsføres i

moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår,

hvor det deklareres. I det omfang udloddet

udbytte overstiger den akkumulerede

indtjening efter overtagelsestidspunktet, modregnes

udbyttet dog i kapitalandelens kostpris.

Udbyttet indgår i primær drift, da Monberg &

Thorsen er et holdingselskab.

Koncernens andel af resultat efter

skat i associerede virksomheder

I koncernens resultatopgørelse indregnes den

forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders

resultat efter skat og eliminering af

forholdsmæssig andel i intern fortjeneste/tab og

fradrag af nedskrivning på goodwill. Resultatandelen

indgår i primær drift, da Monberg &

Thorsen er et holdingselskab.

Salgs- og distributionsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter fragt-, tilbuds-, reklame-

og markedsføringsomkostninger, gager

mv. til salgs- og marketingfunktioner samt af- og

nedskrivninger på varemærker og distributionsrettigheder.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger

til det administrative personale og ledelsen,

herunder gager, kontoromkostninger og

afskrivninger mv.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter

indtægter og omkostninger ved udlejning og

andre poster af engangskarakter, som indgår i

primær drift, da Monberg & Thorsen er et holdingselskab.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter

renter, udbytte fra andre kapitalandele og realiserede

samt urealiserede kursgevinster og -tab

vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner

i fremmed valuta samt finansielle omkostninger

ved leasing og tillæg/godtgørelser vedrørende

selskabsskat.

Endvidere medtages realiserede og urealiserede

gevinster og tab vedrørende afledte finansielle

instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringstransaktioner.

Selskabsskat

Årets skat, der består af aktuel skat og forskydning

i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-

24


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

sen med den del, der henføres til årets resultat,

og direkte i egenkapitalen med den del, der kan

henføres til indtægter og omkostninger, der er

indregnet direkte i egenkapitalen.

Den aktuelle skat omfatter såvel danske som

udenlandske indkomstskatter samt regulering af

skat vedrørende tidligere år.

Moderselskabet Monberg & Thorsen A/S er sambeskattet

med de danske dattervirksomheder

(national sambeskatning). Der foretages fordeling

af årets aktuelle danske skatter mellem de

sambeskattede virksomheder. De sambeskattede

virksomheder indgår i acontoskatteordningen.

Monberg & Thorsen A/S er administrationsselskab

og afregner som følge heraf alle betalinger

af selskabsskat til de danske skattemyndigheder.

Balancen

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Goodwill måles første gang til kostpris som

beskrevet i afsnittet om virksomhedssammenslutninger.

Der afskrives ikke på goodwill. Den regnskabsmæssige

værdi af goodwill vurderes minimum

en gang årligt og nedskrives over resultatopgørelsen

til genindvindingsværdi, såfremt denne er

lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Udviklingsomkostninger vedrørende produkter,

der er klart defineret og identificerbare, indregnes

som udviklingsprojekter i det omfang, det er

sandsynligt, at produkter vil generere fremtidige

økonomiske fordele, der overstiger kostprisen.

Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen,

efterhånden som omkostningerne

afholdes.

Varemærker og distributionsrettigheder samt

færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives over

den forventede brugstid, der udgør 5-20 år.

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For

egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte

og indirekte omkostninger til materialer,

komponenter, underleverandører og lønforbrug.

Renter og øvrige omkostninger vedrørende lån

til finansiering af fremstilling af aktiver, der vedrører

fremstillingsperioden, indregnes direkte i

resultatopgørelsen.

Materielle aktiver afskrives lineært over den forventede

brugstid til den forventede scrapværdi.

Der foretages en individuel fastsættelse af større

aktivers brugstid, mens brugstiden for øvrige

aktiver fastsættes for grupper af ensartede aktiver.

De forventede brugstider er for bygninger er

10-50 år, for produktionsanlæg og maskiner 3-20

år og for andre anlæg, driftsmateriel og inventar

samt indretning af lejede lokaler 3-10 år.

Der afskrives ikke på grunde. Endvidere afskrives

ikke, hvis aktivets scrapværdi overstiger

den regnskabsmæssige værdi. Scrapværdien

fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes

årligt.

Fortjeneste/tab ved salg af materielle aktiver

indregnes i resultatopgørelsen under produktions-,

salgs- eller administrationsomkostninger

og opgøres som forskellen mellem salgsprisen

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige

værdi på salgstidspunktet.

Kapitalandele i associerede

virksomheder i koncernregnskabet

I koncernen måles kapitalandele i associerede

virksomheder efter den indre værdis metode.

Dette indebærer, at kapitalandele måles til den

forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre

værdi, opgjort efter koncernens regnskabspraksis

med fradrag eller tillæg af urealiseret

koncernintern fortjeneste/tab og med tillæg af

goodwill.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig

indre værdi indregnes til nul.

Såfremt koncernen har en retlig eller faktisk

forpligtelse til at dække den associerede virksomheds

underbalance, modregnes denne i

koncernens tilgodehavender hos den associerede

virksomhed. Et eventuelt resterende beløb

indregnes under andre hensatte forpligtelser.

Kapitalandele i moderselskabets regnskab

I moderselskabet måles kapitalandele i dattervirksomheder

og fællesledede virksomheder til

kostpris. Der nedskrives til genindvindingsværdi,

såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige

værdi.

Kostprisen reduceres i det omfang, udloddet udbytte

overstiger den akkumulerede indtjening.

Dattervirksomheder og fællesledede virksomheder

med negativ regnskabsmæssig værdi måles

til nul. Såfremt moderselskabet har en retlig eller

faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens

underbalance modregnes denne i moderselskabets

tilgodehavender hos virksomheden. Et

eventuelt resterende beløb indregnes under andre

hensatte forpligtelser.

Øvrige finansielle aktiver

Andre langfristede tilgodehavender måles til

amortiseret kostpris fratrukket tab ved værdiforringelse.

Andre kapitalandele måles til dagsværdi på balancedagen.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle,

materielle og finansielle aktiver vurderes minimum

en gang årligt for at afgøre, om der er

indikation af værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet

vurderes aktivets genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien af goodwill vurderes

dog altid årligt.

Genindvindingsværdien er det højeste af et aktivs

dagsværdi med fradrag af forventede afhændelsesomkostninger

eller nytteværdi, som er

den tilbagediskonterede værdi af de forventede

fremtidige pengestrømme fra den pengestrømsfrembringende

enhed.

Et tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen,

når den regnskabsmæssige værdi

af et aktiv eller en pengestrømsfrembringende

enhed overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende

enheds genindvindingsværdi.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i

det omfang, at der er sket ændringer i de forudsætninger

og skøn, der førte til nedskrivningen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOmetoden.

Hvis nettorealisationsværdien er lavere

end kostprisen, nedskrives til denne lavere

værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter

anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for færdigvarer omfatter kostpris for

råvarer og hjælpematerialer samt direkte løn og

indirekte produktionsomkostninger.

Ejendomme, igangværende projektudviklingssager

og ubebyggede grunde, som ikke anses

at være til vedvarende eje eller brug, opføres

under ejendomme til videresalg og måles til

kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne

er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris

fratrukket tab ved værdiforringelse.

Igangværende entreprisekontrakter

Igangværende entreprisekontrakter måles til

salgsværdien af det udførte arbejde. Entreprisekontrakter

er kendetegnet ved, at de fremstillede

aktiver eller anlæg fremstilles i henhold til

kundens specifikationer og krav med hensyn til

design og funktionalitet mv. Endvidere er der

inden påbegyndelsen af arbejdet indgået bindende

kontrakt, der medfører bod eller erstatning

ved eventuel ophævelse.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden

på balancedagen og de samlede

forventede indtægter på den enkelte entreprisekontrakt.

Færdiggørelsesgraden fastsættes med

udgangspunkt i de afholdte omkostninger og

samlede forventede omkostninger.

Hvis det er sandsynligt, at de totale omkostninger

vil overstige de totale indtægter på en

igangværende entreprisekontrakt, indregnes det

samlede forventede tab på entreprisen som en

omkostning straks.

25


Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt,

indregnes salgsværdien til de medgåede omkostninger

eller nettorealisationsværdien, hvis

denne er lavere.

Den enkelte igangværende entreprisekontrakt

indregnes i balancen under tilgodehavender

eller kortfristede forpligtelser afhængig af nettoværdien

af salgsværdien med fradrag af acontofaktureringer

og indregnede tab.

Omkostninger i forbindelse med salgs- og tilbudsarbejde

til opnåelse af kontrakter indregnes

som en omkostning i resultatopgørelsen under

salgsomkostninger i det regnskabsår, hvori de

afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter kan enten indgå som

et aktiv eller som et passiv under henholdsvis

tilgodehavender og kortfristede forpligtelser. I

periodeafgrænsningsposter indgår omkostninger

eller indtægter, som er afholdt eller indgået

i året vedrørende efterfølgende regnskabsår,

bortset fra poster som vedrører igangværende

entreprisekontrakter.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, opført under kortfristede

aktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

Ændringer i dagsværdien indregnes

løbende i resultatopgørelsen under finansielle

indtægter eller omkostninger.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse

på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Udbytte, som forventes udbetalt for året,

vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Reserve for valutakursreguleringer

Reserve for valutakursreguleringer i koncernregnskabet

omfatter kursdifferencer efter den

1. januar 2004 opstået ved omregning af regnskaber

for udenlandske virksomheder fra deres

funktionelle valuta til danske kroner samt

kursregulering af mellemværender med udenlandske

virksomheder, der anses for en del af

koncernens samlede nettoinvestering i den pågældende

virksomhed, og valutakursgevinster

og –tab på lån indgået til kurssikring af udenlandske

virksomheder.

Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen

indregnes valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen.

Aktuel skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende

aktuel skat indregnes i balancen som beregnet

skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret

for betalte acontoskatter mv.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver

måles efter den balanceorienterede

gældsmetode og omfatter samtlige midlertidige

forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige

værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes

dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle

vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget

goodwill og kontorejendomme. Ved

opgørelsen tages udgangspunkt i den planlagte

anvendelse af aktivet henholdsvis afviklingen af

forpligtelsen og de hertil svarende skatteregler.

Der hensættes udskudt skat til dækning af

genbeskatning af skattemæssige underskud

i sambeskattede og tidligere sambeskattede

udenlandske dattervirksomheder, hvis afhændelse

af kapitalandelene eller udtræden af den

internationale sambeskatning for MT Højgaardkoncernen

vurderes at blive aktuel.

Udskudte skatteaktiver, herunder fremførselsberettigede

skattemæssige underskud, indregnes

med den værdi, hvortil de forventes at kunne

realiseres. Det kan ske enten ved modregning i

udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i

skat af fremtidig indtjening i selskabet eller moderselskabet

og de øvrige sambeskattede virksomheder

i samme land. Udskudte skatteaktiver

opføres på en særskilt linie under finansielle

aktiver.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler

og skattesatser, der ifølge lovgivningen

er gældende i de respektive lande, når den udskudte

skat forventes udløst som aktuel skat.

Ved forskydning i udskudt skat som følge af

ændringer i skattesatser indregnes virkningen i

resultatopgørelsen, medmindre der er tale om

poster, der tidligere er ført over egenkapitalen.

Pensionsforpligtelser

Koncernens pensionsordninger er forsikringsmæssigt

afdækket (bidragsbaserede). Indbetalinger

til bidragsbaserede pensionsordninger

medtages i resultatopgørelsen i den periode, de

vedrører, og eventuelle skyldige omkostninger

medtages i balancen under anden gæld.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen

som følge af en tidligere begivenhed har en retlig

eller faktisk forpligtelse, når det er sandsynligt,

at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et

træk på virksomhedens økonomiske ressourcer,

og når der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig

opgørelse af forpligtelsen.

Finansielle gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter mv. indregnes ved låneoptagelse

til det modtagne provenu efter fradrag

af afholdte transaktionsomkostninger. De

finansielle gældsforpligtelser måles i de efterfølgende

perioder til amortiseret kostpris, svarende

til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af

den effektive rente, således at forskellen mellem

provenuet og den nominelle værdi indregnes i

resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til

leverandører, dattervirksomheder og associerede

virksomheder samt anden gæld, måles til

amortiseret kostpris.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme

opdelt på drifts-, investerings- og

finansieringsaktivitet for året, samt hvorledes

disse pengestrømme har påvirket koncernens

likvider.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder

vises separat under pengestrømme fra

investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen

indregnes pengestrømme vedrørende købte

virksomheder fra købstidspunktet, og pengestrømme

vedrørende solgte virksomheder indregnes

frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter

den indirekte metode som resultat af primær

drift reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer

i driftskapitalen samt finansielle poster

og betalte selskabsskatter.

Pengestrømme til investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter

betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder

og aktiviteter, immaterielle, materielle

og finansielle aktiver samt køb og salg af værdipapirer,

der ikke medregnes som likvider.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter

betalinger til og fra aktionærer inklusive betaling

af udbytte samt optagelse af og afdrag på

langfristet gæld.

Likviditet

Likviditet omfatter likvide beholdninger med fradrag

af kortfristet gæld til kreditinstitutter mv.

Segmentoplysninger

Aktiviteterne i Monberg & Thorsen-koncernen

består af Dyrup, som ejes 100 %, og MT Højgaard,

hvor ejerandelen er 46 %. Begge virksomheder

er inden for byggerelaterede aktiviteter, men

med forskellig markedsmæssig repræsentation.

Årsrapporterne for Dyrup og MT Højgaard er

en integreret del af Monberg & Thorsens årsrapport

og indgår derfor i denne årsrapport. Den

anvendte regnskabspraksis i disse virksomheder

følger koncernens regnskabspraksis.

Der er i lighed med tidligere år medtaget en

segmentoversigt på side 27, og i relation til detaljerede

oplysninger for disse to virksomheder

henvises til de vedlagte årsrapporter, der anses

for en integreret del af Monberg & Thorsens

årsrapport.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med

Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger

og Nøgletal 2005”.

De anvendte nøgletal er defineret i årsrapporten

på side 4.

26


MONBERG & THORSEN

SEGMENTOPLYSNINGER (mio.kr.)

ÅRSRAPPORT 2007

*

Øvrige mv.**

I alt

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 1.696 1.660 5.389 5.089 - - 7.085 6.749

Bruttoresultat 694 680 254 204 - - 948 884

Resultat af primær drift før særlige poster 5 5 89 28 -10 35 84 68

Særlige poster mv. - -47 54 - - 171 54 124

Resultat af primær drift (EBIT) 5 -42 143 28 -10 206 138 192

Finansielle indtægter 11 4 16 11 24 12 51 27

Finansielle omkostninger -31 -28 -16 -14 -1 - -48 -42

Resultat før skat -15 -66 143 25 13 218 141 177

Selskabsskat -4 21 -35 -8 -3 1 -42 14

Resultat efter skat -19 -45 108 17 10 219 99 191

Balance

Immaterielle aktiver 100 103 30 34 - - 130 137

Materielle aktiver 463 438 322 418 - - 785 856

Finansielle aktiver 33 39 103 118 - - 136 157

Langfristede aktiver i alt 596 580 455 570 - - 1.051 1.150

Ejendomme til videre salg - - 249 202 - - 249 202

Varebeholdninger 272 249 29 25 - - 301 274

Tilgodehavender 303 347 1.356 1.261 9 5 1.668 1.613

Likvide beholdninger og værdipapirer 56 51 226 161 499 611 781 823

Kortfristede aktiver i alt 631 647 1.860 1.649 508 616 2.999 2.912

Aktiver i alt 1.227 1.227 2.315 2.219 508 616 4.050 4.062

Aktiekapital 100 100 101 101 -129 -129 72 72

Reserver mv. 328 342 465 368 599 720 1.392 1.430

Egenkapital i alt 428 442 566 469 470 591 1.464 1.502

Langfristede forpligtelser 98 234 86 120 18 18 202 372

Kortfristede forpligtelser 701 551 1.663 1.630 20 7 2.384 2.188

Passiver i alt 1.227 1.227 2.315 2.219 508 616 4.050 4.062

Pengestrømme

Fra driftsaktivitet 70 65 -33 146 16 -10 53 201

Til investeringsaktivitet -70 -27 31 -110 174 14 135 -123

Fra finansieringsaktivitet -17 -20 -16 -3 -129 -43 -162 -66

Pengestrømme i alt -17 19 -18 33 61 -40 26 11

Heraf investering i materielle aktiver -71 -23 -91 -132 - - -162 -155

Nøgletal i %

Overskudsgrad 0 0 2 1 - - 1 0

Afkast af investeret kapital (ROIC) 1 1 19 6 - - 10 13

Egenkapitalens forrentning (ROE) -4 -10 21 4 - - 7 13

Egenkapitalandel 35 36 25 22 - - 36 37

* Omfatter 46 % af MT Højgaards tal.

** Øvrige mv. omfatter moderselskabet, øvrige datterselskaber og elimineringer.

27


PENGESTRØMSOPGØRELSE (mio. kr.)

MODERSELSKAB

KONCERN

2006 2007 2007 2006

Drift

-7,2 281,6 Resultat af primær drift 84,0 191,5

Regulering af driftsposter uden likviditetsvirkning

0,2 0,1 Af- og nedskrivninger 125,0 162,8

- - Resultatandel i associerede virksomheder - -43,4

- - Øvrige -16,6 -161,6

-7,0 281,7 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 192,4 149,3

Ændring i driftskapital

- - Varebeholdninger -73,4 25,8

152,8 0,7 Tilgodehavender ekskl. igangværende entreprisekontrakter -91,2 -289,3

- - Igangværende entreprisekontrakter 11,2 180,2

310,0 -302,9 Leverandører og andre kortfristede forpligtelser 36,4 169,4

455,8 -20,5 Pengestrømme fra primær drift 75,4 235,4

14,7 24,2 Modtagne renter mv. 50,5 26,1

-4,2 -4,9 Betalte renter mv. -49,7 -42,2

466,3 -1,2 Pengestrømme fra ordinær drift 76,2 219,3

-2,1 2,7 Betalte selskabsskatter, netto -22,7 -18,6

464,2 1,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet 53,5 200,7

Investeringer

- - Køb af immaterielle aktiver -3,9 -6,4

- - Køb af materielle aktiver -161,9 -154,7

- - Salg af materielle aktiver 31,3 33,7

- - Køb/salg af virksomheder og aktiviteter 123,6 476,7

- 16,0 Udbytte fra datter- og associerede virksomheder - 2,3

-461,1 174,0 Køb/salg af værdipapirer 146,1 -475,0

-461,1 190,0 Pengestrømme anvendt til investeringer 135,2 -123,4

3,1 191,5 Pengestrømme før finansiering 188,7 77,3

Finansiering

-43,0 -129,0 Betalt udbytte til aktionærer -129,0 -43,0

- - Minoritetsinteresser -3,4 -2,1

- - Forøgelse af langfristet gæld til kreditinstitutter mv. 2,7 21,0

- - Afdrag og nedbringelse af langfristet gæld til kreditinstitutter mv. -32,6 -41,8

-43,0 -129,0 Pengestrømme fra finansiering -162,3 -65,9

-39,9 62,5 Årets ændring i likviditeten 26,4 11,4

175,9 136,0 Likviditet pr. 01.01. 79,2 67,6

- - Kursregulering af likvide beholdninger 0,2 0,2

136,0 198,5 Likviditet pr. 31.12. 105,8 79,2

som består af:

136,0 198,5 Likvide midler 412,1 308,6

- - Kortfristet bankgæld -306,3 -229,4

136,0 198,5 105,8 79,2

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte materiale.

28


MONBERG & THORSEN

RESULTATOPGØRELSE (mio. kr.)

ÅRSRAPPORT 2007

MODERSELSKAB

KONCERN

2006 2007 Note 2007 2006

2 Nettoomsætning 7.084,7 6.748,8

3 Produktionsomkostninger 6.136,3 5.865,1

Bruttoresultat 948,4 883,7

1,0 291,7 Udbytte fra datter- og fællesledede virksomheder - -

- - 4 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder - 43,4

- - 3 Salgs- og distributionsomkostninger 607,4 605,0

8,2 10,1 3 Administrationsomkostninger 263,1 258,3

- - 5 Andre driftsindtægter og -udgifter 59,9 127,7

-7,2 281,6 Resultat af primær drift 137,8 191,5

14,7 24,3 6 Finansielle indtægter 51,5 26,9

4,2 4,9 7 Finansielle omkostninger 47,9 41,8

3,3 301,0 Resultat før skat 141,4 176,6

0,2 2,3 8 Selskabsskat 42,6 -14,3

3,1 298,7 Årets resultat 98,8 190,9

9 Medarbejderforhold

Årets resultat fordeles således:

- - Minoritetsinteressernes andel 0,4 3,9

3,1 298,7 Moderselskabsaktionærernes andel 98,4 187,0

3,1 298,7 Årets resultat 98,8 190,9

10 Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet

resultat pr. aktie (EPS-D) kr. 27 52

Bestyrelsen indstiller et udbytte for året på 12 kr. pr. aktie

til godkendelse på generalforsamlingen den 28. april 2008.

29


BALANCE PR. 31. DECEMBER (mio. kr.)

AKTIVER

MODERSELSKAB

KONCERN

2006 2007 Note 2007 2006

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver

11 Goodwill 85,8 89,4

12 Varemærker og distributionsrettigheder 32,1 38,5

13 Udviklingsprojekter 6,9 -

14 Udviklingsprojekter under opførelse 5,1 9,2

Immaterielle aktiver i alt 129,9 137,1

Materielle aktiver

- - 15 Grunde og bygninger 395,9 401,7

- - 16 Produktionsanlæg og maskiner 256,3 340,7

0,3 0,2 17 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 86,2 99,8

- - 18 Materielle aktiver under opførelse 46,8 13,5

0,3 0,2 Materielle aktiver i alt 785,2 855,7

Finansielle aktiver

416,7 400,7 19 Kapitalandele i dattervirksomheder - -

427,0 427,0 20 Kapitalandele i fællesledede/associerede virksomheder 0,4 0,3

- - 21 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 5,4 2,6

0 0 22 Andre værdipapirer og kapitalandele 0,5 0,4

- - 29 Udskudt skat 129,4 153,8

843,7 827,7 Finansielle aktiver i alt 135,7 157,1

844,0 827,9 Langfristede aktiver i alt 1.050,8 1.149,9

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger

23 Varebeholdninger 301,4 274,3

24 Ejendomme til videresalg 248,4 201,7

Varebeholdninger i alt 549,8 476,0

Tilgodehavender

- - Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.277,0 1.298,1

- - 31 Igangværende entreprisekontrakter 196,0 169,9

- - Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 2,9

10,5 9,8 Andre tilgodehavender 109,7 93,2

- - Selskabsskat 6,0 4,6

- - Periodeafgrænsningsposter 79,6 44,2

10,5 9,8 25 Tilgodehavender i alt 1.668,3 1.612,9

473,9 300,0 26 Værdipapirer 368,6 514,5

136,0 198,5 Likvide beholdninger 412,1 308,6

620,4 508,3 Kortfristede aktiver i alt 2.998,8 2.912,0

1.464,4 1.336,2 Aktiver i alt 4.049,6 4.061,9

30


MONBERG & THORSEN

BALANCE PR. 31. DECEMBER (mio. kr.)

PASSIVER

ÅRSRAPPORT 2007

MODERSELSKAB

KONCERN

2006 2007 Note 2007 2006

Egenkapital

71,7 71,7 27 Aktiekapital 71,7 71,7

- - Reserve for valutakursreguleringer 16,9 11,5

915,5 1.171,2 Overført resultat 1.332,8 1.279,0

129,0 43,0 Foreslået udbytte 43,0 129,0

1.116,2 1.285,9 Moderselskabets andel af egenkapitalen 1.464,4 1.491,2

Minoritetsinteressernes andel af egenkapitalen - 10,8

Egenkapital i alt 1.464,4 1.502,0

Langfristede forpligtelser

- - 28 Kreditinstitutter mv. 125,6 282,2

18,6 18,6 29 Udskudt skat 44,7 61,3

- - 30 Andre hensatte forpligtelser 31,8 28,7

18,6 18,6 Langfristede forpligtelser i alt 202,1 372,2

Kortfristede forpligtelser

- - 28 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 139,0 53,8

- - 28 Kreditinstitutter mv. 306,3 229,4

- - 31 Igangværende entreprisekontrakter 614,2 559,7

- - Modtagne forudbetalinger fra kunder 78,2 72,2

0,6 1,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 700,9 760,9

317,9 13,2 Gæld til dattervirksomheder - -

- - Gæld til associerede virksomheder - 0,2

5,6 10,7 Selskabsskat 11,7 21,5

5,5 6,7 Anden gæld 460,3 460,1

- - Periodeafgrænsningsposter 71,1 28,7

- - 29 Andre hensatte forpligtelser 1,4 1,2

329,6 31,7 Kortfristede forpligtelser i alt 2.383,1 2.187,7

348,2 50,3 Forpligtelser i alt 2.585,2 2.559,9

1.464,4 1.336,2 Passiver i alt 4.049,6 4.061,9

Noter uden henvisning

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

32 Sikkerhedsstillelser

33 Leasingforpligtelser

34 Eventualforpligtelser

35 Nærtstående parter

36 Joint ventures

37 Finansielle instrumenter

38 Ny regnskabsregulering

39 Begivenheder efter balancedagen

40 Segmentoplysninger

41 Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis

31


EGENKAPITALOPGØRELSE (mio. kr.)

Aktie- Overført Foreslået

kapital resultat udbytte I alt

Moderselskab

Egenkapital pr. 01.01.06 71,7 1.041,4 43,0 1.156,1

Årets resultat 3,1 3,1

Total indkomst i alt 3,1 3,1

Betalt udbytte -43,0 -43,0

Overført til foreslået udbytte -129,0 129,0 0

Egenkapitalbevægelser i alt -125,9 86,0 -39,9

Egenkapital pr. 01.01.07 71,7 915,5 129,0 1.116,2

Årets resultat 298,7 298,7

Total indkomst i alt 298,7 298,7

Betalt udbytte -129,0 -129,0

Overført til foreslået udbytte -43,0 43,0 0

Egenkapitalbevægelser i alt 255,7 -86,0 169,7

Egenkapital pr. 31.12.07 71,7 1.171,2 43,0 1.285,9

Koncern

Reserve

for valuta-

Monberg & Minoritets-

Aktie- kursregu- Overført Foreslået Thorsens aktionærerkapital

leringer resultat udbytte andel i alt nes andel I alt

Egenkapital pr. 01.01.06 71,7 10,9 1.230,3 43,0 1.355,9 9,2 1.365,1

Ændring i anvendt regnskabspraksis -12,9 -12,9 -12,9

Korrigeret egenkapital pr. 01.01.06 71,7 10,9 1.217,4 43,0 1.343,0 9,2 1.352,2

Årets resultat 187,0 187,0 3,9 190,9

Valutakursreguleringer 0,6 0,6 -0,2 0,4

Øvrige reguleringer 3,6 3,6 3,6

Total indkomst i alt 0,6 190,6 191,2 3,7 194,9

Betalt udbytte -43,0 -43,0 -2,1 -45,1

Overført til foreslået udbytte -129,0 129,0 0 0

Egenkapitalbevægelser i alt 0,6 61,6 86,0 148,2 1,6 149,8

Egenkapital pr. 01.01.07 71,7 11,5 1.279,0 129,0 1.491,2 10,8 1.502,0

Årets resultat 98,4 98,4 0,4 98,8

Valutakursreguleringer 3,8 3,8 3,8

Total indkomst i alt 3,8 98,4 102,2 0,4 102,6

Betalt udbytte -129,0 -129,0 -3,4 -132,4

Afgang af minoritetsinteresser -7,8 -7,8

Overført til foreslået udbytte -43,0 43,0 0 0

Overførsel mellem reserver 1,6 -1,6 0 0

Egenkapitalbevægelser i alt 5,4 53,8 -86,0 -26,8 -10,8 -37,6

Egenkapital pr. 31.12.07 71,7 16,9 1.332,8 43,0 1.464,4 0 1.464,4

32


MONBERG & THORSEN

OVERSIGT OVER NOTER

ÅRSRAPPORT 2007

NOTE

SIDE

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 34

2 Nettoomsætning 34

3 Af- og nedskrivninger, revionshonorar 34

4 Associerede virksomheder 34

5 Andre driftsindtægter og -udgifter 34

6 Finansielle indtægter 34

7 Finansielle omkostninger 35

8 Selskabsskat 35

9 Medarbejderforhold 35

10 Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie 35

11 Goodwill 35

12 Varemærker og distributionsrettigheder 35

13 Udviklingsprojekter 36

14 Udviklingsprojekter under opførelse 36

15 Grunde og bygninger 36

16 Produktionsanlæg og maskiner 36

17 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 36

18 Materielle aktiver under opførelse 36

19 Kapitalandele i dattervirksomheder 36

20 Kapitalandele i fællesledede/associerede virksomheder 37

21 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 37

22 Andre værdipapirer og kapitalandele 37

23 Varebeholdninger 37

24 Ejendomme til videresalg 37

25 Tilgodehavender 38

26 Værdipapirer 38

27 Aktiekapital 38

28 Rentebærende forpligtelser 38

29 Udskudt skat 39

30 Andre hensatte forpligtelser 39

31 Igangværende entreprisekontrakter 39

32 Sikkerhedsstillelser 39

33 Leasingforpligtelser 40

34 Eventualforpligtelser 40

35 Nærtstående parter 40

36 Joint Ventures 40

37 Finansielle instrumenter 40

38 Ny regnskabsregulering 41

39 Begivenheder efter balancedagen 41

40 Segmentoplysninger 41

41 Effekt af ændringer i anvendt regnskabspraksis 41

33


NOTER TIL REGNSKABET (mio. kr.)

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

Note 1

Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Skønsmæssig usikkerhed

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser

kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af

disse aktiver og forpligtelser på balancedagen.

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer forsvarlige,

men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne

kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller

omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og

usikkerheder, som kan føre til at de faktiske resultater afviger fra disse skøn.

Særlige risici for koncernen er omtalt i ledelsesberetningen under afsnittet om

risikofaktorer på side 16.

Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, vedrører hovedsageligt

målingen af salgsværdien af igangværende entreprisekontrakter.

Ved nedskrivningstest af kapitalandele, goodwill og varemærker mv. foretages

tillige skøn over, hvorledes de pågældende virksomheder eller dele af

virksomheden, som goodwill knytter sig til, vil være i stand til at generere tilstrækkelige

positive nettopengestrømme i fremtiden til at understøtte værdien

af kapitalandelen eller goodwill, og øvrige nettoaktiver i den pågældende del

af virksomheden. Dette er naturligt behæftet med en vis usikkerhed, hvilket

afspejles i den valgte diskonteringsfaktor.

Grundlag for ledelsens vurdering:

Som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager ledelsen

vurderinger, ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning

på de i årsregnskabet indregnede beløb.

Vurderinger, som har væsentligst indvirkning på de i årsregnskabet indregnede

beløb, omfatter igangværende entreprisekontrakter, og hvornår indtægter

og omkostninger i henhold til kontrakt med tredjemand skal behandles i

overensstemmelse med produktions- eller salgsmetoden.

Ledelsen har vurderet, at der ikke i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for

2007 med sammenligningstal for 2006 er foretaget vurderinger i forbindelse

med den anvendte regnskabspraksis ud over ovennævnte regnskabsmæssige

skøn, der har haft væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen.

Note 2

Nettoomsætning

Dyrup 1.696,3 1.660,0

MT Højgaard (46 %) 5.388,4 5.088,8

7.084,7 6.748,8

Note 3

Af- og nedskrivninger

Immaterielle aktiver - - 7,5 18,6

Materielle aktiver 0,2 0,1 117,5 144,2

Af- og nedskrivninger i alt 0,2 0,1 125,0 162,8

Af- og nedskrivninger indgår i:

Produktionsomkostninger - - 82,2 84,1

Salgs- og distributionsomkostninger - - 23,0 39,9

Administrationsomkostninger 0,2 0,1 19,8 20,5

Andre driftsudgifter - nedskrivninger - - - 18,3

0,2 0,1 125,0 162,8

Revisionshonorar

Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer for det forløbne

regnskabsår

KPMG 0,2 0,5 3,7 3,4

Ernst & Young 0,1 0,2 4,7 4,0

0,3 0,7 8,4 7,4

heraf andre ydelser end revision

KPMG - 0,2 1,7 1,3

Ernst & Young - 0,1 0,6 0,7

- 0,3 2,3 2,0

Note 4

Associerede virksomheder

Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder:

Associerede virksomheder hos MT Højgaard 0 0

Denerco Oil A/S - 43,4

0 43,4

De regnskabsmæssige oplysninger vedrørende MT Højgaards associerede

virksomheder er givet i note 15 i MT Højgaards årsrapport.

Note 5

Andre driftsindtægter og -udgifter

Avance ved salg af Denerco Oil A/S - 170,8

Avance ved salg af dattervirksomheder i MT Højgaard 53,8 -

Dyrups salg af varemærkerettigheder - 16,4

Andre indtægter 6,1 4,2

59,9 191,4

Restruktureringsomkostninger i Dyrup - 63,7

Andre driftsindtægter og -udgifter i alt 59,9 127,7

Andre indtægter vedrører primært lejeindtægter i Dyrup. Restruktureringsomkostningerne

i Dyrup i 2006 vedrører fratrædelses- og nedlukningsomkostninger

samt nedskrivning af langfristede aktiver og varelagre i forbindelse

med implementering af Dyrups strategi.

Note 6

Finansielle indtægter

Værdipapirer 6,0 15,2 15,8 6,3

Likvide beholdninger 5,5 9,1 25,3 19,3

Dattervirksomheder 3,2 - - -

Valutakursgevinster mv. - - 10,4 1,3

14,7 24,3 51,5 26,9

34


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

Note 7

Finansielle omkostninger

Renteudgifter 4,2 4,9 39,8 32,4

Valutakurstab - - 8,0 6,5

Diverse - - 0,1 2,9

4,2 4,9 47,9 41,8

Heraf dattervirksomheder 4,2 4,4 - -

Note 10

Resultat og udvandet resultat pr. aktie

Moderselskabets andel af årets resultat 98,4 187,0

Gennemsnitligt antal aktier 3.585.000 3.585.000

Gennemsnitligt antal egne aktier 2.645 2.645

3.582.355 3.582.355

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet

resultat pr. aktie (EPS-D). 27 52

Note 8

Selskabsskat

Aktuel skat 0,2 2,3 21,2 43,7

Ændring i udskudt skat - - 15,5 -69,4

Regulering vedr. tidligere år - - 5,9 11,4

0,2 2,3 42,6 -14,3

Afstemning af skatteprocent

Dansk skatteprocent 28 % 25 % 25 % 28 %

Afvigelse i udenlandske

virksomheders skatteprocent - - 7 % -3 %

Ændring i dansk skattesats - - 6 % -

Afvigelse fra associerede virksomheder - - - -7 %

Ikke skattepligtige poster mv. -27 % -24 % -9 % -28 %

Andet, herunder regulering

vedrørende tidligere år 0 % 0 % 1 % 2 %

Effektiv skatteprocent 1 % 1 % 30 % -8 %

Note 9

Medarbejderforhold

Lønninger, gager og vederlag 6,0 5,6 1.449,0 1.393,1

Pensionsbidrag 0,1 0,1 103,2 94,2

Andre omkostninger til social sikring - - 81,4 78,4

6,1 5,7 1.633,6 1.565,7

Heraf udgør lønninger og vederlag

til moderselskabets:

Bestyrelse 1,8 2,4 3,4 2,6

Direktion 1,5 2,6 3,7 3,3

Gennemsnitligt antal ansatte 3 2 3.784 3.673

Direktionen aflønnes med et fast honorar. Ud over det normale honorar kan

der udbetales et særskilt honorar/bonusbeløb for varetagelse af særlige opgaver.

Pensionsalderen for direktionen er 65 år, og der er ikke aftalt særlig

fratrædelsesordning. I de tilknyttede virksomheder er der indført bonusaflønning

for de øverste ledelseslag.

Der er ikke i Monberg & Thorsen indført incitamentsaflønning til bestyrelsen.

Honoraret til bestyrelsen for 2007 er 200.000 kr. mod 150.000 kr. i 2006 for

menige medlemmer af bestyrelsen med tillæg til formand og næstformand.

Ud over det normale honorar kan der til varetagelse af særlige opgaver, der

varetages af formand eller medlemmer, betales et honorar, dog således at intet

bestyrelsesmedlem kan modtage et samlet honorar på mere end to gange

det ordinære honorar, der i øvrigt modtages. Der er for nærværende ikke

nedsat faste bestyrelsesudvalg.

Note 11

Goodwill

Kostpris pr. 01.01. 90,7 87,5

Kursregulering - 1,2

Tilgang 2,5 2,0

Afgang -6,1 -

Kostpris pr. 31.12. 87,1 90,7

Nedskrivninger pr. 01.01. 1,3 -

Årets nedskrivninger - 1,3

Nedskrivninger pr. 31.12. 1,3 1,3

Balanceværdi pr. 31.12. 85,8 89,4

Der er pr. 31.12.07 gennemført værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige

værdi af goodwill. Værdiforringelsestesten er detaljeret omtalt i note 10 på

side 26 i Dyrups regnskab og i note 13 på side 45 i MT Højgaards regnskab,

hvortil der henvises.

Værdiforringelsestestene har ikke givet anledning til nedskrivning i 2007. I

2006 gav de i Dyrup anledning til nedskrivning af goodwill til genindvindingsværdi

med 1,3 mio. kr..

Note 12

Varemærker og distributionsrettigheder

Kostpris pr. 01.01. 108,9 155,8

Kursregulering 0,1 -0,1

Tilgang - 1,5

Afgang - -48,3

Kostpris pr. 31.12. 109,0 108,9

Afskrivninger pr. 01.01. 70,4 101,0

Kursregulering - -0,1

Afskrivninger vedr. årets afgang - -47,8

Årets afskrivninger 6,5 17,3

Afskrivninger pr. 31.12. 76,9 70,4

Balanceværdi pr. 31.12. 32,1 38,5

Beløbene vedrører alene Dyrups virksomhed. Der er pr. 31.12.07 gennemført

værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af varemærker. Værdiforringelsestesten

er detaljeret omtalt i note 10 på side 26 i Dyrups regnskab.

35


NOTER TIL REGNSKABET (mio. kr.)

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

Note 13

Udviklingsprojekter

Kostpris pr. 01.01. - -

Tilgang 7,9 -

Årets afskrivninger -1,0 -

Balanceværdi pr. 31.12. 6,9 -

Beløbene vedrører alene Dyrups virksomhed, jf. note 10 side 26 i Dyrups regnskab.

Note 14

Udviklingsprojekter under opførelse

Kostpris pr. 01.01. 9,2 6,7

Tilgang 2,3 3,7

Afgang -6,4 -1,2

Balanceværdi pr. 31.12. 5,1 9,2

Beløbene vedrører alene Dyrups virksomhed, jf. note 10 side 26 i Dyrups regnskab.

Note 15

Grunde og bygninger

Kostpris pr. 01.01. 526,0 516,1

Tilgang 26,1 30,2

Afgang -29,5 -20,3

Kostpris pr. 31.12. 522,6 526,0

Af- og nedskrivninger pr. 01.01. 124,3 130,2

Kursregulering 0,8 -

Afskrivninger vedr. årets afgang -6,2 -14,5

Årets af- og nedskrivninger 7,8 8,6

Af- og nedskrivninger pr. 31.12. 126,7 124,3

Balanceværdi pr. 31.12. 395,9 401,7

For pantsatte ejendomme udgør:

Regnskabsmæssig værdi 203,0 208,3

Lån med aktuel restgæld 105,3 110,9

Note 16

Produktionsanlæg og maskiner

Kostpris pr. 01.01. 883,2 851,4

Reklassifikation 2,5 -9,4

Kursregulering 2,5 0,4

Tilgang 63,3 77,5

Afgang -239,0 -36,7

Kostpris pr. 31.12. 712,5 883,2

Af- og nedskrivninger pr. 01.01. 542,5 491,5

Reklassifikation - -1,7

Kursregulering 1,5 -

Afskrivninger vedr. årets afgang -160,5 -31,6

Årets af- og nedskrivninger 72,7 84,3

Af- og nedskrivninger pr. 31.12. 456,2 542,5

Balanceværdi pr. 31.12. 256,3 340,7

Note 17

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris pr. 01.01. 1,4 0,9 307,1 300,8

Reklassifikation - - -2,5 9,4

Kursregulering - - 0,5 0

Tilgang - - 36,4 34,5

Afgang -0,5 - -26,5 -37,6

Kostpris pr. 31.12. 0,9 0,9 315,0 307,1

Af- og nedskrivninger pr. 01.01. 0,9 0,6 207,3 184,9

Reklassifikation - - - 1,7

Kursregulering - - 0,4 0

Afskrivninger vedr. årets afgang -0,5 - -17,1 -31,5

Årets af- og nedskrivninger 0,2 0,1 38,2 52,2

Af- og nedskrivninger pr. 31.12. 0,6 0,7 228,8 207,3

Balanceværdi pr. 31.12. 0,3 0,2 86,2 99,8

I 2006 udgør nedskrivninger til modtaget købstilbud

10,6 mio. kr., som vedrører Dyrups virksomhed.

Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver 4,4 7,1

Note 18

Materielle aktiver under opførelse

Kostpris pr. 01.01. 13,5 7,6

Tilgang 48,7 14,4

Afgang -15,4 -8,5

Balanceværdi pr. 31.12. 46,8 13,5

Beløbet vedrører primært Dyrups virksomhed. Dyrup har indgået

en kontraktlig købsforpligtelse på yderligere 7 mio. kr. pr. 31.12.07.

Note 19

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris pr. 01.01. 416,7 416,7

Modtaget udbytte - -16,0

Balanceværdi pr. 31.12. 416,7 400,7

Kapitalandele i dattervirksomheder pr. 31.12.07 består af:

Selskab Hjemsted Ejerandel Selskabskapital

mio. kr.

Dyrup A/S Søborg 100 % 100,0

Saabye & Lerche A/S* Søborg 100 % 3,7

Monberg & Thorsen Oil A/S* Søborg 100 % 5,0

* Selskaberne har ikke haft egentlig driftsaktivitet i 2007.

På side 27 er der i segmentoversigten en oversigt over de i koncernregnskabet

indregnede beløb for Dyrup. Der henvises til den vedlagte årsrapport for

Dyrup, der anses for en integreret del af Monberg & Thorsens årsrapport.

I 2006 udgør nedskrivninger grundet manglende tilstedeværelse

7,7 mio. kr., som vedrører Dyrups virksomhed.

Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver 15,4 48,4

36


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

Note 20

Kapitalandele i fællesledede/associerede virksomheder

Kostpris pr. 01.01. 427,0 427,0 0,8 181,9

Tilgang - - 0,1 -4,1

Afgang - - - -177,0

Kostpris pr. 31.12. 427,0 427,0 0,9 0,8

Op-/nedskrivninger pr. 01.01. - - -0,5 75,9

Fra resultatopgørelsen - - - 43,4

Udbytte - - - -2,3

Øvrige reguleringer - - - 7,7

Afgang - - - -125,2

Op-/nedskrivninger pr. 31.12. - - -0,5 -0,5

Balanceværdi pr. 31.12. 427,0 427,0 0,4 0,3

Den fællesledet virksomhed i moderselskabet består af ejerandelen på 46 % i

MT Højgaard a/s med hjemsted i Søborg. Aktiekapitalen udgør 220 mio. kr.

