11.04.2015 Views

(Microsoft PowerPoint - 04-14 2011 Sikkerheds jeopardy p\345 dansk)

(Microsoft PowerPoint - 04-14 2011 Sikkerheds jeopardy p\345 dansk)

(Microsoft PowerPoint - 04-14 2011 Sikkerheds jeopardy p\345 dansk)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

500<br />

500<br />

500<br />

500<br />

500<br />

500<br />

1000<br />

1000<br />

1000<br />

1000<br />

1000<br />

1000<br />

1500<br />

1500<br />

1500<br />

1500<br />

1500<br />

1500<br />

2000<br />

2000<br />

2000<br />

2000<br />

2000<br />

2000<br />

2500<br />

2500<br />

2500<br />

2500<br />

2500<br />

2500


Formaliserede<br />

beskrivelser af, hvordan<br />

arbejdet udføres sikkert<br />

og i overensstemmelse<br />

med virksomhedens<br />

sikkerhedsregler


Placering af<br />

sikkerhedsinstruktioner


Information omkring<br />

potentielle sundhedsrisici ved<br />

et kemikalie samt det fysiske<br />

og keminsk indhold af dette


Hvem er virksomhedens<br />

sikkerheds-/<br />

arbejdsmiljøleder?


HIV og Hepatitis B<br />

(HBV)


Under brug af<br />

førsthjælpsudstyr, under<br />

dekonstruktion af maskiner<br />

efter ulykker og I<br />

forbindelse med rengøring


Brug af<br />

desenficeringsmiddel<br />

samt vand og sæbe


Vask øjeblikkeligt det<br />

berørte område


At behandle alle<br />

kropsvæsker som<br />

inficerede er kendt som -<br />

________ forebyggelse.


Ørepropper/høreværn


Engelsk forkortelse<br />

for personligt<br />

sikkerhedsudstyr


Briller, visir og<br />

masker


<strong>Sikkerheds</strong>sko


Kemikalier kan optages I<br />

kroppen gennem:<br />

(A) Munden<br />

(B) Inhalering<br />

(C) Hud og øjne<br />

(D) Alle de tre ovenstående


Det er ikke nødvendigt<br />

med sikkerhedsinstrutioner<br />

for kemikalier<br />

i rengøringsmidler.<br />

(Sandt/Falsk)


Det er en god idé at<br />

fjerne en<br />

containermarkat efter<br />

du har læst den?<br />

(Sandt/Falsk)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!