MT Højgaard er en fællesledet virksomhed i henhold til en mellem aktionærerne

indgået aftale. I koncernregnskabet er MT Højgaard derfor konsolideret

pro rata. På side 27 er der i segmentoversigten en detaljeret opgørelse af de

pro rata indregnede beløb. Der henvises til den vedlagte årsrapport fra MT

Højgaard, der anses for en integreret del af Monberg & Thorsens årsrapport.

Herudover indgår pro rata andelen af MT Højgaards andel i associerede virksomheder.

De regnskabsmæssige oplysninger for disse selskaber findes i note

15 i MT Højgaards årsrapport.

Andel af eventualforpligtelser i associerede virksomheder, som koncernen

hæfter for solidarisk og pro rata udgør pr. 31.12. begge år 0 mio. kr.

Note 21

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Kostpris pr. 01.01. 2,6 2,5

Tilgang 2,8 0,1

Balanceværdi pr. 31.12. 5,4 2,6

Note 22

Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris pr. 01.01 og 31.12. 0 0 1,2 1,2

Op-/nedskrivninger pr. 01.01. - - -0,8 -0,8

Årets op-/nedskrivninger - - 0,1 -

Op-/nedskrivninger pr. 31.12. 0 0 -0,7 -0,8

Balanceværdi pr. 31.12. 0 0 0,5 0,4

Andre værdipapirer og kapitalandele vedrører MT Højgaards virksomhed.

Note 23

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer 98,1 81,0

Varer under fremstilling 9,0 7,9

Færdigvarer 194,3 185,4

Balance pr. 31.12. 301,4 274,3

Årets bevægelser:

Kostpris pr. 01.01. 341,4 309,8

Kursregulering 1,0 -

Årets til- og afgang netto 5,1 31,6

Kostpris pr. 31.12. 347,5 341,4

Reguleringer pr. 01.01. -67,1 -36,0

Kursregulering -0,2 -

Årets nedskrivninger -10,0 -39,8

Årets tilbageførte nedskrivninger 31,2 8,7

Reguleringer pr. 31.12. -46,1 -67,1

Balanceværdi pr. 31.12. 301,4 274,3

Værdi af varebeholdninger optaget

til nettorealisationsværdi 1,7 2,3

Varebeholdningerne vedrører primært Dyrups virksomhed.

Note 24

Ejendomme til videresalg

Kostpris pr. 01.01. 197,6 135,5

Ændring af anvendt regnskabspraksis - 89,3

Tilgang 129,5 159,8

Afgang -82,8 -187,1

Kostpris pr. 31.12. 244,3 197,5

Reguleringer pr. 01.01. 4,2 3,6

Årets tilbageførte nedskrivninger -0,1 0,6

Reguleringer pr. 31.12. 4,1 4,2

Balanceværdi pr. 31.12. 248,4 201,7

Værdi af ejendomme optaget til nettorealisationsværdi 4,1 4,1

For pantsatte ejendomme udgør:

Regnskabsmæssig værdi 2,6 2,6

Lån med aktuel restgæld 0,8 1,0

Ejendomme til videresalg vedrører MT Højgaards virksomhed og består af

ubebyggede grunde, der besiddes med henblik på projektudviklingsaktiviteter

samt igangværende projektudviklingssager.

37


NOTER TIL REGNSKABET (mio. kr.)

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

Note 25

Tilgodehavender

Tilgodehavender, der forfalder til betaling

mere end et år efter balancetidspunktet 0 0 2,7 3,1

Dagsværdien af tilgodehavender anses for

at svare til den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender med forfald mere end et år efter

balancetidspunktet vedrører huslejedeposita.

Nedskrivninger indeholdt i tilgodehavender

Nedskrivninger pr. 01.01 59,8 64,2

Kursregulering 0,2 0,4

Hensat 9,5 1,0

Anvendt -1,8 -5,8

Nedskrivninger pr. 31.12 67,7 59,8

Nominel værdi af nedskrevne tilgodehavender 76,0 63,0

Tilgodehavender, der var overforfaldne pr. 31. december

med over 90 dage, som ikke er nedskrevet.

(Beløbene vedrører MT Højgaards virksomhed). 37,8 30,3

Note 26

Værdipapirer

Obligationer 473,9 300,0 368,6 514,5

Balanceværdi pr. 31.12. 473,9 300,0 368,6 514,5

Nominel beholdning 475,3 299,9 368,9 516,0

Obligationer med udløb mere end et

år fra balancetidspunkt (kursværdi) 473,9 300,0 300,0 491,6

Varigheden på obligationsbeholdningen

1,5 år 0,8 år 0,8 år 1,6 år

Effektiv rente på obligationsbeholdningen

3,7 % 4,5 % 4,5 % 3,8 %

Kursfølsomhed på obligationsbeholdningen

ved en renteændring

på et procentpoint 7,3 2,3 2,9 8,1

Obligationer deponeret til sikkerhed

(kursværdi) - - 0 9,7

Moderselskabet og koncernen måler obligationsbeholdningen til dagsværdi

over resultatopgørelsen i henhold til IAS 39, da beholdningen i overensstemmelse

med koncernens finansielle politik fungerer som likviditetsreserve.

Obligationsbeholdningen består af børsnoterede danske obligationer, der

løbende overvåges og rapporteres til dagsværdi.

Note 27

Aktiekapital

Aktiekapitalen og ændringer heri kan i 2007 og

de foregående 4 år specificeres således:

A-aktier B-aktier I alt

Aktiekapital pr. 31.12.2002 15,4 60,3 75,7

Nedsættelse vedtaget 30.04.2003 0 -4,0 -4,0

Aktiekapital pr. 31.12.2003, 31.12.2004,

31.12.2005, 31.12.2006 og 31.12.2007 15,4 56,3 71,7

Note 28

Rentebærende forpligtelser

De samlede rentebærende forpligtelser

fordeler sig på engagementstyper som følger:

Kreditinstitutter mv. - - 549,1 511,3

Leasinggæld (finansielt leasede aktiver) - - 21,8 54,0

Koncernvirksomheder 317,9 13,2 - -

I alt 317,9 13,2 570,9 565,3

De samlede rentebærende forpligtelser fordeler sig på følgende valutaer:

DKK 317,9 13,2 312,0 297,9

EUR - - 227,7 260,9

Øvrige - - 31,2 6,5

I alt 317,9 13,2 570,9 565,3

De samlede rentebærende passiver fordeler sig

på fast og variabel forrentet gæld som følger:

Fast forrentet gæld - - 233,5 310,0

Variabel forrentet gæld 317,9 13,2 337,4 255,3

I alt 317,9 13,2 570,9 565,3

Fordeling af de samlede rentebærende forpligtelser

på effektiv forrentning kan specificeres således:

Mindre end 5 % 317,9 13,2 222,1 484,2

Mellem 5 % og 7 % - - 347,1 81,1

Over 7 % - - 1,7 -

I alt 317,9 13,2 570,9 565,3

Vægtet gennemsnitlig effektiv rente 4,0 % 4,0 % 5,3 % 4,4 %

Vægtet gennemsnitlig restløbetid 0,2 år 0,1 år 2,3 år 3,8 år

De rentebærende forpligtelser er indregnet i balancen som følger:

Langfristede forpligtelser - - 125,6 282,2

Kortfristede forpligtelser 317,9 13,2 445,3 283,1

I alt 317,9 13,2 570,9 565,3

Forfaldsprofilen af de rentebærende

forpligtelser kan specificeres således:

Under et år 317,9 13,2 445,3 283,2

Mellem et og to år - - 16,4 91,9

Mellem to og fem år - - 69,3 137,7

Over fem år - - 39,9 52,5

I alt 317,9 13,2 570,9 565,3

Dagsværdi 317,9 13,2 555,4 547,6

Dagsværdien af de finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdi

af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som diskonteringsfaktor

er anvendt koncernens aktuelle lånerente for tilsvarende løbetider.

Antal stk. a kr. 20 pr. aktie 768.000 2.817.000 3.585.000

38


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

Note 29

Udskudt skat

Udskudt skat, netto, pr. 01.01. 18,6 18,6 -92,5 -17,2

Ændring anvendt regnskabspraksis - - -5,0

Afgang ved salg af virksomheder - - -7,7 -

Øvrige - - - -0,9

Årets regulering over resultatopgørelsen - - 15,5 -69,4

Udskudt skat, netto, pr. 31.12. 18,6 18,6 -84,7 -92,5

Udskudt skat i moderselskabet vedrører alene genbeskatningssaldoen for

tidligere fratrukne skattemæssige underskud i Dyrups udenlandske dattervirksomheder.

Den udskudte skat fordeler sig som følger:

Udskudte skatteaktiver

Immaterielle aktiver - -

Materielle aktiver 25,2 69,9

Kortfristede aktiver 27,0 48,9

Langfristede forpligtelser 5,2 5,8

Kortfristede forpligtelser 4,5 5,0

Fremførselsberettiget skattemæssigt underskud 138,6 99,1

Heraf ikke aktiveret -32,2 -30,1

Udskudte skatteaktiver pr. 31.12. før modregning 168,3 198,6

Modregning inden for juridiske enheder

og jurisdiktioner (lande) 38,9 44,8

Balanceværdi pr. 31.12. - - 129,4 153,8

Udskudte skatteforpligtelser

Immaterielle aktiver - - 9,9 12,0

Materielle aktiver - - 32,3 48,9

Finansielle aktiver 18,6 18,6 18,6 18,6

Kortfristede aktiver - - 22,8 19,8

Kortfristede forpligtelser - - - 6,8

Udskudte skatteforpligtelser

pr. 31.12. før modregning 18,6 18,6 83,6 106,1

Modregning inden for juridiske

enheder og jurisdiktioner (lande) - - 38,9 44,8

Balanceværdi pr. 31.12. 18,6 18,6 44,7 61,3

Udskudt skat, netto, pr. 31.12. 18,6 18,6 -84,7 -92,5

Den udskudte skat er indregnet på grundlag af de skatteregler og skattesatser,

der ifølge lovgivningen er gældende i de respektive lande. For danske

selskaber er den udskudte skat beregnet med anvendelse af den gældende

danske skattesats på 25 %.

De fremførselsberettigede skattemæssige underskud er aktiveret med den del,

som forventes at kunne anvendes ved modregning i fremtidig indtjening.

Note 30

Andre hensatte forpligtelser

Hensat pr. 01.01. 29,9 27,4

Hensat i året 4,3 3,5

Anvendt i året -0,3 -0,7

Tilbageførsel af ubenyttede hensættelser -0,7 -0,3

Balanceværdi pr. 31.12. 33,2 29,9

Andre hensatte forpligtelser er indregnet i balancen som følger:

Langfristede forpligtelser 31,8 28,7

Kortfristede forpligtelser 1,4 1,2

I alt 33,2 29,9

Forfaldstidspunktet forventes at blive som følger:

Under et år 1,4 1,2

Mellem et og to år 4,6 3,6

Mellem to og fem år 14,4 12,9

Over fem år 12,8 12,2

I alt 33,2 29,9

Andre hensatte forpligtelser vedrører MT Højgaard og omfatter væsentligst

hensættelser til et og fem års garantiarbejder på afsluttede entrepriser.

Note 31

Igangværende entreprisekontrakter

Acontofakturering 4.190,0 3.246,2

Salgsværdi af entreprisekontrakter -3.771,8 -2.856,4

Balanceværdi netto pr. 31.12. 418,2 389,8

Igangværende entreprisekontrakter er

indregnet i balancen som følger:

Kortfristede forpligtelser 614,2 559,7

Tilgodehavender -196,0 -169,9

I alt 418,2 389,8

De igangværende entreprisekontrakter vedrører MT Højgaards virksomhed.

Note 32

Sikkerhedsstillelser

Der er afgivet garantier og kautioner vedrørende:

Kunder 0,8 0,8

Tilbudsgarantier 17,8 10,0

Entrepriser og leverancer under udførelse 850,0 789,9

Afsluttede entrepriser og leverancer 619,5 565,8

Garantistillelser i alt 1.488,1 1.366,5

Garantistillelserne vedrører primært MT Højgaards virksomhed, hvor der også

er stillet sædvanlig sikkerhed i form af bankgarantier, kautionsforsikringer og

obligationsdepoter for entrepriser og leverancer.

Der er endvidere stillet grunde og bygninger til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter

mv. jf. note 15.

39


NOTER TIL REGNSKABET (mio. kr.)

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

Note 33

Leasingforpligtelser

Finansiel leasing

Samlede fremtidige minimumsleasingydelser:

Forfald inden for et år 7,1 19,7

Forfald mellem to og fem år 16,0 35,7

Forfald over fem år - 7,2

I alt 23,1 62,6

Regnskabsmæssig værdi (nutidsværdi):

Forfald inden for et år 6,5 5,9

Forfald mellem to og fem år 15,3 28,7

Forfald over 5 år - 19,4

I alt 21,8 54,0

Finansieringsomkostninger 1,3 8,6

Finansieringsomkostningerne beregnet som forskellen mellem de samlede

fremtidige leasingydelser og den regnskabsmæssige værdi (nutidsværdi)

af finansielle leasingkontrakter indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden.

De finansielle leasingkontrakter vedrører MT Højgaards virksomhed.

Operationel leasing

Samlede fremtidige minimumsleasingydelser:

Forfald inden for et år 43,3 37,4

Forfald mellem to og fem år 86,3 91,6

Forfald over 5 år 28,7 37,0

158,3 166,0

Leasingydelser vedrørende operationelle

kontrakter, der er regnet i resultatopgørelsen 35,8 35,4

Koncernens finansielle og operationelle leasingaftaler vedrører primært biler,

driftsmateriel og lejede lokaler.

De operationelle leasingkontrakter vedrører såvel Dyrup som MT Højgaard.

Note 34

Eventualforpligtelser

Verserende retssager

Såvel Dyrup-koncernen som MT Højgaard-koncernen er part i forskellige

rets- og voldgiftssager, hvis udfald efter ledelsens vurdering ikke forventes at

have negativ betydning for koncernens finansielle stilling ud over, hvad der

er indregnet og oplyst i årsrapporten.

Monberg & Thorsen A/S har ingen verserende retssager.

Note 35

Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Ejnar og Meta

Thorsens Fond.

Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter virksomhedernes bestyrelses-

og direktionsmedlemmer.

Endvidere omfatter moderselskabets nærtstående parter dattervirksomheder

og fællesledede virksomheder, hvor Monberg & Thorsen har bestemmende

eller betydelig indflydelse.

Der har ikke i årets løb, bortset fra koncerninterne transaktioner som er elimineret

i koncernregnskabet, samt normalt ledelsesvederlag, været gennemført

transaktioner med betydende aktionærer, bestyrelse eller direktion eller

andre nærtstående parter. Ledelsesvederlag fremgår af note 9.

Moderselskabets mellemværender med dattervirksomheder og fællesledede

virksomheder pr. 31.12.07 fremgår af balancen og vedrører alene finansielle

mellemværender, der forrentes på markedsvilkår.

Moderselskabets renteindtægter og renteudgifter vedrørende mellemværender

med dattervirksomheder fremgår af note 6 og 7.

Moderselskabets udbytte fra dattervirksomheder og fællesledede virksomheder

fremgår af resultatopgørelsen.

Note 36

Joint Ventures

Monberg & Thorsen A/S ejer 46 % af MT Højgard a/s, som er en fællesledet

virksomhed. Derudover deltager koncernen via MT Højgaard a/s i denne

koncerns fælles ledede aktiviteter og fælles ledede virksomheder. For en omtale

heraf henvises til note 27 i den vedlagte årsrapport fra MT Højgaard a/s.

Fællesledede virksomheder indregnes ved pro rata konsolidering i koncernregnskabet.

I moderselskabet måles investeringen i den fællesledede virksomhed

til kostpris.

Der er på side 27 vist en detaljeret segmentspecifikation af de i koncernregnskabet

indregnede beløb fra MT Højgaard a/s, hvortil der henvises.

Note 37

Finansielle instrumenter

For en generel beskrivelse af finansielle risici, herunder valuta, rente- og kreditrisici

samt koncernens politik på nævnte områder, henvises til omtalen af

”Risikofaktorer” i ledelsens beretning på side 16.

Valutarisici

Koncernen anvender primært valutaterminskontrakter til afdækning af kontraktuelle

og budgetterede pengestrømme. Ændringer i værdien af afledte

finansielle instrumenter i Dyrup og MT Højgaard indregnes løbende i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter og omkostninger, da betingelserne

for regnskabsmæssig behandling som sikringsinstrumenter ikke opfyldes.

De åbentstående valutaterminsforretninger pr. 31.12.07 har en restløbetid på

op til 7,1 år.

40


MONBERG & THORSEN

ÅRSRAPPORT 2007

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 2007 2006

Note 37

Finansielle instrumenter (fortsat)

Åbenstående valutaterminsforretninger pr. 31. december

Dagsværdi (DKK)

GBP - 15,1

USD 80,0 -

Øvrige 0,8 -

Note 40

Segmentoplysninger

På side 27 er der givet en detaljeret segmentspecifikation for de i koncernregnskabet

konsoliderede tal, og der kan i de integrerede årsrapporter for

Dyrup A/S og MT Højgaard a/s findes detaljerede informationer om driften

og udviklingen i disse virksomheder.

Geografisk fordeling af omsætning og langfristede aktiver

Beløbene vedrører MT Højgaards virksomhed.

80,8 15,1

Nettoomsætningen fordeler sig således:

Danmark 4.662,9 4.640,8

Udland 2.421,8 2.108,0

Note 38

Ny regnskabsregulering

IASB og EU har godkendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag,

der ikke er obligatoriske for Monberg & Thorsen ved udarbejdelsen

af årsrapporten for 2007:

Uden indvirkning på regnskabet

IFRS 2 ”Share-based Payment – Vesting Conditions and Cancellations”

(endnu ikke godkendt af EU)

IFRS 3 ”Business Combinations” (endnu ikke godkendt af EU).

IAS 27 ”Consolidated and Separate Financial Statements”(endnu ikke godkendt

af EU).

IFRIC 11 IFRS2 ”Group and Treasury Share Transactions”.

IFRIC 12 “Service Concession Arrangements” (endnu ikke godkendt af EU).

IFRIC 13 ”Customer Loyalty Programmes” (endnu ikke godkendt af EU).

IFRIC 14 IAS 19 ”The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding

Requirements and their Interaction” (endnu ikke godkendt af EU).

Ingen af ovennævnte nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag forventes

at få indvirkning på regnskabsaflæggelsen for Monberg & Thorsen-koncernen

i 2008 eller senere.

Med indvirkning på regnskabet

IAS 1 ”Presentation of Financial Statement” vedrørende præsentation af regnskaber

gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2009 eller senere.

Standarden har ingen indvirkning på indregning og måling i regnskabet for

Monberg & Thorsen-koncernen (endnu ikke godkendt af EU).

IAS 23 ”Borrowing Costs” gælder for regnskabsår, der påbegynder 1. januar

2009 eller senere. I henhold til standarden kræves indregning af låneomkostninger

i kostprisen for et kvalificeret aktiv (immaterielle og materielle aktiver

samt varebeholdninger). Ved fremstilling af større kvalificerede aktiver med

længere fremstillingsperiode forventes standarden at få indvirkning på regnskabet

for Monberg & Thorsen-koncernen (endnu ikke godkendt af EU).

De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag forventes implementeret

fra den obligatoriske ikrafttrædelsesdato.

Note 39

Begivenheder efter balancedagen

Ledelsen er ikke bekendt med begivenheder, som er indtruffet efter regnskabsårets

udløb og frem til underskrivelsen af årsrapporten, som vil have en

væsentlig indflydelse på bedømmelsen af Monberg & Thorsen-koncernens

finansielle stilling pr. 31.12.07 ud over, hvad der er indregnet og omtalt i årsrapporten.

7.084,7 6.748,8

De langfristede aktiver eksklusive udskudte

skatteaktiver fordeler sig således:

Danmark 603,3 672,7

Udland 318,1 323,4

921,4 996,1

Note 41

Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis

2007 2006

Hidtidig Ny Hidtidig Ny

Koncernen praksis Effekt praksis praksis Effekt praksis

Resultat

Nettoomsætning 7.165,0 -80,3 7.084,7 6.757,9 -9,1 6.748,8

Produktionsomkostninger

6.195,9 -59,6 6.136,3 5.874,8 -9,7 5.865,1

Bruttoresultat 969,1 -20,7 948,4 883,1 0,6 883,7

Resultat før skat 162,1 -20,7 141,4 176,0 0,6 176,6

Skat af resultatet 47,2 -4,6 42,6 -14,5 0,2 -14,3

Resultat efter skat 114,9 -16,1 98,8 190,5 0,4 190,9

Balance

Udskudte

skatteaktiver 119,9 9,5 129,4 148,9 4,9 153,8

Ejendomme til

videresalg 89,7 158,7 248,4 102,6 99,1 201,7

Igangværende

entreprisekontrakter 392,8 -196,8 196,0 277,7 -107,8 169,9

Aktiver i alt 4.078,2 -28,6 4.049,6 4.065,7 -3,8 4.061,9

Egenkapital 1.493,0 -28,6 1.464,4 1.514,5 -12,5 1.502,0

Modtagne forudbetalinger

fra kunder 78,2 - 78,2 63,5 8,7 72,2

Passiver i alt 4.078,2 -28,6 4.049,6 4.065,7 -3,8 4.061,9

41


KONCERNREGNSKAB I EURO (mio. EUR)

Omregningskursen er den officielle kurs pr. 31.12.

RESULTATOPGØRELSE 2007 2006

Nettoomsætning 950,1 905,1

Produktionsomkostninger 822,9 786,6

Bruttoresultat 127,2 118,5

Andel af resultat efter skat

i associerede virksomheder - 5,8

Salgs- og distributionsomkostninger 81,4 81,1

Administrationsomkostninger 35,3 34,6

Andre driftsindtægter og –udgifter 8,0 17,1

Resultat af primær drift 18,5 25,7

Finansielle indtægter 6,9 3,6

Finansielle omkostninger 6,4 5,6

Resultat før skat 19,0 23,7

Selskabsskat 5,7 -1,9

Koncernvirksomhedens resultat 13,3 25,6

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømme fra driften 7,2 26,9

Investeringer

Immaterielle aktiver -0,5 -0,9

Materielle aktiver -17,5 -16,3

Finansielle aktiver - 63,9

Køb/salg af virksomheder

og aktiviteter 16,6 0,4

Værdipapirer 19,6 -63,7

Pengestrøm anvendt til investeringer 18,2 -16,6

Pengestrøm før finansiering 25,4 10,3

Finansiering

Betalt udbytte til aktionærer -17,3 -5,8

Minoritetsinteresser -0,5 -0,2

Ændring i langfristet lån mv. -4,0 -2,8

Pengestrømme fra finansiering -21,8 -8,8

Årets ændring i likviditeten 3,6 1,5

Likviditet pr. 01.01. 10,6 9,1

Likviditet pr. 31.12. 14,2 10,6

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007 2006

AKTIVER

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver

Goodwill 11,5 12,0

Varemærker og distributionsrettigheder 4,3 5,2

Udviklingsprojekter under opførelse 1,6 1,2

17,4 18,4

Materielle aktiver

Grunde og bygninger 53,1 53,9

Produktionsanlæg og maskiner 34,4 45,7

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11,5 13,4

Materielle aktiver under opførelse 6,3 1,8

105,3 114,8

Finansielle aktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder - -

Andre værdipapirer og kapitalandele 0,8 0,4

Udskudt skat 17,4 20,6

18,2 21,0

Langfristede aktiver i alt 140,9 154,2

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 73,7 63,8

Tilgodehavender 223,8 216,4

Værdipapirer 49,4 69,0

Likvide beholdninger 55,3 41,4

Kortfristede aktiver i alt 402,2 390,6

Aktiver i alt 543,1 544,8

PASSIVER

Egenkapital

Aktiekapital 9,6 9,6

Reserve for valutareguleringer 2,3 1,5

Overført resultat 178,7 171,6

Foreslået udbytte 5,8 17,3

Minoritetsinteressernes andel - 1,5

Egenkapital i alt 196,4 201,5

Langfristede forpligtelser 27,1 49,9

Kortfristede forpligtelser 319,6 293,4

Passiver i alt 543,1 544,8

42


MONBERG & THORSEN A ⁄ S


DYRUP A ⁄ S • Årsrapport 2007

Et selskab i Monberg & Thorsen A ⁄ S koncernen


Indholdsfortegnelse

Koncernprofil 1

Hovedtal 2

Vision, Mission og Værdier 3

Ledelsesberetning 4

Markedsudvikling 6

Strategiovervejelser 8

DIY-markedet 8

Det professionelle marked 9

Det industrielle marked 10

Produktinnovation 10

Forsyningskæden 10

Varemærker 12

Miljø 12

Kompetencer 12

Risikofaktorer 14

Bestyrelse, direktion og påtegning 15

Anvendt regnskabspraksis 16

Pengestrømsopgørelse 20

Resultatopgørelse 21

Balance / Aktiver 22

Balance / Passiver 23

Egenkapitalopgørelse 24

Noter 25

Koncernoversigt 33

Koncernens adresser 33

Dyrup A⁄S

Gladsaxevej 300

DK-2860 Søborg

Da nmark

Tlf: +45 39 57 93 00

Fax: +45 39 57 93 93

CVR-nr. 18 99 86 96

www.dyrup.com


Koncernprofil

Dyrup producerer og markedsfører et bredt sortiment af

kvalitetsprodukter inden for maling og træbeskyttelse.

Produkterne afsættes til tre primære afsætningskanaler.

Gør-det-selv markedet (DIY), der udgøres af farvehandlere

og byggemarkeder, det professionelle marked bestående

af grossister og malere samt det industrielle marked,

som for Dyrups vedkommende primært udgøres af

vinduesfabrikanter. Omsætningen fordeler sig med 43 % til

DIY-markedet, 38 % til det professionelle marked og 19 %

til det industrielle marked.

Dyrups geografiske hovedmarkeder er Danmark, Frankrig,

Tyskland og Portugal. De fire største markeder udgør knap

80 % af omsætningen. Den resterende del af omsætningen

kommer fra øvrige europæiske markeder, hvor Dyrup

markedsfører sine produkter gennem egne selskaber eller

distributører.

Særligt i Danmark, Frankrig og Tyskland har Dyrup stærke

markedspositioner inden for træbeskyttelse. Hvad angår

maling har Dyrup stærke positioner i Danmark og Portugal.

Dyrups produkter opdeles i tre hovedgrupper som er

maling, træbeskyttelse og specialprodukter. Sidstnævnte

udgøres primært af spartelmasser, produkter der bekæmper

vandindtrængning samt arbejdsredskaber og

andre malingsrelaterede produkter til professionelle

malere.

55 % af Dyrups omsætning er relateret til træbeskyttelsesprodukter,

malingsprodukter udgør 26 %, og resten udgøres

af specialprodukter. Dyrup har høj fokus på salg af produkter,

der komplementerer hinanden således, at der kan tilbydes

komplette løsninger til kunder og slutbrugere.

Størstedelen af omsætningen er egen produktion på Dyrups

fabrikker i Danmark, Frankrig, Portugal og Spanien. En

mindre del af omsætningen udgøres af tilkøbte varer. Dette

drejer sig primært om specialprodukter.

Stærke mærkevarer er et afgørende element i Dyrups

strategi, og 83 % af omsætningen fordeler sig på de

strategiske mærker Dyrup, Bondex, GORI og Xylophene.

Datterselskaber:

Danmark

Salg:

Frankrig

Danmark

Norge

Norge

Polen

Sverige

Portugal

Portugal

Spanien

Spanien

Storbritannien

Frankrig

Sverige

Tyskland

Tyskland

Polen

Østrig

Østrig

Belgien

Distributører:

Belgien

Distributør:

Bulgarien

Irland

Estland

Storbritannien

Grækenland

Italien

Irland

Schweiz

Israel

Grækenland

Italien

Ungarn

Korea

Tjekkiet

Letland

Estland

Litauen

Letland

Schweiz

Litauen

Slovakiet

Storbritannien

Tjekkiet

Ukraine

Ungarn

1


Hovedtal for årene 2003 – 2007 mio. kr.

Proforma*

Koncern 2003 2004 2005 2006 2007

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Bruttoresultat

Resultat af primær drift før særlige poster (justeret EBIT)

Finansielle poster

Resultat før skat

Årets resultat

1.724

777

142

-22

120

90

1.668

748

101

-14

87

61

1.681

703

16

-23

-55

-26

1.660

680

5

-24

-66

-45

1.696

694

5

-20

-15

-19

Balancen

Aktiekapital

Egenkapital

Balancesum

Rentebærende aktiver

Rentebærende passiver

Investeret kapital

100

581

1.228

58

304

906

100

579

1.312

42

392

1.008

100

487

1.274

35

449

980

100

442

1.227

51

427

897

100

428

1.227

56

434

884

Pengestrømme

Fra driftsaktiviteter

Til investeringsaktiviteter **)

Fra finansieringsaktiviteter

Pengestrømme i alt

**) heraf investering i materielle aktiver (brutto)

154

-56

-130

-32

-56

64

-97

-90

-123

-86

64

-58

-88

-82

-38

65

-27

-20

19

-23

70

-70

-17

-18

-71

Nøgletal (%)

Bruttomargin

Overskudsgrad (EBIT margin)

Resultatgrad (før-skat margin)

Afkast af investeret kapital (ROIC)

Egenkapitalforrentning (ROE)

Egenkapitalandel

Resultat og udvandet resultat pr. aktie á 20 kr., Kr.

45

8

7

16

16

47

18

45

6

5

11

10

44

12

42

1

-3

2

-5

38

-5

41

0

-4

1

-10

36

-9

41

0

-1

1

-4

35

-4

Øvrige informationer

Gennemsnitligt antal ansatte

1.152

1.107

1.045

961

1.002

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger og Nøgletal

2005”. De anvendte nøgletal er defineret på side 29 i årsrapporten.

Hoved- og nøgletal for 2004-2007 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards

(IFRS), som er godkendt af EU.

* For 2003 er der tale om proforma hoved- og nøgletal, hvor de hidtidige hoved- og nøgletal baseret på årsregnskabsloven

og danske regnskabsvejledninger i al væsentlighed er tilpasset IFRS-praksis. I resultatopgørelsen er foretaget regulering

for effekten af ophør af goodwillafskrivninger, mens der i balancen ikke er foretaget korrektioner.

2


Vision, Mission og Værdier

Vision

Vi vil være markedsleder inden for træbeskyttelse i Europa.

Vi vil inden for vores område være den entusiastiske

og handlekraftige partner, der leverer stærke mærker,

innovative produkter og troværdige løsninger.

Mission

Gennem en effektiv og innovativ værdikæde vil vi levere

produkter og løsninger med stærke egenskaber, der

beskytter og forskønner hjem og bygninger.

Som den bedste inden for vores felt vil vi skabe vækst og

værdi for vores kunder og aktionærer.

Vi vil skabe en vinderkultur, hvor engagerede medarbejdere

arbejder som et team.

Værdier

• Vi tør

Vi har pligt til at prøve – og lov til at fejle

• Vi holder hvad vi lover

Ansvarlighed i alt

• Vi gør vores kunder glade

Vi giver mere end forventet

• Vi er forandringsvillige

Vi er nysgerrige, fleksible og nytænkende

• Vi gennemfører vores beslutninger

Vi lader handling følge tanke

• Vi er åbne og ærlige

Det, vi tænker, er det vi siger og det vi gør

3


Ledelsesberetning

2007 blev et vendepunkt i Dyrups udvikling. Et år

hvor resultaterne af de seneste to års arbejdsindsats

fra alle koncernens medarbejdere nu viser sig i såvel

omsætningen som resultatet.

Omsætningen blev som forventet realiseret i niveauet

1,7 mia. kr. svarende til en stigning på 2,4 % som

reelt er i niveauet 3-4 %, når der korrigeres for den

bevidste udtrækning af specifikke markedsområder i

overensstemmelse med STRATEGI 2008. En stigning,

som anses for tilfredsstillende i lyset af, at omsætningen

i Tyskland og Danmark var væsentligt påvirket af det

regnfulde vejr.

Gennem hele året har der været en positiv resultatudvikling,

som er fortsat i 4. kvartal, og det primære resultat for

2007 er realiseret med et overskud på 5 mio. kr. mod et

forventet mindre underskud.

Årets resultat før skat på -15 mio. kr. er 51 mio. kr. bedre

end i 2006, hvor resultatet var påvirket af særlige poster.

Koncernens resultat efter skat er på niveau med det forventede,

da årets skat er negativt påvirket af en regulering

af de udskudte skatteaktiver.

RESULTATOPGØRELSE

Omsætningen er samlet set realiseret på det forventede

niveau men med en anden fordeling på de geografiske

markeder end forventet.

I Danmark blev omsætningen lidt lavere end i 2006

primært som følge af den megen regn og tidlige

sæsonafslutning for udendørsprodukter. Den tyske

omsætning var udover vejrforholdene også påvirket af

en negativ udvikling på DIY-markedet. Til trods herfor

lykkedes det her at fastholde omsætningen.

Trods en intensiv konkurrence på såvel udbyder- som

kundesiden i Frankrig lykkedes det i 2007 at vende omsætningsudviklingen

til en vækst på ca. 2 % bl.a. som følge

af lanceringen af Agatha-konceptet og en ny generation af

Xylophene-produkter med op til 20 års holdbarhed.

Gennem hele året har Dyrup haft en markant vækst

på det portugisiske, spanske og polske marked bl.a.

på grund af nye produktlanceringer, herunder nye

produktkoncepter. I Portugal og Spanien omfatter det

bl.a. Agatha- og Contrastes-koncepterne, og i Polen har

Dyrup lanceret produkter tilpasset det polske marked

i en ny og anderledes emballage, der er blevet vel

modtaget af forbrugerne. I Portugal blev væksten i

omsætningen 9 %, i Spanien 4 % og i Polen 17 %.

Konkurrencen er fortsat intensiv på alle markeder og er

blevet forstærket i slutningen af året som følge af lavere

vækst i flere af de europæiske økonomier og større fokus

på den negative udvikling i den internationale økonomi.

De igangsatte forbedringstiltag har dog opvejet det

fortsatte pres på bruttomarginen. Bruttoavancen er

således positivt påvirket af, at Dyrup er ved at have

trukket sig ud af tabsgivende markedsområder og

har fokus på optimering af forretningen og dermed

indtjeningen. Således har effektiviseringstiltagene

inden for produktionsområdet (Lean) betydet, at disse

omkostninger har kunnet holdes på samme relative

niveau som i 2006 til trods for en større volumen. De

igangsatte projekter vedrørende kunde-, produkt- og

receptoptimering har ligeledes påvirket bruttoavancen

positivt. Samlet set er bruttoresultatet realiseret med

694 mio. kr. mod 680 mio. kr. i 2006. Bruttomarginen

på 41 % er således holdt på samme niveau som i 2006

trods de stigende råvarepriser.

De samlede salgs- og distributionsomkostninger er stort

set fastholdt på uændret niveau trods de større udgifter til

markedskommunikation og en generel styrkelse af flere

salgsorganisationer. Dette skyldes bl.a. udtrækningen fra

visse markedsområder, effektivisering og reorganisering

af salgsorganisationerne i bl.a. Frankrig, Tyskland og

Danmark samt de lavere afskrivninger på salgsrelaterede

aktiver som konsekvens af nedskrivningerne i 2006.

Administrationsomkostninger er bl.a. påvirket af øgede

omkostninger til opgradering af ledelseskompetencerne,

herunder styrkelse af de corporate funktioner, og strategiafledte

omkostninger til de iværksatte projekter,

herunder konsulenter.

Resultat af primær drift er herefter 5 mio. kr. svarende

til niveauet i 2006 før særlige poster på 47 mio. kr, som

resulterede i et underskud på 42 mio. kr. af den primære

drift i 2006. I forhold til 2006 er omkostningsbasen

bevidst forøget i relation til markedskommunikation,

produktinnovation og generel kompetenceudvikling. Det

primære driftsresultat er bedre end forventet.

Finansieringsomkostningerne netto er positivt påvirket

af valutakursreguleringer af primært polske zloty.

Årets resultat er påvirket af en udgift vedrørende

regulering af de aktiverede skattemæssige underskud

bl.a. som følge af nedsættelsen af den tyske skattesats

fra 40 % til 30 %. Omvendt er den danske skat positivt

påvirket af nedsættelsen af den danske skattesats fra

28 % til 25 %.

Årets resultat efter skat er herefter et underskud på 19

mio. kr. svarende til det forventede niveau.

BALANCE

Koncernens balancesum er ved udgangen af 2007

uændret i niveauet 1,2 mia. kr. til trods for stigningen

i de materielle aktiver, hvor investeringerne har været

på 71 mio. kr. bl.a. relateret til opgraderingen af produktionsfaciliteterne

for vandbaserede produkter og

bindere på fabrikken i Søborg.

Varelagrene er lidt højere end året før, hvorimod der er

et betydeligt fald i tilgodehavender som følge af et bedre

betalingsmønster fra kunderne.

4


Egenkapitalen udgør 428 mio. kr. svarende til en soliditet

på 35 %.

Den rentebærende nettogæld ultimo 2007 udgør 378 mio.

kr. mod 376 mio. kr. ved udgangen af 2006.

Den kortfristede del af den langfristede gæld er steget til 131

mio. kr. bl.a. fordi gælden, der forfalder til betaling i 2008,

endnu ikke er refinansieret. Dette vil ske i løbet af 2008.

PENGESTRØMME

Pengestrømmene fra driftsaktiviteterne udgør 70 mio. kr. og

er på niveau med 2006, og tilsvarende er pengestrømmen

i 2007 positivt påvirket af en formindskelse af pengebindingen

i arbejdskapitalen. De samlede investeringer er

i forhold til 2006 steget med 43 mio. kr. til samlet 70 mio.

kr. I 2007 er der primært investeret i materielle aktiver.

Pengestrømme til finansiering vedrører i 2007 alene afdrag

på den langfristede gæld med 17 mio. kr.

Årets samlede pengestrømme er herefter et bidrag på -17

mio. kr., stort set svarende til stigningen i den kortfristede

bankgæld. Nettolikviditeten er herefter en gæld på 174

mio. kr. mod 157 mio. kr. i 2006.

Kapitalberedskabet anses for tilfredsstillende til understøttelse

af Dyrups fortsatte udvikling, som vil medføre større

investeringer i det kommende år.

FORVENTNINGER TIL 2008

I 2008 forventes en markedsvækst på 1-2 % på Dyrups

markeder med størst vækst i Polen.

Dyrup forventer som minimum at fastholde sin position

på hovedmarkederne samt udbygge positionen inden for

industriområdet, hvor der også i 2008 forventes pæn vækst.

Der vil således blive arbejdet målrettet på at styrke Dyrups

position inden for træbeskyttelse og på at skabe vækst på

de markeder, hvor Dyrup i dag har en stærk position. Dette

vil bl.a. ske gennem lanceringen af innovative produkter

understøttet af en fortsat intensiv markedsføring, som vil

have positiv effekt i de kommende år.

Dyrup vil også i 2008 anvende betydelige ressourcer

til effektiviseringer og forbedringer af virksomhedens

infrastruktur for at styrke konkurrenceevnen.

Dette medfører et betydeligt investeringsprogram, der er

påbegyndt i 2007. De samlede investeringer forventes at

blive i størrelsesordenen 130-140 mio. kr. i 2008, og betyder

større afskrivninger og finansieringsomkostninger.

Samlet forventes omsætningen at stige med 3-4 % til niveauet

1.760 mio. kr. Det primære driftsresultat forventes

at blive i niveauet 20-25 mio. kr., og resultat efter skat

forventes derfor at blive et nulresultat mod et underskud

efter skat i 2007 på 19 mio. kr.

Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling

er forbundet med usikkerhed og risici, der kan medføre,

at udviklingen afviger i forhold til det forventede. Især

den generelle, finansielle uro på de internationale markeder

kan ende med at få indflydelse på resultatudviklingen

i 2008.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Den anvendte regnskabspraksis følger den anvendte

praksis i moderselskabet Monberg & Thorsen A/S, som

er børsnoteret. Årsrapporten er udarbejdet efter IFRS og

efter samme praksis som i 2006.

CORPORATE GOVERNANCE

Dyrup A/S er ikke børsnoteret men 100 % ejet af det

børsnoterede Monberg & Thorsen A/S. Dyrups Corporate

Governance principper er i al væsentlighed lig med de

anvendte principper i Monberg & Thorsen. De gældende

principper er beskrevet på www.monthor.dk samt i

årsrapporten for moderselskabet, hvortil der henvises.

5


Markedsudvikling 2007

Udviklingen på de markeder, hvor Dyrup er repræsenteret

med maling og træbeskyttelse, har samlet haft en behersket

vækst i 2007. Den generelle markedsudvikling begyndte

mere positivt end forventet men tabte momentum i 2.

halvår.

Den generelle markedsvækst var i begyndelsen af året

drevet af DIY og det professionelle marked, men senere

på året var den største vækst på det industrielle marked.

I 4. kvartal havde opbremsningen i den globale konjunktur

samt i byggeriet indvirkning på den generelle vækst. I 2007

er der sket en større konsolidering blandt producenter, og

denne udvikling ventes at fortsætte i de kommende år.

Det samlede DIY-marked har haft fremgang i 2007

med en fortsat høj markedsandel til private label. På

Dyrups markeder er konkurrencen blandt producenterne

intensiveret bl.a. som en konsekvens af byggemarkedernes

stigende konkurrence. Specialfremstillede produkter og

design til de respektive kæder samt eksklusivrettigheder

på brands er en tendens, som vinder frem. Der har

ligeledes været fremgang på såvel det industrielle som

det professionelle marked, der begge har været positivt

påvirket af gode konjunkturer og vækst i byggeriet på de

fleste markeder.

Danmark

Dyrup oplevede et fald i omsætningen i forhold til 2006 på

1 %. Totalmarkedet estimeres til en beskeden fremgang.

Aktivitetsniveauet i byggesektoren aftog, og væksten på

det professionelle marked vurderes til godt 2 %, hvilket er

en fjerdedel af 2006-niveauet. Dyrups omsætning på det

professionelle marked steg lidt mere end den generelle

markedsudvikling. Salget på DIY-markedet var stabilt

i 2007 men lidt lavere end den generelle udvikling på

DIY primært som følge af den megen regn i 3. kvartal.

På industrimarkedet har Dyrups salgsudvikling ligget på

niveau med markedsvæksten, som efter en positiv start dog

aftog mod slutningen af året. Industrisalget i Danmark er

påvirket af, at nogle af de danske producenter flytter deres

produktion til Polen, hvilket påvirker Dyrups omsætning i

Polen positivt.

af momsforhøjelse og reduktion i tilskud til visse former for

nybyggeri har igennem 2007 skabt en negativ udvikling

på både DIY og det professionelle marked. Det industrielle

marked i Tyskland startede positivt ud, men allerede fra

begyndelsen af 3. kvartal mærkedes afmatningen.

Portugal

Dyrups omsætning steg i 2007 med godt 9 %, hvilket er

væsentligt over markedsudviklingen. Dyrups fremgang er

realiseret på såvel det professionelle marked som på DIYmarkedet,

og i tråd med sidste år er fremgangen primært

skabt af nye lanceringer af innovative produkter og koncepter

samt en målrettet markedsbearbejdning.

Spanien

I Spanien havde Dyrup i 2007 en positiv udvikling i salget

på 4 % til trods for, at markedsudviklingen viste et mindre

fald. Specielt Dyrups salg på DIY-markedet er inde i en

positiv udvikling. Dyrups største omsætning i Spanien

ligger på det professionelle marked, hvor der i 2007 måtte

konstateres en mindre tilbagegang som følge af den negative

markedsudvikling, der især er påvirket af udviklingen inden

for byggeriet.

Polen

Det polske marked viste samlet set en fremgang på ca. 8 %

med størst vækst på DIY-markedet. Dyrups omsætning

steg over 17 % med vækst inden for såvel DIY som på

det industrielle marked. På DIY-markedet er fremgangen

bl.a. skabt ved nye produktlanceringer, herunder

produkter tilpasset det polske marked. Dyrups omsætning

til det professionelle marked var stabil i 2007. På det

industrielle marked fortsatte den gode udvikling fra

året før. Det vurderes, at markedsvæksten her var på

5 %, og da Dyrup samtidig har haft en positiv udvikling

i Polen på mere end 20 %, er positionen øget markant.

Udviklingen er positivt påvirket af, at nogle af de danske

producenter har flyttet deres produktion til Polen.

Frankrig

På det franske marked har Dyrup haft en fremgang i salget

på godt 2 %. Dette er lavere end den generelle markedsudvikling,

som især er positivt påvirket af salget af maling,

der pt. ikke er et af Dyrups primære produktområder i

Frankrig. Den hårde konkurrence på DIY-markedet mellem

de store byggemarkedskæder er fortsat i 2007, og det stiller

store krav til producenternes fleksibilitet og effektivitet.

DIY-omsætningen er i 2007 realiseret på niveau med 2006,

hvorimod der har været en fremgang på knap 2 % på

det professionelle marked. På det industrielle marked har

Dyrup haft en omsætning på niveau med året før trods en

intensiveret konkurrence.

Tyskland

Omsætningen på det tyske marked er realiseret på niveau

med omsætningen i 2006 til trods for, at markedsudviklingen

især inden for DIY har været negativ. Politiske indgreb i form

6


Udvikling i omsætning på

markederne 2003- 2007 mio. kr.

Udvikling i koncernens

omsætning 2003- 2007 mio. kr.

Danmark Frankrig Tyskland Portugal Øvrige lande

500

2000

1800

400

1600

1400

300

1200

1000

200

800

600

100

400

200

0

03 04 05 06 07 03 04 05 06 07 03 04 05 06 07 03 04 05 06 07 03 04 05 06 07

0

03 04 05 06 07

7


strategiOVERVEJELSER

I 2006 lancerede Dyrup STRATEGI 2008 med det formål at

fokusere Dyrup og skabe lønsom vækst frem mod år 2009.

Som anført i årsrapporten for 2006 er de grundlæggende

elementer fortsat gældende, men implementeringen af

strategien vil tage længere tid end oprindeligt forventet

og være mere omkostningskrævende, hvorfor de økonomiske

målsætninger i STRATEGI 2008 ikke vil kunne nås

inden for strategiperioden. Strategien vil blive revurderet

i 2008.

I 2007 er der blevet arbejdet intensivt med at sikre

Dyrups basisforretning ved effektivisering og fokusering

af Dyrups aktiviteter og styrkelse af virksomhedens

fundament. Dette omfatter flere større aktiviteter, som er

grundlæggende forudsætninger for forbedring af Dyrups

indtjening og konkurrenceposition.

Det er således besluttet at opgradere produktionsfaciliteterne

for vandbaserede produkter og bindere i Søborg,

som fremover vil være koncernens kompetencecenter inden

for træbeskyttelse. Opgraderingen vil være færdig i første

del af 2009. I produktionen i Albi i Frankrig er det ligeledes

besluttet at opgradere produktionsfaciliteterne i relation til

de franske imprægneringsprodukter. Begge investeringer

vil give betydelige effektiviseringer og kostbesparelser.

Det fremtidige ERP-system er valgt, og der gennemføres

i øjeblikket en foranalyse, som kommer til at

danne udgangspunkt for systemets funktionalitet. Det

nye system forventes implementeret i Danmark omkring

årsskiftet 2008/2009 og vil herefter successivt blive rullet

ud i de øvrige lande.

Et væsentligt element i strategien er fortsat akkvisitioner.

Der er i 2007 gennemført et omfattende analysearbejde

med henblik på at finde relevante opkøbskandidater og/

eller samarbejdspartnere. Dyrup vil fortsætte dialogen

med potentielle kandidater og forventer, at det i 2008

vil give resultater. I slutningen af 2007 overtog Dyrup sin

industri-distributør i England, som er en mindre virksomhed

med et betydeligt vækstpotentiale.

StRategi 2008

Strategien sætter fokus på udvikling og styrkelse af

Dyrups stærke positioner i udvalgte produktkategorier

og geografiske markedsområder. Det overordnede tema

er vækst inden for forretningsområder, der er eller kan

gøres lønsomme, hvilket bl.a. vil være at udnytte den

slagkraft, der ligger i den i forvejen betydende position

på træbeskyttelse.

De væsentligste strategiske elementer er:

Udvikle markedsposition

Dyrups strategiske mål er at være i top 3 på de markeder,

hvor virksomheden markedsfører sine produkter målt på

markedsandel. Nøglen til at styrke forholdet til kunder og

slutbrugere er bl.a. Dyrups kendte og anerkendte mærker,

og der vil blive foretaget en øget investering i disse.

Markedspositionerne inden for træbeskyttelse skal styrkes

på de eksisterende hovedmarkeder samt inden for maling

i Danmark og Iberia.

Der skal ske betydelig organisk vækst på det industrielle

område, hvor Dyrup ønsker at styrke sin position som

markedsleder inden for udendørs overfladebehandling til

den træforarbejdende industri i Europa.

Styrke distribution

Dyrup vil styrke sin position og investere inden for det

professionelle område. Distributionen vil blive styrket

gennem egne malercentre, gennem grossister og ved alliancer

med andre udbydere i markedet.

Den stærke europæiske markedsposition inden for DIYområdet

skal som minimum fastholdes i byggemarkeder

og fødevarekæder. I Danmark og Portugal vil der endvidere

ske en styrkelse og modernisering af forhandlernetværket.

Teknologileder og innovation

Dyrup vil styrke sine udviklingsaktiviteter for at sikre en

placering blandt de teknologiske markedsledere inden for

træbeskyttelse. Med udgangspunkt i kundernes og forbrugernes

ønsker, skal der løbende lanceres innovative

løsninger på europæisk niveau.

Optimering og effektivisering

Dyrup vil skabe effektiviseringsforbedringer igennem hele

sin værdikæde herunder supply chain, administration,

salg, marketing og udvikling. Effektiviseringerne vil udspringe

i den øgede fokusering på specifikke forretningsområder

samt indførelse af Lean-principper i supply chain

og dele af administrationen.

Som en følge af fokuseringen på nøgleområder skal kompleksiteten

reduceres i hele forretningen gennem målrettede

procesforbedringer.

Dyrup vil styrke medarbejderne kompetencemæssigt til at

løfte de krævende opgaver og sikre det fornødne organisatoriske

fundament til understøttelse af de strategiske

ændringer.

DIY-markedet

Dyrups kunder på DIY-markedet udgøres af farvehandlere

og byggemarkeder, hvis primære kunder er private

slutbrugere. DIY-markedernes relative størrelse varierer

meget på Dyrups markeder. I Danmark, Tyskland og Frankrig

er der tradition for gør-det-selv arbejde, hvilket giver

et stort marked. I Spanien og Portugal er markedet for

gør-det-selv arbejde mindre om end voksende.

43 % af Dyrup-koncernens omsætning er i 2007 afsat til

DIY-markedet. Størrelsen af det totale DIY-marked vurderes

som værende stabil. DIY-markedet vil også i fremtiden

være et strategisk fokusområde for Dyrup. Der forventes

en fortsat intens konkurrence blandt Dyrups kunder

8


Dyrup: Relative størrelser af salgskanaler 2007

på DIY-markedet, hvilket fastholder kravene om stærke

mærkevarer samt innovative produkter og koncepter, der

tager udgangspunkt i slutbrugernes behov.

Dyrup vil i 2008 fortsætte den øgede markedsføring og

lanceringen af innovative produkter.

DIY

PROFESSIONEL

INDUSTRI

19%

38%

43%

DeT professionelle MARKED

Dyrups salg til det professionelle marked foregår gennem

egne malercentre, selvstændige grossister specialiseret i

maling samt byggemarkeder med fokus på håndværkere.

Slutbrugerne udgøres af professionelle malere.

38 % af Dyrups omsætning gik i 2007 til det professionelle

marked. Afsætningen til dette marked er i høj grad

afhængig af udviklingen i byggeriet, som i 2007 har været

på et højt niveau i såvel Danmark som Polen. Dyrup vil i

2008 styrke sin position i det professionelle marked.

Marked: Relative størrelser af salgskanaler 2007

DIY

PROFESSIONEL

INDUSTRI

15%

52%

33%

9


Det industrielle marked

På det industrielle marked betjener Dyrup to forskellige

kundetyper. Dyrups største kundegruppe er producenter af

produkter i træ til udendørs brug, herunder vinduer, døre,

havemøbler og hegn, der samlet udgør 75 % af Industriomsætningen.

Produkter til denne kundegruppe fremstilles

i Kolding og markedsføres under GORI-mærket.

Den anden kundegruppe udgøres af savværker, der anvender

Dyrups produkter til imprægnering af træ med henblik

på anvendelse i bygningskonstruktioner. Langt størstedelen

af dette salg sker til det franske marked under mærket

Xylophene. I Frankrig sælges endvidere produkter, der

beskytter mod skadedyrsangreb på trækonstruktioner.

Begge produktgrupper udvikles og produceres i Albi i

Frankrig.

I 2007 er 19 % af Dyrups afsætning sket til industrielle kunder,

og Dyrup har styrket sin position markant, idet væksten til

den største kundegruppe i 2007 er steget med over 6 %.

Dyrup har i 2007 styrket sin position i Polen, i de baltiske

lande og i Østeuropa. Disse lande vil være i fokus i fremtiden

med henblik på Dyrups vækst inden for det industrielle

marked.

hvilket bl.a. sker ved en fortsat udnyttelse af nano-teknologien.

Andre produktlanceringer fokuserer på at anvende

farver i hjemmet i nye overraskende sammenhænge.

Til det industrielle marked vil Dyrup i løbet af 2008 foretage

en række produktintroduktioner, hvor det eksisterende

produktprogram opgraderes. Projektet, med titlen ”New

Generation Industry”, vil betyde relanceringer af produkter

med en række forbedrede egenskaber, som vil øge konkurrencekraften

for såvel Dyrup som Dyrups kunder.

FORSYNINGSKÆDEN

Forsyningskæden omfatter aktiviteterne fra kundens ordre

modtages og frem til de aftalte produkter og serviceydelser

er leveret hos kunden.

Dyrup har produktionssteder i Danmark, Frankrig, Spanien,

Portugal og Polen samt lagerfaciliteter/distributionssteder

Der er i årets løb foretaget et mindre opkøb på det engelske

marked, hvor Dyrup i november købte selskabet Joinery

Coatings Ltd., som tidligere har været Dyrups distributør til

det engelske og irske marked.

PRODUKTINNOVATION

Dyrup har i 2007 fastholdt høj fokus på lancering af innovative

produkter og koncepter. I 2006 lancerede Dyrup i

samarbejde med den spanske designer Agatha Ruiz De la

Prada en malingsserie under navnet ”Agatha by Bondex”.

Konceptet, der indeholder en række stærke farver og markante

mønstre, blev introduceret i Portugal og Spanien.

I 2007 har Dyrup med succes lanceret det samme koncept på

det franske marked. Konceptet er et eksempel på, hvordan

Dyrup også i fremtiden vil arbejde med koncepter inden

for maling.

I træbeskyttelseskategorien har Dyrup lanceret en række

produkter med nye egenskaber. I Frankrig er der under

mærket Xylophene lanceret en generation af produkter

til insektbekæmpelse med op til 20 års holdbarhed.

I Danmark og Tyskland er der til DIY-markedet lanceret et

træbeskyttelsesprodukt, som indeholder både grunding

og overfladebehandling i samme produkt. Produktet, der

hedder ”2 i 1”, sikrer en nemmere og hurtigere påføring.

I Danmark er der endvidere lanceret produktet ”GORI

99 Extreme Transparent”, som anvender nanoteknologi.

Endelig har Dyrup relanceret det velkendte produkt GORI

44 i Danmark under navnet GORI 44+, hvor en ny og mere

miljøvenlig teknologi er taget i anvendelse.

Både til DIY og det professionelle marked har Dyrup en

række produktinnovationer klar til 2008. En del af disse er

fokuseret på at forbedre produktegenskaberne yderligere,

10


på en række af de europæiske markeder, hvor Dyrups produkter

markedsføres. Koncernen tilpasser og optimerer løbende

forsyningskæden for at skabe en konkurrencedygtig

infrastruktur.

Med udgangspunkt i de positive resultater fra implementeringen

af Lean på fabrikken i Søborg i Danmark, der fungerede

som pilotfabrik, blev der i 2006 ligeledes påbegyndt

implementering af Lean på andre af Dyrups fabrikker.

2007 er brugt til at gennemføre Lean på flere fabrikker, og

der er opnået væsentlige produktivitetsforbedringer samt

en øget leveringspræcision. Medarbejderne har medvirket

positivt og konstruktivt ved indførelsen af Lean og udvist den

fornødne fleksibilitet samtidigt med, at de har tilegnet sig

de krævede kompetencer. Lean-konceptet er nu en essentiel

del af produktionssystemet hos Dyrup og har betydet, at der

er udviklet en ny og effektiv teamlederstruktur.

Direktivet VOC 2007/2010, som omhandler begrænsninger

af organiske opløsningsmidler i bl.a. malings- og træbeskyttelsesprodukter,

har den konsekvens, at produkterne fremover

vil have et større indhold af vandbaserede råvarer. De

omfattede produkter kræver en anderledes produktionsproces.

Konverteringen forventes at ske løbende over de

kommende år.

Dyrup har derfor igangsat en større opgradering af de

nuværende produktionsfaciliteter i Danmark og Frankrig,

så den øgede efterspørgsel på vandbaserede produkter

kan imødekommes. Opgraderingen vil ligeledes give mulighed

for en yderligere stigning i produktiviteten, idet

nyere og bedre processer implementeres. Opgraderingen

af produktionsfaciliteterne er startet i 2007 og forventes

endeligt afsluttet i 2009.

Centraliseringen af lagrene og dermed distributionen er

fortsat i 2007, hvor Dyrup har påbegyndt en centralisering

af distributionen til det danske marked for at yde en bedre

service med et bredt produktsortiment, samt sikre en høj

effektivitet i forsendelserne specielt til de danske byggepladser.

Centraliseringen forventes fuldt implementeret i 2008.

11


Varemærker

Stærke varemærker er et centralt element i Dyrups strategi,

og størstedelen af omsætningen er fordelt på de strategisk

vigtige mærker Bondex, Dyrup, GORI og Xylophene. I 2007

har Dyrup intensiveret markedsføringen på træbeskyttelse i

Danmark og Tyskland med lanceringen af en ny TV-reklame.

Kampagnen, der har fået en særdeles positiv modtagelse af

forbrugerne, vil blive fulgt op i 2008, hvor GORI træbeskyttelse

igen vil redde musen Andy fra elementernes rasen.

Fordeling af Dyrups omsætning på varemærker 2007

8%

Miljø

GORI

DYRUP

BONDEX

XYLOPHENE

ØVRIGE

17%

22% 25%

28%

Det er centralt for Dyrup at udvise miljømæssig ansvarlighed

i alle aktiviteter og til enhver tid at leve op til gældende

miljølovgivning.

Eksternt miljø

Dyrups fabrikker i Frankrig og Portugal er ISO 14001 certificerede.

Koncernens øvrige fabrikker arbejder efter procedurer,

der sikrer en høj miljøansvarlighed. Det kontrolleres

løbende efter faste procedurer, at Dyrup overholder

lovgivningens grænseværdier for de enkelte lande.

De to danske fabrikker i Søborg og Kolding aflægger grønt

regnskab i henhold til gældende lovgivning.

Det vurderes, at der ikke er nye miljømæssige udfordringer

på Dyrups produktionssteder eller kendte miljømæssige

love og regler, som Dyrup ikke opfylder eller vil kunne

opfylde, når de træder i kraft. Der er på alle Dyrups fabrikker

ultimo 2007 gennemført ekstern miljørevision, som

bekræfter dette.

Produktmiljø

Miljølovgivningen i Europa bliver løbende justeret og udbygget,

hvilket har konsekvenser for Dyrups produkter. Gennem

proaktivt arbejde med den nye lovgivning forbereder Dyrup

sig på de nødvendige tiltag og er dermed helt på forkant

med udviklingen.

REACH

REACH-forordningen er trådt i kraft den 1. juni 2007.

Forordningen introducerer en række nye krav til dokumentation

og anvendelse af kemiske stoffer samt risikovurdering

af de kemiske stoffers effekt på mennesker og miljø.

De kemiske stoffer, der er omfattet af REACH, skal testes og

registreres. I den forbindelse betragtes Dyrup som såkaldt

”downstream user” og stilles over for krav om nødvendig

tilpasning og udvikling af sine produkter. Dyrups forberedelser

til implementering af den nye lovgivning har i 2007

fokuseret på receptgennemgang og planlægning af den

leverandørdialog, som skal gennemføres i 2008.

VOC

Dyrup har gennem lang tid arbejdet ihærdigt med VOCdirektivet,

der omhandler begrænsning af indholdet af

organiske opløsningsmidler i produkterne. Alle berørte produkter

er tilpasset grænseværdierne for 2007, og implementeringen

af næste fase, hvor grænserne til VOC-indholdet

yderligere skærpes i 2010, er igangsat.

Dyrup har med sin lange erfaring med vandbaserede produkter

en række fordele i den omkostningskrævende omlægning,

industrien sættes over for, og vi forventer af den

grund, at de øgede miljømæssige krav kan give mulighed

for konkurrencemæssige fordele for Dyrup.

BPD

BPD-direktivet, der er en EU-harmonisering for godkendelser

af aktivstoffer i produkter, er fortsat et miljøstrategisk fokusområde

for Dyrup. Dyrups aktivstoffer (biocider) afventer

fortsat myndighedernes endelige godkendelse, som forventes

at foreligge i 2008 (fungicider) og 2009 (insekticider).

Dyrup arbejder målrettet på at udvikle og teste recepter

inden for relevante produktionsområder med henblik på

løbende at tilpasse produkterne. I 2007 blev selve ansøgningsprocessen

planlagt for de af Dyrups produkter, der

allerede er omfattet af krav om BPD-godkendelse, og Dyrup

er således også her velforberedt.

Kompetencer

Et af Dyrups konkurrenceparametre er at være innovativ.

Det er nødvendigt at være fleksibel og til stadighed mere

effektiv for at kunne forandre og tilpasse sig. Derfor skal der

løbende ske forbedringer i produktionsmetoder, distributionsnetværk,

IT-systemer, kommunikationssystemer samt

i medarbejdernes viden og færdigheder.

I 2007 gennemførte Dyrup et seks måneders langt lederudviklingsprogram

for 60 ledere og specialister fra alle dele

af Dyrup-koncernen. De primære mål var at implementere

et værktøj og et fælles sprog til udvikling af forretningsplaner

og samtidig skabe forståelse for og accept af Dyrups

overordnede strategi. Sidst men ikke mindst var det målet

at udvikle en proaktiv ledelsesform – sætte fokus på lederen

som omdrejningspunkt for de mange vigtige projekter og

processer, Dyrup står over for. Udviklingsprogammet har

været en stor succes.

Set i lyset af det meget bevægelige arbejdsmarked i Danmark

og i erkendelse af, at indslusningen i virksomheden er en

meget vigtig fase i en ny medarbejders arbejdsliv, blev der

i løbet af året udviklet et e-learning introduktionsprogram,

som på en god og pædagogisk måde giver et bredt overblik

12


over Dyrup som en attraktiv europæisk arbejdsplads og introducerer

medarbejderne til Dyrups vision, mission, kultur,

organisation, produkter, markeder m.m.

Konkurrencen på arbejdsmarkedet i især Danmark gav

også udfordringer i 2007, men gennem en række initiativer

lykkedes det at bremse den relativt høje personaleomsætning

i Danmark. Et af initiativerne var gennemførelsen

af en medarbejdertilfredshedsmåling med en meget

tilfredsstillende svarprocent på 88, der gav nyttig viden om,

hvad der gøres godt i virksomheden, og hvor der stadig kan

udvikles processer og samarbejdsformer. Dette har resulteret

i flere tiltag til at forbedre den enkelte medarbejders

og afdelings generelle arbejdsmiljø og skabt en positiv

stemning i virksomheden. Målingen viste bl.a., at 75 % af

medarbejderne målt på trivsel og engagement kan regnes

som ambassadører for Dyrup.

Dyrup har i gennemsnit beskæftiget 1002 medarbejdere

i 2007, hvilket er en stigning på 4,3 % i forhold til 2006.

Stigningen kommer fortrinsvis fra Portugal, Spanien og

Danmark.

Personale opdelt på Dyrups markeder

7% 6% 3%

10%

16%

20%

DANMARK

PORTUGAL

FRANKRIG

TYSKLAND

SPANIEN

POLEN

ØVRIGE

38%

13


RISIKOFAKTORER

Dyrups aktiviteter indebærer en række kommercielle og

finansielle risici, der kan påvirke koncernens udvikling, finansielle

stilling og drift.

Det anses som en væsentlig del af strategien vedholdende

at minimere de foreliggende risici. Risiciene vurderes ikke

at afvige fra, hvad der er sædvanligt for beslægtede virksomheder.

De overordnede rammer for styring af de risici, der vurderes

at være af væsentlig betydning for virksomheden, er fastlagt

i forretningsgrundlaget og de tilhørende politikker.

Koncernen tilstræber gennem relevante forsikringer i videst

muligt omfang at afdække væsentlige risici, som Dyrup

ikke selv har direkte indflydelse på. Forsikringsbare risici

er forsikrede således, at eventuelle skader og ansvarspådragende

handlinger ikke truer koncernen økonomisk. Ud

over lovpligtige forsikringer er der tegnet forsikring mod

driftstab og produktansvar.

Alle Dyrups strategiske varemærker er registrerede og overvåges

gennem internationale varemærkeagenter.

Konjunkturudvikling m.v.

Konjunkturudsving, politiske indgreb og skiftende vejrforhold

kan betyde svingninger i efterspørgslen fra år til år.

Visse af de råvarer, Dyrup anvender, udbydes kun af få leverandører.

Dyrup sikrer sig i videst muligt omfang garanti

for aftalt leveringsevne og stabil prisdannelse.

For nogle råvarer er prisdannelsen direkte eller indirekte

afhængig af olieprisen, et markedsforhold Dyrup ikke har

indflydelse på.

Konsolideringer blandt Dyrups store kunder i DIY-markedet

betyder prispres, som kan påvirke Dyrups indtjening.

Valutarisici

Valutarisici styres centralt i Dyrup, og risici søges minimeret

ved at tilstræbe, at indtægter og udgifter samt finansielle

aktiver og gældsforpligtelser balanceres i samme valuta.

I de tilfælde, hvor der opstår væsentlige valutapositioner

for valutaer uden for euro-samarbejdet, sikres disse normalt

med valutaterminsforretninger. Valutaeksponeringen

knytter sig derfor væsentligst til værdien af udenlandske

kapitalinteresser, som normalt ikke sikres.

Koncernens omsætning i udenlandsk valuta, som overvejende

er i euro, er i 2007 på 1,3 mia. kr. mod 1,2 mia. kr.

i 2006.

Koncernens væsentligste valutaeksponering knytter sig til

euro og polske zloty. En følsomhedsanalyse baseret på en

realistisk ændring i euroen i forhold til kronen vil i lyset

af Danmarks deltagelse i EU´s valutasamarbejde have en

ubetydelig effekt på koncernens drift og finansielle stilling.

Et isoleret fald i kursen på zloty med 10 % i forhold til balancedagens

kurser ville isoleret set have haft en negativ

effekt på resultatet efter skat for 2007 med 0,7 mio. kr.

I 2006 ville den negative effekt have været 0,6 mio. kr.,

og koncernens egenkapital pr. 31. december 2007 ville

have været lavere med 2,2 mio. kr. og med 3,5 mio. kr. pr.

31. december 2006. En tilsvarende stigning i valutakursen

ville have haft tilsvarende positiv effekt på resultatet før

skat og koncernens egenkapital.

Renterisici

Renterisici kan hovedsageligt henføres til rentebærende

gældsposter og likvide beholdninger.

Koncernens rentebærende gæld, der hovedsageligt er

optaget i danske kroner og euro, udgør 434 mio. kr. ultimo

2007, hvoraf 83 % er kortfristet låntagning. Den gennemsnitlige

vægtet restløbetid på koncernens rentebærende

gæld er på 2,5 år, og den vægtede gennemsnitlige effektive

rente er på 5,4 %. Andelen af koncernens rentebærende

gæld, som er fast forrentet, udgør 47 %.

De likvide beholdninger er primært placeret på driftskonti

og på korte aftaleindskud.

En stigning i renteniveauet på 1 procentpoint i forhold til

balancedagens renteniveau og balancens rentebærende

poster ville alt andet lige have haft en negativ effekt på

resultatet efter skat for 2007 og på koncernegenkapitalen

pr. 31. december 2007 med 1,2 mio. kr. og for 2006 en

tilsvarende effekt på 1,1 mio. kr. Et fald i renteniveauet på

1 procentpoint ville have haft en tilsvarende positiv effekt

på resultatet før skat og koncernens egenkapital.

Kreditrisici

Der føres en stram kreditpolitik, kundetilgodehavender

bliver løbende overvåget, og for enkelte markeder er de

delvist forsikrede; forhold, der er medvirkende til at reducere

omkostninger til tab på debitorer, men som for visse

markeder vanskeliggøres af kutymemæssige lange kredittider.

Likviditetsrisici

Likviditetsrisici styres gennem etablerede, hensigtsmæssige

kreditrammer og lånetilsagn afstemt efter behovet for

finansiering af den planlagte drift og de forventede investeringer.

Koncernens kapitalberedskab består af likvide beholdninger

og uudnyttede kreditfaciliteter. Ved udgangen af 2007

var kapitalberedskabet på 376 mio. kr. mod 385 mio. kr. i

2006.

Kapitalstyring

Behovet for tilpasning af kapitalstrukturen i koncernen og

i de enkelte dattervirksomheder vurderes løbende,

således at kapitalforholdene er i overensstemmelse med

gældende regler og tilpasset forretningsgrundlaget samt

aktivitetsomfanget. Egenkapitalen skal som udgangspunkt

dække de samlede langfristede aktiver og give en

passende soliditet. Målsætningen for koncernens egenkapitalandel

er 30-40%. Egenkapitalandelen er i 2007

35 % mod 36 % ved udgangen af 2006.

14


Bestyrelse

Mogens Granborg

• Koncerndirektør, Danisco A/S

• (BF) Monberg & Thorsen A/S

• (BF) DSB

Anders Colding Friis

• Adm. direktør,

Skandinavisk Tobakskompagni A/S

• (BM) Monberg & Thorsen A/S

• (BM) IC Companys A/S

Hans Bennetzen

• (BF) G4S Danmark

• (BM) Monberg & Thorsen A/S

Søren Ladegaard*

• Reparatør

Jørgen Nicolajsen

• Adm. direktør Monberg & Thorsen A/S

• (BM) MT Højgaard A/S

Michael Nielsen*

• Salgschef

Henriette Holmgreen Thorsen

• Direktør, Belvédère Scandinavia A/S

Carsten Tvede-Møller

• Advokat, Plesner Svane Grønborg

• (BM) Monberg & Thorsen A/S

Allan Wolder*

• Specialarbejder

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion for Dyrup A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2007.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

af EU og yderligere oplysningskrav til årsrapporter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,

således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. marts 2008

Bestyrelse

Mogens Granborg Anders Colding Friis Hans Bennetzen Søren Ladegaard Jørgen Nicolajsen

Formand

Næstformand

Michael Nielsen Henriette H. Thorsen Carsten Tvede-Møller Allan Wolder

Direktion

Erik Holm

Den uafhængige revisioRs påtegning

Til aktionæren i Dyrup A/S

Vi har revideret årsrapporten for Dyrup A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007 omfattende ledelsens

beretning, ledelsens påtegning, anvendt regnskabspraksis, pengestrømsopgørelse, resultatopgørelse, balance,

egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er

relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig

regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores

revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske

krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten

ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten.

De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation

i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor

interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et

retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,

men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen

udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007 i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter.

København, den 27. marts 2008

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Direktion

Søren Strøm

Statsaut. revisor

Kim Kjellberg

Statsaut. revisor

Erik Holm

• (BM) SP Group A/S

• (BM) Arvid Nilsson A/S

• (BM) Arvid Nilsson Fond

• (BM) Investeringskomiteen

LD Equity 1 K/S

(BF) Bestyrelsesformand

(BM) Bestyrelsesmedlem

*Medarbejdervalgte

Markedsansvarlige

Eduardo Cevasco, adm. dir., Spanien, Portugal

François Corda, adm. dir., Frankrig, Belgien

Jürgen David, adm. dir., Tyskland, Østrig

Thomas Kjellker, dir., Industri

Ireneusz Struk, adm. dir., Polen

Morten S. Rasmussen, dir., Danmark

15

Andre ledende medarbejdere

Arianeh Aamodt, Corporate R&D

Jan Kongerslev, Corporate HR

Ulrik Mikkelsen, Corporate Finance

Henrik D. S. Nielsen, Corporate Supply Chain

Allan Dehn Søgaard, Corporate IT

Peter Sørensen, COO, Danmark

Lars Østerby, Corporate Marketing


anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Koncernens og moderselskabets årsrapport er aflagt i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt

af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, jf. IFRS bekendtgørelsen

udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten opfylder tillige IFRS udstedt af IASB.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten

for 2006.

IFRS 7 ”Finansielle instrumenter: Oplysninger” og IAS 1 ”Præsentation

af regnskaber”, der er trådt i kraft fra 1. januar 2007, er implementeret.

IFRS 7 og IAS 1 indeholder ændringer og tilføjelse til oplysningskrav for

finansielle instrumenter og kapitalstyring i forhold til hidtil gældende

standarder. Implementeringen har alene medført ændringer i omfanget

af de afgivne noteoplysninger. Sammenligningstallene i noterne

er tilpasset.

IFRS 8 ”Segmenter”, der træder i kraft fra 1. januar 2009, og IFRIC 7-10,

er tillige blevet implementeret. De nye fortolkningsbidrag har ingen

indvirkning på regnskabsaflæggelsen for koncernen for 2007 bortset fra

omfanget af de afgivne noteoplysninger.

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Dyrup A/S og de dattervirksomheder,

hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mere

end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende

indflydelse.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af moderselskabets og de

enkelte dattervirksomheders reviderede årsregnskaber opgjort i overensstemmelse

med koncernens regnskabspraksis.

Ved konsolideringen foretages sammenlægning af ensartede regnskabsposter

og eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger,

aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter. Endvidere elimineres

urealiseret fortjeneste/tab ved transaktioner mellem de konsoliderede

virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet

fra overtagelsestidspunktet/stiftelsesdagen. Solgte eller afviklede

virksomheder indregnes i koncernregnskabet frem til afståelsestidspunktet.

Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller

afviklede virksomheder.

Fortjeneste/tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder opgøres

som salgssummen eller afviklingssummen med fradrag af den regnskabsmæssige

værdi af nettoaktiver inklusive goodwill på salgstidspunktet

samt omkostninger til salg eller afvikling.

Virksomhedssammenslutninger

Ved tilkøb af virksomheder, hvor moderselskabet opnår bestemmende

indflydelse, anvendes overtagelsesmetoden. De tilkøbte virksomheders

identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles

til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare, immaterielle

aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles eller udspringer af en kontraktlig

ret, og dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der tages hensyn til

skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af de

overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som

goodwill under immaterielle aktiver. Negative forskelsbeløb (negativ

goodwill) indtægtsføres i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om målingen af overtagne

identificerbare aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser,

sker den første indregning på grundlag af foreløbigt opgjorte dagsværdier.

Såfremt det efterfølgende viser sig, at identificerbare aktiver,

forpligtelser og eventualforpligtelser havde en anden dagsværdi på

overtagelsestidspunktet end først antaget, reguleres goodwill indtil 12

måneder efter overtagelsen.

Omregning af fremmed valuta

Den enkelte forretningsenheds funktionelle valuta fastsættes som den

primære valuta på det marked, som forretningsenheden opererer på.

Den overvejende funktionelle valuta for koncernen er euro.

Transaktioner i alle andre valutaer end de enkelte forretningsenheders

funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta, som omregnes

til funktionel valuta med anvendelse af transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes med anvendelse

af balancedagens kurser. Valutakursdifferencer, der opstår mellem

transaktionsdagens eller balancedagens kurs henholdsvis kursen

på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle

indtægter og omkostninger.

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder omregnes resultatopgørelserne

opgjort i de enkelte virksomheders funktionelle valuta til

danske kroner efter de gennemsnitlige valutakurser, der ikke afviger

væsentligt fra transaktionsdagens kurser, mens balanceposterne omregnes

efter balancedagens valutakurser. Valutakursdifferencer, der opstår

ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved

årets begyndelse til balancedagens valutakurser og resultatopgørelser

fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte

på egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Kursregulering af mellemværender med udenlandske virksomheder,

der anses for en del af den samlede nettoinvestering i den pågældende

virksomhed, indregnes i koncernregnskabet direkte i egenkapitalen

under en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Valutakursgevinster og -tab på den del af lån, der er indgået til kurssikring

af udenlandske virksomheder med anden funktionel valuta end

moderselskabet, indregnes tilsvarende direkte i egenkapitalen.

Ved køb og salg af en udenlandsk enhed omregnes aktiver og forpligtelser

til valutakursen på overtagelsesdagen henholdsvis afståelsesdagen.

Afledte finansielle instrumenter

Koncernen anvender afledte finansielle instrumenter såsom valuta

terminskontrakter og lignende instrumenter til afdækning af finansielle

risici, der opstår i forbindelse med den primære drift. Den nuværende

anvendelse af de afledte finansielle instrumenter opfylder ikke betingelserne

for regnskabsmæssig behandling som sikringsinstrumenter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for

behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdien

løbende i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og finansielle

omkostninger.

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til

kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative

dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis

andre tilgodehavender og anden gæld.

Leasingforhold

Leasingkontrakter vedrørende materielle aktiver, hvor koncernen har

alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel

leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første

16


indregning til kostpris svarende til dagsværdi eller til nutidsværdien af

de fremtidige leasingydelser, hvis denne er lavere.

Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod

som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter

indregnes under forpligtelser.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationelle. Når leasingkontrakten

er af operationel karakter indregnes leasingydelserne i resultatopgørelsen

over kontraktens løbetid. Oplysninger om den resterende

leasingforpligtelse anføres i noterne under leasingforpligtelser.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud omfatter tilskud til projekter og investeringer mv.

Tilskud, der er modtaget til dækning af omkostninger eller anskaffelse

af aktiver, passiveres og indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelsen

af de omkostninger eller afskrivningen af de aktiver, der er

ydet tilskud til.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter salg af varer og tjenesteydelser.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at ydelsen

leveres til køber, når indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling er

sandsynlig.

Nettoomsætningen måles eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse

med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter såvel direkte som indirekte omkostninger,

der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Produktionsomkostninger består blandt andet af omkostninger til råvarer

og hjælpematerialer, løn og gager samt af- og nedskrivninger mv.

Salgs- og distributionsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter fragt-, tilbuds-, reklame- og markedsføringsomkostninger,

gager mv. til salgs- og marketingfunktioner samt

af- og nedskrivninger på varemærker og distributionsrettigheder.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative

personale og ledelsen, herunder gager, kontoromkostninger og

afskrivninger mv.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter primært indtægter ved udlejning.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, udbytte fra

andre kapitalandele og realiserede samt urealiserede kursgevinster og

-tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg/

godtgørelser vedrørende selskabsskat.

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indtægtsføres i moderselskabets

resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor det deklareres.

I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening

efter overtagelsestidspunktet, modregnes udbyttet dog i kapitalandelens

kostpris. Endvidere indregnes nedskrivning af dattervirksomheder til

genindvindingsværdien.

Endvidere medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende

afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som

sikringstransaktioner.

Selskabsskat

Årets skat, der består af aktuel skat og forskydning i udskudt skat, indregnes

i resultatopgørelsen med den del, der henføres til årets resultat,

og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til indtægter

og omkostninger, der er indregnet direkte i egenkapitalen.

Den aktuelle skat omfatter såvel danske som udenlandske indkomstskatter

samt regulering af skat vedrørende tidligere år.

Dyrup A/S er sambeskattet med moderselskabet Monberg & Thorsen

A/S (administrationsselskab) og øvrige danske dattervirksomheder. Der

foretages fordeling af årets aktuelle danske skatter mellem de sambeskattede

virksomheder. De sambeskattede virksomheder indgår i

acontoskatteordningen.

BalanceN

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger.

Goodwill måles første gang til kostpris som beskrevet i afsnittet om

virksomhedssammenslutninger.

Der afskrives ikke på goodwill. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill

vurderes minimum en gang årligt og nedskrives over resultatopgørelsen

til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige

værdi.

Udviklingsomkostninger vedrørende produkter, der er klart defineret og

identificerbare, indregnes som udviklingsprojekter i det omfang, det er

sandsynligt, at produkter vil generere fremtidige økonomiske fordele,

der overstiger kostprisen. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i

resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Varemærker og distributionsrettigheder samt færdiggjorte udviklingsprojekter

afskrives over den forventede brugstid, der udgør 5–20 år.

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet

anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte

omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønforbrug.

Renter og øvrige omkostninger vedrørende lån til finansiering

af fremstilling af aktiver, der vedrører fremstillingsperioden, indregnes

direkte i resultatopgørelsen.

Materielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid til

den forventede scrapværdi. Der foretages en individuel fastsættelse af

større aktivers brugstid, mens brugstiden for øvrige aktiver fastsættes

for grupper af ensartede aktiver.

De forventede brugstider er for bygninger 10–50 år, for produktions

anlæg og maskiner 3–20 år og for andre anlæg, driftsmateriel og inventar

samt indretning af lejede lokaler 3–10 år.

Der afskrives ikke på grunde. Endvidere afskrives ikke, hvis aktivets scrapværdi

overstiger den regnskabsmæssige værdi. Scrapværdien fastsættes

på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

17


Fortjeneste/tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen

under produktions-, salgs- eller administrationsomkostninger

og opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger

og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Kapitalandele i moderselskabets regnskab

I moderselskabet måles kapitalandele i dattervirksomheder til kostpris.

Der nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den

regnskabsmæssige værdi.

Kostprisen reduceres i det omfang, udloddet udbytte overstiger den

akkumulerede indtjening.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig værdi måles til

nul. Såfremt moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til

at dække virksomheders underbalance modregnes denne i moderselskabets

tilgodehavender hos virksomheden. Et eventuelt resterende

beløb indregnes under andre hensatte forpligtelser.

Øvrige finansielle langfristede aktiver

Andre langfristede tilgodehavender måles til amortiseret kostpris fratrukket

tab ved værdiforringelse.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle, materielle og finansielle

aktiver vurderes minimum en gang årligt for at afgøre, om der er indikation

af værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet vurderes aktivets

genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien af goodwill vurderes dog

altid årligt.

Genindvindingsværdien er det højeste af et aktivs dagsværdi med fradrag

af forventede afhændelsesomkostninger eller nytteværdi, som er den

tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pengestrømme

fra den pengestrømsfrembringende enhed.

Et tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen, når den

regnskabsmæssige værdi af et aktiv eller en pengestrømsfrembringende

enhed overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende enhedsgenindvindingsværdi.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre

aktiver tilbageføres i det omfang, at der er sket ændringer i de forudsætninger

og skøn, der førte til nedskrivningen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis nettorealisationsværdien

er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med

tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for færdigvarer omfatter kostpris for råvarer og hjælpematerialer

samt direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris fratrukket tab ved værdiforringelse.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter kan enten indgå som et aktiv eller som et

passiv under henholdsvis tilgodehavender og kortfristede forpligtelser.

I periodeafgrænsningsposter indgår omkostninger eller indtægter, som er

afholdt eller indgået i året vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse

på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for

året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Reserve for valutakursreguleringer

Reserve for valutakursreguleringer i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer

efter den 1. januar 2004 opstået ved omregning af regnskaber

for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle valuta til danske

kroner samt kursregulering af mellemværender med udenlandske virksomheder,

der anses for en del af koncernens samlede nettoinvestering

i den pågældende virksomhed, og valutakursgevinster og -tab på lån

indgået til kurssikring af udenlandske virksomheder.

Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne

i resultatopgørelsen.

Aktuel skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i

balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret

for betalte acontoskatter mv.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver måles efter den

balanceorienterede gældsmetode og omfatter samtlige midlertidige

forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og

forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle

vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill.

Ved opgørelsen tages udgangspunkt i den planlagte anvendelse af

aktivet henholdsvis afviklingen af forpligtelsen og de hertil svarende

skatteregler.

Udskudte skatteaktiver, herunder fremførselsberettigede skattemæssige

underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at kunne

realiseres. Det kan ske enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser

eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening i selskabet eller

moderselskabet og de øvrige sambeskattede virksomheder i samme

land. Udskudte skatteaktiver opføres på en særskilt linje under finansielle

aktiver.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der

ifølge lovgivningen er gældende i de respektive lande, når den udskudte

skat forventes udløst som aktuel skat. Ved forskydning i udskudt skat

som følge af ændringer i skattesatser indregnes virkningen i resultatopgørelsen,

medmindre der er tale om poster, der tidligere er ført over

egenkapitalen.

Pensionsforpligtelser

Koncernens pensionsordninger er forsikringsmæssigt afdækket (bidragsbaserede).

Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger medtages

i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører, og eventuelle

skyldige omkostninger medtages i balancen under anden gæld.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere

begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, når det er sandsynligt,

at indfrielsen af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens

økonomiske ressourcer, og når der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig

opgørelse af forpligtelsen.

Finansielle gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter mv. indregnes ved låneoptagelse til det modtagne

provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. De

finansielle gældsforpligtelser måles i de efterfølgende perioder til amortiseret

kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse

af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den

nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og dattervirksomheder

samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris.

18


Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme opdelt på

drifts,- investerings- og finansieringsaktivitet for året, samt hvorledes

disse pengestrømme har påvirket koncernens likvider.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat

under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen

indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra

købstidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder

indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode

som resultat af primær drift reguleret for ikke-kontante driftsposter,

ændringer i driftskapitalen samt finansielle poster og betalte selskabsskatter.

Pengestrømme til investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse

med køb og salg af virksomheder og aktiviteter, immaterielle, materielle

og finansielle aktiver samt køb og salg af værdipapirer, der ikke

medregnes som likvider.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra

aktionærer inklusive betaling af udbytte samt optagelse af og afdrag

på langfristet gæld.

Likviditet

Likviditet omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld

til kreditinstitutter mv.

Segmentoplysninger

Dyrups aktiviteter foretages inden for et segment, og der gives derfor

alene oplysninger om den geografiske fordeling af koncernens omsætning

og langfristede aktiver.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings

”Anbefalinger og Nøgletal 2005”.

De anvendte nøgletal er defineret i årsrapporten på side 29.

19


Pengestrømsopgørelse mio. kr.

Modervirksomhed

Koncern

2006 2007

2007 2006

Drift

Resultat af primær drift

Regulering af driftsposter uden likviditetsvirkning

Af- og nedskrivninger

Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital

-1,5 6,4

48,3 28,8

46,8 35,2

5,0 -42,1

53,2 90,3

58,2 48,2

Ændring i driftskapital

Varebeholdninger

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Mellemværende med koncernvirksomheder

Periodeafgrænsningsposter

Leverandørgæld

Anden kortfristet gæld

Pengestrøm fra primær drift

13,3 -4,0

17,7 12,0

5,7 -1,7

-9,4 -31,4

0,8 3,0

29,6 19,7

-26,2 -3,6

78,3 29,2

-21,1 0,2

39,4 -18,8

13,6 4,8

- -

-9,7 8,9

28,1 38,4

-15,5 4,9

93,0 86,6

Modtagne renter mv.

Betalte renter mv.

Pengestrømme fra ordinær drift

3,6 4,4

-14,6 -15,7

67,3 17,9

11,2 3,8

-31,5 -28,0

72,7 62,4

Betalte selskabsskatter, netto

Pengestrømme fra driftsaktivitet

6,2 0,5

73,5 18,4

-3,0 2,9

69,7 65,3

Investeringer

Køb af virksomheder og aktiviteter

Køb af immaterielle aktiver

Køb af materielle aktiver

Investering i finansielle aktiver

Udbytte fra dattervirksomheder

Salg af materielle aktiver

Til investeringsaktivitet

- -

-4,7 -1,9

-12,4 -45,9

-25,8 -55,1

18,6 30,4

0,2 6,7

-24,1 -65,8

-0,6 -

-3,9 -6,4

-71,4 -22,5

- -

- -

5,8 2,2

-70,1 -26,7

Pengestrømme før finansiering

49,4 -47,4

-0,4 38,6

Finansiering

Afdrag på langfristet gæld

Pengestrømme fra finansiering

-0,7 -0,6

-0,7 -0,6

-17,1 -19,5

-17,1 -19,5

Årets ændring i likviditeten

48,7 -48,0

-17,5 19,1

Likviditet pr. 1.1.

Kursregulering af likvide beholdninger

Likviditet pr. 31.12.

-167,9 -119,2

- -

-119,2 -167,2

-157,0 -176,3

0,2 0,2

-174,3 -157,0

som består af:

Likvide midler

Kortfristet bankgæld

0,2 0,2

-119,4 -167,4

-119,2 -167,2

56,0 51,1

-230,3 -208,1

-174,3 -157,0

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det øvrige regnskabsmateriale.

20


Resultatopgørelse mio. kr.

Modervirksomhed

Koncern

Note

2006 2007

2007 2006

1 Nettoomsætning

2 Produktionsomkostninger

Bruttoresultat

827,2 802,6

561,0 539,4

266,2 263,2

1.696,3 1.660,0

1.002,8 980,1

693,5 679,9

2 Salgs- og distributionsomkostninger

2 Administrationsomkostninger

3 Andre driftsindtægter

Resultat af primær drift før særlige poster ( justeret EBIT)

190,4 182,5

69,4 81,5

2,1 7,2

8,5 6,4

548,7 545,7

146,6 133,0

6,8 4,0

5,0 5,2

4 Særlige poster

Resultat af primær drift

-10,0 -

-1,5 6,4

- -47,3

5,0 -42,1

5 Finansielle indtægter

6 Finansielle omkostninger

Resultat før skat

22,2 43,6

35,5 15,7

-14,8 34,3

11,2 3,8

31,5 28,0

-15,3 -66,3

7 Skat af årets resultat

Årets resultat

-7,5 -3,7

-7,3 38,0

3,3 -20,9

-18,6 -45,4

8 Medarbejderforhold

9 Resultat pr. aktie á 20 kr., kr.

Resultat pr. aktie (EPS)

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D)

-4 -9

-4 -9

Resultatdisponering

Moderselskabsaktionærens andel af årets resultat

-18,6 -45,4

-18,6 -45,4

21


Balance pr. 31. december mio. kr.

Aktiver

Note

Modervirksomhed

2006 2007

Koncern

2007 2006

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver

10 Goodwill

10 Varemærker og distributionsrettigheder

10 Udviklingsprojekter

10 Udviklingsprojekter under opførelse

Immaterielle aktiver i alt

2,5 1,0

21,9 16,4

- 2,3

3,9 3,0

28,3 22,7

56,4 55,5

32,1 38,5

6,9 -

5,1 9,2

100,5 103,2

Materielle aktiver

11 Grunde og bygninger

11 Produktionsanlæg og maskiner

11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

11 Materielle aktiver under opførelse

Materielle aktiver i alt

168,9 169,2

83,8 80,4

27,0 18,7

- 29,3

279,7 297,6

241,2 237,3

129,9 135,9

51,0 63,5

40,9 0,8

463,0 437,5

Finansielle aktiver

12 Kapitalandele i dattervirksomheder

12 Tilgodehavender hos dattervirksomheder

15 Udskudt skat

Finansielle aktiver i alt

151,4 212,6

13,5 16,6

0,4 2,3

165,3 231,5

- -

- -

32,7 39,0

32,7 39,0

Langfristede aktiver i alt

473,3 551,8

596,2 579,7

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer

Varer under fremstilling

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

13 Varebeholdninger i alt

27,1 33,8

4,3 5,3

73,8 70,1

105,2 109,2

68,4 56,0

9,0 7,9

194,3 185,4

271,7 249,3

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender hos dattervirksomheder

Andre tilgodehavender

Selskabsskat

Periodeafgrænsningsposter

14 Tilgodehavender i alt

42,7 30,7

78,2 98,1

12,4 14,1

1,1 0,9

4,5 1,5

138,9 145,3

253,3 289,8

- -

25,3 38,6

6,4 10,2

18,0 8,5

303,0 347,1

Likvide beholdninger

0,2 0,2

56,0 51,1

Kortfristede aktiver i alt

244,3 254,7

630,7 647,5

AKTIVER I ALT

717,6 806,5

1.226,9 1.227,2

22


Passiver

Note

Modervirksomhed

2006 2007

Koncern

2007 2006

Egenkapital

Aktiekapital

Reserve for valutakursreguleringer

Overført resultat

Egenkapital i alt

100,0 100,0

- -

260,0 298,0

360,0 398,0

100,0 100,0

16,7 12,8

310,9 329,5

427,6 442,3

Langfristede forpligtelser

16 Kreditinstitutter

15 Udskudt skat

Langfristede forpligtelser i alt

66,4 18,9

31,6 30,1

98,0 49,0

72,3 202,0

25,8 31,6

98,1 233,6

Kortfristede forpligtelser

16 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

16 Kreditinstitutter

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gæld til koncernvirksomheder

Selskabsskat

Anden gæld

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede forpligtelser i alt

0,6 47,5

119,4 167,4

77,6 97,3

23,6 12,1

- -

38,4 35,2

- -

259,6 359,5

130,9 16,6

230,3 208,1

203,6 170,3

- -

0,9 4,9

134,3 150,0

1,2 1,4

701,2 551,3

Forpligtelser i alt

357,6 408,5

799,3 784,9

PASSIVER I ALT

717,6 806,5

1.226,9 1.227,2

Noter uden henvisning

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

17 Sikkerhedsstillelser

18 Leasingforpligtelser

19 Eventualforpligtelser

20 Nærtstående parter

21 Finansielle instrumenter

22 Ny regnskabsregulering

23 Begivenheder efter balancedagen

24 Segmentoplysninger

23


Egenkapitalopgørelse mio. kr.

Aktie- Reserve for Overført Foreslået I alt

kapital valutakurs- resultat udbytte

ændringer

Modervirksomhed

Egenkapital 1.1.2006

Årets resultat

Totalindkomst i alt

Foreslået udbytte

Udloddet udbytte

Egenkapitalbevægelser i alt

Egenkapital 1.1.2007

Årets resultat

Totalindkomst i alt

Foreslået udbytte

Udloddet udbytte

Egenkapitalbevægelser i alt

Egenkapital 31.12.2007

Koncern

Egenkapital 1.1.2006

Årets resultat

Valutakursregulering af dattervirksomheder

Totalindkomst i alt

Foreslået udbytte

Udloddet udbytte

Egenkapitalbevægelser i alt

Egenkapital 1.1.2007

Årets resultat

Valutakursregulering af dattervirksomheder

Totalindkomst i alt

Foreslået udbytte

Udloddet udbytte

Egenkapitalbevægelser i alt

Egenkapital 31.12.2007

100,0 - 267,3 - 367,3

- - -7,3 - -7,3

- - -7,3 - -7,3

- - - - -

- - - - -

- - -7,3 - -7,3

100,0 - 260,0 - 360,0

- - 38,0 - 38,0

- - 38,0 - 38,0

- - - - -

- - - - -

- - 38,0 - 38,0

100,0 - 298,0 - 398,0

100,0 12,1 374,9 - 487,0

- - -45,4 - -45,4

- 0,7 - - 0,7

- 0,7 -45,4 - -44,7

- - - - -

- - - - -

- 0,7 -45,4 - -44,7

100,0 12,8 329,5 - 442,3

- - -18,6 - -18,6

- 3,9 - - 3,9

- 3,9 -18,6 - -14,7

- - - - -

- - - - -

- 3,9 -18,6 - -14,7

100,0 16,7 310,9 - 427,6

Selskabets aktiekapital på ethundrede millioner kr. består af 500.000 stk. A aktier á 100 kr. og 500.000 stk. B aktier á 100 kr.

Kapitalen ejes 100% af Monberg & Thorsen A ⁄ S, Gladsaxe. Dyrup A/S med dattervirksomheder indgår i Monberg & Thorsen A ⁄ S’ koncernregnskab.

24


Noter mio. kr.

Modervirksomhed

Koncern

2006 2007

2007 2006

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Skønsmæssig usikkerhed

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn

over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på

balancedagen.

4 Særlige poster

Salg af varemærkerettigheder

i Egypten

Særlige indtægter i alt

16,4 -

16,4 -

- 16,4

- 16,4

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men

som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige

eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er

virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger

fra disse skøn. Særlige risici for koncernen er omtalt i ledelsesberetningen under afsnittet om

Risikofaktorer på side 14.

Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, vedrører hovedsageligt målingen af

immaterielle aktiver, varebeholdninger og udskudte skatteaktiver.

Ved nedskrivningstest af kapitalandele, goodwill og varemærker m.v. foretages tillige skøn

over, hvorledes de pågældende virksomheder og dele af virksomheden, som goodwill

knytter sig til, vil være i stand til at generere tilstrækkelig positive nettopengestrømme

i fremtiden til at understøtte værdien af kapitalandelen eller goodwill, og øvrige

nettoaktiver i den pågældende del af virksomheden. Dette er naturligt behæftet med

en vis usikkerhed, hvilket afspejles i den valgte diskonteringsfaktor. Forudsætningerne

for nedskrivningstesten for kapitalandele, goodwill og varemærker m.v. er beskrevet i

note 10.

Grundlag for ledelsens vurderinger

Som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger, ud

over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i årsregnskabet

indregnede beløb.

Vurderinger, som har væsentligst indvirkning på de i årsregnskabet indregnede beløb, omfatter

i det væsentligste immaterielle aktiver, varebeholdninger og udskudte skatteaktiver.

Restruktureringsomkostninger:

Fratrædelsesgodtgørelser

Omkostninger i forbindelse med

regionsdannelse og omdisponering

af markedsaktiviteter

Nedskrivning af varelagre

Nedskrivning af aktiver

Diverse

Særlige udgifter i alt

Særlige poster i alt

5 Finansielle indtægter

Udbytte fra

dattervirksomheder mv.

Renter, dattervirksomheder

Renter af likvider mv.

Valutakursgevinst

Finansielle indtægter i alt

7,5 -

- -

- -

13,9 -

5,0 -

26,4 -

-10,0 -

18,6 34,7

1,1 0,7

2,5 3,7

- 4,5

22,2 43,6

- 18,1

- 6,0

- 16,3

- 18,3

- 5,0

- 63,7

- -47,3

- -

- -

5,0 3,4

6,2 0,4

11,2 3,8

Ledelsen har vurderet, at der ikke i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2007 med

sammenligningstal for 2006 er foretaget vurderinger i forbindelse med den anvendte regnskabspraksis

ud over ovennævnte regnskabsmæssige skøn, der har haft væsentlig indvirkning

på regnskabsaflæggelsen.

Modervirksomhed

2006 2007

Koncern

2007 2006

6 Finansielle omkostninger

Nedskrivning af kapitalandele

i dattervirksomheder

Renter, koncernvirksomheder

Renter af lån og kreditter

Valutakurstab

Finansielle omkostninger i alt

20,9 -

0,5 0,3

11,4 15,4

2,7 -

35,5 15,7

- -

- -

29,9 24,7

1,6 3,3

31,5 28,0

2 Af- og nedskrivninger

Immaterielle anlæg

Materielle anlæg

Samlede afskrivninger

Tab og gevinst ved udskiftning

Af- og nedskrivninger i alt

7,1 6,0

41,3 23,4

48,4 29,4

-0,1 -0,6

48,3 28,8

7,5 18,6

46,9 72,6

54,4 91,2

-1,2 -0,9

53,2 90,3

7 Skat af årets resultat

Aktuel skat af årets resultat

Årets ændring i afsat udskudt

skat

Regulering af skat for tidligere år

Skat af årets resultat i alt

-0,6 1,5

-13,8 -3,4

6,9 -1,8

-7,5 -3,7

-3,1 -1,1

0,5 -31,2

5,9 11,4

3,3 -20,9

Af- og nedskrivninger indgår i:

Produktionsomkostninger

Salgsomkostninger

Administrationsomkostninger

Særlige poster - nedskrivninger

Årets resultatpåvirkning i alt

2 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

Samlet honorar til revisor for det forløbne regnskabsår:

Ernst & Young

heraf andre ydelser end revision

10,5 10,6

12,6 8,7

11,3 9,5

13,9 -

48,3 28,8

2,0 2,3

0,1 0,3

17,7 18,1

23,0 39,9

12,5 14,0

- 18,3

53,2 90,3

4,5 4,0

0,5 0,6

Effektiv skatteprocent

Dansk skatteprocent

Ændring i dansk skatteprocent

Afvigelser i udenlandske

virksomheders skatteprocent

Ikke skattepligtige indtægter og

fradragsberettigede omk.

Regulering vedr. tidligere år

Andet

Effektiv skatteprocent

28% 25%

- -9%

- -

-62% -25%

-11% -3%

-6% 1%

-51% -11%

25% 28%

21% 0%

-64% 7%

-1% 0%

5% -3%

-8% 0%

-22% 32%

3 Andre driftsindtægter

Lejeindtægter

Diverse

Andre driftsindtægter i alt

2,1 5,5

- 1,7

2,1 7,2

3,8 3,3

3,0 0,7

6,8 4,0

25


Noter mio. kr.

Modervirksomhed

Koncern

2006 2007

2007 2006

8 Personaleomkostninger

Lønninger og gager

Bidrag til pensionsordninger

Omkostninger til social sikring

Vederlag til direktionen

Vederlag til bestyrelsen

Personaleomkostninger i alt

142,6 154,6

10,5 12,7

2,7 1,4

2,7 3,7

1,1 1,8

159,6 174,2

308,6 292,6

18,7 16,1

38,2 37,5

4,7 3,3

1,8 1,1

372,0 350,6

Gennemsnitligt antal ansatte

388 393

1.002 961

9 Resultat pr. aktie (EPS)

Moderselskabets andel i årets resultat

Gennemsnitligt antal aktier á 20 kr.

Resultat pr. aktie (EPS), kr.

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr.

-18,6 -45,4

5.000.000 5.000.000

-4 -9

-4 -9

Aktiekapitalen i Dyrup A/S er fordelt på aktier á 100 kr. Beregningen af resultat pr. aktie er, som for moderselskabet Monberg & Thorsen A/S, dog baseret på en aktiestørrelse på nominelt 20 kr.

10 Immaterielle aktiver

Modervirksomhed

Koncern

Goodwill

Varemærker og

distributionsrettigheder

Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter

under opførelse

I alt

Goodwill

Varemærker og

distributionsrettigheder

Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter

under opførelse

I alt

Anskaffelssum 1.1.2006 2,6 71,8 - 2,6 77,0 55,7 155,8 - 6,7 218,2

Kursregulering primo/ultimo - - - - - -0,1 -0,1 - - -0,2

Nyanskaffelser og forbedringer i året 1,2 1,4 - 2,1 4,7 1,2 1,5 - 3,7 6,4

Afgang i året - - - 0,8 0,8 - 48,3 - 1,2 49,5

Anskaffelsessum 31.12.2006 3,8 73,2 - 3,9 80,9 56,8 108,9 - 9,2 174,9

Af- og nedskrivninger 1.1.2006 - 45,5 - - 45,5 - 101,0 - - 101,0

Kursregulering primo/ultimo - - - - - - -0,1 - - -0,1

Regulering til- og afgang - - - - - - -47,8 - - -47,8

- 45,5 - - 45,5 - 53,1 - - 53,1

Årets af- og nedskrivninger 1,3 5,8 - - 7,1 1,3 17,3 - - 18,6

Af- og nedskrivninger 31.12.2006 1,3 51,3 - - 52,6 1,3 70,4 - - 71,7

Balanceværdi 31.12.2006 2,5 21,9 - 3,9 28,3 55,5 38,5 - 9,2 103,2

Anskaffelssum 1.1.2007 3,8 73,2 - 3,9 80,9 56,8 108,9 - 9,2 174,9

Kursregulering primo/ultimo - - - - - - 0,1 - - 0,1

Nyanskaffelser og forbedringer i året - 0,1 - 1,8 1,9 2,4 - 1,5 2,3 6,2

Afgang i året 1,5 - - - 1,5 1,5 - - - 1,5

Overført til (fra) andre poster - - 2,7 -2,7 - - - 6,4 -6,4 -

Anskaffelsessum 31.12.2007 2,3 73,3 2,7 3,0 81,3 57,7 109,0 7,9 5,1 179,7

Af- og nedskrivninger 1.1.2007 1,3 51,3 - - 52,6 1,3 70,4 - - 71,7

Årets af- og nedskrivninger - 5,6 0,4 - 6,0 - 6,5 1,0 - 7,5

Af- og nedskrivninger 31.12.2007 1,3 56,9 0,4 - 58,6 1,3 76,9 1,0 - 79,2

Balanceværdi 31.12.2007 1,0 16,4 2,3 3,0 22,7 56,4 32,1 6,9 5,1 100,5

Der er pr. 31. december 2007 gennemført værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill og varemærker mv. Ved vurderingen af genindvindingsværdien er anvendt

nytteværdien, der beregnes som nutidsværdien af de fremtidige forventede nettopengestrømme fra virksomheden og/eller de pengestrømsfrembringende enheder (CGU).

Nettopengestrømmene beregnes med udgangspunkt i godkendt budget for 2008 samt estimater for årene 2009-2012. Ved beregningen af nutidsværdien er anvendt en diskonteringsfaktor

før skat på 8% mod 7% i 2006. For regnskabsår efter budgetperioden er sket ekstrapolation af pengestrømmene i den seneste budgetperiode korrigeret for en vækstfaktor i terminalperioden

på 0-1,5%, når der tages hensyn til en forventet inflationsrate på 2,5%. Den anvendte vækstrate overstiger ikke den gennemsnitlige forventede langsigtede vækstrate.

Værdiforringelsestesten har ikke givet anledning til nedskrivninger af goodwill og varemærker mv. i 2007 til genindvindingsværdi. I 2006 medførte testen en nedskrivning af goodwill

med 1,3 mio. kr. Ledelsen vurderer, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill vil overstige

genindvindingsværdien.

Udviklingsprojekter vedrører udelukkende direkte omkostninger til nødvendige receptændringer, test, registreringer og dokumentation i forbindelse med implementering af VOC- og

BPD-direktiverne. For nærmere beskrivelse henvises til afsnittet om miljø, side 12.

26


11 Materielle aktiver

Modervirksomhed

Grunde og Produktions- Andre anlæg Materielle I alt

bygninger anlæg og m.v. aktiver

maskiner

under opførelse

Anskaffelssum 1.1.2006 226,0 170,4 112,2 - 508,6

Nyanskaffelser og forbedringer i året 3,5 1,4 7,5 - 12,4

Afgang i året - - 18,7 - 18,7

Anskaffelsessum 31.12.2006 229,5 171,8 101,0 - 502,3

Af- og nedskrivninger 1.1.2006 58,8 69,5 71,7 - 200,0

Regulering afgang - - -18,7 - -18,7

58,8 69,5 53,0 - 181,3

Årets af- og nedskrivninger 1,8 18,5 21,0 - 41,3

Af- og nedskrivninger 31.12.2006 60,6 88,0 74,0 - 222,6

Balanceværdi 31.12.2006 168,9 83,8 27,0 - 279,7

Anskaffelssum 1.1.2007 229,5 171,8 101,0 - 502,3

Nyanskaffelser og forbedringer i året 2,5 6,8 7,4 29,3 46,0

Afgang i året - 0,5 11,2 - 11,7

Anskaffelsessum 31.12.2007 232,0 178,1 97,2 29,3 536,6

Af- og nedskrivninger 1.1.2007 60,6 88,0 74,0 - 222,6

Afgang i året - -0,4 -6,6 - -7,0

60,6 87,6 67,4 - 215,6

Årets af- og nedskrivninger 2,2 10,1 11,1 - 23,4

Af- og nedskrivninger 31.12.2007 62,8 97,7 78,5 - 239,0

Balanceværdi 31.12.2007 169,2 80,4 18,7 29,3 297,6

For pantsatte ejendomme udgør den regnskabsmæssige værdi 119 mio. kr. (2006: 118,7 mio. kr.), og den aktuelle restgæld udgør 66,4 mio. kr. (2006: 67,1 mio. kr.).

I 2006 er der foretaget en vurdering af den regnskabsmæssige værdi af aktiverne herunder især tonemaskiner. Dette betød en samlet nedskrivning af aktiverne med i alt

13,9 mio. kr. Nedskrivningerne er dels fortaget baseret på et modtaget købstilbud og dels grundet manglende tilstedeværelse. I 2007 er der ikke behov for nedskrivninger.

Samtlige kontraktlige forpligtelser er indregnet under materielle aktiver under opførelse.

27


Noter mio. kr.

11 Materielle aktiver

– fortsat

Anskaffelsessum 1.1.2006

Kursregulering primo/ultimo

Reklassifikation

Nyanskaffelser og forbedringer i året

Afgang i året

Anskaffelsessum 31.12.2006

Af- og nedskrivninger 1.1.2006

Kursregulering primo/ultimo

Reklassifikationer

Regulering, afgang

Årets af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger 31.12.2006

Balanceværdi 31.12.2006

Anskaffelsessum 1.1.2007

Kursregulering primo/ultimo

Reklassifikation

Nyanskaffelser og forbedringer i året

Afgang i året

Overført til (fra) andre poster

Anskaffelsessum 31.12.2007

Af- og nedskrivninger 1.1.2007

Kursregulering primo/ultimo

Afgang i året

Årets af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger 31.12.2007

Balanceværdi 31.12.2007

Koncern

Grunde og Produktions- Andre anlæg Materielle I alt

bygninger anlæg og m.v. aktiver

maskiner

under opførelse

313,0 343,0 226,9 0,7 883,6

- 0,2 -0,1 - 0,1

- -9,4 9,4 - -

3,8 6,1 13,2 0,1 23,2

- 5,3 24,4 - 29,7

316,8 334,6 225,0 0,8 877,2

75,6 175,8 144,3 - 395,7

- - -0,1 - -0,1

- -1,7 1,7 - -

- -4,7 -23,8 - -28,5

75,6 169,4 122,1 - 367,1

3,9 29,3 39,4 - 72,6

79,5 198,7 161,5 - 439,7

237,3 135,9 63,5 0,8 437,5

316,8 334,6 225,0 0,8 877,2

- 2,5 0,5 - 3,0

- 2,5 -2,5 - -

7,9 5,9 20,2 44,5 78,5

- 2,3 16,9 - 19,2

- 4,4 - -4,4 -

324,7 347,6 226,3 40,9 939,5

79,5 198,7 161,5 - 439,7

0,8 1,5 0,4 - 2,7

- -1,9 -10,9 - -12,8

80,3 198,3 151,0 - 429,6

3,2 19,4 24,3 - 46,9

83,5 217,7 175,3 - 476,5

241,2 129,9 51,0 40,9 463,0

For pantsatte ejendomme udgør den regnskabsmæssige værdi 119,0 mio. kr. (2006: 118,7 mio. kr.) og den aktuelle restgæld udgør 66,4 mio. kr. (2006: 67,1 mio. kr.).

I 2006 er der foretaget en vurdering af den regnskabsmæssige værdi af aktiverne herunder især tonemaskiner. Dette betød en samlet nedskrivning af aktiverne med i alt

18,3 mio. kr. Nedskrivningerne er dels fortaget baseret på et modtaget købstilbud og dels grundet manglende tilstedeværelse. I 2007 er der ikke behov for nedskrivninger.

I forbindelse med opgradering af produktionsfaciliteterne i Frankrig er der indgået kontraktlige købsforpligtelser på yderligere 7 mio. kr.

28


12 Finansielle aktiver

Modervirksomhed

Kapitalandele i Tilgodehavender hos

dattervirksomheder dattervirksomheder

Anskaffelsessum 1.1.2006

Tilgang i året

Afgang i året

Anskaffelsessum 31.12.2006

Nedskrivninger 1.1.2006

Årets nedskrivninger

Op- og nedskrivninger 31.12.2006

Balanceværdi 31.12.2006

136,7 33,1

35,6 -

- 10,4

172,3 22,7

- 9,2

20,9 -

20,9 9,2

151,4 13,5

Anskaffelsessum 1.1.2007

Tilgang i året

Afgang i året

Anskaffelsessum 31.12.2007

Nedskrivninger 1.1.2007

Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger

Op- og nedskrivninger 31.12.2007

Balanceværdi 31.12.2007

172,3 22,7

61,5 -

0,3 6,1

233,5 16,6

20,9 9,2

- -9,2

20,9 -

212,6 16,6

I 2006 er der foretaget nedskrivning til genindvindingsværdi på kapitalandele i dattervirksomheder

med 20,9 mio. kr. Årets nedskrivning er indregnet under finansielle omkostninger,

jf. note 6.

Nedskrivningen i 2006 vedrører Dyrup NV, Belgien, Dyrup Färg AB, Sverige og Dyrup GmbH,

Østrig.

En oversigt over koncernvirksomhederne findes på side 33.

Nøgletal er beregnet som følger:

Bruttomargin Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Overskudsgrad (EBIT margin) Resultat af primær drift før særlige poster x 100

Nettoomsætning

Resultatgrad (før-skat-margin) Resultat før skat x 100

Nettoomsætning

Afkast af Resultat af primær drift før særlige poster x 100

investeret kapital (ROIC)

Investeret kapital

Egenkapitalforrentning (ROE) Resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Egenkapitalandel Egenkapital x 100

Samlede passiver

Resultat pr. aktie (EPS) Årets resultat x 100

Gennemsnitlig antal aktier á nom. 20 kr.

Investeret kapital

Egenkapitalen med tillæg af rentebærende gæld

samt goodwill og med fradrag af rentebærende aktiver.

29


Noter mio. kr.

Modervirksomhed

Koncern

Modervirksomhed

Koncern

2006 2007

2007 2006

2006 2007

2007 2006

13 Varebeholdninger

Kostpris 1.1.

Kursregulering primo/ultimo

Årets til- og afgang, netto

Kostpris 31.12.

Reguleringer 1.1.

Kursregulering primo/ultimo

Årets nedskrivninger

Årets tilbageførte nedskrivninger

Reguleringer 31.12.

126,5 127,6

- -

1,1 -4,2

127,6 123,4

8,0 22,4

- -

14,4 5,2

- -13,4

22,4 14,2

316,4 285,5

1,0 -

0,4 30,9

317,8 316,4

67,1 36,0

0,2 -

10,0 39,8

-31,2 -8,7

46,1 67,1

15 Udskudte skatteforpligtelser

og -aktiver

Udskudt skat netto 1.1.

Forskydning via resultatopgørelsen

Udskudt skat netto 31.12.

Specifikation af udskudt skat

Modervirksomhed

45,0 31,2

-13,8 -3,4

31,2 27,8

Udskudte

skatteaktiver

-7,4 23,8

0,5 -31,2

-6,9 -7,4

Udskudte Udskudt

skatteforpligtelser

skat,

netto

Balanceværdi 31.12.

Værdi af varebeholdninger

opgjort til nettorealisationsværdi

105,2 109,2

- -

271,7 249,3

1,7 2,2

Udskudt skat 31.12.2006

Immaterielle aktiver

Materielle aktiver

Kortfristede aktiver

-

-

0,4

4,2 4,2

27,4 27,4

- -0,4

Årets reduktion i hensættelserne skyldes, at en stor del af ukurante produkter m.v.

enten er afhændet eller destrueret. Nedskrivningerne i såvel moderselskabet som

i koncernen i 2006 skyldes bl.a. afviklingen af tabsgivende aktiviteter primært

malingsprodukter på DIY-markedet i Frankrig og Tyskland. Hertil kommer effekten

af en iværksat produktrationalisering.

Balanceværdi 31.12.2006

Udskudt skat 31.12.2007

Immaterielle aktiver

Materielle aktiver

Kortfristede aktiver

0,4

-

-

2,3

31,6 31,2

3,4 3,4

26,7 26,7

- -2,3

14 Tilgodehavender

Balanceværdi 31.12.2007

2,3

30,1 27,8

Ingen tilgodehavender forfalder mere end et år efter balancetidspunktet.

Koncern

Dagsværdien af tilgodehavender anses for at svare til den regnskabsmæssige værdi.

Nedskrivninger indeholdt

i tilgodehavender:

Nedskrivninger pr 1.1.

Kursreguleringer primo/ultimo

Hensat i året

Tilbageført i året

Nedskrivninger pr 31.12.

Nominel værdi af nedskrevne

tilgodehavender.

Tilgodehavender, der var

overforfaldne pr. 31. december

med over 90 dage, som ikke er

nedskrevet

14,5 13,8

- -

- 2,1

-0,7 -

13,8 15,9

15,3 20,7

- -

56,9 62,7

0,2 -

7,6 -

-0,5 -5,8

64,2 56,9

72,0 60,1

- -

Udskudt skat 31.12.2006

Immaterielle aktiver

Materielle aktiver

Kortfristede aktiver

Skatteværdi af skattemæssige

underskud, netto

Ikke aktiverede skatteaktiver

Udskudte skatteforpligtelser

og -aktiver

Modregning inden for juridiske

skatteenheder og jurisdiktioner

Balanceværdi 31.12.2006

Udskudt skat 31.12.2007

Immaterielle aktiver

Materielle aktiver

Kortfristede aktiver

Skatteværdi af skattemæssige

underskud, netto

Ikke aktiverede skatteaktiver

Udskudte skatteforpligtelser

og -aktiver

Modregning inden for juridiske

skatteenheder og jurisdiktioner

-

10,9

12,5

62,3

-30,1

55,6

-16,6

39,0

-

1,4

14,5

63,9

-32,2

47,6

-14,9

9,9 9,9

38,2 27,3

0,1 -12,4

- -62,3

- 30,1

48,2 -7,4

-16,6 -

31,6 -7,4

8,5 8,5

31,6 30,2

0,6 -13,9

- -63,9

- 32,2

40,7 -6,9

-14,9 -

Balanceværdi 31.12.2007

32,7

25,8 -6,9

Den udskudte skat er indregnet på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der

ifølge lovgivningen er gældende i de respektive lande. For danske selskaber er

den udskudte skat beregnet med anvendelse af den gældende danske skattesats

på 25%.

De fremførselsberettigede underskud er aktiveret med den del, som forventes at

kunne anvendes ved modregning i fremtidig indtjening.

30


Modervirksomhed

Koncern

Modervirksomhed

Koncern

2006 2007

2007 2006

2006 2007

2007 2006

16 Rentebærende forpligtelser

De samlede rentebærende

forpligtelser fordeler sig på

engagementstyper som følger:

Dagsværdi

176,0 231,0

418,2 408,7

Dagsværdien af de finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af

forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt

koncernens aktuelle lånerente for tilsvarende løbetider.

Kreditinstitutter mv.

Koncernvirksomheder

I alt

De samlede rentebærende

forpligtelser fordeler sig på

følgende valutaer:

EUR

DKK

Øvrige

I alt

186,4 233,8

12,2 4,6

198,6 238,4

20,2 32,6

178,4 176,3

- 29,5

198,6 238,4

433,5 426,7

- -

433,5 426,7

224,9 259,7

177,4 166,3

31,2 -

433,5 426,7

17 Sikkerhedsstillelser

Der er afgivet garantier og

kautioner vedrørende:

Dattervirksomheder

Kunder

I alt

114,8 115,6

0,8 0,8

115,6 116,4

- -

0,8 0,8

0,8 0,8

Der er endvidere stillet grunde og bygninger til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter

og kreditinstitutter mv., jf. note 11.

De samlede rentebærende

forpligtelser fordeler sig på

fast og variabel forrentet

gæld som følger:

Fast forrentet gæld

Variabelt forrentet gæld

I alt

Fordelingen af de samlede

rentebærende forpligtelser

på effektiv forrentning kan

specificeres som følger:

Mindre end 5%

Mellem 5 og 7%

Højere end 7%

I alt

67,0 66,5

131,6 171,9

198,6 238,4

151,7 11,3

46,9 227,1

- -

198,6 238,4

201,9 218,6

231,6 208,1

433,5 426,7

189,1 379,8

242,7 46,9

1,7 -

433,5 426,7

18 Leasingforpligtelser

Operationel leasing

Samlede fremtidige

minimumsleasingydelser:

Forfald inden for et år

Forfald mellem to og fem år

Forfald efter 5 år

I alt

Leasingydelser vedrørende

operationelle kontrakter, der er

indregnet i resultatopgørelsen

8,3 11,1

10,7 14,6

2,5 1,7

21,5 27,4

11,9 10,6

19,6 11,8

21,7 22,5

1,7 2,5

43,0 36,8

15,9 15,9

Koncernens operationelle leasingaftaler vedrører primært biler, driftsmateriel

samt lejede lokaler.

Vægtet gennemsnitlig

effektiv rente (%)

Vægtet gennemsnitlig

restløbetid, år

4,6 5,9

3,2 3,2

5,4 4,4

2,5 2,5

19 Eventualforpligtelser

Indeståender

For enkelte dattervirksomheder har modervirksomheden i overensstemmelse

med sædvanlig praksis afgivet indeståelse.

De rentebærende forpligtelser er

indregnet i balancen som følger:

Langfristede forpligtelser

Kortfristede forpligtelser

I alt

66,4 18,9

132,2 219,5

198,6 238,4

72,3 202,0

361,2 224,7

433,5 426,7

Verserende retssager

Dyrup-koncernen er part i forskellige rets- og voldgiftssager, hvis udfald efter

ledelsens vurdering ikke forventes at have negativ betydning for koncernens

finansielle stilling.

Forfaldsprofilen kan specificeres

således:

Under et år

Mellem et og to år

Mellem to og fem år

Over fem år

I alt

132,2 219,5

0,7 0,7

49,0 2,3

16,7 15,9

198,6 238,4

361,2 224,7

0,9 84,6

54,5 100,7

16,9 16,7

433,5 426,7

31


Noter mio. kr.

20 Nærtstående parter

Koncernens nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Monberg

& Thorsen A/S.

Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter virksomhedens bestyrelses-

og direktionsmedlemmer.

Endvidere omfatter de nærtstående parter dattervirksomheder, hvor Dyrup A/S

har bestemmende eller betydelig indflydelse. En oversigt over koncernvirksomhederne

findes på side 33.

Der har ikke i årets løb, bortset fra koncerninterne transaktioner, som er elimineret

i koncernregnskabet, samt normale ledelsesvederlag, været gennemført transaktioner

med betydende aktionærer, bestyrelse eller direktion eller andre nærtstående

parter. Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note 8. Herudover er der til

Monberg & Thorsens adm. direktør udbetalt 0,6 mio. kr. mod 0,2 mio. kr. i 2006

Transaktioner med nærtstående parter sker på markedsmæssige vilkår.

De koncerninterne transaktioner mellem modervirksomheden og de øvrige

koncernvirksomheder udgør:

Salg af varer og

tjenesteydelser med

tilknyttede virksomheder

2006 2007

332,9 306,9

Transaktioner mellem koncernvirksomheder er elimineret i koncernregnskabet.

Modervirksomhedens mellemværender med dattervirksomheder pr. 31. december

fremgår af balancen og vedrører væsentligst almindelige forretningsmellemværender

vedrørende køb og salg af varer og tjenesteydelser. Mellemværenderne

er uforrentede og indgås på samme betingelser som modervirksomhedens

øvrige kunder og leverandører.

Modervirksomhedens renteindtægter og renteudgifter vedrørende mellemværender

med dattervirksomheder fremgår af note 5 og 6.

Ingen af disse nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag forventes at få

indvirkning på regnskabsaflæggelsen for Dyrup A/S i 2008 eller senere.

Med indvirkning på regnskabet

IAS 1

”Presentation of Financial Statement” vedrørende præsentation af regnskaber

gælder for regnskabsår, der påbebegyndes 1. januar 2009 eller

senere. Standarden har ingen indvirkning på indregning og måling i

regnskabet for Dyrup-koncernen (endnu ikke godkendt af EU).

IAS 23 ”Borrowing Costs” gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2009

eller senere. I henhold til standarden kræves indregning af låneomkostninger

i kostprisen for et kvalificeret aktiv (immaterielle og materielle aktiver

samt varebeholdninger). Ved fremstilling af større kvalificerede aktiver

med længere fremstillingsperiode forventes standarden at få indvirkning

på regnskabet for Dyrup-koncernen (endnu ikke godkendt af EU).

De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag forventes implementeret

fra den obligatoriske ikrafttrædelsesdato.

23 Begivenheder efter balancedagen

Ledelsen er ikke bekendt med begivenheder, som er indtruffet efter regnskabsårets

udløb og frem til underskrivelsen af årsrapporten, som vil have en væsentlig

indflydelse på bedømmelsen af Dyrup-koncernens finansielle stilling pr. 31.12.07,

udover hvad der er indregnet og omtalt i årsrapporten.

24 Segmentoplysninger

Koncernen er udlukkende beskæftiget inden for segmentet ”Maling og træbeskyttelse”.

21 Finansielle instrumenter

For en generel beskrivelse af finansielle risici, herunder valuta-, rente- og

kreditrisici samt koncernens politik på nævnte områder, henvises til omtalen

af Risikofaktorer i ledelsens beretning på side 14.

Valutarisici

Koncernen anvender i begrænset omfang valutaterminskontrakter til afdækning

af kontraktuelle og budgetterede pengestrømme. Ændringer i værdien af afledte

finansielle instrumenter indregnes løbende i resultatopgørelsen under finansielle

indtægter og omkostninger, da betingelserne for regnskabsmæssig behandling

som sikringsinstrumenter ikke opfyldes.

Pr. 31.12.2007 og pr. 31.12.2006 har koncernen ikke indgået terminskontrakter eller

andre afledte finansielle instrumenter.

22 Ny regnskabsregulering

IASB og EU har godkendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag,

der ikke er obligatoriske for Dyrup ved udarbejdelse af årsrapporten for 2007:

IFRS 2 ”Share-based Payment – Vesting Conditions and Cancellations”

(endnu ikke godkendt af EU)

IFRS 3 ”Business Combinations” (endnu ikke godkendt af EU).

IAS 27 ”Consolidated and Separate Financial Statements”

(endnu ikke godkendt af EU).

IFRIC 11 IFRS 2 ”Group and Treasury Share Transactions”.

IFRIC 12 “Service Concession Arrangements” (endnu ikke godkendt af EU).

IFRIC 13 ”Customer Loyalty Programmes” (endnu ikke godkendt af EU).

IFRIC 14, IAS 19 ”The Limit on a Defined Benefit Asset,

Minimum Funding Requirements and their Interaction”

(endnu ikke godkendt af EU).

Geografisk fordeling af

omsætning og langfristede aktiver

Nettoomsætning fordeler sig således:

Danmark

Udland

I alt

De langfristede aktiver ekskl.

udskudte skatteaktiver fordeler sig

således:

Danmark

Udland

I alt

Koncern

2007 2006

411,1 414,6

1.285,2 1.245,4

1.696,3 1.660,0

293,6 277,5

269,9 263,2

563,5 540,7

32


Koncernoversigt

Dyrup A/S

Kapital: 100,0 mio. DKK

Dyrup S.A.S., Frankrig

Kapital: 4,0 mio. EUR. Ejerandel: 100%

Tintas Dyrup, S.A., Portugal

Kapital: 2,6 mio. EUR. Ejerandel: 100%

Dyrup GmbH, Tyskland

Kapital: 0,5 mio. EUR. Ejerandel: 100%

Pinturas Dyrup, S.A., Spanien

Kapital: 0,3 mio. EUR. Ejerandel: 100%

Pigmenta A/S

Kapital: 1,0 mio. DKK. Ejerandel: 100%

Dyrup GmbH, Østrig

Kapital: 0,1 mio. EUR. Ejerandel: 100%

Dyrup Sp. z o.o., Polen

Kapital: 4,9 mio. PLN. Ejerandel: 100%

Dyrup AS, Norge

Kapital: 0,7 mio. NOK. Ejerandel: 100%

Dyrup Färg AB, Sverige

Kapital: 0,6 mio. SEK. Ejerandel: 100%

Joinery Coatings Ltd, Storbritanien

Kapital: 10 GBP. Ejerandel: 100%

Diverse mindre eller hvilende aktie- og anpartsselskaber

Ejerandel: 100%

Koncernens adresser

Danmark

Dyrup A/S

Gladsaxevej 300

DK-2860 Søborg

Tlf: +45 39 57 93 00

Fax: +45 39 57 93 93

Dyrup A/S

Birkemosevej 1

DK-6000 Kolding

Tlf: +45 76 34 15 00

Fax: +45 76 34 15 01

Frankrig

Dyrup S.A.S.

101 Avenue de la Châtaigneraie

B.P. 50 605

F-92506 Rueil Malmaison Cedex

Tlf: +33 1 56 84 03 00

Fax: +33 1 56 84 03 83

Dyrup S.A.S.

Zone Industrielle

Saint-Antoine

F-81030 Albi Cedex 9

Tlf: +33 5 63 78 20 10

Fax: +33 5 63 45 20 30

Norge

Dyrup AS

Trollåsveien 8

N-1414 Trollåsen

Tlf: +47 66 81 38 80

Fax: +47 66 80 87 80

Polen

Dyrup Sp. z o.o.

ul. Dabrowskiego 238

PL-93-231 Lódz

Tlf: +48 42 649 29 39

Fax: +48 42 649 26 66

Portugal

Tintas Dyrup, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26

P-2686-951 Sacavém

Tlf: +351 21 841 02 00

Fax: +351 21 941 45 82

Spanien

Pinturas Dyrup, S.A.

Polígono Industrial Santiga

Plà dels Avellaners, 4

E-08210 Barberà del Vallés

Barcelona

Tlf: +34 93 729 30 00

Fax: +34 93 729 20 22

Storbritannien

Joinery Coatings Ltd

Nettlehill Road

Houston Industrial Estate

UK-Livingston, EH54 5DL

Tlf: +44 1506 436 222

Fax: +44 1506 448 826

Sverige

Dyrup Färg AB

c/o Dyrup A/S

Gladsaxevej 300

DK-2860 Søborg

Tyskland

Dyrup GmbH

Klosterhofweg 64

D-41199 Mönchengladbach

Tlf: +49 2166 964 6

Fax: +49 2166 964 700

Østrig

Dyrup GmbH

Wienerbergstraße 11/12

A-1100 Wien


ÅRSRAPPORT

07


Resumé

Resultatfremgang i 2007

• Omsætningen i 2007 er på kr. 11.714 mio., hvilket er 6% mere end

sidste år. Væksten kan især henføres til stigende udlandsaktiviteter.

• Resultat før skat er et overskud på kr. 311 mio. inklusive resultatet

og avancen fra solgte aktiviteter, hvilket er en fremgang på kr. 259

mio. i forhold til 2006. Det realiserede resultat svarer til de resultatforventninger,

som er oplyst i meddelelsen af 29. november 2007.

• Ejerandelen på 50% i kranvirksomheden BMS er ved udgangen af

november 2007 solgt med en avance på kr. 112 mio.

• Den realiserede resultatgrad (før skat-margin) er på 2,7% mod 0,5%

i 2006. Resultatgraden eksklusive engangsindtægter ved salg af

aktier i dattervirksomheder på kr. 117 mio. kan beregnes til 1,7%.

• MT Højgaard har, som følge af udviklingen i såvel international

som national fortolkning af reglerne vedrørende indregning af

projektudviklingssager, ændret regnskabspraksis på området.

Praksisændringen medfører en udskydelse af indregning af

omsætning og avance på projektudviklingssager til senere regnskabsperioder,

hvilket har reduceret resultatet før skat for året

med kr. 45 mio. mod en positiv effekt på kr. 1 mio. i 2006.

• Egenkapitalen udgør ved udgangen af 2007 kr. 1.231 mio.

(2006: kr. 1.021 mio.), hvilket giver en egenkapitalandel på

24,5% mod 21,2% i 2006.

• Forrentningen af den investerede kapital er i 2007 på 19,0%

mod 5,9% i 2006.

• Pengestrømme fra driftsaktiviteterne er påvirket af en større

binding i tilgodehavender og varebeholdninger og udgør

kr. -73 mio. mod kr. 317 mio. i 2006.

• Der stilles forslag om et udbytte på kr. 50 mio.

Forventninger til 2008

• Ordrebeholdningen udgør kr. 10,7 mia. ved udgangen af 2007,

hvoraf kr. 7,9 mia. forventes udført i 2008.

• Omsætningen forventes i 2008 at udgøre ca. kr. 11 mia. Udlandsomsætningen

forventes i 2008 at øges til et niveau på 25% af

den samlede omsætning mod 21% i 2007.

• Det forventes, at der kan realiseres et resultat før skat i niveauet

kr. 300 mio. mod et resultat før skat i 2007 på kr. 194 mio. eksklusive

engangsindtægter ved salg af aktier i dattervirksomheder.

Resultatgraden forventes at blive ca. 2,7% mod 1,7% i 2007 eksklusive

disse engangsindtægter.


Danmarks førende bygge- og

anlægsvirksomhed

MT Højgaard skaber rammer for menneskers aktiviteter. Overalt

i landet sætter vi vores præg med broer og havne, veje og jernbaner,

erhvervsbyggerier, boliger og institutioner.

Vi blev grundlagt i starten af sidste århundrede af fire driftige

iværksættere. Allerede dengang byggede vi, hvad ingen andre

kunne. Og hvor ingen andre kunne.

I dag udvikler vi fortsat nogle af branchens mest effektive byggeteknikker

og -metoder. Vi udvikler nye arbejdsprocesser, samarbejdsformer

og bedre måder at skabe værdi på – for vores kunder

og de mange mennesker, der færdes i, oven på og under de

bygningsværker, vi bygger. Og netop fordi vi er rige på erfaring

og råder over så godt som enhver kompetence i branchen, kan

vi løse enhver bygge- og anlægsopgave. Det er derfor, at vi siger:

Vi ved hvordan.

Vores ambition er at gøre så godt et stykke arbejde, at vi anerkendes

for at være landets førende bygge- og anlægsvirksomhed. At være

kendt for at lytte, tilføre værdi og skabe individuelle løsninger, så

man tager os med på råd i fuld tillid til, at det endelige resultat

lever op til alles forventninger.

På mth.dk kan du læse mere om vores organisation og kompetencer.

Vision

Vi vil være Danmarks førende bygge- og anlægsvirksomhed

Mission

Vi skaber rammer for menneskers aktiviteter og realiserer byggeog

anlægsvisioner ved at systematisere og kombinere viden og

håndværk

Værdier

• Kundeorienteret

• Værdiskabende

• Nytænkende

• Troværdig

• God arbejdsplads

• God økonomi


Indhold

Ledelsens beretning

1 Hoved- og nøgletal for koncernen

2 Forord

3 Koncernoversigt

4 Koncernberetning

11 Aktivitetsudviklingen i 2007

17 Risikofaktorer

Påtegninger

20 Ledelsens påtegning

21 Revisionspåtegning

22 Direktion

23 Bestyrelse

Regnskab

26 Anvendt regnskabspraksis

33 Pengestrømsopgørelse

34 Resultatopgørelse

35 Balance

37 Egenkapitalopgørelse

39 Oversigt over noter

40 Noter

MT Højgaards Årsrapport 07 er suppleret med Profil 07-08.

I profilen kan du få indblik i et udpluk af MT Højgaards aktiviteter

og læse om en række af vores løsninger og projekter.

Profil-publikationen kan rekvireres på e-mail: service@mth.dk

eller downloades på mth.dk.


• Årsrapport 07 •

• •

Hoved- og nøgletal for koncernen

Proforma*

Beløb i mio. kr. 2003 2004 2005 2006 2007

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 7.982 7.320 8.273 11.063 11.714

Resultat af primær drift (EBIT) 42 89 107 60 194

Finansielle poster og resultat i associerede virksomheder -1 -16 -13 -8 117

Resultat før skat 40 73 94 52 311

Årets resultat 26 75 78 38 235

Balance

Aktiekapital 220 220 220 220 220

Moderselskabets andel af egenkapitalen 828 896 968 997 1.231

Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 847 911 988 1.021 1.231

Balancesum 3.560 3.210 3.898 4.824 5.033

Rentebærende aktiver 436 267 265 354 491

Rentebærende passiver 592 411 303 301 299

Investeret kapital 1.025 1.074 1.045 988 1.051

Pengestrømme

Pengestrøm fra driftsaktivitet 107 3 341 317 -73

Pengestrøm til investeringsaktivitet** -112 -21 -169 -240 68

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 328 4 -47 -8 -35

Pengestrømme i alt 323 -14 125 69 -40

** Heraf i materielle anlægsaktiver (brutto) -118 -220 -230 -288 -199

Nøgletal (%)

Bruttomargin 5,5 5,9 5,5 4,0 4,7

Overskudsgrad (EBIT-margin) 0,5 1,2 1,3 0,5 1,7

Resultatgrad (før skat-margin) 0,5 1,0 1,1 0,5 2,7

Afkast af investeret kapital (ROIC) 4,1 8,4 10,1 5,9 19,0

Egenkapitalforrentning (ROE) 3,6 8,5 8,2 3,7 20,9

Egenkapitalandel 23,8 28,4 25,3 21,2 24,5

Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS), kr. 1,7 6,6 6,5 2,6 21,3

Øvrige informationer

Ordrebeholdning, ultimo 4.797 5.398 8.352 10.752 10.687

Gennemsnitligt antal medarbejdere 5.535 4.950 5.260 5.889 6.044

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2005”.

De anvendte nøgletal er defineret bagest i årsrapporten på omslaget.

Hoved- og nøgletal for 2004-2007 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS)

som godkendt af EU.

* For 2003 er der tale om proforma hoved- og nøgletal, hvor de hidtidige hoved- og nøgletal baseret på årsregnskabsloven og

danske regnskabsvejledninger i al væsentlighed er tilpasset IFRS praksis. I resultatopgørelsen er foretaget regulering for effekten af

ophør af goodwill-afskrivninger, valutaomregning vedrørende udenlandske dattervirksomheder og afledte finansielle instrumenter,

mens der i balancen alene er reguleret for effekten af omklassifikationerne vedrørende igangværende entreprisekontrakter.

Hoved- og nøgletallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis i 2007 vedrørende indregning af projektudviklingssager.


• • • Forord •

Forord

2007 blev for MT Højgaard endnu et år med et meget højt aktivitetsniveau.

Vi opnåede det bedste resultat i koncernens historie, og vi står

godt rustet til fremtiden.

Bygge- og anlægsmarkedet har i 2007 ligget på et historisk højt niveau,

og vi forventer, at der vil ske en reduktion i 2008 til et mere normalt

niveau som følge af en afdæmpning i konjunkturerne. Vi kan se en begyndende

vigende tendens særligt inden for boligbyggeri, men det opvejes

til gengæld af vækst i vores udlandsforretning. MT Højgaards samlede

ordrebeholdning ligger ved indgangen til 2008 på niveau med sidste år.

I 2007 opnåede vi et økonomisk resultat på niveau med den oprindelige

udmelding for året, når der reguleres for ændret regnskabspraksis vedrørende

indregning af projektudviklingssager og en opjustering af resultatet

som følge af salget af vores ejerandel i kranvirksomheden BMS.

Vi vil være den førende bygge- og anlægsvirksomhed i Danmark. Derfor

sætter vi os også kontinuerligt nye mål. Vi forventer, at opfylde

resultatgradsmålet i vores 2010-strategiplan allerede i 2008, og i løbet

af 2008 vil vi videreudvikle strategien, som skal være grundlaget for

at opfylde vores ambitioner om en forøgelse af resultatgraden. Vi vil, i

prioriteret rækkefølge, fokusere på øget lønsomhed og lønsom vækst.

Vi har sat en række initiativer i gang for fremadrettet at understøtte en

indtjening på et tilfredsstillende niveau. Blandt andet er vores model

for risikostyring, der er indarbejdet som en integreret del af vores forretningsstyring

såvel i tilbudsprocessen som i udførelsesprocessen, et

vigtigt element. En række politikker og retningslinjer danner rammen

for risikostyringen, tillige med at vi løbende gennemfører en omfattende

undervisning af vores medarbejdere i risikostyring.

Vi har opstillet en række koncernmål, som er nedbrudt i mål for hver

eneste enhed. Det gælder både økonomiske mål og mål på andre områder.

Et af de områder, vi prioriterer meget højt, er arbejdsmiljøområdet.

Vi har i 2007 opnået vores mål og igen fået fornyet vores arbejdsmiljøcertifikat.

Vi har for 2008 yderligere strammet målene inden for

arbejdsmiljøområdet.

Organisationen er udviklet, så strukturen er entydig med landsdækkende

byggeri, anlægs- og forsyningsaktiviteter, helt i overensstemmelse

med vores strategi om at være landsdækkende og lokale.

Forretningsområde udland udvikler sig med succes inden for MT Højgaards

nøglekompetencer, og i 2007 er omsætningen mere end fordoblet i forhold

til 2006. Vi forventer fortsat vækst på udlandsområdet i 2008.

I dattervirksomhederne forløber udviklingen i overensstemmelse med

de strategiske planer. Generelt er markedspositionen styrket, og udviklingen

i indtjeningen er positiv.

I november 2007 solgte vi vores 50% ejerandel i kranvirksomheden BMS,

der arbejder hen imod en yderligere skandinavisk konsolidering inden

for sit forretningsområde. Salget var derfor helt i overensstemmelse med

MT Højgaards strategi om afhændelse af aktiviteter, som falder uden for

vores strategiske fokus, og hvor vi derfor ikke længere er den bedste

ejer. Det samme var tilfældet med den engelske dattervirksomhed Composite

Limited, der blev solgt til den lokale ledelse i første kvartal 2007.

MT Højgaard er en videnintensiv virksomhed, og medarbejderne er

vores vigtigste aktiv. Deres viden, kompetencer, engagement og gejst

er grundlaget for de resultater og værdier, som skabes i MT Højgaard.

Jeg er meget tilfreds med den store indsats vores medarbejdere dagligt

yder, og vi vil i 2008 fokusere på yderligere at styrke det vigtige

tværgående samarbejde, som kræves i en virksomhed som vores, hvor

viden og videndeling er af afgørende betydning.

Kristian May

Adm. koncerndirektør


• Årsrapport 07 •

• •

Koncernoversigt

MT Højgaard a/s

Administrativ Service

Indkøb, Arbejdsmiljø og Kvalitet

Forretningsudvikling, Forretningssystemer,

HR og Kommunikation

Marketing

Forretningsområder

Anlæg

Byggeri

Forsyning

Udland

Forretningsenheder

Ajos (Materieludlejning)

MT Højgaard Tømrer/Snedker

Projektering

Projektudvikling

Dattervirksomheder

Enemærke & Petersen a/s

Lindpro a/s

Promecon a/s

Scandi Byg a/s

Seth S.A. (60%)

Greenland Contractors I/S (67%)

Ovenstående organisationsstruktur er den gældende indtil 31. december

2007. Med virkning fra 1. januar 2008 er Ajos blevet udskilt og

placeret i en nyetableret dattervirksomhed. Der henvises til omtalen af

organisationsændringer på side 8.

MT Højgaard koncernen varetager alle former for bygge- og anlægsopgaver

og opererer på en række specialområder nationalt og internationalt.

Hovedaktiviteterne i bygge- og anlægsvirksomheden i Danmark er

organiseret i tre forretningsområder (Anlæg, Byggeri og Forsyning) og

fire forretningsenheder (Ajos, MT Højgaard Tømrer/Snedker, Projektering

og Projektudvikling). De internationale aktiviteter, der primært

omfatter anlægsopgaver, varetages af forretningsområde Udland.

De kompetencer og aktiviteter, der ikke knytter sig direkte til de landsdækkende

bygge- og anlægsaktiviteter, er placeret i dattervirksomheder

med særskilt profilerede kompetencer i forhold til de kunder og markedsområder,

som de betjener.


• • • Koncernberetning •

Koncernberetning

Resultat i forhold til forventninger

MT Højgaard realiserede i 2007 et resultat før skat på kr. 311 mio. inklusive

resultatet og avancen fra solgte aktiviteter, hvilket er en fremgang

på kr. 259 mio. i forhold til 2006.

Det realiserede resultat svarer til de resultatforventninger, som er oplyst

i meddelelsen af 29. november 2007.

I årsregnskabsmeddelelsen for 2006 blev der forudset et resultat før

skat i niveauet kr. 225 mio., som i delårsrapporten for 3. kvartal 2007

blev justeret til et resultat før skat i niveauet kr. 185 mio. som følge

af en ændring i regnskabspraksis vedrørende indregning af projektudviklingssager.

Resultatet blev efterfølgende opjusteret i meddelelsen

af 29. november 2007 til et resultat før skat i niveauet kr. 300 mio.

Baggrunden for opjusteringen af resultatet var salget af ejerandelen i

kranvirksomheden BMS.

MIO. KR.

14.000 Udland

12.000

Danmark

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

03 04 05 06 07

MT Højgaard koncernen har i 2007 realiseret et resultat af primær drift

(EBIT) på kr. 194 mio., hvilket er en fremgang på kr. 134 mio. i forhold

til 2006. Resultatfremgangen er negativt påvirket af praksisændringen

vedrørende projektudviklingssager med kr. 45 mio. Endvidere er resultatet

påvirket af yderligere nedskrivninger i forbindelse med færdiggørelsen

af tidligere nedskrevne sager. Disse forhold relaterer sig altovervejende

til moderselskabet, som i 2007 har et underskud af primær

drift på kr. 46 mio. mod et underskud på kr. 172 mio. i 2006. Heraf udgør

omkostninger til fælles funktioner kr. 56 mio. mod kr. 52 mio. i 2006.

Overskudsgraden (EBIT-margin) er som følge af resultatfremgangen

steget til 1,7% i 2007 mod 0,5% i 2006.

De finansielle poster udgør en nettoindtægt på kr. 117 mio. mod en

nettoomkostning på kr. 8 mio. i 2006. Den positive udvikling skyldes

primært engangsindtægter i forbindelse med salget af aktier i BMS,

Seth og Composite Limited på netto kr. 117 mio.

Resultat før skat er et overskud på kr. 311 mio., hvilket er en fremgang på

kr. 259 mio. i forhold til 2006. Den realiserede resultatgrad (før skat-margin)

er dermed på 2,7% mod 0,5% i 2006. Resultatgraden eksklusive engangsindtægter

ved salg af aktier på kr. 117 mio. kan beregnes til 1,7%.

Resultatopgørelse

RESULTAT FØR SKAT OG RESULTATGRAD

MIO. KR.

%

Der er i 2007 realiseret en omsætning på i alt kr. 11.714 mio., hvilket

er 6% mere end sidste år.

Omsætningsstigningen, som i al væsentlighed hidrører fra organisk

vækst, kan især henføres til stigende udlandsaktiviteter. Aktiviteterne i

udlandet, som omfatter aktiviteterne i forretningsområde Udland og de

udenlandske dattervirksomheder samt fælles ledede virksomheder, er

steget fra 17% af omsætningen i 2006 til 21% i 2007.

350 3 Resultatgrad

Re

300

Resultat

Re

250

før skat

2

200

150

100

50

1

NETTOOMSÆTNING

0

03

04

05

06

07

0

Skat af årets resultat udgør en nettoudgift på kr. 76 mio., hvilket giver en

effektiv skattesats på 24% mod 28% i 2006. Skatten fremkommer som

en aktuel skatteudgift på kr. 43 mio. og en skatteudgift på kr. 33 mio. som

følge af en forskydning i koncernens udskudte skatter, hvoraf kr. 24 mio.

vedrører en reduktion af koncernens udskudte netto skatteaktiv i forbindelse

med nedsættelsen af den danske skattesats fra 28% til 25%. Den

effektive skatteprocent er tillige påvirket af avancen ved salget af BMS

m.fl., som ikke er skattepligtig. Ved udgangen af 2007 udgør koncernens

udskudte netto skatteaktiv kr. 210 mio. mod kr. 225 mio. i 2006.

Koncernens resultat efter skat er et overskud på kr. 235 mio. mod kr.

38 mio. i 2006.

For så vidt angår Buxton-projektet er der ikke sket nogen ændring i

forhold til det oplyste i årsrapporten for 2006. De krav om ekstrabetalinger,

som MT Højgaard har rejst, er genstand for en international

voldgiftssag, og der er i overensstemmelse med selskabets praksis ikke

indregnet indtægter i regnskabet som følge heraf.


• Årsrapport 07 •

• •

”Koncernens resultat før skat er et overskud

på kr. 311 mio.”

Balance

Koncernens balancesum udgør kr. 5.033 mio. pr. 31. december 2007,

hvilket er en vækst på 4% i forhold til ultimo 2006. Udviklingen kan

tilskrives aktivitetsstigningen i 2007.

Pengestrømme og kapitalberedskab

Pengestrømme fra driftsaktiviteterne er påvirket af en større binding

i tilgodehavender og varebeholdninger og udgør kr. -73 mio. mod kr.

317 mio. i 2006.

Egenkapitalen udgør kr. 1.231 mio., hvilket giver en egenkapitalandel

på 24,5% mod 21,2% ved udgangen af 2006. Egenkapitalen er ud over

resultatet påvirket af primoeffekten af ændringen i regnskabspraksis,

som medfører en reduktion på kr. 27 mio., og en afgang af minoritetsinteresser

med kr. 25 mio., hvilket skyldes en ændret indregning af den

portugisiske entreprenørvirksomhed Seth, jf. senere omtale på side 16.

EGENKAPITAL OG EGENKAPITALANDEL

MIO. KR.

1.000

800

600

400

200

0

Pengestrømme til investeringer udgør en nettoindtægt på kr. 68 mio.

mod kr. -240 mio. sidste år. Årets pengestrømme til investeringer er

positivt påvirket med kr. 270 mio. vedrørende køb og salg af virksomheder

og negativt påvirket med kr. 61 mio. vedrørende køb af værdipapirer.

Nettoinvesteringerne i materielle anlægsaktiver vedrører primært

udskiftning af og nyinvestering i entreprenørmateriel og udgør kr. 141

mio. mod kr. 219 mio. i 2006.

1.400 30 Egen-

Egenkapitalandel

kapital-

1.200

andel

03

04

05

06

07

%

25

20

15

10

5

0

Egenkapital

Pengestrømme fra finansiering udgør kr. -35 mio. mod kr. -8 mio. sidste

år, der vedrører nedbringelse af langfristet gæld til kreditinstitutter mv.

Den samlede likviditetsvirkning Egenkapital inkl. minoriteter for året er på i alt kr. -40 mio. mod kr.

69 mio. sidste år. Nettolikviditeten, beregnet som likvide beholdninger

fratrukket kortfristet gæld til kreditinstitutter mv., udgør kr. 177 mio.

mod kr. 217 mio. ved udgangen af 2006.

Koncernens kapitalberedskab, beregnet som likvide beholdninger inklusive

likvider i joint ventures samt værdipapirer og uudnyttede trækningsmuligheder,

er pr. 31. december 2007 på kr. 936 mio., hvilket er tilfredsstillende.

Det rentebærende nettoindestående er i 2007 vokset med kr. 139 mio.

og udgør nu kr. 192 mio. ved udgangen af 2007. Udviklingen kan primært

henføres til salget af BMS og et lavere investeringsniveau i forhold til

sidste år.

Ordrebeholdning

Ordrebeholdningen er ved udgangen af 2007 på niveau med samme

tidspunkt i 2006.

Den investerede kapital udgør ultimo 2007 kr. 1.051 mio. mod kr. 988

mio. i 2006, og forrentningen af den investerede kapital er på 19,0%

mod 5,9% i 2006.

INVESTERET KAPITAL OG AFKAST (ROIC)

MIO. KR.

1.100 20

Afkast

1.080

18

(ROIC)

16

Investeret

1.060

kapital

14

1.040

12

1.020

1.000

980

960

940

03

04

05

06

07

%

10

8

6

4

2

0

Mio. kr. 2007 2006

Ordrebeholdning primo 10.752 8.352

Ordreindgang i året 11.649 13.463

Produktion i året -11.714 -11.063

Ordrebeholdning ultimo 10.687 10.752

Ordrebeholdningen svarer til en gennemsnitlig dækning på ca. 11 måneders

produktion med udgangspunkt i forventningerne til aktivitetsniveauet

i 2008. I ordrebeholdningen indgår en række større ordrer, som

Investeret

strækker sig kapital over flere år.


• • • Koncernberetning •

”MT Højgaard Academy skal sikre en tidssvarende

uddannelse af projektmedarbejdere”

ORDREBEHOLDNING

MIO. KR.

12.000

10.000

8.000

6.000

Videnressourcer

I MT Højgaard er kompetenceudvikling og videndeling samt produkt- og

metodeudvikling sat i system.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling og initiativer til at rekruttere og fastholde medarbejdere

har højeste prioritet i MT Højgaard koncernen.

4.000

2.000

0

03

04

05

06

07

I 2007 har der været fokus på udvikling og uddannelse af ledere og

medarbejdere. Temaet har bl.a. været lederadfærd, og dette er indarbejdet

i det obligatoriske ”Grundkursus for nye ledere”, der afvikles

med fast frekvens for alle nye ledere i MT Højgaard a/s.

Medarbejdere

MT Højgaard koncernen har gennemsnitligt beskæftiget 6.044 medarbejdere

i 2007 mod 5.889 i 2006. Bemandingen har hen over året været

stabil med en nedadgående tendens i slutningen af året og udgør 5.872

medarbejdere ved udgangen af 2007. Dette er 373 medarbejdere mindre

end på samme tidspunkt sidste år.

GENNEMSNITLIGT ANTAL MEDARBEJDERE

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

03 04 05 06 07

Køb og salg af virksomheder

Den engelske dattervirksomhed Composite Limited, med speciale i råhuse

af betonelementer, er i første kvartal 2007 solgt til den lokale

ledelse af virksomheden.

MT Højgaard har endvidere pr. 29. november solgt hele sin ejerandel

på 50% i kranvirksomheden BMS til familien Enggaard, der siden 2004

har ejet BMS ligeligt med MT Højgaard. MT Højgaards samarbejde med

BMS fortsætter som hidtil.

Salget af aktiviteterne er i overensstemmelse med MT Højgaards strategi

om afhændelse af aktiviteter, som falder uden for det strategiske

fokus og hvor MT Højgaard derfor ikke længere er den bedste ejer.

Lederadfærd, lederværktøjer og ledelsesudvikling er også et af temaerne

i et modulopbygget lederudviklingsprogram, hvor MT Højgaard

deltager med syv andre større danske virksomheder i samarbejde med

en professionel kursusvirksomhed. Programmet giver lederne indsigt i

egen personlig lederstil, og der arbejdes målrettet med konkrete projekter

hentet fra dagligdagen i de enkelte virksomheder. Lederne udvikler

et stærkt tværgående netværk på tværs af brancher og kompetencer.

MT Højgaard Academy bliver en realitet i første halvår 2008. Der er

arbejdet intensivt med at etablere en ny og tidssvarende intern uddannelse

for projektmedarbejdere. MT Højgaard Academy erstatter den

tidligere projektlederuddannelse og bliver gennemført som et modulopbygget

forløb.

Det nye medarbejdersamtalesystem med gensidig evaluering af medarbejdere

og ledere er blevet udviklet yderligere i 2007. Roller og

ansvar bliver indarbejdet i medarbejdersamtalesystemet for ledergruppen

i 2008.

Det høje aktivitietsniveau i byggebranchen har medført en stigende

tilgang af nye danske og udenlandske medarbejdere. For at sikre en

ensartet velkomst byder vi alle nye funktionær- og timelønsansatte

medarbejdere velkommen med en obligatorisk introduktionsuddannelse.

Dele af uddannelsen for funktionærgruppen gennemføres via

MT Højgaard e-learning-portalen, som er implementeret i 2007. I 2007

er der nyudviklet et obligatorisk introduktionskursus for timelønnede

medarbejdere, som gennemføres med fast frekvens på de enkelte afdelingskontorer.

Samtidig med opsvinget i byggebranchen er der store udfordringer i at

rekruttere og fastholde medarbejdere. MT Højgaard tilbyder vores unge

ingeniører og konstruktører mulighed for at deltage i en målrettet eller

en udforskende turnusordning, som giver mulighed for at udforske de

forskellige fagområder inden en eventuel specialisering.


• Årsrapport 07 •

• •

”I MT Højgaard arbejdes kontinuerligt med videndeling,

og alle informationer samles i et Vidensystem”

I takt med et øget antal internationale aktiviteter og komplekse byggeprojekter

udbygges kapaciteten af tekniske specialkompetencer.

samarbejde med kunder, rådgivere og slutbrugere på er således under

løbende udvikling og evaluering.

MT Højgaard har udviklet et videncenter for udenlandsk arbejdskraft.

Det sker dels for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og tiltrække medarbejdere

med specialkompetencer og dels for at give udenlandske

medarbejdere en smidig og problemfri velkomst til det danske

arbejdsmarked. MT Højgaard forventer at øge – eller i hvert fald fastholde

– rekrutteringen af arbejdskraft fra navnlig Polen, Tyskland og

Sverige de kommende år og fastholde samarbejdet med udenlandske

fagentreprenører.

I forsøget på at tiltrække medarbejdere er jobportalen på mth.dk blevet

videreudviklet. Her kan potentielle ansøgere klikke sig ind på et geografisk

område og hurtigt se, hvilke job vi tilbyder. Det er også muligt

at abonnere på en e-mail-service og blive kontaktet, når relevante job

er ledige. Der er blevet arbejdet med en ny rekrutteringsstrategi, som

bl.a. har medført en øget indsats på outdoor markedsføring for at blive

synlige på byggepladser og i offentlige rum.

MT Højgaard tilbyder en række fleksible personalegoder, som den enkelte

medarbejder frit kan vælge blandt og dermed skræddersy sin

egen lønpakke. I 2007 blev medarbejdere i MT Højgaard bl.a. tilbudt

medarbejderobligationer som fleksibelt personalegode. Medarbejderobligationer

giver mulighed for opsparing med forrentning på særligt

attraktive vilkår.

Videndeling

MT Højgaard er en videnintensiv virksomhed, og medarbejderne er

med deres kompetencer og motivation nøglen til at sikre koncernens

fortsatte udvikling.

Der arbejdes kontinuerligt med videndeling, og alle informationer samles

i MT Højgaards Vidensystem. Her kan medarbejderne hente information

om forskellige aspekter i byggeprocessen – lige fra sidste nyt

om arbejdsmiljøregler og kvalitetssikring til information om samarbejdet

med kunder, myndigheder og kolleger.

Nye it-baserede systemer er et strategisk fokusområde for HR-funktionen.

I 2007 blev et kompetencebarometer- og ressourceallokeringssystem

videreudviklet, og et nyt kursussystem forventes at være i fuld

drift i 2008. De nye systemer er værdifulde styringsværktøjer i den

fremtidige rekrutterings-, kompetenceudviklings- og fastholdelsesproces

for MT Højgaard.

Produkt- og metodeudvikling

MT Højgaard har konstant fokus på at udvikle nye processer og samarbejdsformer.

Optimering af vores byggeprocesser og vores måde at

Boligkonceptet blev i 2006 markedsført og introduceret for vores samarbejdspartnere.

De tre konceptmodeller Basisbo, Nærbo og Idealbo er

udviklet på baggrund af tre større målgruppers ønsker til en moderne

bolig samt på baggrund af erfaringerne fra tidligere byggerier. Konceptmodellerne

er således både slutbrugertilpasset og produktionsmæssigt

optimeret. Herved sikres, at der er et marked for boligerne og at disse

kan opføres lønsomt og effektivt. Boligkonceptet har fået en positiv

modtagelse som et banebrydende og værdifuldt værktøj i planlægningen

af optimerede boliger til forskellige målgrupper.

Et partneringprojekt er et bygge- eller anlægsarbejde, der udføres under

en fælles målsætning, formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på

fælles økonomiske interesser. Partneringkonceptet er under stadig udvikling,

og i 2007 etablerede MT Højgaard Partneringkontoret, der samler

viden og information om partnering og fungerer som supportfunktion

for aktuelle byggeprojekter. Partneringforum, som består af organisationens

spidskompetencer inden for partnering, er samlet på tværs af

faggrupper og fungerer som faglig sparring for Partneringkontoret. MT

Højgaards partneringkoncept er præsenteret på Partnerskab.dk.

En variant af partneringkonceptet er lærende leveranceteam, hvor partnerskabet

foregår mellem MT Højgaard og vores leverandører. Et fast samarbejde

over længere tid giver mulighed for at udvikle og forbedre procedurerne

i forbindelse med leverancer. Erfaringen viser, at de bedste løsninger

skabes, når alle relevante parter inddrages meget tidligt i projektforløbet.

Målet for de lærende leveranceteam er at skabe fælles erfaringer og dermed

opnå en mere smidig proces og en højere effektivitet for alle parter.

Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er en samarbejdsform til at håndtere

offentlige opgaver, der kræver langsigtede investeringer. Konceptet går

ud på – ud fra en økonomisk helhedsvurdering – at udbyde design,

finansiering, byggeri, drift, vedligeholdelse og serviceydelser over en

længere periode som en samlet opgave. Endnu et OPP-projekt er blevet

igangsat i 2007 i samarbejde med Dan-Ejendomme og den norsk/tyske

Bank DnB NORD – det samme konsortium, som står bag Danmarks

første OPP-projekt: Vildbjerg Skole i Trehøje/Herning. Konsortiet skal i

samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen stå for opførelse, drift og

finansiering af den nye tinglysningsret i Hobro i de næste 20 år.

Produktionskonceptet TrimByg ® er et procesledelsesværktøj, der skaber

en mere effektiv og glidende byggeproces. Formålet er et samarbejde

mellem byggeriets parter, der sikrer, at planlægningen, styringen, organiseringen

og koordineringen af samtlige processer og aktiviteter i hele

byggeprocessen sker ud fra et helhedssyn og de optimale forudsætninger

for produktionen. Flere eksempler viser tydeligt, at TrimByg ® medvirker

til at reducere antallet af fejl, medvirker til at øge sikkerheden på

byggepladsen og skaber en mere effektiv og smidig byggeproces.


• • • Koncernberetning •

”I 2007 opnåede MT Højgaard en væsentlig

forbedring i ulykkesfrekvensen”

Miljøforhold

Ansvar over for det eksterne miljø og de miljømæssige påvirkninger,

vores aktiviteter medfører, er et konstant fokusområde for MT Højgaard.

Overholdelse af gældende lovgivning og andre miljøkrav er et naturligt

grundlag for de miljømæssige tiltag. Målet er at gennemføre alle

aktiviteter med en miljøbelastning, der er minimeret til, hvad der er

teknisk og økonomisk muligt.

MT Højgaard tilstræber at være forudseende med hensyn til, hvordan

aktiviteterne vil kunne påvirke miljøet. Med udgangspunkt i et gennemprøvet

og anerkendt miljøledelsessystem og i samarbejde med

kunder og samarbejdspartnere afdækkes, hvilke miljøfaktorer og risici

der knytter sig til det enkelte projekt, således at passende forholdsregler

på miljøområdet kan iværksættes.

Medarbejdere uddannes til stadighed til at gennemføre arbejdsopgaver

miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med miljøledelsessystemets

retningslinjer og procedurer, der har sit afsæt i ISO-standarderne.

Arbejdsmiljø og kvalitet

MT Højgaard er arbejdsmiljøcertificeret, og dette indebærer en forpligtelse

til at arbejde målrettet på at øge sikkerheden og nedbringe antallet

af arbejdsulykker. Indsatsen sker gennem information, instruktion,

risikovurdering og gennem kontrolbesøg på de enkelte arbejdspladser

samt undersøgelse af arbejdsulykker og vurdering af tilløb til sådanne.

MT Højgaard ønsker at være på forkant på arbejdsmiljøområdet.

I 2007 har vi nået vores mål på ulykkesområdet, hvor vi skulle have

færre end 35 arbejdsulykker for hver million arbejdstimer. I 2007 ender

frekvensen på 30,8. Det er en meget væsentlig forbedring, der afspejler

tidligere års målrettede indsats og holdningsbearbejdning i forhold til

arbejdsmiljø og sikkerhedskultur. Det er MT Højgaards målsætning at minimere

arbejdsulykkefrekvensen. I 2008 er den nye målsætning, at der

skal være færre end 30 arbejdsulykker for hver million arbejdstimer.

I MT Højgaard ønsker vi et sundt, produktivt og sikkert arbejdsmiljø. Vi

er af den opfattelse, at indtagelse af alkohol eller andre rusmidler ikke

er foreneligt med arbejde i vores branche, hvor man i tilfælde af påvirkning

kan komme til at skade sig selv, sine kolleger, virksomheden og

vores omdømme. Derfor har MT Højgaard med virkning fra 2008 indført

en alkohol- og rusmiddelpolitik for at skabe større sikkerhed for vores

medarbejdere på arbejdspladserne.

Ledelsesforhold

På den ordinære generalforsamling i april 2007 tiltrådte koncerndirektør

Lars Rasmussen, Coloplast A/S, som nyt bestyrelsesmedlem. Statsautoriseret

revisor Morten Iversen udtrådte af helbredsmæssige grunde

af bestyrelsen i september 2007.

Koncernøkonomidirektør Allan H. Christensen fratrådte efter gensidig

overenskomst sin stilling med udgangen af april 2007. Johnny Rasmussen

tiltrådte som ny koncernøkonomidirektør pr. 1. juni 2007.

Koncerndirektionen består herefter af Kristian May, Johnny Rasmussen,

Peter Kofoed og Jens Bak-Nyhus.

Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem Jette Grabow fratrådte sin

stilling i MT Højgaard a/s pr. 7. marts 2008 for at tiltræde en stilling

som koncernadministrationschef i dattervirksomheden Lindpro a/s.

Finanschef Poul M. Rørup, som er suppleant, er samme dag indtrådt

i bestyrelsen.

Organisation

I MT Højgaard er bygge- og anlægsforretningen organiseret, så forretningsområderne

overordnet er kompetenceopdelt og landsdækkende.

Hidtil har Renovering i Storkøbenhavn dog været et selvstændigt forretningsområde,

men er i september 2007 integreret i forretningsområde

Byggeri for at profilere vores aktiviteter inden for Byggeri og Renovering

samlet.

Vi har i 2007 fået fornyet vores arbejdsmiljøcertifikat for en ny treårig

periode.

MT Højgaard har opbygget en omfattende organisation for styring af

kvaliteten. Hermed sikres færrest mulige fejl og en ensartet levering af

høj kvalitet. MT Højgaard udfører kvalitetsstyring på alle offentlige og

private byggerier.

I november 2007 er aktiviteterne i forretningsenheden A.V. Andersen

opdelt, således at murerservice, restaurering og renovering er blevet en

del af dattervirksomheden Enemærke & Petersen A/S og aktiviteterne

i Svend E. Larsen facadeisolering en del af forretningsområde Anlæg.

Med denne opdeling vil vi videreudvikle kompetencerne fra A.V. Andersen

og dermed udnytte den store erfaring og de meget specialiserede

ekspertiser, som medarbejderne i A.V. Andersen besidder.

Der sker en nøje opfølgning på alle projekter med hensyn til både arbejdsmiljø

og kvalitet.

Med virkning fra 1. januar 2008 er forretningsenheden Ajos blevet udskilt

og placeret i en nyetableret dattervirksomhed.


• Årsrapport 07 •

• •

”MT Højgaard fokuserer i prioriteret rækkefølge på øget

lønsomhed og lønsom vækst”

Strategisk platform

Det strategiske arbejde i perioden 2005-2010 bærer overskriften ”Lønsom

vækst”. Vi har justeret indholdet af det strategiske arbejde til i prioriteret

rækkefølge at fokusere på ”øget lønsomhed og lønsom vækst”.

MT Højgaard koncernens strategi indeholder et koncernomsætningsmål

i størrelsesordenen kr. 12 mia. i 2010 og et mål om at realisere en

resultatgrad på 2-2,5% inden for en kortere årrække. Førstnævnte mål

skal nås under iagttagelse af MT Højgaard koncernens retningslinjer for

risikostyring. Det er MT Højgaards ambition at opfylde resultatgradsmålet

i 2008 og i løbet af 2008 at videreudvikle strategien til opfyldelse af

vores ambitioner om en yderligere forøgelse af resultatgraden.

Strategien omfatter følgende hovedelementer:

• Kontinuerlig fokus på lønsomhed med udvikling af risikostyringen

• Organisk selektiv vækst

• Videreudvikling af projektudviklingsaktiviteterne

• Bred geografisk dækning i Danmark

• Videreudvikling af udlandsaktiviteterne inden for MT Højgaards

nøglekompetencer

• Udvikling af koncepter og konceptualisering af eksisterende aktiviteter

• Udvikling af samarbejdsmodeller bl.a. med udvalgte ”Key Accounts”

• Udvikling af dattervirksomhederne med fokus på yderligere

konsolidering

• Strategiske opkøb, som giver MT Højgaard bredere markedsdækning

i Danmark.

MT Højgaards omsætning voksede i 2006 hurtigere end forventet, og

vi har haft en yderligere vækst i 2007 på 6%. Det høje aktivitetsniveau

har presset ressourcerne, både hvad angår leverandører og medarbejdere,

hvilket nødvendiggør en kraftig selektering i udvælgelsen af nye

opgaver med aktivitetsnedgang på længere sigt som en mulig og accepteret

konsekvens. Lønsomhed har prioritet i forhold til vækst, og der

fokuseres kritisk inden for de enkelte områder på hvilke initiativer, der

kan bringe indtjeningen op på den målsatte resultatgrad.

• I forretningsområde Udland er der lønsom vækst og mere end

en fordobling af aktivitetsniveauet i 2007 i forhold til 2006.

Vi forventer en fortsat vækst i 2008.

• Der blev arbejdet med at udvikle koncepter inden for flere typer

af byggerier.

• I dattervirksomheder og forretningsenheder følger udviklingen

fortsat de lagte strategiske planer. Markedspositionen er generelt

styrket, og udviklingen i indtjeningen er positiv.

• Risikostyring er indarbejdet som en integreret del af vores

styringsmodel bl.a. i forbindelse med tilbudsgivning, og vi forventer,

at disse tiltag fremadrettet vil bidrage til øget lønsomhed.

Corporate Governance

MT Højgaard er ikke børsnoteret, men ejet af Højgaard Holding a/s (54%)

og Monberg & Thorsen A/S (46%), der begge er noteret på Københavns

Fondsbørs. MT Højgaard har derfor ikke en særskilt omtale af Corporate

Governance. Der henvises til de respektive ejerselskabers årsrapporter

for en nærmere beskrivelse af Corporate Governance-principperne.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2007 er aflagt i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere

danske oplysningskrav til årsrapporter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten

for 2006, bortset fra praksis vedrørende indregning af omsætning fra

projektudviklingssager.

Regnskabspraksis for indregning af projektudviklingssager, der består

af boligbyggeri i eget regi, som først igangsættes, når 75-80% af afsætningen

af projektet er sikret, er ændret fra produktionsmetoden

til salgsmetoden. Praksisændringen indebærer, at omsætningen og

avancen fra solgte projekter først indregnes, når aflevering og risikoovergang

til køber har fundet sted og såfremt indtægten kan opgøres

pålideligt og forventes modtaget.

I 2007 er arbejdet med implementering af strategien fortsat med følgende

resultater på de øvrige områder:

• Organisationen er udviklet, så strukturen er entydig med landsdækkende

byggeri, anlægs- og forsyningsaktiviteter. Denne platform

er grundlaget for at udvikle MT Højgaard, herunder

levere tilfredsstillende økonomiske resultater i de kommende år.

• Projektudviklingsaktiviteterne har ligget på et lavere niveau end i 2006,

men der arbejdes fremadrettet på en række interessante muligheder.

Ændringen er sket som følge af udviklingen i såvel international som

national fortolkning af reglerne vedrørende indregning af projektudviklingssager.

Den ændrede regnskabspraksis er i overensstemmelse med

kriterierne for indregning af projektudviklingssager i det nye udkast til

fortolkningsbidrag om salg af ejendomme (IFRIC D21), som det internationale

fortolkningsorgan IFRIC har udsendt i juli 2007.

Sammenligningstallene i årsrapporten er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.


• 10 • • Koncernberetning •

Xxxx

”Selektering, fokusering og målrettet risikostyring

forventes at forbedre indtjeningen”

Praksisændringen har reduceret resultatet før skat for året med kr. 45

mio. mod en positiv effekt på kr. 1 mio. i 2006. Den akkumulerede effekt

pr. 31. december 2007 er en reduktion af egenkapitalen med kr. 62

mio. mod kr. 27 mio. i 2006. Effekten af praksisændringen for 2006-07

koncernen og moderselskabet er specificeret i note 32 i regnskabet.

Implementeringen af nye standarder (IFRS/IAS) og fortolkningsbidrag

(IFRIC), der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2007 eller

senere, har alene medført ændringer i omfanget af de afgivne noteoplysninger

i regnskabet, bortset fra IFRS 8 ”Operating Segments”.

IFRS 8, der træder i kraft fra 1. januar 2009, er blevet implementeret

i overensstemmelse med udmeldingen i årsrapporten for 2006. I den

sammenhæng er foretaget en revurdering af segmenteringen af MT

Højgaard koncernens aktiviteter. Revurderingsprocessen viser, at den

hidtidige segmentstruktur ikke er udtryk for operationelle segmenter,

og at der kun kan identificeres ét rapporteringspligtigt segment.

Koncernen beskæftiger sig udelukkende med Entreprenørforretning

(bygge- og anlægsvirksomhed). Koncernens opdeling af aktiviteter skal

ses i lyset af behovet for særskilt markedsprofilering af de forskellige

kompetencer og aktiviteter. Ledelsesmæssigt og udførelsesmæssigt

styres og drives koncernen som én forretning, og derfor er der ikke

grundlag for at opdele i bestanddele. Segmentoplysningerne i regnskabet

er tilpasset i overensstemmelse hermed.

Fremtiden

Bygge- og anlægsmarkedet i Danmark forventes i 2008 at blive reduceret

fra det nuværende meget høje niveau til et mere normaliseret

niveau som følge af en afdæmpning i konjunkturerne. Ud af det samlede

markedsvolumen for det professionelle bygge- og anlægsmarked,

der i 2008 forventes at udgøre ca. kr. 175 mia., skønnes ca. kr. 125 mia.

at ligge inden for MT Højgaards interesseområder.

Forsyningsmarkedet forventes også i 2008 at ligge på det samme høje

niveau som i 2007 med baggrund i en fortsat stor investeringslyst inden

for blandt andet telekommunikation.

På udlandsområdet forventes et stigende aktivitetsniveau i 2008, hvor

der vil være fokus på selektiv udvælgelse af projektmuligheder i forhold

til egne kompetencer og ressourcer. I særdeleshed har MT Højgaard

vækst inden for offshore-fundamenter til havvindmølleparker, et område

hvor MT Højgaard er blandt de mest erfarne i verden.

Ordrebeholdningen udgør ved indgangen til 2008 kr. 10,7 mia., hvoraf

kr. 7,9 mia. forventes udført i 2008. Med en ordrebeholdning på niveau

med sidste år vil MT Højgaard fortsætte med at selektere kraftigt i udvælgelsen

af nye opgaver. Omsætningen i 2008 forventes at udgøre

ca. kr. 11 mia. Udlandsaktiviteternes andel af omsætningen forventes

i 2008 at ligge på et niveau på 25% af den samlede omsætning mod

21% i 2007.

Selektering, fokusering og målrettet risikostyring forventes at forbedre

indtjeningen. Fremgang i 2008 forventes blandt andet, fordi der i forhold

til ved indgangen til 2007 er væsentlig færre nedskrevne ordresager

med en lav dækningsgrad, der skal færdiggøres. Ordrebeholdningens

bonitet er således i væsentlig grad forbedret i løbet af 2007.

Dattervirksomhederne forventes også i 2008 at realisere tilfredsstillende

resultater på niveau med 2007, når der tages hensyn til solgte

aktiviteter. For koncernen forventes samlet set et resultat før skat i

niveauet kr. 300 mio. mod et resultat før skat i 2007 på kr. 194 mio.

eksklusive engangsindtægter ved salg af aktier i dattervirksomheder.

Resultatgraden forventes at blive ca. 2,7% mod 1,7% i 2007 eksklusive

disse engangsindtægter.

Koncernens effektive skatteprocent forventes at ligge på niveau med

den danske skattesats.

Aktiviteterne inden for byggeri forventes at blive vigende i 2008, idet

fremgangen på erhvervsområdet ikke skønnes at kunne kompensere

for faldet i boligbyggeri, hvor især det private byggeri forventes at blive

reduceret.

Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er forbundet

med usikkerhed og risici, der kan medføre, at udviklingen afviger i forhold

til det forventede. For en beskrivelse af risici henvises til afsnittet

”Risikofaktorer” på side 17.

Renoveringsmarkedet vil i 2008 fortsat være præget af høj aktivitet

inden for ombygnings- og moderniseringsprojekter.

Med et fortsat højt investeringsniveau inden for trafikområdet forventes

anlægsmarkedet i Danmark at være stabilt.


• Årsrapport 07 •

• 11 •

Aktivitetsudviklingen i 2007

MT Højgaard koncernen beskæftiger sig udelukkende med bygge- og

anlægsvirksomhed og er derfor ikke segmentopdelt.

Koncernen er pr. 31. december 2007 organiseret i fire forretningsområder,

fire forretningsenheder og de særskilt profilerede dattervirksomheder

samt koncernens fælles funktioner.

Forretningsområderne Anlæg, Byggeri og Forsyning, der udfører kabel- og

ledningsarbejder, er landsdækkende. De internationale aktiviteter, der primært

omfatter anlægsopgaver, varetages af forretningsområde Udland.

Udenlandske samarbejdspartnere har en stigende betydning for løsning

af opgaver, både hvad angår medarbejdere og levering af byggematerialer,

der i stigende grad skaffes fra udlandet. Den tendens ventes

at fortsætte i 2008.

Der forventes i 2008 et lavere aktivitetsniveau – men med et fortsat

fokus på optimering af lønsomheden i de aktuelle sager og en selektiv

kontrahering af nye sager.

Forretningsenhederne Ajos, MT Højgaard Tømrer/Snedker, Projektering

og Projektudvikling løser både opgaver for eksterne kunder og for de

fire forretningsområder.

Dattervirksomheder omfatter koncernens dattervirksomheder og fælles

ledede virksomheder med særskilt profilerede kompetencer inden for

entreprenørforretningen.

Projekter i Anlæg

Zoologisk Have, København – Tredje etape af Zoologisk Haves nye savanne

i Søndermarken – Opførelse af flodhestenes nye hus på 600 m²

med tilhørende bassin på 550 m², sammenlægning af giraf- og zebraanlæg,

bortkørsel af 5.000 m² jord, opførelse af 200 m københavnervæg

rundt om en del af savannen samt regulering af terræn.

MT Højgaard koncernen har i 2007 realiseret en omsætning på kr.

11.714 mio., hvilket er en stigning på 6% i forhold til 2006. Omsætningen

fordeler sig på aktiviteter, som vist i nedenstående oversigt.

Omsætning – mio. kr. 2007 2006

Anlæg 1.546 1.679

Byggeri 4.523 4.489

Forsyning 598 333

Udland 1.698 895

Forretningsenheder 990 1.340

Dattervirksomheder 3.373 3.312

Elimineringer/øvrige -1.014 -985

MT Højgaard koncern 11.714 11.063

Parkeringsanlæg, København – Underjordisk parkeringsanlæg for TV2

i Københavns Sydhavn – 1.100 m² parkeringsanlæg tæt på kajkanten.

Entreprisen krævede mange forskellige kompetencer, bl.a. grundvandssænkning,

pæleramning, jordankre, udgravning, håndtering af forurenet

jord, støbning af betonkonstruktioner og membranarbejder.

Motorvejsbro, Brande – Dobbelt motorvejsbro over Brande Å – 180 m

lang med en brobane for hver køreretning på den nye motorvej mellem

Herning og Vejle. Broen er pælefunderet med ca. 400 jernbetonpæle og

ca. 700 granpæle til brodækforskalling i støbefasen.

Betonsilo, Sverige – Opførelse af en 55 m høj betonsilo, udført som en glidestøbning

på YARAs fabrik i Köping, Sverige. I siloen er der etableret to

indskudte dæk samt topdæk. Herudover er der udført stålarbejder såsom

trapper, lejdere, gangbroer og rækværker.

Anlæg

Anlæg udfører traditionelle anlægsopgaver med hovedvægten på jord,

kloak, beton og vandbyggeri. Typen af opgaver omfatter blandt andet byggeri

af veje, broer, havne, råhuse, stålkonstruktioner, elementmontage og

betonrenovering. Kunderne er både offentlige og private virksomheder.

Betonaltaner, København – Nedtagning af 280 betonaltaner og montering

af 295 nye stål- og betonaltaner med værn og bunde udført i

fiberbeton samt renovering af murede facader for E/F Hollænderbo og

Utterslevgård, AAB.

Året har været præget af et højt aktivitetsniveau, og indtjeningen har

været bedre end i 2006. Dog har en enkelt meget kompliceret sag haft

et tabsgivende forløb.


• 12 • • Aktivitetsudviklingen i 2007

”Forretningsområde Byggeri udfører alle former

for byggeri over hele landet”

Byggeri

Forretningsområde Byggeri udfører alle former for byggeri over hele

landet, såvel bolig- og erhvervsbyggerier som institutions- og skolebyggeri.

Byggeri har stærke kompetencer inden for både større etagebyggeri

og familieboliger, mens forretningsområdet inden for erhvervsbyggeri

og institutionsbyggeri dækker alt fra butikker, domiciler,

produktions- og lagerfaciliteter til skoler, idrætsfaciliteter og hospitaler.

Området beskæftiger sig endvidere med alle former for renovering,

byfornyelse og ombygning.

Forretningsområdet er opdelt i fem geografiske divisioner med lokalt

fokus: Storkøbenhavn, Fyn & Sjælland, Sydjylland, Midtjylland

og Nordjylland. Den lokale tilstedeværelse spiller en central rolle for

konkurrenceevnen i divisionerne. Den væsentligste del af forretningsområdets

omsætning ligger i mindre, lokalt forankrede bygge- og

renoveringsprojekter, hvor lokalkendskabet og specialkompetencer

kombineres med koncernens landsdækkende kompetencer. Der udføres

egenproduktion inden for alle typer tømrer/snedker-, murer- og

betonarbejder.

Herudover har forretningsområdet en landsdækkende enhed, som varetager

salg og udvikling af boligkoncepter.

2007 har været et travlt år med en omsætning på niveau med 2006.

Der er blandt andet opført boliger, domiciler, hotel, lager- og transportfaciliteter

mv. Indtjeningen har været lavere end ventet primært som

følge af yderligere nedskrivninger i forbindelse med færdiggørelsen af

tidligere nedskrevne sager i Storkøbenhavn.

Endnu et OPP-projekt er igangsat i 2007. Konsortiet, der er dannet af

MT Højgaard, Dan-Ejendomme og Bank DnB NORD, skal i samarbejde

med Slots- og Ejendomsstyrelsen stå for opførelse, drift og finansiering

af den nye tinglysningsret i Hobro. Vi er overbevist om, at OPP har en

fremtid inden for dansk byggeri.

Projekter i Byggeri

Valby Torvene, Valby – Butiks-, kontor- og lejlighedskompleks, hvor gammelt

og nyt er bundet sammen. Shoppingdelen er bundet sammen af en

glasoverdækning på 2.700 m² i fjerde sals højde. 550 P-pladser, heraf 40

korttidspladser i terræn og resten fordeles i en ny 7.400 m² stor P-kælder

samt 3.200 m² nyt P-hus bagved bomuldsspinderiet.

Hotel Britannia, Esbjerg – Hoteludvidelse med 28 værelser, selskabslokaler,

diverse opbevaringsrum, teknikrum og diverse rum i kælderen, i

alt 1.600 m². Alle værelser er lyse og smagfuldt indrettede og alle med

bad og toilet. Endvidere er der spabad i fire af hotellets nye værelser.

Eksisterende P-dæk er renoveret med ny belægning.

Biogen Idec, Hillerød – En af verdens største biotekvirksomheder med

hovedkontor i USA har ønsket bygget et pakkeri til det nyopførte produktionsanlæg,

hvor der skal produceres sclerosemedicin. Bygningen er på

6.000 m² etageareal højlager inkl. parkeringsfaciliteter.

F&H of Scandinavia, Viborg – Højlager på 4.500 m² i 11 meters højde med

plads til 12.000 paller. Opført med brandinddækkende bærende stålsøjler-

og bjælker langs facade og gavle med stålgitterdrager i midten. Opgaven

er udviklet og udført i tæt dialog med bygherre som hovedentreprise/partneringprojekt.

Arena Fyn, Odense – Sportsarena på 7.000 m² bygget som en stor sort

kasse båret af en fem meter høj glasfacade. Inden for i Arena Fyn er

der 14 meter til loftet i rummet, der er 70 gange 85 meter. Der er

plads til i alt 4.000 tilskuere fordelt på en stationær buet tribune og

en mobil tribune overfor. Området under den stationære tribune danner

foyeren. Sportsgulvet i hallen kan flyttes, når hallen skal bruges til

eksempelvis messer.

Vores serviceforretning giver en god platform for forskelligartede aktiviteter.

Herfra servicerer vi mindre opgaver og vores faste kunder som

boligforeninger.

Flere af vores aktiviteter er relateret til flergangskunder. Fx har vi opført

flere domiciler og lagre til transportbranchen, og vores spidskompetencer

inden for dette område gør, at vi kan optimere deres projekter

til den rigtige pris.

Byggeri udvides pr. 1. januar 2008 med en ny organisatorisk enhed ”Special

Projects”. I ”Special Projects” samles en række specialkompetencer

med henblik på at styrke og fokusere Byggeri inden for salg og gennemførelse

af projekter for udvalgte, professionelle nøglekunder (Key

Accounts), herunder projektledelsen af disse projekter samt den landsdækkende

salgskoordinering, videreudvikling og salg af boligkoncepter.

For 2008 ventes fortsat et højt aktivitetsniveau om end lavere end i 2007

som følge af den aftagende aktivitet inden for især boligbyggeriet.


• Årsrapport 07 •

• 13 •

”Inden for offshore fundamenter til havvindmølleparker er

MT Højgaard blandt de mest erfarne i verden”

Forsyning

Aktiviteterne i Forsyning omfatter nedgravning og montage af el-kabler,

fibernet og bredbåndskabler til datatransmission, vandforsyning,

kloakering og gasrør. En del af el-arbejdet udføres i samarbejde med

MT Højgaards el-installationsvirksomhed Lindpro a/s.

Aktivitetsniveauet har for året været højere end forventet, og indtjeningen

har derfor også været højere end ventet.

Frosten udeblev i begyndelsen af året, og derfor har det været muligt

at producere uden væsentlige gener på grund af vejret.

Projekter i Forsyning

EnergiMidt, Midtjylland – For EnergiMidt nedgraves fibernet i området

omkring Silkeborg og nedgravning af stærkstrømkabler i området mellem

Horsens og Nørre Snede samt FTTH i EnergiMidt-området.

Kunderne på Sjælland har ønsket at øge tempoet for nedgravning af elog

fiberkabler, hvilket også har medvirket til den øgede produktion.

Aktivitetsniveauet på Fyn og Jylland har været lavt, hovedsageligt på

grund af, at udrulningstempoet af fibernet i området stagnerede allerede

i begyndelsen af året.

Produktionen i forretningsområdet Forsyning fordeler sig ligeligt mellem

egenproduktion samt danske og udenlandske fagentreprenører. Af

de udenlandske fagentreprenører kommer der fire selskaber fra Polen

og et fra Tyskland.

Der er forventning om et stabilt aktivitetsniveau i 2008 ikke alene på

Sjælland, men også på Fyn og Jylland. Aktiviteterne udvides med egenproduktion

af el-arbejder i forbindelse med nedtagning af el-luftledninger

og tilslutning af nedgravede el-kabler.

Udland

Forretningsområde Udland har primært fokus på tre geografiske områder

og to markedssegmenter.

Københavns Energi – For Københavns Energi er der i årets løb blevet

udført forsyningsarbejder til de nye bydele: Ørestaden, Havneholmen,

Strandholmen og den gamle B&W-grund på Refshaleøen. Vedligeholdelse

af 132 kV kabler og forbedring af 0,4 kV og 10 kV nettet.

De tre geografiske områder er Nordatlanten (Færøerne og Grønland),

Sydvestasien og Mellemøsten (Qatar). På Færøerne og i Grønland udføres

såvel bygge- som anlægsarbejder, hvorimod der i Sydvestasien og

Qatar primært udføres anlægsarbejder.

Frederiksberg Forsyning – På Frederiksberg er der for Frederiksberg Forsyning

udført renoveringsarbejder på gas- og vandnettet samt udskiftning

af eksisterende fjernvarmenet. Inden for el-arbejder er der arbejdet

med fejl på net, nedlægning af el-kabler og udskiftning af kabelkasser

i fortov.

SEAS-NVE, Sydsjælland – For SEAS-NVE er der i løbet af året nedgravet

godt 430 km el-kabler sammen med fibernet i Solrød, Marielyst og på

Stevns. Derudover har vi nedgravet ca. 400 km højspændingskabler på

Lolland, Falster og Sjælland.

DONG Energy – På NESA-projektet for DONG Energy er der i årets løb

nedgravet 280 km kombineret 0,4 kV forsynings- og belysningsnet

samt FTTH-net infrastruktur. Der er på projektet bl.a. håndteret: 850

km forsyningskabler/stikkabler/belysningskabler, 1.500 km tomrør

for fiber, demonteret 1.400 km kobber-/aluminiumledninger og 8.500

træmaster.

De to markedssegmenter er offshore fundamenter, hvor der primært er

tale om fundamenter til havvindmøller og etablering og drift af miner,

der er en forholdsvis ny aktivitet.

2007 har igen været et godt år for forretningsområde Udland. Omsætningen

har været det dobbelte af omsætningen i 2006. Resultatet er

fordoblet både i forhold til det forventede og i forhold til resultatet i

2006.

Aktivitetsniveauet er fortsat meget højt i forretningsområde Udland,

hvilket afspejler sig i en særdeles tilfredsstillende ordrebeholdning til

udførelse i 2008. Der er fortsat store uudnyttede potentialer inden for

de markedsområder og de markedssegmenter, som Udland opererer i,

og der forventes også et stigende aktivitetsniveau i 2008.


• 14 • • Aktivitetsudviklingen i 2007

”Projektudvikling råder over brede udviklings- og byggekompetencer

og er på forkant med udviklingen både markedsmæssigt og teknisk”

Projekter i Udland

Jernbanebro, Sverige – I Södertälje uden for Stockholm er opstartet et

broprojekt bestående af en jernbanebro over en kanal. Projektet er specielt

ved, at broen skal kunne hæves, når skibe skal passere i kanalen

nedenunder.

Vandforsyning, Sri Lanka – På Sri Lanka pågår syd for byen Kandy et

stort projekt med rensning af drikkevand og ledningsnet til distribution

af drikkevandet til 20.000 husstande i området. Et projekt, der er lånefinansieret

af Danida.

Vandkraftværk, Panama – I Panama udføres i et samarbejde med E. Pihl

& Søn og Alstom Brazil et stort vandkraftprojekt. De væsentligste konstruktioner

i projektet er en næsten 100 m høj betondæmning, en 4 km

lang tryktunnel og et betonbygværk med de to store turbiner på samlet

207 MW.

Offshore vindmøller, England – I England pågår tre projekter med fundamenter

til offshore vindmøller. På vindmølleparken Lynn & Inner Dowsing

er de 54 fundamenter blevet installeret i 2007, mens de 62 fundamenter

på vindmølleparken Robin Rigg og de 25 fundamenter på vindmølleparken

Rhyl Flats først installeres i 2008.

Forretningsenheder

Forretningsenhederne omfatter Ajos, MT Højgaard Tømrer/Snedker,

Projektering og Projektudvikling.

Forretningsenhederne har samlet set realiseret en omsætning, der er

mindre end ventet, mens resultatet er på niveau med det forventede.

Resultatet er dog negativt påvirket af praksisændringen vedrørende

indregningen af projektudviklingssager i Projektudvikling.

Projektering er MT Højgaards samlede kompetencer inden for rådgivning

og projektering af anlæg, bygninger, beton, installationer samt

stålkonstruktioner til tunge industrianlæg samt rådgivning på miljøområdet.

Projektering inddrages aktivt i forretningsområdernes projekter

med henblik på at håndtere projekteringsrisikoen optimalt.

Projektudvikling råder over brede udviklings- og byggekompetencer

og er på forkant med udviklingen både markedsmæssigt og teknisk.

Projektudvikling arbejder tæt sammen med en række professionelle

aktører og sikrer herigennem værdiskabelse både for samarbejdsparterne

og for MT Højgaard. Gennem samarbejderne genereres en række

opgaver for MT Højgaards udførende enheder, der indgår i en tæt dialog

med Projektudvikling om opgaverne. Projektudvikling har enten gennem

direkte ejerskab eller gennem optioner adkomst til en række attraktive

byggemuligheder.

I løbet af 2007 er fokus drejet fra de højprofilerede store boligprojekter

i Københavnsområdet til en række mindre boligprojekter i blandt andet

Nordsjælland og Roskildeområdet. Der arbejdes ligeledes med en

række konkrete erhvervsmuligheder, og der forventes igangsat et eller

flere større erhvervsbyggerier i løbet af 2008.

Dattervirksomheder

Entreprenørforretningens dattervirksomheder omfatter Enemærke &

Petersen a/s, Lindpro a/s, Promecon a/s, Scandi Byg a/s og de fælles

ledede virksomheder Seth S.A. og Greenland Contractors I/S.

Den engelske dattervirksomhed Composite Limited, med speciale i råhuse

af betonelementer, er i første kvartal 2007 solgt til den lokale

ledelse af virksomheden, og ved udgangen af november 2007 har MT

Højgaard solgt hele sin ejerandel på 50% i kranvirksomheden BMS.

Dattervirksomhederne har realiseret et overskud af primær drift på kr.

240 mio. i 2007 mod kr. 232 mio. i 2006. Der forventes i 2008 en omsætning

i dattervirksomhederne på niveau med 2007.

Ajos varetager MT Højgaards aktiviteter inden for udlejning af entreprenørmateriel

til eget brug og til eksterne kunder. Ajos råder over

landets største materielpark af entreprenørmaskiner, kraner, byggelys,

skurvogne, midlertidig el-forsyning og øvrigt byggepladsgrej. Ajos er pr.

1. januar 2008 udskilt fra moderselskabet og placeret i en nyetableret

dattervirksomhed.

MT Højgaard Tømrer/Snedker varetager alle former for tømrer- og

snedkerarbejde, og arbejdet udføres primært i Storkøbenhavn på både

egne projekter og for eksterne kunder.

Enemærke & Petersen a/s

Enemærke & Petersen er organiseret inden for de to hovedområder,

Byggeri og Bygningsvedligehold.

Byggeri, der er Enemærke & Petersens kerneforretning, arbejder med

renoverings- og nybygningsopgaver på det sjællandske og storkøbenhavnske

marked og er specialiseret inden for tag, facader og tagboliger.

Aktiviteterne spænder fra partneringssager og total- og hovedentrepriser

til mindre opgaver, omfattende primært bolig-, skole-, institutionsog

erhvervsbyggeri.


• Årsrapport 07 •

• 15 •

”Lindpro er en af de største og førende landsdækkende

spillere på markedet for el-installationer”

Det relativt nye forretningsområde – Bygningsvedligehold – arbejder

med planlagt vedligehold, service og restaurering og besidder en række

spidskompetencer inden for et bredt spektrum af faggrupper og tilbyder

serviceydelser under mottoet: ”Alle kompetencer samlet et sted”.

Renoveringsområdet har i 2007 været præget af flere store opgaver,

der har krævet en længere godkendelses- og planlægningsperiode end

tidligere, hvilket har bevirket, at både aktivitets- og indtjeningsniveauet

i 2007 ligger under det forventede og under niveauet for 2006.

Enemærke & Petersen har ved indgangen til 2008 en meget stor

ordrebeholdning, og aktivitets- og indtjeningsniveauet i 2008 forventes

derfor at være en del højere end i 2007.

Lindpro a/s

Som en af de største og førende landsdækkende spillere på markedet

for el-installationer er Lindpro kendt for netop denne kerneydelse.

Løsninger inden for telesektoren, sikkerhed, trafik og intelligente bygningsinstallationer

får stadig større betydning.

Lindpro fokuserer på indførelse af værdibaseret ledelse for at skabe en

innovativ og resultatorienteret arbejdskultur. Dette skal dels sikre, at

Lindpro opfylder ambitiøse vækst- og indtjeningsmål, dels at Lindpro

bliver en teknisk orienteret og værdibaseret virksomhed med medarbejderne

som den vigtigste ressource. Lindpro sætter fokus på tre

områder: udvikling af forretningen gennem nytænkning og innovation,

motivering af medarbejderne og udvikling af faglige kompetencer og

lederskab gennem videreuddannelse.

Aktiviteterne i Danmark er organiseret med en hovedafdeling i Glostrup

og et net af lokalafdelinger over hele landet, der forener organisationens

tekniske kompetencer med et solidt lokalkendskab og hurtig service. I

Grønland er datterselskabet Arssarnerit den største el-installationsvirksomhed

med en hovedafdeling i Nuuk og med afdelinger i Syd- og Vestgrønland.

Lindpro har i 2007 haft en organisk vækst på 8%, hvilket er tilfredsstillende

og et udtryk for, at den eksisterende kerneforretning såvel som nye vækstområder

udvikler sig i henhold til den fastlagte strategi. Der er dog realiseret

et mindre resultat end ventet, hvilket skyldes et begrænset antal større

projekter, som styringsmæssigt har været håndteret utilfredsstillende.

Der forventes fortsat fremgang i omsætningen i 2008, hvor en fokusering

på styring af projekterne sammen med væsentlige forretningsudviklingsaktiviteter

skal sikre en højere indtjening.

Promecon a/s

Promecon leverer løsninger til byggeri og industri med afdelinger i Fredericia,

Esbjerg, Kalundborg, Aalborg og Valby. Aktiviteterne omfatter

konstruktioner og installationer til bygninger og broer, tanke, rør og

procesanlæg samt løsninger inden for industriservice og offshore.

Promecon har i 2007 haft fremgang inden for alle områder og har realiseret

en højere omsætning og indtjening end sidste år, hvilket er tilfredsstillende.

Væksten forventes at fortsætte i 2008 inden for de områder, hvor Promecon

har valgt at prioritere indsatsen.

Der forventes med baggrund i en tilfredsstillende ordrebeholdning ved

udgangen af 2007 en højere omsætning og indtjening i 2008.

Scandi Byg a/s

Scandi Byg er markedsledende inden for fremstilling af præfabrikeret,

modulbaseret byggeri. Modulerne anvendes blandt andet til

boliger, børneinstitutioner, skolebyggeri samt kontorbyggeri over

hele Danmark.

Herudover producerer og sælger Scandi Byg, under navnet SB-modul,

standardiserede mandskabsvogne og pavilloner til byggebranchen samt

til udlejningsbranchen.

Scandi Byg har i 2007 haft en høj aktivitet, hvilket har bevirket en højere

omsætning og et bedre resultat end forventet.

Med afsæt i en tilfredsstillende ordrebeholdning ved udgangen af

2007 forventes den høje aktivitet i alle områder at fortsætte i 2008,

dog primært med en stigning i omsætningen inden for permanent

kontorbyggeri og institutionsbyggeri. Ligeledes forventes en stigning

i omsætningen inden for produktion og salg af mandskabsvogne og

pavilloner.

Lindpro har i 2007 fortsat sin styrkelse af organisationen med fokus på

forretningsudvikling og har ansat ca. 75 nye medarbejdere for at kunne

håndtere de mange nye kunder og opgaver.


• 16 • • Aktivitetsudviklingen i 2007

Xxxx

”Udvikling og anvendelse af it vil bidrage til at styrke

MT Højgaards konkurrencemæssige platform i de kommende år”

Fælles ledede virksomheder

aktiviteter i Afrika, hvor Seth har indgået flere kontrakter, der strækker

sig over flere år.

BMS A/S (50%)

Med mere end 1.000 rullende enheder er BMS A/S Skandinaviens største

virksomhed inden for udlejning af mobil-, bælte- og lastbilkraner

og lifte.

MT Højgaard har pr. 29. november solgt hele sin ejerandel på 50% i

BMS til familien Enggaard, der siden 2004 har ejet BMS ligeligt med

MT Højgaard.

En tilfredsstillende ordrebeholdning ved udgangen af 2007 vil sikre Seth

et stabilt aktivitetsniveau i 2008, men et mindre resultat end i 2007.

Fælles funktioner

De fælles stabsfunktioner i MT Højgaard omfatter: Administrativ Service,

Indkøb, Arbejdsmiljø & Kvalitet, Forretningsudvikling, Forretningssystemer,

HR og Kommunikation samt Marketing.

Omsætningen og indtjeningen i ejerperioden i 2007 var noget højere

end i tilsvarende periode i 2006.

Greenland Contractors I/S (67%)

Greenland Contractors udfører byggeopgaver samt vedligeholdelsesog

serviceopgaver på Thule Air Base for US Air Force. Virksomhedens

primære kunde har gennem de sidste mange år været US Air Force,

men der løses også opgaver for de grønlandske myndigheder og for

private virksomheder og organisationer.

Omsætningen og indtjeningen i 2007 har været højere end i 2006.

Der ventes i 2008 en omsætning på niveau med 2007, men et lavere

resultat.

Seth S.A. (60%)

Seth opererer på det portugisiske marked og i Afrika, hvor man er specialiseret

inden for tre kerneområder: vandbygning, industribyggeri

og byggeri for det amerikanske forsvar, som blandt andet omfatter opførelse

af boliger på Azorerne.

Den lokale ledelse i den portugisiske entreprenørvirksomhed Seth har

i andet kvartal 2007 købt yderligere 15% af aktiekapitalen i selskabet,

hvorefter MT Højgaards ejerandel udgør 60%. I overensstemmelse med

den ændrede aktionæroverenskomst indregnes Seth herefter i koncernregnskabet

som en fælles ledet virksomhed mod tidligere indregning

som datterselskab.

I MT Højgaard arbejder vi kontinuerligt på at øge stabsfunktionernes

involvering i støtten til forretningsenheder og -områder. Et eksempel

herpå er den fortsatte styrkelse af juridisk afdeling, hvilket bl.a. er et

vigtigt element i den forretningsmæssige risikostyring i alle faser, fra

tilbudsgivning til afslutning af bygge- og anlægsopgaver.

På it-området har digitaliseringen af kerneprocesserne været et indsatsområde.

Som en videntung virksomhed er udviklingen og anvendelsen

af it væsentlig og vil bidrage til at styrke MT Højgaards konkurrencemæssige

platform i de kommende år. Endvidere er udvikling på

it-området med til at effektivisere vores administrative processer. Et

eksempel herpå i 2007 er igangsættelse af elektronisk fakturamodtagelse

fra vores største leverandører.

På indkøbsområdet har MT Højgaard i 2007 etableret et indkøbskontor i

byen Ningbo i Kina. MT Højgaards indkøbsstrategi er at differentiere os

fra konkurrenterne i måden hvorpå, vi anskaffer vores byggematerialer

og dermed øge vores indtjening og konkurrenceevne. Strategien er at

tænke globalt og være lokalt repræsenteret. Kontoret i Kina foretager

indkøb for hele koncernen.

Vi har i 2007 fokuseret på såvel ekstern som intern branding. Den eksterne

brandingkampagne er bygget op omkring ”Hvordan vi gør en

forskel”. Vi anvender historier om vores projekter til at demonstrere,

at ”Vi ved hvordan”. Marketingafdelingen har ansvaret for strategi- og

planlægningsarbejdet omkring branding, mens implementeringen er

hele organisationens ansvar. I 2007-2008 afholdes workshops for alle

medarbejdere i forbindelse med den interne branding.

Seth har i 2007 realiseret en omsætning på niveau med sidste år, og

indtjeningen har været tilfredsstillende.

Der ventes i 2008 en fortsat svag vækst i aktiviteten på det portugisiske

bygge- og anlægsmarked, som fortsat er præget af et lavt offentligt investeringsniveau.

Det svage hjemmemarked kompenseres ved øgede


• Årsrapport 07 •

• 17 •

Risikofaktorer

MT Højgaards aktiviteter indebærer en række kommercielle og finansielle

risici, der kan påvirke koncernens udvikling, finansielle stilling og drift.

Det anses som en væsentlig del af strategien vedholdende at minimere

de foreliggende risici, der ikke vurderes generelt at afvige fra, hvad der

er sædvanligt for virksomheder i entreprenørbranchen.

De overordnede rammer for styringen af de risici, der vurderes at være

af væsentlig betydning for virksomheden, er fastlagt i forretningsgrundlaget

og de tilhørende politikker.

Koncernen tilstræber gennem relevante forsikringer i videst muligt

omfang at afdække væsentlige risici, som MT Højgaard ikke selv har

direkte indflydelse på.

Konjunkturudvikling

Entreprenørbranchen påvirkes væsentligt af konjunkturudviklingen,

ligesom byggesektoren i perioder anvendes som reguleringsfaktor i

finanspolitikken. De finanspolitiske initiativer kan omfatte både stramninger

og ekspansive tiltag i form af støtteordninger og tilskud.

MT Højgaards position på det danske marked, spredningen på markeder,

kunder og kompetenceområder medvirker til at afbalancere risici

under svingende konjunkturforhold.

Markedsudviklingen inden for de forskellige forretningsområder er ofte

forskellige under varierende samfundsøkonomiske rammebetingelser.

Projekter

Styringen af projekterne er af central betydning for, at der kan sikres en

tilfredsstillende værdiskabelse i virksomheden.

MT Højgaards vidensystem indeholder alle de procedurer og paradigmer,

der skal anvendes i forbindelse med håndteringen af det enkelte projekt

fra salg og tilbudsgivning til aflevering af projektet til bygherren.

Forud for afgivelse af større tilbud foretager MT Højgaard en systematisk

og struktureret gennemgang af projekterne, så risikoområder identificeres

og uforudsete hændelser minimeres.

I udførelsesfasen er procesledelse af afgørende betydning for effektiv

koordinering og optimering af aktiviteterne på byggepladserne. Projektledelsesværktøjet

TrimByg anvendes i mange projekter med henblik

på at styrke kvaliteten og produktiviteten i det enkelte projekt.

Dermed reduceres risikoen for, at de enkelte projekter overskrider de

aftalte rammer for tid og økonomi.

Partnering er en samarbejdsform, hvor en større del af ansvaret lægges

på entreprenøren gennem deltagelse i projektering og planlægning.

Konceptet, der anvendes i stigende omfang, giver bedre mulighed for

at optimere risikoafdækningen i det enkelte projekt.

Ved udførelse af større projekter anvendes konsortiesamarbejder ofte

som led i minimering af risici.

For entrepriser og leverancer stiller koncernen sædvanlig sikkerhed i

form af bankgarantier, kautionsforsikringer og obligationsdepoter. Ved

udgangen af 2007 er der stillet arbejds- og betalingsgarantier mv. for i

alt kr. 3.233 mio. mod kr. 2.969 mio. i 2006.

Projektudvikling

Projektudviklingsaktiviteterne har også i 2007 primært omfattet boligbyggeri.

Risikoen ved denne aktivitet er primært knyttet til udviklingen

i markedet for boligbyggeri og graden af forhåndssalg, før det enkelte

projekt igangsættes.

For opstart af et eget udviklet boligprojekt er det et krav, at minimum

75-80% af afsætningen af projektet er sikret. Udviklingen i boligmarkedet

følges nøje, og ved igangsætning af flere samtidige projekter vil

der være fokus på, at den samlede risiko er afbalanceret.

Valutarisici

Valutarisici styres centralt i MT Højgaard, og risici søges minimeret ved

at tilstræbe, at indtægts- og udgiftssiden på de enkelte projekter er

sammensat, så de balancerer valutamæssigt.

I de tilfælde, hvor der opstår væsentlige valutapositioner for valutaer

uden for euro-samarbejdet, sikres disse normalt med valutaterminsforretninger.

Valutaeksponeringen knytter sig derfor væsentligst til værdien

af udenlandske kapitalinteresser, som normalt ikke sikres.

Koncernens omsætning i udenlandsk valuta er i 2007 på kr. 0,3 mia.

(2006: Kr. 0,5 mia.), som altovervejende er i euro.

Koncernens væsentligste valutaeksponering knytter sig til EUR og USD,

hvor sidstnævnte altovervejende relaterer sig til udførelsen af et vandkraftprojekt

i Panama. En følsomhedsanalyse baseret på en realistisk og

mulig ændring i euroen i forhold til kronen vil dels i lyset af Danmarks

deltagelse i EU’s valutasamarbejde, og dels som følge af størrelsen af

euro-omsætningen i MT Højgaard koncernen vise en ubetydelig effekt.

Et isoleret fald i kursen på USD med 10% i forhold til balancedagens

kurser og balanceværdierne ville isoleret set have haft en negativ effekt

på resultatet efter skat for 2007 og koncernens egenkapital pr. 31.


• 18 • • Risikofaktorer •

”Forud for afgivelse af større tilbud foretager MT Højgaard en

systematisk og struktureret gennemgang af projekterne”

december 2007 med kr. 0,5 mio. (2006: Kr. 0,0 mio.). En tilsvarende

stigning i valutakursen ville have haft tilsvarende positive effekt på resultatet

efter skat og koncernens egenkapital.

Koncernens kapitalberedskab består af likvide beholdninger, værdipapirer

og uudnyttede kreditfaciliteter. Ved udgangen af 2007 var kapitalberedskabet

på kr. 936 mio. mod kr. 942 mio. i 2006.

Renterisici

Renterisici kan hovedsageligt henføres til rentebærende gældsposter

og likvide beholdninger.

Koncernens rentebærende gæld, der hovedsageligt er optaget i danske

kroner, udgør ultimo 2007 kr. 299 mio., hvoraf 61% er kortfristet låntagning.

Den gennemsnitlige vægtet restløbetid på koncernens rentebærende

gæld er på 1,8 år, og den vægtet gennemsnitlige effektive

rente er på 5,1%. Andelen af koncernens rentebærende gæld, som er

fast forrentet, udgør 23%.

De likvide beholdninger er primært placeret på korte aftaleindskud og i

obligationer med en varighed på 1,0 år ved udgangen af 2007.

En stigning på 1 procentpoint i forhold til balancedagens renteniveau,

og balancens rentebærende poster ville alt andet lige have haft en

positiv effekt på resultatet efter skat for 2007 og koncernens egenkapital

pr. 31. december 2007 med kr. 0,1 mio. (2006: Kr. 1,1 mio.). Et fald i

renteniveauet på 1 procentpoint ville have haft en tilsvarende negativ

effekt på resultatet efter skat og koncernens egenkapital.

Koncernens samlede garantirammer var ved udgangen af 2007 på i alt

kr. 4.176 mio. (2006: kr. 3.700 mio.), hvoraf kr. 656 mio. ikke er udnyttet

(2006: kr. 555 mio.).

For moderselskabet og hovedparten af koncernens dattervirksomheder

er der etableret cash pool-aftale.

Kapitalstyring

Behovet for tilpasning af kapitalstrukturen i koncernen og i de enkelte

dattervirksomheder vurderes løbende, således at kapitalforholdene

er i overensstemmelse med gældende regler og tilpasset forretningsgrundlaget

samt aktivitetsomfanget. Egenkapitalen skal i henhold til

den interne koncernpolitik som udgangspunkt dække de samlede langfristede

aktiver og give en passende egenkapitalandel. Målsætningen

for koncernens egenkapitalandel er 25-30%. Egenkapitalandelen var i

2007 på 24% mod 21% ved udgangen af 2006.

Kreditrisici

Kreditrisici styres generelt ved en løbende kreditvurdering af større

kunder og samarbejdspartnere. Ingen kunder udgør mere end 5% af

omsætningen eller 10% af tilgodehavender fra salg og igangværende

entreprisekontrakter ved udgangen af 2007. Den maksimale kreditrisiko

på tilgodehavender uden hensyntagen til modtaget sikkerhed

svarer til de i balancen indregnede værdier. Risici på andre modparter

end banker minimeres dog i udstrakt grad ved hjælp af garantistillelser

efter individuel vurdering af modparten.

De politiske kreditrisici ved udlandsarbejder afdækkes gennem eksportkreditforsikring

efter vurdering.

Likviditetsrisici

Likviditetsrisici styres gennem etablerede, hensigtsmæssige kreditrammer

og lånetilsagn afstemt efter behovet for finansiering af den planlagte

drift og de forventede investeringer.


• Årsrapport 07 •

• 19 •

Påtegninger


• 20 • • Påtegninger •

Påtegninger

Ledelsens påtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

for 2007 for MT Højgaard a/s.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af

koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets

aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2007.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 27. marts 2008

Direktion

Kristian May Jens Bak-Nyhus Peter Kofoed Johnny Rasmussen

Adm. koncerndirektør

Bestyrelse

Per Møller Jørgen Nicolajsen Irene Chabior Stefan Hansen

Formand Næstformand Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt

Erik D. Jensen Poul Lind Bent Pedersen Lars Rasmussen

Poul M. Rørup

Medarbejdervalgt


• Årsrapport 07 •

• 21 •

Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i MT Højgaard a/s

Vi har revideret årsrapporten for MT Højgaard a/s for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2007 omfattende ledelsens beretning, ledelsens

påtegning, anvendt regnskabspraksis, pengestrømsopgørelse, resultatopgørelse,

balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen

som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der

giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske

oplysningskrav til årsrapporter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering

og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for

at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede

uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes

besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig

regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige

efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag

af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med

danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at

opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig

fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb

og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger

afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for

væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor

interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse

af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik

på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,

men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten

af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende,

om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige

samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt

og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af

koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets

aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting

Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter.

København, den 27. marts 2008

KPMG C.Jespersen

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Finn L. Meyer

Statsaut. revisor

Niels Erik Borgbo

Statsaut. revisor


• 22 • • Direktion •

Direktion

Kristian May Peter Kofoed Johnny Rasmussen Jens Bak-Nyhus

Adm. koncerndirektør


• Årsrapport 07 •

• 23 •

Bestyrelse

Per Møller

(formand)

Poul Lind

Adm. direktør, PowerSense A/S

Medlem af bestyrelsen for

Atrium Partners A/S (BF)

RTX Telecom A/S (BNF)

Højgaard Holding a/s (BF)

Det Danske Klasselotteri A/S (BF)

BioMar Holding a/s (BNF)

Jørgen Nicolajsen

(næstformand)

Adm. direktør, Monberg & Thorsen A/S

Medlem af bestyrelsen for

Dyrup A/S

Irene Chabior *

Uddannelseskonsulent

Stefan Hansen *

Specialarbejder

Erik D. Jensen

Medlem af bestyrelsen for

Royal Scandinavia A/S (BF) og diverse dattervirksomheder (BF/BNF)

Artium Skandinavisk Design Center ApS

Ejnar og Meta Thorsens Fond

PBI-Holding, Ringsted A/S (BF) og diverse dattervirksomheder

(BF/BNF)

PBInge A/S (BF)

CENS A/S (BF)

Medlem af bestyrelsen for

RTX Telecom A/S (BF)

Monberg & Thorsen A/S

Bent Pedersen

Medlem af bestyrelsen for

Eksport Kredit Fonden (BF)

Eksport Kredit Finansiering A/S (BF)

Axcel Management A/S (BF)

Vækst-Invest Nordjylland A/S (BF)

Axcel IndustriInvestor a.s. (BNF)

Højgaard Holding a/s (BNF)

BankInvests venturefonde

DnB Nor Bank ASA, Norge (BNF)

DnB Nor ASA, Norge

Proark Energy A/S

Lars Rasmussen

Koncerndirektør, Coloplast A/S

Medlem af bestyrelsen for

Højgaard Holding a/s

Poul M. Rørup*

Finanschef

*) Medarbejderrepræsentant

(BF) Bestyrelsesformand

(BNF) Bestyrelsesnæstformand


• 24 • • Koncernens udvikling •

Xxxx


• Årsrapport 07 •

• 25 •

”Xxxxx.”

Regnskab


• 26 • • Anvendt regnskabspraksis •

Anvendt regnskabspraksis

Koncernens og moderselskabets årsrapport er aflagt i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt

af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, jf. IFRS

bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten opfylder tillige IFRS udstedt af IASB.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Ændring af anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten

for 2006, bortset fra praksis vedrørende indregning af omsætning fra

projektudviklingssager. Indtægtskriteriet for projektudviklingssager, der

består af boligbyggeri i egen regning, er ændret fra produktionsmetoden

til salgsmetoden.

Praksisændringen indebærer, at omsætningen og avancen fra solgte

projekter først indregnes, når aflevering og risikoovergang til køber har

fundet sted, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes

modtaget.

Ændringen sker som følge af udviklingen i såvel international som national

fortolkning af reglerne vedrørende indregning af projektudviklingssager.

Den ændrede regnskabspraksis er i overensstemmelse med

kriterierne for indregning af projektudviklingssager i det nye udkast til

fortolkningsbidrag om salg af ejendomme (IFRIC D21), som det internationale

fortolkningsorgan IFRIC har udsendt i juli 2007.

Sammenligningstallene for 2006 og hoved- og nøgletal for 2003-2006

er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Praksisændringen har reduceret årets resultat før skat med kr. 45 mio.

mod en positiv effekt på kr. 1 mio. i 2006. Den akkumulerede effekt

pr. 31. december 2007 er en reduktion af egenkapitalen med kr. 62

mio. mod kr. 27 mio. i 2006. Balancesummen pr. 31. december 2007 er

reduceret med kr. 62 mio. mod kr. 8 mio. i 2006. Resultat pr. aktie (EPS)

og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) er påvirket med 3 kr. pr. aktie

(2006: 0 kr. pr. aktie).

Effekten af praksisændringen for 2006-2007 for koncernen og moderselskabet

er specificeret i note 32 i regnskabet.

Derudover er IFRS 7 ”Finansielle instrumenter: Oplysninger” og IAS 1

”Præsentation af regnskaber”, der er trådt i kraft fra 1. januar 2007,

implementeret. IFRS 7 og IAS 1 indeholder ændringer og tilføjelser til

oplysningskrav for finansielle instrumenter og kapitalstyring i forhold

til hidtil gældende standarder. Implementeringen har alene medført

ændringer i omfanget af de afgivne oplysninger.

IFRS 8 ”Operating Segments”, der træder i kraft fra 1. januar 2009,

er tillige blevet implementeret. I den sammenhæng er foretaget en

revurdering af segmenteringen af MT Højgaard koncernens aktiviteter.

Revurderingsprocessen viser, at den hidtidige segmentstruktur ikke

er udtryk for operationelle segmenter, og at der kun kan identificeres

ét rapporteringspligtigt segment. Koncernen beskæftiger sig udelukkende

med Entreprenørforretning (bygge- og anlægsvirksomhed). Koncernens

opdeling af aktiviteter skal ses i lyset af behovet for særskilt

markedsprofilering af de forskellige kompetencer og aktiviteter. Ledelsesmæssigt

og udførelsesmæssigt styres og drives koncernen som én

forretning, og derfor er der ikke grundlag for at opdele i bestanddele.

Segmentoplysningerne i regnskabet er tilpasset i overensstemmelse

hermed.

Endvidere er IFRIC 7-10 blevet implementeret. De nye fortolkningsbidrag

har ingen indvirkning på regnskabsaflæggelsen for koncernen for

2007.

GENERELT

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet MT Højgaard a/s og de

dattervirksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder

mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende

indflydelse.

Andre virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50%

af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende

indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Disse virksomheder

konsolideres ikke. Dog foretages pro rata konsolidering i koncernregnskabet

af virksomheder, som ledes i fællesskab med en eller flere

andre virksomheder.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af moderselskabets og de

enkelte virksomheders reviderede årsregnskaber opgjort i overensstemmelse

med MT Højgaard koncernens regnskabspraksis.

Ved konsolideringen foretages sammenlægning af ensartede regnskabsposter

og eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger,

aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter. Endvidere

elimineres urealiseret fortjeneste/tab ved transaktioner mellem de

konsoliderede virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet

fra overtagelsestidspunktet/stiftelsesdagen. Solgte eller

afviklede virksomheder indregnes i koncernregnskabet frem til afståelsestidspunktet.

Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede,

solgte eller afviklede virksomheder.


• Årsrapport 07 •

• 27 •

Fortjeneste/tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder og associerede

virksomheder opgøres som salgssummen eller afviklingssummen

med fradrag af den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver inklusive

goodwill på salgstidspunktet samt omkostninger til salg eller afvikling.

Præsentation af afhændede aktiviteter

Afhændede aktiviteter udgør en enhed, hvis aktiviteter og pengestrømme

operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed,

og hvor enheden enten er solgt eller er udskilt bestemt for salg,

og salget forventes gennemført inden for ét år i henhold til formel plan.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter

fuldt ud. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af årets

resultat fremgår af resultatopgørelsen. I balancen indregnes minoritetsinteresserne

som en del af egenkapitalen, men vises som en særskilt

post separat fra moderselskabsaktionærernes andel af egenkapitalen.

Joint ventures

Et joint venture er en fælles ledet aktivitet (konsortium eller arbejdsfællesskab)

eller en fælles ledet virksomhed, hvor ingen af de deltagende

parter har bestemmende indflydelse.

Resultatet og værdireguleringer efter skat af afhændede aktiviteter og

aktiviteter sat til salg præsenteres på en særskilt linje i resultatopgørelsen

med sammenligningstal. I noterne oplyses omsætning, omkostninger

og skat for den afhændede aktivitet. Aktiver og dertil knyttede

forpligtelser udskilles på særskilte linjer i balancen.

Fælles ledede aktiviteter indregnes i moderselskabets og koncernens

regnskab pro rata i henhold til aftalegrundlaget, hvorved den forholdsmæssige

andel af aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger

fra de fælles ledede aktiviteter medtages i de tilsvarende poster

i regnskabet.

Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for

de afhændede aktiviteter oplyses i en note.

Virksomhedssammenslutninger

Ved tilkøb af virksomheder, hvor moderselskabet opnår bestemmende

indflydelse, anvendes overtagelsesmetoden. De tilkøbte virksomheders

identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til

dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle

aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles eller udspringer af en kontraktlig

ret og dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der tages hensyn til

skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af de

overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som

goodwill under immaterielle aktiver. Negative forskelsbeløb (negativ

goodwill) indtægtsføres i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om målingen af

overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser,

sker den første indregning på grundlag af foreløbigt opgjorte

dagsværdier. Såfremt det efterfølgende viser sig, at identificerbare aktiver,

forpligtelser og eventualforpligtelser havde en anden dagsværdi

på overtagelsestidspunktet end først antaget, reguleres goodwill indtil

12 måneder efter overtagelsen.

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser indregnes første gang på grundlag af dagsværdien

af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i den tilkøbte

virksomhed på overtagelsestidspunktet.

Fælles ledede virksomheder indregnes ved pro rata konsolidering i koncernregnskabet.

I moderselskabet måles investeringer i fælles ledede

virksomheder til kostpris. Der nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt

denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Omregning af fremmed valuta

Den enkelte forretningsenheds funktionelle valuta fastsættes som den

primære valuta på det marked, som forretningsenheden opererer på.

Den overvejende funktionelle valuta for koncernen er danske kroner.

Transaktioner i alle andre valutaer end de enkelte forretningsenheders

funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta, som omregnes

til den funktionelle valuta med anvendelse af transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes med anvendelse

af balancedagens kurser. Valutakursdifferencer, der opstår mellem

transaktionsdagens eller balancedagens kurs henholdsvis kursen på

betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter

og omkostninger.

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder

omregnes resultatopgørelserne opgjort i de enkelte virksomheders

funktionelle valuta til danske kroner efter de gennemsnitlige

valutakurser, der ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser,

mens balanceposterne omregnes efter balancedagens valutakurser.

Valutakursdifferencer, der opstår ved omregning af udenlandske dattervirksomheders

egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens

valutakurser og resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens

valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen under en særskilt

reserve for valutakursreguleringer.


• 28 • • Anvendt regnskabspraksis •

Kursregulering af mellemværender med udenlandske virksomheder,

der anses for en del af den samlede nettoinvestering i den pågældende

virksomhed, indregnes i koncernregnskabet direkte i egenkapitalen under

en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Tilskud, der er modtaget til dækning af omkostninger eller anskaffelse

af aktiver, passiveres og indregnes i resultatopgørelsen i takt med

afholdelsen af de omkostninger eller afskrivning af de aktiver, der er

ydet tilskud til.

Ved køb og salg af en udenlandsk enhed omregnes aktiver og forpligtelser

til valutakursen på overtagelsesdagen henholdsvis afståelsesdagen.

Afledte finansielle instrumenter

Koncernen anvender afledte finansielle instrumenter såsom valutaterminskontrakter

og lignende instrumenter til afdækning af finansielle

risici, der opstår i forbindelse med den primære drift. Den nuværende

anvendelse af de afledte finansielle instrumenter opfylder ikke betingelserne

for regnskabsmæssig behandling som sikringsinstrumenter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for

behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdien

løbende i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og finansielle

omkostninger.

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til

kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative

dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis

andre tilgodehavender og anden gæld.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter afsluttede og igangværende entreprisekontrakter,

salg af udviklingsprojekter samt salg af tjenesteydelser.

Omsætning fra entreprisekontrakter, hvor der leveres aktiver eller anlæg

med høj grad af individuel tilpasning til kunden, indregnes i resultatopgørelsen

i takt med produktionens udførelse, hvorved nettoomsætningen

svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Nettoomsætning fra projektudviklingssager for egen regning indregnes

efter salgsmetoden. Omsætningen og avancen på solgte projekter indregnes,

når aflevering og risikoovergang til køber har fundet sted, og

såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning vedrørende tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen

i takt med, at ydelsen leveres til køber, når indtægten kan

opgøres pålideligt, og betaling er sandsynlig.

Leasingforhold

Leasingkontrakter vedrørende materielle aktiver, hvor koncernen har

alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel

leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første

indregning til kostpris svarende til dagsværdi eller til nutidsværdien

af de fremtidige leasingydelser, hvis denne er lavere.

Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod

som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter

indregnes under forpligtelser.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationelle. Når leasingkontrakten

er af operationel karakter indregnes leasingydelserne i

resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Oplysninger om den resterende

leasingforpligtelse anføres i noterne under leasingforpligtelser.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud omfatter tilskud til projekter og investeringer mv.

Nettoomsætningen måles eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse

med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter såvel direkte som indirekte omkostninger,

der afholdes for at opnå årets nettoomsætning samt forventet

tab på igangværende entreprisekontrakter.

Produktionsomkostninger består blandt andet af omkostninger til råvarer

og hjælpematerialer, løn og gager samt af- og nedskrivninger mv.

Salgsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter tilbuds-, reklame- og markedsføringsomkostninger

samt gager mv. til salgs- og marketingfunktioner.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative

personale og ledelsen, herunder gager, kontoromkostninger og

afskrivninger mv.


• Årsrapport 07 •

• 29 •

Koncernens andel af resultat efter skat i

associerede virksomheder

I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel

af de associerede virksomheders resultat efter skat og eliminering af

forholdsmæssig andel i intern fortjeneste/tab og fradrag af nedskrivning

på goodwill.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, udbytte fra

andre kapitalandele og realiserede samt urealiserede kursgevinster og

-tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta

samt finansielle omkostninger ved leasing og tillæg/godtgørelser vedrørende

selskabsskat.

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår,

hvor det deklareres. I det omfang udloddet udbytte overstiger

den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet, modregnes

udbyttet dog i kapitalandelens kostpris.

BALANCEN

Immaterielle aktiver

Goodwill måles første gang til kostpris som beskrevet i afsnittet om

virksomhedssammenslutninger.

Der afskrives ikke på goodwill. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill

vurderes minimum en gang årligt og nedskrives over resultatopgørelsen

til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den

regnskabsmæssige værdi.

Andre immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger. Afskrivning foretages lineært over den

forventede brugstid. Immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid afskrives

dog ikke, men testes årligt for værdiforringelse.

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog

nedskrivninger.

Endvidere medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende

afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som

sikringstransaktioner.

Skat

Årets skat, der består af aktuel skat og forskydning i udskudt skat, indregnes

i resultatopgørelsen med den del, der henføres til årets resultat,

og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til indtægter

og omkostninger, der er indregnet direkte i egenkapitalen.

Den aktuelle skat omfatter såvel danske som udenlandske indkomstskatter

samt regulering af skat vedrørende tidligere år.

MT Højgaard a/s er sambeskattet med de danske og udenlandske dattervirksomheder

(international sambeskatning). Dattervirksomhederne

indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen

af koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår

af konsolideringen.

Moderselskabet MT Højgaard a/s er administrationsselskab for den

danske sambeskatning og afregner som følge heraf alle betalinger af

selskabsskat til de danske skattemyndigheder.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet

anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte

omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønforbrug.

Renter og øvrige omkostninger vedrørende lån til finansiering

af fremstilling af aktiver, der vedrører fremstillingsperioden, indregnes

direkte i resultatopgørelsen.

Materielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid til

den forventede scrapværdi. Der foretages en individuel fastsættelse af

større aktivers brugstid, mens brugstiden for øvrige aktiver fastsættes

for grupper af ensartede aktiver.

Forventede brugstider:

Bygninger

10-50 år

Produktionsanlæg og maskiner

3-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

Indretning af lejede lokaler

3-10 år

Der afskrives ikke på grunde. Endvidere afskrives ikke, hvis aktivets

scrapværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi. Scrapværdien

fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Fortjeneste/tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen

under produktions- eller administrationsomkostninger og opgøres

som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger

og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.


• 30 • • Anvendt regnskabspraksis •

Kapitalandele i associerede virksomheder

i koncernregnskabet

I koncernen måles kapitalandele i associerede virksomheder efter den

indre værdis metode. Dette indebærer, at kapitalandele måles til den

forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi, opgjort efter

koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiseret

koncernintern fortjeneste/tab og med tillæg af goodwill.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi

indregnes til nul. Såfremt koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse

til at dække den associerede virksomheds underbalance, modregnes

denne i koncernens tilgodehavender hos virksomheden. Et eventuelt

resterende beløb indregnes under andre hensatte forpligtelser.

Kapitalandele i moderselskabets regnskab

I moderselskabet måles kapitalandele i dattervirksomheder og associerede

virksomheder til kostpris. Der nedskrives til genindvindingsværdi,

såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

er den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pengestrømme

fra den pengestrømsfrembringende enhed.

Et tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen, når den

regnskabsmæssige værdi af et aktiv eller en pengestrømsfrembringende

enhed overstiger aktivets, eller den pengestrømsfrembringende

enheds, genindvindingsværdi.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre

aktiver tilbageføres i det omfang, at der er sket ændringer i de forudsætninger

og skøn, der førte til nedskrivningen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis nettorealisationsværdien

er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere

værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med

tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostprisen reduceres i det omfang, udloddet udbytte overstiger den

akkumulerede indtjening.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig

værdi indregnes til nul. Såfremt moderselskabet har

en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance,

modregnes denne i moderselskabets tilgodehavender hos

virksomheden. Et eventuelt resterende beløb indregnes under andre

hensatte forpligtelser.

Ejendomme, igangværende projektudviklingssager og ubebyggede

grunde, som ikke anses at være til vedvarende eje eller brug, opføres

under ejendomme til videresalg og måles til kostpris eller nettorealisationsværdi,

hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris fratrukket tab ved værdiforringelse.

Øvrige finansielle aktiver

Andre langfristede tilgodehavender måles til amortiseret kostpris fratrukket

tab ved værdiforringelse.

Andre kapitalandele måles til dagsværdi på balancedagen.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle, materielle og finansielle

aktiver vurderes minimum en gang årligt for at afgøre om, der er indikation

af værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, vurderes aktivets

genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien af goodwill vurderes dog

altid årligt.

Genindvindingsværdien er det højeste af et aktivs dagsværdi med fradrag

af forventede afhændelsesomkostninger eller nytteværdi, som

Igangværende entreprisekontrakter

Igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte

arbejde. Entreprisekontrakter er kendetegnet ved, at de fremstillede

aktiver eller anlæg fremstilles i henhold til kundens specifikationer

og krav med hensyn til design og funktionalitet mv. Endvidere er der

inden påbegyndelsen af arbejdet indgået bindende kontrakt, der medfører

bod eller erstatning ved eventuel ophævelse.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen

og de samlede forventede indtægter på den enkelte entreprisekontrakt.

Færdiggørelsesgraden fastsættes med udgangspunkt i de

afholdte omkostninger og samlede forventede omkostninger.

Hvis det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale

indtægter på en igangværende entreprisekontrakt, indregnes det

samlede forventede tab på entreprisen som en omkostning straks.


• Årsrapport 07 •

• 31 •

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, indregnes salgsværdien

til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis

denne er lavere.

Den enkelte igangværende entreprisekontrakt indregnes i balancen

under tilgodehavender eller kortfristede forpligtelser afhængig af nettoværdien

af salgsværdien med fradrag af acontofaktureringer og indregnede

tab.

Omkostninger i forbindelse med salgs- og tilbudsarbejde til opnåelse

af kontrakter indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen under

salgsomkostninger i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter kan enten indgå som et aktiv eller som et

passiv under henholdsvis tilgodehavender og kortfristede forpligtelser.

I periodeafgrænsningsposter indgår omkostninger eller indtægter, som

er afholdt eller indgået i året vedrørende efterfølgende regnskabsår,

bortset fra poster, som vedrører igangværende entreprisekontrakter.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, opført under kortfristede aktiver, måles til

dagsværdi på balancedagen. Ændringer i dagsværdien indregnes løbende

i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger.

Aktuel skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i

balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret

for betalte acontoskatter mv.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver måles efter den

balanceorienterede gældsmetode og omfatter samtlige midlertidige

forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og

forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle

vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill

og kontorejendomme. Ved opgørelsen tages udgangspunkt i den planlagte

anvendelse af aktivet henholdsvis afviklingen af forpligtelsen og

de hertil svarende skatteregler.

Der hensættes udskudt skat til dækning af genbeskatning af skattemæssige

underskud i de sambeskattede udenlandske dattervirksomheder,

hvis afhændelse af kapitalandelene eller udtræden af den internationale

sambeskatning vurderes at blive aktuel.

Udskudte skatteaktiver, herunder fremførselsberettigede skattemæssige

underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at

kunne realiseres. Det kan ske enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser

eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening i selskabet

eller moderselskabet og de øvrige sambeskattede virksomheder i

samme land. Udskudte skatteaktiver opføres på en særskilt linje under

finansielle aktiver.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse

på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for

året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Reserve for valutakursreguleringer

Reserve for valutakursreguleringer i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer

efter den 1. januar 2004, opstået ved omregning af regnskaber

for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle valuta til

danske kroner samt kursregulering af mellemværender med udenlandske

virksomheder, der anses for en del af koncernens samlede nettoinvestering

i den pågældende virksomhed.

Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne

i resultatopgørelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der

ifølge lovgivningen er gældende i de respektive lande, når den udskudte

skat forventes udløst som aktuel skat. Ved forskydning i udskudt

skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes virkningen i resultatopgørelsen,

medmindre der er tale om poster, der tidligere er ført

over egenkapitalen.

Pensionsforpligtelser

Koncernens pensionsordninger er forsikringsmæssigt afdækket (bidragsbaserede).

Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger

medtages i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører, og eventuelle

skyldige omkostninger medtages i balancen under anden gæld.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere

begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, når det er sandsynligt,

at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens

økonomiske ressourcer, og når der kan foretages en pålidelig

beløbsmæssig opgørelse af forpligtelsen.


• 32 • • Anvendt regnskabspraksis •

Finansielle gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter mv. indregnes ved låneoptagelse til det modtagne

provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. De

finansielle gældsforpligtelser måles i de efterfølgende perioder til amortiseret

kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse

af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den

nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, dattervirksomheder

og associerede virksomheder samt anden gæld, måles

til amortiseret kostpris.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme opdelt på

drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt hvorledes

disse pengestrømme har påvirket koncernens likvider.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under

pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen

indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra købstidspunktet,

og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes

frem til salgstidspunktet.

Likviditet

Likviditet omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld

til kreditinstitutter mv.

Segmentoplysninger

Segmenteringen følger koncernens ledelsesmæssige og interne økonomistyring.

Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse

med koncernens anvendte regnskabspraksis.

Koncernen er udelukkende beskæftiget inden for ét segment, og der

gives derfor alene oplysninger om den geografiske fordeling af koncernens

omsætning og langfristede aktiver.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings

”Anbefalinger og Nøgletal 2005”.

De anvendte nøgletal er defineret bagest i årsrapporten, på omslaget.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode

som resultat af primær drift reguleret for ikke-kontante driftsposter,

ændringer i driftskapitalen samt finansielle poster og betalte selskabsskatter.

Pengestrømme til investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse

med køb og salg af virksomheder og aktiviteter, immaterielle,

materielle og finansielle aktiver samt køb og salg af værdipapirer, der

ikke medregnes som likvider.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra

aktionærer inklusive betaling af udbytte samt optagelse af og afdrag

på langfristet gæld.


• Årsrapport 07 •

• 33 •

Pengestrømsopgørelse

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

Drift

-172,3 -46,3 Resultat af primær drift 193,8 59,9

11,6 106,5 2 Driftsposter uden likviditetsvirkning 119,8 179,7

-160,7 60,2 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 313,6 239,6

Ændringer i driftskapital:

29,5 -78,4 Varebeholdninger -113,7 55,5

-414,6 -113,8 Tilgodehavender ekskl. igangværende entreprisekontrakter -294,0 -595,6

357,8 -14,3 Igangværende entreprisekontrakter 24,4 391,8

247,1 -235,7 Leverandørgæld og andre kortfristede forpligtelser 50,0 280,4

59,1 -382,0 Pengestrømme fra primær drift -19,7 371,7

9,8 21,7 Finansielle indbetalinger 32,9 20,8

-15,3 -10,7 Finansielle udbetalinger -38,4 -30,9

53,6 -371,0 Pengestrømme fra ordinær drift -25,2 361,6

-43,8 -42,7 Betalte selskabsskatter, netto -47,4 -44,5

9,8 -413,7 Pengestrømme fra driftsaktivitet -72,6 317,1

Investeringer

-6,8 - 3 Køb af virksomheder og aktiviteter -0,3 -6,8

- 270,4 3 Salg af virksomheder og aktiviteter 270,4 12,7

-106,9 -88,7 2 Køb af materielle aktiver -196,8 -287,5

16,4 47,7 Salg af materielle aktiver 55,4 68,5

139,5 193,4 Udbytte fra dattervirksomheder og associerede virksomheder 0,0 5,0

-87,9 -199,0 Køb af værdipapirer -199,0 -90,0

58,3 137,9 Salg af værdipapirer 137,9 58,3

12,6 361,7 Pengestrømme til investeringsaktivitet 67,6 -239,8

Finansiering

Fremmedfinansiering:

- - Minoritetsinteresser -7,5 -4,6

45,7 0,0 2 Optagelse af langfristet gæld til kreditinstitutter mv. 5,8 45,7

-23,7 -62,9 Afdrag og indfrielse af langfristet gæld til kreditinstitutter mv. -33,7 -48,6

22,0 -62,9 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -35,4 -7,5

44,4 -114,9 Årets pengestrømme, netto -40,4 69,8

108,9 153,3 Likviditet 01-01 217,5 147,7

153,3 38,4 4 Likviditet 31-12 177,1 217,5

Pengestrømsopgørelsen kan ikke alene udledes af det offentliggjorte regnskabsmateriale.


• 34 • • Resultatopgørelse •

Resultatopgørelse

MODERSELSKAB

KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

7.739,6 8.375,6 5 Nettoomsætning 11.713,8 11.062,5

-7.730,1 -8.243,5 6-7 Produktionsomkostninger -11.159,7 -10.619,5

9,5 132,1 Bruttoresultat 554,1 443,0

-96,9 -89,9 Salgsomkostninger -127,5 -129,0

-84,9 -88,5 6-8 Administrationsomkostninger -232,8 -254,1

-172,3 -46,3 Resultat af primær drift 193,8 59,9

- - 15 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,0 0,0

135,0 379,9 9 Finansielle indtægter 155,6 23,3

-63,6 -55,3 10 Finansielle omkostninger -38,3 -30,9

-100,9 278,3 Resultat før skat 311,1 52,3

31,5 -38,3 11 Skat af årets resultat -75,9 -14,7

-69,4 240,0 Årets resultat 235,2 37,6

Årets resultat fordeler sig således

-69,4 240,0 Aktionærer i MT Højgaard a/s 234,3 29,1

- - Minoritetsaktionærer 0,9 8,5

-69,4 240,0 I alt 235,2 37,6

Forslag til resultatdisponering

0,0 50,0 Udbytte for regnskabsåret

-69,4 190,0 Overført til næste år

-69,4 240,0 I alt

Resultat pr. aktie

12 Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS), kr. 21,3 2,6


• Årsrapport 07 •

• 35 •

Balance

MODERSELSKAB AKTIVER KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver

28,0 28,0 Goodwill 64,0 73,6

28,0 28,0 13 Immaterielle aktiver i alt 64,0 73,6

Materielle aktiver

185,0 189,1 Grunde og bygninger 336,4 357,4

189,3 193,4 Produktionsanlæg og maskiner 274,7 445,1

14,7 12,1 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 76,1 78,3

6,2 4,2 Materielle aktiver under opførelse 12,7 27,7

395,2 398,8 14 Materielle aktiver i alt 699,9 908,5

Finansielle aktiver

332,0 241,5 15 Kapitalandele i dattervirksomheder - -

72,2 47,0 15 Kapitalandele i associerede virksomheder 1,0 0,7

16,2 11,6 15 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 11,7 5,6

0,3 0,3 15 Andre kapitalandele 1,0 0,9

290,1 245,6 20 Udskudte skatteaktiver 210,3 249,5

710,8 546,0 Finansielle aktiver i alt 224,0 256,7

1.134,0 972,8 Langfristede aktiver i alt 987,9 1.238,8

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger

11,9 22,7 Råvarer og hjælpematerialer 64,5 54,4

415,8 483,5 Ejendomme til videresalg 540,0 438,4

427,7 506,2 16 Varebeholdninger i alt 604,5 492,8

Tilgodehavender

1.455,3 1.557,4 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.225,4 2.192,1

217,2 312,8 22 Igangværende entreprisekontrakter 426,0 369,4

128,7 18,7 Tilgodehavender hos dattervirksomheder - -

1,0 0,6 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0,0 6,3

0,0 7,1 Selskabsskat 1,3 0,0

60,8 106,5 Andre tilgodehavender 162,2 95,7

44,6 126,8 Periodeafgrænsningsposter 134,0 77,6

1.907,6 2.129,9 17 Tilgodehavender i alt 2.948,9 2.741,1

87,9 149,0 18 Værdipapirer 149,0 87,9

153,3 203,7 4 Likvide beholdninger 342,4 263,8

2.576,5 2.988,8 Kortfristede aktiver i alt 4.044,8 3.585,6

3.710,5 3.961,6 Aktiver i alt 5.032,7 4.824,4


• 36 • • Balance •

Balance

MODERSELSKAB PASSIVER KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

Egenkapital

220,0 220,0 Aktiekapital 220,0 220,0

- - Reserve for valutakursreguleringer 0,4 -2,8

532,6 722,6 Overført resultat 960,9 780,0

0,0 50,0 Foreslået udbytte 50,0 0,0

752,6 992,6 Moderselskabets andel af egenkapitalen 1.231,3 997,2

- - Minoritetsinteresser 0,0 23,6

752,6 992,6 Egenkapital i alt 1.231,3 1.020,8

Langfristede forpligtelser

78,4 70,1 19 Kreditinstitutter mv. 115,9 174,3

0,0 0,0 20 Udskudte skatteforpligtelser 0,7 24,1

38,6 45,2 21 Andre hensatte forpligtelser 69,1 62,3

117,0 115,3 Langfristede forpligtelser i alt 185,7 260,7

Kortfristede forpligtelser

64,1 9,6 19 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 17,5 80,8

0,0 165,3 19 Kreditinstitutter mv. 165,3 46,3

970,0 1.148,3 22 Igangværende entreprisekontrakter 1.335,2 1.216,8

133,0 143,6 Modtagne forudbetalinger fra kunder 170,1 157,1

954,5 827,2 Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.078,7 1.282,6

203,3 0,0 Gæld til dattervirksomheder - -

8,0 0,0 Gæld til associerede virksomheder 0,0 0,4

31,6 0,0 Selskabsskat 0,0 37,0

420,1 462,7 Anden gæld 694,0 659,8

56,0 96,7 Periodeafgrænsningsposter 151,9 59,4

0,3 0,3 21 Andre hensatte forpligtelser 3,0 2,7

2.840,9 2.853,7 Kortfristede forpligtelser i alt 3.615,7 3.542,9

2.957,9 2.969,0 Forpligtelser i alt 3.801,4 3.803,6

3.710,5 3.961,6 Passiver i alt 5.032,7 4.824,4

Noter uden henvisning

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

23 Sikkerhedsstillelser

24 Leasingforpligtelser

25 Eventualforpligtelser

26 Nærtstående parter

27 Joint ventures

28 Finansielle instrumenter

29 Ny regnskabsregulering

30 Begivenheder efter balancedagen

31 Segmentoplysninger

32 Effekt af ændring i regnskabspraksis

33 Selskabsoversigt


• Årsrapport 07 •

• 37 •

Egenkapitalopgørelse

MODERSELSKAB

Aktiekapital Overført Foreslået I alt

Beløb i mio. kr. resultat udbytte

2006

Egenkapital 01-01 220,0 628,1 0,0 848,1

Ændring i anvendt regnskabspraksis -26,1 -26,1

Korrigeret egenkapital 01-01 220,0 602,0 0,0 822,0

Årets resultat -69,4 -69,4

Totalindkomst i alt 0,0 -69,4 0,0 -69,4

Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 -69,4 0,0 -69,4

Egenkapital 31-12 220,0 532,6 0,0 752,6

2007

Egenkapital 01-01 220,0 532,6 0,0 752,6

Årets resultat 240,0 240,0

Totalindkomst i alt 0,0 240,0 0,0 240,0

Foreslået udbytte -50,0 50,0 0,0

Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 190,0 50,0 240,0

Egenkapital 31-12 220,0 722,6 50,0 992,6

MT Højgaard a/s’ selskabskapital udgør pr. 31. december 2007 kr. 220 mio. fordelt på aktier a kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.


• 38 • • Egenkapitalopgørelse •

Egenkapitalopgørelse

KONCERN

Aktiekapital Reserve for Overført Foreslået MT Minoritets- I alt

valutakurs- resultat udbytte Højgaards aktionærernes

Beløb i mio. kr. reguleringer andel i alt andel

2006

Egenkapital 01-01 220,0 -2,5 778,9 0,0 996,4 19,9 1.016,3

Ændring i anvendt regnskabspraksis -28,1 -28,1 -28,1

Korrigeret egenkapital 01-01 220,0 -2,5 750,8 0,0 968,3 19,9 988,2

Årets resultat 29,1 29,1 8,5 37,6

Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder -0,3 -0,3 -0,2 -0,5

Øvrige reguleringer 0,1 0,1 0,1

Totalindkomst i alt 0,0 -0,3 29,2 0,0 28,9 8,3 37,2

Udloddet udbytte 0,0 -4,6 -4,6

Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 -0,3 29,2 0,0 28,9 3,7 32,6

Egenkapital 31-12 220,0 -2,8 780,0 0,0 997,2 23,6 1.020,8

2007

Egenkapital 01-01 220,0 -2,8 780,0 0,0 997,2 23,6 1.020,8

Årets resultat 234,3 234,3 0,9 235,2

Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder -0,2 -0,2 0,0 -0,2

Totalindkomst i alt 0,0 -0,2 234,3 0,0 234,1 0,9 235,0

Til- og afgang af minoritetsinteresser -17,0 -17,0

Foreslået udbytte -50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Udloddet udbytte 0,0 -7,5 -7,5

Overførsel mellem reserver 3,4 -3,4 0,0 0,0 0,0

Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 3,2 180,9 50,0 234,1 -23,6 210,5

Egenkapital 31-12 220,0 0,4 960,9 50,0 1.231,3 0,0 1.231,3


• Årsrapport 07 •

• 39 •

Oversigt over noter

Note

Side

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 40

2 Poster uden likviditetsvirkning 41

3 Køb og salg af virksomheder og aktiviteter 41

4 Likviditet 42

5 Nettoomsætning 42

6 Afskrivninger 42

7 Personaleomkostninger 43

8 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 43

9 Finansielle indtægter 43

10 Finansielle omkostninger 44

11 Skat af årets resultat 44

12 Resultat og udvandet resultat pr. aktie 44

13 Goodwill 45

14 Materielle aktiver 46

15 Finansielle aktiver 50

16 Varebeholdninger 52

17 Tilgodehavender 53

18 Værdipapirer 53

19 Rentebærende forpligtelser 54

20 Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser 55

21 Andre hensatte forpligtelser 56

22 Igangværende entreprisekontrakter 56

23 Sikkerhedsstillelser 57

24 Leasingforpligtelser 57

25 Eventualforpligtelser 58

26 Nærtstående parter 58

27 Joint ventures 59

28 Finansielle instrumenter 61

29 Ny regnskabsregulering 62

30 Begivenheder efter balancedagen 62

31 Segmentoplysninger 62

32 Effekt af ændring i regnskabspraksis 63

33 Selskabsoversigt 64


• 40 • • Noter •

Noter

Note

Beløb i mio. kr.

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Skønsmæssig usikkerhed

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves

skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og

forpligtelser på balancedagen.

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige,

men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være

ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan

opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at

de faktiske resultater afviger fra disse skøn. Særlige risici for MT Højgaard koncernen er

omtalt i ledelsesberetningen under afsnittet om ”Risikofaktorer” på side 17-18.

Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, vedrører hovedsageligt måling af

salgsværdien af igangværende entreprisekontrakter samt udfaldet af tvister.

Ved nedskrivningstest af kapitalandele og goodwill foretages tillige skøn over, hvorledes

de pågældende virksomheder eller dele af virksomheden, som goodwill knytter sig til,

vil være i stand til at generere tilstrækkelig positive nettopengestrømme i fremtiden til at

understøtte værdien af kapitalandelen eller goodwill, og øvrige nettoaktiver i den pågældende

del af virksomheden. Dette er naturligt behæftet med en vis usikkerhed, hvilket

afspejles i den valgte diskonteringsfaktor. Forudsætningerne for nedskrivningstesten for

kapitalandele og goodwill er beskrevet i henholdsvis note 13 og 15.

Grundlag for ledelsens vurderinger

Som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger,

ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i årsregnskabet

indregnede beløb. De vurderinger, som har væsentligst indvirkning på de

i årsregnskabet indregnede beløb, omfatter væsentligst igangværende entreprisekontrakter,

og hvornår indtægter og omkostninger i henhold til kontrakt med tredjemand

skal behandles i overensstemmelse med produktions- eller salgsmetoden.

Ledelsen har vurderet, at der ikke i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2007 med

sammenligningstal for 2006 er foretaget vurderinger i forbindelse med den anvendte

regnskabspraksis ud over ovennævnte regnskabsmæssige skøn, der har haft væsentlig

indvirkning på regnskabsaflæggelsen.


• Årsrapport 07 •

• 41 •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

2 Poster uden likviditetsvirkning

Driftsposter uden likviditetsvirkning

68,4 64,3 Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 155,8 157,2

-56,8 42,2 Øvrige reguleringer -36,0 22,5

11,6 106,5 Driftsposter uden likviditetsvirkning i alt 119,8 179,7

Ikke-kontante transaktioner

-108,8 -88,7 Køb af materielle aktiver inkl. finansielt leasede aktiver -209,6 -298,5

1,9 0,0 Heraf finansielt leasede aktiver 12,8 11,0

-106,9 -88,7 Køb af materielle aktiver -196,8 -287,5

47,6 0,0 Optagelse af gæld til kreditinstitutter mv. inkl. leasinggæld 18,6 56,7

-1,9 0,0 Heraf leasinggæld -12,8 -11,0

45,7 0,0 Optagelse af langfristet gæld til kreditinstitutter mv. 5,8 45,7

3 Køb og salg af virksomheder og aktiviteter

Køb af virksomheder og aktiviteter

2,7 - Materielle aktiver 0,0 2,7

0,1 - Varebeholdninger 0,1 0,1

2,8 - Overtagne identificerbare nettoaktiver 0,1 2,8

4,0 - Goodwill 0,2 4,0

6,8 - Kontant anskaffelsessum, netto 0,3 6,8

Den regnskabsmæssige værdi af overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

før overtagelsestidspunktet udgør:

2,7 - Materielle aktiver 0,0 2,7

0,1 - Varebeholdninger 0,1 0,1

2,8 - Regnskabsmæssig værdi i alt før overtagelse 0,1 2,8

Efter indregning af identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi er goodwilll

i forbindelse med købet opgjort til kr. 0,2 mio., som repræsenterer de fremtidige

økonomiske fordele fra aktiver såsom knowhow og synergier.

De tilkøbte aktiviteter indgår i koncernens årsresultat for 2007 med kr. 0,2 mio.

Nettoomsætning og årets resultat for koncernen (urevideret), opgjort som om de

tilkøbte aktiviteter blev overtaget pr. 1. januar 2007, udgør henholdsvis kr. 11.716,1 mio.

og kr. 235,4 mio.


• 42 • • Noter •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

3 Køb og salg af virksomheder og aktiviteter (fortsat)

Salg af virksomheder og aktiviteter

- - Immaterielle aktiver 10,9 0,0

- - Materielle aktiver 280,8 14,2

- 69,1 Finansielle aktiver 2,0 0,0

- - Varebeholdninger 2,1 1,2

- - Tilgodehavender 148,9 0,0

- - Likvide beholdninger 47,6 0,0

- - Langfristede forpligtelser -118,2 -2,7

- - Kortfristede forpligtelser -220,5 0,0

- 69,1 Nettoaktiver 153,6 12,7

- 201,3 Regnskabsmæssig fortjeneste/tab 116,8 0,0

- 270,4 Kontant salgssum, netto 270,4 12,7

For en nærmere omtale af de tilkøbte og frasolgte virksomheder henvises i øvrigt til

særskilt afsnit herom i ledelsens beretning på side 6.

4 Likviditet

Likviditet pr. 31-12 kan specificeres således:

58,6 14,0 Frie likvide beholdninger 36,3 78,7

94,7 189,8 Andel af likvide beholdninger i joint ventures 306,1 185,1

0,0 203,7 Likvide beholdninger 342,4 263,8

0,0 -165,3 Kortfristet gæld til kreditinstitutter mv. -165,3 -46,3

153,3 38,4 I alt 177,1 217,5

- 0,0 Virkning af valutakursændringer 0,0 -

153,3 38,5 Likviditet i alt 177,1 217,5

Andel af likvide beholdninger i joint ventures er alene til rådighed for disse.

5 Nettoomsætning

Nettoomsætningen fordeler sig således:

7.407,0 8.030,5 Salgsværdi af årets produktion på igangværende og afsluttede entrepriser mv. 10.780,0 10.170,0

332,6 345,1 Udlejningsvirksomhed og tjenesteydelser 933,8 892,5

7.739,6 8.375,6 I alt 11.713,8 11.062,5

6 Afskrivninger

68,4 64,3 Materielle aktiver 155,8 157,2

68,4 64,3 Afskrivninger i alt 155,8 157,2

Afskrivninger indgår i resultatopgørelsen således:

63,2 59,7 Produktionsomkostninger 140,1 143,4

5,2 4,6 Administrationsomkostninger 15,7 13,8

68,4 64,3 Afskrivninger i alt 155,8 157,2


• Årsrapport 07 •

• 43 •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

7 Personaleomkostninger

Det samlede beløb til lønninger mv. kan specificeres således:

1.323,6 1.335,8 Lønninger og gager mv. 2.452,9 2.367,6

95,0 98,2 Pensionsbidrag (bidragsbaserede) 183,5 169,7

53,5 53,6 Andre omkostninger til social sikring 93,9 88,9

1.472,1 1.487,6 I alt 2.730,3 2.626,2

3.257 3.348 Gennemsnitligt antal medarbejdere 6.044 5.889

3.542 2.962 Antal medarbejdere, ultimo 5.872 6.245

Det samlede vederlag til ledelsen udgør:

1,8 1,9 Bestyrelse 1,9 1,8

10,7 9,5 Direktion 9,5 10,7

12,5 11,4 I alt 11,4 12,5

Det samlede vederlag til ledelsen kan specificeres således:

12,5 11,4 Gager og honorar mv. 11,4 12,5

12,5 11,4 I alt 11,4 12,5

8 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor (KPMG)

1,5 1,5 Revision 3,7 4,0

2,1 2,5 Andre ydelser end revision 3,2 2,8

9 Finansielle indtægter

13,8 26,1 Renteindtægter 24,4 19,8

1,7 202,9 Kursgevinster på værdipapirer og kapitalandele* 122,0 1,8

0,0 7,5 Valutakursgevinster 8,7 1,6

0,0 0,0 Gevinst på afledte finansielle instrumenter 0,3 0,0

38,4 43,5 Udbytte fra dattervirksomheder - -

81,1 99,9 Udbytte fra associerede virksomheder - -

0,0 0,0 Værdiregulering af andre kapitalandele 0,2 0,1

135,0 379,9 Finansielle indtægter i alt 155,6 23,3

1,1 1,0 Heri er indeholdt renteindtægter fra dattervirksomheder - -

* ) Heri indgår engangsindtægter ved salg af BMS, Seth og Composite på netto kr. 117 mio.


• 44 • • Noter •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

10 Finansielle omkostninger

14,4 10,6 Renteudgifter 20,5 23,1

0,9 0,0 Kurstab på værdipapirer og kapitalandele 3,7 0,9

3,7 0,0 Valutakurstab 14,0 6,9

Nedskrivning vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder

44,6 44,6 og associerede virksomheder mv. - -

0,0 0,1 Værdiregulering af andre kapitalandele 0,1 0,0

63,6 55,3 Finansielle omkostninger i alt 38,3 30,9

- - Heri er indeholdt renteudgifter til dattervirksomheder - -

11 Skat af årets resultat

-72,2 6,2 Aktuel skat -43,2 -97,8

103,7 -44,5 Forskydning i udskudt skat -32,7 83,1

31,5 -38,3 Skat af årets resultat -75,9 -14,7

Skat af årets resultat kan forklares således:

28,3 -69,6 Skat af årets resultat før skat beregnet med dansk skatteprocent (25%) -77,8 -14,7

- -31,1 Nedsættelse af dansk selskabsskat fra 28% til 25% -24,1 -

-2,4 5,2 Afvigelse i udenlandske virksomheders skatteprocent 0,5 -1,0

33,4 69,2 Ikke skattepligtige indtægter 31,4 0,5

-13,4 -11,2 Ikke fradragsberettigede udgifter -1,9 -1,5

-14,4 -0,8 Andet, herunder regulering vedrørende tidligere år -4,0 2,0

31,5 -38,3 Skat af årets resultat -75,9 -14,7

31 14 Effektiv skatteprocent (%) 24 28

12 Resultat og udvandet resultat pr. aktie

Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS og EPS-D), kr. 21,3 2,6

Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS og EPS-D) i 2007 kan beregnes som MT

Højgaards andel af koncernresultatet på kr. 234,3 mio. (2006: kr. 29,1 mio.) divideret med

11 mio. aktier (2006: 11 mio. aktier).

Aktiekapitalen i MT Højgaard a/s er fordelt på aktier a kr. 1.000. Beregningen af resultat

pr. aktie er dog baseret på en aktiestørrelse på nominelt kr. 20 som i de to børsnoterede

ejerselskaber Højgaard Holding a/s og Monberg & Thorsen A/S.


• Årsrapport 07 •

• 45 •

Noter

MODERSELSKAB

KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

13 Immaterielle aktiver

Goodwill

24,0 28,0 Kostpris 01-01 73,6 69,2

- - Afgang ved salg af virksomheder -9,8 -

4,0 0,0 Årets tilgang 0,2 4,4

28,0 28,0 Kostpris 31-12 64,0 73,6

0,0 0,0 Nedskrivninger 01-01/31-12 0,0 0,0

28,0 28,0 Regnskabsmæssig værdi 31-12 64,0 73,6

Goodwill

Der er pr. 31. december 2007 gennemført værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige

værdi af goodwill, der kan henføres til forretningsområde Anlæg (kr. 4,0 mio.) og

Byggeri (kr. 24,0 mio.) i MT Højgaard a/s, Enemærke & Petersen a/s (kr. 31,8 mio.) og

Lindpro a/s (kr. 4,2 mio.).

Ved vurderingen af genindvindingsværdien er anvendt nytteværdien, beregnet som

nutidsværdien af de fremtidige forventede nettopengestrømme fra de pengestrømsfrembringende

enheder. Ved testen pr. 31. december 2007 er nettopengestrømmene opgjort

med udgangspunkt i godkendt budget for 2008 samt estimater for årene 2009-2012.

Væksten i terminalperioden er fastsat til 2,5% (2006: 2%). Ved beregningen af nutidsværdien

er anvendt en diskonteringsfaktor før skat på 10-12% (2006: 11-12%).

Værdiforringelsestesten har ikke givet anledning til nedskrivning af goodwill til genindvindingsværdi.

Ledelsen vurderer, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger ikke vil

medføre, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill vil overstige genindvindingsværdien.


• 46 • • Noter •

Noter

MODERSELSKAB

Beløb i mio. kr.

14 Materielle aktiver

Grunde og Produktions- Andre anlæg, Materielle I alt

bygninger anlæg og driftsmateriel aktiver under

maskiner og inventar opførelse

2007

Kostpris 01-01 232,7 579,2 47,5 6,2 865,6

Årets tilgang 21,2 65,5 2,0 0,0 88,7

Årets afgang -16,9 -66,2 0,0 -2,0 -85,1

Kostpris 31-12 237,0 578,5 49,5 4,2 869,2

Af- og nedskrivninger 01-01 47,7 389,9 32,8 0,0 470,4

Afskrivninger årets afgang -5,5 -58,8 0,0 0,0 -64,3

Årets afskrivninger 5,7 54,0 4,6 0,0 64,3

Af- og nedskrivninger 31-12 47,9 385,1 37,4 0,0 470,4

Regnskabsmæssig værdi 31-12 189,1 193,4 12,1 4,2 398,8

For pantsatte ejendomme udgør:

Regnskabsmæssig værdi 108,9 108,9

Lån med aktuel restgæld 47,7 47,7

Finansielt leasede aktiver:

Regnskabsmæssig værdi 27,6 0,0 27,6


• Årsrapport 07 •

• 47 •

Noter

MODERSELSKAB

Beløb i mio. kr.

14 Materielle aktiver (fortsat)

Grunde og Produktions- Andre anlæg, Materielle I alt

bygninger anlæg og driftsmateriel aktiver under

maskiner og inventar opførelse

2006

Kostpris 01-01 213,2 537,3 58,1 5,9 814,5

Tilgang ved køb af aktiviteter 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7

Årets tilgang 19,5 78,0 3,3 6,2 107,0

Årets afgang 0,0 -36,1 -16,6 -5,9 -58,6

Kostpris 31-12 232,7 579,2 47,5 6,2 865,6

Af- og nedskrivninger 01-01 42,6 365,8 34,8 0,0 443,2

Afskrivninger årets afgang 0,0 -34,0 -7,2 0,0 -41,2

Årets afskrivninger 5,1 58,1 5,2 0,0 68,4

Af- og nedskrivninger 31-12 47,7 389,9 32,8 0,0 470,4

Regnskabsmæssig værdi 31-12 185,0 189,3 14,7 6,2 395,2

For pantsatte ejendomme udgør:

Regnskabsmæssig værdi 116,1 116,1

Lån med aktuel restgæld 49,5 49,5

Finansielt leasede aktiver:

Regnskabsmæssig værdi 55,7 6,1 61,8


• 48 • • Noter •

Noter

KONCERN

Beløb i mio. kr.

14 Materielle aktiver (fortsat)

Grunde og Produktions- Andre anlæg, Materielle I alt

bygninger anlæg og driftsmateriel aktiver under

maskiner og inventar opførelse

2007

Kostpris 01-01 454,8 1.192,5 176,7 27,7 1.851,7

Afgang ved salg af virksomheder -47,0 -388,5 -12,0 0,0 -447,5

Årets tilgang 39,6 115,2 35,3 9,1 199,2

Årets afgang -17,1 -126,1 -9,0 -24,1 -176,3

Kostpris 31-12 430,3 793,1 191,0 12,7 1.427,1

Af- og nedskrivninger 01-01 97,4 747,4 98,4 0,0 943,2

Afgang ved salg af virksomheder -10,0 -241,0 -10,0 0,0 -261,0

Afskrivninger årets afgang -3,5 -103,8 -3,5 0,0 -110,8

Årets afskrivninger 10,0 115,8 30,0 0,0 155,8

Af- og nedskrivninger 31-12 93,9 518,4 114,9 0,0 727,2

Regnskabsmæssig værdi 31-12 336,4 274,7 76,1 12,7 699,9

For pantsatte ejendomme udgør:

Regnskabsmæssig værdi 182,7 182,7

Lån med aktuel restgæld 84,5 84,5

Finansielt leasede aktiver:

Regnskabsmæssig værdi 33,5 9,5 43,0


• Årsrapport 07 •

• 49 •

Noter

KONCERN

Beløb i mio. kr.

14 Materielle aktiver (fortsat)

Grunde og Produktions- Andre anlæg, Materielle I alt

bygninger anlæg og driftsmateriel aktiver under

maskiner og inventar opførelse

2006

Kostpris 01-01 441,5 1.105,3 157,7 15,1 1.719,6

Tilgang ved køb af aktiviteter 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7

Valutakursreguleringer 0,0 0,4 0,1 0,0 0,5

Årets tilgang 57,5 155,3 43,7 31,1 287,6

Årets afgang -44,2 -68,5 -27,5 -18,5 -158,7

Kostpris 31-12 454,8 1.192,5 176,7 27,7 1.851,7

Af- og nedskrivninger 01-01 118,7 686,3 86,5 0,0 891,5

Valutakursreguleringer 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2

Afskrivninger årets afgang -31,6 -58,5 -15,6 0,0 -105,7

Årets afskrivninger 10,3 119,5 27,4 0,0 157,2

Af- og nedskrivninger 31-12 97,4 747,4 98,4 0,0 943,2

Regnskabsmæssig værdi 31-12 357,4 445,1 78,3 27,7 908,5

For pantsatte ejendomme udgør:

Regnskabsmæssig værdi 194,8 194,8

Lån med aktuel restgæld 95,2 95,2

Finansielt leasede aktiver:

Regnskabsmæssig værdi 105,2 15,5 120,7


• 50 • • Noter •

Noter

MODERSELSKAB

Beløb i mio. kr.

15 Finansielle aktiver

Kapitalandele Kapitalandele Andre Tilgodehavende Udskudte I alt

i dattervirksomheder i associerede kapitalandele hos associerede skatteaktiver

virksomheder

virksomheder

2007

Kostpris 01-01 460,0 72,2 0,2

Årets tilgang 0,5 39,8 0,0

Årets afgang -94,2 -65,0 0,0

Kostpris 31-12 366,3 47,0 0,2

Reguleringer 01-01 -128,0 0,0 0,1

Årets nedskrivninger -4,7 0,0 -0,1

Årets tilbageførte nedskrivninger 7,9 0,0 0,0

Øvrige reguleringer 0,0 0,0 0,1

Reguleringer 31-12 -124,8 0,0 0,1

Regnskabsmæssig værdi 31-12 241,5 47,0 0,3 11,6 245,6 546,0

2006

Kostpris 01-01 508,1 80,8 0,2

Årets tilgang 6,0 0,4 0,0

Årets afgang -54,1 -9,0 0,0

Kostpris 31-12 460,0 72,2 0,2

Reguleringer 01-01 -187,0 -4,4 0,1

Årets nedskrivninger -10,9 0,0 0,0

Årets tilbageførte nedskrivninger 35,0 0,0 0,0

Øvrige reguleringer 34,9 4,4 0,0

Reguleringer 31-12 -128,0 0,0 0,1

Regnskabsmæssig værdi 31-12 332,0 72,2 0,3 16,2 290,1 710,8

En oversigt over koncernvirksomhederne findes på side 64.

I 2007 er foretaget nedskrivning til genindvindingsværdi på kapitalandele i dattervirksomheder med kr. 4,7 mio.

Endvidere er tilbageført nedskrivninger for tidligere år med kr. 7,9 mio.

Ved vurderingen af genindvindingsværdien er anvendt nytteværdien, der beregnes som nutidsværdien af de fremtidige forventede nettopengestrømme

fra de pengestrømsfrembringende enheder. Ved beregningen af nutidsværdien er anvendt en diskonteringsfaktor før skat på 10-12% (2006: 11-12%).

Årets nedskrivning og tilbageførte nedskrivninger er indregnet under finansielle omkostninger, jf. note 10.

Nedskrivningen vedrører virksomhed LN Entreprise a/s, hvor aktiviteterne alene omfatter opfyldelse af garantiforpligtelser

i forbindelse med tidligere sager. Den regnskabsmæssige værdi er nedskrevet til den skønnede genindvindingsværdi.

Årets tilbageførte nedskrivninger vedrører virksomhed MT Højgaard Grønland ApS. Selskabet har i 2007 realiseret et overskud,

og forventer tillige overskud i de kommende år. Dette har givet anledning til en delvis tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger

med udgangspunkt i den skønnede genindvindingsværdi.


• Årsrapport 07 •

• 51 •

Noter

KONCERN

Beløb i mio. kr.

15 Finansielle aktiver (fortsat)

Kapitalandele Andre Tilgodehavende Udskudte I alt

i associerede kapitalandele hos associerede skatteaktiver

virksomheder

virksomheder

2007

Kostpris 01-01 1,7 2,5

Årets tilgang 0,3 0,0

Kostpris 31-12 2,0 2,5

Reguleringer 01-01 -1,0 -1,6

Øvrige reguleringer 0,0 0,1

Reguleringer 31-12 -1,0 -1,5

Regnskabsmæssig værdi 31-12 1,0 1,0 11,7 210,3 224,0

2006

Kostpris 01-01 10,7 2,5

Årets afgang -9,0 0,0

Kostpris 31-12 1,7 2,5

Reguleringer 01-01 -5,0 -1,7

Udloddet udbytte -5,0 0,0

Øvrige reguleringer 9,0 0,1

Reguleringer 31-12 -1,0 -1,6

Regnskabsmæssig værdi 31-12 0,7 0,9 5,6 249,5 256,7

Associerede virksomheder (tallene er 100% ejerandel)

Årets Aktiver Forpligtelser

Omsætning resultat i alt i alt

2007

ApS KBIL 38 NR. 2286 (50%) 0,0 0,0 0,6 0,2

OPP Hobro Tinglysningsret a/s 0,5 0,0 8,6 7,8

OPP Vildbjerg Skole A/S (50%) 10,6 0,0 126,2 125,3

Øvrige 0,5 0,0 0,0 0,0

Koncern i alt 11,6 0,0 135,4 133,3

2006

EA/S Matr. Nr. 33 eø Brøndbyvester (50%) 0,0 -0,1 0,0 0,0

ApS KBIL 38 NR. 2286 (50%) 0,0 0,1 0,5 0,2

OPP Vildbjerg Skole A/S (50%) 0,0 0,0 125,6 124,7

Koncern i alt 0,0 0,0 126,1 124,9

Der er ingen eventualforpligtelser i de associerede virksomheder.

Der er ingen interne avancer eller tab fra samhandel med associerede virksomheder.


• 52 • • Noter •

Noter

MODERSELSKAB

KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

16 Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer

10,5 11,9 Kostpris 01-01 54,4 52,9

- - Afgang ved salg af virksomheder -0,5 -

1,4 10,8 Årets tilgang 60,4 5,5

0,0 0,0 Årets afgang -49,8 -4,0

11,9 22,7 Kostpris 31-12 64,5 54,4

0,0 0,0 Reguleringer 01-01/31-12 0,0 0,0

11,9 22,7 Regnskabsmæssig værdi 31-12 64,5 54,4

0,0 0,0 Værdi af beholdning optaget til nettorealisationsværdi 0,1 0,3

Ejendomme til videresalg

453,6 421,5 Kostpris 01-01 429,5 488,7

282,2 222,9 Årets tilgang 281,6 347,5

-314,3 -155,2 Årets afgang -180,0 -406,7

421,5 489,2 Kostpris 31-12 531,1 429,5

-6,8 -5,7 Reguleringer 01-01 8,9 7,8

1,1 0,0 Årets tilbageførte nedskrivninger 0,0 1,1

-5,7 -5,7 Reguleringer 31-12 8,9 8,9

415,8 483,5 Regnskabsmæssig værdi 31-12 540,0 438,4

3,2 3,2 Værdi af ejendomme optaget til nettorealisationsværdi 8,9 8,9

For pantsatte ejendomme udgør:

0,0 0,0 Regnskabsmæssig værdi 5,7 5,7

0,0 0,0 Lån med aktuel restgæld 1,7 2,0

Ejendommene til videresalg består af ubebyggede grunde, der besiddes med henblik på

projektudviklingsaktiviteter, og igangværende projektudviklingssager.


• Årsrapport 07 •

• 53 •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

17 Tilgodehavender

4,4 5,8 Tilgodehavender, der forfalder til betaling mere end et år efter balancetidspunktet 5,8 6,7

Tilgodehavender med forfald mere end et år efter balancetidspunktet vedrører husleje-

deposita.

Dagsværdien af tilgodehavender anses at svare til den regnskabsmæssige værdi.

Kreditrisici

Nedskrivninger indeholdt i tilgodehavender har udviklet sig som følger:

3,2 4,1 Regnskabsmæssig værdi 01-01 6,2 3,2

0,0 1,4 Hensat i året 4,3 2,1

0,0 -2,8 Anvendt i året -2,8 0,0

0,9 0,0 Øvrige reguleringer 0,0 0,9

4,1 2,7 Regnskabsmæssig værdi 31-12 7,7 6,2

4,1 2,7 Nominel værdi af nedskrevne tilgodehavender 8,6 6,2

Tilgodehavender, der var overforfaldne pr. 31. december med over 90 dage,

65,8 80,1 som ikke er nedskrevet: 82,2 65,8

18 Værdipapirer

87,9 149,0 Obligationer 149,0 87,9

87,9 149,0 Regnskabsmæssig værdi i alt 149,0 87,9

88,0 150,0 Nominel beholdning 150,0 88,0

38,0 0,0 Obligationer med udløb mere end et år fra balancetidspunktet 0,0 38,0

2,0 1,0 Varighed på obligationsbeholdningen (år) 1,0 2,0

4,1 4,2 Effektiv rente på obligationsbeholdningen (%) 4,2 4,1

1,7 1,4 Kursfølsomhed på obligationsbeholdningen ved en renteændring på ét procentpoint 1,4 1,7

21,0 0,0 Obligationer deponeret som sikkerhedsstillelse (kursværdi) 0,0 21,0

Moderselskabet og koncernen måler obligationsbeholdningen til dagsværdi over resultatopgørelsen

i henhold til IAS 39, da beholdningen i overensstemmelse med koncernens

finansielle politik fungerer som likviditetsreserve. Obligationsbeholdningen består af

børsnoterede danske obligationer, der løbende overvåges og rapporteres til dagsværdi.


• 54 • • Noter •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

19 Rentebærende forpligtelser

De samlede rentebærende forpligtelser fordeler sig på engagementtyper som følger:

84,4 213,0 Kreditinstitutter mv. 251,3 184,0

58,1 32,0 Leasinggæld (finansielt leasede aktiver) 47,4 117,4

142,5 245,0 Regnskabsmæssig værdi i alt 298,7 301,4

De samlede rentebærende forpligtelser fordeler sig på følgende valutaer:

142,5 245,0 DKK 292,5 286,1

0,0 0,0 EUR 6,2 2,7

0,0 0,0 Øvrige 0,0 12,6

142,5 245,0 Regnskabsmæssig værdi i alt 298,7 301,4

De samlede rentebærende forpligtelser fordeler sig på fast og variabelt forrentet

gæld som følger:

140,0 63,0 Fast forrentet gæld 68,6 198,7

2,5 182,0 Variabelt forrentet gæld 230,1 102,7

142,5 245,0 Regnskabsmæssig værdi i alt 298,7 301,4

Fordelingen af de samlede rentebærende forpligtelser på effektiv forrentning kan

specificeres som følger:

75,6 31,9 Mindre end 5% 71,7 226,9

66,9 213,1 Mellem 5% og 7% 227,0 74,5

142,5 245,0 Regnskabsmæssig værdi i alt 298,7 301,4

5,5 5,2 Vægtet gennemsnitlig effektiv rente (%) 5,1 4,6

9,2 1,6 Vægtet gennemsnitlig restløbetid (år) 1,8 7,8

De rentebærende forpligtelser er indregnet i balancen som følger:

78,4 70,1 Langfristede forpligtelser 115,9 174,3

64,1 174,9 Kortfristede forpligtelser 182,8 127,1

142,5 245,0 Regnskabsmæssig værdi i alt 298,7 301,4

Forfaldsprofilen kan specificeres som følger:

64,1 174,9 Under et år 182,8 127,1

11,3 25,4 Mellem et og to år 33,8 16,0

33,9 19,3 Mellem to og fem år 32,1 80,4

33,2 25,4 Over fem år 50,0 77,9

142,5 245,0 Regnskabsmæssig værdi i alt 298,7 301,4

143,0 245,1 Dagsværdi 298,2 301,9

Dagsværdi af de finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede

fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt koncernens

aktuelle lånerente for tilsvarende løbetider.


• Årsrapport 07 •

• 55 •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

20 Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser

-186,4 -290,1 Udskudt skat (netto) 01-01 -225,4 -140,4

- - Afgang ved salg af virksomheder -16,9 -0,9

-103,7 44,5 Forskydning via resultatopgørelsen 32,7 -83,1

0,0 0,0 Øvrige reguleringer 0,0 -1,0

-290,1 -245,6 Udskudt skat (netto) 31-12 -209,6 -225,4

Den udskudte skat fordeler sig som følger:

Udskudte skatteaktiver

0,0 0,0 Immaterielle aktiver 0,1 0,0

125,0 43,4 Materielle aktiver 51,7 128,2

77,1 25,9 Kortfristede aktiver 27,1 79,2

10,4 9,3 Langfristede forpligtelser 11,2 12,7

8,0 7,9 Kortfristede forpligtelser 9,7 10,9

73,0 162,1 Fremførselsberettiget skattemæssigt underskud 162,6 79,9

293,5 248,6 Udskudte skatteaktiver 31-12 før modregning 262,4 310,9

-3,4 -3,0 Modregning inden for juridiske enheder og jurisdiktioner (lande) -52,1 -61,4

290,1 245,6 Udskudte skatteaktiver 31-12 210,3 249,5

Udskudte skatteforpligtelser

3,4 3,0 Immaterielle aktiver 3,0 4,5

0,0 0,0 Materielle aktiver 1,6 23,3

0,0 0,0 Kortfristede aktiver 48,2 42,9

0,0 0,0 Kortfristede forpligtelser 0,0 14,8

3,4 3,0 Udskudte skatteforpligtelser 31-12 før modregning 52,8 85,5

-3,4 -3,0 Modregning inden for juridiske enheder og jurisdiktioner (lande) -52,1 -61,4

0,0 0,0 Udskudte skatteforpligtelser 31-12 0,7 24,1

-290,1 -245,6 Udskudt skat (netto) 31-12 -209,6 -225,4

Den udskudte skat er beregnet med anvendelse af den gældende danske skattesats på 25%.

De fremførselsberettigede skattemæssige underskud er tidsubegrænsede og forventes

at kunne anvendes ved modregning i fremtidig indtjening.


• 56 • • Noter •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

21 Andre hensatte forpligtelser

31,6 38,9 Regnskabsmæssig værdi 01-01 65,0 59,6

7,6 6,6 Hensat i året 9,3 9,6

-0,3 0,0 Anvendt i året -0,7 -1,6

0,0 0,0 Ubenyttede hensættelser for tidligere år tilbageført -1,5 -0,7

0,0 0,0 Øvrige reguleringer 0,0 -1,9

38,9 45,5 Regnskabsmæssig værdi 31-12 72,1 65,0

Andre hensatte forpligtelser er indregnet i balancen som følger:

38,6 45,2 Langfristede hensatte forpligtelser 69,1 62,3

0,3 0,3 Kortfristede hensatte forpligtelser 3,0 2,7

38,9 45,5 Regnskabsmæssig værdi 31-12 72,1 65,0

Forfaldstidspunktet forventes at blive som følger:

0,3 0,3 Under et år 3,0 2,7

7,7 9,1 Mellem et og to år 10,1 7,7

23,2 27,0 Mellem to og fem år 31,2 28,1

7,7 9,1 Over fem år 27,8 26,5

38,9 45,5 Regnskabsmæssig værdi 31-12 72,1 65,0

Andre hensatte forpligtelser vedrører væsentligst hensættelser til 1 og 5 års

garantiarbejder på afsluttede entrepriser.

22 Igangværende entreprisekontrakter

5.700,8 8.275,6 Acontofakturering 9.108,7 7.057,0

-4.948,0 -7.440,1 Salgsværdi af entreprisekontrakter -8.199,5 -6.209,6

752,8 835,5 Igangværende entreprisekontrakter (netto) 909,2 847,4

Igangværende entreprisekontrakter er indregnet i balancen som følger:

970,0 1.148,3 Kortfristede forpligtelser 1.335,2 1.216,8

-217,2 -312,8 Tilgodehavender -426,0 -369,4

752,8 835,5 Igangværende entreprisekontrakter (netto) 909,2 847,4

Modtagne forudbetalinger fra kunder opføres særskilt i balancen under

kortfristede forpligtelser.


• Årsrapport 07 •

• 57 •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

23 Sikkerhedsstillelser

For entrepriser og leverancer er stillet sædvanlig sikkerhed i form af bankgarantier,

kautionsforsikringer og obligationsdepoter.

De afgivne garantier vedrører:

16,9 20,5 Tilbudsgarantier 38,7 21,8

1.272,3 1.424,5 Entrepriser og leverancer under udførelse 1.847,9 1.717,2

1.057,3 1.084,8 Afsluttede entrepriser og leverancer 1.346,7 1.230,1

2.346,5 2.529,8 I alt 3.233,3 2.969,1

Garantistillelser for afsluttede entrepriser og leverancer vedrører sædvanlige et og fem

års garantiarbejder.

For modtagne forudbetalinger mv. opført i balancen som gæld er stillet tilsvarende sikkerhed.

Der er endvidere stillet grunde, bygninger og ejendomme til sikkerhed for gæld

til kreditinstitutter mv. jf. note 14 og note 16.

24 Leasingforpligtelser

Finansiel leasing

Samlede fremtidige minimumsleasingydelser:

28,3 9,4 Forfald inden for et år 15,4 42,8

33,7 24,3 Forfald mellem to og fem år 34,9 77,5

0,0 0,0 Forfald over fem år 0,0 15,7

62,0 33,7 I alt 50,3 136,0

Regnskabsmæssig værdi (nutidsværdi):

0,0 8,1 Forfald inden for et år 14,1 12,8

26,2 23,8 Forfald mellem to og fem år 33,3 62,5

31,9 0,0 Forfald over fem år 0,0 42,1

58,1 31,9 I alt 47,4 117,4

3,9 1,8 Finansieringsomkostninger 2,9 18,6

Finansieringsomkostningerne, beregnet som forskellen mellem de samlede fremtidige

leasingydelser og regnskabsmæssig værdi (nutidsværdi) af finansielle leasingkontrakter,

indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Operationel leasing

Samlede fremtidige minimumsleasingydelser:

35,6 39,6 Forfald inden for et år 51,5 55,6

103,1 110,1 Forfald mellem to og fem år 140,4 150,2

70,2 55,4 Forfald over fem år 58,8 75,1

208,9 205,1 I alt 250,7 280,9


• 58 • • Noter •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

24 Leasingforpligtelser (fortsat)

18,5 34,0 24 Leasingydelser vedrørende operationelle kontrakter, der er indregnet i resultatopgørelsen 43,2 42,4

Koncernens finansielle og operationelle leasingaftaler vedrører primært biler og

driftsmateriel samt lejede lokaler. Leasingperioden er typisk på mellem 2 og 6 år med

mulighed for forlængelse efter periodens udløb. Ingen af leasingkontrakterne

indeholder betingede lejeydelser.

25 Eventualforpligtelser

Indeståelser

For enkelte datterselskaber og entrepriser kontraheret i datterselskaber har moderselskabet

i overensstemmelse med sædvanlig praksis afgivet indeståelse.

Verserende retssager

MT Højgaard koncernen er part i forskellige rets- og voldgiftssager, hvis udfald efter ledelsens

vurdering ikke forventes at have negativ betydning for koncernens finansielle stilling.

26 Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Koncernens nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter hovedaktionærerne

i moderselskabet MT Højgaard a/s. Moderselskabet er ejet af Højgaard Holding a/s

(54%) og Monberg & Thorsen A/S (46%), der begge er noteret på Københavns Fondsbørs.

Betydelig indflydelse

Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter virksomhedens bestyrelses- og

direktionsmedlemmer.

Endvidere omfatter moderselskabets nærtstående parter dattervirksomheder og associerede

virksomheder, hvor MT Højgaard a/s har bestemmende eller betydelig indflydelse.

En oversigt over koncernvirksomhederne findes på side 64.

Koncerninterne transaktioner

Der har ikke i årets løb, bortset fra koncerninterne transaktioner som er elimineret i

koncernregnskabet, samt normalt ledelsesvederlag, været gennemført transaktioner med

betydende aktionærer, bestyrelse eller direktion eller andre nærtstående parter. Ledelsesvederlag

fremgår af note 7.

Transaktioner mellem MT Højgaard a/s og øvrige koncernvirksomheder sker på markedsmæssige

vilkår.

De koncerninterne transaktioner mellem moderselskabet og de øvrige koncernvirksomheder

udgør:

299,0 221,9 Køb af varer og tjenesteydelser fra dattervirksomheder

53,6 16,5 Salg af varer og tjenesteydelser til dattervirksomheder

62,0 35,8 Køb af varer og tjenesteydelser fra associerede virksomheder

112,2 0,0 Salg af varer og tjenesteydelser til associerede virksomheder

Transaktioner mellem koncernvirksomheder er elimineret i koncernregnskabet.


• Årsrapport 07 •

• 59 •

Noter

KONCERN

Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

26 Nærtstående parter (fortsat)

Moderselskabets mellemværender med dattervirksomheder, associerede virksomheder

og fælles ledede virksomheder pr. 31. december fremgår af balancen, og vedrører

væsentligst almindelige forretningsmellemværender vedrørende køb og salg af varer og

tjenesteydelser. Mellemværenderne er uforrentede og indgås på samme betingelser som

moderselskabets øvrige kunder og leverandører. Der er ikke foretaget nedskrivninger på

mellemværender med dattervirksomheder, associerede virksomheder og fælles ledede

virksomheder i 2007 eller 2006.

Moderselskabets renteindtægter og renteudgifter vedrørende mellemværender med

dattervirksomheder fremgår af note 9 og 10.

Moderselskabets udbytte fra dattervirksomheder og associerede virksomheder fremgår

af note 9.

27 Joint ventures

MT Højgaard koncernen deltager i to former for joint ventures: fælles ledede aktiviteter

(konsortier og arbejdsfællesskaber) og fælles ledede virksomheder.

Fælles ledede aktiviteter indregnes i moderselskabets og koncernens regnskab pro rata i

henhold til aftalegrundlaget, hvorved den forholdsmæssige andel af aktiver og forpligtelser

samt indtægter og omkostninger fra de fælles ledede aktiviteter medtages i de tilsvarende

poster i regnskabet.

Fælles ledede virksomheder indregnes ved pro rata konsolidering i koncernregnskabet. I

moderselskabet måles investeringer i fælles ledede virksomheder til kostpris og indregnes

som associerede virksomheder.

Fælles ledede virksomheder

Koncernens andel af årets resultat og balanceposter for fælles ledede virksomheder er

indregnet i regnskabet med følgende beløb:

Resultatopgørelse

Omsætning 884,0 617,7

Årets resultat 156,6 108,7

Balance

Langfristede aktiver 81,6 265,5

Kortfristede aktiver 306,4 156,1

Aktiver i alt 388,0 421,6

Langfristede forpligtelser 25,4 97,6

Kortfristede forpligtelser 202,9 156,3

Forpligtelser i alt 228,3 253,9

Nettoaktiver 159,7 167,7


• 60 • • Noter •

Noter

Note

Beløb i mio. kr.

27 Joint ventures (fortsat)

Koncernen deltager i nedenstående joint ventures.

Joint ventures Ejerandel Andre deltagere

Fælles ledede aktiviteter

Amerikakaj * 50,00% TK Bygge-Holding A/S

Aircon JV * 50,00% Hoffmann A/S

EL - FTTH Nord ** * 50,00% Lindpro a/s

JV ElSyd ** * 50,00% Lindpro a/s

Kalvebod Konsortiet * 50,00% NCC Construction Danmark A/S

KFT-JV * 50,00% Hochtief Construction AG

LOKO JV * 66,00% M.J. Eriksson Aktieselskab

M3-Konsortiet * 60,00% M.J. Eriksson Aktieselskab

M10-Syd-Konsortiet * 60,00% M.J. Eriksson Aktieselskab

MP-Konsortiet * 50,00% E. Pihl & Søn A/S

MT Højgaard – Bravida JV/CTR * 50,00% Bravida Danmark A/S

MT Højgaard – Pihl * 50,00% E. Pihl & Søn A/S

MT Pihl Intel konsortiet * 50,00% E. Pihl & Søn A/S

Nuna Konsortiet * 40,00% Atcon Grønland A/S

Arssarnerit A/S

Vejcon Fyn * 30,00% Per Aarsleff A/S

Ove Arkil A/S

Jorton A/S

Vivaldis JV ** * 66,00% Promecon a/s

Fælles ledede virksomheder

Greenland Contractors I/S * 66,66% Greenland Resources A/S

MTHojgaard Al Obaidly W.L.L. 49,00% OITC W.L.L.

Seth S.A. 60,00% OPERATIO Lda.

*) De angivne danske joint ventures har i henhold til årsregnskabslovens § 5, stk. 1,

undladt at udarbejde årsrapport, idet disse joint ventures er indregnet i koncernregnskabet.

**) Koncerninterne joint ventures.


• Årsrapport 07 •

• 61 •

Noter

MODERSELSKAB KONCERN

2006 2007 Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

28 Finansielle instrumenter

For en beskrivelse af finansielle risici, herunder valuta-, rente- , kredit- og likviditetsrisici

samt koncernens politik på nævnte områder, henvises til omtalen af ”Risikofaktorer”

i ledelsens beretning på side 17-18.

For en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og metoder, herunder anvendte ind-

regningskriterier og målingsgrundlag, henvises til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis

på side 26-32.

Valutarisici

Koncernen anvender primært valutaterminskontrakter til afdækning af kontraktuelle og

budgetterede pengestrømme. Ændringer i værdien af afledte finansielle instrumenter

indregnes løbende i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger, da

betingelserne for regnskabsmæssig behandling som sikringsinstrumenter ikke opfyldes.

De åbenstående valutaterminsforretninger pr. 31. december 2007 har en restløbetid på

op til 7,1 år (2015).

Åbenstående valutaterminsforretninger pr. 31. december:

Dagsværdi (DKK):

0,0 0,0 GBP 0,0 32,8

0,0 0,0 USD 173,9 0,0

0,0 1,7 Øvrige 1,7 0,0

0,0 1,7 I alt 175,6 32,8

29 Ny regnskabsregulering

IASB og EU har godkendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag,

der ikke er obligatoriske for MT Højgaard ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2007:

Uden indvirkning på regnskabet

* IFRS 2 ”Share-based Payment - Vesting Conditions and Cancellations”

(endnu ikke godkendt af EU).

* IFRS 3 ”Business Combinations” (endnu ikke godkendt af EU).

* IAS 27 ”Consolidated and Separate Financial Statements” (endnu ikke godkendt af EU).

* IFRIC 11 IFRS2 ”Group and Treasury Share Transactions”.

* IFRIC 12 ”Service Concession Arrangements” (endnu ikke godkendt af EU).

* IFRIC 13 ”Customer Loyalty Programmes” (endnu ikke godkendt af EU).

* IFRIC 14 IAS 19 ”The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements

and their Interaction” (endnu ikke godkendt af EU).

Ingen af ovennævnte nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag forventes at få

indvirkning på regnskabsaflæggelsen for MT Højgaard koncernen i 2008 eller senere.

Med indvirkning på regnskabet

* Ny IAS 1 ”Presentation of Financial Statement” vedrørende præsentation af regnskaber

gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2009 eller senere. Standarden har

ingen indvirkning på indregning og måling i regnskabet for MT Højgaard koncernen

(endnu ikke godkendt af EU).


• 62 • • Noter •

Noter

KONCERN

Note Beløb i mio. kr. 2007 2006

29 Ny regnskabsregulering (fortsat)

* IAS 23 ”Borrowing Costs” gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2009 eller

senere. I henhold til standarden kræves indregning af låneomkostninger i kostprisen for

et kvalificerede aktiv (immaterielle og materielle aktiver samt varebeholdninger).

Ved fremstilling af større kvalificerede aktiver med længere fremstillingsperiode

forventes standarden at få indvirkning på regnskabet for MT Højgaard koncernen

(endnu ikke godkendt af EU).

De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag forventes implementeret fra den

obligatoriske ikrafttrædelsesdato.

30 Begivenheder efter balancedagen

Ledelsen er ikke bekendt med begivenheder, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb

og frem til underskrivelsen af årsrapporten, som vil have en væsentlig indflydelse på

bedømmelsen af MT Højgaard koncernens finansielle stilling pr. 31. december 2007,

udover hvad der er indregnet og omtalt i årsrapporten.

31 Segmentoplysninger

Koncernen har kun ét rapporteringspligtigt segment.

Geografisk fordeling af omsætning og langfristede aktiver

Nettoomsætningen fordeler sig således:

Danmark 9.243,0 9.187,4

Udland 2.470,8 1.875,1

I alt 11.713,8 11.062,5

De langfristede aktiver ekskl. udskudte skatteaktiver fordeler sig således:

Danmark 672,8 858,4

Udland 104,8 130,9

I alt 777,6 989,3


• Årsrapport 07 •

• 63 •

Noter

Beløb i mio. kr. 2007 2006

32 Effekt af ændring i regnskabspraksis

Koncern Hidtidig Ændret Hidtidig Hidtidig

praksis Effekt praksis praksis Effekt praksis

Resultat

Nettoomsætning 11.888,4 -174,6 11.713,8 11.082,5 -20,0 11.062,5

Produktionsomkostninger -11.289,3 129,6 -11.159,7 -10.640,8 21,3 -10.619,5

Bruttoresultat 599,1 -45,0 554,1 441,7 1,3 443,0

Resultat før skat 356,1 -45,0 311,1 51,0 1,3 52,3

Skat af resultatet -86,0 10,1 -75,9 -14,3 -0,4 -14,7

Resultat efter skat 270,1 -34,9 235,2 36,7 0,9 37,6

Balance

Udskudte skatteaktiver 189,6 20,7 210,3 238,9 10,6 249,5

Ejendomme til videresalg 194,9 345,1 540,0 222,9 215,5 438,4

Igangværende entreprisekontrakter 853,8 -427,8 426,0 603,7 -234,3 369,4

Aktiver i alt 5.094,7 -62,0 5.032,7 4.832,6 -8,2 4.824,4

Egenkapital 1.293,3 -62,0 1.231,3 1.048,0 -27,2 1.020,8

Modtagne forudbetalinger fra kunder 170,1 0,0 170,1 138,1 19,0 157,1

Passiver i alt 5.094,7 -62,0 5.032,7 4.832,6 -8,2 4.824,4

Moderselskab Hidtidig Ændret Hidtidig Hidtidig

praksis Effekt praksis praksis Effekt praksis

Resultat

Nettoomsætning 8.509,2 -133,6 8.375,6 7.792,0 -52,4 7.739,6

Produktionsomkostninger -8.339,2 95,7 -8.243,5 -7.781,2 51,1 -7.730,1

Bruttoresultat 170,0 -37,9 132,1 10,8 -1,3 9,5

Resultat før skat 316,2 -37,9 278,3 -99,6 -1,3 -100,9

Skat af resultatet -46,7 8,4 -38,3 31,1 0,4 31,5

Resultat efter skat 269,5 -29,5 240,0 -68,5 -0,9 -69,4

Balance

Udskudte skatteaktiver 226,7 18,9 245,6 279,6 10,5 290,1

Ejendomme til videresalg 181,3 302,2 483,5 209,3 206,5 415,8

Igangværende entreprisekontrakter 690,4 -377,6 312,8 447,9 -230,7 217,2

Aktiver i alt 4.018,1 -56,5 3.961,6 3.724,2 -13,7 3.710,5

Egenkapital 1.049,1 -56,5 992,6 779,6 -27,0 752,6

Modtagne forudbetalinger fra kunder 143,6 0,0 143,6 119,7 13,3 133,0

Passiver i alt 4.018,1 -56,5 3.961,6 3.724,2 -13,7 3.710,5


• 64 • • Noter •

Noter

Dattervirksomheder og asSocierede virksomheder pr. 31. december 2007

33 Selskabsoversigt

Selskaber Hjemsted Ejerandel % Selskabskapital

1.000

MT Højgaard a/s

ApS KBIL 38 NR. 2286 (A) Søborg DK 50,00 DKK 125

Danbond-Danish Structural Bonding Company A/S Søborg DK 100,00 DKK 500

Enemærke & Petersen a/s Ringsted DK 100,00 DKK 5.000

Ringsted Entreprenørforretning ApS Ringsted DK 100,00 DKK 200

Greenland Contractors I/S (F) København DK 66,66 DKK -

Langeliniehuset Aarhus ApS Søborg DK 100,00 DKK 201

Lindpro a/s Glostrup DK 100,00 DKK 25.000

Arssarnerit A/S Grønland DK 100,00 DKK 2.000

LN Entreprise A/S Søborg DK 100,00 DKK 15.216

MHF 20061002 a/s Søborg DK 100,00 DKK 1.101

MT (UK) Ltd. England GB 100,00 GBP 25

MT-Treschakt AB Sverige SE 100,00 SEK 850

MT Atlantic Inc. USA US 100,00 USD 10

MT Højgaard Føroyar P/F Færøerne DK 100,00 DKK 2.700

MT Hojgaard (GIB) Ltd. Gibraltar GB 100,00 GBP 2

MTHojgaard Al Obaidly W.L.L. (F) Qatar QA 49,00 QAR 200

MT Højgaard Grønland ApS Grønland DK 100,00 DKK 200

OPP Vildbjerg Skole A/S (A) Hellerup DK 50,00 DKK 500

OPP Hobro Tinglysningsret a/s (A) Hellerup DK 33,33 DKK 700

Promecon as Fredericia DK 100,00 DKK 5.000

Scandi Byg a/s Løgstør DK 100,00 DKK 3.000

Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos, S.A., (Seth) (F) Portugal PT 60,00 EUR 4.000

SOJA 2008 A/S Hvidovre DK 100,00 DKK 500

(A) associerede virksomheder.

(F) fælles ledede virksomheder. Disse pro rata konsolideres i koncernregnskabet.


Nøgletalsdefinitioner

Bruttomargin =

Bruttoresultat

Nettoomsætning

Overskudsgrad (EBIT-margin) =

Resultat før renter og skat

Nettoomsætning

Resultatgrad (før skat-margin) =

Resultat før skat

Nettoomsætning

Afkast af investeret kapital

inkl. goodwill (ROIC)

=

EBIT

Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill

Egenkapitalforrentning (ROE) =

Resultat efter skat

Gennemsnitlig egenkapital inkl. minoriteter

Egenkapitalandel =

Egenkapital inkl. minoriteter, ultimo

Passiver, ultimo

Resultat pr. aktie (EPS)* =

Moderselskabets andel af årets resultat

Gennemsnitligt antal aktier i omløb

Investeret kapital er den kapital, der investeres

i driftsaktiviteter, nærmere betegnet de aktiver,

Investeret kapital = der genererer indtægter. Den investerede kapital

beregnes som summen af egenkapital inklusive

minoritetsinteresser og nettorentebærende gæld.

*Beregningsresultatet af resultat pr. aktie (EPS) er i MT Højgaard

identisk med udvandet resultat pr. aktie (EPS-D).


Ejerforhold

MT Højgaard er ejet af de to børsnoterede selskaber

Højgaard Holding a/s (54%) og Monberg & Thorsen A/S (46%).

Højgaard Holding a/s

Klampenborgvej 221, 2. sal

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 4520 1500

Telefax 4520 1501

hojgaard@hojgaard.dk

www.hojgaard.dk

Monberg & Thorsen A/S

Gladsaxevej 300 - Postboks 11

2860 Søborg

Telefon 3546 8000

Telefax 3546 8080

monthor@monthor.dk

www.monthor.dk

Design og produktion

Rumfang


MT Højgaard a/s

Knud Højgaards Vej 9

DK-2860 Søborg

Telefon 3954 4000

Telefax 3954 4900

mail@mth.dk

www.mth.dk

CVR-nr. 1256 2233